Oproer gevangenen Turijn ven fcr6nen- Franse politiek komt tot leven STANS KOMT IN EUROPA ZAKEN DOEN VOOR VS Zelfstandigen wacht moeilijke strijd in '69 ORGELSHOW-DEMONSTRATIES I^ckhojjjr OPSTANDELINGEN WORDEN WEGGEVOERD f.0m Luchtgevecht boven Suez-kanaal Gevangenis vernield 'T KORT v VOORJAARS- KOLLEKTIE ssemoed verder c weekend zijn letterlijk De wijst hij, olop In Amsterdam NAAKTSHOW VERBODEN ONBRUIKBAAR Wod voor Deutsche Woiialzeitung? Tl i watertanden... iisS5"" GISCARD STEMT „NEEN!" Steun Rijssel Literprijs sinds '46 al 51 x gewijzigd Verhoging van BENZINE- prijs dupeert pomphouders in het oosten Lager Minister vandaag in Den Haag Nieuw Russisch- Frans akkoord? Door rechtstreekse import en directte verkoop aan u honderden guldens voordeel! - Toegang vrij - Kom luisteren Kom spelen Vijfhonderd man in touw voor inzameling „bisschop Bekkers" DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 IT tïK een briefje .„.„„dig. :n postzegel is met nocis B.T.W. afirapof^ 1. B.T.W. af importen t pe politieversterkingen in de straten rond de gevangenis in Turijn, waar de opstand woedde. (Van onze redactie buitenland) TURIJN/MILAAN/ROME Geheel Italië volgde gisteren gespan nen de strijd van de rond 1000 gevangenen in Turijn, die einde gisternacht de gehele gevangenis bezet hielden. Rondom de ge vangenis lag een compleet leger aan politieversterkingen, ook uit Milaan en Genua. Uit deze beide steden zijn gisteren echter ook opstanden onder gevangenen gemeld. Op liet Italiaanse ministerie van justitie in Rome is gisteren besloten de ge- vangenis .zonodig met buitengewone middelen' te ontruimen. De gevangenen worden naar verluidt, naar gevangenissen op Sardinië en Sicilië overgebracht. De eerste wagens met gedetineerden vertrokken gisteravond. Toen boden de muiters geen tegenstand meer. Na een gevecht, dat de hele nacht geduurd had, hadden de ongeveer MO gevangenen in Turijn alle cellen- Wokken en de binnenplaats in han- den. De bewakers waren opgesloten in het kantoor van de gevangenis. De opstandelingen, die met bran dende matrassen zwaaiden en door de maren van de cellen heenbraken, I hebben enkele gebouwen in brand ge- I stoken. 1 Zij waren de voorraadkamers bin- I r.engedrongen en hebben de levens- I middelenvooiiraden in handen. Zij I sloegen de waterleidingbuizen stuk I en lieten een reservoir vollopen, zo- I dat zij water zouden hebben als de I toevoer afgesneden zou worden. I De politie, die zaterdag drie uur I slag geleverd had met de opstande- I lingen en hetzelfde zondagmiddag I deed, was uitgeput. 1 Het was gisternacht een gevecht l van man tegen man. De agenten had- geen wapens bij zich, omdat men siè dat die hun afhandig gemaakt wis worden. De gevangenis is zeer zwaar bescha- „De schade aan het inwendige van de gevangenis is zo groot en heeft de veiligheid van het gebouw dermate 1 hi gevaar gebracht, dat het verdere ïbraik ervan onzeker is", aldus een êevangenisautoriteit. Behalve dat delen van de gevange nis uitbrandden, werden gaten in ®llr® gehakt en meubilair vernield. -S is in deze staat niet I ®eer gebruiken, misschien op I swk verminderde schaal. Alles wat I'k, 'n kunnen doen is de veilig- I M beschermen. Niemand kon ont- 11?'™ a^dus Scvangenisautoritei- IJ" looP van gisternacht hebben I i. f'atlgenen °°k sen bres geslagen I «i muui! d.'e ^en van de vrouwen- Ili Iscllei<ide- Er brak paniek uit I °™er de ongeveer 60 vrouwen. I rist» in Milaan kwamen m ?Pstand. Vijftienhonderd Sr de San Vittore-gevan. I hun mil0®8. na luchten naar I iclen te keren. Uit de ra- 1 zien nnft" 8n vleugel kon men rootk opstijgen. W,Uden 130 geïnterneer- I»'izieitia vf u" Cel terug' Zij eisen I tent. gevangenisregie- iui!seNChEfN (DPA) - Het West- I iftit jo „a voor grondwetszaken I "thtse rwV?.r ,van de uiterst IGerhard v Nationalzeitung", I tJh het vet™riey' in kennis gesteld I Jjcnn dit b]ac|e. van tle regering in Ij^_oiadje verbieden. JADVERTENTIE) WIJTING ^BEKJES I aoknrWiJtin9filet®. 1 i bloem. 1 ei, zout, frituurvet S'a°lie of S'ao"e of frituurvef6 AMSTERDAM (A.N.P.) Tegen de organisator van en de medewer kenden aan het „erotisch panorama", een naaktshow waarvan vrijdag avond j.l. de eerste openbare voor stelling in het Microtheater In Am sterdam werd gegeven, zal de zeden politie proces-verbaal opmaken ter zake van openbare schennis der eer baarheid. De zedenpolitie woonde de voorstelling van vrijdag bij. Burge meester Samkalden heeft verdere voorstellingen verboden. Aan „erotisch panorama", een sca la van erotische variëteiten, werken zes meisjes en drie mannen mee, die o.a. allerlei seksuele handelingen suggereren en met elkaar dansen. In de pauze zijn vijf naakte meisjes in een kooi te bezichtigen. De show wordt gesubsidieerd door de afde ling Amsterdam van het N.V.S.H. Een juichende gevangene tijdens lingen. (in Turijn). de overwinningsroes van de opstande- (Van onze Parijse correspondent) PARIJS Wat iedereen heeft zien aankomen, is gisteren gebeurd, de leider van de conservatieve democraten, Giscard d'Estaing, heeft in het openbaar laten weten, dat hij persoonlijk tegen het referen dum op 27 april zal stemmen. Voor het gaullisme is dat een niet geringe tegenslag. Giscard had tot dusver in het parlement wel een eigen fractie, maar die was ingekapseld in de grote gaullistische fractie en in feite maakten de conservatieve democraten van Giscard deel uit van de gaullistische meerderheid. Twee conservatieve democraten zitten zelfs in de regering. Een van hen als minister van binnenlandse zaken. Maar geleidelijk heeft Giscard, die tot een van de oudste families in Frankrijk behoort, zich van het Gaul lisme gedistancieerd. Hij liet weten, dat hij het volstrekt oneens was met de Gaulle om in Canada uit te roepen: „Leve het vrije Quebec". En om tegen Israel een eenzijdig wapenembargo af te kon digen. In de mei-dagen van 1968 ver langde hij zelfs het aftreden van Pompidou, toen nog eerste minister. Het referendum van de Gaulle gaf voor Giscard de doorslag. Verleden week publiceerde hij twee dagen achter elkaar in dertien grote pro vinciebladen artikelen tegen het re ferendum. De logische consequentie van die artikelen was: Ik stem op 27 april tegen. Bij die woorden heeft Giscard gisteren de daad gevoegd. Een refe rendum, ook al wordt het met een geringe meerderheid aangenomen heeft Giscard gezegd stuit op het verzet van drie belangrijke groepen in Frankrijk: op het verzet van de arbeiders, van de jeugd en van de intellectuelen. Dat is een onmogelijke positie, en daardoor wordt Frankrijk verscheurd. Onmiddellijk na de verklaring van Giscard haalde het reclamestation Europa no. 1 de minister van binnen landse zaken, dus Giscards partijge noot, voor de microfoon om te vra gen wat hij er van dacht. Och, zei minister Marcelin, dat heeft geen enkele betekenis. Conservatieve de mocraten zijn bijzonder verstandige en wijze lieden die zich wel tien maal zullen bedenken om tegen de Gaulle te stemmen. Hun overgrote meerderheid is voorstander van het ja op 27 april. Maar nauwelijks had de minister die geruststellende woorden gesproken, of uit het departement vam de Rhêne- Alpes kreeg Giscard een telegram, waarin de conservatieve democraten aldaar hem gelukwensten met zijn houding en zeiden zijn voorbeeld te zullen volgen. Wij zullen derhalve de komende dagen moeten afwachten om te weten hoe ver deze olievlek vam Giscard zich over de vijver van de Gaulle-Pompidou zal uitbreiden. Inmiddels heeft ook de Gaullisti sche burgemeester van de grote ha venstad Cherbourg laten weten, dat hij ofschoon gaullist, op 27 april te gen de Gaulle zal stemmen Couve de Murville, eerste minister, opende gisteren de verkiezingscam pagne in het noorden van Frankrijk, in de stad Rijssel. Lang voor de komst van de eerste minister hadden win keliers en kleine middenstanders het centrum van de stad met hun auto's bezet, zodat daar het verkeer onmo gelijk was geworden. Gewapende C.R.S. met helmen en schilden gooi den traangasbommen om het stads centrum schoon te vegen. De toe gangswegen naar Rijssel werden ge blokkeerd door uiterst langzaam rij dende winkeliers. Tot maandagavond negen uur bleef het in Rijssel onrus tig maar ernstige gevechten hadden tot dat ogenblik nog niet plaatsge had. 500 SPAANSE PRIESTERS hebben bij de bisschoppencomferenitde gepro testeerd tegen het feit diat kerk en staat in Spainje nog steeds niet volle dig gescheiden zijn. Zij zijn het o.a. niet eens met het feit dat drie bis schoppen in het parlement zitting hebben. HAROLD MACMILLAN, oud-premier van Engeland, is maandag voor een aanval van geelzucht ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. SHELL-ESSO heeft op 60 mijl voor de Britse oostkust aardgas gevonden in een hoeveelheid die zeer waar schijnlijk voor exploitatie geschikt is. EISENHOWER is gisteren in de ka thedraal van St.-Paul te Londen her dacht. De dienst werd georganiseerd, nadat er kritiek was geleverd op het feit dat Groot-Brittannië niet waar dig genoeg vertegenwoordigd was bij de begrafenisplechtigheid in Was hington. PORTUGALS PREMIER, Dr. Caeta- nio, is gisteren naar Afrika vertrok ken. Hij zal als eerste staatshoofd in de Portugese geschiedenis de gebie den Guinea, Angola en Mozambique bezoeken, die de laatste jaren in het nieuws z(jn geweest door herhaalde lijke verzetsactiviteiten. BIJ EEN AARDGASKRATER in Be- jec (Znidslavië) is het vijfde lijk ge vonden. De krater is 5 maanden ge leden ontstaan en spuit sindsdien 1 tot 1,5 miljoen kubieke meter aard gas. (ADVERTENTIE) (Van onze pari. redactie) DEN HAAG De per 1 juli a.s. aangekondigde verhoging van de benzine-accijns, die de prijs van een liter benzine met 3,5 a 4 cent per liter zal doen stijgen, zal vooral de pomphouders in de grensgebieden met West-Duits- land in verlegenheid brengen. Opnieuw immers wordt de af stand tussen de Nederlandse en Westduitse benzineprijs vergroot op een dusdanige wijze, dat het steeds aantrekkelijker wordt om aan de Duitse pompen te tanken. Een liter superbenzlne gaat straks 63 a 65 cent per liter kos ten en gewone benzine 61 a 63 cent (afhankelijk van de zone indeling). In West-Dnitsland va rieert de prijs van 54 tot 63,8 cent. De prijsverlaging van de su- perbenzine met een cent, die de grote maatschappijen op 18 fe bruari j.l. reeds uit concnrrentie- overwegingen met West-Duits- land doorvoerden, wordt aan stonds Weer meer dan teniet ge daan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de maatschappijen de ben zineprijs daarom weer zullen ver lagen, want dat zon dan ten kos te van de winstmarges moeten gebeuren. Verwacht moet wor den dat de omzetten van de Ne derlandse pomphouders in de grensstreek zullen gaan dalen, omdat steeds meer grensbewo ners het de moeite waard zullen gaan vinden even de grens over te wippen. Afgezien van West-Duitsland blijft de Nederlandse benzine prijs ook na 1 juli toch nog altijd lager dan in andere EEG-landen. In België en Luxemburg b.v. kost de superbenzlne 64,9 a 65,7 cent, in Italië 75.4 cent en in Frank rijk 81,9 a 85 cent. Ook de witte-pomphouders zullen waarschijnlijk voordeel genieten van de accijnsverho ging, zij moeten die verhoging weliswaar ook betalen, maar de praktijk bewijst dat bij iedere verhoging de witte pompen meer gaan omzetten. De witte-pomp houders bezitten momenteel 9 a 10 procent van de markt. De prijs van gewone benzine in totaal is sinds de oorlog 51 keer gewijzigd, de prijs van su- perbenzine sinds 1954 37 maai. In oktober 1946 kostte de benzi ne nog 19 cent per liter. Nederland is voor wat de ben- 7>nedistributie betreft, ingedeeld 11 drie zones, waartussen het nriisverschil telkens 1 cent per liter bedraagt. De gebieden die het verst van v otterdam aflig gen, zitten in de Viurste zone. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De Amerikaanse minister van handel Maurice Stans heeft gisteren in Brussel gepleit voor het opruimen van alle hindernissen voor de internationale handel, en voorgesteld daarover een „open discussie" op gang te brengen tussen de Verenigde Staten en Europa. IN INDIA hebben zich tijdens het weekeinde in verschillende steden krachtige aardschokken voorgedaan. Stans sprak op een diner van de Amerikaanse kamer van koophandel in België op de eerste dag van zijn bezoek aan Europa, dat 15 dagen zal duren en waarin hij zeven Europese landen zal bezoeken. Vandaag be zoekt hij Den Haag, waar hij o.a. mi nister De Block (Ec. Zaken) zal ont moeten. „Wij zijn hier gekomen om te ge tuigen van ons geloof, aldus Stans. Van ons geloof in de idealen van de vier economische vrijheden even zovele wegen die leiden naar de welvaart over de grenzen heen van de vrije naties: vrijheid van ver keer, vrijheid van handel, vrijheid van investeren en vrijheid van ken nisuitwisseling". „De president (Nixon, red.), heeft mij gevraagd met u te zoeken naar nieuwe initiatieven om te komen tot meer verkeer van mensen, goederen, geld en technische kennis tussen ons land en de landen van Europa". Stans verklaarde dat de Verenigde Staten „een toren van economische kracht" zijn, maar vervolgde: „Wij, de regering Nixon, hebben twee ern stige problemen geërfd: de inflatie en dè onevenwichtige betalingsba lans. De twee belangrijkste aspecten van onze betalingsbalans zijn het feit dat die een voortdurend tekort ver toont en het feit dat het Amerikaan se toerisme naar het buitenland veel dollars kost". „De regering Nixon wil het toe risme niet aan banden leggen en wij hebben stappen genomen om de Amerikaanse buitenlandse investe ringen vrij te maken. President Nixon heeft toegezegd alle beper kende maatregelen op directe bui tenlandse investeringen te zullen op heffen, zodra de positie van de be- talingsbelans de Verenigde Staten daartoe in staat stelt". „De Verenigde Staten behoeven samenwerking en begrip wat betreft de positie van hun betalingsbalans", zei Stans. „Wij zullen echter niet te rugkeren tot protectionisme. Wij wil len vrije handel in beide richtingen, tot voordeel van beide partijen", al dus de minister. Minister Stans komt in Europa mo gelijkheden zoeken voor een grotere export van de Ver. Staten naar met name de E.E.G. PARIJS (AFP) Een Russische delegatie onder leiding van de minis ter van buitenlandse handel, Patolita Jev, is in Parijs aangekomen. De Russen komen onderhandelen over vraagstukken samenhangend met vernieuwing van het Frans-Rus- iische handelsakkoord. Waarschijnlijk zal het nieuwe akkoord aanmerkelijk verder gaan dan het vorige. (ADVERTENTIE) (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Ondanks de toenemende koopkracht zal het in 1969 voor vele zelfstandige ondernemers een moeilijke strijd zijn om voort te bestaan op basis van een redelijke stijging van omzet en netto-winst. Dit is een conclusie van drs. P. M. van Nieuwenhuyzen in het rapport „De toestand in het midden- en kleinbedrijf in 1968, verwachting voor 1969", uitgebracht door het economisch instituut voor het midden- en kleinbedrijf. Waar de kansen om van de regelmatig toenemende welvaart te profiteren zozeer uiteenlopen, wekt het geen verwondering dat een niet onbelangrijk aantal zelfstandigen de concurrentiestrijd niet langer kan volhouden. Het totaal aantal vestigingen in de detailhandel nam in 1968 met 3900 (2,6 pet.) af, waarvan meer dan de helft in de levensmiddelenbranches. Deze vermin dering is groter dan in voorafgaande jaren. De belangrijkste factor in deze vermindering is het feit, dat het groeitempo de laatste jaren iets geringer is geweest dan in de daaraan voorafgaande jaren. De concurrentie neemt door verbruikersmarkten, branchevervaging en prijsstunts steeds meer toe. Ook de maatregelen van het ontwikkelings- en saneringsfonds voor het midden- en kleinbedrijf hebben ongetwijfeld tot de vermindering bijgedragen. Het WURLITZER elektronisch orgel en diverse andere merken worden DAGELIJKS VAN 10 UUR TOT 6 UUR N.M. dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond tot 21 uur (Zondags gesloten) GEDEMONSTREERD OP DE CENTRUM - PARKING 1, HOEK GINN'EKENSTR. HOUTMARKT TE BREDA Bijzondere mogelijkheden voor finan ciering, o.a. huur met recht van koop, v.a. 20,— gld. per mnd, zonder eerste storting. Bij aanschaffing gratis unieke cursus volgens het aanwijssysteem. Alleen bij ons verkrijgbaar. Ook gedemonstreerd wordt de vermaarde Tchaika-piano Sinds Sinds 1898 Westersingel 42-44 Rotterdam tel. (010) 136400 ONZE IS BINNEN Wij kunnen niet alles etaleren I Komt u dus eens vrijblijvend kijken GINNEKENSTRAAT 153 Hoek Ven Coothplein BREDA - TEL. 34965 's Maandags de gehele dag gesloten (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Ongeveer 500 man, regisseurs, administrateurs, technici, telefonisten, PTT-ambtenaren en vele anderen in diverse functies, zijn di rect betrokken bij de marathon-uit zending ten bate van de Stichting Bisschop Bekkers, welke in de avond uren van 9 mei (en in de vroege uren van 10 mei) via Nederland 1 op het scherm komt. Dit maakte het hoofd van de pro- grammadienst van de NTS de heer Carel Enkelaar gisteren tijdens een persconferentie in Den Haag be kend. De stichting bisschop Bekkers wil met deze actie gevoerd op de sterfdatum, 9 mei 1966) van de schop in 'n massale radio- en t.v.- actie een bedrag van (minstens) 4,5 miljoen inzamelen voor hulp aan het gehandicapte kind en zijn ouders. Voor het welslagen van de actie is een uitgebreide organisatie op touw gezet. Op de avond van de 9e mei zijn alle banken (in totaal 9000) open voor het storten van bijdragen. Op de schoolkinderen is een beroep gedaan te helpen bij het verspreiden en op hangen van het affiche, de kerken zullen de zondag voor de inzameling vanaf de kansel een oproep doen tot steun aan de actie, de verenigingen van ouders van zorgenkinderen heb ben hun steun toegezegd. Op de avond van de 9e mei woedt de actie vanaf 20.30 uur tot via Nederland 1. Presentatrice is Mies Bouwman. (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV/CAIRO Aan het Suezkanaal heeft zich gisteren, een luchtgevecht tussen Israëlische en Egyptische straaljagers afgespeeld, dat gevolgd werd door een artillerie duel over 80 km lengte langs het Suezkanaal. Radio Caïro beweerde dat een Is raëlische mirage is neergeschoten en dat een Egyptische mig een noodlan ding moest maken ten westen van het kanaal. De piloot bleef daarbij ongedeerd. Tel Aviv zei dat een Egyptische mig was neergeschoten. Op het luchtgevecht volgde een artillerieduel langs het zuidelijk deel van het kanaal. Volgens radio Caïro werden zeven Israëlische tanks, een raketlanceerplaats en drie vrachtwa gens met raketten vernield en wer den vijf waarnemingsposten getrof fen. Aan Egyptische zijde werd een burger gewond en werden enige ge bouwen beschadigd. Tel Aviv meldde dat bij het artil- leriegeveeht vier Israëlische militai ren zijn gewond. Er is geen Israëlisch vliegtuig neergeschoten, zei de mili taire woordvoerder. De leiders van de verschillende Arabische guerrilla-organisaties heb ben weinig of nauwelijks commen taar gegeven op het in Amerika door koning Hoessein bekendgemaakte voorstel voor vrede in het Midden oosten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 9