>TENT- JNTANT Accommodatie in Tmava gebrekkig SPART Ak-TRAINER JAN HUCKO: AJAX DEFENSIEF KWETSBAAR' fill Kostbare fout van F.C. Brugge Schrijvers vervangt van Zoghei KAMPIOENSCHAP VOOR AMVJ-ERS Protesten Feijenoord en Twente St. Aloysius bleef op het nippertje ongeslagen Merkel weg bijNürnberg (m/vr.) 'ers n/vr.) Volleybalcompetitie Huldiging van Kees Hoogstraate BELGISCH VOETBAL Axelse judoka's namen revanche SLAG inesius Brey, Spits Co untants larbeurs jwste snufjes r n o e Gecultiveerd voetbal van Amsterdammers STEUN maarTrnke bl°edige schutter is' AANTALLEN PSYCHOLOOG Boedapest© BILJARTSELECTIE Theo Plat jouw begon matig Uitslagen TAFELTENNISCOMPETITIE Schout van RKHA V won in AVRO-cross Waar je ook kijkf overal gaan steeds meer mensen over op Roxy 25. U blijft toch niet achter? DE STEM VAN DINSDAG 25 MAART 1969 15 >.v. de toneelgroep tAAÜW - 502 - 904 - 657 «n - 1706- 184. 011 haald te worden uiterim iderstaiamd adres: G traat 47, Graauw handeling i Accountantskantoor ullemen) TILBÜHO kantoor Tilburg aantrekkelijke en kkring met interes- iiekostenivergioeidiing secundaire voorzie- aam postbus 222 ite Tilburg. ItAAOT s Bilt en 's-Hertogenbosdil vaterbouwkundlge projecten :allaties. i-Hortogenboech, Breda W jndige projecten, genieten de voorkeur. ipleiding of gelljkweafdlS' je ervaring. cht een korte brief of een tatiebrief) te richten een huize „Houdringe", De.' n sollicitatieformulier voic flan onze speciale verslaggever) IRNAVA Het stadion van Spar tak ligt in het centrum van Tma st, Het biedt plaats aan 26.000 toe- schouwers en die schijnen er wel dikwijls te komen. De uittocht van Nederlanders, zoals naar Parijs, is tHeen daarom al onmogelijk. Haar zelfs al zou de Amsterdamse dut een grote hoeveelheid kaarten Ier beschikking krijgen, dan nog is Ijel uiterst twijfelachtig of veel supporters de reis naar Tmava tallen maken. Hotelaccommodatie her nauwelijks en ook het vervoer levert over de slechte wegen gro te problemen op. De enige uitwijk mogelijkheid is Bratislava, dat 45 km van Tmava ligt en de dichst bijzijnde stad met een vliegveld is. Meer dan eendaagse reizen zul len er voor de meeste Ajax-sup- poorters zeker niet in zitten, want ook in het voormalige Presburg is nog hotelruimte beperkt. De Ajax- spelers zullen vrijwel zeker wor den ondergebracht in het Karpa- tihotel. In de omgeving is name lijk geen gelegenheid om zich voor te bereiden. ZEIST Bondscoach George Kessler heeft gisteren piet spelers en reserves voor de wedstrijd tegen Luxemburg (woensdagavond in Rotterdam) getraind. Er was onverwacht een nieuw „gezicht" in de kerngroep. Reserve-doel man Nico van Zoghei is namelijk geblesseerd en in zijn plaats riep Kessler Twente-keeper Piet Schrijvers op. De eventuele invaller voor Jan van Beveren werd meteen flink onder handen genomen. Op bovenstaande foto een klein bewijs daarvan. (Van onze speciale verslaggever) TRNAVA Vraag een supporter van Spartak Trnava hoe het komt dat zijn club in twee jaar tijds uit het niets is opgerukt naar de Europese top on u krijgt als antwoord: „Ik weet het niet. Het is een wonder, een sprookje". Stel dezelfde vraag aan trainer Jan Hucko en het antwoord luidt: „Mijn voorganger Anton Malatinsky is daarvoor verantwoordelijk. Hij is de beste trainer van Tsjecho- slowakije. Hij wordt wel de Tsjechische Herberger genoemd. Ik vind dat terecht, want voor mij is Malatinsky een van de beste trainers van Europa". Jan Hucko, die van augustus tot november de spelers uitsluitend op conditie heeft getraind en nu, in de slotfase van de competitie waarin Spartak weer naar het kampioen schap lonkt uitsluitend techniek geeft, wil nog drie jaar in Trnava blijven. Daarna wil hij wel eens naar West-Europa. „Er wordt daar veel meer betaald. Hier kun je van een trainerssalaris nauwelijks le ven". TSJECHOSLOWAKIJE 99 I Jan Hucko is een bescheiden man. [Acht maanden geleden werd hij bij ak aangetrokken als coach na- Jdat Malatinsky was vertrokken naar let Oostenrijkse Admira in Wenen, Dan Hucko is 37 jaar. Door zijn grij ze haardos lijkt hij ouder. Tot zijn |8e speelde hij zelf voetbal. Eerst 'i studentenclub Slavia, Bratis lava en later bij Slovan Jan Hucko loont nog in Bratislava, waar hij Vier uur per week pedagogie doceert ian de sporthogeschool. Iedere dag wist hij naar het op 50 kilometer pan zijn woonplaats gelegen stadje grnava. De pelers van Spartak trainen wekelijks 6 tot 8 keer. „For- peei zijn zij amateurs, maar in feite bedrijven zij de voetbalsport net z° professioneel als de spelers van jAjax, Manchester-United en Mi- in", aldus Hucko. Daj 's mogelijk omdat Spartak fi nancieel wordt gesteund door de [„Trnavske Automobilove Zavody", ten fabriek, die vrachtauto's ver vaardigt en vrijwel alle Spartak-spe- llers op de loonlijst heeft staan. Huc- |ko is bezig aan zijn negende seizoen K8™er' Zes jaar had hij Inter Bratislava onder zijn hoede en twee aar Slovan Bratislava. Met Slovan werd hy voor het I "ril met Ajax eerst geconfron- .A"»:wedstrijd te Amsterdam II L i? ^Jax S1°van met 5—1. „La- IvedSvL nog gezien in de IEl e?en Dukla en i" een IhS wal toerno°i in Bratislava. I Aiax «„off.een e,rg §oede Pioeg. 1 Crnvff va gecultiveerd voetbal, te X zer en Swart hebben gro- da, u u ,°P mij gemaakt. Ik weet, I -ï - .een vakman is. Alleen dat hij er nog niet in is I fnrm een sterke verdediging te ta\Defensief h Ajax dicht ltei L tbaar', ?P de televisie heb- Toen wo Jer iax Hewfica gezien, gemaak?'t0Ch Wel kapitale fou" tiendcka„is-ivan plan voor de der- derlanH nog een keer naar Ne- soÏÏite k,omen' H« wil Daniëls- niet Ik hPri!en' i?le ,kent hii nog 'L i Setoord, dat Daniëls- Dat" w? ,spelers hebben wij ook"! formal?inderdaad »"•>- SStet bleek za Sfïjü'l tegen Slavia „Zo zullen alles van bleek zaterdag in de wii „niT; ""Vn Slavia „Zo Huncko^an.r(3aln SP®len" k°n' dem?enUln„kan1 niet uitsluitend ver- aanvallcn nP is getraind op Tsievho siou",ïr0m sPartak in Hucko ontk^1^ Popnlair». Jan I Aiax naar ,i i?1, dat de weg Vai ^er is ppur?e alve fuiales moei!ij 'alt ,vL n dan dle van Spar- test de nvins Was Steaua Boeka- pioeg sn»7d teKenstander. Die tas U Sand' beSte V°etbal- Rei" Athene was Was !rR 2wak en Wel erg iastjR S°ed elftal, maar bessen wSChi5;,n 6este™d door de bahoe en fe Neurenberg, Fener. ^rijden Beflca- Het in die wed kan de d1o?5 t ze'fvertrouwen 111611 Maar 1 ®en ons van pas ko V00r Aiax £nJTOter voordeel ii Woor. heeft L ln de winter ge ^mpeti irLdoorgevoetbald- Onze «W f6bruarigltnawn0Vembei tot en ari Wel naar 7! aA1^ zlJ.n m febru- 6n hebben Amerika geweest hen gespeeld m een paar wedstrfj- te winnen ontn13^ noodzaak om 4da, w °m blak Daarom geloof hebben dan 4? ^edstriidervaring kan eeS Hucko is een psycholoog. Hij vindt dat iedere trainer dat moet zijn om dat de voetbalsport volgens hem een hoge graad van ontwikkeling ver eist. „De psychologie is tegenwoor dig bijzonder belangrijk. Ik kan me voorstellen, dat men er bij Ajax zo veel waarde aan hecht'', zegt hij na dat wij hem hebben verteld, dat Ajax zowel een psycholoog als psy chiater in dienst heeft. Hucko is niet alleen in dienst bij Spartak, maar ook bij de Tsjechische voetbalbond. Hij is assistent van bondstrainer Marko Vijf speleirs van Spartak maken deel uit van de nationale selectie. Het zijn Adamec, Kuna, Kabat, Ha- gara en Tobias. „Zij zullen na de wedstrijd in Amsterdam in Neder land blijven om op 16 april met het Tsjechische elftal tegen uw nationa le ploeg te spelen. Voor mij is het duel tegen Ajax echter het belang rijkste. De spelers zijn optimistisch. Met uitzondering van doelman Geryk zijn zij afkomstig uit Slowakije. Dat betekent dat zij vechters zijn. Ik re ken op een optimale inzet. Eigenlijk hoef ik daar niet eens over te pra ten, want Slowaken zijn altijd al vechters geweest. Ons elftal geeft zich in iedere wedstrijd voor de vol le honderd procent". Hucko legt steeds weer de nadruk op het woord „elftal". „Onze grootste tekortko ming is dat we maar elf spelers hebben, de reserves zijn niet best. Volgend seizoen wil Svec in Duits land gaan trainen. Voor hem zou trouwens toch een opvolger moeten worden gezocht, want hij is bijna 34 jaar en zal niet zo lang meer voor het eerste elftal geschikt zijn". Svec, die zaterdag wegens ziekte afwezig was, zal tegen Ajax wel in actie ko men. Indien er geen blessures ko men speelt in Amsterdam, aldus Hucko de volgende ploeg: Geryk, Tobias, Maiernik, Jarabek, Hagara, Hrusecky, Kuna, Martinkovic, Svec, Adamec en Kabat. „Dat is onze sterkste ploeg", zegt Hucko, die tot besluit nog vertelde dat Spartak in dien nodig wel stevig kan spelen. „Jarabek en Maiernik laten niet met zich spotten. Onze ploeg is niet hard. maar gaat toch ook niet °P zij als zijn tegenstander vervelend wordt". HQM0AHUE (Van onze sportredactie) TILBURG Voor de Axelse bil jarter Theo Platjouw zijn de voor wedstrijden eerste klasse libre in Til burg teleurstellend begonnen. In het eerste weekend van het toernooi leed de Zeeuwsch-Vlaming twee ne derlagen. Na de helft van zijn par tijen te hebben gespeeld staat Plat jouw op een gemiddelde van 23.82, ruim 16 punten van de promotiegrens (40) voor de ereklasse. Platjouw nam het in de eerste wed strijd op tegen Rini van Bracht. Na een hoopvol begin, met een serie van 203, viel de Zeeuw terug en moest de winsl toch nog aan Van Bracht laten (330-295). Tegen Wagemakers ging het beter Platjouw liet zijn tegen stander dit keer op 114 staan. Schmitt (Rotterdam) bezorgde Plat jouw zijn tweede nederlaag (300- 216). De Rotterdammer staat met 6 ounten uit 4 wedstrijden boven aan de ranglijst, Platjouw volgt o-p de vierde plaats. (Van onze volleybalmedewerker) BREDA Het grote duel AMVJ- Blokkeer is in aile opzichten het hoogtepunt van een boeiend volley balseizoen geworden. Een sfeervolle zaal 2500 toeschouwers een in tense spanning, vele incidenten en bovenal zeer goed volleybal. AMVJ domineerde in de eerste en tweede set, terwijl Blokkeer de derde en vierde set voor zijn rekening nam. Het in elkaar klappen van de net- bevestiging in het begin en een ver wonding van De Vink in het midden der vijfde set onderbrak tweemaal het ritme van de Hagenaars. AMVJ bleef onverstoorbaar en greep met 15-7 de landstitel. Ook onderaan vielen de beslissin gen. HML tekende het vonnis over AMVJ/R'dam en Tornado besliste in Amsterdam over het lot van US. Bij de dames klopte Valbovol het leidende Den Haag '68 waardoor de beslissing even werd uitgesteld. Ook HML verlegde de executie naar een latere datum door van Armada te winnen. In de hoofdklasse dames werden Shot-Theresia en Lyceum-AMVJ uit gesteld. Orawi verloor bij Bekkers- veld en verspeelde de tweede plaats en de laatste kans aan DOS, dat met 3-2 van VCT won. Bij de heren zorgden de koplopers DOS en Bekkerveld voor een dub bele zege. DOS klopte EVV met 3-1 en bleef in eigen huis de baas over Bermi met 3-0. De Roosendalers had den meer verdiend. In de eerste set wist het een 9-1 achterstand weg te werken, voordat het nog met 15-13 verloor en in de derde set liet het een 6-14 voorsprong wegebben naar een 16-14 verlies. Bekkerveld klopte Karanoi en Odulphus, beide met 3-0. PSV wist Were Di te kloppen en heeft nu nog een kans om de dans te ontspringen. In de overgangsklasse heren liet RHBS zien waartoe het in staat is. Het speelde een zeer goede wedstrijd en bezorgde kampioen Orawi 2 haar eerste nederlaag. Sifrak leverde pri ma werk en won met 3-0 bij Juliana 2. Ook Moller VC haalde 'n 3-0 zege bij CW. Bij de dames zorgde MOC voor een 3-2 zege op Delta 2. Mara thon had een uitstekend begin bij SVC, maar zakte toen af. EBVC was kansloos tegen AMVJ 2, maar WO vocht enorm voor de kans. Eerst in de beslissende set moest het hoofd voor Concordia gebogen worden. EREDIVISIE Dames: HML-Armada 15-13 9-15 15-10 9-15 15-8; Boemerang-Karanoi 9-15 9-15 9-15; Valbovol-Haag '68 9-15 15-10 12-15 15-9 15-11; Vredestein- Rapid 15-5 15-3 13-15 7-15 15-9; Bek- kerveld-Isala 11-15 15-12 14-16 15-11 15-4; PSV-SFC 2-15 12-15 15-13 12-15. Heren: US-Tomado 4-15 7-15 16-14 16-14 7-15; AMVJ A'dam-Blokkeer 15-12 15-8 8-15 12-15 15-7; HML. AMVJ R'dam 16-14 15-3 15-17 15-5; Valuas-Hevok 15-12 15-10 15-6, 3-0; Libanon-Cito 15-12 10-15 15-0 15-2. HOOFDKLASSE ZUID Dames: Shot-Theresia uitgesteld 3/5; Bekersveld 2-Orawi 8-15 13-15 17-15 15-5 15-7, 3-2; DOS-CTV 9-15 15-13 4-15 15-5 15-2, 3-2; Lyceum- AMVJ niet gespeld. Heren: Bekker- veld-Karanoi 15-7 15-7 15-5, 3-0; Ma- vok-Rapid 8-15 12-15 15-12 12-15, 1-3; EW-Sarto 15-13 15-4 11-15 17-15, 3-1; Bekkerveld-Odulphus 15-5 15-12 18- 16, 3-0, PSV-Were Di 3-2; DOS-Ber- mi 15-13 15-8 16-14, 3-0; EW-DOS 15-12 7-15 7-15 7-15, 1-3. OVERGANGSKLASSE 7 Dames: Heyendaal-Set Up 8-15 15- 11 6-15 12-15, 1-3; Rust Roest-Den Dungen 2-3; WVC-Energo 13-15 15-9 15-7 15-8, 3-1; Gevok-Sarto 5-15 12- 15 12-15, 0-3. Heren: Karanoi 2-LVC 16-14 12-15 15-11 8-15 7-15, 2-3; Ta- mar-Flamingos 13-15 12-15 5-15, 0-3; Ever Ready 2-Quos Ego uitgesteld 19/4; WC-Willm II HBS uitgesteld 26/4; Atak-Sarto 2 uitgesteld. OVERGANGSKLASSE 8 Dames: SVC-Marathon 17-15 15-10 15-4, 3-0; EBVC-AMVJ 2 5-15 6-15 1-15, 0-3; MOC '17-Delta 2 15-11 15-8 8-15 10-15 15-9, 3-2; VVO-Concordia 2-3. Heren: Concordia 2-Delta 2 15-13 14-16 15-12 6-15 17-15, 3-2; Juliana 2- Sifrak 11-15 7-15 3-15, 0-3; RHBS- Orawi 2 20-18 16-14 6-15 15-13, 3-1; CVV-Mollen VC 13-15 8-15 3-15, 0-3; Lyceum-Matador uitgesteld. (Vam onze sportredactie) AXEL Gisteravond werd de Axelse biljarter Kees Hoogstraate in café de la Paix gehuldigd voor zijn eerste plaats in het toernooi om de nationale titel derde klasse libre, vo rige week in Etten-Leur. Een groot aantal genodigden nam de gelegenheid te baat de nieuwe kampioen van Nederland te felicite ren. Vertegenwoordigers van het Axelse gemeentebestuur, het bestuur van de N.W.B. district Zeeuwsch- Vlaanderen, de Zeeuwsch-Vlaamse biljartverenigingen en diverse Axelse sportclubs gaven acte de présence. De feestelijke bijeenkomst werd ingezet met een serenade door de Axelse harmonie Concordia. Nadat verschil lende sprekers Kees Hoogstraate lof hadden toegezwaaid en de Axelse bil jarter de nodige cadeaus waren over handigd, werd het feest besloten met een gezellig samenzijn dat ettelijke uurtjes in beslag nam. (Van onze sportredactie) DEN HAAG De KNVB heeft met een simpele beslissing enig onbeha gen gezaaid in de top van het vader landse voetbal. Woordvoerders van de FC Twente en van Feijenoord hebben in duidelijke bewoordingen laten weten het volstrekt oneens te zijn met de toestemming van de KNVB de Europacupwedstrijd van Ajax tegen de Tsjechische kampioen Spartak Trnava op zondag 13 april te laten spelen. Feijenoord, bij monde van manager Guus Brox, en F.C. Twente via voorzitter Hilbrink, vin den dat de KNVB als primaire taak heeft te waken over de belangen van alle Nederlandse voetbalclubs. En dat de Nederlandse competitie zeker op de eerste plaats dient te komen. Feijenoord-manager Guus Brox „Het is in feite een trieste zaak als de KNVB moet uitmaken wat belang rijk is en voor wie het belangrijk is" Twente-voorzitter Hilbrink„Vorig jaar ging met het inlassen van beker wedstrijden de competitie ook al de mist in en dat gaat nu weer gebeu ren." De beide woordvoerders konden er uiteraard begrip voor opbrengen dat de KNVB iets wilde doen voor de Europacup-vertegenwoordigers maar dat zou dan wel moeten gebeuren zonder dat de belangen van andere verenigingen daardoor zouden wor den geschaad. Ajax moet zich realiseren dat het uit eigen vrije wil aan dit toernooi deelneemt en dient daar ook de con sequenties van te aanvaarden. Het is een logische zaak dat het bestuur van de landskampioenen een voor de club zo gunstig mogelijke regeling heeft weten te treffen. Dat stempelt hen tot een goed bestuur wiens eigen belangen uiteraard prevaleren. De KNVB had in deze zijn toestemimng dienen te onthouden. Vooral omdat ook 2 en 16 april als mogelijke speel- data van de thuiswedstrijd voor bei de verenigingen aanvaardbaar wa ren. Door deze handelwijze is niet al leen de competitie in de knel geko men maar ook de wedstrijden van het 'Nederlands elftal. Op 16 april namelijk speelt het Nederlands elftal een vriendschappelijke wedstrijd te gen Tsjechoslowakije. Zonder spelers van Ajax. Eveneens een geste van de KNVB. Hoeveel spelers van FC Twente en Feijenoord zullen nu de opengevallen plaatsen van de Ajax- spelers moeten innemen?, vragen de besturen van de beide verenigingen zich af. Het is zonder meer duidelijk dat de keuze van de dertiende april een ongelukig is geweest. Wanneer de KNVB niet met deze datum had ingestemd zou Ajax gedwongen zijn geweest met zijn tegenstander over andere mogelijkheden te te overleg gen. Die mogelijkheid is er zeker ge weest. Omdat Ajax-trainer Rinus Mi- chels direct na de loting verklaarde: „We konden alle kanten met ze op". NüRNBERG (ANP) De Oos tenrijkse trainer Max Merkel heeft maandag een eind gemaakt an zijn verbintenis met de West- duitse voetbalkampioen 1. FC Nüruberg. (Van onze sportredactie) ANTWERPEN FC Brugge heeft in de beslissende fase van de Bel gische voetoaicojnpetitie een kost bare fout gemaakt door thuis met 01 van Charleroi te verhezen. Hoewel Charleroi in 23 wedstrij den evenveel punten veroverde als de Bruggenaren werd deze neder laag voor eigen publiek niet ver wacht. Sinds 11 december 1968 hadden de Brugse voetballers thuis niet verloren. Gesteund door die wetenschap namen de suppor ters vol vertrouwen op de tribunes plaats. Maar de Waalse ploeg trok zich niet veel aan van dit indruk wekkende record. Door stug ver dedigen wist het een wankele 01 voorsprong in bijna 70 minuten te behouden. De zware bekerwedstrijd van af» gelopen woensdag tegen Ander»- lecht was er waarschijnlijk de oor zaak van dat Brugge in deze match het goede spel niet kon vinden. De ontmoeting tegen de landskam pioenen zat de Bruggenaren nog in de benen. Daarvan maakte Char leroi gebruik. De gasten begonnen de wedstrijd met een ijzeren kor don voor het doel van Tosini te leggen. Door het teruggetrokken spel kreeg Brugge de kans ver op te drijven. Zware druk rustte er in de eer ste fase van de wedstrijd dan ook op de veste van Charleroi. In de eerste 45 minuten moesten de gas ten maar liefst zeven hoekschop pen cadeau geven om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het was dan ook geheel tegen de verhou ding in toen Bissot in de 22e mi nuut met een kopstoot het enige doelpunt scoorde. De reactie van Brugge op deze treffer was fel, maar onzuiver. De schoten werden slordig afgewerkt en Tosini had niet te veel moeite zijn domein schoon te houden. Hal verwege de tweede helft verander de het spelbeeld. De Brugse voor- waartsen gingen beter schieten. Het geluk was echter niet met de Vlamingen want meerdere malen keerde palen of lat kogels van Car- teus of Lambert. In de laatste mi nuten liet Brugge de moed zakken waardoor Bertoncello en Makchow- ski in de gelegenheid kwamen zonder succes keeper Boone te testen. In de eerste helft van de wed strijd tegen St.-Truiden maakte Mechelen niet de indruk van een ploeg die met het ene been in de tweede klas staat. De Mechelsa spelers hadden het snelste van het spel, waardoor de voorhoede, ge stimuleerd door Kennis en De Weerdt, die via de arm van goalie Bosmans scoorde. Na deze openingstreffer nam de thuisclub het wat serieuzer op en demonstreerde dat vlak voor rust met de gelijkmaker van Jeuris. Zeven minuten na de hervatting zorgde P'olleunis met een kopbal voor een 21 voorsprong. In de laatste fase van de strijd groeide Mechelen-doelman Jacobs naar 'n grote vorm. De keeper voorkwam dat Van Koens, Van der Loop en Polleunis met harde schoten een grotere voorsprong opbouwden. Gantoise mag tevreden zün met het 11 gelijke spel tegen Beve- ren-Waas. De Gentse formatie bleek tegen de Waaslandse ploeg niet erg op dreef. Beveren ver toonde over het algemeen het beste van het spel. Met het uit stekende middenduo Roeland - Goossens drukten de gasten ver door. Dat Gantoise niet helemaal in zijn oude spel kon komen was gedeeltelijk te wijten aan de afwe zigheid van Deviaene en Mathieu, en na rust van De Nayer. Toch zag het er in de eerste mi nuten naar uit dat Gantoise de tegenstander onder de voet zou lo pen. Reeds in de zesde minuut opende Dos Santos de score, maar Beveren bleek niet zo gewillig als het er op het eerste gezicht uitzag. Onder leiding vau Roelandt nam Beveren het initiatief over en ver overde het middenveld. Doelman Brkljacic kreeg hierdoor veel meer werk. De Gentse keeper moest echter slechts eenmaal vissen, toen de Raeymaker in de 48e minuut raak schoot. Door deze afstand bleef de af stand tussen Gantoise (7e) en Be veren (8e) op de ranglijst een punt St.-Truiden behield de aansluiting met de kopgroep, terwijl Brugge iets afzakte en nu de tweede plaats aan Anderlecht moet laten. De landskampioenen staan ech- •"ten achter op de leider Standard. Beerschot zakte na het verlies tegen Daring ge vaarlijk ver naar beneden. (Van onze tafeltennismedewerker) MIDDELBURG Het Nijmeegse Kolping heeft slechts gedeeltelijk re vanche genomen op St..AIoysius. De Zeeuwen slaagden er namelijk in de laatste tafeltenniscompetitiewedstrijd ondanks een voortdurende achter stand een gelijk spel uit het vuur te slepen, waardoor zij ongeslagen de competitie beëindigden. Delforge en De Kort wonnen een maal, terwijl Waterschoot tweemaal tot winst kwam. In de promotiecom petitie hoofdklasse, welke op 12 april aanvangt, krijgt St.-Aloysius als te genstanders; Maasvogels (Maastricht) Hunter '25 3 (Amsterdam) en de Treffers 2 (Roelof Arendsveen). Na een volledige competitie gaan de nummers 1 en 2 over naar de hoofd klasse. De spanning om de titel en degradatie in de eerste klasse duurt onverminderd voort. Zowel Haring man 1 (37 tegen MZ 1) en St.-Aloy sius 2 (82 tegen Wilno 1) wonnen hun laatste competitiewedstrijd, zo dat een beslissingswedstrijd met titel en promotiewedstrijden als inzet noodzakelijk is. Ook ONA 1 (Oost burg) verraste door St.-Aloysius 3 met 82 te kloppen waardoor het de laatste plaats aan Wilno 2 liet. Het jongste seniorenteam van St.-Aloy sius slaagde erin tweemaal tot een 64 winst te komen, waarvan PZEM 3 en 4 het slachtoffer werden. Door dit resultaat is St.-Aloysius 6 kam pioen van de vierde klas geworden, hetgeen promotie betekent naar de 3e klas. In beide wedstrijden was mej. L. Morcus onklopbaar, terwijl ook E. Dumez en W. de Maat hun steentje bijdroegen tot dit eervolle resultaat. De twee inhaalwedstrijden van St.-Aloysius in de juniorenklasse werden beide met de monsterzege 010 afgesloten. Ze zijn thans leider Big Smash 1 tot op 4 punten gena derd. Uitslagen; overgangsklasse: Avlolan- da-Red Star 46; Kolping-St-Aloy- sius 5-5; RTTC-Ons Vermaak 2 5-5; le klas: O'N'A l-St.-Aloysius 3 8-2; MZ 1-Harlngman 1 3-7, Haringman 2- Big Smash 1 6-4, St.-Aloysius 2-Wilno 1 82; 2e klas: Haringman 3-MZ 1 8-2, MZ 2-Big Smash 2 6-4, Goes 1- PZEM 1 2-8, PZEM 1-St. Aloysius 4 10-0, 3e klas: HVB-MZ 5 2-8, ONA 3-St.-Aloysius 5 2-8, PZEM 2-Haring- man 4 9-1, MZ 4-Wilno 3 8-2, PZEM 2-St.-Aloysius 5 10-0. 4e klas: PZEM 3-St.-Aloysius 6 4-6, MZ 8-MZ 7 2-8, MZ 6-MZ 9 4-6, PZEM 4-St.-Aloysius 6 4-6. Junioren: ONA l-St.-Aloysius 010, MZ 3-St.-Aloysius 0-10. (Van onze sportredactie) CLINGE In de sportzaal vam Clinge trad'en voor de eerste maal judoka's aam. De Clingese judoclub wijdde de sportzaal in met een judo- avomd waarvoor bijzonder veel be langstelling bestand. Het voornaamste onderdeel vam hat programma werd gevormd door die laatste judowed- strijd in de competitie om het team kampioenschap vam Zeeuwsch-Vlaain- derem tussen Axel en Terneuzen. De Axelse judoka's kwamen dit keer verrassend sterk voor de dag en na men met een 3-2 (22-10) overwin ning revanche voor de in Terneuzen geleden nederlaag. Door deze overwinning eindigde Axel in de competitie als tweede op 1 punt van Terneuzen. Uitslag: L. de Boks (Terneuzen)J. Vermeers (Axel) 5-0; J. AndriessenP. den Hamer 0-7; K. HaakJ. Magnus 0-5; H. SchuitA. van Swieten 0-10; D. QuequereR. Markusse 5-0. Voor de wedstrijdjudoka's op de mat kwamen werden er judo- en jiu- jitsu-demonstraties gegeven door le den van de sportschool Delta. De Judojeugd verzorgde de voorwedstrij den. Aan het einde van de avond reikte burgemeester P.V.M. Vercan- teren van Clinge de prijzen uit. (Van onze atletiekmedewerker) HILVERSUM De laatste cross van het atletiekseizoen, nl. de AVRO- cross heeft de atletiekvereniging RK HAV een nieuw succes opgeleverd. De I5-jarige scholier Jo Schout uit Heikant slaagde er ln de categorie jongens C in om als eerste te finishen. Er waren 159 vertrekkers. De voor sprong van Schout aan de aankomst- lijn bedroeg ruim 150 meter op zijn naaste concurrenten. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 13