Jfeer voor „Zd Histo Baars ADMINISTRATEUR Demonstratie-Show in een beheerder Nieuwe Ed. W. J. M. Klunhaar Willebrands volgt Bea op LONGPATIENT SPOEDIG NAAR HUIS Veersemeerrit stelt hoge eisen aan deelnemers EXPANSIE BIJ DAGBLADUNIE GUNSTIG JAAR GRONTMU Middelburgers willen zelf hun tuin beheren Huisvesting van gastarbeiders zeer slecht vertegenwoordiger "BESTEM' IS KRACHTIG EN REIKT VER Bestuur voor Stichting Zeeuwse School voor Kunstonderwijs DE STEM STUKADOORS en SPUITERS HOTELBEDRIJF praktijk hervat PAARDEN V Gemeente Vogelwaarde Heeft u interesse voor een functie in de buitendienst goed lopend WEGCAFé met kleine woning N.V. Slavenburg's Bank KARREMAN's TEXTIELREINIGING EEN UNIEKE GELEGENHEID om in uw directe omgeving kennis te maken met onze moderne vrachtwagens en trekkers Ziekenhuis Gent uitblazei Afgemaakte paté DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 (Van onze correspondent) VEERE Door het stormachtige weer zijn aan de deelnemers van de 8e Veersemeerrit hoge eisen gesteld inzake stuurvastheid en reactiever mogen. Er werd deelgenomen dooi- 52 equipes, bestaande uit minstens twee personen, een bestuurder en een kaartlezer of hulp bij de oriëntatie over de wegen van Zuid- en Noord- Beveland en Walcheren. De start was om half twee in hotel Tea-minus. Daarna ging het richting Wolphaarts- dijk en de Dam naar Noord-Beveland. Na een rit kriskras dooT Noord-Be veland werd gestopt na een afstand van 58 km te hebben afgelegd bij de Banjaard, waar een uur neutra lisatie was. Daarna ging het richting Veerse dam en Vrouwenpolder, voor een tocht door Walcheren van 32 km lang. 's Avonds om ongeveer 7 uur kwa men alle deelnemers aan de finish bij de Schouwburg te Middelburg. Daar vond ook de prijsuitreiking Aan de kaartleesrit over 90 km na men 24 équipes deel, welke door middel van een ingetekende lijn op DEN HAAG (ANP) De prognose voor 1968, gegeven in het vorige jaar verslag van de Ned. Dagbladunie N. V. (Algemeen Dagblad, NRC en Al gemeen Handelsblad) is volledig uit gekomen. De N.V. heeft een jaar ach ter de rug van grote expansie in na genoeg alle sectoren van haar activi teit. De omzet bedroeg f 107,4 min. een stijging van 26,7 pet. Na aftrek van afschrijvingen en re serveringen Testeert een beschikbare winst van f 1,4 min. (vorig jaar f 1,0 min.). Zoals gemeld, wordt voor gesteld 15 pet. dividend (vorig jaar 12 pot.) uit te keren. De directie verwacht dat de N.V. zich in 1969 voorspoedig zal blijven ontwikkelen en dat de sterke stijging van de loonkosten zal kunnen wor den opgevangen. De oplagen van de dagbladen van het concern zullen blijven stijgen. De advertentie-omzet zal eveneens stijgen, hoewel de na delige invloed van reclame in de t.v. en radio op de omzet van landelijke advertenties ook in 1969 sterk voel baar zal zijn. De commerciële en technische sa menwerking tussen de N.D.U. en het Telegraafconcern in Unitel N.V. heeft zich in het eerste jaar van haar be staan gunstig ontwikkeld. De snelle expansie van de N.D.U. zowel op het gebied van de dagbladen als op dat van de drukkerijen, heeft de directie doen besluiten tot grote investerin gen in gebouwen, machines en instal laties. de kaart de verschillende controlepos ten op tijd dienden te bereiken. De heer K. Visser met als kaart lezer K. T. Saaiman van M.A.C. de Zeeuwen werd winnaar met een to taal van 20 strafpunten. 2. J. de Vlieger van Autoclub De Bevelanden met kaartlezer M C. v. Oosten met 22 strafpunten; 3. L. Birks van W.Z.A. en R. Deveneens; 4. H. Geldof, De Zeeuwen met P. Linke, 24 punten; 5. C. Dingemans en H. A. J. Bronkers vam MAC Schel- degouwen 28 strafpunten. De oriëntatierit werd ook in twee delen verreden, na de neutralisatie werd gestart in Vrouwenpolder voor het tweede deel van de rit van 32 kilometer door Walcheren. Het eer ste deel werd gehouden door Zuid en Noord-Beveland vanaf Goes, Wol- phaartsdijk, Kortgenee Colijnsplaat, met neutralisatie op de Banjaard. De rit was 58 kilometer lang. Er waren 28 equipes aan de start. De uitslagen waren: 1. C. Kloosterman en J. Slabbekoorn met 60 strafpun ten; 2. M. Bartolf en J. Hensdijk van MAC de Bevelanden met 119 strafpunten; 3. A. v. Heyst en mej. v. Heyste van WZA 160 strafpunten; 4. L. v.d. Linden en J. v.d. Berge de Bevelanden met 176 strafpunten; 5, Den Heer en mevrouw J. v. Heyf- tè van WZA 220 strafpunten. Na de oriëntatie en kaartleesrit werd een klassementsproef gehou den. De heer Platteeuw bleek de meeste vaardigheid in het hanteren van zijn auto te hebben. De uitslag was als volgt: 1. P. Platteeuw 37,8 sec.; 2. J. v. Heyfte 37,85 sec.; 3. L. Birkx 38,85 sec.; 4. E. F. C. de de Schoonakker 39,2 sec.; 5 R. de Weerd 39,6 sec. De clubprijs, een fraaie beker voor de btste deelnemers van een bepaalde vereniging werd gewonnen door A. C. de Dolfijn. DE BILT (ANP) De in 1967 uitgesproken verwachting, dat van de werkvoorraad die op dat moment ruim 1 min. gld. bedroeg, in 1968 f 145 min. aan werken zou worden uitgevoerd, is ruimschoots uitgeko men. Dit zegt de directie van de n.v. Grontmij in het jaarverslag 1968. In totaal werid voor f 146,3 min. aan werken uitgevoerd. Vergeleken met 1967, toen een bouwsom van f 136,2 min. werd gerealiseerd, betekent dit een stijging van ruim 7,4 pet. Uit de winst- en verliesrekening blijkt een bruto opbrengse van f 32,2 min. (v.j. f 28,2 min). Aan salarissen en overige bedrijfskosten werd f 30 min. (v.j. f 26,2 min.) betaald. Aan winst resteert f 1,6 min. (v.j. f 1,3 min.) Voorgesteld wordt een divi dend van 12 pet. (v.j; 10 pet.), als mede een uitkering in aandelen van 2 pet. (onv.) ten laste van de agio- reserve. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG In de nieuwe woonwijk Middelburg-zuid is een ac tie onder de bewoners op gang ge komen om de Algemene Woningbouw vereniging, die een complex nieuwe woningen in de zogenaamde Magis- traatwijk in beheer heeft, te bewe gen tot overdracht van aanleg en onderhoud van de voortuinen aan de bewoners. De bewuste voortuinen worden door de gemeentelijke plant soenendienst van Middelburg aange legd en bijgehouden. De huurders van de woningen betalen daarvoor een vaste vergoeding per mnd aan de woningbouwvereniging, die dit be drag op haar beurt aan de gemeente uitbetaalt. De huurders van de woningen heb ben een protestbrief aan de woning bouwvereniging opgesteld, waarin wordt verklaard dat zij dit een wei nig democratische gang van zaken vinden. Toen zij de woningen betrokken werd hen niet meegedeeld dat de voortuintjes het voorwerp van zorg van de plantsoenendienst zouden uit maken, voor welke zorg de huurders zouden dienen te betalen. Daarnaast vinden verreweg de meeste bewoners het een trieste zaak, dat zij hun be hoefte aan een creatieve vrijetijdsbe steding noodgedwongen moeten be perken tot de achtertuinen. De voor tuinen zullen een vervelende ono- tonie gaan vertonen, terwijl achter de huizen de individuele creativiteit hoogtij kan vieren. De bewoners hebben vrijwel zonder uitzondering de protestbrief onderte kend. Zij hebben zich bereid ver klaard om de kosten van aanleg die reeds voor de woningbouwvereniging zijn gemaakt, te vergoeden. Maar voor de rest handhaven zij hun mot to: Eigen voortuin in eigen hand! Tijdens voorlichtingsvergaderingen voor de wijkbewoners is door een flink een tal „zuiderlingen" onlangs eveneens aangedrongen op het in be heer geven van de voortuinen aan de bewoners van de huizen. Het gem tebestuur, dat ter vergadering aanwe zig was, had er niet veel oren naar, omdat men prijs stelde op een zekere uniformiteit in aanleg en verzorging van de voortuinen. Bovendien, zo werd toen gesteld, is niet iedereen een tuin-hobbyist. Naast keurig ver zorgde tuintjes zou men misschien verwaarloosde woestenijen gaan aan treffen. De bewoners van de Magistraatwijk hebben op hun nieuwste actie nog geen antwoord ontvangen. DE DIRECTIE van de n.v. Vereenig- de Touwfabrieken deelt mede, dat het bestuur aan de op 26 juni a.s. te houden jaarlijkse algemene vergade ring van aandeelhouders zal voorstel len het dividend over het boekjaar 1968 onveranderd vast te stellen op 10 procent. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Reeds in de raadsvergadering van maandag 21 april zullen burgemeester en wethou ders van Middelburg voorstellen een bestuur te benoemen voor de Stich ting Zeeuwse School voor Kunston derwijs. Eind februari ging de raad akkoord met een voorstel van het col lege om in de Zeeuwse hoofdstad tot de vorming van een dergelijk insti tuut te komen. Acht personen hebben zich inmiddels bereid verklaard in het bestuur zitting te willen nemen. Voorgesteld wordt tot voorzitter te benoemen, de heer J. van der Weel, wethouder van culturele zaken van de gemeente Middelburg. De andere candidaat-bestuursleden zijn de heer A. Borst te Middelburg, adjunct-di recteur van de Stichting Zeeland; de heer P. de Bodt te Zaamslag, kunst schilder; de heer dr. P. van Daalen te Middelburg, directeur van het Zeeuws Museum; de heer A. van Geesbergen te Zierikzee, lid van ge deputeerde staten; de heer drs. K. de Jong Ozn., te Goes, rector van de christelijke scholengemeenschap al daar; de heer J. van Leeuwen, burge meester van Oostburg terwijl de raad ook nog een lid uit zijn midden zal moeten aanwijzen. B. en w. schrijven de raad een zo goed mogelijke vertegenwoordiging uit de gehele provincie te willen ver krijgen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met godsdienstige en levensbeschouwelijke richtingen en met deskundigheid op kunst- en on derwijsgebied. BREDA De buitenlandse werk nemers in West-Brabant zijn over het algemeen slecht tot zeer slecht ge huisvest. Tot deze conclusie komt de Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers West-Brabant in een overzicht dat vandaag werd vrij gegeven. Een onderzoek op 109 adressen in Breda leverde als conclusies op: be heerde pensions (34) zien er beter uit dan onbeheerde (28); verschil lende pensions zijn zeer onhygiënisch; het schoonhouden laat in veel geval len te wensen over; badgelegenheid ontbreekt vrijwel overal; meestal wor den verwarmingsapparaten beschik baar gesteld, waarvan de verbran dingsgassen niet kunnen worden af gevoerd. Volksgezondheid en brand veiligheid komen, volgens het over zicht, overal in het gedrang. Het aantal buitenlandse werkne mers in West-Brabant bedroeg op 31 december 1968 in totaal 1808. Ruim 1/3 daarvan bestond uit Marokka nen. Spanjaarden kwamen op de tweede plaats; Turken op de derde en Italianen op de vierde. De stich ting dringt er op aan, dat overheid, bedrijfsleven en particulieren samen het huisvestingsprobleem van de buitenlandse werknemers gaan op lossen. Op vrijdag 18 april a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders, de Heer G. PH. IMPENS en Mevr. ju. A. IMPENS-HAMEL1JNCK de dag te herdenken waarop zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Op die dag wordt uit dankbaarheid te 15.30 uur een H. Mis opgedragen. Dat God hen nog lang moge sparen, is de vurige wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen Gelegenheid tot feliciteren van 17.30 - 18.30 uur in Hotel Royal, Gentsestraat, Sas van Gent Sas van Gent, Watermolenstraat 9. De Officier van Justitie bij de Arrondissementsrecht bank te Breda brengt ter kennis van belanghebben den, dat in de onteige ningsprocedure van: Johannes Petrus Godwaldt, in zijn hoedanigheid van Burgemeester van de ge meente Roosendaal en Nis pen, Hoofd van het Ge meentebestuur dier ge meente, wonende te Roo sendaal, gemeente Roosen daal en Nispen, tegen: Antonius Adrianus Bakx, gemeente Roosendaal en wonende te Roosendaal. Nispen, Watermolenstraat 13 door de E.A. heer Rechter commissaris is bepaald, dat het onderzoek der des kundigen zal plaats heb ben op woensdag, 7 mei 1969 te 10.30 uur ter plaat se van het te onteigenen. Breda, 9 april 1969. De officier van Justitie voornoemd, Mr. R. H. F. H. M. Grasso. Tot onze grote droefheid overleed heden, na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden, mijn inniggeliefde dochter, onze lieve zuster, behuwd zuster en tante SIETSKE SPAAK, op de leeftijd van 54 jaar. Breda: H. R. Spaak 's-Gravenhage: J. G. Spaak M. H. 3. Spaak-Kila Amstelveen: C. H. Siegmund-Spaak A. J. H. M. Siegmund neven en nichten Rotterdam, 7 april 1969. Kralingseplaslaan 164. Correspondentie-adres: Carel Reinierszkade 11, 's-Gravenhage. De teraardebestelling heeft plaatsgehad vrijdag 11 april op de begraafplaats De Bieberg, Bie- berglaan 64, Breda (Ulvenhout). Zekerheid te verkiezen boven onzekerheid. De allerbelangrijkste vraag, die elke zakenman zich bij de mediakeuze voor zijn reclame moet stellen Is met de vraag of het gekozen me dium in huis komt, maar oI en hoe det medium wordt gezien en gelezen 75% van de dagblad-advertentie pagina's wordt door de lezers en lezeressen van 18 |aar en ouder geopend len dus gezien). Is uw advertentie krachtig genoeg dan wordi zij ook gelezen. Op de advertentiepagina's van koopt u dus ZEKERHEID. GEVRAAGD voor langlopende werken. Jac. Van Boxtel N.V., Ketelaarskampweg 1, 's-Hertogenbosch Tel. 04100 - 43901 Voor Kraamkliniek ge schikt. Nieuw, perfect in gericht, te koop in Zuid-Limburg. Brieven onder no. 94071 aan Adv. Bur. Belinfante en Co,, Regentesseplein 8, Den Haag. specialist voor ziekte van hart en bloedvaten VATICAANSTAD (KNP) Pau: Paulus heeft de onlangs tot kardinaa benoemde Nederlandse mgr. Wille brands, 59 jaar, tot op heden secre taris van het secretariaat voor di eenheid, tot voorzitter van dit secre tariaat benoemd. Deze volgt daardooi de onlangs overleden kardinaal Ber op. De paus heeft tegelijk een nieuwi secretaris voor het secretariaat voo: de eenheid aangesteld. Het is de 52- jarige Belgische dominicaan pater] Hieronymus Hamer, die tot nu toe in het secretariaat als adjunct werkte. De nieuwe benoemingen uit per soneel van het bestaande secretariaat, zonder toevoeging van mensen van buiten, duiden er op, dat de lijn, welke het secretariaat tot op heden onder kardinaal Bea gevolgd heeft, gehandhaafd zal blijven. Voor de vlugge en promp te uitbetaling van mijn op 2 april 1969 onteigend paard, verzekerd bij de Onderlinge Paarden - Ver zekeringsmaatschappij te Hulst, betuig ik hiermede mijn welgemeende dank. De burgemeester der gemeente Vogelwaarde maakt, ingevolge artikel 28, lid 6 der Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat met ingang van 17 april 1969 gedurende een maand ter ge meentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt: 1 het besluit van Gedeputeerde Staten van Zee land van 25 maart 1969 nr. 1792/300, 4e af deling, Bureau R.O., waarbij is goedgekeurd het raadsbesluit van 16 augustus 1968 tot vast stelling van de herziening van het bestem mingsplan Recreatiegebied Hengstdijk, be houdens enkele bepalingen van enige artikelen van de bij het bestemmingsplan behorende voorschriften, waaraan goedkeuring is ont houden; 2 het voornoemde bestemmingsplan met bijbe horende toelichting. Zij, die zich tijdig met be zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Ge deputeerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon in beroep komen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen onthouding van goedkeu ring door Gedeputeerde Staten. Vogelwaarde, 10 april 1969 De burgemeester voornoemd, wnd. P. J. G. Molthoff Dan bestaat nu de gelegenheid om aangesteld te worden als van een bekende Levensverzekerings-maatschap- pij voor het rayon Breda-Prinsenbeek. GEBODEN WORDT een interessante en zelfstandige werkkring; een vast salaris; een aantrekkelijke provisieregeling; vakantietoeslag; premievrije pensioenregeling. Indien U belangstelling hebt voor deze positie schrijf dan onder nr. E-8225, Reclame-Advies bureau ALTA-UTRECHT, Pausdam, Utrecht. TE HUUR; inel. inventaris aan de verkeersweg Roosendaal- Belgische grens. Direct te aanvaarden. Te bevragen: Limonadefabriek Gebr. van Hape ren N.V., Roosendaalseweg 12, Etten, Telefonisch alleen 's morgens tussen 10.00 en 11.00 uur: (01608-20005) zonider de vereiste papieren on nodig te reflecteren. Voor een efftefêffie fen bijzonder mooie!) bescherming tegen zon: Tropex-zonneschermen. ElectrolyHsch beschermd tegen roest. Voorzien van aluminium afdekkap. Doek in vei* heldere Meuren. Zeer vlug leverbaar tot 8 m breed. Stuur een gesloten enveloppe aan: PERGO, antw. no. 19, Hulst. Vermeld duidelijk uw adres, plak geen postzegel. ZOEKT voor haar binnenkort te openen vestiging in Sluis. Voor een geschikte persoonlijkheid zijn uitstekende voorwaarden te bieden en zijn er prima toekomst mogelijkheden. Sollicitaties, welke volstrekt confidentieel zullen worden behandeld kunnen worden gericht aan de Heer W. M. G. Bartz, Directeur Slavenburg's Bank, postbus 62, Terneuzen, met op de envelop pe in-de linkerbovenhoek te vermelden: sollici tatie. vraagt voor spoedige indiensttreding Hij zal zelfstandig de administratie moeten voeren. Leeftijd 20 a 30 jaar. Sollicitaties te richten aan: KARREMAN'S TEXTIELREINIGING Axelsestraat 163, Terneuzen. tel. 01150 - 2034. 3É (Van een onzer verslaggevers) GENT De gezondheidstoestand van de heer A. Vereecken uit het Bel gische Kalken, die vorig jaar novem ber in het Academisch Ziekenhuis te Gent een nieuwe rechterlong kreeg ingeplant, is momenteel zo goed, dat bij binnen enkele weken de Gentse kliniek kan verlaten. De patiënt heeft al verschillende keren een wandeling gemaakt in de tuin van het ziekenhuis. De dosis me dicamenten die de heer Vereecken krijgt om afstoting en infectie van de nieuwe long te voorkomen, wordt met de dag minder. Maandagmiddag werd in een offi cieel medisch bulletin door de behan, delende artsen in Gent meegedeeld, I dat het gedrag van de lomgpatiënt ge tuigt van een zeer groot optimisme. „Hij is de hele dag actief en werkt goed met ons mee", aldus de officiële mededeling J'oegr Sin?en (buitenshuis) d< ®I\woordis met haarlak. V; is veert- mhoud (en denk eens na va t'g procent met haarlak gevuld. BUSSING NEDERLAND N.V. Valkenswaardseweg I AALST EINDHOVEN Tel. 04904 - 2777 Woensdag 16 apr. 10-19 u. Parkeerterrein Brunswick-Bowling Nassausingel [erkr«jgbaarezMn7s ^soorten patés ,te waard onderla *iet toch de moei- £b?aken- eens zeIf Kchter Wensebit .f bere,d'ng is het ïetlt van een v? U in het bezit 0entesnijtler aU jm° of een keukenmachi ls °"derdeel van een a^e.hulpmiddel»0 .ha"dk|utser. Met e Paté een Is het maken van ebt nodig; udiee bezigheid. U 600 vïJensIever 1 ui8 vers- vet spek water Peper ^otniuskaat f^gelgruis sn, kef te: all sti sn do af ko mt scl pit gei oir ho om La op pla tel Cj 1 Dell CtogCjrooin of koffiemelk maa dei

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4