Hogere verkoopcijfers bij Unileverconeerii #1 f1000,- f2500,- f4000,- .ICH iclusiefs? LUX /A RKET N.V. PERGO JALOUZIEëN iv type. voor de dag. ta £fEïIERLAND 11 v Natal n ^SANKA 12 V Bunbury n Keelung ve™- «ëtiiSd- Daling Fusie Hoogovens en Billiton richten „Holland Aluminium" op Minister ÏJdink opent LG.G.L-congres INTERNATIONALS LAGER Directie K.Z.O. Nederland moet leren leven met industrie" GUNSTIG JAAR VOOR BELGISCHE DOCHTER AMRO-BANK - .Bé Markten en Veilingen Union verhoogt export fietsen Waterstanden Elk bedrag tussen f 700,- en f 10.000,-. 3 voorbeelden: f 62,07 p.m. (18 mnd.) In die 18 mnd betaalt u: 18xf 62,07=f 1117,26. Dat is f 117,26 aan financieringskosten, incl. rente, vergoe ding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus maan delijks ca. f6,50. f 118,37 p.m. (24 mnd.) In die 24 mnd betaalt u: 24 xf 118,37 f2840,88. Dat is f 340,88 aan financieringskosten, incl. rente, vergoe ding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus maan delijks ca. f 14,20. f 189,39 p.m. (24 mnd.) In die 24 mnd betaalt u: 24 x f 189,39 f4545,36. Dat is f 545,36 aan financieringskosten, incl. rente, vergoe ding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus maan delijks ca. f 22,70. Komt u eens langs bij de Amsterdam-Rotterdam Bank in uw buurt. (Bellen of schrijven mag ook!) Wij vertellen u graag alles over de bedragen die u kunt lenen (elk bedrag tussen f700,-en f 10.000,-), over het aantal terugbetalingstermijnen, over de kwijtschelding bij overlijden. Een uitgebreide folder met alle inlich tingen en tarieven ligt voor u klaar. Als u daar de voorkeur aan geeft kunt u deze folder ook opvragen bij Postbus 342, Amsterdam. AMRO-LENING »OM DE STEM VAN DINSDAG 15 APRIL 1969 23 )NZE SHOWROOM JJNEN- EN BUITEN. Telefoon 01140-3251 MMHMMI Gemaakt van de beste mate rialen, precies zoals U ze wenst met het ragfijne lad- derkoord of met het elegante smalle nylon ladderband. Een speciaal PERGO PRODUKT Concurrerende prijzen, vlugge levering, directe service van de fabriek. Vraagt ze uw handelaar, of stuur een gesloten envelop pe met duidelijk Uw adrèi aan PERGO, antw. no. 19 HULST j e lenteachtige chique, nker uitzien, want de goede zin jong en eden slank af. sd, dat u ze gepast moet -X TH>/1 Scheepsberichten ARGOS 11 te Amsterdam ALCHIBA 12 te Rotterdam ARTEMIS 13 v Amsterdam n West rONGOKUST 12 te Rotterdam DIONE 14 v Rotterdam n Perz. Golf DOMBURGH 13 v Rotterdam n Harwich DORESTAD 13 te Rotterdam EEMSTROOM 11 v Rotterdam n Quebec KATENDRECHT 14 v Rotterdam n Breinen H0OSTERDIJK 12 v Rotterdam n Miami MADISON LLOYD 12 v Amster- dam n Bremerhaven XEDER LINGE 12 v Rotterdam n Bremen PRINS PHILIPS WILLEM 13 v Rotterdam n Londen SENEGALKUST 12 v Rotterdam n Rouaan 1VR0 12 v Rotterdam n Dublin VASUM 13 te Rotterdam GAASTERLAND 14 v Las Palmas n Recife RIJNDAM 14 v Mombasa n Dar es Salaam STRAAT LAGOS 12 v Gealonig n Port Elizabeth TJILUWAH 14 v Melbourne n Sydney ALKES 14 te Samitos ANDIJK 13 v Livomo n Antwer pen BANGGAI 13 v Port of Spain n Georgetown BAWEAN 13 v Paita n San Pedro CALAMARES 14 te Almiramte CERES 14 te Paita CHARIS 14 te Antwerpen CHEVRON EINDHOVEN 13 v Ho nolulu n Balboa ESSO AMSTERDAM 14 te New York GAASTERDIJK 14 te Le Havre GREBBEDIJK 14 te Wilhelmshaven HOUTMAN 14 te Durban LADON 14 te Porto Cabello LION of Judah 14 te Assab MARON 13 v New York n Oranje stad NEDER LEK 14 te Cristobal OSSENDRECHT 14 te Panama SOLON 13 te Baltimore ANGOLAKUST 12 v Port au Prince n Freeport ARES 14 te Pta Cardon BANDA 13 te Guayaquil CAMITIA 12 te Cardon ESSO DEN HAAG 13 v Ras Tanura n Rotterdam HERCULES 13 te Pto Cortes RUES 12 v New York n King- S13 v Amsterdam n Hamburg J fflïBSUM 13 te Bermuda I HSKEDIJK 13 te Santos MARNELLOYD 13 te Coosbay ONDINA 12 v Pto Miranda n Trail- mere PATRO 13 v Halul n La Spezia POOLDRECHT 12 v Buenaventura a Corinto PRINSES MARGRIET 12 v Port of iin n New York J ROTTE 15 te Vancouver verw ISINON 13 te Kingston STATENDAM 12 v Los Angeles n WAALEKERK 14 te Fremantie ADONIS 12 v Cadiz n Rotterdam ANTILLACAPE 12 v Ras Tanura 1 a Yokohama AMSTELLAND 12 v Bahia n Ham burg BAWEAN 12 te Paita BAHOMEYKUST 13 te Luanda i ROLENDRECHT 12 rede Walvisbaai i JOHANNES FRANS 13 te Newport ®MNON 13 te Barbados MINOS 12 te Napels IPM-AMEDES 12 te Georgetown PARKHAVEN 12 v Buenos Aires n flheus wm^ES 12 te Callao I RITMARSUM 13 te Barranquffla ALCOR 12 v Lourenco Marques a Durban S®LMOLEN 14 te Calcutta BOVENKERK 12 v Freetown n Liston riS0NIX 13 te KharS EÜ- ill 43 4e Las Palmas KARWu 1??IEP 13 te Lagos n v Lourenco Marques Rad n KA™vcy.SingapOTe n Woodland "TELYSIA 12 v Pladju n Pulau Saabu Jaaeiro kopS^Mrd 13 te 0sl° 5®^ 14 te Tokuyama Pore V Bangkok n Sin'Sa- ^tobafEERT 12 V ^acaP,a n Cris- T/^AHAIQ 12 ."«Pen w«pen V Bremen n Ah*- ^NEKERK^Calcutta n Chabla Z®IJNDRECht Me ,BEfcelona tou te Liverpool Le®ERKERR HarwTin n DamPiar KaaSRK 12 v Londen n Hamburg n Ant- 13 te Singapore -ua v NaS°ya n Yoko- ÏSM 1» te Halul 3F 12 v Fremantie n ÏfHSWAARDigv.MilazzonGi- P»SR|Nv^teRaaT--a ol^opoort a el Harifia n ^MAGELHAEN 13 te '^dLDIEMEN 12 v Da- ,RK 13 te Barcelona (Van onze economische redactie) ROTTERDAM In de meeste artikelengroepen van Unilever wer den in 1968 hogere verkoopcijfers bereikt. In het bijzonder in levens middelen, wasmiddelen en toiletartikelen, papier, drukkerijen, ver pakkingsmateriaal, kunststoffen en chemische produkten. De winsten bij wasmiddelen en toiletartikelen en veevoeder waren lager dan in 1967. De winsten bij de andere belangrijkste artikelen- groepen waren hoger. Dit blijkt uit het verslag over 1968 van Uni lever. Het wereldverbruik van margarine spijswetten en oliën nam in 1968 toe met circa 4 procent, hetgeen meer is dain in het voorgaande jaar. Het wereldboterverbruik nam voor het eerst in vijf jaar in geringe mate toe. De afzet van halvarine, een pro- dukt met een lagere calorische waar de, overtrof alle verwachtingen. Ook de verkopen van spijsoliën en bak en braadvetten gaven een goede stij ging te zien. De verkopen van wasmiddelen in poedervorm gingen vooruit ondanks de concurrentie. De kosten van nieu we introducties waren evenwel hoog, waardoor de winsten lager waren dan in 1967. mjo opgaande lijn van de uitvoe. van de meest exporterende Unilever- maatschappijen zette zich ook in 1968 voort. Er is opnieuw een stijging van de exporten uit Nederland en Enge land. In Nederland van 484 tot 562 miljoen gulden en in Engeland van 501 tot 548 miljoen gulden. Vooral de export uit Nederland van levensmid delen, chemische produkten, handels artikelen en veevoeder gingen goed vooruit. Het saldo van de liquide middelen van het Unileverconcem, bestaande uit kasbeleggingen en kas- en bank saldi, verminderd met opgenomen bankkredieten, bedroeg op 31 decem ber 1968 f 963 miljoen, tegen f 1148 miljoen per 31 december 1967. Deze daling was hoofdzakelijk het gevolg van de uitgaven voor nieuwe acquisi ties en van een toeneming van het bedrijfskapitaal doordat voor voorra den en debiteuren grotere bedragen benodigd waren. In 1968 werden geen nieuwe leningen aangegaan, maar er vonden wel aflossingen op de be staande leningen plaats. Een beroep op de kapitaalmarkt is in 1969 niet te verwachten. Op 29 november werd aangekon digd dat er besprekingen gevoerd werden met het doel om tot een sa mengaan met Limited en Allied Bre weries Limited te komen. De bespre kingen waren reeds in een vergevor derd stadium, toen op 28 januari 1969 de „Board of Trade" aankondigde dat de fusie voor onderzoek zou wor den voorgelegd aan de monopolie- commissie. Dit maakte het noodzake lijk de besprekingen voorlopig op te schorten. De tweede hearing door de monopoliecommissie heeft inmiddels plaatsgevonden en thans is het wach ten op de beslissing die genomen moet worden door de president van de Board of Trade. (Van onze economische redactie) DEN HAAG Hoogovens en Bil liton hebben gisteren in Den Haag de akte van oprichting van een nieu we vennootscchap, Holland Alumi nium, getekend. In deze n.v. nemen Hoogovens en Billiton voor 50 pro cent ieder deel. Zoals bekend hebben beide con cerns eind vorig jaar overeenstem ming bereikt over het gezamenlijk tot ontwikkeling brengen van een ge ïntegreerde aluminiumindusitrie in ruime zin, van grondstof tot en met eindprodukten. DEN HAAG (ANP) De Neder landse minister voor Ontwikkelings hulp Drs. B. J. Udink, heeft vanoch tend in Scheveningen de zesde con ferentie van de donorlanden van In donesië geopend. De minister heeft in zijn rede op gemerkt dat Nederland tijdens on langs gehouden besprekingen met In donesië in staat is geweest voor een periode van drie jaar een toezegging te doen, met name voor ontwikke lingsprojecten. Hij sprak er waarde ring voor uit dat de Australische re gering een mededeling van dezelfde strekking had uitgegeven. Volgens de minister hebben de af gelopen maanden het optimisme over de ontwikkeling in Indonesië ge rechtvaardigd. De minister haalde een zeer recent rapport van het In ternationale Monetair Fonds aan, waarin wordt gezegd dat het herstel van de economische activiteit in 1968 is begonnen. Verder wordt in dat rapport gewezen op „de uitstekende rijstoogst, de toeneming van de ex port van naar schatting 13 procent en de tekenen die duiden op een toe neming van de industriële produktie". FAILLISSEMENTEN Uitgesproken G. Th. v. d. Bunder, Waterhoek H 100 Sluis. Cur. mr. W. le Mair, St.-Annastraat 44 Sluis. B. Woltjer, Noordweg 77 Middelburg. Cur. mr. A. J. Peeck, Nieuwstraat 36 Middelburg. AMSTERDAM (ANP) Beursplein 5 heeft vandaag de nieuwe beursweek bij de opening moeten inzetten met een licht verdeelde stemming voor de in ternationale waarden. Kon. Olie kon zich op het sterk verhoogde niveau van de vorige week goed handhaven op ca. 196.50. AKU gaf aanvankelijk een koerswinst van een dubbeltje te zien op 119 doch zakte later in tot 118.60. Hoogovens was flauw met een eerste verhandeling op 112, tegen een voor gaand slotniveau van 13.70. Later herstelde Hoogovens zich een weinig tot 112.50. Unilever kon zich niet herstellen van de forse koersdaling eind vorige week. De koers in deze hoek zakte verder in tot 120.70 (122.50). Van de cultures was Amsterdam Rubber flauw met een koersdaling van 3,5 procent op 52. HVA gaf een punt prijs op 90 1/8. Van de scheepvaartwaar den hield Holland Amerika-Lijn zich nog het best-.op 93. -Gok-in deze -sector viel weinig te'beleven. De staatsfondsenmarkt gaf wederom koersdalingen -to! zien. De koers van Kon. Olie zakte tot 195.90. AKU verliet de markt op 118.50, Hoogovens 112.80, Philips 183.60 en Unilever op 120.80. 99 (Van onze economische redactie) ARNHEM Nederland zal met de industrie moeten leren leven, zegt het bestuur van de Koninklijke Zout- Organon N.V. in zijn jaarverslag over 1968. Zij doet dit naar aanleiding van de agitatie rondom de onaangename geuren die de fabrieken van de Kon. Dobbelman N.V. in Nijmegen ver spreiden. Als het werk in tegen stelling met vroeger naar de mens wordt gebracht, zal daarbij het leef klimaat behoorlijk in het oog moeten worden gehouden, aldus de directie. De resultaten van het tweede boek jaar hebben aan de verwachtingen voldaan. Het bestuur vindt dat de fusie tussen oKn. Zout en Organon succesvol is geworden en dat de maatschappijen snel op weg zijn één concern te worden. De omzet nam met 18,2 pet. toe en kwam op f 1980,6 min. De netto winst is met 14,3 pet. gestegen en bedroeg f 103,7 min. Aan de aandeelhouders is voorgesteld vier gulden per aandeel van f 20 uit te keren. De exploitatiekosten vain het bedrijf blijven door de grote exporten uit Nederland gevoelig voor de stijging van het Nederlandse loon- en prij zenniveau. Een verlaging van de in vesteringsaftrek zal het resultaat over 1969 nadelig beïnvloed-en. Het effect van de invoering van de BTW kan nog niet duidelijk worden be paald. Ook de labiele internationale monetaire situatie vormt een onzeker element. Niettemin verwacht de directie in 1969 door verhoging van de omzet en van de produktdviteit wederom een hogere winst te kunnen behalen. De ophanden zijnde samenwerking met Duyvis ziet het bestuur als een zienlijke uitbreiding van het pakket merkartikelen. ANTWERPEN (ANP) De Am- sterdamsche Bank voor België N.V. te Antwerpen (dochtermaatschappij van de AMRO-bank) heeft, blijkens het jaarverslag 1968, haar bedrijvig heid verder kunnen uitbreiden, het geen resulteerde in een niet onbe langrijke stijging van de baten en in een gunstig eindresultaat. Aan interest en provisie werd 165.897,201 frank (v.j. 153.082.353) ontvangen. De algemene kosten be liepen fr. 63.291.785 (v.j. 52.079.447). De winst bedraagt fr 29.601.397 (v,j. 24.901.999), welke zal warden toege voegd aan «te reserve. U/4 14/4 Actieve obligaties Staatsleningen 198Ö-1 1966-2 Ned. Ned. Ned. 1969-? Ned, 1968-6ft% Ned 1968-2 6ft% Nederl. 1968-3 Nederl. 1968-4 Ned. 1966 S%% Ned. 1967.6%,% Nederl. 1967 6 Nederl. 1965 1 Ned. 65 £1 5% Ned. 64 5% Nederl. 1964 2 5% Ned. 64 5 Ned. 58 4% Ned. 59 4ft Nederl. 1960 i 4ft Ned. 80-2 4% Nederl. 1963 4y2 Nederl. 1964 4ft Ned. *59 4% Nederl. I960 4% Ned. 61 4% Nederl. 1963-1 4% Nederl. 1963-2 4% Nederl. 1961 4 Ned. 62 4 Ned 1953-33/4% Ned. Staff 47 Jft Nederl 1951 3y2 Ned. 1953 1-2 3ft Ned 1956 3% Nederl 1948 *y4 Ned 50/1-2 3% Ned. 54/1-2 SV4 Ned. 35/1 3% Ned 55/2 3% Ned grootb obi. 3 Nederland 37 8 Ned. Gr. b. 46 8 Ned. Doll. 47 8 Indië 37a 98H 98H* 99 92% 92% 92% 92% 92V4 90% 88% 98% 98% 98% 921/4 92% 92% 92* 90%* 83 85 81ft 83% 81% 79% 94% 83% 87%* 79% 77% 78% 80% 77% 88M 79 68% 70 71% 70% 77% 80% 80% 89x 90% 88ft* 85% 85ft 82% 84% 81% 83ft 81% 79ys 94%4 83ft 78ft 79% 77% 78% 80% 77 75 78% 70 71% 70y4 77 80% 80% 88 96% Bank, en kredietwezen B. Ned. Gem. H o Id. 30 88/59 Id. 25 J. 59/1-3 4% Id 25 j, 30/3-5 1% 92% 81% 84% 83% 92% 80% 84% Actieve aandelen Handel. Industrie Petr.-(olenm) Adam RuDber 55%l 53% HVA MHen ver 91 81S A.K.U. 118.80 118.90 Dell MO. l. eert 72.80 72.70 Heinek bel en beb 164 163.50 Heinlekens bier 168 167.20 Hoogov n.r.v.a. 113.90 112.50 Kon Zout Org. 195.305 193.80 Philips Gem. Be2 184.80 184.20 Unilever c.o a. 122.30 120.60 Dortache Petr. 1057 1060 Dortsche Ptr. Kon Petr. 1059% 1057% 1965 196.605 Scheepvaart en Lncbtvaan H-AJ.. 93% 5 93 Java.Chlna Pak 125%* 151* K.L.M t eert. 247.20 242.50 K.N.S.M b.b. 125%5 124 Stv MM Ned. 133§ 122% v. Ommeren va. 249%5 2491 Rotterd. Lloyd 145% 145% 5 Scheepv Unie 133%§ 132% Handel, Industrie en diversen A. Heyn w.o 55 4 AKU 1.000 Blauwh 66 7% Blauwh. 67 6ft Blauwhoed 5V4 Blauwhoed 43/4 BlUdenst.-W 63 5 Bredero v.g 65 6 Bred. v.b. 66 7'/a 87y4 98 97% 91 %x 91x 87b 88b 85 85% 78% 78%x 91% 92 97% Bred. v.b. 5 Brit. Petr. 66 7% Brit. Petr. 65 6 Bi.1en.korf beh. 6 Co-op Ned. agb 7 Co-op Ned. r.sp. Co. m.ctr. *66 714 Co' m.ctr. '67 6% Hoogovens 66 6V2 K. Zout-K 65 6 M.N. Bak 46 &V2 Nat. Gi bcz. 56 5 N. Gasunie 66 ?y4 N. Gasunie 66 6ft Ned. Gasunie 5% Nyma 4 Overz. Gas 5ft Philips dlr 51 4 Idem 1948 3ft Idem dir. '49 3ft Pegem 1-2 '57 6 Pegem 58 5ft Pegem 58 5 idem 1-3 52 4ft Pegus 1-2 1957 6 Rott.-Rljn 5ft Rott.-Rijn 4% Schiphol 6 Scholten-H 65 5ft Scholten-H 5ft Scholten-H Scholten-H 11/4 14/4 88% 98V2 92 97% 104 158 100 97x 02 91 y2 94b 4ft 4ft Unilever Ver. Glas Ver. Mach J. Ver. maeh.1 Werkspbor 99 92 y2 911/4 58 96b 81 93% 90 88 94x 94% 98b 92 89 ft 931/4 94V2b 901/2 89 58 5 62 5 3 ft 90V2 97 %b 104 158b lOOx 97x 92 91 94b 86x 99% 9iy2 91 58% 96b 81% 93x 90 87% 93x 92 851/2 x 87x 89 y4 94 94%b 901/4 87% 88% 85% 86 Lnchtv. spoorw. prem. obl KLM 1868-7 KLM 15-Jarig g KLM 20-Jarig 4ft idem 1962 4ft Ned. S. '57 1-2 43ft Alkmaar 56 2>/2 A'dam 1933 3 ld pr obl. *51 2ft 92% 95x 87% 94% 2 ft 2 Va 2 ft 2 ft 54 2ft 56 2 ft ld 56-1 ld 56-2 ld 56-3 Idem 1959 Breda Dordrecht .indnoven 54 2ft Enschede 54 2ft 's-Gravb 52-1 2ft idem 52-2 2ft totterd 52-1 2ft Idem 52-2 2ft Idem 57 2 ft Ned R. K "67 2ft Utrecht 52 2ft Z.-Holland 57 2ft Z.-Holland 59 2ft Converteerbare obligaties 86% 128% 67 65% 81 79% 65 69 68 65A 68 74 78b 74% 73 72R ABN 6 ft Berh pap. f 4ft Berke) patent b Gelder Zn v 43^ Grass kJnJ. 5% Hatema 5V2 Hoek's m./z. 53/4 Hoogovens ïndoheem Indola 5ft-5 Inventum 5 Koud li» 43/4 K.L.M. 53/4 Kon. Zout Org. 130% 100% 87% 90 114b 108% 100% 80 85% 80 85 114 109% 88 94% 128% 65% 79 651/4 69^ 66x 65 65^ 74% 79H 92& 72 72% 72% 72 129% 95 101 87% 90b 114 109% 100% 81 86% 80x 85 114 109y4 11/4 14/4 M. N. Bak 66 6ft 103 102x Meteoor bet. 5% 103 102% v. Ommeren 5% 126% 126% Pont Houth. 534 89% 90 Rijn-Schelde 7% 95ya 95% Scholten Hon. 4 ft Stokvis en Zn 43^ 80% 81% Thom-Or. ver 4ft Tilburg water 5ft 91x 90% Ver Mach. F. 6ft 104 102 Vette winkel 119 113 Vihamij 6 87 y4 87% Wyers 92% Niet-actieve aandelen Banken Alg. Bank Ned. 279.50 280 AMEV N.R. eert. 248 249,50 Amfasgroep 97 96,50 AMRO Bank 60 59,70 Cultuurbank 57% 57 Delta verz. eert. 347 345 Eerste N.V M, 622 622 Gron. lnd.-Cr, B 179 178x Kasassoctatle 121% 122 Nat. Ned. cert. 888 900 Ned Credlet B 172 173 Ned Lloyd 150.80 15,80 Ned. Mld.st, B. 107.50 107,10 Slavenburg's B. 198.20 199% Ver. Nillmii. 126 126 Handel, industrie, diversen Alb. Heljn 231.50 231.10 Alg. Hnui- Onr. G 138 b 142 A'dam Balast Mij A'daro Droog. Mij 90 92 A'dam Ri1 tuig Mil 141 ANLEM nat. bez 75 75V2 Beers en Zn 266% 265% Begemann 115 115 Bensdorp intern 187 183 Bergh-Jurg. 250 205 x 202 x Bergh-Jurg 5%% 77% Bergoss 600 590 Berkel's Patent 189 190 Blijdenst Will. 66 69% Bols, Lucas 210 201 Bursumij Wehry 155 159 y2 Braat Buuwstotl Bredero vastgoed 175ft Bredero Ver.bedr 490 490 BUhrmann Tetter 645 650 Bijenkorf beheer 690 690 Calvé 885 836 Calvé cum prei 147 Carps Garenfabr 98 99 Centr Suiker Mil 464 462 Cindy - Key K 138 137 Crane Nederland 88 87 Cur. Handel Mlj 159 159 Daalderop 159 157% Dagra 138 x 134 uess taplltenfabr 154 153.50 Dikkers en Co 118 117 D.K.U 515% 5193% Duyvis Jzn. 473 469 Edy emallle 85% 86 Emba 140 140% Enkes 225 x 223 Erdai Mlj 778 x 775 Flgee machJabr 203 b 202 Fokke» 600% 889 600 Ford 896 Gazelle rilw.fabr 147 145 Gelder-Papler 151 149 Gelder], Tlelens 85.50 86 Gero fabr. Cert 142 x Geveke en Co. 117 116 Gist en Brocades 1100 1115 11/4 14/4 Grasso machJabr Grinten, v.d. Gruyter en Zn 5% Hagemeijer en Co Halberg m.fabr. Hatéma N.V. v. Hattum Bl.v Hero-cons. Hoek's mach.fabr Holl. Kattenburg Holl. Beton Mij Holl. Melksuiker Homburg Hoogenbosch sch Hooimeyer en Zn Indola I.H.C. Holland Industrieële mij. Ing. Bur. Bouwn. Internatlo Int. gew. betonb. Inventum Jongeneel houth Kemo Kempen Begeer Key houthandel Kiene Suikerw. Kluwer Kon fabr vhAlex Kon Papterfabr K.N Tex. Unie Korenschoof Koudys voed. Krasnapolsky Kon. Ver Tapijt Kwatta choe. Leldse Wolsp. Llndeteves Llps en Gispen Lijm en gelatine Macintosh Meel Ned. Bakk. Mees bouwmat B Meteoor Beton Mosa Mulder's fabr. Mulder-Vogem Muller en Co Muller en Co 5% Mijnbouw, werk Naarden Chr.fabr Nedap Ned Dagbl. Unie N. exp. Pap fabr Ned. Kabelfabr. Ned. Springstof Nelle wed. v. Netam Norit '^utnoia NU verdal Cate Overzeese Gas 'akh hold. cert. Palemb Ind MU Palthe Philips gem bez Philips g. b. 6% Pletereen auto's c»HSinK en Co. Relneveld Mach Riva Runaak en Co. Ri1n-Schelde Ri1n Schelde d 69 Schev expi. My. Schev. expl 1966 Schokbeton Sc*.holten Karton Sriholter Honig Simon de Wit 160 284 126 135.50 55 87% 237 515 x 58 x 96 x 262% 208 263 99 22.25 187 242 b 265 300 450 141 293 281 116 260 213 257 65% 182% 52 126 103 60.40 245 224 161 113% 500 b 196 113 355 111% 380 93% 342 682 140 319 107 431 103 91 450% 90% 90 117 71 90 x 183.80 58.70 109 x 147 110 b 278 205 134 126% 31 b 213% 226 66 375 150 <3 289.50 126 137 50 b 225 88 240 505 x 58% 94 263 210 268 98% 22.50 186% 245 260% 297 450 140% 293 282% 119 260 214 257.50 65% 182 50% 126 103 61 245 108 215 160 145 x 114 502 b 190 113 194 349 107 376 94 340 678 139% 321 10.3 365% 137 430 103% 90.20 451 90% 90.80 115.50 71 89% 183.30 58.40 108 148 112 b 270 204 134 126% 31.30 213 226 65.10 368 11/4 14/4 Simon's embJfabr 60% 90% Smit Nijmegen 129 125% Stokvis Zn. 79% 81% Stoomsp Twenthe 643/4 64 Synres Chem. 136 132 Taoak Phil. c.v. 72% 73 Tech. Unie 340 337 Texoprint 223 226 Texoprint 5% pr. 102% 102% Thom-Dr-Verblifa 76 76 Unilever 7% 97 93 b Idem 6% 82% 85% Idem 4% 53 53% b Utermöhlen 230 b 230 Varossieau 145 x 140 Veenend. Stm.sp. Veneco 124% 124% Ver. Glasfabr n.b. 147 150 Ver. h.ond. Schev. 553/4 56 Ver. Mach.fabr. 141 140 Ver. NL.uitg.bedr. 265 Ver. Touwfabr. 116% 115% Vette winkel 250 x 230 Vezelverw. 973/4 95 x Vihamij. 137% 140 Vredesteln 229 228 Vulcaansoord 54 54 Wereldhaven 565 560 Wernlnk's Beton 138 137% Wessanen 94.50 94.20 Wyers Ind. H. 174 174% Zaalberg 81 79 MDnbonw en petroleum BlUiton le rubr. Billiton 2e rubr. 181 132 Moeara Enlm 2650 2650 b Id. cert. opr. 1/10 4400 b 4400 Id. 1 winstbew. 4850 b Id. 4 winstbew. 4850 4850 b Scheepvaart Oostzee 118 118% Participatie-bewijzen Alg. Fondsen bezit 1290 1290 Converto 1-1 bp 1028 1024 HBBbeldepl 1-2 bp 913 915 Interbonds 1 bp 639 639 Intergas 5 part 448 449 Beleggingsfondsen A'dam.belmy 50 155 155.50 Dutch Int. 184.50 183.50 IKA beleggjntJ. 265 265 In terunie 50 193 193 b Nefo 50 105 104.50 Rooeco 50 250.50 250.50 RoUnco 21950 219.30 U til tas fid 581 582 Utliico 121.50 121-80 Concentla 10 pet. 323 323 Europaf. 1-10 pb 538 533 Buitenlandse fondsen Union MlnJére 4 1410 1435 Dollarfondsen Anaconda 54% 55% Bethlehem Stee] 33 33% General Electric 94% 93% •eneiaJ Motors 81% 80% Prot. and Gambi* 86% 86 V4 Republic Stee) 44% 45 Shell OU 65A 66 'JS S'eel 10 eert 44% 44% a. gedaan en bieden - laten - gedaan en laten b - bieden e - ex claim d ex dividend BREDA, 14 april Andijvie 90 120, komkommers 60 5860, 50 50 52, 40 48—50, 35 42—44, 30 32—34, ro- dékool 8095, Prei AI 7585, All 7080, raapstelen 510, rabarber 4060, radijzen 2430, selderij-bos 515, sla I 2125, II 1822, spinazie 85100, tomaten A 17,20, C 15,10, pe- terselie-bos 2030, witlof AI 150 165, All 130—140, Bil 100—120. EERGEN OP ZOOM, 14 april Aardbeien (glas) 63124 p. doosje, andijvie (glas) 115146, snijbonen (kas) 3845 p. ons, komkommer st. 2952, kg 7677, breekpeen 1727, prei 3282, raapstelen 2122, rabar ber 2248, radijs 2141, bosselderie 2427, sla 1230, spinazie 49102, tomaten 2436 p. ons, uien 17, wit lof 87166, Jonathan 2870. KAPELLE, 14 april Glasaard beien per doos van 200 gram: Glasa extra 152—157, I 152—182, II 81— 152 Gorella extra 166, 1 156, groen ten: kropsla 1-25 25.50, 1-22 22.20— 23.60, 11-12 14, spinazie 56—72, bloemkool II 11, radijs 3436, witlof 105, ROTTERDAM 14 april Totale aanvoer 1811, slachtrundeiren 1314, varkens 497. Prijzen: resp. extra, le, 2e, 3e kwal.: slachtr under en 520565 460510, 405445, 385400, varkens 257—260, 254—257 245—252, stieren 450510, worstkoeien 370385, alles ln ets. p. kg., slachtzeugen 205220 in ets. p. kg, zware varkens 210230 per stuk. Overzicht: resp. handel, aanvoer, prijzen: slachtrunderen: groot, flauw, lager, varkens: groot, flauw, lager, enkele prima's boven notering. ZWIJNDRECHT, 14 april Andij vie 117143, spinazie 95117, poste lein 151159, uien 2223, veldsla 80 rabarber 6082, sla AI 1729, Cl 13—17, komk. 90pl. 78, 75pl. 72—76, 60pl. 62—65, 50pl. 57—59, 40pL 45— 50, 35pl. 35—38, 30pl. 32—33, krom 6267, stek 19—45, tomaten A 19.50 —20, C 18.80—19.10, CC 14.90, radijs rood 3552, witp. 4547, selderij 12 14, peterselie 3243. DEN HULST (ANP) De Ameri kaanse maatschappij „Seedman Inter national Corporation" en de n.v. „Union Rijwielfabriek" in Den Hulst staan op het punt een langlopend contract te sluiten, waarbij het Ne derlandse bedrijf tenminste 75.000 rij wielen per jaar gaat leveren aan de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan zal de export- omzet van „Union" volgend jaar stij gen tot zes miljoen gulden per jaar levert reeds 60.000 rijwielen per jaar aan de Verenigde Staten. Ze is de grootste rijwielexporteur vain Ne derland. Volgens de gegevens vanaf september 1968 neemt dit bedrijf nu all 65 procent van de gehele Neder landse rijwielexport voor z(jn reke ning. Konstamz 292 1), Rheinfelden 232 1), Straatsburg 250 2), Plittersidiorf 402 (+8), Maxau 451 15), Plochinigen 158 (onv.), Mann heim 290 14), Steinbach 214 14) Malimz 316 (+7), Bimgen 217 (+3), Kaub 234 (+4) Trier 332 (+8), Ko blenz 266 (+13), Keulen 245 (+8), Ruhrort 429 (+6), Lobith 1050 2), Nijmegen 843 (+4), Arnhem 844 2), Eefde IJssel 433 (+7), Deven ter 315 (onv.), Monsiin 5458 12), Borgharen 3950 20), Belfeld 1155 14), Grave ben. de sluis 497 26), (ADVERTENTIE) - v// v-Ï 1 /i\'. v4 U j .y •- EENSERVICE VAN DE AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 19