ImEUWE REGERING IN JORDANIë Weer duel bij Suez-kanaal KVP wijst liscussie iet de VdA af Heyerdahl weer op avontuur DE STEM BUSSTAKING IN ZEELAND VOORKOMEN KRITIEK OP KNVB VAN NVV EN PPR DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Bonn noemt erkenning DDR onvriendelijk andaag in Ook „Limburg" en „Groningen" niet plat [RUMOER ROND KAARTJES EN T.V.-UITZENDING AJAX Werper barkruk nog niet gepakt Bonn wil geen Europees veilig- heidsgesprek I] 09e jaargang {editie voor zeeland SCHEIDING %Zttvlonieline de afwij KLOOF Opluchting Bespaard TOESTAND VAN EISENHOWER GAAT ACHTERUIT BIJ SWINGENDEZOMERKLEDING vrouwen deze zomer met laarsjes lopen - no. 26078 „irecteur: Dr. W. A. J. M Hark* IfdredacteurL. Lei|endekker ydkanroor. Breda, Reigerstr ló Loon 2?341. Postgiro 1114111 dinsdag 25 maart 1969 WEERBERICHT Bewolking Veel bewolking en plaatselijk na#* slag maar ook opklaringen. Zwak ke wind uit noordoost. Overwe gend koud. ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 37$1 (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV - CAIRO - AM- IjIAN—Israëlische en Egypti- I grlir gtrijdkrachten hebben el- Ikaar gisteren over de volle Hengte van het Suez-kanaal [Tan Port Taufik tot El Kanta- |ta gedurende drie en een half uur met geschut van elk kali- liet' beschoten. Aan Israëlische zijde geen slaeht- Joffers. aldus een legerwoordvoer- jder in Tel Aviv. Om 11.30 uur l(JM. tijd) kwam op verzoek van V.N.-waarnemersmissie een [einde aan de schietpartij. Een eer- |dei' verzoek werd, volgens een JEgyptische mededeling, door Is- |raël genegeerd. Volgens een communiqué uit Cairo hielen aan Egyptische zijde één dode lm negen gewonden en werden twee [Egyptische militaire voertuigen ver. mietigd. In de haven van Suez werd het onder Panamese vlag varende schip ,,Kaleda" geraakt. Negen Israëlische tanks, twee ra- ketlanceerinstallaties, zes brandstof tanks en vijf observatieposten wer den verwoest door Egyptisch ge schut, aldus het Egyptische commu niqué. Voorts zouden zes Israëlische batterijen tot zwijgen zijn gebracht en Israëlische munitiewagens zijn verwoest. Ook in de Jordaarivallei moesten Israëlische troepen slag leveren met Jordaanse troepen. Hier zouden geen doden gevallen zijn. (Van onze pari. redactie) DEN HAAG - De KVP voelt liets voor onvruchtbaar politiek [gehakketak en voor een verscher- |ing van de tegenstellingen tus sen de politieke partijen. Daarom (jijst zij een discusise met de Par- N van de Arbeid in de landelijke [kieskringen zoals dr. A. Vonde- jling, voorzitter van de P.v.d.A. [vorige week gevraagd had van de hand. heeft mr. A. van der Stee, Ivoo-zitter van de K.V.P., gisteren ■ja overleg met zijn bestuur schrifte- iwaandr. Vondeling meegedeeld. i Vo"Se week stelde dr. Vondeling EÏn dergelijke discussie tussen lei- T»nggevende leden van zijn partij en L, Ky p voor in een brief aan ff,an der Stee. De socialistische Partijvoorzitter wilde deze debatten ttahoud 3Sen 'n a"e k'eskr'n£en Paar volgens de K.V.P. leidt deze U e aPeen maar tot een ver- LTlvan de tock a' aanwezige fcrtii lngen En daar voelt deze rartii niets voor. Ibetrmn-11 j cor"mentaar op de brief lde"kL?lnd he1 'ammer, dat de K.V.P. ■Ven nm r de Selegenheid wil ge- I de ODvaw te bes,'ssen wat hij over PvdPHng,ef,, van de K.V.P. en de denkt aldus dr. Vondeling Onze Guardian-correspondent Da vid Hirst telexte ons gisteravond over de jongste ontwikkelingen: In Jordanië zal een nieuwe rege ring gevormd worden. Met Abdoel Munim Rifai, minister van buiten landse zaken van het aftredende ka binet, aan het hoofd zou de nieuwe regering wel eens met het oog op zijn komend bezoek aan Washington Hoesseins uiterste poging kunnen zijn om tot een vreedzame regeling in het Midden-Oosten te komen. Men associeerde Bah jat Talhuni, de voormalige premier die zondag avond zijn ontslag indiende in toe nemende mate met (ie pro-guerrilla houding van de Jordaanse functiona rissen, en zelfs in zo'n sterke mate dat de gewone man geneigd was een scheiding tussen het paleis en het ka binet te zien. Niet dat de koning onvriendelijk is geweest tegenover de guerrlilla's. „Jordanië", zei hij verleden week, „zou willen dat de betrekkingen met hen gebaseerd waren op coördinatie en samenwerking". Maar achter deze oppervlakkige be leefdheden gaat een diepe kloof tus sen de twee partijen schuil. Net als Nasser probeert Hoessein tijd te winnen om tot een vreedzame regeling te komen. Maar hij bereidt zich rustig voor op een krachtmeting met de guerrlilla's voor het geval dat het inderdaad hiertoe zou komen. Ongetwijfeld heeft hij daarom een paar maanden geleden de taaie, ef ficiënte leider van de inlichtingen dienst, Abdul Russul Kailani weer aangesteld. Van de nieuwe president is bekend dat hij zijn bewondering voor de guerrilla's heeft uitgesproken, maal ais de man die een belangrijke rol heeft gespeeld ln het Jordaanse zoe ken naar vrede, is het waarschijnlijk dat hij minder dan zijn voorganger bezwaar zal maken tegen toezeggin gen die Hoessein onder Amerikaanse druk zal doen. BONN (Rtr.) De Westduitse re gering blijft erkenning van Oost Duitsland door een niet-communls- tisch land beschouwen als een on vriendelijke daad jegens de Bondsre publiek, zo heeft regeringswoordvoer der Guenter Diehl gisteren op een persconferentie in Bonn gezegd. De kwestie van erkenning van de DDR is opnieuw aan de orde geko men na de verklaring van de W.duit- se staatssecretaris van buitenlandse zaken, Georg Duckwitz, in New Delhi in het afgelopen weekeinde, dat zijn regering geen bezwaar zou maken tegen diplomatieke erkenning van Oost-Duitsland door India. G;-.-,. De Noorst ondeltkingsreiziger Thor Heyerdahl gaat zich na zijn legendarische Kon-Ti-Ki wagen aan een tocht van Marokko naar Centraal- of Zuid-Amerika in een boot, die nu voor hem gerecon strueerd wordt uit papyrusplanten uit Ethiopië. De boot wordt ge bouwd naar oud-Egyptische ont werpen en zai heten „Ra", naar de Egyptische zonnegod. Heyer dahl bekijkt in Gizeh de vorde ringen aan de boot. Hij vertrekt in mei. Tot in de finale scherpt Sluis zijn wapens om te vechten voor zijn zelfstandigheid. Pagina 3. De opleidingsinstituten voor middelbare akten willen zo snel mogelijk invoering van „moder ne" programma's. Pagina 7. De Engelse premier Wilson is genegen ook met generaal Ojoekwoe van Biafra te gaan praten. Pagina 9. Tilburg krijgt een dependance van het Scapino-ballet. Pagina 11. FC Twente en Feljenoord zijn het volstrekt oneens met de handelwijze van de K.N.V.B. in zake de vaststelling van de wedstrijddatum Ajax - Spartak Trnava. Pagina 13. Staatssecretaris Grapperhaus het hoofddoel van het belasting recht wordt niet zelden uit het oog verloren. Pagina 15. GUSTAV HEINEMAN, die op 1 juli Heinrich Lübke zal opvolgen als pre sident van West-Duitsland, heeft zijn ontslag ingediend als minister van justitie. Heineman zal binnenkort ook al zijn functies in de Sociaal-Demo- cratsche Partij neerleggen. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Na dagen van toenemende spanning onder bus chauffeurs en bü de directie, kwam gistermiddag om half zes het verlossende bericht dat de directie van de ZVXM alsnog bereid was de nieuwe cao voor het vervoerspersoneel te ondertekenen. Ook voor de Zuidliinburgse autobusondernemingen is een regeling tussen werkgevers en werknemers uit de bus gekomen. Dit betekent dat stakingen in Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Limburg uitblijven. Ook de directie van Elema en Stollinga's Autobusonderneming in Groningen is bereid alsnog de cao te ondertekenen. De directeur van de ZVTM deelde mee, dat zijn bedrijf niet door de knie éi is gegaan Het ondei tekenen van de cao betekent voor de werk nemers onder meer een loonsverho ging van 99 gulden (driemaal 33 gul den) uitgesmeerd over drie jaren. De drie vervoersvakbonden hebben zich van hun kant bereid verklaard het rapport te zullen accepteren dat een in te stellen loonstructuurcom missie van de KNVTO zal opstellen over de loonachterstand van chauf feurs bij het streekvervoer ten op zichte van hun collega's bij het stads vervoer gelet op de arbeid die beide categorieën verrichten. „Alles is nu voorbij. De kwestie is heel bevredigend opgelost", zo rea geerde de directeur van de ZVTM, ir. J. Denie toen wij hem gisteren na de bereikte overeenstemming tussen de KNVTO en de vakbonden om com mentaar vroegen. Ir. Denie wilde wel toegeven dat het afwenden van de dreigende staking een pak van zijn hart was. Hij had zich met de cao akkoord verklaard, nadat hij door de telefoon de tekst van de overeenkomst tussen KNVTO en vakbonden had ge hoord. De werkgevers- en werkne mersorganisaties hadden maandag middag een spoedvergadering belegd Kond ®A.Ap/AMSTERDAM - Ajax u'';dstriW Spartak Trnava- korden pn„,eiR rum°erig aan het de mocéliit? van discussie zijn ile bescWkht. van de KKO> die I kocht am, u t0eSangskaarten ge- I Wedstrijd en het verbod de Het N'VV ,^!ne!,kS u,t te zenden, de KNVlï „m j e h("dissing van 10 de halve fw tw'ccde wedstrijd ctlP niet recht. van de Europa- Patwnalistiwh mks uit te zpnden, KNVB eeni„»ih^ dachte" dat de die primair Y e'balorganisatie was ik a''ieve" oetbafl n dient van vatl de kiikfrt maar 00k die Woberen L, cn dus zou moeten Sen deze wèdstrHa !"ogeli1k men '«klaarde ern - kunnen zien", hot Nvv. woordvoerder van bij de&Wket overdreven dat 'hwintliii- or-rl ^i zoveel ls ontstaan im p voetbalwedstrijd I Oeraard zal er wel produktleverlies ontstaan, maar dat zal in vergelijking met andere lan den nogal meevallen." De Politieke Partij Radikalen vindt liet machtsmisbruik van de KNVB om niet aan de werknemers over te laten of zij al dan niet een halve vrije dag willen opnemen op 34 april. Het dagelijks bestuur van de partij meent dat hier een kleine be langengroep (de werkgevers) de vrijheid van een overgrote meerder heid van het volk aantast om naar een belangrijke rechtstreekse sport- uitzending te kijken. De PPR ziet dit soort zaken desnoods liever be. handeld per bedrijf in de onderne- mingsraad dan door de KNVB. Het NKV en het CNV hebben be grip voor de wens van het bedrijfs leven, menen dat het juist zou zijn indien de wedstrijd Spartak-Ajax omstreeks zes uur zou worden ge speeld en uitgezonden. Zoals be kend is het begin van de wedstrijd op vier uur bepaald, omdat men in Trnava niet over een lichtinstallatie beschikt. De KNVB heeft in een verklaring gistermiddag de verantwoordelijk heid voor het uitzendverbod afge wenteld op de overheid (het minis terie van CRM). De bond zegt op het standpunt te staan dat de ver antwoordelijkheid voor het uitzen den van deze wedstrijd voor de t.v. te ver gaat. De uiteindelijke beslis, sing ligt bij de KNVB, maar de bond zal de reactie van het ministe rie afwachten. De Ajax-administrateur Dalmul der zal vandaag naar Tsjechoslowa- kije reizen om de kaartjes die aan de Amsterdamse club zijn toegezegd voor de wedstrijd, veilig te stellen. Hij zei gisteren: „Het bureau Cedok dat de distributie voor Spartak re gelt, schijnt de kaarten allemaal te hebben toegewezen aan het bureau „Tsjecho Travel service" in Rotter dam. Ais het waar is dat dit bureau de kaarten inderdaad allemaal aan de KRO heeft gegeven, dan is dit een streek die kwaad bloed zal zet ten." Hij wees erop dat Ajax vol gens de UEFA-bepalingen de kaart jes moet hebben. De directeur van het Rotterdamse bedrijf deelde mee dat er maar 3000 kaartjes naar de KRO zullen gaan. Deze Tsjecho Travel Service deelde mee in totaal 4000 van de 5000 aan Ajax toegewezen kaarten gekregen te hebben. De overige 1000 kaarten zijn door Spartak inmiddels ver kocht aan drie niet met name ge noemde Nederlandse reisbureaus. Inmiddels heeft Ajax zich bereid verklaard eventueel om zes uur te spelen. Er bestaat echter onzeker heid over de bespeelbaarheid van het veld in verband met de moge lijkheid dat het dan in de loop van tweede helft donker begint te wor den. in het kantoor van de BBA in Breda. Ook onder de buschauffeurs van de ZVTM overheerste, nadat de beslis sing was gevallen, een gevoel van opluchting en voldoening. „We had den geen duimbreed toegegeven. On ze bonden kunnen voor de volle hon derd procent op ons rekenen, dat is in dit conflict wel duidelijk aange toond", zei een der buschauffeurs. „De passagiers hebben de chauffeurs fantastisch morele steun gegeven. Tal van passagiers hebben ons sterkte en succes toegewenst". „De mensen hebben ons met vele telefoontjes en diverse telegrammen aangespoord vol te houden. Dat geeft de burger moed. De stemming onder het personeel is steeds prima geweest. Ook de vrouwen stonden geheel ach ter hun mannen", aldus de heer Van Gink, districtsbestuurder van het NVV in Axel. In België werden de passagiers met bestemming Zeeuwsch-Vlaanderen door middel van pamfletten gewaar schuwd dat ze er op moesten rekenen dat dinsdag geen bussen in Zeeuwsch- Vlaanderen zouden rijden. Door het afwenden van de stakings dreiging is Zeeuwsch-Vlaanderen veel narigheid op het gebied van het open baar vervoer bespaard gebleven. Vooral de grote bedrijven, die voor het vervoer van hun personeel aan gewezen zijn op de ZVTM en tal van scholen, zouden door de busstaking ernstig zijn gedupeerd. Gelukkig voor beide partijen en voor het publiek, dat op het streekvervoer door de ZVTM is aangewezen, is het dus niet zover gekomen. De vergadering voor ZVTM-chauf- feurs die voor vannacht half één in het Gezellenhuis in Axel was uit geschreven is niettemin doorgegaan, zij het uitsluitend voor het verstrek ken van zakelijke mededelingen door de vakorganisaties. WASHINGTON (Reuter) Vol gens een gisteren uitgegeven medisch bulletin is de toestand van de Ame rikaanse oud-president Eisenhower in het afgelopen weekeinde geleide lijk aan slechter geworden. Eisenho wer moet thans voortdurend kunst matig van zuurstof worden voorzien. (Van een onzer verslaggeefsters) UTRECHT Kngelands mini- modekoningin Mary Quant was weer in Neder land. Eén kort te- zoek, ditmaal niet om het Neder lands publiek kennis te laten maken met haar kleding, maar om de laarzenmode voor deze zomer te introduceren. Voor de zomer, jawel. Haar laars jes hebben dan ook niets van de functie, die ze zouden moeten hebben. Ze dienen alleen om de be koorlijkheden van de benen nog wat duidelijker naar voren te laten ko men en om de swingende zomer kleding, waarin Mary Quant ook nieuwe invloeden verwerkte te accentueren. Mary Quant is niet alleen een hardwerkend ont werpster vol gens haar zeggen maakt ze nog vijf ontwerpen per dag en werkt ze ideeën uit van een groep ontwerp sters, die ze in dienst heeft ze is ook een handig zakenvrouwtje. En degene die be twijfelt of er achter dat jonge gezichtje, dat er niet naar rond de veertig uitziet, in keiharde zakelijke businesstermen gedacht wordt kan zich nu niet meer vergissen. Het bezoek van Mary Quant was niet zomaar een showtje om nieuwe modellen te presenteren. Voor de Engelse ontwerpster is Nederland langzaam de brug ge worden naar de gemeenschappelijke Europese markt. In Engeland ver vaardigde artikelen, die haar naam dragen werden in verschillende Europese landen tengevolge van de E.E.G.-tepalingen tegen vrij hoge prijzen verkocht. Om deze prijzen te drukken is Mary Quant gaan sa menwerken met een Nederlandse schoenfabriek, TimTur Schoenfabrie ken n.v. uit Waalwijk. Het resultaat: de zomerlaarsjes kosten rond veertig gulden. De zomerlaarsjes zijn gedeeltelijk geïnspireerd op het schoeisel dat de Romeinse arenavechters droegen. Het zijn eigenlijk beenkappen tot on- |der de knie aan de achterzijde vastgehouden door kruis- of rechte banden. Er zijn ook witte en zwarte „kanten laarsjes", die bestaan uit een Ieren schoen en een lycra laarzenschacht met ingewerkt bloem motief. Daarnaast zijn er gesloten zomerlaarsjes in vrij klassieke lijn, die nauw om het been sluiten. (Vervolg van pag. 9) (ADVERTENTIE) OWARSGEBAKKEN NATUURWIT-BOEHENBRUIN KRENTEN-ROZIJNENBROOD KRENTENBOLLEN BOERENROG PUNTJES EN BOLLEN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rotterdamse politie is er nog niet in geslaagd de man te arresteren, die een barkruk door de voorruit van een wegrijden de auto heeft gegooid. Als gevolg daarvan verloor de 21-jarige elektri cien B. J. Thomasoa de macht over het stuur en reed met zijn auto tegen een lichtmast. De jongeman was op slag dood. Zijn dood was het indirecte gevolg van een massale vechtpartij in en om het café „Club ie Disque" aan de Röntgenstraat in Rotterdam-Zuid. De zaak staat bij de politie als zeer slecht bekend. Enkele jaren geleden is het pand, dat toen nog een andere naam droeg, gesloten geweest wegens een zedenschandaal. De Rotterdamse politie zoekt de dader onder de ongeveer zestig be zoekers van het café. Het onderzoek vordert slechts langzaam. De negen Ambonezen die in arrest zijn gesteld, worden voorlopig nog vastgehouden. BONN (Rtr.) West-Duitsland noch zijn Atlantische bondgenoten zullen deelnemen aan een Europese veiligheidsconferentie zoals voorge steld door het Pact van Warschau, als daarop alleen over de wensen van de Warschaupactlanden wordt gespro ken, zo heeft de Westduitse rege ringswoordvoerder Guenter Diehl gis teren op een persconferentie gezegd. Bonn zal volgens Diehl echter wel overleg plegen met de NAVO-part- ners over de oproep tot de veilig heidsconferentie. De regeringswoord voerder zei dat de Oosteuropese lan den vorige week in Boedapest hebben gesteld, dat op de Europese veilig heidsconferentie moet worden ge sproken over erkenning van de hui dige grenzen in Europa, met inbegrip van de Oder-Neisse-linie als perma nente grens tussen Duitsland en Po len, erkenning van Oost-Duitsland en aanvaarding van de status van West- Berlijn als onafhankelijke politieke eenheid. De Westduitse minister van buiten landse zaken Willy Brandt heeft vo rige week het idee van het houden van een Europese veiligheidsconfe rentie verwelkomd, maar daaraan de waarschuwing verbonden dat een dergelijke conferentie goed moet wor den voorbereid, wil zij kans van sla gen hebben. MR. P. M. VAN BOVEN voorzitter van het Katholiek Werkgeversver bond en president-curator van de Tilburgse Hogeschool, is benoemd tot commissaris van de Friesch-Groning- sehe Hypotheekbank n.v.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1