fjuich en gedempt gemor in Kamer T egenstellingen in kabinet over botiw-e.a.o. lar C&A. uien, >e! DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND iadembenemend schouwspel bij bos in prinsenbeek Zwermen spreeuwen [teisteren landgoed en IDE STEM GESLEPEN ROOF LONDEN N.K.F. S.H.V. achter Koppers Raad voor de arbeids markt: niet herstellen, maar beleid aangeven rnodvttp' £5 randaag VRIJDAG VALT BESLISSING Stiptheidsactie loodsen in Antwerpen Kinderbijslag april drie pet. omhoog Lie voor [eland (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG -- Als de Eerste Kamer geen veto laat horen dan zal Zeeuwsch-Vlaanderen in de toekomst niet vijf gemeenten krijgen zoals in het wetsontwerp tot gemeentelijke herindeling is voorgesteld, maar acht. KRITISCH Grafschender nu in Nederland herenflikken Overheidszorg Ouderen ZELF 1114111 niitbro I be jaargang no. 26080 deur. Dr. w. A. J M. Harkx tfdredacleurL. Leijendekker idkantoorBreda Reigerstr.6 Lfoon 22341. Postgiro 1114111 donderdag 27 maart 1969 WEERBERICHT Droog weer Droog weer met wolkenvelden, maar ook verspreid voorkomende opklaringen. Matige wind uit het noordoosten. Lichte vorst. tj^OREtL ROOSENDAAL, MOLENS 1 RAAI 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAt 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 „■VLAANDERENGEEN VAN BENNEKOM DUSAKDUYN IJ F, MAAR ACHT GEMEENTEN Iedere avond bij het invallen van de schemering wordt het landgoed „De Burgst" tussen j Prinsenbeek en Breda overvallen door zwarte zwermen spreeuwen. (Van een onzer verslaggevers) PRINSENBEEK Op het eeu wenoude landgoed „De Burgst" ssen Prinsenbeek en Breda zijn beker tienduizend jonge bomen [ontworteld en vernield door enor- Ine zwermen spreeuwen, die daar Jiedere avond bij het vallen van de schemering neerstrijken. Schattin- Ifeii over de aantailen spreeuwen (die zich hier voor hun nachtrust verzamelen zijn moeilijk te maken, [maar kenners spreken van zeker honderdduizenden spreeuwen, die I in dichte golven van alle kanten op Ihet hos komen aangevlogen. Tot nu I toe is door de vogels in het bos ze- I ker al voor dertig duizend gulden J schade aangericht. Tls dit zo enkele dagen door- t dan ligt al het jonge hout plat" I zegt bosbewaker C. Roovers die zich I machteloos voelt tegenover dit vo- I gelgeweld, omdat schieten op spreeuwen in de trektijd verboden |is> maar ook omdat het op deze laassas weinig effect zou hebben. I teb jager die wel een partij hagel op de zwarte zwermen afschoot, trof in één schot veertien vogels. Iedere morgen tegen zes uur ver zamelen zich de zwermen van hein de en verre in de omringende ak kers. Tegen de schemertijd stijgen zij van die velden op en vormen zij kilometers lange slierten die een ogenblik de hemel verduisteren en met hun duizendvoudig vleugelge ruis het geluid veroorzaken van een naderende stormwind. Een van de boswerkers, P. van Steen, die vijftien jaar geleden de jonge dennen zelf heeft geplant, ziet door deze massale vogelinvasie alle jonge aanplant weer verloren gaan. In het bos is een enorme ra vage aangericht doordat stevige dennebomen onder het gewicht van duizenden vogels afbraken of tegen de grond gingen. De bodem is over een afstand van vele honderden vierkante meters wit van de uit werpselen van de vogels. Boven dien veroorzaken deze uitwerpselen een bijna niet te houden stank in de omgeving. Vogelkenner Jan Matthijssen, die hier iedere dag naar zeldzame vo gels speurt, zegt ronduit nog nooit een dergelijke invasie te hebben beleefd. Een verklaring voor deze plotselinge voorkeur van de spreeu wen voor de Burgst is moeilijk te geven. „Het zijn trekvogels" vertelt Jan Matthijssen „die anders in het noorden en westen hun verblijf plaatsen zoeken in wilgen en riet kragen". Misschien dat de koudere temperaturen in het noorden er de oorzaak van zijn, dat de spreeuwen nu hun toevlucht zoeken tot diD ij- zonder mooi aangelegde landgoed. (Vervolg op pag. 3) Urenlange debatten in de Tweede Kamer, waarbij het minister Beernink (Binnenlandse Zaken) danig lastig is gemaakt, hebben geleid tot de aanvaarding door een in marstempo aangetreden, bijna voltallig parlement, van enkele amendementen die het volgende resultaat hadden: In het Zeeuwsch-Vlaamse middengebied zullen drie gemeenten worden gevormd Terneuzen, Sas van Gent en Axel. Laatstgenoemde gemeente zal niet aan het kanaal Gent-Terneuzen grenzen (amendement Fievcz van de K.V.P.) Aardenburg en Sluis zullen op zichzelf blijven en niet worden samen gevoegd (amendement Wiegel van de V.V.D.) Retranchement wordt aan het nieuwe Sluis toegevoegd (amendement Tol man van de C.H.U.) Verder zal Zeeuwsch-Vlaanderen gaan bestaan uit de gemeenten Hulst 'vergroot), waarbij Koewacht naar Axel gaat, Hontenisse en Groot- Oostburg. Tot het moment waarop de beslis singen vielen was de sfeer in de ka mer bijna te snijden. Van de overvol le publieke tribunes, waarop vrijwel alle burgemeesters uit Zeeuwsch- Vlaanderen dat nu nog 30 gemeenten telt, hadden plaatsgenomen, steeg ge dempt gejuich en applaus op toen de teerling geworpen was. Elders klonk ook gedempt gemor. Ook de douane-expediteurs i Hansweert vrezen zonder werk "komen. Pagina 5. Pr°f- Haarsma: de Utrechtse Iwidentenpastores en -predikan- I en hebben de oecumene geen t bewezen. Pagina 7. jj" verkeersvliegers, verenigd in blpa, hebben twee resolu- I aangenomen om de vlieg- 'Spiraten af te schrikken. Het schrikken. Pagina 9. Nederlandse voetbalelftal als verwacht, van Luxem Pagina 11. Nedetf1 jSt Wi' a"een maar In Pari,s W°nen of mi«chien ln bankki on'koombi misschien Pagina 13. nngen wordt een ver- stli?'n9 van de rente on- ear geacht. Pagina 15- hrRg"™ ,is R'steren op 66- ïSfthïW» <»e Duitse N "an zij„ !her We'senborn. Wer- m bereikt verschenen in 18 an meer üan l min!11 totaie °PIage en exemplaren. I jde nachten' dnnrif1 twee daSen A in 0eSan- i J8 'and. De naA N m iuli a-s- aan I frtie toesprekl al °'m' een eonfe- I Se bi«„u. 1 ken van alle Afrikaan- (Van onze pari, redactie) DEN HAAG Het kabinet heeft gisteravond vergaderd en daarbij onder meer gesproken over de bouw-c.a.o. Een beslissing hier over is nog niet genomen. In de loop van vrijdag zal het kabinet zijn uiteindelijke standpunt over het al of niet afkeuren van de bouw-c.a.o. bepalen. Hoe de beslissing zal uitvallen is nu nog onmogelijk te zeggen. Wel is liet duidelijk dat minister Roolvink (Sociale Zaken) gauwer geneigd zal zijn de c.a.o. goed te keuren dan zijn collega's Witteveen (Financiën) en De Block (Econ. Zaken). Naar ver luidt zouden Witteveen en De Block lijnrecht tegenover Roolvink staan. De heer J. P. A. Nelissen, vice-voor- zitter van het Algemeen Verbond On dernemers Bouwnijverheid (AVOB) heeft in Utrecht de verwachting uit gesproken dat de regering vrijdag de bouw-c.a.o. zal afkeuren. Naar zijn persoonlijke mening wordt zo de bouwwereld onthouden, wat voor andere bedrijven al lang is goed ge vonden. „Wanneer deze c.a.o. zal worden afgekeurd, komt er rommel en kost het geld", aldus de heer Ne lissen. Hij sprak van een eerlijke, goede, duidelijke, voor ieder acceptabele c.a.o., die tussen werkgevers en werknemers overeengekomen is. „Het is altijd weer de bouw, waar men (regering, Tweede Kamer of wie dan ook) zwaar tegen aanleunt", zo vervolgde hij. „Wij zijn de grootste bedrijfstak en wat wij doen zal repercussies hebben. Het is weer de bouw waar de ellende begint, niet alleen wat de c.a.o. betreft, maar ook bijvoorbeeld de beunhazerij, waaraan de patroons zelf schuld hebben." N.V. ERVEN LUCAS BOLS deelt mede, dat gewone aandelen Bols met ingang van vandaag op de beurzen te Frankfurt en Düsseldorf zullen worden genoteerd. (Van onze redactie buitenland) ANTWERPEN Tweehonderd loodsen in Antwerpen zijn gisteren een stiptheidsactie begonnen. Hier door ondervindt het in- en uitvoeren van de Antwerpse haven vertraging. De Belgische loodsen willen met hun actie kracht bijzetten aan pensioen- eisen. De commissaris der koningin in Zee land, mr. J. van Aartsen, en gede puteerde W. van Dongen („Ik ga als Aardenburger huiswaarts", zei hij) hebben het debat tijdens de tweede dag kritisch gevolgd. Amendementen die ofwel schaalvergroting, ofwel schaalverkleining vroegen, resp. van de heren Voogd (P.v.d.A.), die drie Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten wilde vormen, en van Fievez-Dusarduyn van de KVP, die een apart IJzendijke bepleitten, hebben de eindstreep niet gehaald. Het amendement IJzendijke ging precies over de rand, hetgeen er op wees dat het gloeiend betoog van de heer Fievez om deze gemeente naar eigen wens zelfstandigheid te laten behouden, ruime weerklank heeft gevonden. Verwerping was ook het lot van het amendement-Van Bennekom (AR), dat voor Midden Zeeuwsch-Vlaanderen een langge rekte kanaalgemeente, en een niet aan het water grenzende gemeente Axel (inclusief Koewacht) voorstond. (VERVOLG OP PAG. 3) (Van een onzer verslaggevers) HEERLEN De 45-jarige Maas trichtenaar P.S., bekend als de „graf schender", die vorig jaar in België werd gearresteerd, is gistermiddag door het parket van Hasselt bij de grenspost Veldwezelt aan de Neder landse politie overgeleverd. Hij is naar Maastricht overgebracht. S. wordt verdacht van een groot aan tal grafschendingen en diefstallen in België, Nederland en Duitsland. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De kinderhijslagbe- dragen gaan per 1 april met ruim drie procent omhoog. Dit in verband met de opgetreden stijging van het indexcijfer der lonen. De nieuwe bedragen zijn als volgt samengesteld (bedragen per kwar taal): voor een eerste kind: van ƒ112,32 tot 116,22; voor een tweede en derde kind: van 127,92 tot 132,60; voor een vierde en vijfde kind: van 171,60 tot 177,84; voor een zesde en zevende kind: van 190,32 tot 196,56; voor een achtste en e.v. kind: van ƒ210,60 tot ƒ217,62. (Van onze correspondent) LONDEN Geslepen diamanten en andere edel stenen ter waarde van on geveer 1.750.000 gulden en bijna 70.000 guldeh aan contant geld zijn giste ren in Londen tij dens een bankoverval ge stolen. Gemaskerde man nen, gewapend met een ge weer en een pistool zijn, naar men aanneemt, door een zij-ingang naar binnen gedrongen toen 't schoon maakpersoneel arriveerde. Ze wachtten op de bank employés en toen dezen aankwamen moesten dezen stuk voor stuk op de grond gaan liggen in de hal van 't gebouw. Daarna werden ze allemaal naar 't kantoor gebracht en met nylons vastgebonden. De onder directeur werd mee naar de klpizen van de bank genomen en gedwongen een van de brandkasten te openen. Om ongeveer 9.20 uur vertrokken de over vallers met het geld en de edelstenen in een zak. Bij na onmiddellijk werd alarm geslagen en de poli tie was binnen een minuut aanwezig. Een van de employés vertelde: „Ik kwam met iemand anders om 8.58 uur aan. Om de hoek stonden twee mannen met maskers en geweren. Ze wezen op een menigte mensen op de grond. Na ongeveer een halve minuut werd me door een andere kerel ver teld op te staan en naar een kantoor op de eerste verdieping te gaan. Ande ren mensen werden bin nengebracht en lagen bo ven op mij. Ik kon me niet verroeren. Nog meer men sen werden binnenge bracht en opgestapeld". Staalproject Maasvlakte (Van een onzer verslaggevers) DELFT -v- De Nederlandse Kabel- fabrieken en de Steenkolen Handels Vereniging hehben officieel het ver moeden bevestigd, dat zij de op drachtgevers zijn van het Ameri kaanse bureau Koppers, dat van de gemeente Rotterdam een optie heeft voor een terrein in de Maasvlakte, bestemd voor de bouw van een hoog oven- en staalbedrijf. De Nederlandse Kabelfabrieken deelden gisteren mee, dat zij in het kader van de versteviging van de be langen in haar eigen staalfabriek te Alblasserdam, in samenwerking met de SHV, aan Koppers reeds geruime tijd geleden de uitwerking van een staalproject op de Maasvlakte hebben opgedragen. De belangstelling van de SHV richt zich hieibij uiteraard hoofdzakelijk op overslag van grond stoffen en op transport, terwijl de NKF wil voorzien in haar stijgende behoefte aan staal. Zolang Koppers de plannen nog niet geheel heeft afgerond, kan NKF hier over geen nadere mededelingen doen. Ir K. Justman Jacob, directeur van de Koninklijke Nederlandse Hoog ovens, die op 21 maart haar plannen bekendmaakte voor een staalbedrijf op de Maasvlakte samen met het Duitse Hoesch-concern, heeft dins dag op een persconferentie gezegd dat men de kans, dat Koppers met een „voldragen plan" komt, vrij ge ring acht. „Onze kennis van de pro blematiek van de anderen geeft ons geen indicatie, dat het Koppers zal gelukken." Het sterke punt in het plan Hoogovens/Hoesch acht de Hoogovendirectie de gegarandeerde afzet van ruw staal aan de moeder maatschappijen over een lange reeks van jaren en de grootte van de hoog oven, die een capaciteit zou krijgen van twee miljoen ton ruw ijzer. Op kleinere basis is geen renderende op zet te maken, zo meent men in IJ- muiden, (ADVERTENTIES) vandaag 150 gram van 109 voor. 95 - - niet te geloven voor die prijs! (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister B. Roolvink van Sociale Zaken heeft vanmiddag de Raad voor (te ar beidsmarkt geïnstalleerd, een commissie van de sociaal-econo mische raad, die, naar de woor den van de minister, het begin is van een nieuwe ontwikkeling. Deze ontwikke'mg moet resulte ren in een beier beheersen en daardoor heter functioneren van de arbeidsmarkt. Het beleid moet niet achteraf ge nezend optreden, maar dient snel te reageren op conjuncturele en struc turele ontwikkelingen. SER-voorzit- ter drs. J. W. de Pous is tevens voor zitter van deze raad voor de arbeids markt. De raad bestaat uit 37 leden, die deels door provincies en gemeenten zijn aangewezen. In zijn installatie rede zei minister Roolvink een actief arbeidsmarktbeleid van ganser harte toe te juichen. Zo'n beleid kan niet tot stand komen zonder adviezen uit het bedrijfsleven. Hij wilde de raad dan ook nauw bij zijn beleid betrek ken. De raad zal ook positief kun nen werken wat betreft het arbeids- beleid binnen het bedrijfsleven zelf. „De gedachte is nu toch wel aan vaard, dat het arbeidsmarktbeleid een integrerend onderdeel moet zijn van het sociaal- economische rege ringsbeleid. Het is een stuk over heidszorg, dat steeds meer het werk terrein van vele ministeries raakt cn niet meer kan worden gezien als een zaak van het ministerie van Sociale Zaken alleen". Minister Roolvink zei, dat de raad niet achteraf moet herstellen wat fout is gegaan, maar vooruit moet zien. Dit is vooral nodig gezien de steeds sneller vooruitschrijdende technologische veranderingen in het produktieproces. De bewindsman beperkte zich met tot het aandragen van goede wensen voor vruchtbaar werk, hij bracht ook meteen een werkopdracht mee: een adviesaanvrage inzake de plaatsing van oudere werknemers in het ar beidsproces. Hij denkt hierbij zelf aan bevordering van het opnemen van oudere werknemers in het ar beidsproces en het zoveel mogelijk voorkomen van eventueel ontslag van ouderen (ADVERTENTIES) Zo U gewoon bent het kwartaals abonnementsgeld aan ons over te maken stort dan nu 14,op onze postrekening. Zo U tot incasso-giro wenst over te gaan zenden wij daartoe gaarne een machtiging. De STEM. Afd. Administratie. KORTE BRUGSTRAAT 1 w

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1