K> twee Kraamleerlingen medewerker ALLARD nv vertegenwoordiger hts-ers electrotechniek (S3 vertegenwoordiger PHILIPS Rooh nog v H.V. VOLT - TILBURG kostprijs-administrateur JONGEDAMES assistent accountant de rijksoverheid vraagt medewerkers/sters van 20-30 jaar gerechtssecretaris vorkheftruck-chauffeurs st. lambertus ziekenhuis helmond HEI UTRECHTSE EXPERIMENT EN DE OECUMENE DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. een ASSISTENT jong schoenhersteller operatieverplegende operatieverplegende in opleiding KOCKELMANS en Co N.V. SERVIHA Stichting R.-K. Streek ziekenhuis „St.-Joseph" Tuinarchitectuur Boomteelt Bloementeelt Groenteteelt Bloemsierkunst studie vraagt: regelmaat, begeleiding, concentratie HOECHST-VLISSINGEN N.V. VROOM DREESMANN MIDDELBARE SCHOLIEREN met belangstelling voor de funktie ven He II een vermad 34 DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 voor de burgerlijke gerechten De gerechtssecretaris Is verbonden aan een kanton gerechts- ot rechtbankgriffie en belast met specialistische juridische werkzaamheden. De werkzaamheden laten zich kort omschrijven als: het verlenen van bijstand aan een kantonrechter of aan de leden van een rechtbank. Deze omschrijving zal waarschijnlijk het beeld voor U oproepen van iemand die tijdens de zittingen Ijverig aantekeningen zit te maken. Dit beeld is wel juist maar niet volledig. Niet alleen houdt de gerechtssecretaris ter zitting aantekeningen van wat in elke zaak voorvalt en wordt behandeld, maar ook levert hij een belangrijk aandeel in de voorbereiding van zittingen en draagt zorg voor het verrichten van de werkzaamheden w.elke uit de zitting voortvloeien. Meestal zullen de zittingen plaats vinden in een gerechts gebouw, maar het komt ook voor dat de gerechtssecretaris de rechter(s) vergezelt om In een bepaalde zaak de situatie ter plaatse op te nemen. met diploma MULO, MMS of overgang van 3 naar 4 HBS/Gymnasium ter opleiding tot De kosteloze theoretische opleiding, die In diensttijd wordt gegeven, zal ca 5 jaar duren. Verder zal in de beginperiode een stageprogramma worden gevolgd. De opleiding omvat o.a. straf recht, burgerlijk recht, staats recht en Nederlandse taal. De opleiding begint 1 oktober 1969. Standplaatsen door geheel Nederland. Het aanvangssalaris is afhan kelijk van leeftijd, max. f 908,- per maand, maar kan in bijzon dere gevallen hoger worden gesteld. Na het met succes voltooien van het eerste deel van de opleiding (ca. 2 jaar) wordt het salaris verhoogd tot max. f 1000,- per maand. Benoeming tot gerechtssecretaris volgt na het slotexamen. In deze functie is een max. salaris van f 1676,- per maand bereikbaar. De genoemde salarisbedragen zijn exclusief 6% vakantie uitkering. Premie AOW voor Rijksrekening. Schriftelijke sollicitaties onder nr 9-0495/0055 (In linkerboven hoek van brief en enveloppe) zenden aan de Rijks Psycho logische Dienst, Prins Maurits- laan 1, 's-Gravenhage. Telefonische Inlichtingen (070) 51 40 01 toestel 08. In verband met de grote uitbreiding van onze fabrieken te Terneuzen zoeken wij op korte termijn De werkzaamheden zullen in dagdiensten geschieden. Wij vragen echter bereidheid tot het vervangen in ploegendiensten. Bent u tussen de 20 en 45 jaar oud en geïnteresseerd in een goedbetaalde functie, maak dan een telefonische afspraak via nummer 01150-8320, of schrijf aan onze Afd. Personeelszaken op onderstaand adres onder nr. St. 370 POSTBUS 48, TERNEUZEN j REGISTERACCOUNTANTS vragen voor het kantoor Geleen-Sittard wiens vakstudie en practische ervaring hem tot een ruime mate van zelfstan digheid bij de beroepsuitoefening in staat stellen. Voor een ambitieuze kracht biedt het kantoor gunstige toekomstmogelijkhe den. Er is een studiekostemregeling; op neming in het pensioenfonds kan on middellijk geschieden. Brieven te richten aan het adres Mauritslaan 18, Geleen. GEVRAAGD die bereid is in diverse V D-filialen (hakken bars) werkzaam te zijn. Goed loon plus provisie. Reiskostenregeling, 5-daagse werkweek en vrije bedrijfskleding. Bel of schrijf Kalverstraat 107, Amsterdam 65, tel. 020 - 65174 of 66078. 0 Wij vragen voor spoedige in diensttreding een volledig opge leide Aanstelling zal geschieden in de rang van 1e verplegende. Tevens is er een mogelijkheid tot plaatsing als Belangstellenden kunnen zich voor sollicitatie of nadere inlich tingen wenden tot het hoofd Per soneelszaken, Postbus 98, Hel mond. (tel. 04920 - 24251, toestel 261.). van Dishoeckstraat 2, Vlissingen Voor de kraamcursus die in ons ziekenhuis op 1 mei a.s. aanvangt zijn de plaatsen opengevallen voor Inlichtingen worden verstrekt door de afd.personeelszaken. Sollicitaties te richten aan de directie. MIDDELBARE TUINBOUWSCHOOL BREDA Opleidingen voor jongens en meisjes 2 jaar (B) of 3 jaar (A) met keuze uit: Aanmelding schriftelijk of telefonisch vóór 1 mei a.s. Alle inlichtingen: Teteringsedijk 28, Breda, tel. 01600-35882. Op de Steffenberg in Vught ontvangt uw zoon een nauwgezette studiebegeleiding en een gezonde ont spanning. OPLEIDING VOOR GYMNASIUM A en B ATHENEUM of HAVO Het onderwijs wordt gegeven op een scholenge meenschap in Vught waaraan ook onze paters ver bonden zijn. Wij geven uw zoon een verantwoorde katholieke opvoeding samen met een brede kulturele vorming. De Steffenberg staat onder leiding van de paters van de H. Familie. Voor nadere inlichtingen of geïllustreerde brochure kunt u zich wenden tot de rector, Sparrendaalse- weg 1, Vught, telefoon 04198-551. Voor onze afdeling Administratie vragen wij op korte termijn een die zal worden tewerkgesteld in de sektor van de financiële administratie. In verband met toekomstige uitbreidingen zal deze funktievoor de juiste man goede perspektieven bieden. De funktionaris die wij wensen aan te trekken dient naast een goede vooropleiding in het bezit te zijn van of vergevorderd te zijn met de studie voor S.P.D. Wij nodigen u uit uw brief, vermeldende levensloop, opleiding en ervaring, vergezeld van een recente pas foto, met in de linker bovenhoek van de brief de letters Adm., binnen 14 dagen te richten aan de Chef van de Afdeling Personeelszaken, Postbus 65 te Vlissingen. is een dochteronderneming van Farbwerke Hoechst A.G., een wereldomvattend concern met een perso neelsbezetting van ca. 82.000 man en een wereldomzet van 8 miljard DM in 1968. Het produktiepakket omvat een verscheidenheid aan chemicaliën, n.l. kunstmeststoffen en andere anorga- nica, oplosmiddelen, kleurstoffen, bestrijdingsmiddelen, kunststoffen en pharmaceutische artikelen. Zij bouwt op een groot industrieterrein, aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds. De tweede fosforfabriek zal aan het eind van dit jaar gereed zijn. Een uitgebreid bouwprogramma is in voorbereiding. Importeurs van internationaal bekende en gerenommeerde parfumerieën en cosmetics waaronder HAAR TABAC, TABAC ORIGINAL en NONCHALANCE vraagt voor het bezoeken van haar cliënten - drogisterijen, kappers en parfumeriezaken - een actieve voor het rayon W-Brabant en Zeeland die in staat is met inzet van al zijn krachten de wederzijdse belangen te behartigen. Uw schriftelijke sollicitatie, welke beknopt en toch volledig dient te zijn, wordt onder belofte van geheimhouding gaarne ingewacht bij: ALLARD n.v., Paduaweg 11, Den Dolder (U.) Wij zijn een sterk expansief warmtetechnisch installatiebedrijf. Ons hoofdkantoor, waarin de centrale diensten - o.a. de ontwerpafdeling - zijn ondergebracht, staat in het westen van Nederland. Wij hebben een reeks van uitvoerings-bijkantoren, ook buiten de landsgrenzen. Op de centrale ontwerpafdeling behandelen wij vooral de grote en zeer grote warmte-, lucht- en sanitairtechnische projecten ten behoeve van kantoren, fabrieken, laboratoria en ziekenhuizen. Wij zoeken 53 die zullen medewerken aan het ontwerpen, productierijp maken en testen van meet- en regelinstallaties. Hoewel de voorkeur uitgaat naar ervaren krachten, verzoeken wij belangstellende jonge HTS-ers toch contact met ons op te nemen. De snelle groei van het bedrijf dwingt ons reeds nu uit te zien naar de juiste man "op de plaats van morgen". Sollicitaties te richten onder nummer 3113 aan Braun N.V., Reclame-Advies bureau, Postbus 727, Rotterdam-1. VROOM DREESMANN BREDA heeft plaatsingsmogelijkheden voor enkele op de afdeling ADMINISTRATIE (16-18 jaar) voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden. Na een Inwerkperiode is, bij gebleken ge schiktheid, een opleiding voor meer gespe cialiseerde zelfstandige taken op ons kan toor mogelijk. Geboden worden: Een prettige en afwisselende werkkring, ruime korting op alle aankopen bij Vroom Dreesmann, zaterdags vrij en gunstige sociale voorzieningen. Sollicitaties dagelijks van 9 tot 5.30 uur (ook zaterdags) bij onze personeelchef, 3de etage Hoekzaak, Breda. Tel. 01600-24300. BREDA HERHAALDE PLAATSING Wij zoeken contact met: met ervaring in de meubelbranche voor de verkoop van bankstellen bij de meubeidetailhandel in Zuid-Nederland. Belangrijk is: Dat u bewezen hebt in deze sfeer te kunnen verkopen. Op een representatieve wijze. Van direktie en hoofdverkoper kunt u advies en steun verwachten. Wij denken aan een opleiding op Mulo- of H.B.S.-niveau. Leeftijd 30-45 jaar. Geboden wordt een goed geleide funktie, een goed inge voerd rayon, waarin met grote zelfstandigheid gewerkt wordt. Basissalaris met omzetprovisie, onkostenvergoeding, wagen eventueel beschikbaar. U kunt uw sollicitatie richten aan „AMI" Meubelindustrie N.V., Hoofdstraat 224, Uithuizermeeden. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven worden uitgenodigd contact met "s op te nemen. De reden van deze uitnodiging is. onze Interne Accountantsdienst en' vacatures zijn voor assistent-ace^, tants in het rayon West-Brabant/Zef Indien U een diploma Gymnasium ol heeft (of dat binnenkort hoopt te bt en van plan bent met de studie accountant te beginnen, dan is sel] briefje aan Personeeizaken voi— voor een oriënterend gesprek te uitgenodigd. Ons adres: N.V. Philips' """"''if fabrieken, Personeeizaken, LjJ te Eindhoven, onder nummer St op bc ONDERDELEN VOOR RADIO BN TELEVISIE De uitbreiding van onze produktie leidt tevens tot een noodzakelijke versterking in de administratieve sector. Daarom geven wij bekendheid aan de vacature: Onder directe verantwoordelijkheid van de becfrijfsadmini- strateur en met medewerking van enkele assistenten, zei hij de verzorging op zich nemen van de volledige admi nistratie van een of meer produktie-afdelingen met in begrip van de budgettering en de nacalculatie. Een effectieve signalering van de resultaten op efficiency en kosten veronderstelt een nauwe samenwerking met de febricageleiding en de overige administratieve groepen, Deze functie vereist een: voltooide opleiding S.P.D. gedegen bedrijfseconomisch inzicht. Serieuze gegadigden met enige jaren bedrijfservaring en een opleiding S.P.D. bieden wi| een verantwoordelijke functie, welke nog een verdere ontplooiing biedt. Een studie Economie tot en met het kandi daatsexamen wordt eveneens aanvaard als een basis voor een verderf interne opleiding. Brieven aan de afdeling SOCIALE ZAKEN, Postbus 51, Tilburg. (Door pater Alfred van de Weijer) rat is er in te brengen tegen he Utrechtse experiment, dat domi rees in de eucharistievieringen va de studentenparochie laat voorgaan Niet dat deze dominees geen echt ambtsdragers zouden zijn, bevoeg om het eucharistisch hooggebed en d instellingswoorden uit te spreker Hun bevoegdheid op dit terrei wordt in steeds breder kring erkenc vooral sinds zij door de officiële ka tholieke kerk aanvaard werden al ambtelijke bedienaars van de doop. En naar mate het dieper tot on doordringt, wat het wil zeggen, da het concilie de andere kerken al echte kerken van Christus heeft er kend. Jet is dan ook een publiek geheim dat er op verschillende plaatse1 in ons land al sinds geruime tijd in tercelebraties eucharistische dien sten, waarbij priester en dominee t zamen het hooggebed met de instel lingswoorden uitspreken) worden ge houden. De bisschoppen zijn daar nie enthousiast over, maar willen het ooi niet verbieden. Zij menen dat er in deze secto ruimte moet worden gelaten voor he experiment, dat van onder op groeit Wanneer een ruime ervaring is op gedaan, kan een meer officieel stand punt, positief of negatief worden in- genomen. et Utrechtse experimentwaarme de bisschoppen krachtens hui verklaring niet kunnen instemmen" is iets anders dan een intercelebratie Daar treden in een katholieke paro k chie dominees uit verschillende ker ken als voorgangers op, terwijl d{ priesters als eenvoudige gelovigei aanwezig zijn. Op zich zou dit naai onze mening wel kunnen, althans ii die zin, dat een dergelijke eucharis tieviering als authentiek kan wordei erkend. Maar er zijn bezwaren vai I praktische en pastorale aard. De bis schoppen zeggen in hun verklaring dat het doen van dergelijke stappei i zonder voorafgaand overleg met d 1 betrokken kerken strijdt met de ele mentaire eisen van de oecumenisch\ wellevendheid. En dat bezwaar zou den wij graag willen onderstrepen. £)e vieringen in Utrecht zijn te vee een katholieke en te weinig eer oecumenische aangelegenheid. D protestantse kerken, waarvan domi nees optreden, blijven helemaal bui ten spel. En dat terwijl ze eigenlij7 I lrdensief aan de vernieuwing van he christendom zouden moeten deelne men. De dominees, die de uitnodiging van de Utrechtse studentenparochi aanvaarden, willen ongetwijfeld di\ vernieuwing. Maar waarom beginnet met ln hun ei9en kerken? Waarom proberen zij daar niet d jrequentie van de avondmaalsvierin op te voeren? Waarom streven aar niet naar de hoognodige ve nieuwmg van een verstard ritueel? a,** a?romT trachten zij niet hun eige ynode, classis, kerkeraad voor d h,hl91- hewe9ing te winnen? Da niet, zullen zij misschien zeggen anl f meer reden om er vnet krach aan te gaan staan. n des te meer reden voor ons, or\ naar f al e gemakkelijke escap kerk \mm denkende katholiek de L he}etten- Vit solidariteit trneht" estan*se kerken moeten Ztil?-te,ber,eiken- dat teH k e kerken zelf tot ai belandeTbij ons™* 6e" ™"aa| ffet is nog niet zo heel lang gelede' gen vn-nWij- b}ï waren met ove 5c w, met-katholieken naar daar „n f 9?en wij te^n hen kan in üo 7 blijf als he* een aned ®l9.en kerk, probeer beste die c!tr}?ten te zijn, dat kant tZteZ de ver ele activi overgan onz di eve daa is d oecumen tot expert j "^wijzen. domh,eZaelijk,s zouden mij mZ wülelan het Rechtse ex °ns UifL 2?99e.n; vlucht met baar van w,,f etfi,?n kerkPr Er is danr te verniei meer te rimvenvee<L misschien En hef dan b« °™>- d"tlat een\Wel eens kunnen lijkt in de r, Z oecumenische d ri naa probee vernieuwer zelj zij daa is aa DAMESOLIFANT. steedfS®Ü1»°Z" de damesolifant Olfen^ "chc«rjonge0lgt citroen onminbl°kje ijs, Schijffe Als LragSkuT* T°nic o£ Cola- Volledigbehoudt Olifant 'E Zijn sympathieke karakter.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 8