Centraal alarm systeem RESTAURATIE VAN TER HOOGE nr In Zeetiwscli Vlaanderen géén gemeente-gegadigde Eis jaar en drie maanden voor mr. v. W. In gesprek met R. jonkman 2,-Vlaamse brandweer en ambulance ^ei'ste steen van Rozenoord I gelegd Vraag dat proetnumm \Bon SPOEDIG GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WOONWAGENKAMP Wees prijsbewust! Pfkff brengt zijn vermaarde serie lichtgewicht naaimachines" voor dezelfde prijzen als in 1968-ondanks de BTW! Groot cleel van Zeeland zonder stroom VERDACHTE BETUIGT SPIJT t en waar MORGEN Beroepskernen [Mere beveiliging Ito Noliestrand huis Vlissingen wordt gesloten SKper 1 mei wenst le I ^betrftfenrt» u^-en W" v00r de tWrl'etnié?'' hCerSt?,Steen gelegd CÉ B Van b' ?e»s'Ziekte,tegem,moest eebtec we- bouw t? lateI? gaan' I L""" Werd in mf" beiaardencen- !®g, O gebruik t de verni?l'- tcl een t ge"ome" en in 1952 bijgevoegd gel aan het gebouw allchtmg°rt7ittek M- Maas, zei dat de gegaan, daar YPrbouwing was I 1 voor hu ia' -.. tegenwoordige n bejaarden htt e" verzor8ir)g L en ?eleden ut z«" dan enige I n verbeterd aanzienlijk Bisschop Emst naar Brussel voor cursus Frans Krediet voor de Schooltoets Sterrenexcursie naar zuiden Knevelarij Clementie Bööltoclit vanuit Goes van Stichting ,De Zonnebloem" DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 a onzer verslaggevers) ERGEN Op korte «i 8l}n ouderlijk huls Is a' tdrie Akkermans uit rl door een personeuau^ (wound is het jongetje na» se St. IgnatiusziekenhuM ht, waar het korte tijd u, d. eval geWde gistermo,-. Achterdek. Het slachtoj. 3 een fiets toen hij, 20I, lerende auto op te met' ling de dijk overstak om en. woensdag 18 april: Hans- en 15.17 uur; Terneim»- .37 uur; Vlissingen: l.aj' lur; Wemelditage: 3.31 en FILM, EN uur CONCERT ENZ, se baretten, 14 j, G uur 14 jaar URG iur 14 jaar 'Urg 20 uur VII AAS 'trijders in de hel, a.L Tarzain en de zoon van de s, a.l. let jungleboek, a.l. -artacus, 14 j. De gendarm gaat trou- lië Helga, 18 j. 'EN tt Helm rekent af, 18 Funny Girl, a.l. ides Joanna, 18 j. De moordenaar houdt van den, 18 j. 'rinsessan, 18 j. lie duivelse rakkers, a.l. De zoon van Frankenstein, I uena sera mrs. Campbell, I DIVERSEN iwcentrum, Westsingel S 14-16 uur Spreekuur .tiiigscentrum huishouding tel. 01100-6440. GENT ingsgebouw 14.30 uur astvoorstelling HT hijs 13.30 uur voor bejaarden FILM, CONCERT ENZ. URG uur Kriminal, 14 j. AAS in als onder vandaag n als onder vandaag 'EN n als onder vandaag DIVERSEN 19 uur rgaderirag deze rubriek: tel. W' ostbus 116 In Middelburg. DAf WAS HET 15 GEBLUST DE SCHADE IS NIET AL 6(700T. pewes.'MüNko AC DE L-NOPPEN-_ (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Zeeuwsch- Vlaanderen zal waarschijnlijk niet lang meer hoeven te wachten op een centraal systeem voor alarmering van brandweer en ziekenvervoer. Binnenkort wordt liet resultaat bekendgemaakt van het onderzoek, dat in ver- land hiermee is verricht. Nage gaan is wat de mogelijkheden zijn, om via een centrale het op roepen van brandweer en ambu lance sneller te laten verlopen Dit werd ons gisteren meegedeeld joor burgemeester J. Aschoff van Terneuzen, tevens voorzitter van de Zeeuwsch-Vlaamse kringraad van de I Bescherming Bevolking. Hij zei een I en ander in verband met opmerkin gen van burgemeester P. Molthoff in ónze krant van 9 april j.l., over het voortreffelijke werk, dat door de O-Z.-Vlaamse brandweerkorpsen werd verricht tijdens de grote bin- I nenstadbrand in Hulst. I De burgemeester van Hulst is zo overtuigd van de grote capaciteiten van de O.-Z.-Vlaamse vrijwillige I brandweerlieden, dat hij een be roepsbrandweer onnodig acht. De heer Molthoff vindt wel dat er cen- ::ale voorzieningen moeten komen 1 een beroepsmatige begeleiding n de vrijwillige brandweer. De heer Aschoff verzekerde ons, I lat hij evenals burgemeester Molt hoff de vrijwillige brandweerkorp sen in Zeeuwsch-Vlaanderen ge handhaafd zou willen zien. „Ik vind het wel nodig", voegde hij eraan toe, „dat er beroepskernen van beperkte omvang worden gevormd". Deze zouden volgens de B.B.-kring- I voorzitter een belangrijk deel van hun aandacht dienen te richten op de brandpreventie. Daarnaast zouden ze zich bezig moeten houden, meent hij, met specialistenwerk. (Vu een onzer verslaggevers) HISSINGEN De stichting „Vlis- '%ea-Badplaats" heeft besloten om de beveiliging van zwemmers aan 'tl Noliestrand aanzienlijk te ver- Ook zullen het toezicht en het schoonhouden, van dit vorig jaar in exploitatie genomen strand, worden verbeterd. De stichting zal voorts j jaar strandspelen organiseren. Be toegang tot het Noliestrand is in- i verbeterd. een onzer verslaggevers) .VLISSINGEN Wanneer de raad 'Jamee akkoord gaat zal de ge- I tatifS. P subsidie van de exploi- >S0AoLvan h-et-batUu,is van de nJ™ j eremging „Goed Wo- worden ingetrokken. Het be- lr van „Goed Wonen" heeft al I bidinJTtv de slui'ing van deze I ,ln afliankelijk te stellen I j. u,n van beëindiging van I In een'c'Uhe bijdrage. 1 (er»!? de?betreffend voorstel aan I liet ho rilven b. en w. dat, gezien I 'ichtin» L t gebruik van de badin- I l'ho „,'umeer verantwoord Aan? ring te combineren. I 'Vlij62?11 ?e SouburKse zwemver- I Plokatl' et Emei'go" de ex- Zowel de bad" ab* de 'rekken subsidies eveneens in (Van onze correspondent) I ''"Sis HpiT-0n?er Sl'0te belangstel- '"noord bejaardentehuis Ro- I pl«clitisheiil\, JPlaatsgevonden- De I 'bakimm Tv ,verrk"ht door mej. 1 ie» voormalig yan de overle- 'tioord ,1- i voorzitter van Ro- Onda-' rit A-«vakman. - genodigden waren ook 'an h en w. van Sluis moest echter we- hetcniü ^noa; .aaltt' In 19PR ee" be§in ge- a>roken i® rrd de villa die nu «Jtt.if"" was Mn1 na- wor (Van onze correspondent) MIDDELBURG Het verzorgings tehuis voor bejaarden Ter Hooge aan de Koudekerkseweg te Middelburg krijgt een restauratiebeurt, die enke le maanden in beslag zal nemen. De leien daken en ook de twee torens van het kasteel, dat dateert uit 1300 zijn aan een algehele vernieuwing toe. Eigenaresse van het kasteel is de grafelijke familie Van Lynden. Na de dood van de laatste graaf is een stich ting „Lynden Ter Hooge" door de familieleden opgericht. Erfpachteige- naresse van het gebouw is de „Stich ting verpleeg- en rusthuizen" te Mid delburg voor een termijn van 35 jaar waarvan inmiddels al 20 jaar zijn verlopen. Omdat het gebouw in zijn huidige staat nog wel bruikbaar is, maar snel verouderd zal zijn, streeft de „Stichting verpleeg- en rusthui zen" ernaar Ter Hooge binnen afzien bare tijd aan zijn bestemming als ver zorgingstehuis te onttrekken. Zelfs ten aanzien van een verbouwing geeft het kasteel niet de nodige flexibiliteit. De stichting heeft reeds besprekingen gevoerd met het ministerie van So ciale Zaken voor nieuwbouw, die een verpleegafdeling voor mobiele (be jaarde) patiënten zou omvatten, komt volgens vastomlijnde plannen te lig gen bij Ter Boede op de grens van Vlissingen-Koudekerke. Inmiddels kan het nog wel enkele jaren duren voor deze plannen gerealiseerd zijn. De gevaarlijke toestand van het dak en de beide torens van Ter Hooge (vooral bij harde wind en storm) maken een snelle restauratie nood zakelijk. (ADVERTENTIE) Leest u graag? Ziet u g-aag unieke illustraties? Hebt u een brede belangstel ling ook voor andere dingen dan de krant? Hebt u studerende kinderen? Dan móet u méér weten van de geprogrammeerde encyclo pedie in 120 wekelijkse afleve ringen. Een bij-de-tijdse-formule voor bïj-de-tijdse-mensen! Vu! nu meteen de bon in. Dan ontvangt u zonder enige ver plichting omgaand een proefnum mer en uitgebreide inlichtingen. Stuur de bon in een open envelop zonder postzegel die betalen wij aan Het Weten Waard Antwoordnummer 100 Utrecht Naam: Adres: Plaats: verzoekt "<=ss=-J zonder enige verplichting gra- j tis toezending van een proefnummer van Het Weten Waard. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Bisschop Ernst van Breda verblijft van 13 tot en met 26 april in Brussel voor een bijscholings cursus Frans. De bisschop heeft tot deze cursus besloten i.v.m. de groeiende interna tionale contacten. Binnenkort gaat hij naar de bisschoppenconferentie in Zwitserland en ook het contact met de Nuntius moet onderhouden wor den. De buitenlandse collega's van de Bredase bisschop spreken over het algemeen meer Frans, dan enige an dere taal (Van een onzer verslaggevers) HULST De gemeenschappe lijke regeling voor de oprichting van een regionaal woonwagen kamp in Zeeuwsch-Vlaanderen zal zeer binnenkort door Ged. Staten van Zeeland worden goed gekeurd. Het is daarna zaak, dat het bestuur van de gemeenschap pelijke regeling zich gaat beraden over de plaats, waar het woonwa gencentrum zal moeten komen. Tot nog toe is gebleken, dat geen enkele Zeeuwsch-Vlaamse gemeente een dergelijk centraal kamp binnen haar grenzen wil hebben. Er is nog geen enkele aanwijzing waaruit kan worden opgemaakt welke gemeente (ADVERTENTIE) 'Typen 94,95,96 en 97 PFAFF Pfaff Naaimachinehuis W. RIKKEN N.V. BERGEN OP ZOOM: Kortcmeestraat 17 TERNEUZEN: Nieuwe Diepstraat 23 Verder verkrijgbaar bij: A. C. BASTIAANSE tl. A. DE BREUCK G. HEMELAAR: G HEMELAAR: Papegaaistraat 4, Goes B. F. v Waesberghestr. 16 Hulst Nieuwendijk 29, Vlissingen Langeviele, Middelburg tel. 01640-5878 tel. 01X50-2294 tel. 01100-7470 tel. 01140-2215 tel 01184-3729 tel. 01180-5241 De bewoners van het kamp Hulst zijn gesteld op hun eigen kamp. uiteindelijk hiervoor bestemd zal wor" den. Uit gesprekken met bewoners van het woonwagenkamp bij Hulst bleek ons overigens, dat lang niet alle woonwagenbewoners voorstander zijn van een centraal kamp, waar al le noodzakelijke voorzieningen aan wezig zijn. „We zitten hier goed", zo zei men ons onder meer. „Laten ze hier maar wat voorzieningen treffen, dan hoe ven we helemaal niet weg". De bewoners van het Hulster kamp blijken erg gesteld te zijn op hun plekje in de vrije natuur, ver buiten de woonkernen. Ze zouden hun vrij heid niet graag prijs willen geven. Hun commentaar luidde verder: „Er zijn hier geen toiletten, 't vuil wordt niet regelmatig weggehaald. We vin den, dat dat best één keer per week kan gebeuren. Als het slecht weer is, staan onze wagens helemaal in de modder. Daar zou ook eens wat aan gedaan moeten worden. Meer verlangen we niet" (Van een onzer verslaggevers) GOES Zeeland, behalve Wal cheren, zat maandagmiddag enige tijd zonder stroom. Een dragline raakte tijdens graafwerkzaamheden nabij Goes een 50.0,00 Volts kabel. Als ge volg daarvan viel de voeding van het station Goes van de PZEM uit. Het station voorziet Noord- en Zuid-Be veland, Tholen, Schouwen-Duiveland en Zeeuwsch-Vlaar deren van elektri citeit. Walcheren wordt rechtstreeks door de centrale van de PZEM in Vlissingen gevoed. De storing duurde van ongeveer half twaalf tot kwart voor een. Nadat het station Goes weer werkte, kon worden overge schakeld op reservekabels. De ge raakte 50.000 Volts kabel zal worden gerepareerd door monteurs van de Kabelfabriek in Delft. De werkzaam heden zullen enkele dagen in beslag nemen. (Van een onzer verslaggeefsters) KORTGENE Burgemeester en wethouders van Kortgene zullen de raad donderdag 17 april voorstellen een bedrag van 7 gulden per leerling van de zesde klassen van de lagere scholen in de gemeente beschikbaar te stellen ten behoeve van de zoge naamde „Schooltoets 1969". B. en w. schrijven aan de raad dat volgens de Stichting Zeeland meer dan 90 procent van gemeenten en verenigingsbesturen, die scholen voor basisonderwijs in Zeeland en West- Brabant beheren, hebben meege- o'eeld dat hun scholen met de zesde klas zullen deelnemen aan het expe riment ter verbetering van de school keuze voor voortgezet onderwijs. Dit experiment staat beschreven in het memorandum „Bevordering van de juiste schoolkeuze voor kin deren uit het Deltagebied". Ook de hoofden van de basis scholen in Kortgene hebben laten weten aan de „Schooltoets 1969" te willen deelnemen. (Van een onzer verslaggevers) Oli DENBOSCH Voor hen, die belangstelling hebben voor de ruimte, meer speciaal voor de sterren en planeten daarin, orga niseert de Volkssterrenwacht Simon Stevin uit Oudenbosch, deze zomer een excursie naar Zuid-Frankrijk of Majorca. Het betreft z.g. sterren-foto excursie naar landstreken, die bekend zijn om hun heldere nachthemel. De excursie naar Zuid-Frank rijk, naar Lastaillade, wordt ge maakt van zaterdag 5 t.e.m. za terdag, 19 juli. Die naar Majorca rond 15 september per vliegtuig, in samenwerking met de volk sterrenwacht MIRA in het Bel gische Grimbergen (bij Brus sel.) (Van onze rechtbankverslaggever) BREDA Het was pas op het laatst van de zitting, dat de vroegere secre taris van de Raad van Kinderbescher ming in het arrondissement Breda, mr. W. v. W., van zijn spijt getuigde over het gebeurde, waarvoor hij maandag jl. turecht stond voor de Bredase rechtbank en waarbij hij iets opgaf van de arrogante houding, die zijn optreden gedurende de zitting had gekenmerkt. Hij gaf toen te kermen door zijn optreden schade te hebben toege bracht aan het imago van de kinder bescherming en hij hoopte in de toe komst de kans te krijgen dit goed te maken. Daarmee was voorlopig het doek ge vallen over een in ambtelijke krin gen opzienbarend proces, dat de ge moederen maandenlang hevig heeft bezig gehouden en waarin de officier van justitie een sitraf eiste van één jaar en drie maanden met aftrek van vijf weken preventieve hechtenis. Daarbij requireerde hij tevens dat het onrechtmatig verkregen geld, dat de verdachte in een zogenaamd „potje" bewaarde, terug zou worden gegeven aan de adoptief-ouders, die daarvoor in aanmerking komen. Overigens sloot het laatste woord van de ver dachte geen bekentenis af van wat de officier van justitie hem ten laste had gelegd. Weliswaar bekende de verdachte in de loop der jaren een „potje" te hebben gevormd uit gelden, die hij op oneerlijke wijze van ado-p- tief-ouders had weten los te maken, maar hij hield staande dit geld niet ten eigen bate te hebben aangewend. Integendeel, de bedoeling van dat potje was, mensen, met wie hij uit hoofde van zijn functie in kontakt kwam, zo nodig te helpen. De zitting heeft een hele morgen en een deel van de middag in beslag genomen; er was vooral in de mor genuren, nogal wat belangstelling op de publieke tribune. Mr. J. Louet- Feisser had mr. W. v. W. vier zaken ten laste gelegd, waarin deze kans ge zien zont hebben zichzelf als ambte naar in openbare functie te bevoorde- len dbor middel van knevelarij. Het ging om bedragen van respectievelijk 43,—, 762,—. 412,— en 1500,—. Verdachte gaf te kennen de adop- Mef-ouders nooit te hebben gedwon gen hem geld af te staan, in alle ge vallen was er sprake van vrijwillig heid. Er zou steeds ielts gezegd zijn in de -geest van: dat kunt u doen, nooit is er gesproken van: dat móét je doen. waaruit zijn advokaat, mr. J. van Vel- zen uit Schiedam, later concludeerde dat hier geen sprake kon zijn van we derrechtelijke toeëigening of onware mededelingen. Gezien in het licht van de verklaring van verdachte kon, al dus pleiter, evenmin gesproken wor den van puur winstbejag. Stellig ontkende de verdachte alle pleegouders te hebben gevraagd te willen bijdragen in de kosten, even eens ontkende hij hen onder druk te hebben gezet. Sprak hij met nieuwe pleegouders over de consequentie van de adoptie, dan kwamen als vanzelf sprekend ook de kosten ter sprake. De officier van jusrtitie, mr. Louët Feisser noemde in zijn requisitoir zijn taak buitengewoon zwaar en onaan genaam omdat hij moest requireren tegen iemand uit de amtelijke wereld, die het in hem gestelde vertrouwen heeft misbruikt, vertrouwen dat hij ook genoot van de zijde van de recht bank. "Wat hij heeft ondergebracht in de tenlastelegging, ging hij voort, is slechts een kleine greep uit tientallen van deze gevallen. In ieder van de vier voorgebrachte gevallen ging de officier na in hoeverre en in welke mate hij de verdachte schuldig achtte. In het eerste geval verdween het geld in het „potje", dat tenslotte een eigen rekening is geworden op een bank. In het tweede geval heeft de verdachte getracht het geld aan de adoptief- ouders terug te geven toen de zaak aan het rollen ging. In het derde ge val bleken de adoptief-ouders reeds betaald te hebben. In de loop der jaren zien we de be dragen toenemen, aldus de officier, die daarom zaak vier ten laste had ge legd, waar het ging om een bedrag van 1500,In dit geval is duidelijk gebleken dat de ouders van de onge huwde moeder hadden willen betalen, er was geen sprake van dat sociale zaken hier zou moeten inspringen. Bovendien, releveerde hij, waren er klachlten van mensen, die meenden onheus of verkeerd door verdachte behandeld te zijn. Dit is ergerlijk, om dat de raad van kinderbescherming in het hele land daardoor in een ver keerd daglicht kwam te staan. De verdachte heeft bovendien het onderzoek bemoeilijkt door ouderpa ren te bezoeken om het onrechtmatig verkregen geld terug te geven of hen te vragen met niemand over de affai re te praten. Zelfs heeft hij ambtelij ke instanties suggererend benaderd. De verdediger, mr. Van Velzen be toogde dat hier geen sprake was van onttrekking van geld ten eigen bate. Verdachte is een mens van filantropi sche bewogenheid, emotioneel als het erom gaat te helpen met een zeldza me inzet voor zijn werk, tot beroeps deformatie toe. Dit alles leidde tot een enorme voorliefde voor het adop- tiewerk, waarin hij -de centrale figuur wenste te zijn, een man, die goed deed. Van de gelden uit het „potje" bouwde hij zich een monument van eigenwaarde. Tenslotte riep hij de clementie van de rechtbank in, nadat hij gezegd had, dat het de officier van justitie alleen om vergelding was te doen. ir (Van een onzer verslaggeefsters) GOES De afdeling Goes van de Stichting „De Zonnebloem" te Breda organiseert op vrijdag 25 en zaterdag 26 april bootreizen voor bejaarden en chronisch zieken. Bei-de dagen wordt één reis ge maakt met de „Maas-vallei". De boot zal 's morgens om ongeveer 9 uur uit Goes vertrekken en daar 's avonds om ongeveer 6 uur weer aankomen. De reis gaat of naar de Oosterschel- de, of naar Het Veerse Meer. dat hangt af van o.a. de waterstanden. Per reis kunnen ongeveer 100 deel nemers mee. Er kunnen zich nog mensen voor de boottochten opgeven. Dit kan gebeuren op het kantoor van het katholiek maatschappelijk centrum in Goes. Ook vrijwillige helpsters of helpers kunnen zich hier melden. „IK ben de discotheek begonnen, om dat er in Oostburg weinig of niets te doen is". Aan het woord is de twin tigjarige Reinier, „zeg maar Ronny", Jonkman, exploitant van een van de twee discotheken, die Oostburg rijk is. „OP 20 februari van dit jaar zijn ive van start gegaan en de belangstelling is zeer redelijk. Elke zaterdag- en zondagavond krijgen we hier zo'n kleine tweehonderd jongelui binnen. De leeftijd varieert van zestien tot twintig jaar. We hebben de beschik king over een goede geluidsappara tuur en bijzonder leuke lichteffecten. Toegangsprijzen hebben we niet, we moeten het dus alleen van de con sumpties hebben. En als je even be denkt, dat de meeste jongelui niet zoveel zakgeld hebben, begrijp je wel dat dit geen goudmijn is, maar we kunnen gelukkig net zonder verlies draaien". „ER komen mensen uit Sluis, Aarden burg, Breskens en zelfs uit Brugge. Dat is toch wel een teken dat er be hoefte aa7i iets dergelijks bestaat. Ik begrijp niet, dat er niet meer voor de jeugd gedaan wordt in de omgeving, dan hoeven ze toch niet allemaal naar Antwerpen of Knokke?" „IN de loop van de tijd heeft de zaak zich hier zo ontwikkeld, dat we be sloten hebben om eens in de veertien dagen een gerenommeerde beatband aan te trekken. We hebben bijvoor beeld voor 3 mei de groep „Gloria" op het programma staan. Deze groep staat momenteel zeer hoog genoteerd op de Veronica-top-veertig". ZELFS de bijzonder populaire „Schocking Blues" en „St. Gillis" hebben wij gehad. Op 't ogenblik zijn we alleen op zaterdag- en zondag avond open, maar ik wil een ver gunning aanvragen om in het toe ristenseizoen ook vrijdag een disco avond te mogen houden. Verder wil ik ook nog een uur later gaan sluiten, dus niet om een, maar om twee uur, zodat de badgasten uit Cadzand, waar- alles al om twaalf uur sluit, het nog de moeite zullen vinden om naar Oostburg te komen." ,OF ik toekomstplannen heb? ik wil de zaal een geheel ander aanzicht ge ven. Tevens wil ik ook de lichteffec ten verbeteren. Maar daar is aardig wat geld voor vodig en dat ontbreekt nog. Ik l eb ce i sfa'iïp hoop. dat er in d" .'ahijs lui. .„„tsi verandering in KO/tll

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3