Speculaties over inflatiespiraal te plan regering doorbreken Fijnaart tast diep in de buidel voor dorpsgenoot ONRUST ONDER DRIE BELGEN VERMIST OP VEERSE MEER Kerncentrale voor het Sloegebied Overleg in Washington DE STEM DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND TWEEDE IN NEDERLAND Beer doodt dompteur andaag in ZELF editie voor zeeland DOEL: AANGEPAST HUIS VOOR INVALIDE Bliksemactie Veel steun De broodprijs IJ kS sprakj erlng bii de ;;:bakke4tichdtinrordwoorder BUS-CAO UITWEG? Ketel topprodukten van zonnige voorjaarsmode, uit een zeldzaam gevariëerde kollektie Waar anders dan bij DE MANTELSPECIALIST »09e jaargang - no. 26084 pirecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker hoofdkantoor: Breda, Reigers* 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 STEM dinsdag 1 april 1969 WEERBERICHT Buiig en kouder Opklaringen met regen- of hagel buien. In het zuidwesten krach tige, aan de kust harde wind. Lagere temperaturen. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL 3751 De Jong: inflatiezorgen LOONSTOP OP KOMST (Van een onzer verslaggevers) FIJNAART/BERGEN OP ZOOM De inwoners van Fijnaart en Oudemolen hebben in het afgelopen weekeinde diep in de buidel getast om een dorpsgenoot, de 24-jarige J. van Hoof uit Oudemolen, te helpen aan een „aangepaste woning". Hij zal die nodig hebben omdat hij bij een bedrijfsongeval in Bergen op Zoom zijn beide benen en een arm verloor. De heer Van Hoof ligt in Bergen op Zoom in het ziekenhuis. Zjjn toestand is ernstig, maar niet levensgevaarlijk meer. Op initiatief van enkele mensen uit Oudemolen, die mevrouw J. van de Weijgaert te hulp riepen voor de organisatorische kant van de zaak, werden de bewoners van Fijnaart en Oudemolen opgeroepen de helpende hand toe te steken. Het dorp reageerde massaal: de onge veer 5200 inwoners brachten in één bliksemactie maar liefst 12.000 gul den bij elkaar. Mevrouw Van de Weijgaert zei gisteren zelf over dif formidabele succes: ONBEGRIJPELIJK vind ik het zelf ook wel; dit is in een jaar tijds de vierde actie. Natuurlijk had den sommigen er dit keer een zwaar bnold in. Ze zeiden: Je kunt toch niet aan de gang bliiven. Voor me zelf was het natuurlijk niet erg ge weest om 'ns een flop te incasseren: dat is wel 'ns goed, maar voor die .longen móést het slagen. En dat vonden ze in Fijnaart blijkbaar al lemaal. 't Was weer geweldig. Maar we hebben nog lang niet genoeg. Dat wisten we van tevoren". ..WE dachten: dit keer moeten we met een bliksemactie beginnen. Vo rige week hebben we huis aan huis in Fiinaa't stencils bezorgd en za- '°rdag ziin we met liisten langs de deur gegaan. Nou, niemand is achter gebleven. Bit Fijnaart alleen kwam al 12.500 gulden. Maar dat is niet alles. Een aannemer uit Sint-Wille- brord wil gratis het stucadoorwerk uitvoeren, want u weet dat we het noodzakelijk vinden, een aangepaste bungalow voor die jongen te bou wen. Twee elektriciteitszaken uit Fijnaart hebben toegezegd, gratis de elektriciteit aan te leggen. Drie za ken in Willemstad, Klundert en Fijnaart willen voor fabrieksprijs de meubels leveren. En dank zjj uw op roep in De Stem hebben we al voor ongeveer duizend gulden toezeggin gen uit andere plaatsen". „DAARMEE zijn we er natuurlijk nog lang niet. Vanavond gaan we nraten over verdere mogelijkheden. Want denkt u niet dat ie minstens zo'n 50.000 gulden nodig zal heb ben? We proberen firma's in te schakelen voor goedkopere leveran ties. Misschien zijn er wel fondsen, waarbij we kunnen aankloonen. We hebben irelukkig geweldig veel steun. De burgemeester biivoorbeeld doet volop mee. Hii heeft zelfs een huis van de gemeente willen toezeg gen. maar die jongen moet een aan gepast huis hebben en hij moet gra tis kunnen wonen, dan kan hij ten minste van z'n loon leven zonder z'n leven lang zijn hand te moeten ophouden". „HET was zaterdag allemaal weer MEVROUW v. d. WEIJGAERT onbegrijpelijk zo geweldig. Een oud moedertje gaf een tientje. Ze zei: ik kan het echt niet missen, maar ik wil het geven. Een invalide man gaf z'n laatste kwartje. Kinderen gingen werken om zelf hun bijdrage te verdienen. We proberen natuurlijk ook de fir ma van de heer Van Hoof in tè schakelen. Tot nu toe is dat niet erg gelukt. En ik denk er ook aan, de carnavalsvereniging in het land aan te schrijven. De heer Van Hoof was in Oudemolen lid van de Raad van Elf. Want o, er moet nog zoveel geld komen Het adres van me vrouw Van de Weijgaert: Kwartier- sedijk 20a, Fijnaart, tel. 01686690. Dr. Thio, die de heer Van Hoof behandelt zei ons gisteravond: „Hij maakt het uitstekend. Binnen enke le dagen zal hij naar een revalida tiecentrum kunnen worden overge bracht". Men staat in het ziekenhuis ove rigens versteld van de moed, die de heer Van Hoof opbrengt. (Van onze pari. red.) ®N.HAAG De Nederlandse Mijstichting vindt het „ver gelijk teleurstellend" dat i «secretaris van Son (Econ. Za- I J!, tSeen minimumprijs voor brood luit h fVaSt te stellen- O'tis gebleken 11-e antw°0rd van de staatsseere- |j ,op ^sgen van kamerleden van l!»« de rÜu*ri"gspartiien' Vandaag Ihen j 3 sticbtinS bijeenko- I Staal, afwijzing van de fcr- en er ■«ellen. een reactie over op te lAidine'een j* ander wellicht ïsornjmT ^de? voor de bak- ïn> Lidde i!"?odataking te gaan hou- Ifnjstichtini! ?ntw°ord van de bak- Ln we niet ',ln algemeen hou- |Wen, maar .I* wilde maatre- l1116!Weten" nt be* natuurlijk v°oral PS'" ,en caah en carry E? w°rdt sT de broodP"js ge- I bahkers groot Fr 1 Trust onder de lï1?,6® omzetvL ?r wel de§elijk "d'en, zo aai 3 ons is het bo- -°Aat wat een een bakker 113 ^bieden waar door su- weggegooid kan RfoverhU? n?6 voor veevoer fev opNeuwet uitgesloten dat Ite-n aderen Jje.ede-Kamerleden i- °m druk „h het verzoek we- lenSf^tari"!!,6 oefenen °P de Von» t. economische za- ^brroodPrfekrijgen' van een ml- (Van een onzer verslaggeefsters) VEERE Er blijken drie Belgen te worden vermist op het Veerse Meer. De drie Belgen behoren bij het gezelschap dat zondagmiddag in een aantal boten op het Veerse Meer in moeilijkheden kwam. Gistermorgen heeft de Belgische politie vanuit Brussel aangifte gedaan van de ver missing. Het bootje waarmee de ver misten hebben gevaren is gevonden en geborgen, maar van de opvaren den ontbreekt elk spoor. Volgens de opgave van de Brus selse politie worden vermist: L. R. P. Maquet (23), een in Brussel wonen de Luxemburgse student; de 30- jarige onderwijzeres C. Mathé uit Brussel en de 26-jarige ir. G. Dozot uit Nivelles. Tot gisteravond heeft er onzeker heid bestaan over het feit of er nu wel of niet nog mensen werden ver mist van het gezelschap dat zondag werd gered. Volgens een aantal Bel gen die in de nacht van zondag op maandag nog van de Haringvreter werden gehaald, waren nog drie le den van het gezelschap zoek. Dit blijkt nu juist te zijn. Zoals we gisteren meldden heeft zondag een Belgisch gezelschap, ver moedelijk een studentengezelschap, zeilboten gehuurd bij het watersport- verhuurbedrijf van Van Belzen in Arnemuiden. Het gezelschap moet uit ruim 50 personen hebben bestaan. Vanuit Veere ging men met de boten het Veerse Meer op. In eerste instantie werd bij de waterpolitie gemeld dat er tegen de avond twee boten met totaal acht personen aan boord niet in Veere waren terugge keerd. Bij directeur E. C. Keur van de iachtwerf Veere kwam zondag avond het bericht binnen dat drie boten met twaalf man werden ver mist. Weer later bleken vijf boten niet te zijn teruggekeerd. Of er men sen, en zo ja hoeveel, vermist wer den wist zondagavond niemand meer met zekerheid te vertellen. De rijkspolitie te water ging op zoek met een reddingboot van het watersportcentrum Delta Marina in Kortgene. Omstreeks tien uur zon dagavond werden op het meer vijf boten gelokaliseerd, die allen van de heer Van Belzen blijken te zijn. Ook werden vijf mensen van de Haring vreter opgepikt. Van deze vijf hoorde men dat nog meer Belgen niet terug gekomen zouden zijn in Veere. Bij navraag zondagavond zei men te menen, dat er nog één vermiste was. Voor de tweede maal is de waterpolitie toen naar de Haring vreter gegaan. Daar werden zondag nacht om half twee nogmaals zeven Belgen gevonden. Na de officiële opgave van de ver missing is de rijkspolitie te water maandag zowel langs de wal als op het water opnieuw gaan zoeken. Op de boot van de rijkspolitie, de RP 64, was ook de voorzitter van de Brussel se jongerenvereniging, E. Carels, aanwezig. Hij vertelde, dat de bus, waarmee het gezelschap naar Veere was gekomen, zondagavond uiterlijk om 9 uur in Brussel terug moest zijn. Daartoe vertrok men om 6 uur uit Veere, wetende dat niet alle passa giers aanwezig waren. Enkele luxe auto's, die eveneens bij de groep hoor den, zijn achtergebleven. Toen om half twee 's nachts nog zeven van de vermisten gevonden waren, veron derstelde iedereen dat het gezelschap weer compleet was. Dat vermoeden werd mede in de hand gewerkt door dat niemand van de bewuste vereni ging wist hoeveel mensen tot het ge zelschap behoorden en wie het alle maal waren. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De regering maakt zich ernstige zorgen over de snelle stijging van lonen en prijzen. Dit blijkt uit een brief van de minister-president aan de Tweede Kamer, waarin hij ook aankondigt dat de regering maatregelen gaat voorbereiden om de loon- en prijs- spiraal te doorbreken. In het bedrijfsleven vraagt men zich nu af wat deze opmerking te betekenen heeft. Een loonstop? Al of niet gecombineerd met een prijsstop? (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De raad van bestuur van de N.V. Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij (PZEM) heeft gistermiddag, na langdurige besprekingen, zijn goedkeuring gehecht aan de bouw van een kernenergiecentrale in het Sloegebied. De centrale zal een vermogen van circa 400 Megawatt (400 miljoen Watt) kunnen op wekken. Bovendien is besloten tot de versnelde bouw van een con ventionele elektrische centrale in het Sloegebied met een vermogen van 185 Megawatt. Een loonstop zou ook ingrijpende gevolgen hebben voor reeds afgeslo ten meerjarige eao's waarin voor 1970 al een loonstijging (van gemid deld 6 procent) was vastgelegd. Dus ook van de bouw-cao, welks met veel moeilijkheden gepaard gaande goed keuring dan wat 1970 betreft niet meer dan een formaliteit zal zijn geweest. Uit de brief aan de kamer, welke een toelichting geeft op het door de regering gevoerde beleid ten aanzien van de bouw-cao, blijkt niet welke maatregelen de regering zich voor stelt te nemen. Herhaald wordt dat de regering in overleg zal treden met het bedrijfs leven over de maatregelen die voor 1970 nodig zijn. Maar aangezien uit een dergelijk overleg in het gunstig ste geval slechts een gezamenlijke Herhaald wordt dat de regering in overleg zal treden met het bedrijfs leven over de maatregelen die voor 1970 nodig zijn. Maar aangezien uit een dergelijk overleg in het gunstig ste geval slechts een gezamenlijke aanbeveling, om hét „met de lonen róstig aan tè doen" te halen 'is (we kennen immers de vrije loonvor ming), zou de opmerking van de re gering over het doorbreken van de inflatiespiraal heel wat meer kunnen betekenen, zo vreest men in sommi ge kringen in het bedrijfsleven. Wat de regering ook zal doen, vast staat intussen wel dat dit niét zal gebeuren in opperste sociale rust. De waarschuwingen van de zijde van de vakbeweging liegen er niet om en NKV-voorzitter Mertens wees er de zer dagen nog op dat de latent aan wezige sociale ontevredenheid groter en ernstiger is dan men in Den Haag schijnt te denken. Intussen ziet men in tal van krin gen met grote belangstelling uit naar wat wel genoemd wordt een nieuwe krachtproef van minister Roolvink, namelijk de afhandeling van de cao voor het autobuspersoneel. Naar ver luidt zou de bewindsman reeds in. tern hebben aangekondigd, dat hij deze cao wil afkeuren. Hij heeft met het openbaren van dit besluit gewacht, aldus ditzelfde gerucht, om de stakingen, die over deze cao waren ontstaan niet te be. invloeden. Omgekeerd zou de vakbeweging hem aan het verstand hebben ge bracht, dat afkeuring van de bus-cao wel eens zou kunnen leiden tot een grootscheepse proteststaking en dan wellicht niet alleen in de hele ver voerssector waar men al volkomen rijp zou zijn voor een 24-uurs sta king. De dreigende woorden van NKV- voorzitter Mertens in Haaksbergen, erop neerkomende dat er heel wat meer onrust in den lande is dan de overheid zich realiseert, zouden deze achtergrond hebben. Intussen spreekt minister Roolvink met de partijen betrokken bij de bus cao. Men hoopt op een regeling, die het afkeuren van deze cao overbodig maakt. Dit zou kunnen door deze par tijen nu reeds een bereidheid tot ma tiging in 1970 af te dwingen, bijvoor beeld door de geclaimde achterstand m loonbetaling voor het komende jaar op te schorten. De overheid tilt daarom zo zwaar aan de bus-cao om dat het effect daarvan rechtstreeks in het buskaartje tot uitdrukking zal komen, gegeven het feit, dat vele endernemers al in de rode cijfers zit ten. Nu de bouw-cao er is doorgerold, zijn de kansen voor de bus-cao ge stegen, zeker als er nog een afspraak voor het komende jaar kan worden gemaakt, zo redeneert men in Haag se kringen. ZIE OOK PAGINA 9 30.000 ITALIAANSE ambtenaren zijn gisteren een modelactie begonnen ter ondersteuning van eisen voor her vormingen bij de overheidsdiensten. De actie zal tot 20 april duren en men verwacht een chaos bij de overheids- bureau's. Er is nog niét besloten welk con sortium de kernienergieeenheid zal leveren. Naar wij vernemen is een der grote kanshebbers het Westduitse Siemensconcern. De leverancier moet zich verplichten om gemiddeld 70% van de installaties te laten leveren, en/of bouwen door Nederlandse be drijven. De bouwtijd bedraagt onge veer vijftig maanden. In 1073 kan de centrale derhalve werken. Men heeft gekozen voor een type kerncentrale da!t zowel in de V.S .als in Europa zijn bedrijfszekerheid heeft bewezen» De met behulp van een „broedreac- tor" werkende centrale (een projekt van Nederlandse huize) komt niet in aanmerking omdat daarmee nog on voldoende ervaring is opgedaan. In 1973 zal de kernenergiecentrale zijn energie aan het openbaar net le veren. De conventionele centrale van 185 Megawatt, tot welke bouw in principe al eerder was besloten, zal reeds in mei 1971 in bedrijf worden gesteld. De ketel voor deze centrale met toebehoren wordt geleverd door de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen volgens een ont werp van Combustion Engineering te New Vork. De investeringen, die met beide projecten gemoeid zijn belopen 350 miljoen gulden. De aandeelhouders van de N.V. PZEM is machtiging ge vraagd tot dit bedrag geldleningen te sluiten. Een stroomafname in het zich snel ontwikkelend Sloegebied, gelijklo pend met het beschikbaar komen van elektrische energie, is sedert het be kend worden van uitbreidingsplannen van Hoechst-Vlissingen en van de vestiging van het aluminiumbedrijf Pechiney, verzekerd, zo is gisteravond in een communiqué meegedeeld. Na de centrale Dodewaard, die een expe rimentele centrale is, wordt de Sloe- centrale de eerste commerciële kern energiecentrale in Nederland. WASHINGTON President De Gaulle van Frankrijk heeft gis teren een bespreking van een uur gevoerd met president Njürn. Op de foto veriaten beiden het Witte Huis. President De Gaulle is in Washington voor de gisteravond gehouden uitvaartdienst van ge neraal Eisenhower. ZIE OOK PAGINA 9. FORT LEONARD WOOD (Missou ri) (AP) Een tandloze en klauw- loze beer heeft in een klein circus zijn dompteur dood gedrukt. Niemand heeft het zien gebeuren, Toen de helper van de dompteur aan kwam omdat de beer als een beze tene aan het rondspringen was, lag de dompteur op de grond. Hij overleed kort daarna. Wat middelbare scholieren en dan met name uit Bergen op Zoom over democratie zeggen en denken ziet u op pagina 6 We zouden de schaatsatleten financieel wat meer tegemoet moeten komen, vindt de nieu we voorzitter van de t.e. van de KNSB, Wierd Wynia. Pagina 13. Eenvoud en verbetenheid ken merkten het festival van de korte films in Oberhausen. Pagina 14. (ADVERTENTIES) 54.95 Utrecht «Den Haag Breda Amersfoort Rotterdam «Lelden«Haarlem* Tilburg Breda: Glnnekenstraat 29 Zo U gewoon bent het kwartaals abonnementsgeld aan ons over te maken stort dan nu 14,op onze postrekening. 1114111 Zo U tot incasso-giro wenst over te gaan zenden wij daartoe gaarne een machtiging. De STEM. Afd. Administratie. HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1