Neem deel premielast over Vakbeweging stelt compensatie prijsstijging voor "t ftaade aardbeien°osst Opstandige stam loopt over naar Portugezen Dubcek vraagt rust en orde om nieuwe ramp te voorkomen DKQSTE Janssen verdacht van gebruik doping DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DE STEM 600 man op straat met Pasen paaseitjes van andaag in MRDBÈiËT 2 1 PER STUK SCHEURING IN BEVRIJDINGS FRONT VAN MOZAMBIQUE Ambtenaren 2 pet erbij NA DAG VOL GERUCHTEN: STARTVERBOD V advocaatbowls JAMIN land WEERBERICHT Commentaar poedberaad Geschillen Voorwaarden Varkenspest Ingrijpen Ultimatum Gepakt Verkeerd paas-aanbieding iaargang [TIE VOOR no. 26087 deUr: Dr. W. A. J. M. Hsrkx fd,edacteurL. Leendekker fdkantoorBreda, Reigerstr ló loon 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 4 april 1969 Iets warmer Droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit het oosten. Iets warmer. TOREN i ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 KLOOS gigantisch Maastricht krijgt een middel eeuwse paastraditie terug. Pagina 11. Ook Leiden (pastoraal) in last. Pagina 7. Sport in het kader van onze serie „Vrije Tijd" op pagina 7. Toekomstvisie van Zeeland in grijs-bruin boekje. Pagina 3. „Karstens was geen jongen die bekend stond als een slikker", zegt Kees Pellenaars. Pag. 15. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - De vakcentrales hebben de werkgevers orgestcld een deel van de sociale verzekeringenspre- "es, voorzover de werknemers deze zelf betalen, voor en rekening te nemen. De bedoeling van het voorstel de prijsstijgingen voor de loontrekkers te compenseren. N.V.V.-voorzitter Kloos lichtte gis teravond voor de tv toe dat naar deze oplossing is gegrepen omdat juridisch niet vast staat dat c.a.o.'s opengebro ken kunnen worden. De rechter zou zich daarmee moeten bemoeien en dan staat nog maar te bezien welke uitspraak hy doet. Werkgevers-voorzitter Bosma zei in een eerste reactie, dat de werkge vers door het voorstel volkomen zijn verrast, dat de vakbonden cijferma teriaal met betrekking tot de prijzen aanvoerden dat tot voor gisteren in wrkgeverskring onbekend was en dat hij wel enkele bedenkingen had tegen het voorstel. Maar - aldus de heer Bosma die nadrukkelijk zei voor zich zelf te spreken hiermee is niet ge zegd dat het voorstel niet het over wegen waard zou zijn. Aan het overleg namen van werk nemerszijde deel de heren Kloos (NVV) Van Eibergen en Lanser (CN V) cn Spit (NKV). Van werkgevers zijde waren er Bosmu (VNO), Wem mers (FCWV) en voorts Van der Weele (middenstand) en Zijlstra (landbouw). Het gesprek van gisteren moet worden gezien als een vooroverleg voor het volgende week vrijdag in het bestuur van de Stichting van de Ar beid te voeren overleg over de prij- zen-situatie. De heer Kloos zei dat januari 1969 vergeleken by januari 1968 een prijs stijging te zien heeft gegeven van 7,3 procent, februari 1969 t.o.v. februari 1968 een van 7,6 procent en maart 1969 t.ov. maart 1968 een van 7.9 pro cent. Een gemiddelde prijsstijging in drie maanden dus van 7.6 procent, al dus de heer Kloos. Het einde van de prijsstijgingen is nog niet in zicht. De minister van economische zaken heeft hoop en ver trouwen uitgedrukt in de werking van de concurrentie, maar de vakcen trales delen die hoop en dat vertrou wen niet, integendeel, aldus de heer Kloos, er zullen nog wel meer prijs stijgingen komen wellicht. Dat betekent dat de siuatie nu zo is dat de loonstijging, in nominale be dragen, al te niet is gedaan nu. De heer Kloos onthulde dat vol gens de nieuwste gegevens de pro- duktiviteitsstijging voor de totale bedrijven niet 6 procent heeft bedra gen, zoals was geraamd, maar 7.5 pro cent. Dat komt neer op een herver deling van het nationale inkomen van 1 miljard in 1968. De verwachte prijsstijging van 5.5 procent is nu becijferd op 7 procent en dat b/jtekent een nieuwe herver deling van 1 miljard gulden. De produktiviteitsstijging zal ook in 1969 doorgaan en het is, volgens de heer Kloos de vraag of ze bij de door het centraal planbureau verwachte 3,5 procent zal blijven. Dit alles overziende, is het overleg orgaan tot de conclusie gekomen dat het met een voorstel bij de werkge vers moest komen. Wij wielen koersen in de richting van een compensatie van de prijsstij gingen voor de werknemer, door de werkgever een deel van de sociale lasten die op de werknemer drukken op korte termijn van hem overneemt. Dat wegnemen van een deel van die last zou ongeveer twee procent moeten zijn. Deze door de vakcentrales aanbevo len weg heeft naar hun mening grote voordelen: hij kan snel ten uitvoer komen hij is van algemene gelding, hij helpt een grote groep in één slag, hij voorkomt openbreking van collec tieve arbeidscontracten en hij voor komt onderhandeling per bedrijfstak of onderneming. De vakcentrales menen dat een snelle maatregel als deze nodig is om dat onrust in de bedrijven, zeker in het westen, latent aanwezig is. Het voorstel biedt neer het oordeel van de vakcentrales een reële compensa tie voor de prijsstijgingen die zich op zo gigantische schaal in het eerste kwartaal van dit jaar hebben ont wikkeld. eP.v.d.A., P.P.R. en P.S.P. heb ben heel goed de toenemen de ergernis en verontrusting ngevoeld van het publiek over de Js maar aanhoudende prijsstijgin- "o.Opbun initiatief zal de kamer 7 april de paasvakantie onder- Een voor een spoedberaad over re prijzenkwestie. Sinds half december van het vo- pe jaar is het prijsindexcijfer met ,2 procent (maart) opgelopen. Voor ze maand wordt een verdere stij- g verwacht tot minstens 5,6 pro- t En dar. zij we er nog niet. is onaanvaardbaar. Als de uit oe hand lopen volgen de sn en dan komt Nederland in 1 loon- en prijzenspiraal terecht i alle kwalijke gevolgen (geld- Iwaarding en werkloosheid) van "n. Eet huidige kabinet heeft grote ichtigheid betracht bij de loon- ikkeling. Ten aanzien van de N heeft die waakzaamheid 'eken. Hiervan moet het kabinet 1 ernstig verwijt worden ge- met name „prijsbewaker" 's|sr De Block (Ec. Zaken): hij te optimistisch geweest. «*i waarschijnlijk zal de oppo- e komende week in een motie gingen op een algemene prijs- Daarbij wordt gespeculeerd •^n uit de A.R., waar het onbe- m over het regeringsbeleid toe- Het lijkt echter niet waar- Ai- at de regeringspartijen f"Jft zullen afvallen. Dat zou a imstscrisis betekenen en 's men doodsbang voor. De op- ;Parti|en trouwens ook want jng verdeeld als ze zijn, zou- et rm Üi LGen nieUw (goed) ka- P ae been kunnen brengen. ze Politieke rlr„P ,„t "rliiltjA ieke druk zal na- »rLr 6"'9 effect hebben. De veroor|n'|en LUnnen het zich veroorloven het kabinet op de s nieuw! ms,er Ds Diock wel Hitste v" 'r)oe|fn bedenken, dat den stelt'" ,leke vrienden te- '"Eïooe He maafre9el ook de morden het" 8efWt Stellen' 'dehuL ZWaarst Setroffen d'se Prijsontwikkeling. -?el|e-BieL:„0p1de fruitveiling in i,teberSen uit KanCn 06 tcler M' te,ste aard donderdag "ev««d1ezi„n,Ian dit «««oen daarin is eeiJ,komstiB ">t een '""fen vanafw' de P'anten D(g belicht. ;,anuaI'i kunst- k. ht voor 72 eent per ,,'uben'opZnM kassen en wa- ^WetBr'and^aner dit koude or, A i VOor maar zijn Se b? 61? Weer van ia», ze later dan het vo_ MEER NIEUWS OVER PRIJS ONTWIKKELING OP PAG. 9. BEIRA, MOZAMBIQUE (AFP/DPA/ Reuter) Volgens het hoofdkwar tier van de Portugese strijdkrachten in Beira, hebben het opperhoofd van opstandige stammen in het noorden van Mozambique, Lazaro Kavanda- me, en diens 60.000 verzetsstrijders zich aan de Portugese autoriteiten overgegeven. Na een week gezwegen te hebben maakte het Portugese hoofdkwartier in Mozambique bekend dat Kacanda- me zich op 16 maart overgaf. Hij geldt als een van de invloed rijkste hoofden van de strijdlustige Makonde-stam, die de ruggegraait van de Frelimo verzetsstrijders (Frelimo is het bevrijdingsfront van Mozam bique) in het noord-oosten van Mo zambique vormt. De Makondes hebben in de sinds 1964 woedende verzetsstrijd in Mo zambique tot dusver de meeste offers gebracht. Aan het overlopen van Kavandame zouden maanden van geschillen voor afgegaan zijn tussen de Makonde-lei- ders en leiders van de Frelimo. Deze bereikten een hoogtepunt na de moord op' Frelimo-voorzitter dr. Eduardo Mondlane in Dar Es Salaam. Diens opvolger, Ceria Simango, stelde Kavandame onder toezicht, maar Ka vandame wist te ontsnappen. Kavandame zou als voorwaarde voor het staken van de verzeitsstrijd van zijn stam gesteld hebben: sta king van de militaire operaties in Makonde-gebied, een belofte tot eer biediging van de Makonde-leiders en de stamorganisatie, de toestemming, dat de Makonde het gezag in eigen ge bied mag handhaven en dat de stam hulp krijgt op het gebied van de landbouw, het onderwijs en de me dische zorg. i (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Overheid en amb- tenarenorganisaties zijn het gisteren vrijwel eens geworden over een ver hoging van de salarissen voor het overheidspersoneel per 1 juli as. met twee procent (met terugwerkende kracht tot 1 januari) en over een vervroeging van de jaarlijkse na calculatie. Op 17 april zal de beslis sing vallen, nadat de bonden over leg hebben gepleegd met hun achter ban. Hun vertegenwoordigers lijken wel akkoord te gaan. Het overheidspersoneel heeft in gaande 1 januari j.l. reeds een loons verhoging van 5 pet. gehad. Staats secretaris Van Veen, die vanmorgen een vergadering van het centrale ge organiseerde overleg in ambtenaren zaken presideerde, toonde zich be reid „in het licht van de onrust over de prijsontwikkeling" deze verhoging nader te bepalen op 7 pet., met te rugwerkende kracht te effectueren per 1 juli. Ook dit nieuwe percentage moet worden gezien als een voorschot op de definitieve salarisverhoging, die pas kan worden vastgesteld als men voldoende zicht heeft op de loonont wikkeling in het bedrijfsleven, waar aan de overheidssalarissen zijn ge koppeld. METZ (AFP) Op een boerderij te Haudainville, in het Franse de partement Meuse, zijn zeshonderd varkens afgemaakt die aangestoken waren door varkenspest. Er zijn maatregelen genomen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. VEENENDAAL (ANP) De af delingen Tufting, Veenendaal Rubger en Inter-Union van de N.V. Koninklij ke Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij zullen worden gesloten. Dit betekent dat 600 van de 900 werknemers van de KVSW zullen worden ontslagen. Op de foto: een deel van de gebou wen van de KVSW in Veenendaal. SINDS DE mislukte communisti schs staatsgreep van oktober 1965 is in het regentschap Poerwodadi in midden-Java 30 procent van het ambtenarenkorps weggezuiverd, al dus het bestuurshoofd, Raden Mard- jaban. (ADVERTENTIES) KORTE BRUGSTRAAT 1 (Van one redactie buitenland) PRAAG De Tsjechoslowaakse partijlederi Alexander Dubcek heeft gisteravond in een t.v.-rede zijn landgenoten bezworen alles na te laten wat zou kunnen leiden tot een nieuwe „21e augustus" (de inval van de Warschaupakt-troepen vorig jaar). Dubcek sprak na een dag vol geruchten die spraken over zijn aftreden als partij leider. Deze geruchten werden overigens al direct van officiële zijde tegengesproken. Ook Dubcek sprak in zijn twintig minuten durende rede niet over re geringswisselingen. Evenmin lever de hij kritiek op andere Tsjechoslo waakse leiders als de liberale vice- voorziitter van het federale parlement Josef Smrkovsky die de laatste dagen mikpunt, was van Russische zowel als Tsjechoslowaakse kritiek. Dubcek waarschuwde dat strenge maatregelen zullen worden genomen om de toestand in Tsjechoslowakije te stabiliseren en om de besluiten die het centrale comité in november heeft genomen te doen eerbiedigen. De Tsjecholowaken - aldus Dubcek - zullen zeer duur moeten betalen voor wat zich heeft afgespeeld in de nacht van 28 op 29 maart (het hockey- oproer). „De recente gebeurtenissen" „hebben bewezen dat er in het land nog anti-socialistische en anti-Rus sische krachten bestaan" aldus Dub cek, vrijwel dezelfde woorden gebrui kend als de Pravda, de Isvestia en an dere Russische spreekbuizen. Toen Dubcek sprak over „duur be talen" lagen verschillende rekeningen al op tafel: de perscensuur werd opnieuw in- 'eld de politie kreeg versterking van het leger. In Moskou is gisteravond vernomen dat de Sovjet-Unie niet van plan is opnieuw in Tsjechoslowakije in te grijpen. Wanneer echter de Tsjecho slowaakse autoriteiten hun taak niet kunnen vervullen of zich daartoe niet in staat achten, zal de Sovjet-Unie op de meest geschikte manier optreden, aldus de zegsman. De drie ministers van buitenlandse zaken in Praag, de federale, de Tsjechische en de Slowaakse, hebben over de betogingen van 28 maart ver klaard dat „het aantal anti-Russische verklaringen die in het openbaar zijn geuit in grote menigten, een aanwij zing vormt voor georganiseerde ac ties van rechtse extremisten en mis dadigers. Het gevaar dat deze provocaties zich herhalen bestaat nog steeds". De ministers wekten de ordebewaarders op energiek in te grijpen en nieuwe betogingen te verhinderen. Een woordvoerder van het federale ministerie van buitenlandse zaken zei gisteren niets af te weten van een officiële protestbrief van de Sovjet- Une, waarin Moskou van de Tsjecho slowaakse leiders zou hebben geëist dat de verantwoordelijken voor de anti-Sovjetrussische betoging van vrijdag binnen 48 uur zouden moeten worden gearresteerd. Wel zijn de be togingen de gevolgen daarvan bespro ken met maarschalk Gretjsfco en Semjonov, maar er was geen kwestie van een ultimatum, zei hij. Volgens zegslieden heeft de Sovjet- Unie deze week aan de Tsjechoslo waakse leiders door Semjonov een brief laten overhandigen waarin van Praag garanties geëist werden dat de toestand in de hand gehouden zou worden. Het Sovjetrussische leger zou an ders de Tsjechoslowaakse autoriteiten gaan bijstaan om verdere anti-Sovjet- Russische demonstraties neer te slaan. Wanneer beide maatregelen zouden falen, zou het Sovjetrussische leger de verantwoordelijkheid voor het her stel van de orde op zich nemen. 40 HOTELS in West-Java hebben hun deuren moeten sluiten doordat ingekwartierde officieren hun reke ningen niet betalen, aldus het pers bureau Antara. in vele heerlijke smaken. Koninklijke kwaliteit feestelijk In staniol verpakt. (Van onze speciale verslaggever) PARIJS Van 8 april tot en met 8 mei zal Jan Janssen geen wieier- wedstrijden mogen rijden in Frank rijk en waarschijnlijk de andere hij de UCI-aangesloten landen. Hij werd. voor een maand uitgesloten omdat hij in Parijs-Nice de dopingreglemen- ten heeft overtreden. Dat gebeurde in de etappe Cavaillon-Hyeres. Jans sen werd gecontroleerd en men vond verboden stoffen in zijn urine. Janssen ontkent stimulerende mid delen gebruikt te hebben. „Ik ge bruikte door een dokter voorgeschre ven medicijnen na een in de ronde van Sardinië opgelopen influenza. Verder heb ik niets geslikt". Meer wilde Jan Janssen gisteren, na het nieuws uit Parijs gehoord te hebben, niet kwijt. „Ik ben niet in de stemming om er uitvoerig op in te gaan. Als ik thuis ben lever ik wel commentaar", aldus Janssen dia gisteren de ronde van Majorca won. Zijn schorsing zal door de Franse bond doorgegeven worden aan da overige UCI-landen met het te ver wachten gevolg dat er een algemeen koersverbod komt. De KNWU zal in ieder geval de Franse straf overne men. Janssens schorsing betekent o.m. dat hy niet kan starten in Pa- rijs-Roubaix. Hetzelfde geldt voor Lu- cien Aimar, ook eens Tour-winnaar en nu in dezelfde overtreding als Jan Janssen. „Gepakt" is ook Jos van der Vleuten die al op de doping straflijst voorkwam en daarom drie maanden kreeg. Ploegleider Ton Vissers is niet van plan het erbij te laten zitten» „want" zegt hij „Jos is ge schorst omdat hij te laat bij de con trole kwam en dat was mijn schuld. Ik reed op weg naar de controle plaats verkeerd en kwam eraan toen. de dokter naar buiten stapte. „Regel is regel" zei hij „jullie zijn over tijd". Ik heb meteen proces verbaal laten opmaken want het is heel wat anders of je een menselijk foutje maakt en daardoor buiten de tijdslimiet komt, of dat je helemaal niet verschijnt. Jos van der Vleuten kon er echt niets aan doen en daarom passen we voorlopig de clausule in het contract, dat be trapte renners op staande voet wor den ontslagen, nog niet toe. Ik wil de zaak in Parijs nog eens uitpraten en ik hoop dat ze er begrip voor heb ben". (ADVERTENTIE) 150 gram van 99 voor 85 niet te geloven voor die prijs!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1