endance Scapino in Tilburg Prijswinnaar denkt niet over boetiekje tussen haakjes j MARTEIN VAN DER JAGT NA MODECONCOURS HELSINKI Afval spuiters Verstand Dubtek-hockey Cultuurspreiding Misdaad Educatief NEDERLAND I: 1 Subsidie Tournee van Robert Stolz BELGIë (Nederland); NEDERLAND II: BELGIë (Frans): INLAND I: DUITSLAND II: Luister naar Waar je ook kijkt steeds meer mensen stappen over J opRoxy25. J| U toch ook? N-TV met 63 cm beeld- oor ontvangst van na- leuren- en zwart/wii- n alle Nederlandse en Vanat 2.350,- DE STEM VAN DINSDAG 25 MAART 1969 13 (Van een onzer verslaggevers) BREDA - Het Scapin. kllet gaat een dePendanc ftigen in Tilburg-Op inite tief van burgemeester J. P. W Meuwese van Hilvarenbeeb lestuurslid van Scapino, za ct in september een groep va) drie tot vijf leden worden ge vormd, die onder artistiek leiding van mevrouw Han Snoek in Amsterdam, demon straties zal geven in de dri- zuidelijke provincies. Een for; initiatief dat een zekere be hoefte dekt, want: „Er zijr veel aanvragen van scholen en dergelijke voor demonstraties, en het is zo dat de Tilburgse jroep straks minstens weke lijks demonstraties zal geven." Waar de dependance gevestigd za „orden in Tilburg is nog niet bekend Dat is nog een punt van onderhan- ieling en gesprek met de gemeente. Veel moeilijkheden worden op dit plak echter niet verwacht. Waar- ichijnlijk zullen enkele meisjes van ie vakopleiding van het conservato rium in Tilburg de groep vormen, naar Scapino heeft op dit ogenblik geen krachten geworven. groep zal onder de zakelijke en irtistieke leiding van mevrouw Hans Snoek in de drie zuidelijke provincies opereren. In eerste instantie is de tilburgse dependance bedoeld als de- noiutratiegroep voor scholen. „Voor uitvoeringen en dergelijke Amsterdam bij", aldus bur- Meuwese. Scapino-Tilburg werkt in de drie luidelijke provincies samen met de stalde organisaties en verenigingen. Vat opleiding betreft, daar kan in le zuidelijke dependace nog geen iprake van zijn. Belangstellenden /oor de balletkunst blijven dan ook langewezen op het conservatorium ai Tilburg en de particuliere dans- icademies. Het Scapino-ballet in Tilburg is ledoeld als educatief element. Er zit ■en stuk propaganda voor het ballet n. „Het publiek moet meer ballet- ninded gemaakt worden", zegt de eer Meuwese, hoewel hij per se niet Fte klagen heeft over de belangstelling van scholen. Het Scapino-ballet bij de repe titie voor moderne dans. Het Scapino-ballet in Tilburg zou fciiet kunnen draaien zonder een for- s subsidie van de provincies en het ^inistcrie. Het initiatief is van harte Biderschreven door de culturele raad han Brabant en behalve de subsidie [van het ministerie van Cultuur, Re- fcreatie en Maatschappelijk Werk, ko nen er subsidies van de provincie Brabant en Limburg. De honorering [van de aanvragen bij de provinciale ïstanties zal komen te liggen tussen e 5000 en 10.000 gulden per jaar per irovincie. Met de provincie Zeeland [vormt de subsidie nog een punt van [overleg. Het Scapino-ballet onder de artis tieke leiding van mevr. Hans Snoek s wijd en zijd in Nederland bekend, peze oudste balletgroep in Nederland Js een standvastig element in de bal- Betwereld en werpt zich vol ijver op Ide taak, de schooljeugd van lager len middelbaar onderwijs te interesse- |ren in de danskunst. Ook internatio naal bestaat er grote belangstelling .voor het educatieve werk en het Sca- [pinoballet gaat dan ook regelmatig |°P buitenlandse toernee. In 1964 werd er zelfs een uitvoe- bng gegeven in het Witte Huis. bcapino is verder regelmatig op de jokvisie te zien. Als demonstratieballet beperkt Sca pino zich niet tot het klassiek ballet. Twee maanden geleden heeft Hilva- renbeek daarvan een proeve gekre gen. Er werd toen in het Gemeen schapshuis een beatfestijn georgani seerd, waarbij het ballet demonstra ties gaf van de moderne dans. De groep mengde zich bij wijze van ex periment onder de beatende dansers om samen een betere beat te dansen. De drie zuidelijke provincies kun nen zich gelukkig prijzen met het initiatief een dependance in Tilburg te vestigen. De herhaaldelijk terug kerende recensies van uitvoeringen spreken altijd van hartverwarmend het ballet is in feite boven alle lof verheven. (Van onze correspondent) VALKENBURG De 89-jarige, onvermoeibare grootmeester van de Weense muziek, prof. Robert Stolz, zal in september weer een concert- toernee door Nederland maken. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal concerten worden uitgebreid omdat verleden jaar enkele duizenden be langstellenden moesten worden te leurgesteld. Op dit ogenblik componeert Ro bert Stolz de muziek voor de nieuwe creatie „Cocktail" van de Weense IJs- reveu die in augustus in premiere gaat. Op 22 juli 1969 in het kader van de Bregenzer Festspiele te Bregenz, is de wereldpremiere van de zojuist gecomponeerde operette van Robert Ttolz „Hochzeit am Bodensee". Tot en met 20 augustus worden nog 12 opvolgende voorstellingen hier van gegeven. (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM Er is een storm ge weest rond Martein van der Jagt, en die is nu langzamerhand wat aan het bedaren. Mode-Martein wordt hij in. middels door zijn kennissen ge noemd, Martein heeft immers een week geleden, het Euro-modecon cours in Helsinki gewonnen. „Nou ja het heeft me natuurlijk wel wat ge daan he?", zegt Martein nu, „maar onverwacht, neen, dat kun je niet zeggen". Het blijkt dat zijn leraren het wel hadden verwacht. Mode-Martein in wijde pantalon, vrouwelijk aandoend in zijn kledij en met zijn uitstaande krullende haar dos „Ik heb kroeshaar dat van zelf zo gaat staan". En met een koket nerveus gebaar strijkt hij erdoor met zijn hand. Martein in zijn laatste jaar mode aan de Arnhemse Acade mie voor beeldende kunsten won een prijs van 500 Engelse ponden met zijn ontwerp in Helsinki. Wat gaat hij er nu meedoen? „Een boetiek be ginnen? Het geld op een andere ma nier gebruiken voor zijn toekomst?" „Nee beslist geen boetiek, daar ga je alleen maar financieel op achter uit. Dan kunnen je ontwerpen ais je wilt verkopen de prijs die ze zouden moeten opbrengen, niet ha len. Je kunt natuurlijk ook modellen importeren maar dat loont evenmin en dan, je moet ook geld weten te vinden voor de mensen en de ma chines die je nodig hebt." Nee, geen boetiek voor Martein. Hij .ïeeft over zijn toekomst maar al te joed nagedacht. „Het liefst zou ik een aar of wat stage gaan lopen bij Car- lin of Courrèges in Parijs". En daarna? „Misschien collecties ontwerpen voor een confectiebedrijf. Ik zou best wil len samenwerken met een groep men sen die het gewoon fijn doen, of voor toneel, film of voor televisie. Free ance dus". Martein heeft wat hem betreft zijn toekomst bepaald. Uit 500 in zendingen voor Helsinki werden er vijf geselecteerd.. Die van Ruweann Nijse uit Breda, Margriet de Lange uit Emmen, Katinka van Beek uit Oosterbeek, Ada Spaans uit Wychen en Martein van der Jagt. Martein kwam als eerste uit de bus. Een Nederlandse Courrèges? In elk geval een jongen die het modevak in zijn vingers heeft. 18.50 19.00 19.07 19.32 20.00 20.20 20.50 22.00 22.15 22.35 22.40 23.00 DE FABELTJESKRANT JOURNAAL KENMERK: Informatie over kerk en samenleving (in kleur) PICK-UP JOURNAAL HIER EN NU (Actualiteiten) DE ZACHTMOEDIGE Film naar een verhaal van Dostojewski ORGELBESPELING door Feike Asma IN HART EN NIEREN TWEEDE JOURNAAL PAUZE TELEAC Levende wiskunde, les 1 W.k. ijshockey Finland- Tsjechslowakije 22.35 TWEEDE JOURNAAL 14.05 17.55 18.55 19.25 19.50 19.52 20.00 20.25 21.55 22.30 23.00 16.00 SCHOOLTELEVISIE SCHOOLTELEVISIE ZANDMANNETJE KIJK EN KOOK Gastronomische uitzending KEURIG FRANS ZOEKLICHT JOURNAAL BEZOEK UIT HET WESTEN Tv-spel van Joehem Ziem VERGEET NIET TE LEZEN Auteurs te gast in de studio JACQUELINE DU PRé. cello en DANIëL BARENBOIM, piano Sonate no. 1 in e kl.t. voor cello en piano, J. Brahms JOURNAAL 18.50 19.00 19.03 19.28 20.00 20.20 20.50 21.40 22.05 DE FABELTJESKRANT JOURNAAL KAPITEIN ZEPPOS De eglantier, deel 4 SCALA JOURNAAL KLEINE POTJES HEBBEN GROTE OREN De liggend naakte waarheid DENK-BEELD GEESTELIJKE STROMINGEN STUDENTENHAVER (in kleur) VERBINDING MET STOCKHOLM 18.05 NIEUWS 18.10 "ING PONG 18.25 ZELFPORTRET: BULGARIJE 18.55 LA PENSéE ET LES HOMMES 19.25 TARTINE 19.30 ALLO POLICE 20.00 JOURNAAL 20.30 PISTE 21.15 WALLONIË 69 22.00 L'HOMME DE FER 22.50 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.15 EIN PLATZ FÜR TIERE 21.00 KLEINBÜRGERHOCHZEIT Spel van Bertolt Brecht 22.05 JOURNAAL 22.25 MUSIKWETTBEWERB Met 't Suisse-Romande-orkest 23.35 JOURNAAL 17.30 NIEUWS 17.35 SCHIFF AHOI! Blinde passagiers 18.05 DIE DREHSCHEIBE 18.40 FOLKLORE BUNT GEMISCHT kleur. Volksliederen en chan sons uit de gehele wereld 19.10 BEZAUBERNDE JEANNIE kleur. Tv-film 19.45 HEUTE 20.15 DE SPORTSPIEGEL Ontmoeting met Willi Daumt, president van de Duitse Sportbond 21.00 HIGH CHAPARRAL kleur. Het verbond 21.50 AS"EKTE 22.35 NIEUWS (ADVERTENTIE) veratopptnffr n«-«m - FRANKLIN THEE Dinsdag 25 maart HILVERSUM 1 402 M AVRO: 12.00 Stereo: Klassieke en moderne kamermuziek. 12.26 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. Overheidsvoorlichting. 12.29 Uitzen ding voor de landbouw. AVRO: 12.39 Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.11 Ra diojournaal. NRU: 13.30 Spiegel van België: Muziek en nieuws van onze zuiderburen. 14.00 De lichte muze belicht: De operette (opn.). AVRO: 15.00 Wijs (XII): Joodse wijsheden met Israëlische en Jiddische wijsjes. 15.05 Stereo. Viool, cello en piano: moderne muziek. 15.40 Weerklank uit het verleden: stemmingsbeeld rond om een muzikaal onderwerp. 16.00 Nieuws. 16.02 Braziliana: lichte mu ziek uit Latijns-Amerika. 16.30 Kunst, kroniek. 17.00 Stereo: Big Band Beat: moderne muziek. 17.25 Jazz Spec trum. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nws. 18.16 Radiojournaal. 18.25 Wie „Waagt" die zingt: internationale volksliedjes. 18.50 Paris vous parle. 18.55 Voor de kinderen. 19.00 Tref punt: discussierubriek. 19.30 Nieuws. 19.35 Vanavond: gevarieerd program ma. 22.30 Nieuws. 22.38 Radiojournaal NRU: 22.55 Muziek van deze eeuw (opn.). 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM H 298 M KRO: 12.00 Van twaalf tot twee. Gevarieerd programma. (12.22 Wij van het land, 12.26 Mededelingen t.b. v. land- en tuinbouw, 12.30 Nieuws, 12.41 Actualiteiten, 13.00 Raden maar quiz)14.00 Conciliepostbus 14.05 Schoolradio 14.30 Pizzicato: muz. middagmag. (16.00-16.02 Nws.) 16.30 magazine. (16.00-16.02 Nieuws). 16.30 Verheug U, begenadigde, godsdien- tige lezing. Overheidsvoorlichting: 17.00 Nieuws uit de Nederlandse An tillen. Spreker: Henk Dennert. KRO. 17.10 Voor de kinderen. 18.00 In de volksmond: volksliedjesprograimma. 18.19 Uitzending van de Pacifistisch Socialistische Partij. 18.30 Nieuws. 18.46 Actualiteiten. 19.05 Licht en semble en solisten (opn.). 19.40 Con ciliepostbus. 19.45 Zoekend geloven, godsdienstige lezing. 20.00 Stereo: Radio Filharmonisch Orkest: moder ne, semi-klassieke en klassieke mu ziek. 20.50 Verzuiling - Ontzuiling?: beschouwing. 21.05 Klassieke en mo derne kamermuziek. 21.30 Babel: kunstkroniek. 22.30 Nieuws. 22.38 Parlementair overzicht. 22.45 Over weging. 22.50 De zingende kerk, mu zikale lezing. 23.05 Kontekst: maga zine waarin op de dingen wordt door gepraat. 23.30 Nightwatch: jazzmu ziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM m FM en 240 M VARA: 13.00 Nieuws. 13.03 Ekspres gevarieerd platenprogramma. (14.00 Nieuws). 15.00 Nieuws. 15.03 Drie- draai: licht platenprogramma. 16.00 Nieuws. 16.03-18.00 Mix: licht platen programma. (17.00-17.02 Nieuws). BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nieuws. 12.02 Gevarieerde muziek. (12.40-12.48 Weerbericht, mededelingen, programmaoverzicht en SOS-berichten voor de schippers). 12.55 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, beursberichten en dagklapper. 13,20 Tafelmuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio (15.00 -15.03 Nieuws). 15.57 Grammofoon- muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursbe richten 16.09 Lichte orkestmuziek. 16.15 Voor de oudere luisteraars. 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen 17.15 Lichte grammofoonmuziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten, 18.28 Paardesportuitslagen. 18.30 Franse les (herhaling). 18.32 Grammofoon muziek. 18.35 Verkeeratips. 18.40 Lichte orkestmuziek. 18.52 Taal wen ken (herhaling). 18.55 Grammofoon muziek. 19.00 Nieuws, weerbericht en actualiteiten. 19.40 Grammofoonmu ziek. 19.45 Lezing. 19.55 Grammofoon muziek. 20.00 Concert. (In de pauze: boekbespreking). 22.00 Nieuws en berichten. 22.15 De Zeven Kunsten: literatuur. 22.30 Jazzmuziek. 23.00 Nieuws. 23.10 Concert. 23.30 Nieuws. 23.35-23.45 Ligging van de zeesche pen Woensdag 26 maart HILVERSUM 1 402 M VARA: 7.00 Nieuws en ochtend gymnastiek. 7.20 Socialistisch strijd lied. 7.23 Stereo: Lichte grammofoon muziek. (7.30-7.35 Van de voorpagi na). VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws en actualiteiten. 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. ((8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw). 9.00 Ste reo: Pianorecital: klassieke muziek. 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio 10.00 Stereo: Lichte grammofoonmu ziek. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de vrouw. 11.40 Stereo: Klassieke koorliederen (gr.). HILVERSUM n 298 M NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het le vende woord. 7.15 Op het. eerste ge hoor: lichte muziek met nieuws en actualiteiten. TROS: 8.00 Nieuws. 8.11 Luister uit... èn thuis: verzoekpro gramma voor de militairen. (8.30-8.32 Nieuws, 9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw). 9.40 Voor de kleuters. 9.55 Stereo: Klassieke en semiklassie- ke muziek (gr.). 10.30 Voor de vrouw. 11.00 Nieuws. 11.02 Piek-Uur: wed- strijdprogramma 11.45 Actualiteiten. HILVERSUM BH FM EN 240 M NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Zing, zing, zing!: lichte vocale muziekjes. 10.00 Nieuws. 10.03 Mengelmuzet nieuwe langspeelplaten met com mentaar. 10.30 Big Band en Soft Swing uiit de USA. NRU: 11.00 Nws. 11.03 Muziek-lezen. (12.00 Nieuws). (ADVERTENTIE) lw!d^ Universiteit van Stellen- I u-„ ls 'n groot aantal studente I wil i,graag met Nederiandse studente I ViiHt,°!respondeer' Indien daar enige l-Afrita wat Sraag met Suid- I fci i studente wil korrespon- 1 zulle „S Z jlle' met vernielding van I en tUl ?m' geslag- studierigting I Buitpnie"mss aanzoek doen bij ÏOie A tri! Studenta Kontak I 206 Sa.1, anse Studentebond, I SWleXif I Aa!Ubliek Van Suid-Africa. Elands™ !>^lkaanssprekendes Ne" s'udente St ve.rstaan, staan dit KespondZVn Nederlands te aarsel nm vertTa" dat u nie Sel om van u te laat hoor nie. Die uwe, »HET i Bre<iun-a5-"detedbtMerg zielig' dat de "°S geen h*w ?-?,en zyn' omdat i r". zoals ik poiT bynaam heb- ÏTel! „Tussen H beb m de ru- 9-van Leest (63w 3zegt de heer 1 krk, dat L MoerdÜk. „Maar Moerdl k p0Meren,van de Bin' vtPw0ide„r d?5 wel een -vising VOOr «rat wel een I £eze polder*"; Ttot nu toe is ^Semeester Thom ontdekt door S m' »aarBreda hl?T Y8n Rotter- Podige veronw vast voor erontreinigmg gezorgd. Tot tweemaal toe zijn de slotei overspoeld met stadsvuil tengevolge van breuken in de rioolpersleidnu van Breda naar het Hollandsch Diep Wat zouden de Bredanaars vinder, van bijnamen als afvalspuiters, laat maar-lopers en fonteinbouwers", al dus de heer Van Leest. Er zijn nog wel andere namen be dacht, maar aangezien wij ons lievei afzijdig houden van „riool-journalis tiek" zullen wij die hier niet vermei- p den. m Overigens is het begrijpelijk, da' de heer C. van Leest zich boos maak op Breda. Van de Domijnen huur cl hij tien jaar geleden het water van di 8,5 ha grote Royale Polder. Dit mei de bedoeling de polder visrijp te maken. Hij slaagde hierin met vee succes. Ieder jaar liet hij van de Or ganisatie ter Verbetering van de Bin nenvisserij (OVP) te Utrecht duizenc jonge snoekjes komen. Verder brach hij leven in de poldersloten door e grote hoeveelheden aal en voorns b uit te zetten. Het ging allemaal uitstekend. D vissen verdrongen elkaar bij wijz van spreken in de sloten. Maar op 1 september 1968 geschiedde de ramt Door een breuk in het Bredase pers riool stroomde de sloten vol met vui- De prachtige snoeken en alen kwa men met honderden dood boven drij ven. „Het was een triest gezicht' verzucht visser Van Leest. Twee we ken later gebeurde het opnieuw. „En wat de gemeente Breda betref) ze hebben mij naar een verzekerings maatschappij gestuurd. Ik had f 2718 gulden schade aan uitgezette vis. Maar er is nog geen cent betaald". GELEZEN in het literaire Belgisch- Nederlandse tijdschrift komma 3 (redactie o.a. Pierre Dubois): de doctrine van het Gezond Verstand kan door de volgende principes om schreven worden. De academici, kar dinalen, politici, industriëlen, syn dicalisten, militairen, rechters en hun knechten, de politie, behoren onte gensprekelijk tot een superieure klasse. Zij zijn de Gezonden. Dit ;eldt uitsluitend voor diegenen, die 'an het blanke ras zijn. De staatsaanhorigen bestaan slechts n zoverre zij deel uitmaken van de iemeenschap. De totale mens be- \oort van kop tot teen de Natie toe. De Gezonden leiden de Natie en onditioneren de levensgewoonten an de gemeenschap. De individualist is een asociale. De waarden van het klassieke hu- nanisme zijn slechts ziektes. Deze ■aststelling is uitsluitend voor de lezonden bestemd. De contestatie is schadelijk voor le macht en voor het recht dat deze nacht creëert. Democratie, vandaag de dag net het woord „contestatie" aange- luid, en internationalisme zijn de- •adentieverschijnselen. De Toekomst behoort aan de Tezonden, aan diegenen die met nachtswellust behept zijn. Oorlog en epressie zijn nuttig. Er bestaan minderwaardige staatsaanhorigenkunstenaars, stu denten, negers en intellectuelen. Ge volg: de Gezonden hebben het recht en de plicht om zich te versterken ten koste van deze decadente min- ierwaardige burgers, aldus een ge- ieelte van een uittreksel van een -apport in het tijdschrift komma. heeft meegedeeld, dat er 175.000 dol- las is aangeboden voor de filmrech ten over het leven van Ray. Het aan bod is gedaan door de Italiaanse pro ducent Carlo Ponti (jawel, de echt genoot van Sophia Loren). Sleutelfi guur in de onderhandelingen is Wil liam Bradford Huie, biograaf van Ray. Al het geld dat advocaat Fore man voor zijn verdediging van Ray krijgt, schijnt afkomstig te zijn van Huie. In totaal zou Foreman 400.000 dollar kunnen opnemen uit" de diver se film-, boek- en tijdschriftrechten. (Look bijvoorbeeld betaalt Huie 85.000 dollar voor de exclusieve rechten voor een serie artikelen). Advocaat Fo reman zegt echter niet meer op te nemen dan de 150.000 dollar, die hij voor zijn verdediging heeft afgespro ken met Ray. De rest is voor de fa milie van Ray bestemd. We dachten dat misdaad niet loont. niet beter op. De Zweedse toeschou wers deden een duit in het zakje door gescandeerd de naam van Dubeek te gillen. En de Tsjechische spelers zelf vochten als leeuwen om de zege bin nen te halen, hetgeen inderdaad luk te. Sir Avery Brundage zou zijn in Stockholm groen en geel geëergerd hebben, dat is een ding dat zeker is. De oude sportofficial verschuilt zich graag achter hale waarheden. Een ding zou hij eens moeten accepteren: Dat sinds de landen achter het ijze ren gordijn hun isolement wat sport betreft hebben opgeheven, de sport wordt beïnvloed door de politiek. Maar Sir Avery Brundage zal dat "•ker niet doen. Bij de eerstvolgende ■genheid zal hij weer bombastisch - „eren, dat de sport niet lijdt onder invloeden van de politiek. Arme meneer Brundage. Bijnaam voor Bredanaars PERCY Foreman, de advocaat van James Earl Ray de moordenaar van Ds. Martin Luther King, die tot 99 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, SIR Avery Brundage, de bejaarde voorzitter van het Internationale Olympisc Comité is in de wereld een veel omstreden man. Zijn poging om Zuid-Afrika „stiekum" naar Mexico te krijgen door middel van een ge heime vergadering in Genève, heeft veel afbreuk gedaan aan de imago van deze ontzettend rijke Amerikaan. Sir Avery Brundage is ook de man, die al jaren aan een stuk „schreeuwt", dat de sport niets met politiek heeft te maken. Zou hij getuige geweest zijn van de ijshockey-ontmoeting tussen Rus land en Tsjechoslowakije, die in Stockholm werd gespeeld tijdens de wereldkampioenschapen, dan zou hij waarschijnlijk ervan overtuigd zijn geraakt, dat de „grote" politiek niet meer weg te denken is uit de inter nationale sport. Het begon al met een spandoek van een van de Tsjechi sche supporters, waarop stond: „In augustus jullie, nu wij". Het maakte de sfeer op het ijs er DE Nederlandse bioscoopbond meldt in de periodieke persberichten dat het filmbedrijf in Mexico zich beklaagt over toenemende smokkelarij met films. Deze smokkel kost de officiële theaters drie miljoen dollar per jaar. De smokkelaars werken met illegal» kopieën. In veraf gelegen streken trekken de smokkelaars rond met een truck met stoelen, een scherm en een projector. Voor de smokkelaars is het een koud kunstje uit de buurt van de dungezaaide politie te blijven; al dus de bioscoopbond. Nog waarschijn lijker lijkt ons dat de politie (uiter aard gratis) zelf meekijkt bij deze voorstellingen. Over cultuurspreiding gesproken. O Redactie: José Toirkens Eüdragen: Cees de Bekker i Rob van Deursen en Gé Simons

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 11