[130 miljoen „consumenten-subsidie" Accijnsverhoging 1 juli gaat door Geteisterde hart van Hulst Y ergeldingsactie na beschieting van Eilath door Arabieren DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Centrale bank verhoogt disconto Liberale journalisten en politici moeten zich verantwoorden nieuwe speciale aanbiedingen op Shell-Stations DUBCEK ROEPT CENTRAAL PARTIJCOMITé BIJEEN ^ndaag |]09e jaar9an9 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De door alle ministers onderte kende prijzenbeschikking is met zeer gemengde gevoelens ontvangen. De reacties varieerden van „geschokt" (ondernemersfederatie) tot „te laat en ontoereikend" (oppositie en vakbewe- W- ELD DUURDER meent men' 20uden ÏÏLWiesersma'de dok- ,i,rhindustrr^rJICuf d® Russiscfle SUBSIDIES LOONRONDE Kanaal Plani, 1 ■Ml! no. 26090 editie voor ZEELAND 1 iir W. A. J. M. Harkx fcredacteur: L Leflenriefctar Cdkantoor: Breda, Reigerstr 6 Efoon 22341. Postg.ro 1114111 woensdag 9 april 1969 Weerbericht DROOG EN ZONNIG Droog en zonnig weer. Zwakke tot matige wind uit zuid-oostelijke richting. Dezelfde temperaturen als gisteren. ^^TROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 REM OP DE PRIJZEN BKïtRDAM (ANP) Wat al !t tijd In de lucht hing-, en waar- r in /Imsterdamse beurskringen herhaaldelijk werd gesproken, is op ie eerste werkdag na Pasen een feit gewordende Nederlandsche Bank beeft haar rentetarieven met een half Pd, verhoogd en dit betekent, dat bet nu gekomen is op pW en een half pet. Het stond op vijf pet sinds 20 de cember 1968, toen het eveneens met «i half pet werd verhoogd vanaf De centrale bank geeft twee rede- |J® ™r Haar heden genomen maat- '*"el: m het buitenland de stijging de rente, in het binnenland de [aanwezige inflatoire verschijnselen, ■verse centrale banken waren reeds oorgegaan met een opvoering van disconto, maar de verhoging van L® ten'e door de Amerikaanse Fe- L Heserve Board, vlak vóór de Piasonderbreking, tot zes pet. heeft 1 de deur dichtgedaan. I nu M"?01 van de Amsterdamse lil beschouwt men de discon- bi»i61'ngi.als een aanPassing bij de «neven in het buitenland. I miN ac^' men d'e aanpassing nog par nauwelijks volledig, want zou |fi li h!er geheel bij het buiten- l?"a w"lcn aanpassen, dan had het Hm Vai? de Nederlandsche Bank L TOl Procent dienen te wor- S van het wisseldis- llw.! ^nt hogere rente> dus Herken l ^an remmend lel en iS 1 hedrijvigheid van han- hdriivin S v°°ral de kleinere I vinden ^szwaren kunnen onder- «sdriL?" V3n de be|angHjk- kaan?1 fen van de Zuidafri- aPartheidspolitiek. Pag. 7 leVen aleo'"?' Werd ,'idens lijn nal Plegende. Pag. '3 ten, °P het wes- Jin van p„ Pa9- 11 "nt,«selec/P 'S toe9evoe9d t»«m. ,e voor het Oranje. Pag. 13 TEL AVIV/AMMAN/CAIRO (AFP/Reuter) Israël zal b« de Veiligheidsraad protesteren tegen de beschieting van Eilath, waarbij volgens de laatste berichten dertien gewonden zijn gevallen. Het stelt Jordanië verantwoordelijk voor de aanval, die gevolgd werd door een vergeldingsactie tegen de Jordaanse havenstad Akaba welke acht doden en negen gewonden kostte. De algemene prijsmaatregel bepaalt dat de prijzen van roerende goederen en diensten niet hoger mogen zijn dan die welke op 14 maart golden; de prijzen van 14 maart moeten worden verlaagd als, vergeleken met de prijzen van 1 oktober 1968, een grotere prijsverhoging is door gevoerd dan ovea-eenkomt meit de invloed van de b.t.w. en het ver loop van de externe kosten. Deze maatregelen betekenen derhal ve niet alleen, dat na 14 maart geen prijsverhogingen meer zijn toege staan, maar ook dat de tot die datum sedert vorig jaar doorgevoerde te sterke prijsverhogingen ongedaan moeten worden gemaakt- De datum van 14 maart is gekozen omdat tot dat moment de statistiek van de kosten van levensonderhoud is bijgewerkt. Op dat moment waren deze kosten sedert de jaarwisseling met 5,2 procent gestegen. De regering heeft gemeend deze maatregelen te moeten nemen omdat het algemene prijsniveau voor goe deren en diensten, zoals dit in het prijsindexcijfer voor gezinsconsump tie tot uitdrukking komt, sinds be gin 1969 een zodanig sterk stijgende lijn vertoont, dat naar haar oordeel van een zich verder voortzetten van deze ontwikkeling een verstoring van het algemeen sociaal-economisch evenwicht te vrezen is. De gisteren gepubliceerde bepalin gen gelden niet voor de prijzen die tot stand komen op veilingen, beur zen of markten, voorzover dit geen consumentenmarkten zijn. Voor die giederen en diensten waar voor reeds afzonderlijke prijsbeschik- kingen waren aangekondigd, gelden de bepalingen van die beschikkingen. Voor aannemingssommen in langlo pende bouwcontracten is een afzon derlijke regeling getroffen. Het feitelijke effect van deze prijs maatregelen is, dat thans tegen elke ondernemer die te hoge prijzen be rekent, strafrechtelijke maatregelen mogelijk zijn. Minister De Block van Economi sche Zaken heeft de vertegenwoor digers van industrie, groothandel, de taillisten, vakbeweging en consumen tenorganisaties gisteren geïnformeerd over deze prijsbeschikkingen en te vens aangekondigd dat nog meer maatregelen zullen worden getroffen. Daarentegen heeft hij er blijk van gegeven, dat de regering niet wil af zien van een accijnsverhoging per 1 juli a.s. Minister De Block heeft voorts ge zegd, dat de Sociaal Economische Raad is verzocht op zeer korte ter mijn na te gaan in hoeverre het mo gelijk en gewenst is tijdelijke over heidssubsidies te geven op een aantal eerste levensbehoeften zoals melk en brood om aldus de kosten van levens onderhoud te drukken. De vertegenwoordigers van de in dustriële werkgeversverbonden ver lieten in een zeer grimmige stem ming het ministerie van Economi sche Zaken en waren tot geen enkel commentaar bereid. De representan ten van de vakcentrales waren wat spraakzamer. De heer W. Spit van het NKV zei,,Mjjn indruk is dat de regering wel het maximale heeft gedaan wat zij nu toch kon doen. Maar het had alllemaal veel eerder moeten gebeuren. Ook de heer C. Bakker van het CNV vond, dat de maatregelen zes weken eerder hadden moeten worden getroffen. De heer A. de Boon van het NW zag de maatregelen als een laatste poging van de Regering om nog te redden wat er te redden valt. Hij had niet de illusie dat er prijs verlagingen zullen optreden omdat controle erg moeilijk is. Hij meent dan ook, dat de vakbe weging haar vorige week geuite ver langen tot een loonronde van 2 pro cent via verlaging van de sociale premiedhuk, zal handhaven. Over loonkwesties is gisteren overigens niet gesproken hoewel loonminister Roolvink bij de besprekingen aan wezig was De Israëlische stafchef, luitenant- generaal Chain Bar-Lev, die gisteren samen met minister van defensie Dj an het gebied bezocht, zei dat Israël met zijn luchtaanval alleen maar wilde waarschuwen dat Akaba veel kwetsbaarder was dan Eilath. Vanuit Akaba waren, door Ara bische commando-strijders, dertig tot veertig raketten op Eilath afge vuurd. De lanceerinstallatie bevond zich volgens Israël op de binnen plaats van een meisjesschool. De ver zetsbeweging El Fatha heeft inmid dels de verantwoordelijkheid voor de beschieting opgeëist. Op het moment van de beschieting op Eilath bevonden zich duizenden buitenlandse toeristen in de stad, die hun vakantie aan zee doorbrengen. Toen de eerste raketten ontploften werd de openbare verlichting uitge schakeld en vluchten de mensen naai de schuilkelders. Onmiddellijk stegen Israëlische vliegtuigen op, die een aanvai op Akaba inzetten, waar zich volgens een Israëlische militaire woord voerder raketstellingen van Arabi sche guerrillastrijders bevinden. Het was het eerste belangrijke in cident in dit gebied sinds 1967. Vol gens persberichten van vorig jaar zou tussen de Jordaanse regering en. de Arabische commando-organisatie een akkoord zijn gesloten om in het gebied van Akaba, de enige zeeha ven van Jordanië en Eilath geen ter roristische activiteiten te ontplooien. Tussen Israël en Jordanië zou een stilzwijgende overeenkomst bestaan de twee belangrijkste havenplaatsen niet in militaire activiteiten te be trekken. Volgens Israëlische waar nemers hebben de Arabische ver zetsstrijders gebruik gemaakt van de afwezigheid van koning Hoesein, die in de Verenigde Staten is, om de af spraak te saboteren. Enkele uren na de beschieting van Eilath en het bombardement van Akaba kwamen aan het Suezkanaal de Egyptische en Israëlische vuur monden weer in actie. Het was de tweede maal in vijf dagen dat zich aan het kanaal een artillerieduel voordeed, beide partijen geven elk aar de schuld van de schietpartij, die zich'binnen korte tijd over een front van tachtig kilometer tussen Port Taufik in het zuiden en Ismailla in het noorden uitbreidde. De V.N.-gedelegeerden van Ame rika, Engeland, Frankrijk en Rusland hielden gisteren hun tweede bij eenkomst over het Midden-Oosten. Deze duurde drieëneenhalf uur en vond plaats in de ambtswoning van de Rus Malik. Na afloop werd geen communiqué uitgegeven. Volgens een zegsman was enige vooruitgang geboekt. De vier zullen maandag opnieuw verga deren. PRAAG (AFP/ReuterTAP) Het bestuur van de Tsjechoslowaak- se communistische partij, dat gisteren onder leiding van partijleider Dubcek vergaderde, heeft besloten het centrale comité in voltallige zitting bijeen te roepen. De bijeenkomst wordt gehouden op 17 april, zo is officieel bekendgemaakt. In een verklaring zegt 't presidium dat de politieke situatie in hun land „nog bijzonder ernstig blijft". (ADVERTENTIE) „De grondoorzaken van de span ning, bestaande uit anti-socialistische en anti-Russische tendensen, zijn niet weggenomen". Uit de bewoordingen van het com muniqué zou blijken dat de Sovjet- Unie niet tevreden is met de tot dus ver door de Tsjechoslowaakse partij afgekondigde maatregelen na de anti- Russische rellen van 28 en 29 maart. Het partijpresidium besloot ook tot een snelle regeling van „de kwestie van handhaving in de gelederen van de partij van al die communisten die in strijd met de geldende wetten het land hebben verlaten". Het bevestig de dat de communistische journalis ten tot de orde zullen worden geroe pen die de laatste tijd artikelen heb ben gepubliceerd, of hun publikatie hebben toegelaten, welke indruisten tegen de partijlijn. Tenslotte werd instemming betuigd met de veroordeling door het uitvoe rend comité van het presidium van een resolutie van het bestuur van de journalistenvereniging, waarin kri tiek was geleverd op de herinvoering van censuur. Het presidium onderstreept de noodzaak van strikte toepassing van alle op 2 april bekendgemaakte be sluiten. In dit verband had het pre sidium „zekere politieke en prakti sche maatregelen goedgekeurd die voornamelijk ten doel hebben, de lei dende rol van de partij bij de voor lichtingsmedia en de discipline bin nen de partij te versterken". Volgens onbevestigde berichten is een speciale afdeling van de contro lecommissie van de partij met partij secretaris Mil os Jakes aan het hoofd belast met het verhoor van „ter ver antwoording te roepen" journalisten. De verklaring van het presidium deed in Praag de mening veld win nen, dat diverse liberale journalisten en partijleden als Jiri Hochman van het blad „Reporter" nu wegens verzet tegen de partijpolitiek zullen worden „aangeklaagd". „Listy", het weekblad van de Tsje choslowaakse schrijversbond, komt vandaag niet van de persen. De cen sors, aan wie het moest worden voor gelegd, hebben er niet veel van heel gelaten. Het is nog niet bekend of de redac tie een nieuw nummer zal maken of dat zij zal besluiten het blad voorlo pig niet te laten verschijnen. Luchtfoto Piet Mijzen/Kings' Air Service Het geteisterde hart van Hulst, waar in de nacht van zaterdag op zondag, inbrekers brand hebben veroorzaakt in het warenhuis van Wilking. Van linksonder naar rechtsboven: de gehavende Steen straat met haaks hierop de Frans van Waesberghestraat. HOUSTON Haskell Karp, de 47- jarige Amerikaan, die eerst een kunst- en daarna een ruillbart kreeg, heeft longontsteking. Dr. Denton Coo- ley die de operaties uitvoerde heeft meegedeeld dat Karp goed mee werkt, maar erg moe is. Uit Tel Avlv is vernomen dat de V.S. Israël hebben voorgesteld, bij de „Grote Vier" een eigen vredes plan in te dienen. De Israëliërs menen dat de be trokken vier permanente leden van de veiligheidsraad geen recht heb ben op interventie in het conflict en hebben het verzoek afgewezen. „Wij zullen ons vredesplan slechts aan de Arabische landen voorleggen op het tijdstip waarop zij erin toe stemmen met ons te gaan onderhan delen". Aldus het Israëlisch commen taar. (ADVERTENTIES) ZIE ELDERS IN DIT BUD 15

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1