rt, ZONNIG PAASWEEK - DRUKTE OP WEGEN VERWACHT Politie en leger paraat Negers in V.S. [herdenken vermoorde King T s j echoslowaken schikken zich in keurslijf DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Opdracht houw kern centrale naar Siemens „SLA MAARRIEP IK. Bejaard echtpaar jaagt met stengun gewapende man de deur uit W inkelier overvallen deefteliu§ 7AIDESP1M0 {ONLUSTEN IN CHICAGO ONRUST IN ETHIOPIË BREIDT ZICH UIT HEILIGENBEELDEN VIELEN OP KINDEREN paastulband fandaag; in j ^Ugi een telg van I 111 d?uLrtAETAN° van PorU,Sa' GRESTJKO TREKT ROND Geheim in Peking Kind met fiets verongelukt JAMIN editie voor zeeland WEERBERICHT I bitte-go'f l,us' maar beter weer <lal1 I vte tot nu toe gehad hebben. I Vrijdagmiddag liep de temperatuur 1,1 op tot boven de 1» graden, wat Miljoenenorder voor Nederlandse industrie ïun Stengi Scooter Gesprek M. Jansen schoenmaker paas-aanbieding W/// A' A .SO, iiiiwwwwp^yw ftV.'OTW* v.'O =S=SSgsa gssasssgSa tmsetsssp^SSts& i sSS .rrsiasgSB ■xü-aa^a EbssssssSgl |09e jaargang no. 26088 ijrecteur Dr. W. A. J. M. Harkx Loofdredacteur L. Leijendekker hoofdkantoor Breda, Reigerstr. 16 ■Telefoon 2^341Postgiro 1114111 zaterdag 5 april 1969 Droog en zonnig Droog en zonnig. Weinig wind. Dezelfde temperaturen als giste ren of iets hogere. IkANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze verslaggevers) de BILT/den haag De paas I ..„en zullen volgens de weerdeskun- I Siien zonnige dagen worden met in de I middaguren aangename temperaturen I Aangenaam is dan te vertalen als: 12 I tot14 graden. Bepaald geen paas- voor begin april overigens nog vrij laag is. Maar - en daar zit de belofte in de middagtemperaturen blijven een stijging vertonen. Boven de Noordzee ligt een hoge- drukcentrum dat een zwakke oostelij ke luchtstroming in stand blijft hou den, waarmee droge lucht naar ons land komt. Overdag dus vele uren zon, maar 's nachts flinke afkoelingen met ook in Brabant nog plaatselijk nachtvorst. Al met al weer dat in het komende lange weekend veel mensen naar bui ten kan lokken. Daarnaast wordt de eerste drukte aan de grenzen al weer gemeld. A. N. W. B. en rijkspolitie heb ben zich samen op de paasdrukte voorbereid. Filevorming en vertragin gen zullen via de Hilversumse zen ders aan de weggebruikers worden doorgegeven. Beide instanties hebben een maximum aan materieel op de weg en de rijkspolitie zet twee vlieg tuigen in voor toezicht. Het Rode Kruis heeft in de piekuren vijf am bulances klaar staan. Punten waar bij drukte moeilijkhe den te verwachten zijn: verkeersplein Hoevelaken, het traject Bergen op Zoom-Middelburg, de noord-zuid-ver- binding door Den Bosch met als ver lengstuk Eindhoven-Weert, het tra ject Zandvoort-Hilversum via Aals meer en het traject Schiphol - Amstel veen- aansluiting rijksweg 2. Het Verbond voor Veilig Verkeer herinnert eraan, dat dodelijke onge vallen tijdens de paasdagen vorig jaar veelal veroorzaakt werden door ver keerd inhalen. En dat kan een les zijn voor nu. Andere veilig-ver- keerstips van het V.V.V.: Verwacht het onverwachte van veel onervaren automobilisten die tijdens het paasweekeinde zeker weer op de weg komen, houdt afstand en pas uw snelheid aan bij die van 't overige verkeer, verkeer, wie van plan is tijdens de paas dagen rustige binnenwegen op te zoeken, moet er aan denken dat duizenden anderen dit ook doen, houdt er rekening mee dat stop pen op de vaak smalle binnen wegen het passeren bemoeilijkt waardoor opstoppingen ontstaan, automobilisten met weinig rij-er- varing wordt aangeraden zich niet onvoorbereid in het paasverkeer te storten. Zorg ervoor dat de rij vaardigheid tevoren op peil wordt gebracht, en: pas uw snelheid aan op plaatsen, waar bermtoerisme de weg onvei lig maakt en let vooral op kin deren, die plotseling de weg over steken. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON-CHICAGO In tal van Amerikaanse [steden verkeerde de politie gisteravond in de hoogste graad 1 van paraatheid. Ook de nationale garde stond klaar om in te 1 grijpen bij de geringste tekenen die op onlusten zouden wijzen. [Miljoenen Amerikanen vooral negers herdachten gisteren I de moord op dominee Martin Luther King, een jaar geleden [InChicago kwam het donderdagavond al tot ongeregeldheden. O <~3 Zuid-Afrika: het Beloofde Land Mi de Slanke Boeren. Pag. 21. Yerseke wil maatregelen nemen tegen onveilige boten op de Zeeuwse wateren. Pagina 3. dienst wordt met geld ge- «en, zegt KVP'e» Meijer uit Noord-Holland. pagina 7. Charlie Chaplin, nu oud, maar m b|n jonge jaren van grote ™oed op de film. Pagina 11. Rini van Bracht (niet Tol(io) is wat over de te- teleurstelling heen. Maar de ma- waarop de KNBB de zaak Pagina 15. ti°rf0Ui 'lee^t een nieuw ex- ikonen. Pagina 17. ®"idat het Pasen is een puzzel vind» j?ntrekl<eliil<e prijzen. U "WO die op pagina 13. ^nderwijze, Gerard Thoolen zijde ld Van Teafer Ter' huitenwereld *2 9eC°deerde bri^P Pagina 19.|0n9erenrU' ïaa,"°r:C3 Za' uit ander uil de °6t3n 9aan ,aPPen om 4 moeilijkheden te raken. Pagina 23, I cratische familie - etlr m?®st arist°- I ^esteerd. Hü s in Italië is gear- I fraude. w°rdt beschuldigd van '"I" Van deze maand toeken n SCb"'den in Afrika be- I ficièie i 'e,S 'al vo'sens een of- "n- Caet 13 du- heet, pJn"S y°°rSanger. Salazar, HbtsterJif' Wdens zijn «"jarige nooit verlaten. Meer dan 7000 leden van de natio nale garde patrouilleerden gisteren in Chicago waar donderdag relletjes uitbraken. Winkels werden in brand gestoken. Meer dan zeventig mensen, waaronder politiemannen, demon stranten, journalisten, brandweerlie den en fotografen raakten gewond. Er werden 250 mensen gearresteerd. De ongeregeldheden braken uit na dat in de ncgerwijk op de scholen de dood van King was herdacht. De eigenlijke herdenkingsdag echter was gisteren. Met kerkdiensten, demonstratieve optochten en „sing-ins" herdachten in heel Amerika negers hun ver moorde leider. De opvolger van King, ds. Abernathy herdenkt zijn vriend in hetzefde hotel in Memphis waar King vorig jaar werd doodgeschoten. Ook de burgemeester van Washing ton heeft voorzorgsmaatregelen ge troffen. Er zijn 1000 tot 1500 natio nale gardisten in staat van alarm gebracht. In de nacht van donderdag op vrijdag werden 12 volwassenen en 50 jongelui gearresteerd nadat in de veertiende straat brand was ge sticht. Vrijdagochtend verzamelden zich voor het stadhuis 600 mensen voor een bijeenkomst ter nagedach tenis van nobelprijswinnaar dr. Mar tin Luther King. ADDIS ABEBA (AFP) In de Ethiopische hoofdstad is een 20-jari- ge student om het leven gekomen doordat hij uit een truck viel, waar mee de politie jongelui naar een kamp buiten de stad bracht voor een verhoor. Enkele honderden studenten woon den gisteren zijn begrafenis bij. De politie voerde donderdag met hulp van militairen in totaal 500 studenten weg, die op het universiteitsterrein een zitdemonstratie waren begonnen voor voortzettng van een college boycot. De rector heeft geprotesteerd tegen het feit dat de politie de campus was binnengedrongen zonder zijn toe stemming. Er zijn ook scholieren aangehou den. De middelbare scholen zijn door de overheid tot 21 april gesloten. De sluiting valt gedeeltelijk samen met de paasvakantie. Gisteren werden na de begrafenis opnieuw ea. 500 studenten aangehou den en weggevoerd. Zij hadden een rouwstoet gevormd achter een sym bolische baar, waarop de politie char ges met de gummiknuppel verricht te die door de studenten werden be antwoord met het gooien van stenen. Het aantal studenten en scholieren dat de laatste dagen is opgepakt, wordt op 1500 geraamd. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De bouw van de kerncentrale te Borssele in Zee land is opgedragen aan de Neder landse Siemensmaatschappij. Het gaat om een project van in totaal 350 miljoen gulden dat voor 76 procent door de Nederlandse indus trie moet worden uitgevoerd. De Nederlandse Siemens (familie van de Duitse Kraftwerk-Union) zal hier toe een industrieel consortium stich ten waarin onder meer ook Rijn/ Schelde en Werkspoor/VMF deel nemen. Dit deelde gisteren de Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij mee. De centrale, die een vermogen krijgt van 400 Megawatt netto, die na een korte bedrijfstijd zal worden verhoogd tot 450 Megawatt, wordt uitgerust met een drukwaterreactor volgens een ontwerp van Siemens met een warmtevermogen van 1.3 miljoen kilowatt, opgewekt in twee koelcircuits. Als brandstof dient 3 pet. verrijkt uranium-235. Bij de bouw van de centrale zal gebruik gemaakt worden van de ervaringen opgedaan bij de bouw van de centrale Dodewaard. De Gemeenschappelijke Kernenergie centrale Nederland (GKN) heeft reeds een belangrijk aandeel gehad in de evaluatie van de offertes, maar zal daarnaast optreden als adviseur tijdens de bouw voor de PZEM. Het was de bedoeling reeds op 31 maart mee te delen door wie de centrale zou worden gebouwd. Van de zijde van de groep Westinghouse- Neratoom werd echter met grote aan drang om uitstel verzocht teneinde nog in de gelegenheid te zijn belang rijke aanvullende gegevens te ver strekken. Gezien het grote belang dat Nera- toom in het bijzonder hechtte aan de samenwerking Westinghouse-Neder- landse industrie, is de PZEM op dit verzoek ingegaan. Het resultaat van deze onderhandelingen was echter niet van dien aard dat er een ver schil ontstond in de rangorde van de offerte. Nadat Westinghouse- Neratoom de laatste gegevens waren overhandigd woensdag tegen 1 uur 's middags, werd ook 's avonds, na een laatste overleg met Siemens, be sloten de opdracht aan laatstgenoem de te verlenen. De Westinghouse-groep had welis waar het voordeel meer eenheden gebouwd te hebben dan Siemens. Doch Siemens was qua aanneemsom belangrijk gunstiger en heeft intus sen ook reeds meerdere eenheden gebouwd. 55 DE HEER LAMBOOY Ton, jongen (Van een onzer verslaggevers) DR1JNEN Hoog boven op de dijk aan de Molensteeg in Drunen tegen een achtergrond van donker groene bossen staat eenzaam het witgekalkte, wat statig aandoende, huis van de 72-jarige L. Lambooy, die hier met zijn vier jaar oudere vrouw al vijftig jaar woont. Ze hebben er in januari hun gouden bruiloft gevierd en dat is toen een heel feest geweest. „Daarom dacht die vent zeker dat hier wel wat te halen zou zijn. Maar dan had hij toch vóór het feest moeten komen" vertelt moeder Lambooy, een klein, grijzend vrouwtje, dat deze week op een n vond een met een stengun gewapende overvaller de deur uit praatte. „Ge ziet maar weer. dat het eigenlijk niks is gedaan, dat twee ouwe menskes zo ver achter af alleen zitten te kluizen. Het had allemaal heel anders af kunnen lopen". Moeder Lambooy, die door de kinderen en kleinkinderen er zaten er gistermiddag een heel stel in huis wordt omringd als de heldin van de familie, vindt bet spijtig, dat „de baas" niet thuis is. „Hij kan beter vertellen dan ik, zie je, maar hij is al de hele dag met de politie op stap. Ze denken, dat ze die vent in Den Bosch moeten zoeken. „Nou dan, ik zat samen met de baas 's avonds naar de televisie te kijken. Opeens zegt hij: d'r wordt gebeld! Ik zeg: ben je gek da's de televisie! Wie zou er hier nou zo laat nog aanbellen. Het was tien voor half negen. Maar toen hoorde ik zelf ook bel len. Twee keer. Heel vinnig. Vader liep naar de voordeur en riep: is daar iemand? Buiten hoorden we iemand „ja" roepen. Meer niet. Afijn, vader liep het portaaltje in en deed zonder meer de deur open. Dat doet hij anders nooit, want hij kijkt altijd eerst door het raampje om te kijken wie er is. Goede bekenden bellen hier nooit, dacht ik nog. Meteen dat de deur open is, stapt er een vent van een jaar of twin tig binnen met een doek voor zijn gezicht en een stengun in zijn han den, die hij dreigend voor zich uit houdt. „Handen omhoog geld" riep hij. Meer niet. Vader ging vre selijk te keer en schreeuwde, waar op ik de kamer uitvloog naar het portaaltje. De vent richtte toen zyn wapen op my, maar ik ging recht op hem af. Hü hief toen die stengun boven mün hoofd. „Sla maar" riep ik. Maar dat deed hü niet. Hü liet het wapen zakken. „Nou moet je eens goed luisteren jongen", zei ik. „Wilde gü geld komen zoeken hü twee ouwe menskes, die van de AOW moeten leven. Ik zal maar eens gauw de politie bellen". Hoe ik het kon doen, weet ik nog niet. Ik was zo koud als een vis. Hü draaide het licht uit en ver dween, achteruitlopend, naar bui ten. Zonder nog iets te zeggen. Ik denk, dat hij in de gaten had dat we hem kenden. Want vader zei nog tegen hem: „Ton jongen doe MEVROUW LAMBOOY sla maar dat nou niet, want ik ken je", toen hij daar met dat wapen stond te dreigen. Dezelfde vent is nl. vorige week dinsdag hier bü ons op de koffie geweest. Hü vertelde toen dat hü Ton Berkelmans uit Nuland was. Hü kwam zogenaamd informe ren of hü hier met een groep van twintig jongens met Pasen zou kunnen bivakkeren. Bij Van Kem pen op Giersbergen heeft hij die middag ook rondgehangen en een zelfde soort verhaal opgehangen. Maar intussen is al wel gebleken, dat hij maar een eind weg heeft zitten liegen. Hü kwam hier woensdagavond net als de week daarvoor met een rood-wit-gelakte scooter. Ze den ken dat de vent niet ver uit de buurt woont. Wie weet hebben ze hem misschien vanavond al te pakken. De vlegel". (Van onze correspondent) HENGELO Gistermorgen heb ben huren, die sigaretten wilden kopen, de 34-jarige winkelier B. Leushuis uit Hengelo in zijn slaap kamer gevonden. De man was bewus teloos en verkeerde in een zorgwek kende toestand. Gezien de bloedsporen en het ver nielde meubilair vermoeidt de poli tie dat het om een overval gaat, waar bij het slachtoffer zich hevig moet hebben verzet. In de buurt waarin de heer Leus huis woont, werd van hem gezegd dat hij altijd veel geld by zich had. Ook zou hij onlangs in de Duitse Lotto 35.000 gulden hebben gewon nen. De heer Leushuis is een man met vaste gewoonten. Hij had 's avonds zijn gebruikelijke tocht naar Borne gemaakt, waarvan hij om half elf thuis kwam. Niemand in de buurt heeft iets bijzonders opgemerkt. Aan genomen wordt echter dat de overval heeft plaatsgehad tussen twee uur en half zeven 's morgens. De politie heeft nog geen idee van de dader, noch van de eventuele buit. BRITSE tegenstanders van de kern bom zijn in verschillende delen van Engeland begonen mnet de paasmars op Londen, die maandag besloten zal worden met een grote manifestatie op Trafalgar Square. DE STIPHEIDSACTIE van 30.000 hogere ambtenaren in Italië is gis teren besloten om onderhandelin gen met de regering mogelijk te ma ken. TWEE VROUWELIJKE patiënten en twee artsen zün levend verbrand in een ziekenhuis in Tokio, waar na een ontploffing brand uitbrak. (Van onze redactie buitenland) PRAAG Terwül de Russische minister van defensie Gretsjko en enkele andere Sovjet-kopstukken Tsjechoslowaküe rondreizen om links en rechts reprimandes uit te delen, schijnt de bevolking zich te schikken in het keurslijf dat haar deze week is aangetrokken. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft inmiddels bij monde van zijn woordvoerder ge wag gemaakt van zijn bezorgdheid over de toespitsing van de toestand in Tsjechoslowakije. „Wij volgen de ontwikkeling nauw lettend en met zorg", aldus de woordvoerder. Hy zei dat de Ameri kaanse regering geen kennis draagt van een eventueel Russusch ultima tum aan Tsjechoslowakije. Het In ternationaal Verbond van Vrije Vak verenigingen (IVW) verklaarde gis teren door de herinvoering van cen suur in Tsjechoslowakije met de grootste zorg vervuld te zijn. Het verbond betuigde de arbeiders in Tsjechoslowakije zijn „warmste solidariteit". De Russische minister van defen sie, maarschalk Gretsjko, en onder minister van buitenlandse zaken Semjonov voerden gisteren in Bra tislava met Slowaakse partijfunctio narissen naar het persbureau CTK meldde „openhartige, vriendschappe lijke besprekingen". Ze wisselden van gedachten over kwesties aangaande de wederzijdse betrekkingen in het licht van de hui dige situatie in Tsjechoslowakije. Aan het gesprek namen van Rus sische zijde ook deel de ambassa deur in Praag, Tsjervonenko, en een commandant van de tijdelijk in Oost-Duitsland gelegerde troepen, luitenant-generaal Majorov, bene vens de consul-generaal in Bratisla va, Koeznetzov. De Slowaakse delegatie stond on der leiding van partijleider Husak en bestond verder ondermeer uit de Slowaakse minister van binnenland se zaken, generaal-majoor Pepich, en de bevelhebber van het oostelijk district, generaal-majoor Kodaj. ZIE OOK PAGINA 9 HET FRONT voor de bevrijding van Mozambique heeft vrijdag laten we ten dat het verraad van Lazaro Ka- vandame van geen enkele invloed is op de bevrijdingsstrijd, daar Kavan- dame nooit een militaire functie in het front heeft vervuld. HONGKONG (RTR) Het negen de congres van de Chinese commu nistische partij ontwikkelt zich tot een van de geheimste büeenkomsten ooit in China gehouden. Op de berichten over de opening na is er totaal geen nieuws over uit Peking gekomen. Er bestaat zelfs geen zekerheid over waar het con gres precies wordt gehouden en of het nog wel bijeen is. Radio-Peking meldde vrijdag dat vele miljoenen in het hele land de opening van het congres hadden ge vierd. Over de discussies echter geen woord. THORN (ANP) In de katholieke kerk St.-Michael te Thorn zijn gis teren twee pas gerestaureerde kost bare beelden (Maria en Johannes) van de Calvariegroep van hun sok kels gevallen en op een bank met kinderen terechtgekomen. Drie kin deren van ongeveer 13 jaar werden hierdoor zo ernstig gewond, dat zij naar het ziekenhuis in Roermond moesten worden overgebracht. Minstens een van hen is er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde op het mo ment dat pastoor Niessen de zegen gaf aan het einde van de kerkdienst van 3 uur. (Van onze correspondent) HAAMSTEDE De 7-jarige A. L. uit Haamstede is gisteren in het zie kenhuis overleden, nadat hij met zijn buik in het stuur van zijn fiets was gevallen. Hij speelde met zijn fiets voor het ouderlijk huis en kwam te vallen. (ADVERTENTIES) Gedipl. orthopedisch PROTHESEBOUW INLAYS, STEUNZOLEN Levertyd 3 a 4 weken Leverancier van alle zieken fondsen. U kunt overdag, 's avonds en zaterdags terecht (volgens afspraak) Wij komen bij u aan huis afgip- sen al u niet by ons kunt ko men. Klimopstr. 1 - Raamsdonksveer Tel. 01621 2167 attracties voor een toegangsjll'lJS in kaatsheuvel van 99.voor 89 niet te geloven voor die prijst m Mysterieus als de glimlach van een Gitana Uit het land waar sherry vandaan moet komen DE ÉCHTE SPAANSE SHERRY IMPORT. J. A. VER8UNT N V. TILBURG

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1