ucteur De tweehonderd van Mies" w tussen haakjes J y riber Hilversum werkt met man en macht aan K*AEIJER KMEIJER Zwartkijkers! aangifte formulier Dan kijkt n gerust! SsSraasfts Farce Logica (S)limerick es oom es en Belgen Nederlanders musiceren in Breukelen I Een zelfde ontmoeting had vorig jaar voor de eerste keer plaats in België. I Het programma voorziet onder meer I m het maken van een radioopname I van de ingestudeerde werken. De op- I name zal geheel of gedeeltelijk door I de Belgische en de Nederlandse radio I worden uitgezonden. Judy Garland I ernstig ziek I Ze is op huwelijksreis in Torremoli- I tos met haar vijfde echtgenoot, Mic- I key Deans. De aard van Judy Gar- Ilands ziekte is niet bekend; in het hotel wilde men geen inlichtingen I verschaffen. Bernard Haitink officier O. N. Luister naar ZATERDAG NEDERLAND I NEDERLAND II: ZONDAG NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë NederlandsBELGIë (Nederlands): BELGIë (Frans): DUITSLAND /.- DUITSLAND II: BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: El I in°'Mei0is gebaseerd op erva- I fairer! on wi' r marcberende 1 y de?e PblUrtte"wegen is b« duis" Wie verplicht. Raak DE STEM VAN ZATERDAG 12 APRIL 1969 21 12 iren (sorteren, nheden. spraak: op Zoom, tel. 7654. andgereedschap ren jfce ren aan: enberg 60 - Breda sen fit 'dc ten W overdekt zwembad volgende functies. of zwemonderwijs Zwemmend redden Mulo genieten de atige dienstent lopende tot ruto per maand \TBRD strekken atige diensten, •lopende tot uto per maand. tot 16.00 tot 23.00 uur- t met schoonmaak ekt tot aanbeveling atige diensten, lopende tot nrm maand. DEN HAAG (ANP) In het kader tan jiet Nederlands-Belgische cul- tlircel vedi'ag worden deze week in I Breukelen ontmoetingsdagen gehou- ja, van Belgische en Nederlandse [onservatoriumleerlingen. I net doel is ruim twintig conser- I «atoriumleerlingen uit beide landen I Ie gelegenheid te bieden gezamen- I liik enige werken in te studeren van I hedendaagse componisten en met el- I kaar van gedachten te wisselen over I de wederzijdse muziekbeoefening. MADRID - Naar vernomen wordt l is Judy Garland, de Amerikaanse I actrice en zangeres ernstig ziek. I Mei zei echter, dat ze haar kamer lal vijf dagen lang niet verlaten had I en dat ze zich onder behandeling van plaatselijke dokter had gesteld. (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM Dag in dag uit wordt in Hilversum onder lei ding van de heer Jan Castelijns, adjunct-directeur van de K.R.O. en oud-programmacommissaris van de N.T.S. door medewerkers van alle omroepen plannen ge smeed voor een grote nationale inzamelingsactie ten behoeve van de Stichting Bisschop Bekkers te 's-Hertogenbosch. Deze stichting is destijds opgericht om de geestelijke onvolwaardige kin deren van ons volk gedurende een korte tijd op te nemen, teneinde hun ouders in de gelegenheid te stellen eens wat tot rust te komen. De stich ting is genoemd naar wijlen mgr. Bekkers, die zich tijdens zijn leven onophoudelijk heeft ingezet voor de misdeelden. Op de avond van vrijdag 9 mei, precies drie jaren na de sterfdag van mgr. Bekkers willen de omroepen en talloze vooraanstaande Nederlander-s de handen ineen slaan, om deze stichting aan voldoende geld te hel pen, teneinde de voorgenomen opzet te kunnen realiseren. In omroepkringen wordt met na druk gesteld, dat het hier geen „Open het dorp"-actie met een marathon uitzending van 24 zal worden. Wel heeft mevrouw Mies Bouwman ook nu de presentatie van het cen trale deel van het in kleur uit te zenden tv-programma in handen. De NTS heeft daarvoor de beschikking gekregen over theater Carré in Am sterdam waar tweeduizend landge noten niet alleen een belangrijk deel van het tv-programma kunnen bij wonen, maai- bovendien in de gele genheid worden gesteld om hun gif ten en goede gaven aan te bieden. Overigens zal op 9 mei in het ge hele land een openbare collecte voor dit doel worden gehouden. Het orga nisatie-comité van NTS en omroepen zullen voor deze inzameling een be roep doen op minstens tweehonderd bekende nationale figuren op aller lei terrein. Zij zullen worden gere- cruteerd uit de wereld van het to neel, de kunst, de politiek, de show en uiteraard de sport. De KRO-televisie en de actualitei ten-afdeling van de VARA hebben zich bereid verklaard twee docu mentaires te vervaardigen, welke op deze vrijdagavond tussen 8 uur 's avonds en 2 uur nachts op de beeld buis worden vertoond. De regie van de Carré-uitzending berust bij Fred Oster van de AVRO en regisseurs, producers en reporters van NCRV, VPRO en de TROS zullen o.a. regel matig een beeld geven van de stand der inzameling in het land, waarvoor de NTS twee reportagetreinen en een mobiele zender heeft uitgetrokken. Aangezien dé organisators dagelijks worden geconfronteerd met enthou siaste-aanmeldingen van personen en instellingen, die zich voor deze actie beschikbaar stellen en het eigenlijke draaiboek voor deze avond bij lange na nog niet gereed is, hoopt men toch in staat te zijn om volgende week het Nederlandse volk nauwkeurig te kunnen informeren over het doel en het verloop van deze enorme tv-actie, welke tot nu toe als werktitel heeft „De tweehonderd van Mies". (ADVERTENTIE) Kijkgeld betalen moeten we allemaal. Dat staat in de wet. Wees verstandig en vraag een aan. Dat doet u zo: Schrijf uw naam en adres achter op een lege envelop en stuur die zonder postzegel aan AMSTERDAM (ANP) Met een gala-avond, waarbij prins-es Margriet en Pieter van Vollenhoven en minis ter-president De Jong als gasten wa ren, heeft het concertgebouworkest in eigen huis zijn 80ste verjaardag gevierd. De meer dan 2.000 aanwe zigen waren getuige van een per fecte vertolking van de ouverture „Die Weihe des Hauses" van Van Beethoven onder leiding van Bernard Haitink. - Bij dit jubileum van orkest en ge bouw heeft de koningin blijk gege ven van grote erkentelijkheid voor hetgeen tot stand is gebracht, en de 40-jarige dirigent benoemd tot offi cier in de orde van Oranje-Nassau. (ADVERTENTIE) ..verntópping FKANKUN THEE Zaterdag 12 april HILVERSUM I 402 m VARA: 12.10 Een nieuw geluid: kennismaking met jonge artiesten El Mededelingen t.b.v. land- en huw. 12 29 Actueel sportnieuws Nieuws, 13.11 VARA-Varia 115,15Stereo: Tijd voor teenagers, j 115) Uitlaat, programma voor twin tigers. 14,25 Uilenspiegel: studenten- [«ranma. NRU: 14.45 Radio Jazz '%sa'ne. 15.20 Frans-Duits-Engels, I 'nluisterprogramma. (16.00 Nieuws). MA: 16.30 Harmonie-orkest: amu- I senentsmuziek. 16.50 Stereo: Swing en sweet: lichte grammofoonmuziek 117.25 Radioweekjournaal. 17.55 Me dedelingen. 18.00 Nieuws 18.16 Com- I mentaar op het nieuws 18.22 Stereo: [Melodieën-Expres 18.45 Moderne or kestwerken (gr.) 19.30 Nieuws 19.35 [Artistieke staalkaart 20.15 Stereo: [instrumentaal ensemble: oude mu- [tiek (opn.) 20.45 De juiste man, hoorspel 22.00 Stereo: Metropole- [snow; Metropole-orkest en zang- solisten-, amusementsmuziek 22.30 Nieuws 22.40 Mededelingen 22.42 Lo- Im'ir8? Pr°8rarnma zonder motief. «15 Stereo: Lui luisteren: licht ge- I varieerd platenprogramma 23.55-24.00 |«ieuws. HILVERSUM II, 298 m Ij' 12.00 Stereo: Lichte gram- I "™wnuziek 12.14 Marktberichten I Overheidsvoorlichting: Werk I g!. z0n: vraaggesprek van Claude I „!iim me' staatssecretaris van ^gezondheid dr. R. J. H. Krui- Ijjjs8:-Onderwerp: de landelijke ac- I i X"9rk°ming van aange- Iimii gingen, vooral door I s-immunisatie van alle daarvoor ll°5>ye,rkin8 komende vrouwen I ïilu t"e,lelin8en tb-v- land- en IliMtaéi-,;30 Nieuws 12.41 Actua- I brift Zonder grenzen: ru- itian'en zending. CHRIS- I 1 SCIENCE: 13.00 Nieuwe idee- en in uw zaak. Een vraaggesprek in de Christian Science Radio serie De Bijbel spreekt tot U. NRU: 13.15 Vliegende schijven: verzoekplaten- programma voor de militairen. KRO: 14.00 P.M.; weekblad met veel plaat jes. (Om 16.00 Nieuws). NRU: 16.30 Bezig met muziek: muzikale lezing. HIRO: 17.00 H.I.R.O.-Magazine. 17.15.. Gasten van de week. KRO: 17.30® 6-8-6-0: informatie en muziek voor twieners 18.30 Nieuws 18.46 Actuali teiten 19.05 Stereo: Musicerende di lettanten; Tokkelorkest met zang solist 19.30 Sjook: jongerenprogram ma, 20.00 In antwoord op uw schrij ven: verzoekplatenprogr. 21.50 Vrij- buitelingen: muzikale en andere herinneringen 22.00 Liedjes in hun mars: liedjesprogramma 22.30 Nieuws 22.40 Overweging. 22.45 Goal....!: muzikaal sportprogramma met commentaren, reportages en lichte grammofoonmuziek (stereo) 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM in FM EN 240 M NRU: 12.00 Nieuws 12.03 Skiva: toon: informatie over nieuwe lang speelplaten. NCRV: 13.00 Nieuws 13.03 Family Party: licht gevarieerd muziekprogramma 14.00 Nieuws 14.03 Nee, we noemen geen namen....: verzoekplatenprogr. (15.00 Nieuws) 16.00 Nieuws 16.03 Four o'clock tea: gevarieerd muziekprogramma (gr.) 17.00 Nieuws 17.02-18.00 Hier en Nu: wekelijkse sportshow met lichte grammofoonmuziek. BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nieuws 12.03 Gevarieerde muziek (12.40-12.48 Weerbericht, me dedelingen, programma-overzicht en SOS-beriehten voor de schippers) 12.55 Buitenlands persprogramma- overzicht en SOS-berichten voor de schippers) 12.55 Buitenlandse pers overzicht 13.00 Nieuws, weerbericht en dagklapper 13.15 Gevarieerde mu ziek 14.00 Nieuws 14.03 Noord en Zuid 15.00 Nieuws 15.03 Grammo- foonplatenprogramma 16.30 Lichte muziek 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen 17.10 Amusements muziek 18.00 Nieuws 18.03 Econo misch overzicht 18.10 Poëzieprogram ma 18.30 Franse les 18.32 Lichte muziek 18.45 Sport 18.52 Taalwenken 18.55 Grammofoonmuziek 19.00 Nieuws, weerbericht en actualiteiten 19.40 Voor de jeugd 21.00 Gevari eerd programma 22.00 -Nieuws\eW, berichten 22.15 Jazzmuziek 23.00 Nieuws 23.10 Lichte muziek 23.40- 23.45 Nieuws. Zonda» 13 april HILVERSUM I, 402 M VARA: 8.00 Nieuws en socialis tisch strijdlied 8.18 Weer of geen weer: gevarieerd programma (9.00 Sportmededelingen). Humanistisch Verbond: 9.45 Samenwerking of te genwerking. Antwoorden op reacties n.a.v. afspraken tussen katholieken en humanisten Spreker: Prof. dr. W. van Doorn. IKOR: 10.00 Kinderdienst 10.30 Hervormde kerkdienst 11.30 Balans: Zuidelijk Afrika, een tweede Vietnam: discussie. AVRO: 12.00 Mu zikaal Onthaal: bonte muzikale show 13.00 Nieuws 13.07 De toestand in de wereld, lezing 13.16 Radiojournaal 13.30 Radar: radio-periodiek 14.00 Stereo: Licht ensemble; dansmuziek. NRU: 14.15 Stereo: Concertgebouw orkest met solist: moderne muziek. (In de pauze' 15.05-15.25;Tot beter begrip, een cursus muziekluisteren) 16.30 Radiorama: veertiendaags mini- magazine. VARA: 17.00 Stereo: Tan go ruma orkest met zangsolisten 17.30 Voor de kinderen 17.50 Nieuws. NRU: 18.05 Mededelingen 18.10 Langs de lijn: sportreportages en -be schouwingen. VARA: 18.30 Klater goud: muzikaal feuilleton 19.00 Zin en tegenzin; discussie over een ac tueel onderwerp. VPRO: 19.30 Nieuws 19.35 Viool en piano: klas sieke muziék NRU: 20.00 Reportage voetbalwedstrijd Ajax-Spartak Trna- va. AVRO: 22.05 Populair platenpro gramma 22.30 Nieuws 22.40 Radiq- journaal 22.55 Stereo: Te elfder ure: licht gevarieerd platenprogramma 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 M KRO; 8.00 Nieuws 8.15 Stereo: Badinerie: klassieke muziek (gr.) 9.00 Nieuws en waterstanden 9.15 Stereo: Laudate: klassieke gewijde Imuziek (gr.,10.00 Eucharistieviering 11.00 Nieuws 11.021 Stereo: «Fanfare orkest 11.47 Buitenlands commentaar 11.57 Mededelingen. NCRV: 12.00 Kerkorgelconcert' klassieke muziek 12.40 NCRV .vocaal ensemble; klas sieke gewijde muziek 13.00 Nieuws 13.07 Voor de jeugd 13.20 De psalmen in de nieuwe berijming: muzikale le zing 13.35 Stereo: Mezzo-sopraan en piano: klassieke liederen 14.10 Voor dracht NRU 14 30 Langs de lijn: sportreportages en -uitslagen en lichte grammofoonmuziek. CVK: 17.00 Gereformeerde kerkdienst 18.00 Convent: wekelijks halfuur over en uit de kerk. IKOR: 18.30 Zing het voorbedachte lied. 18.50 Kerk veraf en dichtbij. NCRV: 19.00 Nieuws 19.07 Stereo: Klassieke gewijde mu ziek 19.30 .Het ambt in discussie, le zing 19.45 Stereo: Semi-klassieke or kestwerken (gr.) 20.05 Kerkliederen. KRO:,20.30 Stereo; Stereoclub: mu zikale en technische tips voor stereo- fans 22.00 Kruispunt: kerkelijke ma gazine 22.30 Nieuws 22.40 Overwe ging 22.45 Audio: Muzikale informa tie voor kenners en liefhebbers 23.55- 24.00 Nieuws HILVERSUM IH FM EN 240 M VVRO: 9.00 Nieuws 9.02 DrrrUit...!: licht platenprogramma 10.00 Nieuws 10.02 Juist op zondag 11.00 Nieuws 11.02 Muziek Mozaiek. VARA: 12.00 Nieuws- 12.20 Met vriendelijke groe ten....: verzoekplatenprogramma 13.00 Nieuws 13.07 NAR: Nederlandse Ar tiesten Revue. NRU: 14.00 Nieuws. 14.02 - Rome - Ankara - Madrid: pro gramma voor gastarbeiders 15.00 Nieuws 15.02 Rabat - Athene - Boe- ders. AVRO: 16.00 Nieuws 16.02 Mu- dapest: programma voor gastarbei- ziekkantjes: licht gevarieerd muziek programma 17.00 Nieuws 17.02 Ac tualiteiten 17 05-18.00 Popparty. BRUSSEL NEDERLAND 324 M 12.00 Licht muziekprogramma 13.00 Nieuws, weerbericht, dagklapper, mededelingen, programmaoverzicht en SOS-berichten voor de schippers 13.20 Opera- en belcantoprogramma (14.00 Niéuws) 15.30 Sport en tips voor automobilisten (17.00 en 18.00 Nieuws) 18.30 Katholiek-godsdien stige uitzending 19,00 Nieuws, weer bericht en sportoverzicht 19.30-23.40 Gevarieerd programma (22.00-22.10 Nieuws en berichten. 23.00-23.10 Nieuws) 23.40-23.45 Nieuws. \laandas* 14 april HILVERSUM I, 402 M VARA: 7.00 Nieuws en ochtend gymnastiek 7.20 Socialistisch strijd lied 7.23 Stereo: Licht grammofoon muziek en reportages (7.30-7.35 Van de voorpagina). VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8 00 Nieuws en actuali teiten 8.20 Stereo: Lichte grammo foonmuziek en reportages 9.00 Ste reo; Klassieke en moderne orkest werken. (9.35-9.40 Waterstanden) 10.00 Voor de vrouw. NRU: 11.00 Nieuws 11.02 Stereo: Philadelphia orkest: moderne muziek (opn.). HILVERSUM n, 298 M KRO: 7.00 Nieuws 7.10 Het leven de woord 7.15 Badinerie: klassieke muziek (gr.) (7.30 Nieuws: 7.32-7.40 Actualiteiten; 7.50 Overweging; 8.00 Nieuws) 8.30 Nieuws 8.32 Voor de huisvrouw (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw). NRU: 10.00 De komende week in het Nederlandse muziekleven, muzikale lezing. KRO: I.00 Nieuws 11.02 Voor de zieken II.30 Bejaardenprogramma 11.55 Me dedelingen. HILVERSUM UI FM EN 240 M NCRV: 9.00 Nieuws 9.02 Fit!; licht platenprogramma 10.00 Nieuws 10.03 Popstation (11.00 Nieuws). 9.30 EXPORT les 18 10.00 LEVENDE WISKUNDE les 3 10.30 GROENTENTEELT ONDER GLAS les 10 11.00 EN FRANCE AVEC NICOLAS les 21 16.00 JOURNAAL 16.02 TELESCOOP voor de jeugd 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.07 in kleur DOEBIEDOE 20.00 JOURNAAL 20.20 KEER-KW1S 20.50 in kleur DE MOUNTIES 21.50 in kleur DE SAINT Een betere muizenval 22.40 TWEEDE JOURNAAL 18.50 19.00 19.03 19.30 20.00 20.20 21.50 22.40 22.45 22.50 de fabeltjeskrant journaal scala tweekamp journaal in kleur op de vlucht Uit de serie Worldpremière in kleur farce majeur in kleur Kleurige greep uit een aantal zwart-wit programma's hier en nu evangelie tweede journaal 15.00 15.02 15.33 15.45 16.10 17.10 17.10 18.55 19.00 19.05 19.30 19.35 20.10 22.00 22.30 22.45 JOURNAAL WEEKJOURNAAL OPENBAAR KUNSTBEZIT kleur DE BOSBRIGADIERS 80 JAAR CONCERTGEBOUW TOTO UITSLAGEN 'T ZAL DE KERK EEN ZORG ZIJN „Het eigendojn" DE FABELTJESKRANT WOORD VOOR WOORD GABRIEL SMIT EN HET WOORD JOURNAAL SPORT AJAX-SPARTAK TRNAVA (onder voorbehoud) TIEN JAAR AMERIKAANSE RUIMTEVAART '58-'69 NABESCHOUWING VAN DE VOETBALWEDSTRIJD AJAX-SPARTAK TRNAVA TWEEDE JOURNAAL 18.55 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.05 BIJ DORUS OP SCHOOT 19.30 BESPIED 20.00 VERKENNING IN WETEN SCHAP Vacuiimtechnieken 20.35 DE VIRGINIAN 21.50 SIMON CARMIGGELT 21.55 CABARET NU 22.30 TWEEDE JOURNAAL 16.00 16.45 18.50 18.55 19.20 19.50 19.52 20.00 20.35 21.25 22.05 22.35 22.35 DE GESTOLEN FILM voor de jeugd TWEEDE DEEL VAN HET PLATENGALA TE BERLIJN ZANDMANNETJE DORIS DAY-SHOW DIERENFILM FRANSE LES ZOEKLICHT NIEUWS MEMORANDUM VAN EEN DOKTER SHOWPROGRAMMA ECHO MANNIX politiefeuilleton NIEUWS 16.30 TOT ROTANT SO LES STEULES 18.00 SIGNE ALOUETTE 18.25 NIEUWS 18.30 PROMOTION 19.00 LA PROIE POUR L'OMBRE 19.25 ZANDMANNETJE 19.30 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 20.00 JOURNAAL 20.30 IL A SUFFI D'UNE NUIT 22.05 LE PETIT CARROUSEL ILLUSTRé 23.05 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.15 RUDI CARRELL SHOW 21.15 kleur DIE KOMMODE spel van Curt Goetz 22.05 LOTTO-UITSLAGEN 22.10 JOURNAAL 22.30 HERR SATAN PERSÖNLICH speelfilm 0.05 JOURNAAL 14.30 POLY IN PORTUGAL 14.45 KAPITEIN ZEPPOS Hl 15.15 BINNEN EN BUITEN 17.40 TIENERKLANKEN 18.15 KLEIN, KLEIN KLEUTERTJE 18.35 SPORTREPORTAGE 19.05 BEN DE BEER 19.40 DE GESCHIEDENIS VAN DE XXIe EEUW 20.00 JOURNAAL 20.15 SPORTWEEKEND 20.40 LES PARAPUIES DE CHER BOURG. 22.05 POëZIE IN 625 LIJNEN 22.35 JOURNAAL 11.00-11.45 HOOGMIS UIT ENGHIEN 12.00-12.45 FACE a LA PRESSE 14.30 UITZENDING VOOR DE VROUW 15.00 FLIPPER LE DAUPHIN 15.50 VISA POUR LE MONDE 16.30 WIELRENNEN: PARIJS- ROUBAIX 17.00 KESKINVAPA 17.30 RENDEZ-VOUS DIMANCHE 19.00 PLUM-PLUM 19.05 SPORTPROGRAMMA 20.00 JOURNAAL 20.25 PROGRAMMA-OVERZICHT 20.30 LE PLUS GRAND CHAPI- TEAU DU MONDE 21.20 L'OMENOSCOPE 23.30 JOURNAAL 13.45 14.15 14.58 15.00 15.30 15.50 16.35 17.05 17.15 17.45 18.45 19.45 20.15 21.40 23.00 23.05 PROGRAMMA-OVERZICHT CORDIALMENTE DALL'ITALIA NIEUWS HALLO FREUNDE! voor de jeugd FAHRTEN INS ABENTEUER BRONCO NEU AUF DEM PLATTEN- MARKT uit opera en concert NIEUWS LaNDERSPIEGEL kleur DAKTARI SING NICHT. SCHIESS! Western NIEUWS kleur ZDF Volksstuk-wedstrijd Die Eintagsfliege, van Fritz Presber DAS AKTUELLE SPORT STUDIO NIEUWS BUDDENBROOKS Duitse speelfilm 20.00 JOURNAAL 20.15 MARIJA. Toneelstuk van Isaak Babel. 21.55 SPORT 22.55 JOURNAAL 11.15 PROGRAMMA-OVERZICHT 11.45 FRAGEN ZUR ZEIT 12.00 DAS SONNTAGSKONZERT 12.45 DIE DREHSCHEIBE 13.35 LASSIE 14.00 GLüCKSJaGER AN DER NORDGRENZE 14.15 UNSER TRAUTES HEIM 14.40 ZIGEÜNER-ROMANZEN 15.10 NIEUWS 15.15 DER OFFENE HIMMEL 15.45 NATÜRUCH DIE AUTO- fahrer. Duitse speelfilm 17.05 KINTOPP 17.25 BONANZA. Die Squaw (kleur) 18.15 NIEUWS 18.30 DIE REICHE MITGIFT 19.00 SPORTREPORTAGE 19.45 NIEUWS 19.55 BONNER PERSPEKTIVEN 20.15 HOHE SCHULE DES BELCANTO 21.15 EINE FRAU OHNE BEDEU- TUNG. Tv-spel naar het to neelstuk van Oscar Wilde (ADVERTENTIE) WASAUTOMATEN AFWASMACHINES LIEBHEIÏR Nt'DERTAND N. V OPO-946207 AMSTERDAM I avondliikc o lVe bmnenkort op onze I Sen op "^Utelijke wandelin I tet6rii?p rort i n)wegen een Ite' draem rende ai™band r zil- moe- 'w de mTniït'118 heeft in een briet ^^tverpthuèrie'fler8^6"" 1derh?mr'ng gelooït' dat hierdoor 'Jl - veebiSf",W,andelaars b®t aan- I la' ontstaai s°„ j ongevallen, I "P e®n onvm-iiM^ aut°mobilisten I lelaatopmerk'wag voetgangers I Aderen aanzlenlijk zal ver- j,"Cdstnr Ui\,een legei' niets n voortkomen? VANavond zal de NCRV het Farce Majeui programma uitzenden, dat te vens ingezonden is naar het televi- siefestival in Montreux. Met het succes van onze nationale vagebond Dorus en onze semi-natio- nale onbewoondeilandbewoner (mooi woord) Rudi Carell in het achter hoofd willen de Farce Majeurders blijkbaar opnieuw een steentje bijdra- dragen aan ons primitieve imago. Ditmaal een steentje uit het stenen tijdperk. Omdat het programma goedkoop moest blijven leek een Batavieren- act het eenvoudigst uitvoerbaar. Im mers alleen Alexander Pola hoefde volledig besnord, bebaard en behaard te worden. Misschien kunnen we volgend jaar eens met een doodgewoon Hollands j burgermannetje komen. Die zijn wel I zo grappig. Maar die plannen zullen wel weer fc moeten wijken voor farce majeur. TELEfoongesprek met dr. J. Verste gen te Roosendaal: Deze week verschijnt van u de ro man „He koekoek in de klok". Ja. Wilt u als acteur Judicus Verstegen daar iets meer over vertellen voor onze lezers? Nee. Kunt voor deze weigering bepaalde verstandelijke motieven geven? Dat kan ik. Welk? Ik voel er niets voor. Einde gesprek. Ik zal het boek niet lezen. Waarom niet? Is het niet interessant? Jawel; maar ik voel er niets voof.O DE jonge Roosendaalse platenmaat schappij J. R.-Productions, die zovéél meisjesnamen in haar liedjes doet, bestaat een jaar. Niet gek als je in aanmerking neemt, dat de strijd om het brood in de platenwëreld vaak fel is. Vraag Willem Duys! De grootste topper is de Roosen daler Leo den Hop, die als feestzan- ger naam heeft gemaakt met „Antoi nette". J. R. Productions wil echter niet de image van feestmuziekmaat- schappij krijgen. Een van de leiders, Jack de Nijs voelt meer voor een bredere opstelling: „b.v een beatband die goede eigen composities brengt En dan denken we ook aan een goede smartlap". Nieuwe produkties, net gelanceerd: Suzanne en Louw Ioenen, waarmee tevens de Roosendaalse majorettes, die niet alleen maatvast kunnen mar cheren, als platensterren hun intrede in de grote showwereld maakten. Ze zullen binnenkort ook zonder zanger Leo den Hop op de plaat mogen pa raderen. Vanwege het nu reeds be haalde succes. Leo den Hop zelf is bezig met een langspeelplaat. Titels: „Suzanne, Antoinette, Nou, nou waar blijf je dan. Ik kan het niet laten. Ik kan d'r niks an doen, Louise, Hehe Rosie, Olé we gaan naar Spanje. Je lacht je rot, Annema- rie en 't Is om te grienen. Oh ja, we vergeten u nog te ver tellen dat de J. R. (in J. R. Pro ductions) staat voor Jens maar raak. Maar dat had u zelf ook kunnen bedenken. O DE limerickprijs van de week gaat naar S. Ennema, Wensel Cobergstraat 453, Breda. Zijn inzending: Een schoenmakersleerling uit Dongen zag zich bij zijn meisje verdrongen En wel door een looier Zij zei: 'k Vind hem mooier En 't is toch leer om leer, lieve jongen. Enkele andere inzendingen: Een schoenmakersleerling uit Dongen heeft jaren in 't kerkkoor gezongen, tot plezier van zijn baas want sloeg hij ernaast roept hij „Kyrie Eleis", nooit pot-domme". H. Stolker-Booy, Etten-Leur. Een schoenmakersleerling uit Dongen had voor een hippie een love-song gezongen maar 't hielp hem niet van puur verdriet is ie toen in de Donge gesprongen. M. de Leeuw-Nefs, Goes. De eerste limerick-regel voor de vol gende week luidt: Een hoogvlieger ging eens naar Seppe. Redactie: José Toirkens. Bijdragen: Henk Maas en Henk Eqbers.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 13