Ml Dl NA AL GRIJPT IN Studenten- pastores op non-actief tlGINO DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ERSONEEL VAN .V.T.M. STAKING ZEKER oedsel uit ederland ou liggen p rotten 11 Nigeria Onbekende gooit stalen barkruk door voorruit auto MASSALE RUZIE EINDIGT MET DOOD 21-JARIGE Nixon: verwijder oproerige studenten Regering moet niet te licht denken over onrust onder arbeiders ^ugefarti6e DEFENSIE SPARTAK NIET STERK Grensincident tussen India en Pakistan MERTENS WAARSCHUWT: TILBURGSE CURATOREN ERKENNEN RECHT OP MEDEZEGGENSCHAP Rode wereld top 5 juni j jaargang ITIE VOOR eland no. 26077 WEERBERICHT VERKLARING Onjuist •>d«. zoud" V°rg draagt De Stakingskas Zakelijk gezien: Stem-verslaggever in Trnava: TRAAG ,RAMP' Wraak? Terugtocht Overkokende melk doodsoorzaak? Arrestaties eur: Dr. w. A. J. M. Harkx RedacteurL. Leiiendekker IdkantoorBreda. Reigerstr. 16 ,22341. Postgiro 1114111 maandag 24 maart 1969 Bewolkt Wisselend bewolkt met plaatselijk enige neerslag. Overwegend mati ge wind uit noordelijke richting. Zelfde temperaturen als gisteren. ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 KARD. ALFRINK Bovendien zouden allen de verga- ig bewonen, die vannacht om één gehouden zal worden. Dit ligt een half uur nadat het atum is verstreken, dat het per. tel de directie heeft gesteld: de r de meeste andere busonderne- gen aanvaarde c.a.o. mede onder enen en anders staken. i stemming onder de buschauf- 'an de ZVTM was gisteravond vredelievend. In ieder geval i duidelijk, dat de circulaire, die .«■directeur ir. J. F. Denie, in het fflinde bij het personeel heeft la- bezorgen geen enkel effect heeft d. In deze circulaire wordt ver- (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Kardinaal Alfrink heeft de drie Utrechtse studentenpastores, dr. J. H. Kamphuis, G. Th. Oostvogel en L. G. W. Leeneman, voorlopig verboden hun priesterlijke functies uit te oefenen. Dit omdat gisteren in de eucharistieviering in de aula van de Rijksuniversiteit opnieuw een dominee voorging, die het Consecra tiegebed uitsprak, communiceerde en de communie uitreikte. Zaterdag nog had kardinaal Alfrink de parochieraad van de Utrechtse stu dentenparochie laten weten, dat hij onverkort vasthield aan zijn verbod tegen de experimentele vastendien- sten in de studentenparochie. Niettemin zei pastoor Kamphuis gisteren: „WH gaan met de vasten- diensten door tot Pasen". In een na de mis uitgegeven ver klaring van het convent van de 10 Utrechtse studentenpastores en -pre dikanten en de parochieraad wordt gesteld, dat de pastores geen afstand willen en kunnen doen van elkaar, noch van de gemeenschap, waarmee zij zijn verbonden. „WH kunnen moeilijk geloven, dat het in dit geloofsgebeuren allereerst gaat om een manifestatie van lid maatschap van een organisatorische eenheid. Wij willen in communio staan met de kerk van Utrecht, Brus sel, Oeganda en Rome, maar tijdens de maaltijd des Heren luisteren wij naar de verkondiging, bidden wij en vieren wij verbondheid met de we reldkerk in een plaatselijke, concre te groep". Verder wordt gezegd: „Wij voelen ons uit pastorale overwegin gen niet verantwoord deze beleving te frustreren". De verklaring eindigt tenslotte met te zeggen, dat de Utrechtse pastores de laatste weken zich intens met het probleem hebben beziggehouden. Zij vragen uitdrukkelijk hun studenten deze viering niet te ontnemen, juist omdat zij zich ook verbonden met velen buiten deze gemeenschap, die door het verbod geschokt zijn. Het verbod zou een beginnende ge loofservaring negeren en een groter wordende groep gelovigen van de kerk vervreemden. Wat niemand wenst, aldus de Utrechtse studenten pastores in hun verklaring, die zij ook aan kardinaal Alfrink toezon den. (ZIE COMMENTAAR PAGINA 3) (Van onze correspondent) TERNEUZEN De chauffeurs van de ZVTM waren gisteravond lat vastbesloten om vanaf morgen te staken. Zij zouden, zo werd ons erzekerd, geen van allen gevolg geven aan de eis van de directie in vanmorgen voor negen uur schriftelijk mee te delen of zij wel i niet zouden staken. wezen naar de brief, die de commis sie-Van der Dussen vrijdag aan de directie van de ZVTM heeft gezon den. Volgens ir. Denie heeft de commis sie in haar brief uitsluitend gesteld, dat zij zich niet aan de indruk kan onttrekken, dat er een zekere achter, stand is in de beloning voor de streekvervoerchauffeur ten opzichte van de chauffeur bij de gemeentelijke vervoerbedrijven. De z.g. Ioonstruc- tuurcommissie zal moeten uitzoeken hoe de zwaarte is van de functies in beide sectors en zo er verschillen zijn hoe deze kunnen worden ge kwantificeerd. Volgens de heer Denie is het nu zonneklaar, dat de twaalf autobusbedrijven zich terecht heb ben verzet tegen de overeengekomen c.a.o. Naar zijn mening is het rechtvaar dig tegenover het personeel en te genover de bedrijven om af te wach ten tot de minister de nieuwe c.a.o. heeft goedgekeurd en het verschil in beloning met terugwerkende kracht tot 1 januari 1969 dan alsnog uit te betalen. (Van een onzer verslaggevers) i heeft »WG/()KM()EAH1A De fl. „S?33.1 Van Het Nederland- Kruis, de heer A. van Em. edelinc Ult. Nlseria Been enkele - "5 °n'vangen, dat in de Ni-1 oofdsfad Lagos een grote 'n Roï1 meikpoeder ligt toavonilo NTS-journaal heeft -onZ *T, ,,V|s-News-film" uit- de rottende voorraden. tó A'J-News" zou deze uit zending zijn tassen~de°=-g-eV"g van een con" 'Cll^n%aR0grievo„= v- «Wigei in Kruis-vertegen. de ^geriaanfoS' ?aU' FreeburS r de distS orSanisatie, die A dat het twntli Z? ?eer zbn ver" r' °f ze a lg wordt ge" iptie Beschikt V°or dlerlÜke con- eesciukt zouden zijn. ,^kSr~generaal V an Emden te Whïtl86611 enkele aan" !tland afkoS'o an', dat "it Ne- iBgen to bu'Pgoederen in by inform Morgen "d te kunnen k'leS Ult de eerste rnrnissaris van hit6*! van de hoge S?e Kruis in JW Int«nationale •'"Bust Lint di» i de Zw^er re° Raag brooian een bezoak aan naa& hro««T Dez 1 Het Nederfand«°i?'ï.°°r overleg R°°de Kruis "aar Bitf™ bulPzendm- Ir. Denie betreurt het, dat men tot staking zal overgaan ten gevolge van „een onjuiste opvatting" van de vak bonden. Aan het eind van de brief wijst de heer Denie nogmaals op de reeds eerder verzonden circulaire, die het verspreiden van pamfletten on der de reizigers verbiedt op straffe van ontslag. Ondertussen gaat de staking in Friesland nog steeds door. Op een demonstratieve vergadering in Leeu warden wees NW-vice-voorzitter A. de Boon op het feit, dat de stakings kas van de bonden over tientallen miljoenen guldens beschikt. Bij deze gelegenheid zei de keer W, Kieboom. hoofdbestuurder van de Nederlandse Vervoerdersbond over de directie van de ZVTW: „Ik vraag me af hoe een di rectie met een dergelijke feodale mentaliteit nog kan bestaan". De Gro ningse stakers kregen ook steun toe gezegd door de Studenten Vakbewe ging DE ENGELSE minister van buiten landse zaken Stewart heeft 30 diplo maten onder wie ambassadeurs aan gezegd dat zij wegens organisatori sche veranderingen in het regerings apparaat vervroegd met pensioen worden gezonden. (ADVERTENTIE) Idolaril markiezendoek heeft alle voordelen aan z'n kant! Vraag er naar bij een van de zonweringsbedrijven Alle informaties: Kaars Siipesteijn N.V. Krommenie tel.(029B0) 83851 ROTTERDAM (ANP) Een enorme vechtpartij in en buiten een café aan de Röntgenstraat in Rotterdam-Feijenoord heeft gis termorgen een fataal einde ge kregen met de dood van een jon gen uit Krimpen aan den IJssel. Het slachtoffer, de 21-jarige elek tricien B. J. Thomasoa, kwam om het leven bij een poging om zich samen met enkele vrienden van de vecht partij, waaraan zij hadden deelgeno men, te distantiëren. Toen zij met een personenauto uit de voeten probeer den te komen, smeet een van de bij de ruzie betrokken mannen een zware stalen barkruk (foto) door de voor ruit van de wagen. De chauffeur verloor de macht over het stuur en reed met zijn auto tegen een lichtmast. De elektri cien werd daarbij uit de auto geslin gerd en was op slag dood. Drie an dere passagiers raakten licht gewond, BH de vechtpartij zelf, waaraan onge veer 40 personen deelnamen, liepen tien mannen verwondingen op. (Van onze speciale verslaggever) TRNAVA De achterhoede van Spartak Trnava, de volgen de tegenstander van Ajax in de Cup-strHd, heeft een gammele achterhoede. Dat constateerde de speciale verslaggever van DE STEM die als enige Nederlandse sportjournalist dit weekeinde Spartak in Trnava opzocht. Hij zag meer. Onder andere een Ne derlandse Surinamer die met spoed naar Tsjechoslowakije was komen vliegen om alle 5000 be schikbare kaarten op te kopen. Het loven en bieden leverde op windende momenten op, zoals men in onze sportbijlage kan le zen. Intussen heeft de KNVB de tussen Ajax en Spartak gemaak te afspraak over de data goed gekeurd. Dat houdt in, dat de ontmoeting Ajax-Spartak zon dagavond 13 april in het Olym pisch stadion van Amsterdam zal worden gespeeld en de uitwed strijd op donderdag 24 april in Trnava. Ook met een eventuele derde wedstrijd op 30 april in Wenen gaat de KNVB akkoord. De heer Burgwal, secretaris penningmeester van de KNVB, zal in overleg treden met de Tsjechische voetbalbond en de Europese voetbal unie (UEFA) om te proberen te bereiken, dat de wedstrfjd in Trnava niet voor 18 uur begint. Volgens plan zal om 16 uur worden afgetrapt. Na contact met het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk heeft de KNVB na melijk besloten geen rechtstreek se televisieuitzending toe te staan bH een begin van de ont moeting vóór 18 uur. Dit om te gemoet te komen aan de wensen van het bedrijfsleven. Indien het aanvangsuur niet wordt gewH- zigd zal de televisie de ontmoe ting pas na 18 uur op het scherm mogen brengen. (Van onze redactie buitenland) NEW DELHI Indiase en Pa kistaanse grenswachten hebben elk aar gisteren voor de tweede achter eenvolgende maal beschoten langs de Oostpakistaanse grens. Zeker drie Indiase militairen werden hierbij ge wond. India heeft Pakistan ervan beschul digd te zijn begonnen zonder daartoe te zijn uitgelokt. (Van onze redactie buitenland) SAN CLEMENTE President Nixon heeft de president van de colleges in de Verenigde Staten za terdag gevraagd de stu denten die de orde op de colleges verstoren uit te sluiten. De campus-onrust heeft de vrijheid van het intellect in ons land in ge vaar gebracht, zo zegt Nixon in een verklaring. HH voegt hier echter aan toe dat veel eisen van de studenten juist zHn en dat de colleges moeten her vormen en experimente ren op terreinen als etno logie en het betrekken van de studenten bij het ne men van besluiten. De Amerikaanse presi dent noemt het duidelijk dat de onrust gericht is op politieke beïvloeding van de student en van de uni versiteit. „Het is niet te sterk als ik zeg dat dit de manier is waarop bescha vingen beginnen te ster ven". Hij legt er de na druk op dat men nooit moet toestaan dat geweld de vrije intellectuele acti viteit of het vrHe oordeel van de nnlversiteitsge- meenschap beïnvloedt. „Zodra dat gebeurt houdt die gemeenschap vrij wel per definitie op universiteit te zijn". Studenten die niet aan de regels van de universi teit wensen te gehoorza men dienen te worden verwHderd „daar elke an dere vorm van dwang zon leiden tot verandering van de fundamentele aard van de gemeenschap. Het is om deze reden dat verwij dering het elementaire in strument van discipline op de universiteit is geweest", aldus Nixon. nHHK WB MERTENS (Van onze redactie binnenland) HAAKSBERGEN „De regering moet niet te licht denken over wat er momenteel aan onrust onder de werknemers leeft". Deze waarschuwing liet de heer J. Mertens, voorzitter van het NKV, horen aan de vooravond van enkele belangrijke regeringsbeslissingen (o.a. de bouw-cao en de prijzenbeteugeling). De heer Mertens die gisteren sprak op een jubileumbijeenkomst van de afdeling Haaksbergen van het NKV, legde er de nadruk op, dat het werknemers het niet meer begrijpen dat de prijzen steeds maar stijgen. „Zij hebben niet de indruk dat de maatregelen die genomen worden veel effect sorteren", aldus de heer Mertens, die deze maatregelen soms ridicuul noemde, zoals die voor bou de- en kattebrood. Maatregelen die werkelijk aanspreken, zo zei hij, ko men er niet, al leest men wel dage lijks in de kranten dat er veel over leg wordt gevoerd met verschillen de sectoren en branches uit het be dryfsleven. Van het effect van die besprekingen merkt men evenwel bitter weinig, aldus de heer Mertens. Wat men wel constateert is dat het percentage van de prijsstijging nog voortdurend oploopt. Was het aanvankelijk 5,5 procent op het hoogtepunt van de spanningen, nu z;in er duidelijke aanwijzingen dat men de 6 procent ruimschoots overschrijdt. De werknemers worden straks op 1 april geconfronteerd met een huurverhoging en op 1 juli met accijnsmaatregelen. De heer Mer tens stelde, dat de prijzen de nadruk kelijke aanzet'en prikkel vormen bH het gevaar van een prijs-loonspiraaL De lonen lopen achterop in plaats van voorop. De werknemers weten en voelen dit, maar constateren ook dat de regering in de loonsector traag met haar beslissingen en dreigend met afkeuren is. Ais ruim 250.000 bouwvakarbeiders nu al zes weken lang op de minister van Sociale Za ken wachten voor een positieve be slissing op hun cao, klopt dat mis schien wel met de procedure die is vastgesteld voor de goedkeuring van een cao. Maar. zo zei de heer Mertens, de regering moet heel duidelijk be grijpen, dat de werknemers het niet meer nemen met een kluitje in het riet gestuurd te worden en maar moeten afwachten wat Den Haag uiteindelijk beslist over hetgeen zij in hun loonzakjes zullen krijgen. Zij begrijpen dat zy hun gerecht vaardigde verlangens nog niet ge honoreerd hebben gekregen, maar wel dagelijks de hoge prijzen op vrij wel elk gebied moeten betalen. Dat geldt volgens de NKV-voorzit- ter ook voor de buschauffeurs. HH noemde het een onbegrijpelijke zaak dat wanneer op tien na alle buson dernemingen verenigd in de Konink lijke Nederlandse Vereniging van Toerwagenondernemingen deze cao ondertenkend hebben, met 'n looptijd van een jaar binnen welke tijd werk gevers en werknemers het definitief eens kunnen worden over de achter standen en werkclassificatie, deze tien streekvervoerders weigeren het voorbeeld van hun collega's te vol gen. Ook de cao voor het busvervoer ligt nog ter goedkeuring bij de mi nister van Sociale Zaken. „Het is te hopen", aldus de heei Mertens, „dat de minister van so ciale Zaken deze cao, evenals die voor het bouwbedrijf, ongemoeid Iaat". De ramp zal volgens de NKV- voorzitter niet te overzien zijn wan neer zowel in het openbaar vervoer als in de bouw tengevolge van een „neen" van de minister de onlustge voelens van de werknemers manifest gaan worden.) Zie voor het buschauf feursconflict ook elders op deze pa gina). (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De curatoren van de Katholieke Hogechool Tilburg erken, nen het recht op medezeggenchap en van een gedifferentieerd medebeslis singsrecht van alle geledingen van de hogeschoolgemeenschap. Hun staat slechts één doel voor ogen: het schep pen van een kader waarin de weten schap zich vrij kan ontwikkelen en waarin academici worden gevormd die op hun rol in de maatschappij zijn voorbereid met behoud van hun onbevangenheid tegenoverdeze maat schappij. Dat schrijft de president-curator van de hogeschool, mr. P. M. H. Van Boven, in de brief waarin hij de dis cussienota-bestuursstructuur aan de hogeschoolgemeenschap aanbiedt. De ze nota (zie hiervoor pag. 3) is ge maakt voor de werkgroep die zich met die structuur bezighoudt door de curatoren dr. A. J. H. Bartels en drs. H. Loevendie en de senatoren profes sor dr. R. A. de Moor en professor mr. H. C. F. Schoordijk,, allen leden van die werkgroep. „Een bijdrage tot de discussie" noemen zij het zeer uit voerige en diepgravende stuk dat de omvang van een bescheiden boek heeft. De vechtpartij ontstond toen een groep van 15 jeugdige Ambonnezen uit Moordrecht, Kapelle a.d. IJssel en Krimpen a. d. IJssel in twee personenauto's naar Rotterdam geko men het café „Diesxue" aan de Röntgenstraat binnengingen. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat de jongelui wraak kwamen nemen, nadat vorige week een van hen in hetzelfde café slaags was geraakt met een Rotterdammer en daar flink was afgetuigd. Onmiddellyk nadat de jon gelui in het café waren ontstond er een massale vechtpartij waaraan een groot deel van de in totaal 60 tot 80 cafébezoekers deelnam. Er werd over en weer met barkrukken, flessen en glazen gesmeten waarbij de eerste gewonden vielen. BRUSSEL (ANP) In Antwer pen is zaterdag een 83-jarige we duwe dood in haar woning aange troffen, bij een pan met overkokende melk. Vermoed wordt dat door het overkoken zuurstofgebrek in de ka mer was ontstaan, die verstikking van het slachtoffer tot gevolg had. De vechtpartij werd op straat voortgezet met uit het café meegeno men barkrukken en andere „horeca- wapens". De groep Ambonezen raak te door de sterke numerieke min derheid snel aan de verliezende hand. Een aantal van hen achtte het daar om maar beter te vluchten. Tijdens deze terugtocht deed zich het fatale ongeluk voor. Later werd duidelijk dat bij de vechtpartij ook nog een groot aantal gewonden was gevailen, zowel in het Rotterdamse kamp als in dat van de Ambonezen. Verschei dene jongelui moesten in een zieken huis worden behandeld. Tijdens de vechtpartij sprong zelfs een van de strijdenden in het water van de Maas. De Rotterdamse politie begon on middellijk een uitgebreide speurtocht naar de man die de barkruk door de voorruit van de vluchtersauto had ge- gooia. De Rotterdamse politie arresteerde ln totaal 15 jongelui, die bij de vecht partij betrokken waren. In de loop van de dag konden zes van hen naar huis gaan. De overige negen allen Ambonezen zitten nog vast op het bureau Sandelingplein wegens openbare geweldpleging. De recher che was er gisteravond nog niet ach ter wie de barkruk door de voorruit van de auto gooide. MOSKOU (AFP) De wereld conferentie van communistische par tijen zai op 5 juni van dit jaar in Moskou bijeenkomen. Dit is van ge zaghebbende zHde in de Russische hoofdstad vernomen. De voorbereidende conferentie van de 67 partijen die 18 maart begon ein digde zaterdag. Besloten werd dat op 23 mei een laatste bijeenkomst zal beginnen van de voorbereidende com. missie, zo zei men. Als de conferentie doorgaat zal het de eerste maal in negen jaar zijn dat een wereldconferentie wordt gehou den. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1