éoceHfks 'n goede portie vlees Industrialisatie op mi matuur- Waiclieren Land van Saeuingne ook industrieproject Mr. Van Empel: rechter nieuwe stijl nodig? an door ;n Veerse Meer is niet te beveiligen te- ter Kindertjes Sijbrands spelen niet slangen In gesprek met SPORTHAL HULST SEPTEMBER KLAAR roepingswerk C Rottier met uittreden Domburg dreigt PvdA-fractie in Hoogwater Vat en waar MR. VAN AARTSEN: Bij afscheid mr. Coester 't keukencentrum oek: Hier is atie v°or Efficiency vergadert in Goes Zonnig en warmer I zateraagUltZichten voor vriMag en HWnSJ6? ge- aantal uren s i voor vri-l" 0 tot 5 lA 5 of haeer. Min. temp °'nder normaal, VANDAAG MORGEN rese viert 103e verjaardag Nederlands Instituut C. Rottier 25 jaar gemeentearbeider in St. Jansteen HET HUIS VAN ST. ELOY Bij de aankoop van kostbare sieraden is hel betrouwbare advies van de deskundige juwelier onontbeerlijk j. van der Loo Juwelier baan 69 Rotterdam (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG „Het is niet ge heel uitgesloten, dat in het kader van de onderhandelingen tussen België en Nederland over het Baalhoekpro- jeet, (waarvoor d ond 'hmdelings- delegati» zijn aangewezen) over een eventuele industriële .rrsfcinraing van het Land van Pr I'-inghe ze' worden gesproken." Dii, zei de commies .ris der konin gin in Zs land, mr. J. v. :i A, r.svn. gisteren tijdens een ontvang;., in het Provinciehuis, van hei provinciaal bestuur van Antwerpen, o der i iding van de gouverneur van die provincie, mr. A. Kinsberg Het fcezoei: ren .eeland 'geschiedde cp uitnodiging van het provinciaal be iuur van a provincie. Na de verwet toming in het Pro- vinei'huis te Middelburg, waarbij ook de leden van G.S. en de griffier der Staten aamvtzig v/as, werd voor de gasten de Zeeland-film „Waar de zee het land ontmoet" vertoond. In de vergaderzaal van G.S. sprak mr. Van Aartsen vervolgens zijn vreugde uit over dit bezoek. Er op wijzend dat de provincie Zeeland voor een klein gedeelte aan de provincie Ant werpen grenst, merkte hij op, dat „de grens verenigt" en dat het contact ook op prijs wordt gesteld wegens de belangrijke positie die Antwerpen in het Scheldebekken inneemt. Mr. Van Aartsen ging nader in op de recente ontwikkelingen in Zee land, met name op het gebied van de zeehavens, de industriealisatie en de recreatie. Hij releveerde d^ grote ontsluiüng der provincie als gevolg van de uitvoering der deltawerken n door de bouw van de Zeelandbrug n wees op het nationale beleid, ge- icht 01 spreiding van bevolking en cdtv'ri'. -rtr'n aan "*c8land een ngr'. h" taak is toegedacht, kan, vo'gsr.s mr. Van Aart- - k i'i het rjam van de Benelux ei voorname functie vervullen. De mogsi' kheden zijn in Zeeland nog ang niet uitgeput, zo stelde hij. Het beleid is b'j de realisatie van deze ie "-'--d-n duidelijk gericht op de Vsnrdkoming van industriële cou rt- '"3 mri vrrnding van indu- ri'ile lintbebouwing. Ovr bT "cektvcnoverleg in Zuid- -i. de "and ccrdeelde mr. Van \ari: si: „Kef is noodzakelijk dat 3-!<rië en Nederland de handen ineen - - li voor ds verdere ontwikkeling m het unieke deltagebied niet zijn ec'soortig'e "ir*;1' '..lieden." Ook de ast? oeververbinding over de Wes- erselielde en de kerncentrale in het Sloegebiecl kwamen ter sprake, even als d' kcv'iif'-k-.ppen in oprichting voor V-issincen en Temeuzen en de zeer snelle groei in de recreatiesec tor. Na een korte discussie en een uit- wisssling van gedachten over en weer werd een bezoek aan de staten zaal gebracht. In Grandhotel Bri- tania te Vlissingen werd de lunch ge bruikt, waarna het gezelschap een rit maakte langs het haven- en indu striegebied Vlissingen-Oost. De slot- bespreking vond plaats in de Kamp- veerse toren te Veere. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De arrondisse mentsrechtbank te Middelburg heeft woensdagmorgen in een bijzondere zitting afscheid genomen van rechter, mr. C. Coester, en zijn opvolger, mr. W. van Solingen, verwelkomd. De president van de rechtbank, mr. P. van Empel, wees op de bijzondere plaats, die mr. Coester in het college heeft ingenomen. Hij herinnerde er aan, dat mr. Coester behoorde tot de eerste groep, die de studie aan de Rechtshogeschool van Batavia in het voormalige Nederlands-Imdië vol tooide. Mr. van Empel prees vooral ook de wetenschappelijke belangstelling van de scheidende rechter, die elf jaar aan de rechtbank te Middelburg is ver bonden geweest. De officier van justitie, mr. J. An- dreae, wees op de eigenschap van de heer Coester om alles „tot in de puntjes" uit te zoeken. Nadat hij nog was toegesproken door de griffier, mr. J. Muller en mr. J. Deinse, de ken van de advocatuur, sprak mr. Coester een dankwoord, waarbij hij meedeelde in Middelburg te zullen blijven, zodat dit afscheid geen „adieu" maar een „au revoir" in hield. Vervolgens requireerde mr. An- dreae tot installatie van mr. Van So. lingen. De officier herinnerde er daar bij aan, dat de vacature in het college in feite slechts één dag heeft ge duurd. Mr. Van Empel, die de heer Van Solingen daarna tot geïnstalleerd verklaarde merkte op, dat de nieuwe rechter, die enkele jaren advocaat was in Rotterdam en daarna o.m. griffier in Apeldoorn, snel heeft bereikt waarnaar hij streefde. De heer Van Empel raadde de ge- installeerde aan, zich niet teveel aan te trekken van het vele dat er thans te doen is rond de „image" van de rechter. „In verschillende kringen meent men, dat een andere aanpak no dig is. U doet er echter het beste aan zich te ontwikklen tot een bekwaam rechter en zo hier uw plaats in te vinden", aldus de heer Van Empel. (ADVERTENTIE) l3 De keuken in landhuisstijl 8aronielaan 59 Breda twoningen aan de Van kt 1506 m2, prijs f 20,90, .9,79 werd gevoteerd voor k ■affen van leermiddelen lir voor het vak handen,!11 ■n de r.k. 1. school. Ook w™ ■irag van f 4029,. goedgekÜ e aanschaf vat, leermi^.,™ et vak lichamelijke oefenii. enomen werd het voorstel Don Boscoschool en de sT laschool 500 m2 en 480 ,1'j rrein te doen bestraten Z ;gels uit te voeren, van E, wege. Op grond van het m de Ver. voor Ned. gemee; rdt met ingang van 2 feW. aan het r.k. kerkbestuur een .se huurverhoging ad f 500 end voor het beschikbaar stef de grond waarop de St.. Tv' dool is gesticht, ledrag per leerling werd vast op f 105,- per leerling 9! of er ai aardgas te 's-Heeren somt moest de voorzitter ont- id beantwoorden. De heer vroeg wat de aanleg van je rgelegenheid bij de r.k. kerk gekost. Wethouder Raas ant- de dat dit f 2300,. heeft ,e. lij hoopte mettertijd een voor! te dienen om op de stenen raltbetonlaag te laten aanbren- an kan dit terrein ook als rol. sbaan gebruikt warden. SCHOTEN NIET OP DE SPIEGEL „IN 1942 kwam ik in losse dienst", zegt hij. „Dat wil zeggen als los- werkman. Ik werkte zowel voor de polder als voor de gemeente. Voor de gemeente had ik maar één dag in de week nodig. De rest van de week werkte ik in de polder. Ik was de eni ge werkman. Ik heb het werk van mijn vader overgenomen. Hij is 24 jaar los-werkman in dienst van de gemeente en de polder geweest. Door mijn vader ben ik ook in dit werk te recht gekomen". „NA twee jaar kwam ik in vaste dienst bij de gemeente. Dat was natuurlijk veel prettiger, want twee heren die nen valt over het algemeen niet mee. Mijn broer heeft toen het polderwerk overgenomen. Zo zie je, het bleef dus in de familie. In de voormiddag zat ik op het secretarie als bode en 's middags ging ik de straat op voor allerlei boodschappen. Als er geen werk op het secretarie meer te doen was ging ik werken aan de wegen m de gemeente. Dat waren er toen niet veel. Ik moest graszoden weghalen, putten vullen, fietspaden onderhou den, al dat soort werk" „TOEN de gemeente na de oorlog aan het uitbreidingsplan begon kwam ei- voor mij een hoop werk kijken. Het was afgelopen met bode-spelen. Er werd een bode in vaste dienst be noemd en ik bleef buiten werken. Na verloop van tijd kreeg ik een maat. Intussen zijn er al zeven werklieden en er komt er binnenkort nog een bij. Je ziet dus het verschil met vroe ger. Ik ben nu voorman van de groep. „IK vind het ontzettend leuk werk. Je hebt met allerlei dingen te maken. Samen met de gemeenteopzichter be kijken en bespreken we het werk en dat gaat werkelijk heel goed. Vroe ger deed ik al het onderhoudsioerk op mijn dooie'eentje. Nu komen we met zeven man nog niet klaar. Zo- veel werkzaamheden zijn er bijge komen. Dat komt natuurlijk ook door nieuwe voorzieningen als het gym- nastielokaal en het badhuis. Aan de plantsoenen is ook veel werk te doen". „IK ben nog eens van plan geweest er mee te stoppen en ergens anders te gaan werken. Je verdiende vroeger bij de gemeente namelijk veel minder dan b.v. de mensen die in de vlas gin gen werken. De gemeentesecretaris heeft me toen aangeraden te blijven. Hij zei: wacht maar. de tijden ver anderen wel en als u blijft zit u straks goed. Hij heeft gelijk gekregen en ik ben blij dat ik gebleven ben. Op het ogenblik moet ik het voor mijn ge zondheid wat kalmer aan doen, maar wat ik kan doen. doe ik met plezier". „IK heb een paar prachtige cadeaus gekregen. Van het gemeentebestuur en het secretanepersoneel een verre kijker en van de gemeentearbeiders een elektrische boor. Beide zeer nut tige dingen, want die verekijker kan ik goed gebruiken als ik ga vissen en die boor ta-nt goed van pas bij mijt kiiUiSeli.-.L lerv. kerk: Beroepen te Brui- e (toez.) J. v. d. Hoek te Nij- ;en. Beroepen te Driel (in pas. al verband met Eist) A. v, 4 te Kamperland. gemeenten: Bedankt voor H.I, bacht: J C. Weststrate te Me- erke. Irgen, vrijdag 4 april. Hanj- 4.00 en 16.19 uur; Terneuzen en 15.40 uur; Vlissingen 2.(1 5.07 uur; Wemeldinge 4.42 en uur. 'JNTHBEHOeKJB' VANDALEN y (Van een onzer verslaggevers) VEERE „Een sluitend bevei ligingssysteem voor de watersport I o° het Veerse Meer en trouwens I „ok elders, is op praktische en fi- I nanciële gronden een onmogelijke ik. Al zouden we constant met |t,vee hefschroefvliegtuigëen bo ven het water hangen en even veel motorboten „stand-by" hou- den, dan kan er nog van alles ge beuren", aldus de directeur van I bet recreatieschap Het Veerse lieer, de heer H. Huysman, die I stelt dat (zolang iedereen die het I wil het water op kan) tegen on- I gevallen geen kruid is gewassen. I Ook een week zeilonderricht geeft I ,„igens hem geen enkele garantie: I Iemand kan op de meest af ge egen I l aats en onder de meest vervelende I mondigheden over boord vallen l n verdrinken. Daar kan dan niemand aan doen", aldus de heer Huys- a,! een onzer verslaggevers) Middelburg De afdeling 'and van het Nederlands Insti- t voor Efficiency belegt op don- ae 24 april, 's middags om half een bijeenkomst in hotel „De K°renbeurs" te Goes. kee?jensitHfea biieenkomst zal de "esburMg' dlrfrcteu! van een ad- hesliskunrio" °,°r "kwaliteitsbeleid en Bver' Kw r, - ^otterdam, spreken besef ina n ■szor® en kwaliteits- de kleinere onderneming". I Olcbtvorst. 3 graden omb».0'rlgeveer "«"naali ®en droge Berin/ noraiaal, kans op !ar: 93 proeent- u minatens 12 etmaal: 90 procent? gehMll fj' Weer; aant,al uren zon: 6 bt—WMi- mïx't0 t0t 5 gradenl !0rmi»l; kans O™ temP' omstreeks ^■"hastens 12 uurbs ge periode geheel a 5 Procent; kans ce„t. droog etmaal: 90 pro- HULST De sporthal in Hulst (aan de Sportlaan) zal op 15 septem ber a.s. officieel in gebruik worden genomen. Dit werd gistermiddag meegedeeld door de burgemeester van Hulst, de heer li*. Molthoff. Hij was door het bestuur van de „Stichting Sporthal" uitgenodigd om de eerste schep grond uit te graven op het terrein aan de Sportlaan, waar de sporthal wordt gebouwd. Hij deed dat in aanwezigheid van een aantal personen, die betrokken zijn bij de bouw van de sporthal, waaraan in een later stadium nog een sociaal- cultureel centrum verbonden zal worden. De Hulster sporthal is bestemd voor de inwoners in Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen-Oost. Niet alleen Hulst heeft het stichtingsbestuur alle me dewerking toegezegd, maar ook Graauw en Langendam, St.-Jansteen en Hontenisse, Vogelwaarde, Clinge en Koewacht. Het is de eerste sport hal in Zeeuwsch-Vlaanderen. Hel ontwerp is gemaakt door de Neder landse Heidemaatschappij. De ha1 wordt gebouwd door de firma A. J Goossen te Walsoorden. In een toespraakje zei de hee Molthoff bijzonder blij te zijn dat in zo'n kort tijdsbestek een sporthal in Hulst gerealiseerd kan worden. „Dat is voor een belangrijk deel te dan ken", meende hij, „aan de goede sa menwerking tussen alle gemeenten, hun steun hebben toegezegd. Dat is een voorbeeld van hoe het kan. Met een dergelijke samenwerkings vorm kunnen we projecten aanpak ken, waar de mensen in deze streek iets aan hebben." Burgemeester P. Molthoff van Hulst bedient de grondverzet- machine om het grondwerk voor de bouw van de sporthal officieel te starten. (Van een onzer verslaggevers) DOMBURG De PvdA-raadsfrac- tie in de Domburgse raad heeft ge dreigd zich uit de raad te zullen te rugtrekken. Het fractielid, de heer A. Don, heeft in de laatste raads vergadering dit „bedanken" aange kondigd, omdat naar zijn mening burgemeester en wethouders van Domburg de fractie niet in staat stellen de gemeentelijke zaken vol doende „mee te laten denken en mee te laten regeren". De socialistische vertegenwoordi gers hebben het gemeentebestuur tot 15 april „bedenktijd" gegeven om terug te keren van de „dwaling huns weegs", zoals de heer Don stelde. Wanneer niet aan hun wensen tege moet zal worden gekomen neemt de fractie in overleg met de plaatselij ke PvdA-afdeling een beslissing. De heer Don zei het met name niet eens te zijn met een voorstel om bij te dragen in de kosten van een vuilverbrandingsoven, keerde zich tegen verhoging van de reini gingsrechten en stelde voorts, dat het gemeentebestuur de stichting van een kippenfarm boycot. Verschillende van de aantijgingen van de heer Don konden overigens nog tijdens de vergadering worden weerlegd. Zo wezen b. en wp erop, dat het punt van de vuilverbran dingsoven geen voorstel doch slechts een soort opiniepeiling betrof. (ADVERTENTIE) „ZE hebben op leuke wijze aandacht besteed aan mijn jubileum. Ik werd uitgenodigd voor een bijeenkomst op het gemeentehuis, waar ik enkele prachtige geschenken heb ontvangen. De burgemeester hield een erg sym pathieke toespraak". Dit vertelt de heer C. Rottier in St. Jansteen. Hij is 25 jaar in dienst van de gemeente als werkman. De heer Rottier was ver baasd, dat er zo veel aandacht aan dit feit werd besteed, maar achteraf voelt hij zich bijzonder gelukkig met al die belangstelling. Op het ogen blik heeft St. Jansteen acht werk lieden in vaste dienst. De heer Rot tier was de eerste, die aangesteld werd. TENTOONSTELLINGEN IELBURG eshal 1418 uur ltipels en objekten DIVERSEN 1KENS komst 19.30 uur .digihg sportlieden 5EL, FILM, CONCERT ENZ, VERPEN 10, 12.10, 14.30, 16.50, 19.19 m !0 uur Buona sera a.l. Jens 14, 17.15, 20.30 uur my girl a.l. bassades 12, 14, 16, 18,20 en uur Des gargons et des tittel jaar )ito!e 12, 14, 16, 18, 20 en 22 u. mbake a.l. oy 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur ises 18 jaar rid 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 Die duivelse rakkers a.l. ellin 14, 17.15 en 20.30 uur schoenen van de visser a.l. ra: Maeyerling 18 jaar r ila: Het bal der vervloekten jaar rid: Opgepast voor de bom a.i. -mandie: Tweegevecht in de aduw 18 jaar IIKLAAS Iace: Coogans bluf 18 jaar nova: De tien geboden a.l. lect: Het jungle-boek aJ. TENTOONSTELLINGEN DELBURG ïeshal 1418 uur dtipels en objekten voor deze rubriek: tel. "1"' of Postbus 116 in Middelburg DE STEM VAN DONDERDAG 3 APRIL 1969 (Van een onzer verslaggeefsters) GOES Ze pakt ze net zo makkelijk van de grond op, om er c' kamer mee door te sjouwen, als ze dat met haar speelgoedjes doet. De jongste telg uit hst gezin van de Goese biologie-leraar S. Sijbrands n de Mecklcïiburglaan gaat net zo vertrouwd met slangen om, als :en andere baby met zijn knuffeldieren. „Och", verklaart de heer Sijbrands de situatie. „Er zijn twe: •ategorieën mensen. De ene vindt alles wat slang is griezelig. En dr ndere kan er geen kwaad van horen." Zoris andere mensen ee: canariepietje of vissen in de huiskamer hebben, zo heeft deze famili' oen groot, zelfgebouwd terrarium met slangen m de kamer. Gee' giftige weliswaar, maar ze meten wel een halve, een hele en ander ralve meter en eten vis (schol), kikkers, muizen en salamander: De heer Sijbrands heeft vijf verschillende soorten slangen, waarqr ier een Regenboogboa die bij elke andere lichtval een andere kier rertoont. De slangen in het terrarium vergen volgens de heer Sij brands ongeveer net zo veel onderhoud als vissen in een aquariur De meeste van de dertien slangen die hij nu heeft, kocht hij bij c' Jierenh-ndel. Een paar slangen zijn "in het terrarium geboren. „Helaas zijn er nog al wat mensen dis zomaar lukraak slang, kopen, zonder dat ze weten hoe ze de dieren verzorgen moeten. E Ie dierenhandelaren weten het ook niet altijd", zegt de heer Sijbrancl lie les geeft op het Christelijk Lyceum (Bergweg). „Wie er interesse in heeft slangen te gaan houden, kan er morge' og mee beginnen. Er is makkelijk aan te komen via de dierenhandel 5n ze.kunnen per expresse worden verzonden". Terwijl hij vertelt moet hij wel een wakend oog houden op zijn kinderen en de slangen. De slgngen kunnen voor de kinderen geen kwaad. De kinderen wel voor de slangen. De baby, die achter een slang aan scharrelt, dreigt er één boven op zijn kop te gaan staan. En zoonlief zit met een slang rond zijn nek, maar klemt zijn h'ndjes zo stevig rond het dier, dat hij gewaarschuwd wordt het niet dood te knijpen. man. Waar het bij de watersport op aan- Komt, is naar de mening van de heer Hnysman „het kennen van de eigen verantwoordelijkheid" n.l. weten waartoe men wel en niet in staat is. Bsheer Muysman zegt sterk de in druk te hebben dat dit bij de groep Belgen in het afgelopen weekeinde niet het geval is geweest. „Het waren volwassen mensen die konden weten welke risico's ze liepen" zo meent de teer Huysman. die er overigens van overtuigd is dat een ervaren zeiler met een solide jacht zeker nog bij windkracht 3 tot 5 het meer opkan. De adjudant Her Rijkspolitie te wa ter te Wemeldinge, de heer J. Bron, die betrokken is bij het onderzoek naar het gebeuren op het Veerse Meer, onderschrijft de mening van de heer Huysman. „Men kan een zei ler hoogstens een aanwijzing geven. Hij zal verder zijn eigen verantwoor ding moeten dragen". Het zoeken naar de laatste vermis te, de dertigjarige Guy Dozot, wordt voortgezet. Gisteravond nog zonder resultaat. I Mr. P. Lebret, substituut-officier van justitie te Middelburg, vraagt zich af of het thans niet gewenst is dat bepaalde voorschriften worden gegeven bij het beschikbaar stellen of verhuren van boten voor water- sport, vissen enz. De heer Lebret acht liet een grieze lige zaak dat iedereen zijn sport op het water kan bedrijven met dikwijls (Ie meest ondeugdelijke bootjes. De heer Lebret stelt overigens dat in deze aangelegenheid primair geen t voor 't Openbaar Ministerie. In hoeverre de betrokkenen dient I te worden voorgeschreven aan welke I voorwaarden zij moeten voldoen om I tai watersport te kummen beoefenen, I is een taak van de wetgever, aldus I Mr. Lebret. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Op dinsdag 8 april hoopt mevrouw K. van Lange- raad-Delst aan de Dwarskaai 6 te Middelburg haar 103e verjaardag te l vieren. Mevrouw M. Drijber-Hal- Sma, echtgenote van de burge- $ter van Middelburg, is voorne mens mevrouw Van Langeraad Oip Cle dag geluk te gaan wensen. (Van een onzer verslaggevers) (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) ST.-JANSTEEN In het bijzijn van het secretariepersoneel, de ge meente-arbeiders en zijn gezin werd de heer C. Rottier door het college gemeente St-Jansteen ontvangen van b. en w. in de raadzaal van de ter viering van zijn 25-jaar trouwe dienst als werkman voor de ge meente. Naast de gebruikelijke enveloppe met inhoud kreeg de jubilaris na mens de gemeente-arbeiders, het ge- personeel enkele fraaie geschenken meentebestuur en het secretarie aangeboden. (Van eeen onzer veerslaggeveers) MIDDELBURG Nadat „groot- Walcheeren" daarin is voorge gaan, is thans ook op „Miniatuur- Walcheren" in Middelburg een eerste aanzet tot verdere indu strialisatie merkbaar. De eerste bezoekerse (vandaag gaat dit eiland-in-het-klein voor het eerst dit jaar weer open) zullen als nieuwe aanwinst een model van de chemisch fabriek van Hoechst N.V. in Vlissingen-Oost kunnen bewonderen. stuk Een ander nieuw „snufje" in dit seizoen vormen de echt varende schepen - modellen uiteraard - die naast de rijdende trein het geheel een stuk levensechter zullen maken. Miniatuur Walcheren gaat thans het zestiende levensjaar in. Terwijl vorig jaar het bezoekersaantal door vooral de stakingen in Frankrijk wat „ge drukt" werd tot rond de 200.000 hoopt men dit jaar toch weer de gemiddel den van de jaren daarvoor 225.000 tot 250.000 te halen. Deze aanzienlijke aantallen kijkers brenen jaarlijks ongeveer twee ton in het laatje. Dat bekent, dat deze „stichting zonder winstoogmerk zon der subsidies kan draaien. Overigens kan men er maar nèt mee rondko men, want alleen al voor propaganda in binnen- en buitenland is per jaar zo'n 20.000 gulden nodig. Aanzienlijke bedragen zijn ook no- die voor onderhoud van de „panden" enz. De bouwseltjes zijn steeds vele maanden achter elkaar aan weer en wind blootgesteld en staan aan het enid van het seizoen, soms dan ook „op instorten". Een ploeg van twaalf man heeft 's winters de handen vol om alles weer op te lappen. De ad- ministrtaeur van Miniatuur Walche ren, de heer L. van der Graaf, is er dan ook van overtuigd, dat de col- leotie in de vijftien jaar van zijn be staan geheel is „overgebouwd". De aanvankelijke miniaturen wer den begin vijftig door rond de vijf honderd vrijwilligers vervaardigd. De opzet was toen een tentoonstelling van zegge en schrijve drie maanden ter afsluiting van de WalcheTse booim- plantaetie. Het succes was echter zo overweldigend dat men besloot de „tentoonstelling" een permanent ka rakter te geven. Miniatuur Walcheren is ongeveer tezelfdertijd ontstaan als het Haagse Madurodam. Aanvankelijk waren de betrekkingen tussen de twee „lilliput ter-werelden", waarschijnlijk uit con- currentievrees uitgesproken koel. Thans zijn echter de contacten aange haald en wisselt men zelfs, tot bei der voordeel, administratieve en tech nische gegevens uit.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3