Dubcek ondanks geruchten nog niet in Moskou tlCINO DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND WORD-KOREA TART AMERIKA OPNIEUW Kinderen ziek door gebrek aan [verzorging |Geen ereveld pij Stekene Amerikaan in Den Haag Ontwikkeling van de inkomensverhouding in 1969 nog onzeker pTT geeft luistergeld terug DESTEM Mi-loclc I *iereglempfïaad ,heeft een n>euw Vandaag in Na Anguilla nu ook Montserrat in opstand? CH-jongeren willen van VVD af CUSHION editie voor zeeland WEERBERICHT kantoren BERGEN OP ZOOM: Geen contact I toen Wdnig contact is mef de I buurt m meer Sezien m de K tede^denkort bevaUen van I Stïkene wilaL gfche fensplaats I beraden m aanleggen voor hun I ?°sttront sneuvelden aan het I baan. voorgoed van de I jokten vS, fin aSigest!1.d' dat het I A orde kimf r e de open- l sene verbSrSI verstoren, in Ste- I bonten aan j- K06 een eir>d I V°°N «n teaefft he|tlge slr'jd tussen I ^k-HetcoSfviers-,vai1 het ere" HULP Partijcongres in China kiest nieuw comité MINISTER DE BLOCK: ^fenGd~r16rt5-°00 Nederlan" Ramingen Onzeker OPDRACHT NORMAAL SMRKOVSKY „BEKENT". Fregat, Jongen gedood onder tractor met ingebreide badstofzooi Dè ideale sok! Jawel hoor, re jongenstrench- in lakkwaliteit. iiurlijk in zwart en Ine. 116-167. -24.75 109e jaargang - no. 26096 DirecteurDr. W A. J. M Hark* HoofdredacieurL. Lei|endekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 woensdag 16 april 1969 Minder buien Toenemende kans op opklaringen. Matige tot krachtige wind uit het westen. Vrij koud en kans op nachtvorst. ROOSENDAAL, MOLtNSlRAAl 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 VLIEGTUIG MET 31 MAN AAN Archieffoto van een EC121, ontwikkeld uit de Super-Con stellation. Let op de enorme koe pel op de rug, waaronder radar antennes verborgen zitten. BOORD NEERGESCHOTEN (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM Twee kin- 1 (leren van het gezin H.H. te Bergen «f Zoom, een ruim eenjarige baby [ineen 2,a-jarige klci.ter, zijn in toe- j tal van ernstige verwaarlozing op- Stween in het ziekenhuis Lievens- j Ni. Naar verluid is het gevaar niet denkbeeldig- dat een van de kinderen nis één of beide voetjes zal moe- i missen. Beide kinderen zouden Sotendien aan ernstige huidaandoe- "ingen lijden. j Be raad van de kinderbescherming ui het arrondissement Breda heeft de zaak in onderzoek. De ouders zijn I voorlopig van hun gezag over de kin- deren ontheven. De verwaarlozing van de kinderen I js ontdekt door de Bergen op Zoomse i ™erpolitie. De onmiddellijk ge- 1 alarmeerde dokter het de kinderen met de grootst mogelijke spoed op- I uemen in het ziekenhuis. De moeder 1 kÜA'1 'eSen de opname vam haar eren hebben verzet. I aA de Yerwaarlozing van de kin- I a»t!n pas 'n.een laat stadium is ont- L.ils.we,Uicht toe f® schrijven aan I it. t ^'Sheid dat de woning van I amibe .ff. aan de rand van de eMgszms afgezonderd staat en ''id waren, hoewel het I ra no™ wo°n<l, de gordijnen bij. anff8061?' gesloten- Mensen die huk" t? Ae,gen dikwijls „niet taande?6 ^"deren zUn de laatste 1 normaaL De moe- <Vau een onzer verslaggevers) ereveId dat ex" I Spunt npTm f!ral,kte een ho°g- ï!rtiien in Stfl 3 toen heide kw^6kene me* elkaar in (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Schepen en vliegtuigen van de Ame> rikaanse marine zoeken de Japanse zee af naar een ver mist Amerikaans vliegtuig met 31 man aan boord, waar van de Noordkoreanen beweren dat ze het hebben neerge schoten „omdat het toestel het Noordkoreaanse lucht ruim zou hebben geschonden". Het vliegtuig is een viermotorige EC121, van huis uit een Lockheed Super-Constellation, maar voor militair gebruik volgepropt met electronische apparatuur voor het doen van verkenningen. Het woord „Vliegende Pueblo" is al gevallen en het ziet er naar uit dat president Nixon geconfronteerd gaat worden met zijn eerste internationale crisis, waarbij een communistisch land betrokken is. (De „Pueblo" was heit Amerikaanse spionageschip dat in januari van het vorig jaar met 82 bemanningsleden aan boord, door Noordkoreaanse ma- rinevaartuigen werd gekaapt en op gebracht. De bemanning zat een jaar lang iti gevangenschap) De eerste stemmen die roepen om gewapend escorte voor verkemnings schependen -vliegtuigen waren ii Washington gisteren al te horen. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken had gisteren een DEN HAAG De Amerikaanse minister van economische zaken Maurice H. Stans, die een bezoek aan ons land bracht, had een onder houd met zijn Nederlandse collega minister De Block. ZIE OOK PAGINA 9 HONKONG (A.F.P.) Op het ne gende congres van de Chinese com munistische partij in Peking is men gisteren begonnen met de behande ling van het laatste agendapunt: de verkiezing van het nieuwe centrale comité. In welingelichte kringen in Hong kong verwacht men dat deze verkie zing twee a drie dagen zal duren en dat het congres voor het einde van de week zal eindigen. Men verwacht in Hongkong ook dat de Chinezen voor de sluiting van het congres het politieke rap port van Lin Piao en de tekst van de nieuwe Chinese grondwet zullen publiceren. Ondanks de nadruk die de Chine zen hebben gelegd op de saamhorig heid en eensgezindheid van de con gressisten het persbureau Nieuw- China had het zelfs over „het con gres van de eenheid en de overwin ning" geloven buitenlandse waar nemers dat de strijd in China tussen de „proletarische" en de „kapitalis tische en revisionistische" richting nog niet ten einde is. VIJF VERKEERSLEIDERS van het Hambm-gse vliegveld moesten, zo heeft de politie gisteren bekendge maakt, op paasmaandag onder invloed van sterke drank uit de toren verwij derd worden. Gelukkig was het vlieg veld die dag gesloten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het „overig inko men" (voornamelijk uit winsten) is in 1968 met 900 miljoen gulden ster ker gestegen dan het looninkomen, dat slechts 200 miljoen steeg. Ondanks deze voorlopige cijfers die inmiddels door het Centraal Planbureau zijn geproduceerd, en ondanks het feit dat het verschil tutssen beide inkomens groepen dit jaar blijkens voorlo pige aanwijzingen zal voortduren, acht minister De Block een prognose voor 1969 een hachelijke zaak. Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, die moet dienen als een vervolg op het loondebat van vo rige week. Toen werd vanuit de ka mer o.m. door oppositieleider Den Uyl betoogd, dat door de uit de hand gelopen prijzen de winsten enorm zouden zijn gestegen en dat daardoor een onaanvaardbare inkomensver schuiving was ontstaan ten nadele van het looninkomen. Desgevraagd heeft minister De Block thans een analyse verstrekt. Hij wijst er op. dat het „overig in komen" in 1968 relatief sterk is toe genomen, maar dat het centraal plan bureau voor 1969 een correctie in de richting van het looninkomen heeft voorspeld. Dat was echter aan het begin van dit jaar in het Centraal Economisch Plan. Daarin stond, dat het looninko men in 1967 bedroeg 34,7 miljard gul den en dat dit bedrag zou stijgen tot 37,3 miljard in 1968 en tot 41,3 mil jard in 1969. Het overig inkomen daarentegen bedroeg in 1967 nog 21,8 an 0112e c°rrespondent) dje van q» een kIein PTT- De dienst it ®e' beS°n- ïlJaar BetaalrtÜ i van de voor I aMoradio'c terbijdragen 0S' waarvoor van 1 ja nuari af geen bijdrage meer ver schuldigd is. Alle 165.000 zullen voor het innen van het bedrag echter de gang naar een postkantoor moeten maken, of ze nu een girorekening hebben of niet. Ze krijgen namelijk van de PTT een z.g. „zichtchcque", die alleen op een postkantoor te verzilveren is. Consequent als de PTT is blijft zij echter reclame maken voor de giro. Ook op deze zichtcheques: „Heeft u nog geen postrekening? Aanvraagformulieren voor een post rekening worden u gaarne door de postambtenaren verstrekt", zo luidt de tekst miljard, het zou in 1968 24.3 miljard zijn en in 1969 25,6 miljard. Intussen zijn de (voorlopige) cijfers over 1968 bekend geworden. Daaruit blijkt dus dat het ioonirikomen bijna 200 miljoen boven de raming uitkwam en het „overig inkomen" 900 miljoen boven de raming. Met andere woor den: de voor het looninkomen toch reeds relatief ongunstige verwach ting voor 1968 werd nog overtroffen. De vraag is nu, of deze ontwikkeling zich in 1969 zal voortzetten. Als men alleen naar de prijzenkant kijkt, zo blijkt uit de ministeriële brief, dan moet het antwoord beves tigend zijn. Immers als men een stij ging van de kosten van levensonder houd van 7 pet. voorspelt, dan komt men tot een prijsstijging, die ander half procent uitgaat boven hetgeen het centraal planbureau voorspelde en dan zou het overig inkomen met ruim 750 miljoen extra stijgen, vergeleken met de CEP-prognose. Maar andere factoren, waarop die prognose was gebaseerd, zijn ook ver anderd. Zo ziet het er nu al naar uit, dat de loonsom gemiddeld een half procent meer zal stijgen dan verwacht was, wat het bedrijfsleven 175 mil joen meer kost. Dat brengt de 750 miljoen al terug tot 575 miljoen. (En vergroot de post looninkomen). Als men vervolgens weet, dat de loonstijgingen incidenteel nog sterker waren; dat een goed deel van de ex tra winst van vorig jaar een gevolg is geweest van een zich indekken op de BTW-ontwikkelingen; dat de extra- prijsstijging ook de consumptie zal doen afnemen, dan is het redelijk te veronderstellen, dat die 575 miljoen een geflatteerd bedrag is. „Het kan hier gemakkelijk gaan om enkele honderden miljoenen guldens", zo hoopt minister De Block. DE 30e HARTTRANSPLANTATIE is maandagmiddag met succes in het ziekenhuis vam Houston verricht. Ont vanger was de 44-jamige Ted Cham bers. onderhoud met de Sovjet-ambasadew Dobrynin. Naar verluidt zou hij heb ben verzocht om Russische hulp bij de opsporingsactie in die Japanse Zee Eerdei- op de dag zou eenzelfde ver zoek door de Amerikaanse ambassa de in Moskou al aan het Kremlin zijp gericht. Ook Japan en Zuiid-Korea is gevraagd de in de buurt verblijvende schepen te laten zoeken naar even tuele overlevenden en wrakstukken. Het Amerikaanse ministerie van defensie maakte gisteren bekend, dat het vermiste vliegtuig met elektro nische instrumenten was uitgerust. Over die opdracht werden geen mede delingen verstrekt. Men had sinds maandag (dinsdag 06.00 onze tijd) niets meer vernomen van het toestel, dat zich in de buurt van de Noordkoreaanse kust ophield. Het was gestationeerd op een basis in Japan. Volgens het ministerie moest het vliegtuig op een afstand van 50 zee mijlen van Noord-Korea blijven. 77 77 De Noordkoreaanse radio zei, dat een groot Amerikaans verkennings vliegtuig maandag het Noordkoreaan se luchtruim had geschonden. Het was ontdekt en neergeschoten. Het ministerie van defensie in Wa shington maakte later bekend, dat de EC-121, die geen bewapening had, een normale verkenningsvlucht maakte, zoals er sinds 1950 honder den van dergelijke vluchten boven internationale wateren zijn gemaakt. Dergelijke toestellen hebben altijd een grote bemanning. Het ministerie had tot gisteravond nog geen nieuws over het lot van bemanning en vlieg tuig ontvangen. De Zeeuwse V.V.V. gaat nóg meer propaganda maken voor het toerisme in Zeeland. Pagina 3. België wapent zich tegen b.t.w.- psychose. Pagina 7. Zwart en blank hebben elkaar nodig in Zuid-Afrika. Pagina 7. Rijke olievelden: twistappel tus sen Peru en de Verenigde Sta ten. Pagina 9. „Oliver" grossiert in Oscars. R.T.V.-pagina. De Algemene Bank Nederland boerde vorig jaar beter dan werd verwacht. Pagina 17. Het Nederlands elftal speelt vanavond met vier debutanten tegen de Tsjechen. Sportpagina. MOSKOU (Reuter) In Moskou heerst verwarring over het wel of niet komen van de Tsjechoslowaakse partijleider Alexander Dubcek. Een uur nadat gewoonlijk uiterst betrouwbare Russische zegslieden hadden verklaard dat Dubcek gister middag in de Russische hoofdstad zou aankomen voor besprekingen met de leiders in het Kremlin, en mogelijk ai was gearriveerd, werden deze be richten door een woordvoerder van de Tsjechoslowaakse ambassade te gengesproken. „XJit de laatste inlichtingen die wij hebben blijkt dat Dubcek nu niet komt", aldus de woordvoerder. Maandag was in betrouwbare Tsje choslowaakse kringen vernomen dat de komst van Dubcek „zeer waar- sehijnlijk maar nog niet zeker" was. De ambassadewoordvoerder kon slechts bevestigen dat Dubcek deze maand Moskou zou bezoeken voor een reeds lang op het plan staande topconferentie van de Oosteuropese Economische Gemeenschap, de Co mecon, die op 23 en 24 april moet worden gehouden. De plaatsvervangend voorzitter van de Tsjechoslowaakse federale na tionale vergadering, Josef Smrkovs- ky, heeft gisteren verklaard te heb ben gedwaald, toen hij- in een vraag gesprek met het Slowaakse jeugd blad „Smena" alleen gewaarschuwd had voor conservatieve extremisten en niet gesproken had over progres sieve radicalen. De anti-Russische demonstraties na de Tsjechoslowaakse overwinningen op de Russen bij de strijd om het wereldkampioenschap Ijshockey „hebben aangetoond dat mijn gesprek met Smena niet juist was", aldus Smrkovsky in een lang artikel in het partijblad „Rude Bravo". Hij verdedigde de beperkende maatregelen die naar aanleiding van deze ongeregeldheden zijn afgekon digd. Volgens hem staat de meerder heid van de bevolking een kalme, redelijke oplossing voor de huidige politieke situatie voor. „Daarom is het in de gegeven omstandigheden in ons belang dat onze leiding onpret tige maatregelen uitvoert. Dit bete kent een machtsconsolidering om te laten zien dat dergelijke ontwikke lingen ons niet naar een tragisch einde zullen voeren", aldus Smrkovs ky. Waarnemers zien in zijn artikel echter meer een zorgvuldige verde diging van zijn standpunt dan een verontschuldiging. (Van onze redactie buitenland) LONDEN Het blijft onrustig in het Caraïbisch gebied. Maandag werd op het 14.000 inwoners tellende ei land Montserrat de staat van beleg uitgevaardigd als gevolg van inciden ten die zich zondag hadden voorge daan en waarbij de politie werd aan gevallen. Volgens een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlands» zaken werden de maatregelen geno men met instemming van de eiland- raad, waarvan het merendeel der le den is gekozen. Montserrat is een mini-eiland, zoals Anguilla en nog tientallen andere Caraïbische eilandjes. Het ligt ten noordwesten van Guadeloupe. Het Britse fregat Minerva dat maandag Anguilla verliet blijkt naar Montserrat te zijn gevaren. Ook op Anguilla zijn de moeilijk heden nog niet achter de rug, getui ge de versterking van het 100 man tellende para-legertje met nogeens twintig rode baretten. Ook het aan tal Britse politiemannen is met 34 man tot honderd uitgebreid. De Anguillaanse leider Ronald Web ster heeft te kermen gegeven dat hij de opvolger van de huidige Britse commissaris Lee wil ontmoeten. JERZY SZTACHELSKI, de 23-jarige zoon vain de voormalige minister van volksgezondheid in Polen, is tijdens een jachtpartij door stropers overval len en vermoord. (ADVERTENTIES) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Blijkens een intern onderzoek rukken de christelijk-his- torische jongeren op naar links. Zes tig procent van de ondervraagde jongeren, die het kabinet-De Jong nog steeds positief waarderen, me nen toch dat de christelijke partijen in 1971 geen coalitie meer moeten aangaan met de V.V.D. Samenwerking met links heeft bij een meerderheid van de C.H.-jonge- ren de voorkeur. Onder links ver staan zij D'66, de P.P.R., de P.v.d.A. en de P.S.P. Maar liefst 80 procent van de C.H.- jongeren wensen een uitspraak over de samenwerking nog voor de ver kiezingen. In ieder geval worden de A.R.P. en de K.V.P. als geschikte partners genoemd, althans door 63 procent van de C.H.-jongeren. Daar naast echter wil 20 procent zowel D'66 als de P.P.R. in de besprekin gen met de A.R.P., de C.H.U. en de K.V.P. betrekken. (Van onze correspondent) RIJEN Op de Zwartedijk onder Rijen is gisterochtend rond 11 uur de 12-jarige J. Gillis uit Huiten door een tractor overreden en gedood. De trac tor werd bestuurd door zijn oudste broer. De jongen zat met een vriendje op de aan de voorzijde gemonteerde laad- schop. Hij kwam onder het linkerach terwiel van een achter de tractor ge bonden meststrooier, doordat de laad- schop plotseling naar beneden tui melde. in prafcica' Orlori o' Icfolaril markiezendoek blijft weer de hele winter buiten hangen! Vraag er naar bij een van de zonweringsbedriiven Alle informaties: Kaars Sijpesteijn N.V. Krommenie tel. (02980) 83851

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1