SALON-SHOW [sie bediende IN BIAFRA SCHRIKT MEN AL VAN EEN BONS OP DE DEUR Prof. Wertheim is agent van REN I1NISTEN SPECTEIl l de Meijer men's iewerkei, Chaotische toestanden in Pakistan GEHARREWAR OM CONCILIERAPPORT melvin laird verdedigt „safeguard" t n.v. Natuurkundeleraar is volgens rector te extreem links Peking55 ij5rsisscliende !N LOODGIETER eer Steeds meer mentaal gestoorden Knal INDONESISCH BLAD TERREIN, politieke moord en economische neergang Fluisteren Eruit Studenten contra conservatisme in Tsj.-Slowakije Overzicht van 22 maart tot en met 13 april 1969 rommer. jks kantoor Westkolkstrtft ïfonische afspraak - tel. lai'iëring t 1725 jaar strekt tot aanbeveling- rbruggé RAGE VE WEG 37 ,151 - TELEFOON 01150- 3EVRAAGD Stationsstraat 2 Axel rel. 01155- 1822 EBODEN WORDT i Prettige werkkring- loog loon. DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 NSOE, BIAFRA (AP) Een krankzinnige vrouw danst op een open veld. Zij draait in het stof. In een hand een stok in de andere een hlauwe plastic beker. Het bovenlichaam is naakt Een groene lap dient als jurk die het stof doet opwaaien als zij danst. Zij doet het te aandachtig, iets te sierlijk om krankzinnig te zijn. Maar de dokter van het Rode Kruis, die het met een be zoeker gadeslaat, zegt dat zij krankzinnig geworden is door de oorlog. Dr. Godwin Izeora, de psychiater aan het militaire hospitaal in Asoes ge looft dat slechts een klein percentage van de bevolking die geschat wordt op 7 tot 12 miljoen ten ge volge van de oorlog ernstige geeste lijke storingen heeft opgelopen. Hij schat dit aantal op 3 procent. Maar de uitzonderingen, als de cijfers van de dokter juist, zÜn, zijn ver bijsterend Een jongen van nauwe lijks 17 jaar die een shock heeft op gelopen van de granaten, piept als een muis als hij probeert voor een gebouw van het Rode Kruis bananen te verkopen. Een klein jongetje, dat gered werd van de hongerdood, holt weg als ie mand hem bij de voedingspost na dert. Hij loopt voor iedereen weg en neemt het eten alleen maar als het voor hem terzijde gelégd wordt. In zijn ziekenhuis houdt Dr. Izeora. die in Londen opgeleid werd en een van de drie psychiaters van Biafra is, zich ir. hoofdzaak bezig met oor logsslachtoffers. De manijen die buiten zijn bureau zitten dragen nog steeds hun groene uniformen. De meesten staren. Veel van hen houden een stok in de hand omdat zij in hun geest nog steeds aan het front zijn en de verzekering nodig hebben van hun geweer, al dus de dokter. De patiënten klagen over „hitte in het hoofd", of een gevoel dat zij ver gelijken met een circus. Alles is on duidelijk. Hun gezichtsvermogen neeft geleden en zij horen slecht of in het geheel niet Dr. Izeora vertelt: „Er kwam een man op mijn kantoor die voor mij zijn eigen oorlog voer de. Geen water? Waar is munitie? Waar is Albert? Waar is de com mandant? Andere patiënten worden gekweld omdat zij gedood hebben en boete moeten doen en daarom ononderbro ken vragen gewassen of gebaad te worden". „Ongeveer 80 procent van de shock patiënten herstellen volkomen en keren naar hun eenheden terug. On geveer 15 procent gaat naar eenhe den achter hef front. De rest is t,e ernstig aangetast om weer dienst to kunnen doen", aldus Izeora. De faciliteiten voor de behandeling van ernstig gestoorde volwassenen in Biafra zijn onvoldoende. Zij schrikken wanneer er een deur dichtslaat en springen overeind als een knalpot van een auto kr.alt. twee weken geleden sprong een Biafraan uit een rijdende auto toen hij dacht dat hij een bomontploffing hoorde. Hij was op slag dood. De knal die hij hoorde was afkomstig van een springende band van zijn eigen auto. De oorlogsspanning en de bombarde menten maakt diegenen dood die lij den aar. hartaandoeningen of die zeer anemisch zijn. „Wij hebben een grote hoeveelheid kalmerende en psychiatrische ge neesmiddelen nodig. Dat zijn dingen die normaliter niet opgenomen zijn in de geneesmiddelen die wij ont vangen". WASHINGTON (REUTER) De Amerikaanse minister van defensie Meivin Laird, en onderminister Da vid Packard hebben in een nationa le televisieuitzending het gewijzigde anti-raketstelsel zoals dat vorige week door president Nixon is voor gesteld in de senaatscommissie voor de strijdkrachten verdedigd. De minister zei dat het nieuwe systeem, „Safeguard", (bouw van verdedigingsgordels van raketten rond twee bases voor intercontinen tale ballistische rakketten) de Rus sen zou aansporen tot onderhande lingen over wapencontrole. Het door oud-president Johnson voorgestelde „Sentinel"-systeem (raketverdedi gingsgordels rond steden) zou door de Sovjet-Unie opgevat kunnen wor den als een stap in de richting van zeer zware verdediging van bevol kingscentra. Onderminister Packard waar schuwde de tegenstanders van het nieuwe systeem dat de Sovjet-Unie de Verenigde Staten dit jaar zou voorbijstreven wat betreft het aan tal raketten. DJAKARTA (AP) Volgens het dagblad Indonesian Observer pro beren „zekere groepen" in Nederland de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië te saboteren en proberen zij te verhinderen dat Den Haag hulp aan Indonesië verleent. In het hoofdartikel wordt prof. W. F. Wertheim, die beschreven wordt als een linkse intellectueel en „een bewonderaar van de afgezette pre- sendet Soekarno één van de breinen" achter deze campagne genoemd. De Observer beschuldigt Wertheim een agent van Peking te zijn. „De maoïstische opvattingei van prof. Wertheim indachtig, zijn wij niet verbaasd dat deze professor in de sociologie zijn uiterste best doet om de Chinese Volksrepubliek te helpen in haar streven de Maoistische Com munistische Partij uit de dagen van Soekarno hier nieuw leven in te bla zen". Volgens het blad hadden Wert heim en verscheidene andere Ne derlandse professoren onlangs een „Indonesisch comité" opgericht met het doel de Nederlandse regering te verhinderen hulp aan de regering Soeharto te verlenen omdat dit een militaire dictatuur zou zijn". (Van een onzer verslaggevers) BREDA In „Concilie-jour naal", een informatiebulletin foor medewerkers aan het Pasto raal Concilie en belangstellenden, verstrekt het concilie-secretariaat nadere informatie over het tot stand komen van het rapport „He- eendaagse geloofsbeleving" voor 'mende zitting van het Con- C1 je. Daarin worden verwijten ontzenuwd die aan de concilie- mg en aan de commissie „He- ngse geloofsbeleving" zijn zaken gekritiseerd. Hij stelt dat del alternatieve hoofdstukken die de hui dige geloofscrisis typeren niet de in zichten van dr. Maltha en hem be vatten en verwijt de commissie, datl hun niet de gelegenheid is geboden in de tekst van het rapport hun minderheidsstandpunt te doen opne men. „Een dialoog met hen wordt wel leidi denda: gedaan. maZa°m (zie De Stem van 7 1 commissi twee leden van de samengesteld dat rapport heeft het onS Seweigevd de tekst van Dat ziin nrprapport ondertekenen. en dr p jT A' A- H- Maltha o.p. fend van d? 01to!ander' beiden be- tie"- Zi lieht?r0Tnng "Confr°nta- Wet do J j un weigering toe "PPort ?vere g' het °nt'erp" geloof van len£mtn' dat Zlj er het herkenden met voldoende fea°StWeedoe standpuntbepding van commissie TdTdleIeden heeft de leving" ndaaS3e geloofsbe- reikt over d? eenstemmigheid be- 80 situahe J/J*™! van de huidi" toraal beleid on A 1 eJ een pas" Pen worden v fhaseerd zou kun- "oii-e zittino elt daar°m de ple- in do huidig 'de keus. Ziet men negatieve en hï! lSCnsis vooral het het pastoraal t gotische, dan zal gen op herstJ? l. acc?"t leg de onveranderl-vn handhaving van de me s da g norm™- Ziet men Jfllen vertrnm. positief da" leid typeren en geduld het he in Verwijt 'Ptussenm,Jentarenren interviews is aan openheid nn "leidinS Seblek Dr. P. DEN OTTOLANDER fï. KRAAN, ikraam IEBHERR CB fE DRAGLINE ANDELSBEDRIJI AT 51 8800—70427. est-Brabant en Zeeland ht wordt aan een ener-1 kracht met een goe opleiding en algemene keling. ng in het buitendienst- trekt tot aanbeveling. er een groot doorzettings- organisatorische en commer- ikken, biedt de functie van ÏAkkelijke werkkring, waarvan aakt kan worden. sollicitaties te zenden aan afdeling Personeelszaken ►E VOLKSKRANT is 1002, Amsterdam ÏRNEUZEN afdeling expeditie e behandeling en opslag van taken, in- en uitvoer Mulo. ne talen wel gewenst, zelfstandige kracht gunstige I ftelijk aan bovengenoemd fd. Personeelszaken. (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) KARACHI President Ayub Khan van Pakistan heeft de dis trictsgouvernementen de opdracht gegeven erop toe te zien, dat de burgerlijke en militaire strijdkrachten gezamenlijk streng zul len ontreden tegen diegenen van de bevolking die zich overgeven aan plundering en brandstichting. De periode van opgewekte stabiliteit in Pakistan, ingeleid door vier jaren waarin de krijgswet van toepassing was en gevolgd door zes jaren met een door president Ayub Khan zelf ontwor pen grondwet, is nu in een uitbarsting van vulkanische kracht en intensiteit tot een einde gekomen. loosheid enorme afmetingen aange nomen. De politieke opwinding wordt in het bijzondei aangemoedigd door Maulena Bashani, de pro-Chinese leider van de nationale Awami- partij en door de socialistische campagnes van de aristocratische Bhutto, de voorzitter van de volks partij. Bashani. 86 jaar, heeft de arbeiders openlijk aangezet om in opstand te komen tegen de in dustrieën en heeft een beroep op de studenten gedaar. om de arbei ders hierin bij te staar.. In Karachi zei hij: „We hebben geen woorden maar wapens nodig. We zullen van Pakistan een tweede Vietnam maken". Hij leeft van het geld dat hij krijgt van religieuze moslims die hem toegewijd zijn, en aan wie hij talismannen geeft om boze geesten te kunnen bezweren en om een baar. te kunnen krijgen. Hij bidt vijf maal per dag en drijft zijn vroomheid tot een logisch einde door er een harem met vijf vrou wen op na te houden. In zijn na- ieve, maar ingewikkelde persoon lijkheid zijn de waarden van de Islam en de opvattingen van Mao met elkaar verweven. Hij zegt dat hij er niet tegen is, dat de arbeider een plaats in de hemel krijgt, maar dat hij wil, dat deze man op aarde brood heeft. Zijn liefde voor de armen is op recht, maar hij heeft geen enkel benul van de internationale machtspolitiek en is een speelbal in de handen van de Chinees ge oriënteerde communisten. Bhutto is een eenvoudiger zaak. Hij heeft zich tegen het bewind van Ayub gekeerd, waar hij vroe ger als minister deel var. uitmaak te. Hij is één grote bonk politieke tegenstrijdigheden en de indruk die men van hem heeft is geba seerd op zijn vriendschap met Chi na, dat Pakistan te hulp kwam tij dens het conflict met India. Ayub is gedwongen om zich voor je wil van het volk te buigen en zijn presidentiële grondwet door een door het parlement ontwor pen grondwet te vervangen. En door de opstand heeft het volk laten zien, dat de vrede, wel vaart en stabiliteit alleen maar schijn was, en dat deze schijn in stand gehouden werd door geweld en door een behendig gebruik te maken van publiciteitsmedia. De democratie baant zich door bloed een weg terug r.aar het land. De regering heeft haar greep op het bestuur verloren, en het land gaat, behalve wijd verspreid geweld, ook een economische crisis tegemoet, waardoor het zich wel weer eens opnieuw onder bescherming van de Verenigde Staten zou moeten kun nen stellen. Niet al'een de Verenigde Staten, maar ook Rusland, China en India djen hernieuwde pogingen om Pa kistan in hun invloedssfeer te be trekken. Ayub zal vlug en met kracht moeten optreden om he- land uit deze situatie van razernij te red den. In Oost-Pakistan heeft de wette- BHUTTO Zijn tirades tegen de Verenigde Staren zijn fluistercampagne te gen Rusland werden met goed keuring en instemming ontvangen. Toen hij Ayub de volle laag gaf en hem ervan beschuldigde dat hij de dictatuur wilde bestendigen en Tashkent verried, werd hij in ge heel Pakistan door grote menigten toegejuicht. Hij buitte iedere situatie uit en reisde door het gehele land om als leider van een militante groep zijn kracht te laten zien. Toen de onrust AJUB toenam deed hij een beroep op de jongeren om in opstand -e komen. „Ik zou de studenten niet willen vragen om rustig te blijven als Ayub niet een stap terug deed", verklaarde hij herhaaldelijk. Hoewel Bhutto tegen Ayub is, schijnt hij echter r.iet tegen de grondwet te zijn. Hij zou graag Ayub vervangen, maar de macht die de grondwet aan de president geeft, gehandhaafd willen zien. Hij heeft zich uitgesproken tegen het parle mentaire systeem en hij heeft ver klaard dat hij zelf een grondwet aan het ontwerpen is. Maar hij kan alleen door een om wenteling als een leider, die alle macht aan zich getrokken heeft, naar voren komen. Hij kan r.iet rekenen op vele ze tels in een parlement dat door mid del van directe verkiezingen geko- zij wordt, en hij gebruikt studen ten om toestanden van anarchie te weeg te brengen. Ondertussen is heviger dan ooit overal in het land geweld uitgebroken. In twee weken tijds zijn duizenden huizen in brand gestoken Een groot aar.tal mensen zijn aan bomen vastgena geld en achtergelaten om zo te sterven, of ze zijn met benzine overgoten en in brand gestoken, of neergeschoten of -gestoken. De mensen rekenen met elkaar af. De socialisten vallen moslims aan de doden hen, de moslims do den de socialisten. Oost-Pakistan schijnt een tweede Indonesië te worden. Politiemen sen worden op klaarlichte dag ver moord. Kantoren worden door woeste menigten omrir.gd. Fabrie- KHAN ken in Oost-Pakistan worden ge sloten en West-Pakistaanse kapita listen rennen voor hun leven. Studenten hebben honderden hul zen bezet en de gezinnen die daar in wonen eruit gegooid. De mensen worden gedwongen blootsvoets te gaan als er iemand in een gevecht met de politie is gedood. De Oost- pakistaanse politiecommar.dant kan 2ich al niet meer op straat bege ven. De gouverneur, Mcnem Khan, de meest gehate man in Oost-Pa kistan, staat op het punt ontslagen te worden. Maar als gewoon burger kan hij niet in Oost-Pakistan wo- r.en en hij denkt er over naar West-Pakistan te verhuizen. Het enige positieve geluid, dat men kan laten horen is dat de ge matigde leiders, waaronder de hoogst populaire leiders van de Abami-liga, Mujibar Rahman, ach ter Ayub staan bij diens pogingen om de normale toestand te herstel len. Bhutto heet zijn poiitiekef rondrei zen opgegeven sinds hij tijdens een openbare vergadering ir. Peshawar bijna weggejaagd werd vanwege zijn standpunt inzake het eenheids- vraagstuk. Hij heeft het stadium van zelfonderzoek bereikt en in ie der geval is de situatie in West- Pakistan wat rustiger geworden. Oost-Pakistan is een geheel ande re zaak. Er gaan geruchten dat men in dit gebied de krijgswet zal gaan toepassen. Het schijnt dat het be wind van Ayub zeer voorzichtig tewerk zal moeten gaan en met krachtige, maar milde hand de rust in Oost-Pakistan zal moeten her stellen. (Copyright The Guardian-De Stem) De lente werd in Londen Ingeluid met een show van RAHVIS, die o.a. dit mini-bruidstoilet ontwierp. Het bruidsmeisje ging ge;kleed in een broekpak, afgezet met bloemetjes. PRAAG (Reuter) Studenten in de wijsbegeerte aan de Karei-univer siteit in Praag hebben het Tsjechi sche bureau van de Tsjechoslowaak- se communistische partij ervan be schuldigd, onlangs een bijeenkomst ter vorming var. een ultra-conser vatieve communistische jeugdorga nisatie te hebben gesteund. De stu denten hebben een protest gepubli ceerd in het jongste nummer van het journaiistenweekblad „De Ver slaggever". Zij zeggen dat hun com munistische vertegenwoordigers niet op de bijeenkomst, die op 7 maart is gehouden, werden toegelaten. De bijeenkomst werd gehouden voor de „Jodasjeugd", genoemd naar Josef Jodas, die als een zeer uitge sproken neo-stalinist en conservatief wordt beschouwd. volgende morgen les moet geven". Volgens de lezing van het concilie- secretariaat, waarin data van bespre kingen en briefwisselingen zijn op genomen, is op 28 januari van dit jaar aan prof. Maltha meegedeeld, dat die week de volledige kopij van de ontwerpstukken naar de drukker moest en dat er geen garantie meer gegeven kon worden t.a.v. het opne men van de minderheidsnota, die toen nog niet ontvangen was. Wel verklaarde men zich bereid de tekst van die nota gestencild onder de deelnemers te verspreiden. Op 2 februari antwoordde dr. Maltha: „Het is verdrietig dat er geen minderheidsnota meer kan ver schijnen in de gedrukte tekst, maar wij zullen er ons bij moeten neer leggen. Ik heb trouwens nog geen antwoord van de heer Den Ottolan- der op mijn concept dienaangaande". Die tekst is overigens wel te vinden in het februari-maart nummer van „Confrontatie". Voorzitster mevr. Govaart besluit een samenvattende conclusie aldus: „Tot het laatste is er contact en over leg geweest, er is niets zonder hen of over hen besloten. Zij zullen dit ook zeker alleen maar kannen beves tigen". DELFT (ANP) De aan de Ste delijke Scholengemeenschap Hugo Grotius in Delft verbonden natuur kundeleraar ir. J. Visser, mag niet deelnemen aan een schoolwerkweek, omdat hij naar het oordeel van de rector drs. J. B. Wildeman, een te extreem linkse maatschappij-opvat ting heeft. Ir. Visser zou tijdens de werk week, die direct na Pasen ir. Zuid- Limburg wordt gehouden, het onder werp derde wereldproblematiek, de problematiek van de ontwikkelings landen, met de vijftig deelnemende leerlingen behandelen. Aanleiding tot het besluit van de rector, dat de natuurkundeleraar geen deel mag uitmaken var. het driemanschap dat leiding zal geven aan de werkweek, was een telefoontje van een van de ouders van de deelnemende leerlin gen. Twee leerlingen zullen in ver band met de kwestie niet meegaan naar Zuid-Limburg. lastig", aldus dr. Den Ottolander in zjjn artikel. „Zij („de meerderheid van de meerderheid") hebben in dit concept niet eens hun tegenstanders aan het woord gelaten en wekken dan ook nog de schijn, dat ze dit wel doen". In zijn nadere verklaring geeft het concilie-secretariaat een overzicht van de gang van zaken tijdens het overleg dat bijna twee jaar geduimd heeft. „Het ging bijna altijd moei zaam om de grote verschillen in de commissie". Door de keuze tussen twee houdin gen aan het concilie te laten, meen de de commissie, dat hét voor ieder accepatbel was mee te blijven doen. Letterlijk uit het concilie-journaal: „Er is ook aan dr. Maltha en dr. Den Ottolander bij verschillende ge legenheden gevraagd en aangeboden zelf een gedeelte te formuleren, wat zij soms wel en soms niet deden. De betrokkenheid van Maltha bij het geheel leek de commissie groter dan die van dr. Den Ottolander. De laat ste miste ook verschillende verga deringen wegens het beginsel, dat hij niet 's avonds vergadert als hij de Dit prachtig chalet-gebouw, gelegen in de Kempen, is de mooiste tentoonstelling van allerhande meubelen, tapijten, lusters, lampadairs en geschenkartikelen. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Drie weken speciale korting op salons en tapijten. Oostmallebaan, 70 ZOERSEL Telefoon 03/72.03.68 en 03/72.12.72 Open van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 20u. zaterdag en zondag, tot 19 u. Vrijdag gesloten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 7