Kritiek op herindelingsplan AJOEB KHAN GEEFT MACHT AAN LEGER tiCINO Mi-loclc DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Emoties in Tweede Kamer over Zeeuws-Vlaanderen AMENDEMENTEN BIJ DE VLEET TREINRAMP IN BELGIË PRIJZENWET WORDT GEWIJZIGD randaag in DE STEM Jahja Khan nu sterke man CNV: Patiënt goudmijn van specialist Geld, geld en nog eens geld nodig voor Biafra editie voor zeeland 22 doden en 70 gewonden Aardbeien door koude verlaat dertigduizend ten EEG-boter rot John Lennon en Yoko Ono maken een happening van witte broodsweek in Amsterdam Golf van onrust NTS zendt return wedstrijd Ajax om vier uur uit KANSJE A'DAM HEEFT DE MEESTE ONTEVREDEN HUISVROUWEN AUGUST LINDT: Pfffff... neem ZELF 1114111 socks of standing t - no. 26079 109e jaargang Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx HoofdrededeurL. Leijendekker HoofdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Telefoon 25341 Postgiro 1114111 woensdag 26 maart 1969 WEERBERICHT Koud weer Opklaringen en overwegend droog weer. Zwakke tot matige wind. Koud voor de tijd van het jaar. 'j. KANTOREN I ROOSENDAAL. MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij de Tweede Ka mer is een voorstel tot wijziging van de prijzenwet ingediend. Deze wij ziging maakt het mogelijk dat de melding van prijsverhogingen aan 't ministerie van Economische Zaken zo nodig algemeen verplicht wordt gesteld. Tijdens het prijzendebat op 26 februari in de Tweede Kamer heeft minister De Block (Economische Za ken) deze wetswijziging in het voor uitzicht gesteld. In een toelichting op de voorgestelde wetswijziging zegt minister De Block dat begin van dit jaar weer is gebleken dat de afspraak tot vrijwillige melding van prijsverhogingen op een verontrus tende wijze wordt genegeerd. Doorgaans hebben meldingen aan het ministerie betrekking op prijs verhogingen die al een feit zijn ge worden. Daarom opent de wetswij ziging de mogelijkheid dat een voor genomen prijsverhoging niet mag worden doorgevoerd dan nadat een termijn van ten hoogste een maand na aanmelding is verstreken. In die periode kan dan een onderzoek naar de prijsverhoging worden ingesteld en zo nodig een corrigerende maat regel worden getroffen. Gelijk supporters van een voet balclub na een zegenrijke over winning vierden de Z.V.T.M.- chauffeurs het succes van hun nieuwe c.a.o. Pagina 5. De huisartsen in kleine steden hebben het gemakkelijker dan hun collega's elders. Pagina 7. De vredesbesprekingen over Vietnam lijken in een nieuw, hoopvol stadium te komen. Pagina 9. Kreet ven een arts in Biafra: Meer hulp, meer verplegers, meer dokters. Pagina 11 Margot Fonteyn, binnenkort vijftig jaar, is leeftijdsloos ais zij "k"5'' Pagina 13. De Internationale Amateur Atle tiek Federatie lanceert een witte- schoenenplan. Pagina 15. (Van onze correspondent) da?WE»L.Ei."T Het ziet er naar uit üe kist. betreft de aardbeien uit Is e,en Iaat seiz°en wordt. Dit vooral lil 8 ?an.het koude weer en voorjaar tekort aan zon in het voél l0lrgaanie jaren kwam de aan- besin .?ar"beien uit deze kassen V6nvacht" guang\.maar de telers daeen j1^ dlt jaar veertien Ik wordt, gestonhtlll j? warenhuizen, waarin nuari end? lampen van ja- omfeWnriï heb])en' KaPelle bet oponlri taan de aardbeien op oobter dunr ,ln.vo,lle bl°ei. Er moet on dit m ®est°°kt worden en het °f de téw nog niet te zeggen ®«kosterrifr«geeng0e<Ung V°°r hU" BRrsstT rc<Taotie buitenland) E®G boter li^T Dert'g1uizend ton "toer geschikt rotten en is niet s'imptie. voor menselijke con- ïin hot oversJw maakt deel uit ®S6-hot». van ton ,a»edïeEEGIïSb0.lt' tice-voorzitter ?steron de ^ne-",aad> heeft dit bouw verteld ers van land- (Van onze correspondent) AMSTERDAM Twee mensen in witte pyjama's, gearmd in een groot bed met gele deken: John Lennon en Yoko Ono (hij eenmaal getrouwd geweest, zij driemaal, sa men afgelopen vrijdag in de echt vereend), zijn hnn huwelijksreis in Amsterdam begonnen. Het wordt een vrij statische aangelegenheid: het jonge paar (foto) heeft zich voorgenomen zeven dagen in bed te blijven en hun haar te laten groeien. Toelichting van John: „We zijn tegen geweld, in plaats van vechten zon iedereen dit moeten doen". Waarom juist Amsterdam voor deze happening? „Het is een pret tige stad, en als we het thuis deden zou het veel minder effect sorteren. Nn krijgen we misschien navol ging". Lennon stelt nadrukkelijk dat het geen gimmick of een ver koopstunt is, de nieuwe plaat moet trouwens op voleinding wachten tot John en Paul van hun diverse hu welijksreizen terug zijn. Ter nadere informatie: John hoopt van harte dat dit geweldloze huwelijk zijn laatste zal zijn. Yoko, opvallend manipulerend met haar pas verworven trouwring (John draagt er geen, in Engeland is dat voor mannen niet algemeen, en hij kan er niet goed tegen): „Ik ook". Na hun 7-daagse happening keert het echtpaar terug naar Engeland. John en Yoko arriveerden gis ternacht in het wit gekleed in een witte Rolls Royce in Amsterdam, teneinde in de presidentiële suite van het Hiltonhotel de wittebroods week door te brengen. Het krijgen van die suite was geen sinecure. Ron Cash, directeur van de Beatleplatenmaatschappij „Apple", probeerde het herhaalde lijk telefonisch vanuit Londen en ving nul op het rekest, omdat Hil ton helemaal vol zat. Maar de di recteur van de Nederlandse pla- tenmaatschapjj Bovema, de heer G. M. Oord, kreeg het voor elkaar. Hij was het ook die het jonge echt paar na aankomst verblijdde met een exotische, geheel oosters opge maakte fruitmand. Oorspronkelijk zouden John en Yoko (de laatste heeft enige be kendheid verworven met een film die geheel aan 300 blote billen is gewijd) in Amsterdam aankomen in hetzelfde privé-straalvliegtuig waarmee zij naar Gibraltar vlogen om te trouwen. Maar in Parijs ver anderden zij van gedachten en stap ten zij in de speciaal overgevlogen Rolls Royce. (Van onze redactie buitenland) KARACHI President Ajoeb Khan van Pakistan is gisteravond af getreden en heeft het bestuur overgedragen aan de strijdkrachten. Ge neraal Jahja Khan, opperbevelhebber van het leger, is nu de sterke man. Na de bekendmaking van de machtsoverdracht werd onmiddel lijk de staat van beleg afgekondigd. Ajoeb Khan verklaarde voor de radio„Het bestuur is verlamd en alles wordt op straat door de menigte en niet door de regering beslist." Generaal Jahja benoemde zichzelf tot leider van het bewind tijdens de staat van beleg en stelde drie mede werkers aan: iuchtmaarschalk Noer Khan, de opperbevelhebber van de vloot Asam Ahsan en generaal Ab- doel Hamid Khan. Via de radio maakte hij verder 22 noodbepalingen voor het gehele land bekend. De grondwet is buiten werking gesteld. Generaal Jahja zei in zijn verkla ring verder: „In het laind is een toe stand ontstaan waarbij het burgerlijk bestuur niet doeltreffend kan func tioneren. Het is in het belang van de nationale veiligheid noodzakelijk ge worden het land onder militair be stuur te plaatsen". Kritiek op de toe stand en het regime is verboden. Er zullen speciale krijgsraden ko men, die overtredingen van de voor schriften van de militaire overheid en de normale wetten zullen be straffen. Maarschalk Ajoeb Khan (61- kwam In 1958 aan de macht en moest op 21 februari van dit jaar het hoofd bui gen voor een golf van onirust in het land. Hij gaf toe aan die eis van de oppositie een federaal parlementair regeriragKsysteent in te voeren, maar ondanks dat bleven de relletjes voortduren. Deze relletjes hebben sedert november van het vorige jaar meer dan 250 mensenlevens geëist. Uitgebreide stakingen ver lamden de industrie. Vooral in Oost- (VERVOLG OP PAGINA 9) (Van onze sportredactie) DEN HAAG/HILVERSUM De NTS heeft gisteren de KNVB meege deeld dat zij van plan is een recht streekse reportage te brengen van de wedstrijd Spartak-Ajax, die 24 aprU om 4 uur 's middags zal worden ge speeld. Reden om een wedstrijd niet uit te zenden zijn voor de NTS alleen niet uitverkochte stadions en belang rijke wedstrijden die op dezelfde da tum gespeeld worden. „De KNVB kan ons niet verbieden deze wedstrijd uit te zenden, met wat voor argumenten men ook zou ko men aandragen", aldus de NTS-pers- dienst. De KRO heeft inderdaad beslag weten te leggen op 3000 kaartjes, die bestemd zijn voor leden en niet-le- den. De KRO zal een advertentie plaatsen, waarin vijf verschillende reizen kaan vermeld. Deze reizen zijn in samenwerking met een reis bureau uitgestippeld. He ministerie van CRM heeft in middels desgevraagd de KNVB gead viseerd de „Parijse formule" te vol gen en dus de wedstrijd zowel 's mid dags als 's avonds uit te zenden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het debat over het wetsontwerp tot ge meentelijke herindeling van Zeeuwsch-Vlaanderen is gis termiddag in de Tweede Ka mer ingeluid met de aanbie ding van een pakket amende menten. De inhoud van deze amende menten, alsmede de argumentatie die deze stukken moest onder steunen, werden op hun beurt voorwerp van soms emotionele redevoeringen, waarbij do inter ruptie-microfoon een enkele maal roodgloeiend aanliep, zonder dat er duidelijk te onderscheiden viel hoe tenslotte het lot van het wets ontwerp van minister Beernink zal zijn. De standpunten van de II sprekers (en van de 11 fracties die zij verte genwoordigen) liggen nogal uiteen. Vandaag zal de minister van Bin nenlandse Zaken, mr. Beernink, zijn wetsontwerp (dat hij heeft overgeno men van de toenmalige staatssecre taris Westerhout) verdedigen. Een volle publieke tribune leefde intens mee zo intens dat er door een Zeeuwsch-Vlaming zelfs een bandrecorder werd ingeschakeld, die echter op verzoek van de voorzitter „uit de lucht" moest. In de wandelgangen overheerste de indruk, dat het amendement dat door de heren Fievez en o.a. Dusor- duijn van de KVP, Wiegel (WD) en Tolman (CHU) is ingediend, voor zo ver het betrekking heeft de vorming van drie gemeenten in plaats van één in de Kanaalzone, een kleine kans maakt. Dit in tegenstelling tot amen- dement, uit dezelfde hoek, dat vor ming van een zelfstandige gemeente IJzendijke beoogt en dat volgens ve len nauwelijks een kans maakt. Het tweede grote amendement was af komstig van de P.v.d.A. Dit stelt voorin geheel Zeeuwsch-Vlaande ren slechts drie gemeenten te vor men. Naast een groot Terneuzen zouden er dan één groot Hulst en één groot Oostburg ontstaan. De consequenties van dit amendement reiken zo ver, en de opvattingen die er aan ten grondslag liggen werden zozeer door kruist door opvattingen van andere even deskundige kamerleden, dat is voorgesteld om dit amende ment „hoofdstuksgewijze" in stem ming te brengen. Sluis, Aardenburg en Retranchement, vormden in de beschouwingen de markante noot. (VERVOLG OP PAGINA 3) (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Terwijl over heel Nederland 6,6 pet. van de huisvrou wen niet tevreden is met de huis houdelijke arbeid bedraagt dit per centage 13,6 voor Amsterdam. Dit is een van de conclusies voor een door het bureau „Ogilvie" in op dracht van het Nederlandse uitzend bureau „Tempo-Team" ingesteld on derzoek onder 20.153 huisvrouwen in ons land. Vooral de Amsterdamse huisvrou wen tussen 30 en 49 jaar en in die groep dan in het bijzonder de welge- stelden waren met haar lot niet te vreden. In de categorie „welgestel- den" bedraagt het percentage onte vredenen in de hoofdstad niet min der dan 22 tegen 20,4 in Rotterdam en slechts 10,6 in Den Haag. (Van onze redactie (buitenland) UTRECHT In zijn of ficiële orgaan „De Gids" komt het Christelijk Nati onaal Vakverbond na een onderzoek tot de conclusie dat men in het Groninger Academisch Ziekenhuis al leen de beschikking over specialisten heeft, als men verpleging in de eerste en tweede klasse kan betalen. „De Gids" citeert een brief van een chirurg in het be doelde ziekenhuis, die daarin antwoordt op een aantal klachten uit CNV- kringen. Het CNV concludeert dat de zo hoog opgehemelde vrije artsenkeuze in medi sche kring „het slijk inge trapt wordt". Wordt een patiënt, die derde klas ligt, opgenomen in de afdeling plastische chirurgie van het Groningse ziekenhuis, dan wordt hij behandeld door een assistent (onder aanwijzingen van een chi rurg). Niet de aard van de ziekte, maar de bereidheid te betalen geeft de door slag, aldus het CNV. Verder doet het CNV een aanval op het feit dat alleen bezoekers van eer ste en tweedeklas-patiën ten door de hoofdpoort van het academisch zieken huis mogen. Voor bezoe kers van derde-klassers is er een apart klein poortje. Een derde klacht betreft de specialistentarieven. Zo werd een hoogleraar ge noemd die voor een con sult 20 gulden meer in re kening bracht dan andere hoogleraren in soortgelijke gevallen. Die andere hoog leraren rekenden, volgens het CNV, overigens wel een twee maal xo hoog ta rief als de „gewone" spe cialisten. Het CNV meent dat veel hoogleraren zo een bijver dienste hebben, die hun hooglaraarsalaris nog over treft. Het CNV acht een diepgaand onderzoek drin gend gewenst. Zie ook pag. 7). (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Geld, geld en nog eens geld, dat is waar we monenteel de meeste behoefte aan hebben". Dit zei de heer August Lindt, ge neral-commissioner van het Interna, tionale Comité van het Rode Kruis, gisteren op een persconferentie over de huidige toestand in de hulpverle. ning aan de slachtoffers van het con flict Nigeria-Biafra. De heer Lindt arriveerde via Rome rechtstreeks uit Nigeria - Biafra. Hij zou daar gisteren na een kort bezoek aan Genève weer naar terugkeren. Zijn informaties uit de eerste hand kwamen er op neer, dat in verschil lende depots buiten Nigeria-Biafra voornamelijk op het eiland Fernando Poo voldoende voedsel voor de eerstkomende zes maanden ligt opge slagen, dat ook voldoende hulpkrach ten aanwezig zijn, maar dat het gaat ontbreken aan geld om de hulpver leningsmachine op gang te houden. Tot eind van deze maand is er geld de operaties kosten ongeveer 300.000 per dag maar de verde re toekomst is onzeker. Het Neder landse Rode Kruis heeft maandag j.l. nog een miljoen Zwitserse fran ken overgemaakt 900.000), waar mee de hulpverlening „enkele dagen" verlengd kan worden, zoals de heer Lindt zei. Het Rode Kruis heeft 14 miljoen gulden per maand nodig om door te kunnen blijven draaien. Naar aanleiding van een recente tv-uitzending over verrottende voed selvoorraden verzekerde de heer Lindt, dat alle Rode-Kruisgoederen deskundig zijn opgeslagen en onder goede controle staan. De bewuste tv- uitzending betrof een niet goed opge slagen partij goederen op Calabar van een Nigeriaanse organisatie. Ojoekwoe, het Biafraanse staats hoofd, heeft gisteren meegedeeld, dat het voorgenomen bezoek van de Britse premier Harold Wilson aan 'Nigeria in Biafra de hoop doet toe nemen dat de burgeroorlog beëindigd kan worden. (ZIE OOK PAGINA II) (Van onze correspondent) BRUSSEL Tweeëntwintig mensen, waaronder de twee machinisten, zijn gisteren om het leven gekomen en 70 werden gewond toen twee personen treinen gistermorgen vroeg in de mist en sneeuw in La Louvière (Zuid-België) op elkaar inreden. De in paniek geraakte passagiers sprongen door gebroken conpéraam- pjes naar buiten met bloedende hoofdwonden of zakten op de grond in elkaar, aldus ooggetuigen. Medische ploegen en reddingsdien sten kwamen spoedig ter plaatse en begonnen onmiddellijk met het red dingswerk. Van veel slachtoffers moesten handen, armen of benen af gezet worden om -uit de wrakstukken bevrijd te kunnen worden. Het was het zwaarste spoorwegongeluk in België in 20 jaar. FOTO Deze man werd zwaar ge wond uit de wrakstukken ge haald. (ADVERTENTIES) ,V,\ Idolaril markiezendoek tegen felle zonnestralen! Vraag er naar bij een van de zonweringsbedrijven Alle Informaties: Kaars Sijpesteijn N.V. Krommenie tel. (02980) 83851 Zo U gewoon bent het kwartaals abonnementsgeld aan ons over te maken stort dan nu 14,op onze postrekening. Zo U tot incasso-giro wenst over te gaan zenden wij daartoe gaarne een machtiging. De STEM. Afd. Administratie. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1