Minister treft weer prij smaatregelen Maatregelen tegen pers en betogers in Tsjechoslowakije DE GROENTE WORDT DUUR BETAALD Kleuter in bedje verbrand DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Uw matros andaag in /jV PAASRECES SOVJET-ULTIMATUM NA HOCKEY-OPROER Vrouw stierf door vergif: echtgenoot aangehouden Eisenhower herdacht met gratis kleurplaat jes uit de fabeltjeskrant ZEELAND htuum van Trevira aren 55/45. ten, pantalon lit- en streep h en groen, indaard, lang Perscampagne Troepen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De Tweede Kamer zal de paas vakantie onderbreken om een debat over de prijzen te houden. Waarschuwing Vakcentrales Maatregelen iilipiii» Ook ontploffing in Japanse mijn Nieuwe nazigroep DRAMA IN ROOSENDAAL WILSON UIT DE GRATIE Smaldeel 5 terug na Russen bekeken te hebben Baskische priesters eisen scheiding van kerk en staat 109e jaargang editie voor no.26086 Directeur Dr. W. A. J- M. Harkx I ünofdredacteurL. Leijendekker oofdkantoorr Breda, Reigerstr 16 Telefoon 22-341. Postgiro 1114111 donderdag 3 april 1969 WEERBERICHT Zonnige perioden Droog. Bewolkt met zonnige perl, oden. Matige tot zwakke wind Dezelfde of iets hogere temper», turen. ^ÖREN; ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZU1VELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 KAMER HOUDT EXTRA PRIJSDEBAT (Van onze redactie buitenland) PRAAG Het presidium van de Tsjechoslowaakse com munistische partij heeft, kennelijk onder zware Russische druk, de duimschroeven aangedraaid en verklaard, dat abso luut een einde moet komen aan alle openlijk verzet tegen de aanwezigheid van Sovjet-troepen in het land. Scherpe kritiek is geuit aan het adres van de populaire liberale leider Josef Smrkovsky, nadat deze ook al door de Russische pers was aangeval len. Voorts is een aantal maatregelen genomen tegen diverse persmedia, die in het algemeen ervan beschul digd worden, de oorzaak te zijn ge weest van de onrust en het „hockey- oproer". Het wordt niet uitgesloten geacht dat deze scherpe maatregelen tot stand zijn gekomen oruter druk vain waarin zelfs HEIJDEN (ANP). De 42-jarige J. F. A. uit Heusden is door de rijkspo litie van Drunen in verzekerde bewa- ™S gesteld, verdacht van moord op 'ijn 52-jarige vrouw. Hij zou haar vergiftigd hebben. De vrouw is dinsdag tegen het em oe van de middag dood in de slaap kamer van haar woning gevonden ooor de huisarts, die door de buren V'as gealarmeerd. Haar man kwam orte tijd later thuis. Hij vertelde niet te hebben gewe ten, dat zijn vrouw dood was en vertelde, dat zij de avond tevoren, oveneens omstreeks half zes 's mid- Sfc«i extra grote hoeveelheid tabletten had ingenomen. Dit waren medicijnen, die de dokter haar had voorgeschreven. vrouw was volgens het verhaal an haar man direct daarna naar bed 8 gaan, zeggende „ik ga een paar da- San slapen". De volgende ochtend, zo vertelde ar echtgenoot stond de vrouw niet P en zel ze ook niets, 's Middags om dwriH1 yerkeerde de vrouw nog in zSf t '°6stand. De man is toen, 'e onderzoeken wat er met ai aan de hand was en zon- naavte hebben gewaarscl/iwd, "W de kermis in Den Bosch gegaan. uitsmlf, d°0Ü dr' zeldenrust heeft afL,, de vrouw door ver- tot™ tE 'l!estorven. De man blijft de m», J Zlia vei'haal en ontkent vrouw vergif te hebben toege- da?EdeP w^!e acht de mogelijkheid, Pleerd !*w zelfmoord heeft ge- aard van'h J 1 ■- uitgesloten- kend. verg is nog niet be* 'üeIecht»tPaa,r heeft drie kinderen taawoMnnn in het ouderlÜk voc/ ee^ mk? j eventuele motieven het duister! St de pohtie nog in gedreigd zou zijn met militair optre den om de „rust te herstellen". Opvallend was diat de maatregelen in Praag vanuit Moskou werden be geleid met een pers- en radio-cam pagne waarin sprake was van_ „her nieuwde activiteit van anti-socialisti sche krachten" en waarin de Tsje choslowaakse pers vergeleken wordt met nota bene de nazi-pers uit de jaren 1933—1945. Met instemming drukten Pravda en Izvestia een Hongaars commen taar af, waarin wordt gepleit voor een afrekening voorgoed met de be togers in Tsj echoslowakije. Aangenomen wordt diat de demon straties de reden zijn voor de reis naar Praag van de Sovjet-ondermi nister van buitenlandse zaken, Wla- dimir Semjomov en de Sovjet-minis ter van defensie Andrei Gretsjko. Zij zouden een Sovjet-ultimatum hebben meegebracht, waarin gedreigd wordt dat de Sovjet-bezettingstroe pen de openbare orde in Tsjechoslo wakije zullen 'gaan verzekeren. Behalve de 60.000 mam So'vjet-troe pen die in het land zijn gelegerd, nemen op het ogenblik strijdkrachten uit Polen en Oost-Duitslamd deel aan manoeuvres in Tsj echoslowakije. In een resolutie, welke opgesteld werd op een vergadering welke gis teravond begon, heeft het partij pre sidium verklaard dat de amti-Sovjet- uitbarstingen niet toevallig zijn, maar een gevolg van de houding van de massa-media en de anticommunisti sche krachten in het land. De verant woordelijken zullen worden gestraft. Het blad Politika werd „wegens ern stige politieke vergissingen" met on middellijke ingang geschorst en an dere weekbladen pp kranten zullen ZIE VERDER PAGINA 9 SMRKOVSKY De status van de revolutionaire comités punt van bespreking op het Chinese partijcongres. Pag. 7. Verzet tegen ontslag van twee Nederlandse jezuïeten. Pagina 9. Het is gelukt, zegt Oom Bul van Radio Veronica. U hoort het hem zeggen op pagina 17. Gerben Karstens is verontwaar digd over een publikatie waarin hij slachtoffer van doping wordt genoemd. Pagina 19. Slangen als knuffeldieren voor Goese kinderen. Pagina 3. DE 57-JARIGE veehouder M. J. H. uit Beverwijk is door 2 nog onbe kende mannen beroofd van een be drag van f 875, TWEE MILITAIREN uit Amsterdam werden op slag gedood toen op de rijksweg Amersfoort - Apeldoorn een personenwagen met drie militairen frontaal in botsing kwam met een an dere personenauto. Dit gebeurt op 9 april en op verzoek van 21 kamerleden van de fracties van de PvdA, de PPR en de PSP. De verontrusting over de prijsstijgingen neemt nu ook in parlementaire kringen vrij snel toe. Gevreesd wordt dat het prijsindexcijfer nu al opgelopen tot 5,2 procent (maart) verder zal stijgen tot zeker 5,6 in april. Sommigen vrezen zelfs een stijging tot 5,7 en zelfs tot 5,8 procent in april. Ook in Den Haag is gisteren ex- president Eisenhower herdacht. Dit gebeurde in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout. De ko ningin woonde de dienst bij. Van links naar rechts ziet men: de echtgenote van de Ameri kaanse ambassadeur, mevrouw Tyler, de koningin, ambassadeur Tyler en minister-president De Jong. NIEUWS OVER DE BEGRAFENIS VAN EISENHOWER ZIE PAGINA 9 De aandrang om tot een algemene prijsmaatregel over te gaan wordt steeds groter. Met name de ARP-frac- tie zet de regering wat dit betreft on der druk. Fractievoorzitter Biesheuvel heeft zich al laten verleiden tot de uitspraak dat steeds meer ARP-frac- tie-leden overhellen naar een alge mene prijsmaatregel. De fractie wacht overigens eerst het woord af van de regering op vragen van de kamerle den Boersma en Goudzwaard. De kamerfracties willen eerst een duidelijk inzicht hebben in de druk, die de huurverhoging van 1 april op het prijs-inidexcijfer zal uitoefenen en die zich wellicht doorzet in prijsstij gingen buiten dgze sector. Meji ver wacht door de huurverhoging een op waartse druk van 0,4 procent en wanneer neven-effecten gaan optre den, wordt dit percentage waarschijn lijk zelfs 0,6 procent of meer. „Minister de Block he^ft weliswaar een waarschuwing gageVen aan die sectoren van 't bedrijfsleven die zich niet aan de afspraken met hem hou den, maar het bedrijfsleven zal waar schijnlijk ook deze maand nieuwe kostenstijgingen op het bureau van de minister deponeren als gevolg van nieuwe c.a.o.'s, invloeden van de bui tenlandse markt of wat ook. De vakcentrales zullen in de ko mende weken bijzonder waakzaam blijven bij het constateren van nieuwe prijsstijgingen. Mocht het prijsindex cijfer eind april daartoe aanleiding geven, dan komen, behalve een aan tal kamerfracties, ook de vakcentra les in het geweer. Op 11 april wil len de centrales hierover in de Stich ting van de Arbeid met de werkge vers een gesprek hebben. Vandaag voeren ze al overleg met elkaar over wat zij noemen de onrustbarende stij ging van de prijzen. Minister de Block heeft inmiddels prijsmaatregelen getroffen voor de verkoop van koelhuisboter en voor de garagetarieven. Koelhuisboter mag niet duurder verkocht worden dan 1,20 gulden per pakje. De minister zag zich genoodzaakt in te grijpen tegen de garagetarieven, omdat het tussen hem en het be drijfsleven afgesproken akkoord niet gehouden werd. Bovendien is thans een prijsmaatregel van kracht tegen tegen panty-nylons. Ook hier is het akkooord verbroken, aldus de minis ter. Akkoorden over de prijzen zijn be reikt voor de prijzen van vleeswa ren en vleesconserven, de parfume rieën, de uurwerken, honden- en kat- tebrood en de geneesmiddelen voor huisdieren. Overleg met vertegenwoordigers van de vereniging van Nederlandse Vleeswaren- en Vleesconservenfabri- kanten heeft ertoe geleid dat deze vereniging er bij de leden op aandrin gen de omstreeks midden februari gel dende prijzen voor vleeswaren en vleesconserven, voorlopig niet verder te verhogen en, waar mogelijk veria' gingen door te voeren. 'Tan onze correspondent) i z<>uderki>T,,Jengevolge van het bij- CanTv -er Van de laatste m te«emisVrXe' heel West-Euro- V0»rjaarsCToL» e aanvoeren van uit tip en van aardappe- I ''ft Minder !rn tk,j 'an<3en aanzien- 1 1° dan normaal om- Va° kffijroentpL terwii' de aanvoer iebelaaSe'|Waan'an Nederland Sebrek aan ,leveran<ner is, door ««nnaal. traSer verloopt dan 1 v°cr de bhttTT !lestaat er zo export een markt als punten, niet an g e ™aa5 "aar b^rodukhL ',een, naar de voor- ^P'nazie maai. a!s sla. andijvie en "de koolsoorten de verschil- 1 spruiten en witlof. Mede als gevolg van paasaankopen is de vraag naar kassla deze week sterk gestegen en de prijzen van de goede kwaliteiten zware sla lagen begin deze week tussen 30 en 40 cent per krop. Komkommers doen het ook goed voor de telers want hiervoor wordt tussen 60 en 80 cent per stuk betaald, dat is ruim het dubbele van de prijs van het vorig jaar omstreeks deze tijd. Spinazie noteert in vergelijking met het vorig jaar ook een dubbele prijs want hiervoor werd begin deze week op de veilingen tussen f 1.en f 1.25 per kg betaald en de lrasandijvie deed een zelfde prijs. Ook de kool wordt op het ogenblik duur betaald. Rode kool komt er in hoofdzaak op de Noord-Hollandse koolveilingen. Begin deze week deden de beste partijen tot een gulden per kg en de gemiddelde prijs lag toen rond en iets boven 75 cent per kg. Dat betekent dat de rode kool op het ogenblik 3 tot 4 keer zo duur is als het vorig jaar. Voor de gele kool ligt de veiling- prijs tussen 50 en 60 cent en de Deen se witte kool waarvoor het vorig jaar omstreeks deze tijd rond 15 cent per kg werd betaald doet nu tussen 55 en 65 cent. Witlof van goede kwaliteit doet al gauw rond f 2.per kg. Wat ook een dubbele prijs is in vergelij king met het vorig jaar omstreeks deze tijd. Spruiten worden er weinig aange boden en hiervoor wordt tussen f 2. en f 2.50 per kg betaald. Het is lang geleden dat de groente- prijzen op zulk een hoog peil lagen. Het aantal telers dat er van profiteert is echter bijzonder klein, want de ho ge prijzen zijn juist een gevolg van het zeer kleine aanbod waarbij dan nog komt een levendige exportvraag vooral van Westduitse zijde. Ook Engeland, Frankrijk en Zwe den zijn regelmatig aan de markt voor de verschillende koolsoorten, In Zeeland is de aanvoer van win tergroenten van weinig betekenis en ook met de kasgroenten loopt het hier nog niet druk. Er zijn hier nog wel wat uien be schikbaar maar met de prijs hiervan wil het niet vlotten. De Zeeuwse fruittelers hebben nog wat stoofperen van het ras Saint Remy beschikbaar en zij hopen nu maar dat de huisvrouwen hiertoe over zullen gaan nu de groenten zo duur zijn. SANPORO/MEXICO (Reuter/DPA/ AFP) Een mijngasontpioffing in een van de grootste kolenmijnen van Japan heeft gisteren aan 18 mijnwer kers het leven gekost. Het ongeluk deed zich voor in de Joebetsoe-mijn bij Sapporo. 27 mijnwerkers wisten uit de mijn te komen. Zij zijn in een ziekenhuis opgenomen. Voor de meer dan honderd mijn werkers die in de nacht van zondag op maandag in de mijn Guadelupe, in het noorden van Mexico, door een mijngasontpioffing bedolven werden, bestaat nauwelijks enige hoop meer op redding. Tot dusver zijn de lijken Van 28 mijnwerkers geborgen. Op het ogen blik van de ontploffing bevonden zich naar schatting 156 mijnwerkers on der de grond. HAMBURG (DPA) Het ministerie van binnenlandse zaken van de West- Duitse deelstaat Hamburg heeft mee gedeeld dat begin mei in een nog ge heim gehouden plaats in deze deel staat een „bond van Duitse nationaal- socialisten" zal worden opgericht. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) ROOSENDAAL De driejarig» kleuter Lex Jongenelen uit de Tele* visiestraat in Roosendaal is gister» morgen in zijn bedje verbrand. Heê vuur werd veroorzaakt door zijn tweelingbroertje die met lucifer# speelde. Beide broertjes sliepen in een stapelbed, Lex lag in het boven ste. Het vuur verspreidde zich zo snél door de kleine slaapkamer dait de moeder, gewekt door het broertje vaa hit slachtoffer, niet meer bij haajf zoontje kon komen. Het vuur sloeg toen al door de houten slaapkamer deur heen. Daardoor kon zij ook niet meer bij de voordeur komen. Zij vluchtte daarom naar de voorkant van het huis, wierp haar zoontje naai? buiten, die door een buurvrouw werd opgevangen en sprong vervolgens zelf. Buren probeerden intussen tever geefs de kleine Lex te redden. Maar die moet toen al dood zijn geiweest De brandweer die onmiddellijk na het eerste alarm uitrukte, had het vuur binnen vier minuten onder de knie. Brandweerfunctionarissen ge loven d!at de brand al een kwartier aan de gang moet zijn geweest, eer de eerste melding binnen kwam. Voorts kreeg zij nogal verwarde in lichtingen over de - al of niet - aan wezigheid van een slachtoffer in het brandende deel van het huis. De brandweer kreeg om zestien mi nuten over acht de brandmelding^ waarop zij binnen drie minuten uit rukte. Een buurman heeft later ech ter bevestigd d'at hij al rond acht uur rook uit de ramen van de bovenwo ning heeft zien komen. Maar hij dacht dat de kachel werd opgestookt e» rookte-,, 0LGA LONDEN (AFP) Acht van de tien Britten zijn niet tevreden over de regering-Wilson, zo blijkt uit het jongste-onderzoek door de „Evening Standard". Onder de ondervraagden was het percentage voorstanders van een con servatief bewind 20 procent groter dan dat voor een Labour-regering. Slechts 36 procent keurde het Brit se optreden op het Westindische ei land Anguilla goed. (ADVERTENTIES) (Van onze correspondent) DEN HAAG Smaldeel 5, bestaan de uit de kruiser „De Ruiter", de ja gers „Holland", „Zeeland" en „Rot. terdam" zijn teruggekeerd naar Den Helder na de bewegingen gadegesla gen te hebben van het in de Atlanti sche Oceaan opererend Sovjet smal deel. Deze „surveillance" geschiedde op grond van NAVO-afspraken. Zoals reeds eerder gemeld, nemen vliegtuigen van het type „Neptune" van de marine Luchtvaartdienst even eens aan deze surveillance deel. MADRID (AFP) Bijna 500 Baski sche priesters hebben in een petitie aan de bisschoppelijke commissie da scheiding van kerk en staat geëist „om een einde te maken aan de sys tematische onderdrukking waaraan het Baskische volk sinds 1936 bloot staat". Genoemde commissie staat onder leiding van de aartsbisschop van Ma drid.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1