Verkeerstuin Terneuzen gaat flink uitbreiden Zuid-Beveland In najaar strijd om Scheldebeker Geen Oostei Zaamslag koopt grond voor twee tennisbanen eel belang Iderde Zeeu LUCKY LUKE EN CALAMITY JANE Afscheid van districtschef bij PZEM Resultaten duidelijk merkbaar TERNEUZEN Belangstelling eerste avond jubileum week zeer groot GOES Wees] Pk zijn ver lichtgewic voordezt in 1968-or Edelachtbare prestatie etenscliappelijk (personeel in Gent wil staken Dode zeekoet op Zeeuwse strand I <*n dode «nPn -land en Wiasekerke is I k<>et gevnnrfo ee" poot geringde zee- I vogel wordt bi» dergelijke zee- I troffen De sPoradisch aange- wwïï®OM^nS, rgeringd onder I aanhSlaR en tlïJlliyiJi I hct Jaar! "11 te koud voor de tijd van cijfers ge' rnm^ &fk 5 m- ■h MMm Nieuwe samenstelling bestuur ARKA afd. O.-Z.-Vlaanderen Speeltuin Zuid Jeugdherberg Axel Plan voor passage Bestemmingsplan Bijdrage van f 5.900.- Oversteekplaats Kleuter doodgereden VANDAAG MORGEN nuKSWATl 0 ENORM 'Typen 94, Pfaff Naaimachine fargemeester D Blijvend succei janhoudend koud DE STEM VAN DINSDAG 25 MAART 1969 stósfc* De verkeerstuin in Xerneuzen is bij de schooljeugd zeer in trek. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Als uitvloeisel van de beslissingen die werden genomen in de algemene ledenvergadering van de ARKA afd. Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen werd de samenstelling van het bestuur gewijzigd. In een be stuursvergadering werden de func ties als volgt verdeeld: Voorzitter: J. van Sambeek, gemeentesecreta ris van Clinge vice voorzitter H. Agten, rijksambtenaar te Terneuzen, secretaris-penningmees ter R. Slock, gemeenteambtenaar te Sas van Gent; 2e secretaris-penning- meester W. v.d. Dries, rijksambte naar te Sas van Gent, overige be stuursleden G. Altena, rijksambte naar te Terneuzen, J. v. den Elshout technisch ambtenaar te Hulst, F. Impens, rayon-assistent Rijks Land bouw voorlichtingsdienst te Zuiddor- pe, mr. J. Reuser, burgemeester te St.-Jansteen en B. A. de Schep per, gemeentesecretaris te Vogel waarde. Bij de sub-groep gemeente ambtenaren zullen de heren mr. Reuser en, B. de Schepper optreden als respectievelijk voorzitter en se cretaris. Bij de subgroep rijksambte naren zal als voorzitter optreden de heer H. J. Agten, terwijl de heer G. Altena het secretariaat zal ver vullen. (Van een onzer verslaggeefsters) GOES De heer J. Vader uit Goes, technisch hoofdambtenaar bij de n.v. PZEM, zal onderdag 27 maart in verband met zijn pensionering af scheid nemen. De heer Vader kwam in 1922 als leerling-monteur in dienst bij de So- ciété Anonyme. Dit bedrijf werd in 1929 door de PZEM overgenomen. De heer Vader heeft als technisch amb tenaar over diverse districten de lei ding gehad. In 1957 werd hij benoemd tot chef van het district Goes en omgeving. De heer Vader zal tijdens een bij eenkomst in hotel De Korenbeurs af scheid nemen van directie en perso neel van de PZEM. Deze bijeenkomst duurt van 3 tot half 5. Ds.arna kun nen belangstellenden buiten het be drijf afscheid nemen van de heer Vader. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeeland ABONNEMENTSPRIJS: 14.00 per kwartaaJ (excl. 50 cent incassokosten), 4,75 p. maand (excL 5 cent incassokosten) KANTOREN: Steenstraat 14, Hulst tel. 01140-3751 Klokstraat 1, Goes tel. 01100-8030 KLACHTEN BEZORGING (na kantooruren) teL 01158-1940 teL 01180-5550 REDACTIE ZEELAND: Chef Zeeuwse redactie. A F Koopman (01180-7438) REDACTIE ZEEUWSCH-VLAANDEREN: G. van Berkel (01150 4866) en J. Robesii. (01140-2005) REDACTIE WALCHEREN: C. Schets (01180-7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHO C WEN-D III V ELAND: mej. S. Maaskant (Ü11U0 5689) SPORTREDACTIE ZEELAND: Th. Klem <01150 4865) EXPLOITATIE ADV.: L. K. M de Jong (Inspecteur) Terneuzen, tel. 01150-4281 Th. de Bakker Terneuzen, tel. 01150-2601 M. Bogers Oostburg, tel 01170-2893 C. Menu Goes. tel. 01100-8030 J. Schieman Axel, tel. 01155-1224 (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Bij de ingang van de Jeugdverkeerstuin in Terneuzen staat een klas schoolkinderen te popelen van ongeduld. Ze kunnen nauwelijks wachten tot hoofdagent A. Janse van de Gemeentepolitie met zijn eerste in structie klaar is. Als het dan zover is hollen ze als coureurs bij een Le Mans start naar de trapautootjes en fietsjes. In het vierde jaar van haar bestaan hoeft de jeugdverkeerstuin in Ter neuzen - de eerste en enige in Zeeland - haar waardevolle bijdrage aan de bevordering van de verkeersveiligheid niet meer te bewijzen. Vorig jaar werd de tuin door rond 8000 kinderen in schoolverband bezocht. „Hopelijk wordt het dit jaar meer" zegt hoofdinspecteur korpschef Hu- bregtse, die voorzitter is van de stichting „Jeugdverkeerstuin in Ter neuzen." Met 't oog op die verwach- Nu de mooie (maar erg koude) dagen zijn aangebroken, werkt een aantal leden van de Speeltuin Zuid aan de Alvarezlaan, met man en macht om in de nazomer de officië le opening te kunnen doen plaatsvin den. Een aantal leden is bezig ge weest met het graven van sleuven voor de draineerbuizen. Met dit kar wei is men thans gereedgekomen. Ondertussen werd ook een groot gedeelte van de speelwerktuigen ge maakt. Men gaat daarmee spoedig verder. Voor de opening moet overigens nog veel gedaan worden en daarom is iedere vrijwilliger bij het be stuur van harte welkom. Voor deze 350 leden tellende speel tuinvereniging geeft het gemeentebe stuur een startsubsidie van duizend gulden en in de volgende jaren zal ook weer een subsidie worden gege ven. De officiële naam voor de speel tuin zal bij de opening door de kin deren worden bedacht. Groede Ouderavond kleuterschool Op de jaarlijkse ouderavond van kleuter school De Wantenweverin Groede hield de heer A. Clement een praat je over de kleuter in het verkeer. Aan de hand van een veertigtal dia's liet hij goede en slechte voorbeelden van verkeersopvoeding zien. „U moet de kleintjes niet bangmaken", zei wachtmeester Clement. „U moet hen de regels leren en daardoor zul len zij beter vertrouwd raken met het verkeer. Een kind dat zich vei lig voelt, is minder gevaarlijk dan een bang kind". De ouders konden op deze druk bezochte avond onder vinden dat de onlangs geplaatste centrale verwarming het uitstekend deed. Aan het eind van de avond bewon derden de ouders de zeer gevarieer de prestaties van hun kroost. Retranchement Ons Genoegen De muziekver eniging „Ons Genoegen" uit Re tranchement gaf in het gymnastiek lokaal van de openbare lagere school de voorjaarsuitvoering. Voorzitter J. A. Hennekeij betreurde het dat de belangstelling slechts matig was. Na het concert bracht de toneel groep een spel: „Ik geef u nog drie maanden". Dirigent van het muzi kale gedeelte was de heer Fr. v. d. Bussche uit Sluis en regisseur van de toneelgroep de heer J. Hakker uit Retranchement. Sluis Gymnastiek In restaurant „Smallegange" hield de Sluisse gym nastiekvereniging „Willen is Kun nen" de jaarvergadering, onder lei ding van voorzitter Kapsenberg. De bestuursleden W. H. Kapsenberg, A. V. Bukkens (secretaris), mej. A. Ohms (penningmeesteresse), alsook mej. R. v. d. Walle werden allen herkozen. Tevens werden tot nieu we bestuursleden gekozen Maria Kap senberg, Jos Ultee en George Groos- man. Voor het begin van de vergadering werd in het parochiehuis nog een film vertoond, beschikbaar gesteld door de Nederl. Sportfederatie. Voor deze film, „Ringen, rekken en ritme" bestond veel belangstelling van de zijde van de jeugd. Onder meer wer den de wereldkampioenschappen tur nen in Tsj echoslowakij e in beeld gebracht. te drukte krijgt hoofdagent Janse assistentie van hoofdagent Bakker De technische apparatuur van de verkeerstuin zal een flinke uitbrei ding ondergaan, o.m. zal het aantal luidsprekers van vier op twintig worden gebracht. Een andere be langrijke nieuwe voorziening die de verkeerstuin te wachten staat, is een mini-ahob, een installatie van auto matische halve overwegbomen. De totale kosten van deze vernieuwin gen zijn geraamd op ongeveer tien duizend gulden, waarvoor het be drijfsleven heeft gezorgd. Toch blijft er nog altijd voor een niet onaanzienlijk bedrag te finan cieren, willen de uitbreidingsplannen gerealiseerd worden. Om uit de geld zorgen te komen doet de heer Hu- bregtse de volgende suggestie aan de hand: „Als de oudercommissies elk jaar een eenmalige bijdrage van b.v. f 2,per leerling betalen, komen we een heel eind. Er zijn wel eens stemmen opge gaan om de jeugdverkeerstuin een meer commerciële opzet te geven Als toeristische trekpleister zou er dan meer geld in het laatje komen Hoofdinspecteur Hubregtse is daar niet enthousiast voor „De verkeers tuin is nu eenmaal geen speeltuin. Het is een instructieve zaak en dat betekent dat je niet Jan en alleman kan toelaten. Het materiaal zou er maar onder te lijden hebben." De jeugdverkeerstuin is ook op woensdag- en zaterdagmiddagen en in de schoolvakanties niet geopend. „Ik kan daar niet meer politiemensen voor vrijmaken. Als er van particu liere zijde een aanbod wordt gedaan om het toezicht en de verkeersin- structie over te nemen, zou ik daar in principe wel wat voor voelen", al dus de heer Hubregtse. Mening van de heer J. A. van der Lijken, hoofd van de openbare la gere school te Hoek: „Deze verkeers tuin is fantastisch. Sinds ik hier met de leerlingen kom, is het gemiddel de aantal fouten op de verkeers- examens gedaald van vier op twee." Mejufrouw G. de Bruin, van de Jacob Catsschool in Terneuzen: „Ze leren hier goed op de borden te let ten. En als ze eens een verkeersfout maken worden ze daar tenminste niet direct het slachtoffer van." (Van een onzer verslaggevers) AXEL De belangstelling op de openingsavond van de jubileumfeest- week in de Axelse jeugdherberg Bleye Haghe was buitengewoon groot. Op de dansvloer in de grote zaal, waar de muziek werd verzorgd door de beatband Flash, werden ruim 200 jongeren geteld. De show van hippe tienerkleding, verzorgd door de Axelse firma Dey, de Dikkertyshop (ruilwinkel), het lichtorgel en de vertoning van vloei stofdia's bleken zeer goede trekpleis ters. In het feestprogramma is voor vrij dagavond a.s. een wijziging gekomen. In plaats van het toneelgezelschap „Reizend Zeeuws Volkstoneel" (RZ VT) zal optreden de Vlissingse to neelgroep „De Zeeuwse Comedie" met de klucht in drie bedrijven „Een rare familie" van Arnold en M. Bach. Het toneelgezelschap wordt geleid door de heer P. de Leeuw; het werd tweede tijdens de wedstrijden voor het Zeeuws Landjuweel. Het RZVT kon niet optreden, omdat plotseling de hoofdrolspeelster van de groep ziek is geworden. Kloetinge (Van een onzer verslaggeefsters) De buurtvereniging „Lange Kerk straat" is Goes houdt op vrijdag 28 maart om 20 uur een vergadering in lunchroom Luteyn in Goes, waarop gesproken zal worden over de moge lijke realisatie van een „passage" in de Lange Kerkstraat en in de Klok straat. Het idee hiertoe is uitgegaan vain winkeliers in de Lange Kerkstraat. De buurtvereniging heeft het plan voorgelegd aan burgemeester en wei houders van Goes, gemeentewerken en de politie. Volgens het bestuurslid F. Gerrit sen van de buurtvereniging sitaat men van deze zijden positief tegen over het plan. Ook heeft de buurtvereniging con tact opgenomen met buurtverenigin gen in steden, waar dergelijke passa ges reeds zijn gerealiseerd. Biezelinge Wandelsport In de consistorie van de Herv. kerk werd een goed bezochte jaarvergadering gehouden van de wandelsportvereniging Stap voor stap vooruit, te Biezelinge. De leden brachten een aantrek kelijk programma van toneel en zang Uit het jaarverslag bleek, dat de vereniging er-goed voorstaat: het le dental neemt nog steeds toe en aan vele wandeltochten in en buiten Zee land werd deelgenomen. De eerste tocht van dit seizoen, waaraan zal worden deelgenomen, is zaterdag 29 maart te Middelburg. Ellewoutsdijk Afscheid Tijdens een bijeen komst op 28 maart in het M. J. van Hattumhuis zal afscheid worden ge nomen van de heer P. J. H. C. Knuijt, hoofd van de openbare lagere school. Met ingang van 1 april is de heer P. van den Berg als zijn opvolger be. noemd. Hansweert Herv. vrouwen Op de maand vergadering van de Hervormde Vrou wengroep, afd. Hansweert, hield de presidente der vereniging, mevr. A. v. d. Lelie-Esterik, een medita tie over de betekenis van linnen in het nieuwe testament. Spreekster van deze avond was mej. C. Dirkse uit Goes, die aan de hand n meegebracht vlas en vlas- produkten op aanschouwelijke wijze de vlasbewerking uiteenzette. Even zo werd de katoenbewerking behan deld. Tenslotte liet mej. Dirkse zien hoe na vele bewerkingen linnen en katoenen weefsels ontstaan en ook mengvormen daarvan. In de stille week voor Pasen is er een extra-bijeenkomst van de Hervormde Vrouwengroep, waarbij de paasliturgie van de landelijke C. J.V.T. gevolgd wordt. Kapelle Ouderavond chr. school In het CJV-gebouw werd een druk bezoch te ouderavond gehouden van de chr nationale school in Kapelle. In zijn openingswoord zei voorzitter M. C. Duynhouwer, dat door een fusie van de drie organisaties voor christelijk onderwijs het christelijk basis- en kleuteronderwijs in ons land thans gebeurt vanuit één organisatie. Door de leerlingen van de school werd onder leiding van het onderwij zend personeel een paasdeclamatori- um opgevoerd en verder werden en kele natuurfilms uit Afrika vertoond. Notabel In de vacature ontstaan door het overlijden van de heer J. Meulenberg is gekozen tot notabel van de Herv. Kerk in Kapelle de heer M. A. Hoogesteger. Deze heeft zijn benoeming aangenomen. Kapelle-Biezelinge Plattelandsvrouwen Onder lei ding van mevrouw Huisman-Griep hield de afdeling Kapelle-Biezelinge van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen haar maandelijkse vergade ring in „De Caisson". Het program ma werd gevuld door de PZEM te Middelburg met een demonstratie o- ver het bereiden van paasgerechten. Korfbal Blauw-Wit Korfbalver eniging Blauw-Wit hield in „Amici- tia" een oudermiddag. De welpenaf deling van deze vereniging is groot en het was dan ook een goed idee van het Blauw-Wit-bestuur de ouders in de gelegenheid te stellen hun kin deren aan het werk te zien in hun activiteiten, die bedoeld ziji als vooropleiding van het korfbalspel. Voorzitter E. Mieras gaf een kor te uiteenzetting. 's-Heer Aiendskerke Burgemeester en wethouders zullen de raad donderdag 27 maart voorstel len een krediet van 56.000 gulden uit te trekken voor een verbetering van de Dorpsstraat. Verder zal, als de raad ermee ak koord gaat, een bedrag van 750.000 gulden worden uitgetrokken voor de aankoop van eigendommen en het bouwrijpmaken van gronden in het bestemmingsplan voor Lewedorp. De raadsvergadering, waarop ook voorstellen betreffende de verkoop van stukjes grond aan de orde komen, begint 's avonds om half 8. (Van onze zwemmedewerker) MIDDELBURG Uit de langebaan-agenda van de Kring Zee land der Koninklijke Nederlandse Zwembond blijkt, dat de befaamde Scheldebekerwedstrijd op zaterdag 13 september zal worden georga niseerd. Deze echte „zeewedstrijd" van Breskens (Nieuwersluis) naar Vlissingen (Badstrand) vond voor het laatst in 1964 plaats. Daarna is deze wedstrijd niet meer gezwommen. En dat had uiteraard vele oorzaken. Om een wedstrijd als deze goed te kunnen organiseren is de hulp van al deze instanties dringend noodzake lijk. De rijkswaterstaat moet toe stemming verlenen, het loodswezen is onmisbaar voor het juiste ogen blik van de start, de zeevaartschool- teerlingen, de reddingsbrigade en de zeeverkenners moeten voor de juiste begeleiding van de maximum 20 deelnemers zorgen, zodat de veilig heid van de zwemmers is verzekerd. Bovendien worden alle deelnemers enkele uren voor de wedstrijd door doktoren streng gekeurd om onge lukken te voorkomen. Dit alles vraagt een goede administratieve begeleiding en daar valt of staat de gehele organisatie mee. De meeste vrees heeft het comité voor het weer en dan voornamelijk voor de wind. Is deze te krachtig, dan durft men het risico niet aan en ver plaatst men de wedstrijd naar het kanaal door Walchéren. Men zwemt dan van Middelburg naar Vlissingen over een afstand van ongeveer 5 km. Dit is uiteraard maar een „sur rogaat"-wedstrijd daar de kostbare prijzen en herinneringsmedailles niet worden uitgereikt. Dit gebeurde voor het laatst in 1965. In 1966 mocht (Van onze correspondent) ZAAMSLAG „We willen dat het tennissen van de naam, als zou het een elite-sport zijn, afstand doet. De beoefening van deze tak van sport moet voor alle bevolkingsgroepen mogelijk zijn". Burgemeester J. de Pree verdedig de met deze woorden in de raadsver gadering, die maandagmiddag werd gehouden, het voorstel tot aankoop van een perceel grond voor de aan leg van twee tennisvelden. Bedenkingen werden geuit dooi het raadslid A. J. de Visser dat op zag tegen eventuele grote exploitatie tekorten, voor welke de gemeente zou moeten opdraaien. „De exploitatie van een tennisveld sluitend te maken, lijkt mij een on. mogelijkheid Maar als wij deze sport onder de gehele bevolking willen brengen moeten wij er ook wat vooi over hebben", aldus de voorzitter. Vorig jaar september behandelde de raad reeds een principevoorste) over de aanleg van twee tennisba nen naast het gymnastiekgebouw. De gemeente heeft nu de kans de in breng van dure bouwgrond aan de Sportlaan met ongeveer ƒ25.000 te kunnen verlagen, door aankoop van nog een gedeelte van de tuin van de heer J. van Fraeijenhove, groot on geveer 1000 m2, voor de prijs var» 10.000 gulden. Om het tekort te ver minderen, zal de reserve voor de gro te onderhoudswerken aan de haven ingebracht worden. Deze reserve is thans, als gevolg van de verbetering van de zeewering, niet meer nodig De gemeente zal daardoor jaarlijks een bedrag van ƒ5900,- moeten bij dragen. De sportvereniging Zaamslag ontplooit een grote activiteit en bezit thans 420 leden. Voor de tennissport zijn thans 40 aanmeldingen. De he ren Pladdet en De Visser waren te gen het voorstel het club- en buurt huiswerk in Zaamslag subsidie te verlenen. De heer De Visser zag dit werk lie ver geheel door het particulier ini tiatief verzorgd. De voorzitter zei dat het voorstel juist beoogt een eigen Zaamslagse inbreng in dit werk te hebben. De onlangs opgerichte stich ting zal zich echter aansluiten bij de algemene stichting te Terneuzen. Dit, omdat de gemeente Zaamslag te klein is om op eigen houtje voor een rijks subsidie in aanmerking te komen. Het gemeentelijk subsidie zal voor het jaar 1970 neerkomen op een be drag van 3618,Door de Terneu- zense stichting is voor het jeugdwerk reeds een barak ter beschikking ge steld, die aan de Sportlaan zal wor den opgezet De situering van de oversteek plaats vonden de meeste raadsleden niet de gewenste oplossing, hoofdza kelijk omdat men dan van Axel ko mend tweemaal de weg moest over steken om de Puntstraat te kunnen inrijden. De voorzitter zei een betere oplossing met alle plezier te willen aanvaarden, doch niemand wist er een, zodat het voorstel tot het plaat sen van verkeersborden in verband met de ingebruikname van het rij wielpad langs de Axelsestraat toch werd aanvaard. Als vakonderwijzeres aan de open bare lagere school werd in vaste dienst benoemd mej. C. M. de Winde, Terneuzen, de Scheldebekerwedstrijd niet wor den verzwommen vanwege het druk ke scheepvaartverkeer. In de plaats hiervan kwam een 5 kilometerwed strijd in het Veersemeer. Ook in 1967 stond deze wed trijd op het pro gramma. Een ongeval van de se cretaresse deed de wedstrijd ver vallen doch plotseling kreeg men weer toestemming om op 16 septem ber de Schelde over te zwemmen. Om genoemde reden werd de wed strijd een jaar uitgesteld. Lang na dat het programma van de Kring Zeeland was vastgelegd, kwam het bericht, dat de Scheldebekerwed strijd zou worden georganiseerd op zaterdag 24 augustus, gelijktijdig met de traditionele Havenwedstrijd in Breskens. En aangezien het Scheldestroom-bestuur noch het Scheldebeker-eomité hun wedstrijd wilden verplaatsen, werd de toe stemming voor het houden van de Scheldebékerwedstrijd door de K.N. Z.B. geweigerd. Dit jaar is de juis te weg bewandeld en zodoende kan de wedstrijd bij goed weer op zater dag 13 september worden gehouden. De zwaarste zwemwedstrijd van Ne derland sluit prachtig aan op de Zeeuwse langebaan-wedstrijden. Na de Havenwedstrijd, de Kreekrace te Terneuzen, de 2 kilometer van Zie- rikzee en de ronde van Sas van Gent volgt dan de Scheldebekerwed strijd als bekroning van het zwem- seizoen. Hoewel deze wedstrijd internatio naal is zullen ongetwijfeld enkele plaatsen worden gereserveerd voor de Zeeuwse lange-afstand-specialis- ten. En deze komen dan goed voor bereid aan de start. Op het Schelde beker-eomité rust de zware taak om alles weer tot in de puntjes te rege len. Maar met de hulp van alle be trokken instanties zal de Scheldebe kerwedstrijd beslist tot een goed ein de worden gebracht. (Van onze correspondent) REUSEL Gistermiddag om 15.40 uur is in Reusel op het weggedeelte te Hoeven ter hoogte van het buspad het vierjarig meisje W. J. N. Vrijsen dodelijk verongelukt toen zij op haar fietsje vlak voor een uit de richting Eindhoven komende auto de weg overstak en werd aangereden. Het kind overleed ter plaatse. 'orgen, woensdag 26 maart; answeert: 8.26 en 21.01 u^. Jerneuzen: 7.49 en 20.27 uur; Vlissingen: 7.21 en 20.00 uur- Wemeldinge: 8.45 en 21.23 uUr TONEEL. FILM. CONCERT TERNEUZEN Luxer 20 uur Noodlanding in de frontlinie, ]i OOSTBURG Ledel 20 uur Barbarella, 18 3. VLISSINGEN Alhambra 20 uur Strijd zonder genade, 14 j, GOES Grand 20 uur De rimboevechters van Birma,II MIDDELBURG City 20 uur De gewetenloze plunderaars 1 Mexico, 18 j. BRESKENS Uitkomst 19 30 uur Rode-Kruisfilm ST. NIKLAAS Palace Hang op, 18 j. Renova De rijke families, 14 j Select Het jungleboek, a.l. GENT Scala De Apenpianeet, 18 j, Agora Goldfinger, 18 J. Normandië Cash Cash, 18 j, ANTWERPEN Rex De bende van Bonnot II 10, 12.10, 14.30, 16.50, 19.10 enij Rubens Funny Girl, 14 14, 17 en 20.30 uur Ambassades 24 uur uit een e wenleven, 14 j. 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Capitole De mannen van LssTj 11.45, 14, 16.30, 19 en 21.30 uj Savoy Prinsessan, 14 j. 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Astrid De ondankbare, 14 10, 12.10, 14.30, 16.50 en 19.1l| Quellin The shoes of the i 14, 17.15 en 20.30 uur Astra Mayerling, 14 j. 11.45, 14, 16.30. 19 en 21.30 d TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Vleeshal 1418 uur Multipels] objekten DIVERSEN GOES Landbouwcentrum Westsingel: 12 en 14-16 uur Spreekuren!' lichtingscentrum Huishouding Gezin (tel. 01100-6440) 's-HEERENHOEK Jeugdhoeve 20 uur Bijeenta! stichting Opbouw West-ZuWf veland MIDDELBURG Hof van Tangen 13.30-17.30 en 19-23 uur Ze» jaarbeurs TONEEL, FILM, CONCERT I MIDDELBURG City 20 uur De gewetenloze plunderaars Mexico, 18 j. GOES Prins van Oranje 14 uur Les fourberies de Scapin I voorstelling) NIEUWVLIET Dorpsherberg 19.30 uur Rol Kruisfilm ST. NIKLAAS Bioscopen als onder vandaal GENT Bioscopen als onder vandaag ANTWERPEN Bioscopen als onder vandaag TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Vleeshal 14-18 uur Multipels en objekten DIVERSEN GOES Landbouwcentrum 10.30 jjl derdag Ned. bond van pla»ti vrouwen afd. Zeeland MIDDELBURG Hof van Tangen 13.30-17.30 uur Zeeuwse jaarbeurs (AI BERGEN OP ZOOM: TERNEUZEN: Korteme Nieuwe Verder verkrijgbaar bij: A C. BASTIAANSE Papegaa H. A. DE BREUCK B. F. v. G. HEMELAAR Nieuwen G. HEMELAAR Langevil (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Rurgemees- I ter Drijber is, na de opening van de Zeeuwse jaarbeurs, op een I racefiets in de stand van het I YVielercomité Middelburg ge klommen en heeft daar 250 m te- I uurwerk gereden in een 1 tijd van 18 seconden. De burge- I meester verwekte door deze spor- I tieve prestatie een groot enthou- I siasme bij de vele omstanders. (Van een onzer verslaggevers) mSü4 Het, wetenschappelijk per- Gent t"» Rijksuniversiteit te eJ Academisch Ziekenhuis I leppen donderdag a.s. het werk neer- I antwoord*V00r deze datum geen I Van hol 13 ontvangen van de raac I OD een v?n de Rijksuniversitei: lowr a ?oek om te onderhandeier eisen die op 27 december ng laar werden ingediend. I schannff nniSaties' waarbÜ de weten. I gesloten 6 medewerkers zijn aan- lleen ef' gTn het Publiek de raad leonsn,te maken voor een I de geval? ""derdag. Voor dringen den aangelegd WaChUijst WOrJ lBrit-museum 40521., Londen S.W. 7, offer van ot f ^?ek°et, een slacht- I door de am »0 's onderzocht keer G Osseiai,1i"v-VOg^lkundige' de opgestuurd naar W ,De ring is |_Arnhem. het vogelstation in Vooruitzicht woensdag donderdag «Pgesteld door h,et K.N.M.I °P maandag ««18.00 uur; J Plaatseijjh inngju m a» m f^den onder A x "teniP-' 2 tot 7 &0ge Periode va^"aa-1: kans op een eLPr0cenk kans nnminstens 12 uur: V^ri5ftp'o" en°tPeen B6heel droog tot 5; m,nerdag: aanta) uren zon: - gradr nortndaieimax °t t0t 5 graden «paden onder A max--temp.: 1 tot 7 I dJoge periode vaTm': kans op eep Procent; kan?onmins,ens 12 uur' etmaal: 50 pro^n°p een geheel droog

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2