Bona KUIPJES Veer twee vliedbergen voor Zeeuwse landschap Historisch centrum van Baarsdorp één monument Bona euwe spuitbu: llfifES Aanleg rondweg Ter neuzen (6> T.v. staat er gekleurd op na Ajax-Spartak Bona Krommenie Linoleum fillebrands volgt Bea op LONGPATIENT SPOEDIG NAAR HUIS ACHTER DE SCHELDEDIJK papier voor uw pen uitblazen mevrouw ^"gemaakte paté SAKOR VRAAGT GELD VOOR 40.00# PUPILLEN Ziekenhuis Gent v Nieuwe stortplaatsen voor vuilnis Auto over de kop op Grevelingendam Evangelische politiek Ontwikkelingshulp II Excursie I.B.W. DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 (Van een onzer verslaggevers) BREDA De vraag of de eerste Nederlandse t.v.-uitzending van een voetbalwedstrijd in kleur heeft geleid tot een grotere vraag naar kleuren- toestellen, wordt door de desbetreffende handelaars verschillend beoordeeld. Philips heeft kort geleden een nieuw type kleurenontvanger op de markt gebracht, waarvoor, omdat de belangstelling voor kleurenontvangst groeiende is, en ook nadat bekend geworden was dat Ajax-Spartak in kleur zou worden uitgezonden, een verhoogde vTaag naar bestond. Omdat de han del uiteraard voorzichtig is bij de bevoorrading, leidde die grotere belang stelling ertoe, dat niet allerwege aan de vraag kon worden voldaan, zodat er enige stagnatie bij de aflevering is ontstaan. Bij deze gang van zaken is het moeilijk na te gaan hoe groot de invloed van Ajax-Spartak op die ver hoogde vraag is geweest. Een handelaar en een caféhouder te Breda hadden hun belangen ge combineerd. In het café werd een kleurenontvanger geplaatst. De zaak zat zondagavond stampvol. De toeschouwers waren enthousiast. „Ik ben nou ver liefd op kleuren-t.v.", onthulde een der dames. In kringen van handelaars die wat kritischer kijken, liep hét oordeel over de uitzending van redelijk tot zeer goed. VATICAANSTAD (KNP) Paus prates heeft de onlangs tot kardinaal benoemde Nederlandse mgr. Wille- brands, 59 jaar, tot op heden secre- Uris van het secretariaat voor de itnheid, tot voorzitter van dit secre- liriaat benoemd. Deze volgt daardoor it onlangs overleden kardinaal Bea ip. 0e paus heeft tegelijk een nieuwe (tnetaris voor het secretariaat voor de eenheid aangesteld. Het is de 52- jatige Belgische dominicaan pater Hieronymus Hamer, die tot nu toe in liet secretariaat als adjunct werkte. De nieuwe benoemingen uit per soneel van het bestaande secretariaat, zonder toevoeging van mensen van luiten, duiden er op, dat de lijn, welke het secretariaat tot op heden onder kardinaal Bea gevolgd heeft, gehandhaafd zal blijven. (Van een onzer verslaggevers) GENT De gezondheidstoestand I van de heer A. Vereecken uit het Bel- Igische Kalken, die vorig jaar novem- Ier in het Academisch Ziekenhuis te [Gent een nieuwe rechterlong kreeg Ingeplant, is momenteel zo goed, dat I lij binnen enkele weken de Gentse I kliniek kan verlaten. De patiënt heeft al verschillende keren een wandeling gemaakt iin de I tuin van het ziekenhuis. De dosis me- [dicamenten die de heer Vereecken 1 krijgt om afstoting en infectie van I de nieuwe long te voorkomen, wordt Imelde dag minder. 1 Maandagmiddag werd in een offi- Ifeffidisch bulletin door de behan, I «ide artsen in Gent meegedeeld, IWetjedrag van de longpatiënt ge. tijt van een zeer groot optimisme, -npisde hele dag actief en werkt """at ons mee", aldus de officiële (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Stichting het Zeeuwse Landschap heeft opnieuw twee vliedbergen in eigendom ver worven. Het betreft ditmaal de twee bergjes bij Baarsdorp, gelegen in de poel ten zuidwesten van Goes. Vorig jaar kocht het Zeeuwse landschap hier al het voormalige kerkhof van dit vrijwel verdwenen dorpje. Met de aankoop van beide vliedbergen is nu het gehele historische centrum van Baarsdorp in het bezit van het Zeenwse Landschap gekomen. Op een van deze vliedbergen heeft het kasteel Huis te Baarsdorp ge staan. De functie van de andere berg is niet geheel duidelijk. Op het kerk hof, dat onmiddellijk aam het perceel met de vliedbergen grenst heeft zich oorspronkelijk waarschijnlijk de slot kapel van het „Huis te Baarsdorp" bevonden. De latere kerk is in 1880 gesloopt. Van het kerkhof rest alleen nog de kerkhofmuur, die binnen af zienbare tijd door het Zeeuwse Land schap in zijn oude staat zal worden hersteld. Het complex van kerkhof en vlied bergen is niet alleen historisch en ar cheologisch waardevol, ook land schappelijk is het een zeer aantrekke lijk punt. Bij de aanleg van de nieu we rijksweg door de Poel zullen de vliedbergen gespaard blijven, door dat zij juist in de groenstrook langs de nieuwe autoweg zullen komen te liggen. Het Zeeuwse Landschap heeft met deze aankoop nu acht vliedbergen in bezit. De andere zes liggen alleen op Walcheren. Met de vier bergen van het Zeeuws Genootschap der Weten schappen zijn nu twaalf van de nog resterende 37 Zeeuwse vliedbergen in het bezit van organisaties die het behoud van dergelijke historische mo numenten nastreven. Hoewel ook verschillende particu liere eigenaars het behoud van „hun" bergen zeer ter harte gaat, meent het Zeeuwse Landschap toch verder te moeten gaan met het verwerven van deze merkwaardige heuvels, omdat de stichting vreest dat ondanks alle goede zorgen vam de eigenaars een aamtal vam deze historische monumen ten op den duur tóch verloren zal gaan. tail i'r gl"sen (buitenshuis) door het leven met een hoed op het Ilerh'aTl°<>r«lig met haarlak. Van alle verkochte spuitbussen met veerite <en denk eens 111 wat er zoal in spuitbussen te koop is) 'Wig procent met haarlak gevuld. En nu koopt u zo'n bus. Maar denkt u nooit dat er misschien al een beet je uitgespoten is? Met opzet of per ongeluk? Nieuw is de bus, juist op de markt, die van een speciale dop is voorzien en vele voordelen heeft: de dop wordt niet meer van de bus genomen; een aan het plastic vastgebakken lipje beveiligt de dop, nadat het is verwij derd is een speciale druktoets te zien waarmee men gemakkelijk spui ten kan. Dat wil zeggen: beter ge richt, niet meer in het wilde weg óver of naast het haar. De lak wordt door deze nieuwe installatie fijner op het haar gespoten hetgeen alleen maar betere verdeling en betere houdbaarheid oplevert. Belangrijk niemand kan een micro-druppel ver spoten hebben vóór u het beveiligde lipje hebt weggetrokken. vee' soorten patés *»at4 onderïï 'S toch de moe»- 'toalten. Vwr ,i vreCept eens zelf hle' wensemi f bereiding is het !n' van een u in het bezit een vleesmolen, r^Sïüjderaic j n' ot een i .^machine nf°h !ï!eel van een .'ulpmidde! bandklutser. Met 1 een een maken van I tb< nodig; udlee bezigheid. U 600 vwïenS'eVeT I „i8 V«S, vet spek I keper 1 ei Satlr01 of koemelk Breng de lever, het spek met de ge snipperde ui en het water aan de kook bij de hoogste stand; schakel terug naar de doorkookstand en laat alles gaar worden (ca. 1 uur). Maal het vlees, het spek en de stukjes ui in een vleesmolen fijn of snijd alles zeer fijn; roer het vocht door en maak het geheel op smaak af met het zout en de specerijen. Klop het ei met de room of de koffiemelk los en roer dit door het mengsel. Voeg desgewenst een scheutje cognac toe. Zorg dat een pittig, smeuïg mengsel wordt verkre gen. Doe dit over in een met water omgespoelde cakevorm (1% 1 in houd). Plaats de vorm op het rooster onder in de oven en „bak" de paté Laat de paté in de vorm afkoelen en op een koele plaats opstijven. Keer de vorm en snijd de paté in plakken. Serveer de paté op een scho tel die met slabladen is bedekt en garneer het gerecht met plakjes to maat, uitjes en waaiervormig gesne den augurkjes. - 0 MIDDELBURG Omdat de thans in gebruik zijnde stortplaatsen voor grof- en huisvuil nagenoeg zijn vol gestort wil het gemeentebestuur een tweetal andere plaatsen in gebruik nemen. In de vergadering van maan dag zal de raad worden voorgesteld om voor het storten van huisvuil een terrein van vier hectare aan de Oude Veerseweg aan te wijzen, terwijl voor het storten van het grofvuil een zij kanaal van de Arne, in de voor malige gemeente Hieuw- en St. ^Toost- land. Beide plaatsen hebben naar schatting een capaciteit, die voldoen de" is voor vijf jaar. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Achter de Schel- dedijk in Terneuzen worden voorbe reidingen getroffen voor de aanleg van het gedeelte van de rondweg tussen het centrum en de Katspol- derdijkweg. Het ijzeren bruggetje, dat toegang geeft tot het openlucht zwembad, zal mettertijd verdwijnen. Hiervoor in de plaats zal een nieu we verbindingsweg tussen de Konin- ginnnelaan en de Scheldedijk worden aangelegd. De foto geeft een over zicht van het werk nabij het rusthuis Bachten Dieke. (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) BRUINISSE Op de Grevelingen dam is door al te krachtig remmen een personenauto, bestuurd door mej. J. van de B. uit Zierikzee, over de kop geslagen en in de berm beland. De bestuurster, haar moeder en zusje zijn met lichte verwondingen over gebracht naar het Rode Kruis Zie kenhuis te Zierikzee. De auto werd totaal vernield. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Deze week houdt de Stichting Samenwerkende Kin derbescherming Organisaties voor de tiende maal een nationale collecte voor de 40.000 kinderen, die toever trouwd zijn aan de ongeveer vier honderd particuliere instellingen voor kinderbescherming. Bijdragen kun nen gestort worden op giro 404040 ten name van de stichting „SAKOR in Den Bosch. Jaarlijks komen de instelling voor kinderbescherming enkele miljoenen tekort. Dit ondanks de uitgebreide financiële steun, die het Rijk ver leend. Aan dagverpleegprijzen be taalt het Rijk jaarlijks al een subsi die van rond 190 miljoen. Maar de particuliere instellingen moeten hier in ook een bescheiden bijdrage leve ren, die neerkomt op ongeveer 2,2 miljoen per jaar. Bovendien komen bijzondere uit gaven geheel voor rekening van de particuliere organisaties. Er worden bijvoorbeeld geen subsidies verleend voor cadeautjes met de verjaardagen van de kinderen, voor beloningen voor een goed rapport en vakantie- uitstapjes. De pupillen van de kinderbescher ming, die toch al veel tekort komen, hebben juist grote behoefte aan der gelijke attenties, aldus een woord voerder van „SAKOR". Daarbij zitten veel van de vierhon derd instellingen vaak met de ham den in het haar, wanneer zij hun te huizen moeten gaan verbeteren of door nieuwe moeten vervangen. Wel iswaar stelt de overheid hiervoor een subsidie van 50 procent beschikbaar en mogen de instellingen voor 25 procent van de totale kosten vreemd geld aantrekken, maar de resterende 25 procent moeten zij zelf fourneren. 't Enige nadeel van linoleum is dat 't zo lang meegaat Zoals u weet is linoleum zo'n beetje de'enige vloerbedekking die een heel huwelijksleven lang meegaat. Je koopt 't als je trouwt en 50 jaar later steekt de burgemeester op hetzelf de linoleum z'n ontroerende speech af. Althans> zo was 't. Vroeger, Toen de mensen nog niet zo goed in hun centjes zaten. De jonge mensen van vandaag houden van veran dering. De vloerbedekking die zij kopen hoeft niet lan ger dan tien jaar mee te gaan. Dan willen zij een nieuwe. Met nieuwe meubeltjes erop, Anders van kleur. Anders van model. Kortom; zij zoeken variatie. En gelijk hebben ze. Alléén, wat Iet ze dan om linoleum te kopen? Perslot bestaat er nog geen linoleum' die luidt: eens gelegd blijft gelegd. Wie variatie zoekt vindt die juist in linoleum. Meer dan in welke andere vloerbedekking ook. Want alleen linoleum is erin meer dan 100 verschillende kleuren en 10 verschillende dessins. (Van gematigd tot fel progressief. Zodat u uw vloerbedekking volledig kunt aanpassenaan uwinterieur. Of omgekeerd. Linoleum is met z'n on- eindigevariatiemoge- lijkheden eigenlijk degeknïpte vloer bedekkingvoorde fantasievolle mensen van vandaag. Met als grote voordeel dat u't kunt vervangen omdat u't zelf wilt. En niet omdat 't versleten is. Prachtige kleurenfolders bij uw woninginrichter of rechtstreeks op aanvraag bij Postbus 13, Krommenie. Nederland dreigt onbestuurbaar te wonden, er hoeft maar iets te gebeu ren of de huidige regerinigscombina- tie gaat iin 1971 niet meer op, aldus mr. Biesheuvel, de AR-fracfievooj> zitter in Amsterdam. In uw redactio neel commentaar vain 5 april schrijft u: „Nederland is op een gevaarlijke weg, de onmacht der politieke par tijen vormen een ernstige bedreiging voor de democratie. De politieke par tijen zijn hard aan een grote schoon maak toe." In het midden latend of het nog wel tot 1971 zal duren voordat Ne derland onbestuurbaar wordt, wil ik toch opmerken dat die schoonmaak dan voor de z.g. christelijke partijen wel heel erg grondig zal moeten ge beuren, willen ze in de toekomst nog aantrekkingskracht op de kiezers uit oefenen. Vooral op het gebied van de inkomstenverdeling zullen ze een waarachtige evangelische politiek moeten voeren. Wanneer ze medeverantwoordelijk heid blijven dragen voor een beleid dat erop gericht is, of waarvan de konsekwentie is, dat een kleine groep een steeds groter percentage van het nationale inkomen zich toeeigent, dan kan men met de beste wil niet meer van een evangelische politiek spre ken. Evangelische politiek betekent in zijn essentie: weduwen en wezen, ouden van dagen en minimum loon trekkers te ondersteunen in hun nood en hun een rechtmatig deel verschaf fen van het nationale inkomen. Overigens heb ik er geen enkel bezwaar tegen dat de huidige KVP, AR en CHU zich een confessionele partij noemen, mits ze er dan bij ver melden dat hun confessie niet geïn spireerd is door de leer van Christus, maar door de mammon. Dit laatste omwille van de zo geroemde poli tieke duidelijkheid. Want, juist om dat ze deze politiek in de naam van Christus bedrijven, maken ze Chris tus meer ongeloofwaardig dan theo logische strijdvragen dit doen. ROOSENDAAL, J. EERENS Voor de eerlijke verontwaardiging van de heer J. C. van Beek uit Bre da heb ik het volste begrip. Het is helaas een reeds vaker onderkend feit, dat er iets schort aan het beleid moet betrekking tot de uitzending van vrijwilligers en dan vooral van de kant van het ministerie, waaron der dit onderdeel van de ontwikke lingssamenwerking ressorteert. Of hier verzachtende omstandigheden voor zijn aan te voeren is mij niet be kend. Het is echter wel zaak voor on ze volksvertegenwoordigers hierover gedetailleerd inlichtingen te vragen. Met de suggestie van de heer Van Beek, om alle activiteiten op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking in handen te geven van missie en zending kan ik moeilijk meegaan. Hiermee wil ik niet ontkennen, dat door missie en zending verdienstelijk wordt gewerkt op dit terrein. Het is een pertinente onjuistheid om te be weren, dat missie en zending steeds hebben gedaan aan wat wij nu ont wikkelingshulp noemen. Het is nog niet zo lang geleden (en misschien gebeurt het hier of daar nog wel), dat de missionaris de uitdrukkelijke op dracht meekreeg, dat hij werd ge zonden „om het woord Gods te ver kondigen" en dat hij zich niet moest inlaten met de materiële noden van de mensen. Ik betwijfel trouwens of de kerken wel zo gelukkig zouden zijn met de rol, die de heer Van Beek hen wil toevertrouwen. Als ik mij niet vergis dan zien de kerken mo menteel hun taak meer in het bege leiden van projecten van gemeen schapsontwikkeling en wel als een onderdeel van het totale ontwikke lingswerk. Bovendien zou, door de totale ontwikkelingshulp in handen te stellen van de kerken, het niet denkbeeldige gevaar aanwezig zijn, dat de hulp alleen zou gaan naar die landen en streken, waar het christen dom al enigszins vaste grond heeft verkregen of waar hiervoor redelijke vooruitzichten z\jn (hetgeen voor de hand liggend is misschien) maar ui teraard niet ten goede zou komen aan die landen of gebieden, waar men niet sympathiek staat tegenover het christendom. En het is toch zo, dat in het kader van de ontwikke lingssamenwerking allereerst daar moet worden geholpen, waar de nood het hoogste is. Daarom zou ik, zonder afbreuk te willen doen aan de vele goede din gen, die op de dag van vandaag wor den gedaan door missie en zending willen voorstellen, laten we trach ten alle activiteiten te bundelen en te coördineren om tot een zo effectief mogelijk resultaat te komen. Om dit te bereiken, moeten we enerzijds druk uitoefenen op de over heid maar anderzijds uit onze hok jes komen en alle beschikbare man kracht en geld bundelen, door op nationaal terrein (via b.v. de NOVIB) en internationaal terrein (de hier voor ingestelde organisaties van de Verenigde Naties, zoals FAO, UNES CO) samen te gaan werken. BAARLE-HERTOG C. VAN GILS (Van een onzer verslaggeefsters) GOES De afdeling Oosterschel- de van het Instituut voor Bestuurs wetenschappen maakt op 24 april een excursie naar de werken aan het in aanle- zijnde Schelde-Rijnka- naal door Zuid-Beveland. Tijdens de excursie zullen enkele huishoudelijke zaken aan de orde ko men, zoals de rekening en het ven- slag over 1968 en de begroting voor 1969.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5