BURG Roolvink studeert nog week langer op bouw-c.a.o EVINRUDE Kritiek op beleid minister Udink 8 leur Duntant Minister in het nauw Brandt schrijft brief aan P.v.d. A. Maasvlakte 6 WEKEN NIET GENOEG Amerika: ook contacten buiten Parijs Explosies tankstation8 gewonden LEMNISCAAT HEI UTRECHTSE EXPERIMENT EN HE OECUMENE echte service ARE SCHOLIEREN elling voorde funktie van buitenboordmotoren daar staat achter! V ietnam-overleg Vrouiv bekent poging tot vergiftiging BLOEMEN MEISJES TREDEN AAN 9 MINISTERRAAD LANDBOUWHOGESCHOOL: Speelruimte Ontslag: 62 en 26 man Twee bedrijven dicht wegens concentratie RVD bevestigt: Prins Bernhard uitgenodigd voor bezoek aan Indonesië Vreemde verleiding v steeds meer merisén ontdekken f Roxy25. U blijft toch niet achter? DE STEM VAN 7ATERDAG 22 MAART 1969 11 pal bekende en en en cosmetica ^ABAC ORIGINAL I gt voor het li - drogisterijen, I in - een actieve |i al zijn krachten behartigen. welke beknopt en wordt onder belofte i ingewacht bij: 9Den Dolder (U.) /ISIE leidt tevens tot een Administratieve sector. de vacature: van de becfrijfsadminl- enkele assistenten, zal lan de volledige admi- tie-afdelingen met in- icalculatie. psultaten op efficiency samenwerking met de Iministratieve groepen. pht. 'aring en een opleiding actie, welke nog een i tot en met het kandi- 9 basis voor een verden» Bfbus 51, Tilburg. nodigd contact met "nS deze uitnodiging is. dat Accountantsdienst en 8 n voor assistent-acces on West-Brabant/Zeela11 'ipioma Gymnasium of nnenkort hoopt te beha e bent met de studie beginnen, dan is een ■soneeizaken voldoende derend gesprek te w°r 'V. PhilipsGloeilamPj^ oneelzaken, WiHenJlm onder nummer St (door pater Alfred van de Weijer) vcjoX is er in te brengen tegen het I Utrechtse experiment, dat domi nees in de eucharistievieringen van je studentenparochie laat voorgaan? Niet dat deze dominees geen echte Wbtsiragers zouden zijn, bevoegd om het eucharistisch hooggebed en de mtellingswoorden uit te spreken. Hun bevoegdheid op dit terrein worit in steeds breder kring erkend, vooral sinds zij door de officiële ka tholieke kerk aanvaard werden als ambtelijke bedienaars van de doop. En naar mate het dieper tot ons doordringt, wat het wil zeggen, dat het concilie de andere kerken als echte kerken van Christus heeft er kend. Tiet is dan ook een publiek geheim, dat er op verschillende plaatsen itt ons land al sinds geruime tijd in tercelebraties (eucharistische dien sten, waarbij priester en dominee te zemen het hooggebed met de instel lingswoorden uitspreken) worden ge houden. De bisschoppen zijn daar niet enthousiast over, maar willen het ook niet verbieden. Zij menen dat er in deze sector ruimte moet worden gelaten voor het experiment, dat van onder op groeit. Wanneer een ruime ervaring is op gedaan, kan een meer officieel stand punt, positief of negatief worden in- genomen. t Jpt Utrechtse experiment, waarmee de bisschoppen krachtens hun J verklaring „niet kunnen instemmen", is iets anders dan een intercelebratie. Daar treden in een katholieke paro chie dominees uit verschillende ker ken als voorgangers op, terwijl de priesters als eenvoudige gelovigen aanwezig zijn. Op zich zou dit naar onze mening wel kunnen, althans in die zin, dat een dergelijke eucharis- tieoiering ais authentiek kan worden 1 erkend. Maar er zijn bezwaren van I praktische en pastorale aard. De bis- I schoppen zeggen in hun verklaring, I dat het doen van dergelijke stappen zonder voorafgaand overleg met de betrokken kerken strijdt met de ele- j mentaire eisen van de oecumenische I vjrilevendheid. En dat bezwaar zou den wij graag willen onderstrepen. De vieringen in Utrecht zijn te veel een katholieke en te weinig een oecumenische aangelegenheid. De protestantse kerken, waarvan domi- nees optreden, blijven helemaal bui- 5I?e'; E" dat terwijl ze eigenlijk wensiej aan de vernieuwing van het nstendom zouden moeten deelne- «16)1, J01Hinees' die de uitnodiging ie Utrechtse studentenparochie •"vaarden, willen ongetwijfeld die nieuwing. Maar waarom beginnen 3et 'n hun eigen kerken? waarom proberen zij daar niet de buenhe van de avondmaalsviering imJ foerenWaarom streven zij r met naar de hoognodige ver ruwing van een verstard ritueel? «""twehton zij niet hun eigen litvJt Uc <5?5ls' kerkeraad voor de lukt e bte,weS{nff te winnen? Dat Dn t zu"en tij misschien zeggen, tum ,„meer reden »®1 er met kracht te gaan staan. htJ Is te, meer reden voor ons, om naar gemakkelijke escape kak rtU\m denJoende katholieke de rrntJt fen' Uit s°tidariteit met trachten t»h Jerken snoeten wij neZl J Jer,etken- dat vitale tie ten komen V erken ztif tot activi- via een uitlaat dm 20 beel lan9 geleden 9e« van niet Lu??1! met overgan- kerk w,, et-kathoheleen naar onze daar' aa* af9?en te9en hen di« hu fald2kJn:i. bl?f als he* e»en een qoecl rt W^eer daar diens tl'™ te zijn' dat da kunt bewijzen aan de oecumene d<MnineesruamJ,jf. 20,',lde?! wi? bot de Went willen aJjJ1 Ftrechtse experi- ons. blijf in ."ef1- vlucht niet naar haar van binlt e'S*n kerk' Probeer Er is daar p n "F te ^nieuwen. neer te doen dm t'- mtsschien zelfs En het V bV ons- wat eenlaJf eeUS kunnen zifn kkt, ip de JoZ oecumemache daad de oecumene verraad is aan DAMESOLIFANT. d£ewulWi!?eolitanten'de circSr lfan,ten en da steeds mee"! !!,°15!.da damesolifant uit:hoo« on) rJ ziet er als volgt Olifant iJS lem>« scheut Jonge citroen blok>e U3. Schijfje Als Lonp-dHnt u T6' Tonic of Cola. VoUedielui beh°udt Olifant ln sympathieke karakter. (ADVERTENTIE) (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON De Amerikaan se minister van defensie Meivin Laird, heeft gisteren in de senaats commissie voor de ontwapening be vestigd dat er buiten het officiële Vietnam-overleg in Parijs „ook par ticulier" overleg plaatsheeft om tot een regeling van de kwestie-Vietnam te komen. Nadere aanduidingen wilde hij niet geven. De Amerikaanse senator Edward Kennedy heeft te kennen gegeven dat hij vindt dat de regering-Nixon niet snel genoeg handelt in de kwestie- Vietnam. ZWOLLE (ANP) Eind oktober 1968 heeft de 27-jarige Trijntje S. B. te Oldenbroek tweemaal geprobeerd haar man de 28-jarige fabrieksarbei der Dries S. door vergiftiging om het leven te brengen. Zij deed thallium, dat zij in Olde- broek had gekocht, in de thee die haar man mee naar het werk nam. De vrouw, die in het huis van bewaring te Zwolle in voorlopige hechtenis zit, heeft nu een volledige bekentenis afgelegd. Gisteren hebben de Haar lemse bloemenmeisjes zich voor de vijftiende lente aan de pers voorgesteld. Op de foto: de meisjes in lente- tooi verzameld voor het Pro vinciehuis te Haarlem. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister B. Roolvink (Sociale Zaken) heeft aan zes weken niet genoeg om de nieuwe bouw-c.a.o. te bestuderen. Hij heeft dan ook van partijen bij dit contract nog een week extra bedenktijd gekregen. Dit houdt in, dat hij uiterlijk op de laatste dag van deze maand zijn beslissing kenbaar moet maken. Het is nu nog slechts een politieke zaak: zelfs zijn naaste medewerkers we ten niet (meer) hoe de minister opereert. Formeel heeft minister Roolvink, volgens de regels van de loonpolitiek, tot maandagavond gelegenheid de bouw-c.a.o. onverbindend te verkla ren. Dan loopt de termijn van zes weken, die hij maximaal' voor de be oordeling heeft, af. Hoewel de minis ter in een eerder stadium te kennen had gegeven uiterlijk deze week nog een beslissing kenbaar te zullen ma ken, blijkt hij zelfs aan de formele termijn niet genoeg te hebben. Ver lenging van die termijn is alleen nog mogelijk, als de partijen hem uitstel verlenen - beter nog, ingevolge de spelregels, als partijen hem om uit stel verzoeken. Van deze mogelijkheid heeft die mi nister thans gebruik gemaakt in die ziin, dait hij partijen heeft verzocht hem te verzoeken om uitstel. In dit opzicht heeft hij ook nog steun ge zocht bij de voorzitters vam de vak centrales, de heren Kloos, Mertens en Van Eibergen. die hij gisteravond ontving. De minister heeft zijn opvallend handelen gemotiveerd met de om standigheid, dat hij gisteren pas een rapport vain het bouwbedrijf heeft gekregen, waaruit moet blijken, dat de overeengekomen loonsverhoging voor 1970 uit een oogpunt van pro- duktiiviteitsstijging wel verantwoord is. In politieke kringen constateert men echter, dat minister Roolvink heel erg in het nauw zit met de bouw-c.a.o. De neiging, zeker in het kabinet, om de contractsbepalingen voor het komende jaar af te wijzen, is groot, doch men vreest de gevolgen. In elk geval hebben de partijen de minister enig uitstel toegestaan, maar verder dan een (zevende) week wil men niet gaan. Zij menen, dat de heer Roolvink dan toch wel royaal tijd heeft gehad om zich een oordeel te vormen. De pairtijen hebben op praktische gronden geen aanleiding gezien uitstel af te wijzen, omdat minister hen heeft toegestaan die voor dit jaar overeengekomen lonen reeds uit te betalen. De minister tilt aan de voor 1970 voorziene loonsverhoging zo zwaar, om dat de regering de loon- en prijs ontwikkeling het volgende jaar beter in de hand wil houden dan thans het geval is. De bouwwereld heeft echter gesteld, dat de in de bouw-c.a.o. be paalde loonsverhoging niet tot prijs stijging ie de bouw behoeft te leiden, als de overheid aan een aantal voor waarden voldoet, met name ook wat betreft de continuïteit in de bouw. Daardoor is de zaak niet alleen een kwestie van minister Roolvink, maar ook van zijn collega's De Block (Eco nomische Zaken) en Schut (Volks huisvesting) Verwacht wordt, dat er volgende week een speciale vergadering van de ministerraad zal worden besteed aan de eindbeslissing. BONN (DPA) De Westduitse minister van buitenlandse zaken, Willy Brandt, heeft in zijn functie als voorzitter van de Sociaal-Demo cratische Partij (SPD) in een brief aan de Partij van de Arbeid het be sluit betreurd om Oost-Duitsland vol kenrechtelijk te erkennen. Hij ziet in deze daad een hindernis voor en een verzwaring van het stre ven van de Westduitse regering om tot ontspanning in heel Duitsland te komen, terwijl het bewind in Oost- Duitsland erdoor wordt aangemoe digd in zijn starre houding te vol harden. De brief is gisteren in Bonn ge publiceerd door de SPD; op het mo ment van dé publikatie was zij ech ter nog niet ontvangen op het bu reau van de PvdA in Amsterdam. Het partijbestuur van de PvdA zal, zo vernemen wij, maandagavond de brief van minister Brandt, geschre ven namens de SPD, uitvoerig be handelen. Volgens Brandt kan door het be sluit van het PvdA-congres ook ge makkelijk de indruk worden gewekt dat „een sociaal-democratische partij in een bevriend huurland zich niets aantrekt van de gevoelens van de Duitsers en de overwegingen van de SPD, en het bewind in Oost-Berlijn uitgerekend op een ogenblik ontlast, waarop het bijzonder vijandig tegen over de ontspanning en de vrede op treedt". Sterker nog, het kan ook worden geïnterpreteerd alsof men een be wind erkenning verleent, omdat het enige maanden eerder actief heeft deelgenomen aan een militaire inter ventie in een Oosteuropees land. Brandt legt er de nadruk op dat de SPD niet de bedoeling heeft om WILLY BRANDT haar Nederlandse politieke vrienden verwijten te maken over een besluit, waar zij alleen verantwoordelijk voor zijn. WAGENINGEN (ANP) De vaste commissie voor ontwikkelingssamen werking uit de Tweede Kamer heeft gisteren de gehele dag doorgebracht in Wageningen om te worden geïnformeerd over het aandeel in deze samen werking van de landbouwhogeschool en verschillende instituten. Tijdens de slotbijeenkomst gaven verschillende hoogleraren tegenover de parlements leden uiting aan him bezorgdheid ten aanzien van het beleid van de minister van ontwikkelingshulp, drs. B. Udink. De kritiek richtte zich in het bij zonder op een zekere starheid in het ministreriële beled. De criteria van de minister verschillen volkomen van de wetenschappelijke criteria. Wat bi lateraal gebeurt, wordt mondjesmaat opgezet, en initiatieven worden afge stoten. De regering wil wel dat de land bouwhogeschool deskundigen opleidt, maar voor hen wordt geen toekomst gewaarborgd. De rector magnificus, prof. dr. ir. F. Hellinga noemde gevallen waarin Wageningen op concrete punten het hoofd heeft gestoten. In Wageningen zijn jaren besteed aan een project, waarvan de ontwikkelingslanden op grote schaal zouden kunnen profite ren: het rijstziektencentrum. In fe bruari j.i. liet de minister zonder meer weten dat hij in het project geen belangstelling heeft. Het past niet in zijn beleid. „Wat wij vragen aan de regering is: geef ons speelruimte boven de normale kosten uitgaand voor een vakkundige opbouw van een instituut, waarin verschillende disciplines kun nen rouleren en waarin research, on derwijs en technische hulp gelijkelijk tot hun recht komen", aldus prof. Hellinga. Volgens prof. dr. R. A. J. van Lier, hoogleraar in de sociologie voor niet- westerse landen, is het onmogelijk multilaterale hulp in enkele jaren te effectueren. Slordig werk en in den blinde opereren zijn het resultaat. Wij zijn verplicht aan onze naam werk van kwaliteit te presteren. Geen land heeft zoveel goodwill en zo veel potentieel als ons land, maar geen regering vaart zulk een onhan dige koers. (Van een onzer verslaggevers) DEVENTER-GRONINGEN Het Deventer familiebedrijf K. ten Have, koffiebranderij en theepakkerij is ge fuseerd met de N.V. Alex Meyer en Co. te Amsterdam en de koffiebran derij der Gebrs. de Goeyen te Zwolle. De directie heeft het 26 man tellen de personeel gistermiddag ontslag aangezegd. Na contact met de vakver enigingen en het gewestelijk arbeids bureau is een behoorlijke afvloeiings regeling tot stand gekomen. De Groningse vestiging van het Zweedse bedrijf Electrolux gaat met ingang van 15 juni sluiten. Daar wordt 62 man ontslagen. De sluiting kwam bjjzonder onverwacht. Nog in het februari-nummer van het perso neelsblad stond een artikel te lezen waarin de groei en bloei van het be drijf uitbundig werden beschreven De reden voor de plotselinge slui ting is concentratie van de produk- tie in een volautomatische fabriek in Zweden. DEN HAAG (ANP) Een woord voerder van de RVD heeft gisteren gezegd dt er „geen uitnodiging met concrete data" is voor een bezoek van prins Bernhard aan Indonesië. De woordvoerder zei dit in ant woord op een vraag over een bericht uit Djakarta volgens hetwelk de In donesische minister van buitenlandse zaken, Adam Malik, gisteren heeft ge zegd dat de prins te allen tijde wel kom is in Indonesië. Minister Adam Malik had daaraan toegevoegd dat Sultan Hamengkoe Boewono, de mi nister van economische zaken, de prins had uitgenodigd voor een be zoek. De RVD-woordvoerder zei verder dat er „in het algemeen in beginsel" geen bezwaar is tegen een bezoek van de prins, maar dat „het echter de nodige voorbereiding vraagt via de officiële kanalen". LOESAKA (ZAMBIA) (AP) De president van Zambia, Kenneth Kaunda, heeft gisteren gezegd dat de dagen van Jehova's Getuigen geteld zijn. Hij verklaarde voor een nationale partijraad dat de politiek van de sec- te neerkomt op anarchie en chaos. (Van een onzer verslaggevers) MECHELEN Bij een serie ont ploffingen in een tankstation voor propaangas in St. Katelijne Waver bij Mechelen zijn acht personen, waar onder vier brandweerlieden, min of meer ernstig gewond geraakt. Twee brandweerlieden zullen hun gezichts vermogen waarschijnlijk voorgoed kwijt zijn. Donderdagavond raiaikite een tank auto, die voor het tainikBtatöom gerepa reeaid werd, door niog onbekende oor zaak in brand. Terwijl de brandweer de brand aan heit blussen was, ont plofte de auto. In een straal van 500 meter sneuvelden alle ruiten. Een grote houtopsla/gplaats, vlakbij het tankstation, brandde in de kortste keren uit. Zoals gisteren in enkele edities al gemeld, raakten omwonenden en brandweerlieden in paniek toen zij zich geplaatst zagen voor een vuur zuil, die tot meer dam vijftig meter hooigbe de lucht inspoot. Later op de avond ontplofte nog een ondergrond se opslagtank van propaan. Gisteren, bij daglicht, zag het getroffen gebied eruit alsof er een bombardement bad plaatsgehad. De totale schade wordt geschat op ruim 2,5 miljoen gulden. Tot de gewonden behoort die 36-jarige A. Grondman uit Amersfoort die de tankauto aain het repareren was toen die in brand raakte. Hij liep brand wonden aan handen en gezicht op. (VERVOLG VAN PAGINA 1) van het kapitaal van Hoescht) is nu officieel de derde kandidaat. De Am sterdamse beurs en het bedrijfsleven hebben daarvan gisteren met vol doening kermis genomen. Niet in de laatste plaats, omdat als de plannen van deze twee bedrijven doorgaan, het nieuwe staalproject in meerder heid een Nederlandse onderneming gaat worden. Hoogovens en Hoescht stellen zich namelijk voor beide voor 40 procent in het kapitaal deel te nemen. De overige 20 procent worden gereserveerd voor andere Neder landse gegadigden. In dit verband denken insiders aan de Steenkolen Handelsvereniging en de Nederlandse Kabelfabrieken, waarmee ook Kop- Overigens moet men de combinatie pers zou willen optrekken. Hoogovens-Hoescht nu nog alleen maar zien als een gegadigde voor het terrein in de Maasvlakte, waarop Koppers een optie heeft. De uitgifte van het terrein berust bij de Rot terdamse gemeenteraad. Rotterdams burgemeester Thomas sen verklaarde gistermiddag, dat de aanvraag van Hoogovens-Hoescht naar het gemeentelijk havenbedrijf zal worden doorgezonden. Deze instantie zal de aanvrage bestuderen en te zijner tijd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethou ders. „Ook deze aanvraag gaat de normale weg," aldus burgemeester Thomassen, die wel blij is dat het er nu naar uitziet, dat er spoedig een beslissing komt over de vestiging van een hoogovenbedrijf op de Maas vlakte. Hij wees er op, dat de vesti ging van een staalproject bij Rotter dam belangrijk is, omdat de metal lurgie een groei-industrie is. Enkele jaren geleden schatte de heer Tho massen de komst van een grote staal industrie op een extra werkgelegen heid voor 10.000 mensen. Hup, vrienden in de echt, laat u in dit eerste zonnige weekeinde in de lente niet onbetuigd, en tast eens in uw voorjaarsbeurs. Een bloemetje voor uw echtvriendin kan er nu ze ker wel af. Nietwaar, de ware min naar weet van geen prijsstop als het erom gaat omwille van zijn boezem vriendin een pilsje of anderszins minder tot zich te nemen, teneinde haar eens in de bloemetjes, of zo u wilt in een nieuwe voorjaarsimantel te zetten. Of u zoekt desnoods een ander, die door eenzaamheid geplaagd sikke neurig de wereld loopt in te kijken, uit. Ik bedoel maar, wil het leven leuk blijven, moeten we het leuk houden. Hoe vindt u dat overigens: minis ter Roolvink heeft om bedenktijd ge vraagd. In de kwestie van de bouw- cao. Roolvink gaat dénken! Hij heeft wel even met de werk gevers gepraat. Hij zoekt een denk patroon. Zijn collega De Bl-ook denkt allang en niet zo zuinig. Er is dan ook spoe dig een prijsstop op fietsbandventiel- slangetjes, varkenshaardrogers en ro- zebotteljampotdeksels te verwachten. In ieder geval geen prijsstop voor de huisartsen. Het ziek worden mag duur blijven. Maar daarom niet ge treurd, want de huisartsen kunnen niet alleen bij De Block, maar ook bij zeer veel patiënten in den lande etn potje breken. U hebt het gisteren kunnen lezen: de patiënt is over het algemeen tevreden over zijn huisarts. Misschien komt dat ook omdat het hier om een van de weinige dingen (eigenlijk: mensen) gaat, die je zelf mag uitkiezen. Kosygin: je zuu maar met de Chi- narigheid zitten! Mao: en ik raak gefRUStreerd. En wat vindt u ervan, consument - kiezer? Dat u gezegd wordt dat u vindt dat „Vadertje Staat" niet hele maal eerlijk is en vervreemd is van zijn „gezin", van de burgerij, van u en mij? Het zal je maar gezegd wor den. Maar het is bewezen, door de enquêteurs. En dus vindt u dat. U vindt, volgens dezelfde enquê teurs, ook dat het Tweede-Kamerlid, doorgaans een vlotte prater is die niet makkelijk van zijn stuk te bren gen is. Dan zit u er toch wel vrese lijk naast. Want de z.g. vlotte praters in de Tweede Kamer, die zo „ad rem" zijn en zo maar voor de vuist weg zonder haperen hun zegje weten te zeggen, zijn eigenlijk op de vingers van slechts één hand te tellen. En, misschien maakt het u verdrie tig (maar waarom?), de communisti sche afgevaardigde Bakker is een van de allerbeste. En dat te weiten dat we 150 Twee de-Kamerleden hebben! Die treden waarlijk in het voetspoor van de Va der des Vaderlands. Allemaal kleine Willempjes de Zwijger. Laten we ons daarbij even realise ren dat het gesproken woord toch het wapen bij uitstek is in een parlemen taire democratie Denkertje: een collega van me tot een winkeljuffrouw: „Meisje, heet jij misschien Helène?" Lezers in Breda-Noord zijn deze week opgeschrikt door het bericht dat men aldaar wil komen tot „een baby-crash". Een, zij het cru, middel tot kinderbeperking of een lugubere grap? De Bredase ouders kunnen ge rust rijn. Bedoeld werd: kresj. Van een van Neerlands roomse moppentappers, Bartje, is deze: Was er laatst een predikant die de paus wilde opbellen en bij een pater in formeerde: „Zeg, wat is eigenlijk het nummer van de paus?" Antwoord: „VI". En een prettig weekeinde. MERIJN (ADVERTENTIE) Een moderne boven-confessi- onele visie op de God-is-dood crisis. Een boek dat internatio naal belangstelling wekt. 12.90 VEFtKRUCEUMJ W DE 80PMX0U.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 9