anta Mannen leven korter SIGARET BLIJKT STEEDS MEER DE BOOSDOENER Toenemende sfeer van onzekerheid onder Tsjechen DE STEM OG T ZOVEEL -S 5 jAAR LEDEN r DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Nederland hervat initiatief vredes conferentie AAR NIXON WIL MISDAAD AANPAKKEN andaag in Uw matras ma* POLITIE I VOORKOMT I INBRAAK Ajax-legioen slaat Trnava over en spaart nu voor Madrid PRINSES BIJ PATIËNTEN Twee Tsjechen vragen asiel u dat't over 'aar zal zijn? N WEER, WOONWAGENS IN BEST STAAN OP PIJPLEIDING VAN DE NAVO Strijd Leeftijd Pensioen REISBUREAUS: Vakantie Den Haag verwacht Informeel Formeel EL CORDOBES SLAAGS MET DE POLITIE 9 Spartaksupporters hier achtergebleven Geruchten Zorgen Staatsgreep Zomerpakken 139.-/198.- HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS ■ste plaats dat u houdt I oor regelmatige toepast haarvoedingspreparaten dhr. Blank, Insulindeweg 231 te Amsterdam. roos in meer of minder ernstigs ij Horpanta als prachtig succes- VOOR UW HAAR (tegenzeer anta haartonicums "standaard", en/of hardnekkige roos), reft een droge hoofdhuid de Horpanta haarcrème (houdtuw latuurlijke haarkleur). Horpanta roog en vet haar (tevens roos- haarlak? Neem dan de veilige rspray. Horpanta is verkrijgbaei kapper, parfumeriezaak of de "ALVERMIJ", Leeuwarden, rpanta-produkt dat u wenst nle de fabriek of de groothandel ii parfumerieën en kappers 0 - 100-200 liter Q Tel 01608-42601 producten Lange Stallen is een onderneming met rdam en Tilburg en me' jofdzaak toe op het ver- fabriceerde gebouwkon- sch gezien steeds interes- gsmogelijkheid voor een l/an - bij voorkeur -'M MTS- (voorheen UiW g- en Waterbouwkunde, lurozal hij in teamverband j de voorbereiding van a interessant programma jwetementen. tekenaar bij ons worden itgewerkt. -rzocht hun brief te richten KEMPER BETON N.V. Oostdijk 27 Rotterdam-2' initfatidf5.W estenhein tofh nog ens op de proef stellen! si ]09e iaargang - no. 26095 editie voor zeeland Directeur Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker unofdkanlooi r Breda, Reigerstr. 16 22341. Postgiro 1114111 15 a -Hl Kans op pril 1969 tri Opklaringen en gen. Zwakke tot tvk-ans P het zuidwesten. Vrij^Jw,nd. op nachtvorst. 4 en kans KANTORENROOSENDAAL, MOIENS1RAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEE^ LEIDEN (ANP) De in 1968 voortgezette analyse van de verkorting van de gemiddelde levensduur bij mannen in een aantal westerse landen toont aan, dat met uitzondering van Frankrijk, het sterftecijfer voor mannen nog steeds toeneemt. Zowel in Nederland als in Noorwegen treedt deze stijging in vrijwel alle leeftijdsklassen op. Reeds in 1967 was het sterfte cijfer van 55- tot 64-jarige mannen in Nederland teruggekeerd tot het niveau van 1937/38, aldus het jaar verslag over 1968 van het Neder lands instituut voor preventieve geneeskunde TNO. De verwachting is dat in sommige Westeuropese landen deze verkorting binnen en kele jaren zal optreden. (Van een onzer verslaggevers) BEST Vandaag zal burge meester mr. J. J. de Leeuw van Best gaan praten met de bewo ners van het woonwagenkamp asbij het Wilhelminakanaa] in lijn gemeene, die kwaad zijn, «dat zij nog steeds geen water, elektriciteit en riolering hebben, i tader de medewerking van Ut 'soonwagenbewoners zullen fa voorzieningen echter niet kmtn worden aangelegd. Rijlts- rtrstaat heeft n.I. meegedeeld, ft de woonwagens op een min i meer geheime NAVO-pijpIei- 1% staan, waardoor hoogwaar de benzine naar het oosten stroomt. Wil men in het kamp leidingen san kunnen leggen voor water, elektriciteit en riolering, dan rillen de woonwagens (er zijn er een stuk of vijftien) verzet moe ten worden. Sommige bewoners blijken daarop tegen te zijn. Zij zijn er tevens over gebelgd, dat het allemaal zo lang duurt ™w er iets gebeurt. Volgens burgemeester De Leeuw kan de I ismeente hier echter niets aan ™en. Reeds begin vorig jaar beeft de raad een krediet uitge trokken voor het treffen van voorzieningen in het woonwa genkamp. Maar Gedeputeerde staten hebben de toestemming biervoor lang tegengehouden, "maat de gemeente een niet slui tende begroting had. Nu de toe stemming van de provincie er Is bomt Rijkswaterstaat met pro blemen. protest zouden de bewoners tan het woonwagenkamp gister morgen hun wagens voor het ge- beentehujn in Best neerzetten. L»ar 'bden van de plaatselijke J„ 'e kobben de gemoede- bernSo ,®ctcn to sussen en er in sta,f dat het someentebe- e" oens met de woonwa- |;.®7™®ors gaat praten om ge- 1 |k een oplossing te vin- voor de moeilijkheden. tan onze redactie binnenland) In de nacht van I °P maanrtaK heeft de rijkspo- van het district Leiden in sa- Steeds weer worden nieuwe aan wijzingen gevonden voor de schade aan de volksgezondheid als gevolg van het roken van sigaretten. Re cente medische literatuur steunt in toenemende mate de veronderstel ling, dat deze gewoonte een van de belangrijkste factoren is bij het ontstaan van „chronische a-speci fieke respiratoire" aandoeningen (zoals chronische bronchitis) en verscheidenen vormen van kanker. De afdeling sociale hygiëne van het instituut heeft in dit verband een onderzoek uitgevoerd naar rookgewoonten van leerlingen op een lagere technische school. Dit onderzoek toonde aan dat het per centage rokers toeneemt van 31 pet. bij twaalfjarigen tot rum 60 procent bij jongens van 19 jaar en ouder. Er is een duidelijke re latie tussen schoolprestaties en rookgewoonten in die zin dat goe de leerlingen minder roken. Er blijkt voorts een duidelijk ver band te bestaan tussen de rookge woonten van vaders en oudere zusters en het rookgedrag van de ondervraagde jongens. Volgens het jaarverslag moet de strijd tegen gewoonten die de gezondheid kun nen schaden met veel meer ener gie en overtuigingskracht worden gevoerd. Het is nodig met geregelde tus senpozen standaardwaarden te pu bliceren van lengte en gewicht van kinderen, adolescenten en jonge volwassenen. Naast toeneming van lengte treedt een vervroeging op van de geslachtsrijpheid. Het door snee Nederlandse meisje is op 15- jarige leeftijd en de jongen op 16- jarige leeftijd volwassen, gerekend naar de geslachtelijke ontwikke ling. Volgens het jaarverslag zijn deze gegevens niet alleen van be lang voor medici maar ook voor industriële ontwerpers. I mi i t J met tle gemeentepolitie !«vowkk„ °P een ViUa in 0egst" «erkomen. De politie had aan- '«t jr ont,ekenden belangstel- padden voor het huis. 'Wu'tJ!; v!Pf ftootscheepse maat- !>imd en n,YerdiePing werd J91 'h de u™ PPfaüemensen wer- I Nlf politT» Sestationeerd. 1 le tiagom nP~--legden een dub- 0#l ^egsigeest. I !>gen drieeeJeI,Wee uur in de nacht ï1® binnen mannen het °ot 4e politik 1 werden verrast be tori Aanvankelijk wisten ?Jar later kond 3 te omkomen, en J. s rXn twee man»en, J. ifesteerd Dp s2 jaar) worden Irl Bh a» erde man is voort- 'kspolitie een is door een «n schot gelost. Confectie, meubilair en open baar vervoer e.a. dienen aangepast te zijn aan lichaamsafmetimgen. In biologisch opzicht zou een verlaging van de leeftijdsgrens van meerderjarigheid van 21 naar 18 jaar gerechtvaardigd zijn. Uit een onderzoek is gebleken dat de functionele leeftijd in veel gevallen niet overeenstemt met de kalender leeftijd. Ruim 30 pro cent van de mannelijke industrie- arbeiders blijkt functioneel - dus wat hun lichamelijke en geeste lijke capaciteiten betreft - zes jaar ouder te zijn dan hun kalender leeftijd zou doen vermoeden. Een zelfde percentage is 6 jaar te jong. De resultaten van het on derzoek zullen van invloed kunnen zijn op het pensionerimgsbeleid. Star vasthouden aan een vaste leeftijd waarop mannelijke indu striearbeiders en andere werkers met pensioen gaan, zal niet houd baar blijken. Sommigen zullen functioneel gezien eerder aan pen sionering toe zijn dan een groot deel van hun collega's. Anderen blijken op hun 65e jaar nog te kunnen doorwerken. Ook voor het aanstellingsbeleid kun nen de resultaten van dit onder zoek aanwijzingen geven. Nog dik wijls stelt men de eis dat sollici tanten voor sommige functies niet ouder mogen zijn dan een wille keurig bepaalde leeftijd. Deze leef tijd blijkt een aanvechtbaar gege ven te zijn bij het bepalen van de geschiktheid van sollicitanten voor die functies, aldus het jaarverslag. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De overwinning van Ajax zondag op Spartak-Trnava is te groot uitgevallen. De mensen die naar Tseclio-Slowajkije gewild had den voor de return-wedstrijd zien Ajax al In de finale en bewaren hun geld nu voor de finale-wedstrijd in Madrid. Deze sombere uitlatingen zijn algemeen bij de reisbureaus te be luisteren. De malaise blijkt ook op Schiphol, waar vluchten van vele charter-toe stellen worden geannuleerd. Er zijn in den lande reisbureaus, die drie vliegtuigen hadden gereserveerd, doch die thans met de handen in het haar zitten, omdat ze tot nu toe slechts enkele tientallen boekingen hebben ontvangen. Aldus deelde vanmiddag de heer R. Noegen, directeur van Amsterdam Air Evenements Reizen, op Schiphol mee. Voorzitter Jaap van Praag van Ajax, die wegens de „kaartenstunt" kwaad is op de KRO, behoeft de radio-men sen om hun 3000 kaarten nauwelijks te benijden, want ook deze plaatsbe wijzen, waarvoor het Rotterdamse reisbureau Tsjecho Travel Service de reisorganisatie behartigt, zijn er nog vele honderden over. Na het hoogtepunt van de voetbal- roes, die culmineerde in de „Verove ring van Parijs" door tienduizenden Ajax-aanhangers bij de beslissings wedstrijd tegen Benfica, komt thans als anti-climax en als koude douche voor de reisorganisators de tegenval ler van Tsjechoslowakije. De oorspronkelijke jacht naar plaats bewijzen heeft tot resultaat gehad, dat in Nederland thans ten minste 6000 a 7000 plaatskaarten beschikbaar zijn gekomen. „Ik geloof dat meer dan de helft van alle voor Nederland beschikbare plaatskaarten niet zal worden ver kocht", aldus de heer Hoegen. Vol gens hem zal het Nederlandse le gioen in Trnava ten hoogste 2500 sup porters tellen. De onverwachte stilte gaf de reis bureaus de gelegenheid zich af te vragen waar het nu mis gegaan is. De voornaamste oorzaak was het grote verschil in cijfers, waarmee Ajax won en waarmee de finaleplaats van de Amsterdammers zo goed als zeker is geworden. „Wat doen we dan nog in Tsjecho slowakije? hebben de mensen zich toen afgevraagd, daarop besluitend hun Spartak-centen te bestemmen voor Madrid", aldus de uitleg van de reisbureaus. Andere droomverstorende punt zien de reisbureau in de Tsjechische politiek, de tamelijk hoge reiskosten en het naderende vakantieseizoen. BIJ EEN BUSONGELUK in Auck land (Nw.-Zeeland) zijn 6 mensen om het leven gekomen en 17 mensen gewond geraakt. HET URKER visserschip UK 97, dat zaterdagochtend bij de westpunt van Terschelling in het verbindingswater tussen Noordzee en Waddenzee strandde, is losgetrokken. Het vaar tuig wordt door een sleepboot naar de haven van Terschelling gesleept. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In politiek Den Haag verwacht men, dat Neder land het oorspronkelijk initiatief voor het beleggen van een Euro pese veiligheidsconferentie in sa menwerking met de Benelux partners en de Scandinavische landen opnieuw ter hand zal nemen. Dit initiatief, waartoe de Tweede Kamer de regering vorig jaar na drukkelijk uitgenodigd had, geraakte op de achtergrond na de augustus- gebeurtenissen in Tsjechoslowakije. Nu de NAVO eind vorige week in Washington, mede op aansporing van de Amerikaanse president Nixon, de mogelijkheden tot betere contacten met de Warschaulanden gaat aftasten, wordt het Nederlandse initiatief weer actueel. De bedoeling van het oorspronke lijk initiatief was, om met tien zo genaamde kleine Europese landen te komen tot een veiligheidsconferentie. Bij deze tien landen behoren ook enige Oosteuropese landen, waarmee minister Luns vorig jaar tijdens zijn officiële bezoeken reeds eerste con tacten gelegd had. Men was daarna overeengekomen verdere uiteraard nog informele besprekingen te voeren tijdens de algemene vergadering van de Ver enigde Naties van eind vorig jaar. Deze besprekingen werden echter geblokkeerd door het Tsjechische drama, ofschoon minister Luns met enkele Europese regeringsvertegen woordigers toen wel informatieve contacten heeft gehad. Officiële commentaren uit Rusland wijzen een toenadering tussen NAVO en Warschaupactlanden nog wel van de hand, maar in westelijke diploma tieke kringen beschouwt men deze opmerkingen als formeel-diploma tieke commentaren, die de werkelijke intentie van Rusland zouden kunnen verbergen. De bereidheid van enkele Oost europese landen, om aan de moge lijke Europese veiligheidsconferentie deel te nemen, hangt namelijk af van de houding, die Rusland hierbij zal innemen. Anders is zelfs de po ging er toe reeds bij voorbaat mis lukt. H.K.H. Prinses Margriet heeft van middag op Ameland een Rode Kruis vakantieweek geopend voor 40 chronische zieken uit het gehele land. De patiënten krijgen de va- leantieweok aangeboden van de Amelander bevolking. Prinses Margriet droeg' tijdens de rondrit over het eiland (per jeep) een mo dieuze bril. MADRID (AFP) De beroemde Spaanse stierenvechter Manuel Beni- tez, bijgenaamd „El Cordobes", heeft het in de nacht van zondag op maan dag aan de stok gehad met de Ma- drileense politie. Met vrienden was hij na sluitings tijd bijeen in een cabaret, toen de politie een inval deed. Toen de politie hem wilde meenemen omdat hij geen identiteitspapieren kon tonen, bood de torero verzet. Volgens hem wa ren de politiemannen stom als zij hem niet herkenden. Er waren zeven patrouille-auto's vam de politie nodig om het gezelschap naar een bureau te brengen. In de loop van de ochtend ver. scheen de stierenvechter voor een rechter van instructie, die hem ech ter op vrije voeten stelde zonder dat een aanklacht tegen hem werd ge formeerd. (Van onze correspondent) DEN HAAG Twee Tsjechoslo- waken die naar Amsterdam waren gekomen met de supportersvliegtui gen van het voetbalelftal Spartak Trnava, hebben de Nederlandse po- litie-autoriteiten meegedeeld dat zij niet naar hun land willen terugke ren. In totaal zijn negen Tsjechoslowa- ken niet verschenen vóór het vertrek van de vliegtuigen naar Tsjecho slowakije. Van zeven van hen was gisteren de verblijfplaats nog onbe kend. Ambtenaren in Den Haag spraken als hun vermoeden uit dat de twee Tsjechoslowaken, beiden uit Slowa kije, wel een voorlopige verblijfsver gunning zal worden verleend gezien het soepele beleid van de minister van justitie jegens Tsjechoslowaken die niet naar hun land willen terug keren. Een van de twee, een 36-jarige man uit Trnava, bevond zich maan dagochtend bij de vreemdelingen dienst op het hoofdbureau te Am sterdam. Hij had 's nachts omstreeks half een bij een woning aan de Am- stelveenseweg aangebeld met het verzoek hem te helpen. De ander, de 31-jarige in Trnava geboren O. H„ heeft zich gemeld bij ae koninklijke marechaussee op Schiphol. (Van onze redactie buitenland) PRAAG Terwjjl oefenende straaljagers van het aWrschaupact (ook) over Tsjechoslowaaks grondgebied gieren, maakt men zich in Praag opnieuw zorgen over mogelijke wijzigingen in het partij bestuur. Wijzigingen waarbij de slachtoffers aan de kans van de hervormers zouden moeten vallen. De strijdkrachten van het Warschau pact begonnen gisteren hun luchtver- dedaigingsoefeningen die mede oor zaak zijn van toeneming van de sfeer van politieke onzekerheid in Praag. De oefeningen die in het weekeinde werden aangekondigd en de versprei ding en intrekking van een bericht van het persbureau „Ceteka" volgens hetwelk de Russische troepen in Tsje choslowakije zouden worden ver sterkt hebben de politieke strijd tus sen de prograssieven de voorstan ders van de harde lijn in de Tsjecho- slowaakse top een grimmiger aanzien gegeven, zo menen waarnemers. De manoeuvres die zich tot Hon gaars, Pools en Russisch gebied uit strekken, begonnen na het vertrek uit Praag van de Russische minister van defensie, maarschalk Gretsjko en zullen morgen eindigen aan de voor avond van de bijeenkomst van het Tsjechoslowaakse partijcomité. Men meent dat ze erop gericht zijn morele steun te geven aan de reacti onairen die zich mede gesterkt voelen door een lijst met eisen van het Kremlin voor hardere maatregelen. De lijst zou door maarschalk Gretsjko zijn overhandigd. In ingelichte kringen in Praag spreekt men van mogelijke wijzigin gen in de partijleiding zoals ophef fing van het uit acht man bestaande politiebureau en wellicht de verwij dering van enkele hervormers uit het presidium. In de Tsjechoslowaakse hoofdstad deden voorts geruchten de ronde dat partijleider Alexander Dubcek voor de bijeenkomst van het partijcomité naar Moskou zou vliegen voor over leg met de Russische leiding zoals dat ook voor twee vorige bijeenkomsten van het partijcomité het geval was. In Praag gelasten studenten van de Karei-universiteit gisteren, maandag, de lessen af om „open deur"-bespre- kingen over de politieke ontwikke lingen sedert januari 1968 te houden. Terwijl de studenten en professoren beraadslaagden werd een brief van het personeel van de grote machine fabriek „CKD" verspreid waarin de kritiek van de partijleiding op de pers en op parlementsvoorzitter Smrkovsky van de hand wordt gewe zen. De kritiek van de partijleiding wordt in de brief „de eerste stap te rug naar de beruchte jaren vijftig" (het Stalinistische tijdperk) genoemd, De brief zal naar men veronder stelt de partijleiding nieuwe zor gen baren dat zij de reactie van (her vormingsgezinde) vakbonden vreest die in het verleden hebben gedreigd de werknemers de straat op te zullen zenden ter verdediging van de libe rale politici en hun idealen. Een andere zorg is het Tsjechoslo waakse leger waarvan de jonge voor standers van de hervormingen van vorig jaar met lede ogen moesten zien hoe hun land werd binnengevallen door de bondgenoten van het War- schau-pact. Men veronderstelt dat achter de veelvuldige manoeuvres 'n Russisch streven zit de Tsjechoslo waakse strijdkrachten duidelijk weer in de strijdkrachten van het War schaupact te integreren. Het Westduitste dagblad Die Zeit onthulde gisteren naar zijn zeggen na informaties uit doorgaans welinge lichte kringen dat een groep Tsje choslowaakse hoge militairen, met aan het hoofd de stalinist Otakar Ry WASHINGTON (DPA) De toe nemende criminaliteit ln Amerika en de Inflatie zullen met voorrang wor den bestreden, zegt president Nixon in een boodschap aan het Congres. Hij wil met voorzichtigheid te werk gaan, zonder overhaaste maatregelen. De sociale uitkeringen zullen aan de gestegen kosten van levensonderhoud worden aangepast. Er moeten nieuwe maatregelen worden genomen tegen de georganiseerde misdaad, afpersers, handelaars in verdovende middelen en de verspreiders van pornografie. De problemen die de grote steden bie den, krijgen eveneens voorrang. Voor het begrotingsjaar 1970 zal worden gestreefd naar een beste dingsbeperking van vier miljard dol lar. „Als wij de dollar niet redden, hebben we niets om onze steden of iets anders mee te redden", aldus pre sident Nixon. tir, een staatsgreep heeft willen uit voeren kort na het hockey-oproer. Svoboda echter zou hen de deur heb ben gewezen. Ook de Russen, aan wie door de generaals om hulp werd ge vraagd, zouden deze hebben gewei gerd, mede dank zij de tussenkomst van de hen niet onwelgevallige „tus- senfiguur" Gustav Husak, de Slo waakse partijleider. De Russen zou den hiervan overigens wel gebruik hebben gemaakt om Dubcek onder meer de voorcensuur op de pers af te dwingen. In Zeeuwsch-Vlaanderen wordt een centrale alarmering voor brandweer en ambulancever voer opgezet. Pagina 3. Er is een hemel voor blanken en er is een hemel voor zwarten. Pagina 7. Gevangenisoproer in Turijn loopt op zijn eind. Pagina 9. Persoonlijk zijn. Dat is de grote kreet voor alle tieners en twens die zich voor mode interesseren. Pagina 15. Voorjaarstijd behangtijd. Tips op pagina 17. De film „Rijksweg 58" gaat binnenkort in première. R.T.V.-pagina. Unilever boekte in 1968 over praktisch de gehele linie hogere verkoopcijfers. Pagina 19. Eddy Merckx zal niet starten in de klassieker Gent-Wevelgem. Sportpagina. (ADVERTENTIES) KORTE BRUGSTRAAT 1 0LGA

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1