Walcherei Centraal alarm systeem Zeeuwsch-Vlaanderen LUCKY LUKE EN CALAMITY JANE 2.-Vlaamse brandweer ei ambulance Eerste steen Vai1 Rozenoord gelegd Jeugdcircus in Hengstdijk en Sas van Gent MIDDELBURG VLISSINGEN Ds. W. Gispen nam afscheid HULST OOSTBURG TERNEUZEN Tweemaal botsing op hetzelfde kruispunt Amro-bank heropend Ook in Middelburg schooltoets voor de zesde klassen ZUID-BEVELAND Eerste steen voor 5 scholen in Terneuzen Midden-Zeeland heeft Wereldnatuurfonds Toneeluitvoering bij opening wijkcentrum geheel van de baan Jongetje bij aanrijding gedood Hoogwater Wat en waar? MORGEN Beroepskernei iBetere beveiliging van Nollestrand Badhuis Vlissingen wordt gesloten DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 vrjwillige chaos in het gemeentehuis van goes a een onzer verslaggeefsters) jOES Het is op het ogenblik aaar een „troosteloos troeppie" in het Goese stadhuis, om te spreken met één van de mensen, die daar gis teren aanwezig waren. Wie toen het stadhuis binnenkwam, kreeg eerder het idee in een veilinggebouw te zit ten, dan in een gemeentehuis. Niet vanwege de bende, maar vanwege de enorme stapels kisten, die overal in het gebouw stonden opgesteld. Maar wat wil je, als je midden in in een verhuizing zit. Want gisteren is de verhuizing begonnen van het gemeentelijke administratieve appa raat naar het voormalige Gasthuis aan de Oostwal te Goes. Zoals bekend is dit gebouw, van wege zijn nieuwe bestemming, duch tig verbouwd en opgeknapt. Alle af delingen van de gemeentesecretarie, plus de afdeling bevolking (die was gehuisvest in de Wijngaardstraat) plus de afdeling van de gemeente ontvanger, worden naar het nieuwe, ruimeire onderkomen overgebracht. Alleen de archivaris zal voorlopig in het huidige stadhuis blijven zitten. In verband met de restauratie van het stadhuis zal ook het archief moe ten verhuizen. Maar waar naar toe, dat is momenteel nog een vraag voor het Goese gemeentebestuur. In het stadhuis zullen voorlopig nog de raadsvergaderingen en de hu welijksvoltrekkingen plaatsvinden. Is echter de gehele restauratie van het stadhuis (die nog enkele jaren in be slag zal nemen) achter de rug, dan zal het stadhuis alleen nog voor re presentatieve doeleinden worden ge bruikt De verhuizing zal ongeveer een week in beslag nemen. In die tijd zullen de stadhuisbezoekers zo goed mogelijk worden geholpen of in het huidige onderkomen, óf worden ver wezen naar het nieuwe. De bedoe ling is dat volgende week maandag het gemeentepersoneel op hun plaats zit en allerlei administratieve toe standen op orde zijn gebracht en ook dat vanaf die dag de secretarie weer normaal kan werken. Gemeenteambtenaren en verhui zers in het nieuwe stadhuis, (het vormalige Gasthuis), druk bezig orde op zaken te stellen. (Van een onzer verslaggevers) HULST Het Zeeuwsch-Vlaamse jeugdcircus Keinardi zal op Konin ginnedag optreden in Hengstdijk en Sas vain Gent. In Hengstdijk zal de voorstelling worden gegeven in de plaatselijke gymzaal en in Sas van Gent zullen de jeugdige artiesten werken op het Keizer Karelplein. Inbraak Maandagmorgen werd aangifte gedaan van een inbraak in het clubgebouw van de voetbalver eniging RCS te Souburg. Er was een ruit ingegooid en er is een klein be drag aan geld gestolen. Het is de tweede keer binnen een week dat er in het clubgebouw is ingebroken. Benoemd. In de raadsvergade ring van maandag 21 april zal worden voorgesteld om de heer C. Kroes te Heerlen per I september van dit jaar te benoemen tot gemeentege neesheer van Middelburg. Het bestuur van de Godshuizen heeft eerder besloteen de heer Kroes te benoemen tot directeur-geneesheer van het gasthuis. Verkeersmaatregelen In verband met de aanleg van een hogedrukgas- leiding zullen van 16 april tot 7 mei de volgende verkeersmaatregelen worden genomen: 1. De Banckert- straat zal voor alle verkeer behalve voetgangers in de richting van het Banckertplein gesloten worden ver klaard, en tevens zal In deze straat een parkeerverbod gelden. 2. Het weggedeelte van de Koninginnelaan gelegen tussen de Oude Koudekerkse- weg en de Adriaan Lauwerijstraat zal DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeeland I ABONNEMENTSPRIJS: 14.00 per kwartaal (excl. 50 cent incassokosten), 4,/5 p. maand (excl. 5 cent incassokosten) KANTOREN: Steenstraat 14, Hulst tel. 01140-3751 Klokstraat I, Goes teL 01100 8030 KLACHTEN BEZORGING (ua kantooruren teL 01158-1040 teL 01180-6550 REDACTIE ZEELAND: Chef Zeeuwse redactie A. F Koopman (01180-7438) REDACTIE ZEEUWSCH-VLAANDEREN: G. van Berkei (01150 4866) en J. Robesii (01140-2005) REDACTIE WALCHEREN: C. Schets (01180-7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOUWEN-DCIVELAND: me). S. Maaskant (01100 5680) SPORTREDACTIE ZEELAND: Th. Klem (01150-4865) EXPLOITATIE ADV.: L. K. M de Jong (inspecteur) Terneuzen, tel. 01150-4281 Th. de Bakker Terneuzen, teL 01150-2601 M. Bogers Oostburg, tel. 01170-2893 C. Menu Goes. tel. 01100-8030 3. Schieman Axel, teL 01155-1224 voor alle verkeer, behalve voor voet gangers, in de richting van de Bree- weg gesloten worden verklaard. Te vens zal een parkeerverbod voor bei de zijden wordx ingesteld. 3. De krui sing van wegen gevormd door de Oude Koudekerkseweg - Ter Hoge- straat - Koninginnelaan en Branckert- straat zal gesloten worden verklaard voor alle verkeer behalve voor voet gangers. Festival Vrijdagavond heeft de burgemeester een festival geopend, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de Zonneveldtehuizen voor lichamelijke en geestelijke ge handicapten in Zeeland. De verschil lende muziekziekkorpsen werkten geheel belangeloos mee, terwijl ook het Scheldekwartier geheetl gratis door de directie van De Schelde be schikbaar werd gesteld. De avond werd geopend met een uitvoering van Drumband Sint Ceci lia, waarina het koor enkele volkslie deren ten gehore bracht. In de pauze werden loten verkocht, waairvan de opbrengst ook ten goede van de Zon neveldstichting kwam. (Van onze correspondente) TERNEUZEN Ds. W. Gispen, gereformeerd predikant, heeft een afscheidsdienst gehouden in de kerk in de Noordstraat. Ds. Gispen ver trekt i.v.m zijn nieuwe functie als evangelisatiepredikant te Dordrecht. Er was veel belangstelling voor de ze dienst, die werd opgeluisterd door een gemeentekoor en een tienerkoor, Na de Introitus zong de gemeente, hierbij ondersteund door beide koren, Klein Gloria. Ds. Gispen had als the ma voor zijn afscheidspreek gekozen uit de Openbaring van Johannes, vers 17: „Uw Herder is een Lam" Hij vergeleek de macht die de we reldlijke leiders uitoefenen met de schijnbare machteloosheid die uit de ze tekst valt op te maken. In de vijf jaar dat ds. Gispen in Terneuzen is gweest, heeft deze plaats een gewel dige ontwikkeling meegemaakt. De ze vond z'n weerslag ook in de kerke lijke gemeente. Met de komst van vele nieuwe inwoners werd de beslo tenheid van de kerk opengebroken en vonden oud en nieuw elkaar. Ds L. Berger, eveneens predikant van de gereformeerde kerk sprak 'n kort afscheidswoord, waarop ds. Gispen nog een persoonlijk vaarwel sprak tot kerkeraad en enkele andere per sonen en tenslotte tot de jeugd, waar voor hij altijd een grote belangstel ling toonde. Na afloop van de dienst boden twee dames uit de gemeente een geschenk aan. De dienst werd bijgewoond door o.ai pastoor-deken J. Seegers, ds. E. Rietveld, namens de hervormde gemeente en- namens de burgerlijke overheid door burge meester J. Aschoff. Na afloop van de dienst was er in Pro Rege gele genheid om van de familie Gispen persoonlijk afscheid te nemen. Hier werd nog door verscheidene spre kers het woord gevoerd. 1 'V- Postzegelclub De postzegelclub „Het Land van Hulst" hield een bij eenkomst in hotel Van Oosterom. Na het officiële gedeelte werd een ver loting gehouden met als hoofdprijs een serie kinderzegels van 1933, wel ke werd gewonnen door de heer B. Picavet te Hulst. Tot slot was er een veiling met ongeveer 50 kaveltjes, die goed werden verkocht. R.-k. Vrouwengilde Op 22, 23 en 24 april a.s. gaan de leden van het r.-k. Vrouwengilde op reis naar Parijs. Tijdens de heenreis zal de gotische kathedraal in Soissons be zocht worden. Het programma gedu rende het verblijf in Parijs omvat o.a. een bezoek aan Montmartre, de Eiffeltoiren, de Dome des Invalides, de Notre Dame, de Tuilleries, Are de Triomphe, de Champs Elysées, alsmede het kasteel van Versailles met zijn prachtige tuinen. Tijdens de laatste dag krijgen de dames gelegen heid om te gaan winkelen. Prijskamp In hotel De Windt hield de b.v. Oostburg een onder linge prijskamp. In de zeer spannen de finale wisten E. Himienman en H. Lobbezoo de meervoudige kam pioen A. v. d. Gazelle en H. Boerjan te kloppen; 3 Ph. Wage-A. de Windt; 4 L. de Sutter-J. Kareis. De hoogste serie van 33 caramboles was voor kampioen A. v. d. Gazelle. De finale der verliezersronde werd gewonnen door C. Moerman-A. Aal- brechts voor U. de Windt-R. Veen. Op het kruispunt Guido Gezelle- stra-at - Frederdk vain Eedenstraat heeft tot tweemaal toe een aanrij ding tussen auto's plaatsgehad, waar bij vrij veel schade ontstond. Vrij dagmorgen om half negen reed H.O. M.B. uit Terneuzen over de Guido Gezellestrart richting Axel. Uit te genovergestelde richting kwam T.A. V. uit Clinge met zijn personenauto, die op de kruising linksaf wilde slaan om de Axelsestraat in te rij den. Bij de botsing die daarbij ont stond werden beide auto's geheel ver nield. Na de middag om kwart voor drie kwamen twee personenauto's, be' stuurd door resp. G.P.V. uit Terneu zen en L.J.P. uit Gent, eveneens met elkaar in botsing, omdat zij gelijktij dig ditzelfde kruispunt opreden. Ooik hier ontstond schade aan beide au to's. Aardenburg Biljarten In hotel De Rode Leeuw te Aardenburg had de revan che plaats tussen „De Kwakers" en de bewoners van de Katholieke Kring. Ditmaal trokken „De Kwa kers" aan het langste eind: 18 tegen 14 punten, 417 tegen 358 caramboles. Ook nu kon H. Verweij het niet bol werken tegen de 90-jarige E. de Ne ve. Voorzitter C. de Witte triomfeer de zowel tegen J. de R(jcke als tegen G. de Baerdemaeker. Groede Aanrijding Op de rijksweg Bres kens-Schoondijke zijn ter hoogte van de Schoondijkseweg twee personen auto's met elkaar in botsing geko men Beide auto's kwamen uit de richting Breskens. De personenauto bestuurd door mej. J. A. D. uit IJzen- dijke wilde linksaf de Schoondijkse weg indraaien. Op hetzelfde mo ment werd zij ingehaald door J.H.S. uit Hoofdplaat. Bij de aanrijding werden de auto's zo zwaar bescha digd, dat zij moesten worden wegge sleept. Persoonlijke ongelukken de dein zich niet voor. IJzendijke Zeehengelwedstrijd Aan de door de plaatselijke zeehengelclub georga niseerde zeehengelwedstrijd werd door 460 hengelaars deelgenomen, Nog zelden is op een wedstrijd zo veel vis gevangen, al bestond het grootste gedeelte uit ondermaatse bot. Het aantal prijzen was 81 en de laatste prijs werd gewonnen met 475 punten, zodat hengelaars met 47 on dermaatse vissen slechts 470 punten behaalden en geen prijs kregen. De uitslag was als volgt: le prijs Aug. Seymesael te Hoofdplaat met 915 punten; 2e prijs D. Riddershof te Terneuzen met 885 punten; 3e prijs R. van Waes te Sluiskil met 884 pun ten; 4e prijs J. Heijning te Heyst (B.) met 865 punten; 5e prijs G. Bonte te Oostende (B.) met 840 punten. Kloosterzande Jongerensoos Op zaterdag 19 april opent burgemeester C. J. van Hootegem de nieuwe jongerensoos in de voormalige noodkleuterschool te Groenendijk. Sluis Daar burgemeester F. van Hoote gem wegens ziekte was verhinderd, verrichtte niet hij, maar de loco-bur gemeester van Sluis, F. Ceulenaar, de hereopening van de Amro-bank in Sluis. De loco-burgemeester sprak zijn bewondering uit over het ver nieuwde kantoor, waarover de Amro- bank de beschikking heeft gekregen. Hij sprak de hoop uit, dat de ge meente Sluis zich op net zo'n wijze uit zal breiden als de Amro-bank dit heeft gedaan. De heer van Putten, disrictsdirec- teur van Dordrecht, herinnerde de aanwezigen er aan dat sinds de vesti ging van de Amro-bank in 1912 het gebouw reeds driemaal is verbouwd. De architect van het vernieuwde kan toor de heer Rozenkrans, overhan digde tenslotte een oude landkaart van Zeeuwsch- en Belgisch Vlaande ren. Hierna kregen de vele genodig den (onder wie het college van b. en w) gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje de be trokkenen te feliciteren. Werkstukken Boomplantdag De werkstukken, d)ie gemaakt werden door de leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen uit Sluis t.g.v. de nationale Boomplant dag zijn beoordeeld. Het ingeleverde werkstuk was een knipplaat die ge kleurd en opgezet moest worden. De beoordeling geschiedde door mevr. T. Kapsenberg-Lindenberg en mej. T. Hootegem. Het resultaat was: r.-k. jongens school: 5e klasse: Dierik Louwage; 6e klasse Ronnie du Pré. R.-k. meis jesschool: 5e klasse Christa van Voo- ren; 6e klasse: Gertrude Roozen. Chr. nationale school: 4e klasse: Kees Wlesterwieele,; 5e klasse: Jlac. van Hal; 6e klasse: Ina Verhage. Open bare school: 4e klasse: Hannie Ver meulen; 5e klasse: Ellen Lees; 6e klasse Peter Versprille. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het gemeente bestuur van Middelburg heeft be sloten mee te werken aan een expe riment „schoolvorderingstest" voor de leerlingen van de zesde klassen van de lagere scholen. De kosten van een en ander vergen een krediet van ongeveer 3900 gul den. Wanneer de raad akkoord gaat met het krediet zullen in Middelburg ongeveer 550 kinderen aan een twee tal testen, n.l. voor de vakken Ne derlandse taal en rekenen, worden onderworpen. Zoals gemeld was in Vlissingse on derwijskringen verzet gerezen tegen deze „schooltoets", die, wanneer alle betrokken gemeenten ermee akkoord gaat, in geheel Zeeland en West- Brabant zal worden gehouden. De Vlissingse raad gaf uiteindelijk met een zeer kleine meerderheid zijn fiat aan een soortgelijk voorstel. De „schooltoets" heeft tot doel tot een verbetering van de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs te komen. 's-Heerenhoek Bejaarden Op de jaarvergade ring van de plaatselijke afdeling van de de r.-k. Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in het gebouw „De Jeugdhoeve", gaf voorzitter P. Raas een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Hij deelde mee dat het ledental was gestegen. De districtsleider, de heer J. Wit hagen te Halsteren, gaf een overzicht van het wel en wee van de bond en constateerde dat men over het alge meen wel tevreden was maar niet voldaan. Er blijft nogal wat te wen sen over. Het niet in de hand houden van de prijsstijgingen van de rege ring is thans weer oorzaak dat de A.O.W.-trekkers niet voldoende aan hun trek komen, zo werd gesteld. Verder deelde spreker mee dat de ziekenfondspremie niet is zoals die zou moeten zijn. De heer Withagen stond ook uitvoerig stil bij de Divo- sa-normen welke gehanteerd worden bij de uitvoering van de Algemene Bijstandswet. Niet alle gemeentebe sturen houden daarmee voldoende rekening; vooral de bejaarden die in een bejaardentehuis verblijven, heb ben daarmee nogal eens moeilijkhe den, aldus de spreker. Een groot be zwaar vond hij ook dat de A.O.W.- trekkers geen vakantietoeslag krij gen, terwijl dat toch noodzakelijk is voor het bezoeken van hun kinderen, die veelal elders wonen. De Bejaar- denbond blijft er dan ook regelma tig bij de regering op aandringen een vakantietoeslag te verstrekken. Van de gelegenheid met de dis trictleider te discussiëren werd nogal druk gebruik gemaakt. Tot slot gaf de voorzitter nog een overzicht van de activiteiten binnen de gemeente op het gebied van o.a. de woningbouw voor bejaarden, ge zinszorg en gezinshulp. Heitje Door de welpen van Sint- Bavo werd bij de aktie „Een heitje voor een karweitje" een bedrag van f 240,- bijeengebracht. Dezelfde wel pen hebben ook een oud papier-aktie op touw gezet. Meer dan 1600 kg werd opgehaald die voor 4 cent per kg werden verkocht. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Met het inmetse len van de eerste steen door burge meester J. C. Aschoff is aan de Dok- weg-hoek Wilgenplantsoen in Ter neuzen een begin gemaakt met de bouw van een complex van vier kleuterscholen en een lagere school. De scholen zullen, naar wordt ver wacht, volgend jaar maart in ge bruik genomen kunnen worden. Van de kleuterscholen bestaan er drie uit drie klaslokalen en één uit twee lokalen. De lagere school telt zeven klaslokalen. Zij zullen een be langrijke aanwinst betekenen voor het onderwijs in Terneuzen, waar men al jaren kampt met ernstig ruimtegebrek. Het scholencomplex aan de Dokweg-Wilgenplantsoen zal in zijn geheel in seriebouw worden gerealiseerd door het aannemingsbe drijf Durra uit Heerlen naar het ontwerp van de architekten Jobse en Tuinhof te Vlissingen. De eerste steenlegging werd bijgewoond door de wethouders, enige raadsleden, en leden van de oudercommissie en schoolbesturen. Op 21 april zullen aan de Handellaan in Temeuzen-Zuid drie mobiele kleuterklassen in ge bruik worden genomen. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Dezer dagen is er een regionale afdeling Midden- Zeeland van het Wereldnatuurfonds opgericht. Het plaatselijk comité be staat uit de volgende personen: dr. R. M. Barkema, mr. T. Lebret, jhr. mr. T. A. J. Schorer, mr. A. Veen- hoven (allen te Middelburg), H. Fri- ma (Zoutelande), mr. L. A. Kakebee- ke (Gapinge), J. C. Klok (Oostkapel- le), E. P. Oldenkamp (Mariekerke), P. H. Pels Rijcken (Kloetinge) en drs. W. J. Wolff (Goes). Het comité presenteert zich in Zee land met een filmvoorstelling op 29 april in het City-theater te Middel burg. Vertoond wordt de film „De laatste paradijzen", die een unieke expeditie door de bekde zoöloog en natuurkenner Eugen Schumacher in beeld brengt. Schumacher ging zeven jaar geleden op zoek naar zeld zaam geworden dieren in afgelegen natuurgebieden over de gehele we reld en hij verzamelde daarbij uniek materiaal, doch deed tevens erva ringen op die tot nadenken stemmen. Deze ervaringen hebben veel te ma ken met de doelstellingen van het wereldnatuurfonds, (The World Wild Life Fund), dat zijn werkterrein in alle vijf werelddelen heeft. Het fonds biedt in de eerste plaats de helpende hand bij de inrichting en instandhouding van reservaten voor bedreigde diersoorten, niet al leen in Afrika of Azië, maar ook in ons eigen land. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het lag In de bedoeling om ter gelegenheid van de bedoeling om ter gelegenheid van de opening van het nieuwe wijkcen trum „Het Zuiderbaken" in Middel- burg-zuid een feestweek te organise ren. Een der hoogtepunten in deze feestweek zou een toneeluitvoering zijn, te geven voor een staandebeens opgerichte toneelvereniging. De plan nen zijn evenwel voortijdig en roem loos gesneuveld. Gedwongen door geldgebrek heeft de wijkvereniging aan de toneelclub moeten adviseren om van de toneeluitvoering af te zien De totale kosten (ongeveer f 1000,-) gingen de begroting van de wijkver eniging te boven. Daar kwam bij, zo vernemen wij, dat er van een op voering tijdens de feestweek (van a.s vrijdag tot en met de volgende week vrijdag) toch niets meer kon komen. De uitvoering zou pas tegen eind mei kunnen plaatsvinden. Dit was een gevolg van de omstan digheid, dat men in het afgelopen half jaar, waarin vele repetities zijn gehouden, het repertoire heeft ver anderd. Men begon vol goede moed met het instuderen van het stuk „Daar moet je vrouw voor zijn", maar na enkele maanden, toen het stuk toch wel te moeilijk bleek, nam men het blijspel „De consul van Co corico" in studie. Het zal niet wor den opgevoerd. Tijdens een repetitie-avond, vorige week, kwam een deputatie van het bestuur van de wijkvereniging de na re boodschap aan de toneelamateurs brengen. De teleurstelling was groot, omdat het hier een donderslag uit heldere hemel betrof. Er waren to nelisten die zich al hadden voorzien van de kostuums die tijdens de op voering van het blijspel moesten wor den gedragen. Men is niet bij de pakken gaan neerzitten De toneelclub heeft zich direct vam een nieuwe identiteit voor zien en gaat nu de toekomst als ca baretgezelschap tegemoet. Aange moedigd door het succes dat een ge ïmproviseerd cabaretgroepje heeft behaald tijdens de „Lach-in"-avond, een week voor caroaval-1969, zal men nu in het najaar met een cabaret van eigen bodem komen. (Van een onzer verslaggever ZEVENBERGEN Op hotte stand van zijn ouderlijk huls ig 10-jarige Adrie Akkermaiis en venbergen door een personen,! aangereden. het Bredase St. Ignatiusziefe^ I overgebracht, waar het korte t Zwaar gewond is het jongetje e»| ter overleed. Het ongeval gebeurde 6„ gen op de Achterdijk. Het i™ f er reed op een fiets toen hij, der de naderende auto *- 1 °P te itt, ken, plotseling de dijk overstak'! om te keren. Morgen, woensdag 18 april: Ha» weert: 2.45 en 15.17 uur; Terneu» 2.09 en 14.37 uur; Vlissingen; en 14.02 uur; Wemeldihge: 3,Ji' 15.55 uur. TONEEL, FILM, CONCERT TERNEUZEN Luxor 20 uur De groene baretten, 14 j, OOSTBURG Ledel 20 uur Bandolero 14 jaar MIDDELBURG City 20 uur Kriminal 14 jaar Schouwburg 20 uur Adrianus VII ST. NIKLAAS Palace Strijders in de hel, al Renova Tarzan en de zoon vaat wildernis, a.l. Select Het jungleboek, a.l. GENT Scala SpaTtacus, 14 j. Capitole De gendarm gaat tra. wen, a.l. Normandië Helga, 18 j. ANTWERPEN Rex Matt Helm rekent af, II j| Rubens Funny Girl, a.l. Ambassades Joanna, 18 j. Capitole De moordenaar houdt t zoetigheden, 18 j. Savoy Prinsessan, 18 j. Astrid Die duivelse rakkers, al Quellin De zoon van FrankenstelJ 18 jaar Astra Buena sera mrs. Campbt 18 jaar DIVERSEN GOES Landbouwcentrum, Westsingel !l 10-12 en 14-16 uur Spreekum Voorlichtingscentrum huisb en gezin: tel. 0110Q-6440. SAS VAN GENT Verenigingsgebouw 14,30 uur Poppenkastvoorstelling KOEWACHT V. J. Thijs 13.30 uur Schieting voor bejaarden TONEEL, FILM, CONCERT Btt MIDDELBURG City 20 uur Kriminal, 14 j. ST. NIKLAAS Bioscopen als onder vandaag GENT Bioscopen als onder vandaal ANTWERPEN Bioscopen ais onder vandaag DIVERSEN GOES Stadhuis 19 uur Raadsvergadering Opg. voor deze rubriek: fel. 'I® 7438 of Postbus 116 ln Middel» (Van een onzer verslaggevers TERNEUZEN Zeeuwse) Vlaanderen zal waarschjjnlM niet lang meer hoeven te wachte op een centraal systeem voi alarmering van brandweer e ziekenvervoer. Binnenkort wori 5,ft resultaat bekendgemaal van het onderzoek, dat in vei band hiermee is verricht. Nagf gaan is wat de mogelijkhedei zijn, om via een centrale het op roepen van brandweer en ambu lance sneller te laten verlopen Dit werd ons gisteren meegedeeld I door burgemeester J. Aschoff vai i Terneuzen, tevens voorzitter van dil Zeeuwsch-Vlaamse kringraad van d<| 1 Bescherming Bevolking. Hij zei eerl I en ander in verband met opmerkml een van burgemeester P. Molthoff ir onze krant van 9 april j.L, over he voortreffelijke werk, dat door del 0 -Z.-Vlaamse brandweerkorpserj i werd verricht tijdens de grote bin I nenstadbrand in Hulst. De burgemeester van Hulst is zo overtuigd van de grote capaciteiten van de O.-Z.-Vlaamse vrijwilligd brandweerlieden, dat hij een be roepsbrandweer onnodig acht. Dei heer Molthoff vindt wel dat er cen-j' trale voorzieningen moeten komerr 'n een beroepsmatige begeleiding n de vrijwillige brandweer. De heer Aschoff verzekerde ons dat hij evenals burgemeester Molt hoff de vrijwillige brandweerkorp sen in Zeeuwsch-Vlaanderen ge handhaafd zou willen zien. „Ik vind het wel nodig", voegde hij eraan toe,, „dat er beroepskernen van beperkte omvang worden gevormd". Deze zouden volgens de B.B.-kring- voorzitter een belangrijk deel van hun aandacht dienen te richten op de brandpreventie. Daarnaast zouden ze zich bezig moeten houden, meent hij, met specialistenwerk. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De stichting „Vlis- s/ngen-Badplaats" heeft besloten om (ie beveiliging van zwemmers aan het Nollestrand aanzienlijk te ver beteren. Ook zullen het toezicht en het schoonhouden, van dit vorig jaar in exploitatie genomen strand, worden verbeterd. De stichting zal voorts dit jaar strandspelen organiseren. De toegang tot het Nollestrand is in middels verbeterd. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Wanneer de raail «aarmee akkoord gaat zal de ge meentelijke subsidie van de exploi tatiekosten van het badhuis van de 3lnSbo«wvereniging „Goed Wo nen worden ingetrokken. Het be stuur van „Goed Wonen" heeft al has-1 de stuiting van deze .riCbtlI,g afhankelijk te stellen rip/o datum van beëindiging van e gemeentelijke bijdrage. desbetreffend voorste] aan ad schrijven b. en w. dat, gezien rirbf, er?ite gebruik van de badin- ng. ,el,.niet meer verantwoord subsidiëring te combineren. eniViügeZ1Ten de Souburgse zwemver- ëSti" UCt0r et Emergo" de ex- zw!m zoweI de bad- als de heëinrtïïi U,nf, per 1 mei wenst te desbetroff1 stellen b- en w. voor de S trekken™ subsidies eveneens in (Van onze correspondent) ling is!L~ 0nder grote belangstel voor liet !?Ien 1 e?rste steen gelegd tenoord to <?iW-e bejaardentehuis Ro- plcph'isheW IU1S/Iaatsgevonden' De R- Brakmverricht door mej. den voormal!» van de °verle- tenoord de i v"orzitter van Ro- Onder Ho A. Brakman. fc®1 colleve vfn"h e" Waren °ok Rurg. F Hoot en w- van Sluis Eens ziekto gem moest echter we- Met de hl verstek 'aten gaan. tvum werdWjnVT924en bejaardencpr>- maaRt. In ïqofi een beg'n ge- afg*broken -d de viUa die nu Wuig, in gebruik a l'V'm' de verni?u- Verd er een „i ge"°men en in 1952 ^ogevoegd 6Ugel aan het gebouw st>ehVng°m\tter.j M' Maas' zei dat de 0yergegaan de verbouwing was voor 'htow! v 6 teSenwoordige ari beiaarden u ln£ en verzorging ^ren geleden hetol^ dan enige '-al het sanft Was Mb' na" on verbeterd aanzienlijk wor

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2