TE VROEG, TE KOUD \M TE KLEURLOOS DE STEM [Antwerpse protesten tegen paleis toet drie badkamers voor bisschop Mao zet partij naar zijn hand op 9e congres tlCINO Mi-loclc Lichamen van Belgen geborgen Uw matros B| Shell- Stations met Kom snel, de voorraad raakt op! DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND [T oer istenindustr ie [verwacht geen grote paasdriikte KSfhedena bij de «Port en de Mijnramp in Mexico168 mijnwerkers ingesloten 'andaag in Hockeyspeler Nefkens overleden NA 13 JAAR UITSTEL 1114111 Hertzberger Etten-Leur ontslaat 152 man Begrafenis Eisenhower vanmiddag op televisie 75-29.75 5-10.75. 75. 75-14.75 5-9.75. 75-24.75 75-14.75 PAASWEER NOG NIET TE VOORSPELLEN Svoboda en Dubcek op inspectie aan grens IiUj de •T°n& districtsbe- I Zuid fabriek in Rotterdam- BOLLEN RECORD Ongeluk Veerse Meer ZELF OVERSTROMINGEN IN KIRGIZIë Paasfeestkaarsen 12 stuks f5,95 Shell glasreiniger gratis autoshampoof3,80 Polskalender april cadeau Jawel hoor, socks of standing )n (acryl) cerpakje, het ite vestje is iel gevoerd. 146 issend polyester sje met moderne g. 146. )t polyester ;rjurkje in zeer ieuze kleur- binaties. 167. erne jongens- ivervan 100% en (acryl). 164. lenen sporthemd moderne en-down kraag, rse frisse strepen al (polyester) wol lenspantalon in ei Toreador: brede band, trekkers en pende pijp. 167. bt yl bouclé sjestruitje met feme knoop- ting op de ouder. 116-164. lenka (polyester) e, leuk kort del. 116-167. 75-16.75. ■]09e jaargang - no. 26085 (editie voor ZEELAND I.. .tour Dr. W. A. J. M. Harkx loofdredacteurL. Leijendekker ■Ldkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Kfoon 22341. Postgiro 1114111 STEM woensdag 2 april 1969 WEERBERICHT Buiig en kouder Opklaringen met regen- of hagel buien. In het zuidwesten krach tige, aan de kust harde wind. Lagere temperaturen. [kantoren ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, .STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Met guur en onbe stendig weer op de paasdagen afstevenend valt nog moeilijk te voorspellen wat voor weer het paasweekeinde zelf zal bieden. Volgens de computer zal de koude stroming uit het poolge bied geleidelijk plaatsmaken voor een meer zuid-westelijke stro ming met vrijdag al aanvoer van wat zachtere oceaanlucht. Daarbij kan eindelijk de tem peratuur weer eens tot tien gra den of hoger stijgen, hetgeen vrij normaal zou zijn. Het duurt dit voorjaar overi gens bijzonder lang alvorens het lente wordt, want de twee a drie dagen dat het kwik in maart wel boven de tien graden is gekomen valt weg tegen alle kou die er tot nu toe is geleden. PRAAG Tussen alle besog nes rond de jongste Russisch- Tsjechosiowaakse „schermutse lingen" door, vonden president Svoboda, partijleider Dubcek en kolonel Dzur (op de foto van links naar rechts) tijd om grens troepen te inspecteren bij Cheb en Marianské Lazne in westelijk Bohemen. Svoboda deed dat in zijn hoedanigheid van opperbe velhebber van het Tsjechoslo- waakse leger. NIEUWS OVER DE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN IN PRAAG PAGINA 9. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - BREDA - MIDDELBURG Pasen valt te [vroeg en zal naar verwachting te koud zijn; geen strandweer jdus en geen bloeiende bollen. Redenen voor de buitenlandse [kantoren van het nationaal bureau voor toerisme om te ver- onderstellen dat het buitenlands bezoek niet overdadig zal zijn. Alleen de Duitsers en de Denen zullen geen verstek laten ;aan. De Denen verwacht men zelfs donderdagavond al, want (die zijn in het gelukkige bezit van vijf vrije paasdagen. (Van een onzer verslaggevers) ETTEN-LEUR De herenconfec- 1 fiefabriek Hertzberger n.v. uit Rot- I leriam zal deze week 52 van de 150 I Werknemers in de nevenvestiging in Ellen-Leur ontslaan. Van de 300 ■werknemers bij het hoofdbedrijf in Rotterdam zal de helft ontslagen worden. De ontslagen zijn een gevolg ban inkrimping van de produktie. I" overleg met de betrokken werk- "■mersorganisaties o.m. St.-Lamber- s is een redelijke afvloeiingsrege ling getroffen. De ontslagen, meren- lieels vrouwelijke werknemers krij- Igtn daarnaast een afscheidspremie en ■een suppletie bij werkloosheid. 1 Hoewel het bedrijf reeds lijsten IÜm van mensen, die voor ""™g in aanmerking komen, zal - 8 week met alle werknemers ge- Inkoken worden. De directie wil warmee de mogelijkheid open hou- pi, dat werknemers uit zichzelf ont- I sg kunnen nemen. De besprekingen |®™u^aarschijnlijk tot en met vrij- l ®der van St.-Lambertus verklaar- Ir,™ fll°,yer ons deze aanpak „zeer "'"lijk te vinden. De afvloeiings- Irt, vond hiJ redelijk. Hij had l#A §ezien' dat de di" I vakbond door het toezenden Is jaarstukken wat eerder op de Wgte had gesteld. lvfrW«aectie van Hertzberger heeft liriif de afzet van ket be" lïikt fi gegroeid ia zoals werd ver- I de 0°rzaken worden genoemd Ito» rpe con.currentie, de aanmer- l«ióeiliii,Iejgr0ting van de imPOrt, de FTOed van de BTW. ÏVtrSJt'°pend op een verwachte PeS "g va? de afzet' betrok |e»n ni», ^nke'e jaren geleden Volgens inlichtingen van automobi listenorganisaties en toeringcaronder- nemingen zal het Belgische bezoek (dat zelden verder komt dan Bra bant, Zeeland en Limburg) bij rede lijke weersomstandigheden ongeveer gelijk zijn aan vorig jaar. Geen groot aantal dus. Vanuit Duitsland zal een groot aan tal extra treinen en bussen west waarts rijden. Onze oosterburen be perken hun bezoek trouwens niet tot de Paasdagen. Velen hebben vrij ge nomen tijdens de schoolvakanties van hun kinderen. Ondanks ongunstige berichten in de Duitse pers over het dure Nederland, verwacht men dat het weer van grotere invloed zal zijn dan de Nederlandse prijzen. Op de bollenvelden en in de Keu kenhof valt nog weinig kleur te be kennen. Het is een van de redenen voor de Engelsen om met Pasen de oversteek naar ons land na te laten. Achter Frankrijk zet men een groot vraagteken. Een topdrukte wordt ze ker niet verwacht. Wat de invloed van de deviezenbeperking zal zijn, kon men op het Parijse bureau van toerisme Nederland niet voorspellen. Het bezoekersaantal uit Noorwegen en Finland achtte men te verwaarlo zen. Uit Zweden zullen vooral bus reizigers komen; uit Denemarken daarentegen verwacht men juist veel automobilisten. Oostenrijkers vinden Nederland te ver voor zo'n paar da gen. Ze zouden er anders over denken als de bollen in bloei stonden. Ook vanuit Zwitserland komen dezelfde berichten. Het Paasweekeinde bracht vorig jaar een recorddrukte van 600.000 buitenlandse bezoekers, maar Pasen viel toen later en het weer was uit stekend. De statistieken vertellen ove rigens dat de jaren 1963 tot en met 1967 allemaal erg magere jaren ge weest zijn. In West-Brabant wordt het altijd wel druk met Pasen in tegenstelling met Zeeland, waar de eigenlijke druk te pas met Pinksteren begint. VERVOLG OP PAGINA 5. MONTERREY (AP) AU gevolg van een ontploffing van methaangas in een steenkolenmijn 240 kilometer ten noorden van Mnoterrey (Mexi co) zijn volgens een schatting van de directie van de mijn 168 mijn werkers diep onder de grond opge sloten. Tot nu toe zijn zes lichamen naar boven gebracht. Een van de slacht offers was een redder die gestikt was in het gas. De nissen waar zich de 168 opge sloten mijnwerkers bevinden zitten tot op 520 meter onder de grond. De kans dat zich in die nissen gas be vindt wordt groot geacht. De ontploffing was zo hevig dat een deel van de ingang van de mijn, dus meer dan 500 meter hoger, werd losgeslagen en de lucht in ging. Het gaat goed met de verkoop van de drieduizend kaarten, zegt de K-R.O. Pagina 19. Ook postzegels blijken een wa pen te kunnen zijn in de on vredige verhouding tussen Oost en West-Duitsland. Pagina 7. De regels voor de jongste huur verhoging in kort bestek op pagina 7. Met de hogere prijzen dreigen geliefde sigarettenmerken bij de rokers in ongenade te val len. Pagina 5. een onzer verslaggevers) ie»NheeftRhetN weken £ele" ïai> Antw,.m(! pr,ovl"ciaal bestuur nieuw bis. i,™ boow van een «EL Daem! ï°PPel!]k paleis voor is tot nu ,„fnbesteed- De sunning jaar aanleid?,.* ege gebleven lj| bezwarenUT een groot aan" "biproject 1egcn kt't miljoe- ïtrMnartn Sbra?t- Veel Ant" voor het n»iC" dat de P'aats betere rinM 'e\S 18 aanKekocht '""Wen worden Anln gebruikt had E'otitl- en bmni ?cren vinden de 'es milioen j <tussen vijf °®cfeel i" n) veel te hoog. 50Uw opgeschort Sunning van de «tuurfeS^om het provinciaal Ser>' van w l,d te Seven „het jjia nog een M lsSch"PPelijk pa- Je0 om te zien if")?'11 te onderzoe- lijkt eerder uit tactische overwegin gen tot het oponthoud besloten te zijn. Namens het provinciaal bestuur van Antwerpen werd gisteravond tenminste het commentaar gegeven dat men het verzet toch vooral met een flinke korrel zout dient te ne men. Binnen nu en een maand zal in ieder geval over de gunning wor den beslist, zo wordt ons verzekerd. Om het probleem goed te begrij pen moet men even terug in de ker kelijke geschiedenis van België. Op het eind van de vorige eeuw raakte Antwerpen door een herindeling van de Belgische bisdommen zijn bis schopszetel kwijt. Het oude bis schoppelijk paleis werd ingericht als provinciehuis. Toen er in het begin van de zestiger jaren opnieuw een bisschop van Antwerpen werd benoemd, achtte het provinciaal be stuur van Antwerpen zich moreel verplicht een nieuw paleis voor de bisschop te bouwen. Daartoe werd aangekocht het Hof van Leysen: een groot particulier park in het centrum van de stad. Hiertegen rees al gauw verzet van omwonenden, die een actiecomité oprichtten en betoogden dat het park beter als wandelterrein en speelterrein voor de kinderen kon dienen. Een aantal jongeren vere nigde zich vervolgens in de Vrije Actiegroep Antwerpen en eiste dai het park als „groene zone" in de wereldstad gehandhaafd zou wor den. Toen het ontwerp van het pa leis bekend werd gemaakt, gingen wéér anderen, waaronder een aan tal architecten tot verzet over. Zij vonden de opzet van de bisschops woning veel te luxueus. ZIJ vroegen zich b.v. af, waarom de bisschop drie badkamers en marmer in zijn paleis nodig heeft. Bisschop Daems sprak met een de legatie van de opposanten en beloof de de kritiek met het provinciaal bestuur te zullen bespreken. Dat is intussen gebeurd. Prettig voor de bisschop is dat hij de verantwoor delijkheid kan afschuiven op de pro vincie omdat die het paleis uitein delijk als geschenk heeft aangebo den. Ook Gedeputeerde Staten van Antwerpen zitten, politiek gezien, op rozen omdat zij zich voor hun daden met betrekking tot het bis schoppelijk paleis geruggesteund weten door een besluit met algeme ne stemmen van provinciale staten. Blijft alleen die hinderlijke publie ke opinie, die zich afvraagt, of een bisschopswoning in deze tijd zoveel geld moet kosten en die constateert, dat de totstandkoming van het bis schoppelijk paleis twintig miljoen Bfrs méér gaat kosten dan de S.O.S. hongeractie in héél België heeft op gebracht. (Van een onzer verslaggevers) WOLPHAARTSDIJK De rijks politie te water uit Wemelddnge heeft dinsdagmiddag op het Veerse Meer de ontzielde lichamen geborgen van twee van de drie Belgen, die daar sinds zondag werden vermist. De lijken werden aangetroffen voor Geersdijk, in ondiep water dicht bij de plaats waar hun boot eerder ver laten werd aangetroffen. De lichamen van de 23-jarige stu dent Louis Marquet uit Luxemburg en de 30-jarige kinderverzorgster Christiane Mathé uit Brussel zijn in Wolphaartsdijk door het politievaar- tuig „R.P.-64" aan land gebracht. In het Bergzichtziekenhuis te Goes zal lijkschouwing worden verricht. Het zoeken naar de derde vermiste, de 30-jarige ingenieur Guy Dozot uit Nivelles wordt voorgezet. (ZIE OOK PAGINA 3) BELGIE HEEFT gisteren zijn gren. zen gesloten voor alle hoefdieren uit Frankrijk, omdat er met name in de departementen Oise, Aisne en Nord (drie kilometer van de grens met Belgie) mond- en klauwzeer heerst. EINDHOVEN (ANP) De 22-ja- rige hockeyspeler van Venlo John Nefkens, die in de op zondag 23 maart j.l. in Eindhoven gespeelde wedstrijd EMHC - Venlo door een hard aange slagen puck op de borst werd getrof fen, is gistermorgen in 't St-Joseph- ziekenhuis te Eindhoven overleden. John Nefkens, een van de drie zo nen van de oud-international Piet Nefkens, speelde vier jaar in het eer ste elftal van Venlo, kwam verschei dene malen uit in het zuidelijke elf tal en heeft ook deel uitgemaakt van de selectie voor het Nederlands C-elf- tal. Hij was student in de sociologie te Nijmegen. (Van onze redactie buitenland) HONGKONG In Peking is gisteren het negende (en hcrhaaldeSjk uitgestelde) nationale congres van de Chinese communistische partij begonnen. Terwijl honderdduizenden mensen onder tromgeroffel en trompetgeschal samenstroomden op het Tien-Am-Men-plein in Peking, hield partijvoorzitter Mao Tse Toeng aldus een bericht uit Peking een „zeer belangrijke rede". Aangenomen wordit dat hier ge doeld wordt oip een nieuw ontwerp statuut voor de Chiniese communisti sche partij, waarin de gedachten van Mao Tse Toeing tot basis van de partij- leer worden verklaard en Mao's ab solute gezag wordt bevestigd. In het ontwerp zou ook staan dat Liin Piaio de opvolger van Mao zal zijin. Aan het congres wordt ook deel genomen door Roide Gardisten en door Grenswachters (die onlangs nog hebben deelgenomen aan gevechten tegen Russische soldaten). Hoewel de pairtijstatuten bepalen dat jaarlijks een rnaitaiomiaail congres dient te worden gehoudien is dat sinds 1956 niet meer gebeurd. Sindsdien hébben zich in de Chinese binnen landse politiek fundamentele veran deringen voltrokken, waarvan de ge deeltelijk mislukte Grote Sprong Voorwaarts (1958), de toenemende wrijving met Rusland, de kernbom, de Culturele Revolutie, de bezetting van Tibet, de grensgeschillen met India en de oorlog in Vietnam, de meest in het oog springende gebeur tenissen zijn welke de veranderingen voltrokken. Waarnemers mennen aan dat Mao Tse Toeng van het gisteren begon nen congres vooral een goedkeuring en bekrachtiging verlangd van zijn langdurige pogingen om de commu nistische partij in overeenstemming met zijn denkbeelden te brengen. Ook wordt verwacht dat het con gres gevraagd zal worden het ont slag van het voormalige staathoofd Lioe Tsjao Tsji het voornaamste mikpunt van de Culturele Revolutie te bekrachtigen. (ADVERTENTIES) UW GARANTIE voor GOEDE KLEDING is ALTIJD OOSTERHOUT ETTEN Zie onze advertenties morgen en vrijdag. Zo U gewoon bent het kwartaals- abonnementsgeld aan ons over te maken stort dan nu 14,op onze postrekening. Zo U tot incasso-giro wenst over te gaan zenden wij daartoe gaarne een machtiging. De STEM. Afd. Administratie. mm HILVERSUM (ANP) De direc. te kleurenreportage van de begra fenis van oud-president Eisenhower zal vanmiddag van 17.00 tot 18.30 worden uitgezonden via Nederland 1. Het AVRO jeugdprogramma ver huist in verband hiermee naar Ne derland 2. MOSKOU (AFP) Russische pers berichten maken melding van ernsti ge overstromingen in het bergland vain Kirgizië, in de omgeving van de grens met China. Het legeT evacueert met helikopters en amfibievoertuigen duizenden mensen. De oorzaak van de watersnood is de smeltende sneeuw. (ADVERTENTIES) Idolanl markiezendoek blijft weer de hele winter buiten hangen! Vraag er naar bij een van de zonweringsbedrijven Alle informaties: Kaars Sijpesteijn N.V. Krommenie tel.(02980) 83851

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1