ENS stenciloorlog in looncönflict z\ i M-cliau ffeurs doen beroep op de reizigers Havenschap Ter neuzen samen met Vlissingen JAMMER VAN DE RITMEESTER r l artistiek vertoon in vlissingen Showboot tussen Gent en Sas van Gent papier voor uw ^-pen Zeeuwsch-VIaanderen STATEN VAN ZEELAND BIJ EERSTE STAP OPRICHTING KOND DE SCHELDE Fruitaanvoer loopt terug TANDARD Versteeg rining Waterschap krijgt het jeheer rijwielpaden Jaar geëist voor poging tot doodslag [Grote belangstelling foor Marga Minco KC brianisteu? grPte' vooral Gouden Hocres- speld voor D. BiesbroLick Eik A.N.V.R. reisbureau zal het u graag bewijzen Axelse slager beste worstmaker van ons land Veer Zijpe weer normaal John Kennedy-mis Excursie naar NOP HULST Hoofdkwartier van welpen vanmiddag officieel geopend DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 EN: in de fabriek. iV.A.V.-diploma. ■naar: op het nummer VPPELIJK WERK CULTUREEL WERK LSWERK PPELIJK WERK |CULTUREEL WERK 5WERK IGSWERK SCHERMING A SCHERMING B richtingen begint 1970. [Innen in september |:nden tot de directeur "iesbureau Nijmegen een grote mate van |rapporteren, ver- ngangsvormen. psychologisch 7o va- Itie Ito, ter- ng ge- uitsluitend schrif- antoor te Amster- Telefoon (020) (Van onze correspondent) VLISSINGEN itituut voor Het Zeeuws In- Kunstzinnige Vorming jttlt vandaag (zaterdag) werkstuk ken ten toon, die de ongeveer dertig lursisten, onder leiding van de beeld houwer Peter de Jong, hebben ver vaardigd. Het tentoongestelde om „t beeldhouwwerk in hout er rtten, potterieën en schilderijen. Dit Hes zal een week lang te zien zijn de jeugdherberg te Vlissingen. Burgemeester D. Roemers zal om aif drie de officiële opening ver- jchten, die dan tegelijkertijd de ope jng is van de Nationale Jeugdher- ergweek met onder andere: maan- r voorlichtingsdag voor onderwij- personeel en jeugdleiders, vrij- *ag propaganda-avond van de N.J.- j,M, zaterdagavond kleur en licht- iow, met muziek van Jos Kes, ge- door enkele Vlissingse ongeren. handgereedschap eding ;en. nktie zoeken wij een ddelbare schooloplet* e werken. ale karakter van ons steld op een gedegen en een behoorlijke Nederlands. •aat meisje met ia! en vaardigheid rekken iftelijke seren aan: ijnenberg 60 - Brfda (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het college an beheer van het waterschap Weg- hap Walcheren heeft besloten om :t beheer en onderhoud van de door vereniging Rijwielpad Walcheren iheerde rijwielpaden op Walcheren 'er te nemen. In een openbare vergadering, in t Middelburgse stadhuis, toonden irschillende leden hun instemming et dit besluit. Zij wezen op het grote 'bruik, dat door toeristen van deze aden wordt gemaakt, en drongen op aan zo spoedig mogelijk in de echte staat, waarin de tegelpaden icb thans bevinden, verbetering brengen. Het dagelijks bestuur eerder voorgesteld de paden ventueel aan het openbaar verkeer onttrekken als mocht blijken dat por het herstel niet de vereiste sub- idies zouden worden verkregen, let college van beheer bleek het aarmee echter volstrekt niet eens. (Van een onzer verslaggeefsters) MIDDELBURG Tegen de 45-ja- 1 transportarbeider F. de W. uit h>es is op de zitting van de recht zak in Middelburg I jaar onvoor waardelijke gevangenisstraf met 1 'rek geëist wegens een poging tot [doodslag. De W. een trouw cafébezoeker, »an H. uit Goes geld te leen I "8®. Van H. weigerde. De W. ervan beschuldigd Van H. te lebben aangevallen. Hij zou hem een rond zijn hals hebben geslagen deze hebben aangehaald ittL 7fkJ.aarde °P de rechtbank- repr Ua l I Zleh helemaal niets r Kon herinneren van wat hem "laste is gelegd. i t raad£™« van verdachte, mr. 'ecomhitl Dlfleman> Platte voor een !-t hfe't'L Sevanêenisstraf, na- liatrLi? ®ewezen op de psy- De ro aan het Probleem. "Canoe?.1 W°enSdag 2 (Va" een onzer verslaggeefsters) difh(ES Er heeft 000it eens een dichten is afieren. Minco I zeer voor 18 afleren. ■die Sezegd: M"rga ivimco geldt even- prozaschrijvers: schrijven ze"in^heM$M'lu n baar 'ezing, s hield op uhnnri-ekSgeb0UW te 'stuur va P uitnodiging van het - tehenerg openbare t eenkomst. nf ui! V00r deze te Goes. ^oot dat T» i vuur met een ntl^"08®6"moest K^ies, op een^ir SJe, op kinder- ^laats. n tafel of L^ter een staan- l?Ver zichzelf ^arg!..Min.C0 vertelde I beanti ;woordd< werk, e vragen,1 Us3" Werk' lV0,ld>^tte51gneerda woord" te staan. uit voor (Van onze verslaggevers) TERNEUZEN In de strijd om de lonen tussen buschauffeurs en di recties is het voor wat Zeeuwsch- Vlaanderen betreft tot nu toe een pa pieren oorlog. De stakingsdreiging is er echter niet minder om. Gisteren hebben de bonden van het vervoerspersoneel zich met een cir culaire tot de bevolking Zeeuwsch-VIaanderen gewend. De directie van de ZVTM gaf een nieuwe dienstorder uit. waarin het directie-standpunt uiteen werd gezet. In een andere circulaire van de bon den wordt voor maandagnacht een nachtvergadering aangekondigd voor de Zeeuwsch-Vlaamse chauffeurs en wel in het katholieke Gezellenhuis in Axel. In de circulaire aan de bevolking steHen de bonden dat de kans op een staking door het personeel van de ZVTM op dinsdag 25 maart zeer groot is. „Het personeel begrijpt dat dit veel ongerief zal veroorzaken", zo zeggen de bonden. „Als dit het geval mocht zijn, dan weet U uit ervaring dat dit tegen onze gebruikelijke hou ding is. Wij doen niets liever dan u alle mogelijke service bieden en het hanteren van het stakingswapen is met die gedachte in strijd". De bonden, die schrijven dat de di rectie dwingt tot deze handelswijze, doen een beroep op het begrip van de bevolking voor de eis van gelijke lo nen „ook al zou een werkstaking bij U wellicht ongemakken veroorzaken. Onze gezinnen rekenen op Uw mede werking". De directeur van de ZVTM, Ir. J. F. Denie heeft gisteren opnieuw een dienstorder aan zijn personeel ge stuurd, waarin hij stelt, dat het er niets toe doet dat de chauffeurs en de directie verschillend denken over de lonen. De zaak is volgens de heer Denie dat de vakbonden weigeren een loonstructuur-commissie de zwaarte van de functie van de streekvervoer - chauffeurs te laten onderzoeken. „De kwestie van de 33 gulden meer (eis van de chauffeurs - red.) speelt hierbij een ondergeschikte rol. Daar zou men het spoedig over eens kun nen zijn", schrijft de heer Denie, als men het eens was over het in te stel len onderzoek. „Ik begrijp wel, dat personeelsleden de 33 gulden per maand belangrijk vinden, maar dit geld speelt in het hele conflict feite lijk geen rol", aldus de heer Denie, die bij voorbaat verklaart zich bij het resultaat van het loononderzoek neer te leggen. In de dienstorder wordt verder ge steld dat het personeel zich maandag om 9 uur moet uitspreken of er ge staakt zal worden of niet. Van dege nen, waarvan op dat tijdstip niets is gehoord, wordt aangenomen dat zij van plan zijn te staken. Tenslotte deelt directeur Denie mee dat het op straffe van ontslag op staande voet ten strengste verboden is drukwerk onder de reizigers te verspreiden. (Van onze correspondent) GOES Op de Zeeuwse fruitvei lingen begint de aanvoer van pro- dukten van de oogst 1968 minder te worden. Er zijn nog steeds peren te koop en er worden nog heel wat ap pels geveild, maar de voorraden min deren flink en het zal dan ook geen erg langgerekt aanvoerseizoen wor den. Wat de peren betreft bestaat de aanvoer thans vrijwel uitsluitend nog uit Conference en Saint Remy. De Conférence uit de gascellen is nog van goede kwaliteit en wordt vlot gekocht voor uitvoe: naar ver schillende tanden, waaronder Enge land, Noorwegen en West-Duitsland. Overigens begint dit produkt we) wat concurrentie te krijgen van peren uit zuidelijke landen, die op de Europese markt worden aangeboden. Saint Remy is een stoofpeer, waar van in Zeeland ook nog steeds een redelijk aanbod is. Deze peer is nog altijd betrekkelijk goedkoop. De vei- Hngprijs van de beste partijen ligt niet hoger dan 35 cent per kg. Bij de appels gaat het nu in hoofd zaak om de Golden Delicious, waar van in Zeeland mooie partijen van goede kwaliteit te koop zijn. De al lerbeste kwaliteit doet op de veilin gen tot 70 cent per kg Een groot deel van het aanbod van dit ras wordt verkocht voer prijzen van 50 tot 65 cent per kg. Winston is er niet veel meer. Goe de kwaliteiten van dit ras doen rond en soms iets boven 90 cent per kg. Goede Jonathan met een mooie kleur noteert ook tut 70 cent per kg, maar partijen met weinig kleur komen niet verder dan 50 cent. Om te bereiken dat er steeds vol doende fruit.aanbod is wanneer er wordt geveild, heeft de fruitveiling in Kapelle besloten het aantal aan- voerdagen in te krimpen. Er wordt met ingang van de komende week alleen maar fruit geveild op donder dag. (Van een onzer verslaggevers) HULST De 72-jarige D. Bies- broeek te Hulst heeft in Tilburg de gouden speld van de HOCRES ont vangen voor zijn vele verdiensten voor de bond van hotel- café en res tauranthouders en slijters- De Hul stenaar kreeg de onderscheiding tij dens een feestelijke bijeenkomst, waar het vijftigjarig bestaan van de HOCRES werd gevierd. De heer Biesbroeck werd in 1938 lid van de hond. Hij is behalve voorzitter van de afdeling Zeeuwsch-VIaanderen, hoofdbestuurslid van He landelijke bond. (Van een onzer verslaggevers) AXEL Slager A. Plassehaert te Axel is dezer dagen algemeen kam pioen worstmaken van Nederland ge worden tijdens een nationale slagers wedstrijd in Leeuwarden. Er waren inzendingen van onge veer 650 slagers uit het hele land. De heer Plasschaert kreeg voor de diver se artikelen twee ereprijzen, vijf eer ste prijzen en twee tweede prijzen. De Nederlandse Slagers Bond schonk hem voor deze prestatie een halve meter hoge winnaars beker. Ook van de stad Leeuwarden ontving hij een fraaie herinneringsbeker. BRUINISSE (ANP) Twee dui kers en een drijvende bok var de fir ma Gijsbers uit Zwijndrecht hebben in de nacht van donderdag op vrij dag de haveningang van Anna Jaco- bapolder weer vrijgemaakt. De dienst van de veerboot was gisteren weer normaal. Zoals bekend reed een drietal auto's van de veerpont het wa ter in. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT De Vereniging van Sasse Neringdoenden zal tijdens de zomermaanden een showboot van uit Gent naar Sas van Gent laten varen en wel op dinsdagmiddagen met ingang van 15 april. De boot van de Gentse Rederij Benelux zal om 13 uur te Gent vertrekken om omstreeks 14.00 uur te Sas van Gent arriveren. Het vertrek uit Sas is vastgesteld op 18.20 uur. De Rede rij Benelux gaat o.a. met vlieg tuigen en speciale kranten een grote reclamecampagne voeren in Gent en omstreken. Aan boord zal een orkest voor de vrolijke noot zorgen. De Sasse mid denstanders zullen uiteraard inhaken op deze actie. Zo zullen passagiers van de showboot kunnen genieten van weekkoopjes, met daaraan ver bonden een zegelactie. Een volge plakte kaart geeft rest op 'n gratis tocht van Gent naar Sas van Gent v.v. Een en ander werd verteld tijdens een speciale bijeenkomst van de Middenstandvereniging in café „Den Rooien Oedt" door o.a. de heer K. van Assche, hoofd afdeling Public Relations van de Rederij Benelux en het werkcomité van de Vereni ging van Sasse Neringdoenden. Dit werkcomité dat aangekondigd wordt als „Expo-Comité" en een over blijfsel is van de eind 1967 met veel succes georganiseerde Middenstand expositie in Sas van Gent, ontwik kelt momenteel nog meer plannen om Sas van Gent als koopcentrum bekend te maken. Deze nieuwe plan nen zijn niet allemaal gericht op het Belgische publiek, maar mikt ook op het eigen publiek en dat uit de omliggende gemeenten. Men denkt aan een speciale actie tijdens de jaarlijkse kermis, die door gaat op de eerste zondag in septem ber en aaneengesloten vier dagen duurt. Voorts wil men de speciale St.-Nicolaasactie (een experiment van het vorig jaar) laten voortduren tot 31 december, omdat steeds meer mensen overgaan tot het aanbieden van een klein geschenk tijdens het Kerstfeest. Indien de komende besprekingen over de gemeentelijke herindeling in de Tweede Kamer dusdanig af gesloten worden, dat Sas van Gent met Philippine en Westdorpe een nieuwe gemeente gaat vormen, zal men pogen om nieuwe leder, die dan het lidmaatschap aanvragen bij ver dere acties te betrekken. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Met uitzondering van de Boeren Partij hebben Provin ciale Staten van Zeeland zich vrijdagavond unaniem akkoord verklaard met het ontwerp van wet tot oprichting van het havenschap Terneuzen. De verschillende sprekers drongen er bij Gedeputeerde Staten op aan te be werkstellingen, dat dit nieuwe havenschap met het havenschap Vlissingen zo spoedig mogelijk zal opgaan in één havenschap voor het gehele Wester- scheldebekken. De heer H. van der Peijl (CHU) stelde, dat, vooruitlopend op dit samengaan, reeds nu in beide haven schappen de zelfde vertegenwoordi gers van rijk en provincie zitting zou den moeten nemen, teneinde tot een zo slagvaardig mogelijk beleid te kunnen komen. Deze CHU-woordvoerder sugger- reerde voorts om, als tegenhanhan- ger van de adviescommissie uit het bedrijfsleven aan het havenschap een nautische adviescommissie te verbin den, teneinde de veiligheid, vooral op de Westerschelde, zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Drs. F. Berbers (KVP) stelde, dat het ontwerp jaren te Iaat komt. Hij herinnerde in dit verband aan het niet-aanpassen van de Terneuzense havens bij de verbreding van het ka naal Terneuzen-Gent. Met de andere sprekers drong hij aan op de spoedige vorming, waarom het provinciaal be stuur reeds bij de minister heeft ver zocht, van een voorlopig bestuur van het havenschap. „Dan kan men tenminste al aan het werk", aldus de heer Berbers, die het voorts wenselijk achtte, dat de commissaris der koningin in Zeeland ook het voorzitterschap, naast dat van het havenschap Vlissingen, van het havenschap Terneuzen op zich zal ne men, zodat een mogelijke concurren tie tussen de twee gebieden „binnen de grenzen kan worden gehouden". De heer J. Huson (AR) zei het te betreuren, dat in de raad van bestuur geen vertegenwoordiger van het mi nisterie van Economische Zaken zal worden opgenomen. De heer C. Hoek (P.v.d.A.) zei er op te vertrouwen, dat via de Kamers van Koophandel ook de vertegen woordigers van de werknemersorga nisaties zitting zullen kunnen krij gen in de commissie uit het bedrijfs leven. Gedeputeerde jhr. mr. T. Schorer zei in zijn antwoord, dat er een brief van de minister van Verkeer en Wa terstaat „onderweg" is, waarin de bewindsman zich akkoord verklaart met de vorming van een voorlopige beheercommissie voor het te stichten havenschap. Na zondag j.l. in Sas van Gent de John Ker.nedymis (ik verwachtte minstens enkele uitspraken van hem) te hebben meegemaakt, vraag ik me af, en verschiUende mensen met mij, wat een en ander met we zenlijke vernieuwing te maken heeft. Hoogstens enkele verschuivingen. In plaats van een mannenkoor dat Gre goriaanse gezangen zingt r.u een jon genskoor met onbeduidende liedjes en het kerkorgel dat vervangen wordt door enkele andere instrumenten. Ook de plaats van handeling was verschoven van orgelgalerij achter in de kerk naar altaar voor in de kerk. (ik heb het nu uitsluitend over muzikale elementen). Geen duidelij ke structuursvernieuwing. ■Weinig contructief als ik ben kan ik geen alternatief aanbieden wie kan dat wel? Een duidelijk winst punt zou zijn geweest als de hele gemeenschap eens wat gezongen had; natuurlijk geen nieuwe gedachte: sommige gemeenschappen zingen al 400 jaar. Wel veel lastiger te rea liseren en lang niet zo spectaculair maar ongetwijfeld minder verve lend. Ik juich iedere uitbouw en po ging tot vernieuwing van harte toe (met alles wat aan instrumenten te vinden valt en dat is erg veel!) en 't lijkt mij dat we in de eerste plaats van een one-(2-3) man-show afraken en eer.s wat meer werkplaats trach ten te maken. VOGELWAARDE DAAN MANNEKE (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Het gemeentebe stuur en de raad van Vlissingen zul len op 6 en 7 mei een excursie maken naar Emmen, De Voorst en Dronten. In de laatste twee plaatsen zullen in het bijzonder resp. een cultureel cen trum en een waterbouwkundig labo ratorium worden bezocht. /y-y v 'tG ''///''ffi;'k Ons Vermaak De kaartclub ,-Ons Vermaak" hield in het club lokaal café De Ster haar jaarlijkse teerdag. Na het diner werd een kaart- en een pierwedstrijd gehou den. De uitslag van het kaarten is als volgt: 1 M. Kramers, 2 L. v. d. Walle, 3 A. Buijsse, 4 H Warnier, 5 E. de Deckere, 6 J. v. d. Walle, 7 R. Wilking, 8 W. de Gucht, 9 L. v. Wa terschoot. De uitslag van de prijs- pierir.g luidt: 1 H. Warnier, 2 L. v. Waterschoot, 3 M. Kramers, 4 W. de Gucht, 5 J. v. d. Walle, 6 R. Wil king, 7 L v. d. Walle, 8 A. Buysse, 9 E. de Deckere. Aardenburg Handbooggilde St.-Sebastiaan De uitslag van het kampioenschap 1968/1969 op de liggende wip over tien schietingen luidt: 1 J. de Rijcke, (tevens voorzitter van het gilde) 55 punten, 2 H. de Rijcke 55, 3 F. Lip- Het is volstrekt wonderlijk om te ontdekken waaraan je in dit moderne Nederland je imago te danken kunt hebben. Imago betekent: het beeld dat men van je heeft. Alles heeft zijn eigen beeld (hetgeen niet altijd wil zeggen: zijn beeld èn ge lijkenis) ook de provincie Zeeland. Er wordt ge ducht aan ons imago getimmerd en soms is dat een uiterst vermoeiend gedoe. Maar wij hebben ook weieens geluk. Dan speelt het toevai een rol. Dat was bijvoorbeeld het geval met de helaas geëindigde televisieserie onder de titel „Ritmees ter Buat". o Eerlijkheidshalve moet ik bekennen, dat ik pas bij de laatste aflevering, en dan nog wel op aan raden van een vriend, op de serie heb ingehaakt. Ik dacht namelijk, dat de serie de geschiedenis van een sigarenmerk in beeld bracht Wist ik veel, dat Buat zich in de gloriedagen van Michel de Ruyter voor de Zeeuwse zaak had ingespas- nen! Maar dat bleek bij de laatste aflevering, waarin onder andere een Vlaamse sprekende Mi- chiel de Ruyter optraden, waarin wij het feno meen van de Haagse slimmerik ontmoetten de gewiekste heer Van Espenblad en nog andere figuren tegen wier laakbaar gedrag de stoere rechtschapenheid van Buat (slachtoffer ener in trige) scherp afstak. Het is jammer dat de serie is afgelopen en dat nog wel op zo'n abrupte manier, namelijk met de onthoofding van ritmeester Buat. die daarmee op afdoende wijze heeft eangetoond, dat rechtscha penheid wel een deugd is. maar soms ook een riskante eigenschap. Voor mij had Buat nog lange tijd mogen leven. Hij had langs zijn neus weg heel wat fijne dingen over Zeeland in de beeldbuis kunnen zeggen. Maar als iemand op zo'n manier als Buat uit dit leven heengaat, is het volslagen onmogelijk om een vervolgserie te produceren hoe vindingrijk men op dit punt ook is. gelijk wij waarnemen in de TV-serie over Peyton-Place. Maar gelukkig: Nauwelijks was het met ritmees ter Buat afgelopen, of daar snelde de weten schap ons te hulp om het Zeeuwse imago een forse verjongingskuur te geven. Er werd bij Haamstede uranium ontdekt! Wij werden er alle maal even stil van, lieve lezerschaar (knip knip). Dit was wel zó geweldig, vooral zoals het door de ernstige nieuwslezer van de radio-nieuws dienst werd gebracht, dat er een poos lang over niets anders meer gesproken werd. In Haamstede zelf was het helemaal bar. Daar moesten opeens alle kleine jongetjes hun han den driemaal met zeep wassen, zoals het wordt voorgeschreven in de „Wenken aan den bevol king", omdat je nooit kan weten of ze bij net onschuldige voetbalspel niet een kluit uranium in hun handen hebben genomen om die de mid- voor van de tegenpartij naar het hoofd te smijten. Gelukkig viel het allemaal best mee. Wij knijpen hem voor uranium, maar zoals ze het in Haam stede opdelven is het volkomen onschuldig. Er zjjn trouwens boze tongen die beweren dat het allemaal een grap is. „Eén van die boorjongens heeft zijn polshorloge met lichtgevende wijzer plaat in het boorgat laten vallen", zei iemand mij. Hulst bouwt ook mee aan het Zeeuwse imago. De blikken van nieuwsgierig Nederland zijn op de Reinaertstad gericht, nu bekend is geworden dat ze daar een feestweek organiseren. Eerst dacht ik (helemaal in de ban van de televisie, zoals u merkt) dat Hulst in het kielzog van Jakob de Uil, de gebrieders Bever, Zoef de Haas en andere vil ten snaken van het scherm, zijn eigen fabeltradi tie zou gaan uitbuiten. Maar dat gebeurt niet, dit jaar. Het wordt een Wiener Woche, met Sehram- meln-musik, Dirndl en Trinsdl, hoe al die onuit sprekelijke begrippen ook verder mogen heten, en natuurlijk: Weense gerechten. Ik hoor Rei- naert oil zeggen: „Ze hebben een hekel aan me, maar ik heb het er naar gemaakt!" Of was het Uilenspiegel die dat zei? De schoolrapporten lopen weer binnen. In mijn nederige buurtschap ontving de vader van een zesjarige zoon het eerste échte rapport over de prestaties van zijn kind. Hij ontwaarde, ter rech terzijde van de cijfertjeskolom, een ruimte met het opschrift „Opmerkingen". Hij schreef daar kloekmoedig neer: „Wat is dat voor een sof on derwijs, juffrouw, dat mijn kind met een vier voor rekenen thuiskomt!" Waaraan je kunt zien, dat de vaders ook bewust beginnen te worden. Alles is immers in ontwikkeling, vrienden? Vroe ger leerde mijn vader mij, dat iedere Nederlan der wordt geacht de wet te kennen. Dit maakte veel indruk op de brave, oude inan omdat hij bij ondervinding wist, hoe omvangrijk ons stelsel van wetten en voorschriften is. Maar hij kende zijn zaakjes. O Nu zegt dezelfde man mistroostig: „Iedere Ne derlander de wet kennen? 't Zou wat! Over het algemeen kent niemand de wet. Het enige dat iedere Nederlander weet is, dat je geen firma- of merknamen mag noemen als je voor radio of televisie geïnterviewd wordt!" De detailvakschool in Middelburg gunt ons een blik op de toekomst. De leerlingen hebben een proefverkiezing voor de Tweede Kamer gehou den. Het was natuurlijk droogzwemmen, maar interessant is toch wel, dat zij aan D'66 niet min der dan 51 zetels toekenden. De P.v.d.A. kreeg er nog maar één en daar gaat natuurlijk Van der Louw op zitten. De VVD haalt er als de de tailvakschool het voor het zeggen heeft 28 ze tels uit en de KVP zes. De PSP komt tot 35 zetels. Zoveel echte pacifisten hebben wij niet eens in Nederland! Voor de politici is deze uitslag intus sen wel iets om er uitslag van te krijgen. De merkwaardgste jubilaris van het jaar is de heer C. Staal te Yerseke. Hij heeft het record- „Verblijf-in-een-bejaardenhuis" gebroken. Hij vierde kort geleden zijn veertigjarig inwoner schap van het bejaardentehuis „Vredelust" in Yerseke. Hij heeft dit tehuis nog gekend toen het onder de naam „armenhuis" te boek stond. Dat was in 1929. Hij heeft vele verhuizingen en tal van besturen meegemaakt. Zijn hoge leeftijd (hij is 86) dankt hij naar zijn zeggen, aan zijn actieve aard. Hij heeft tot voor enkele jaren altijd wei één of ander baantje gehad dat hem onder de mensen bracht. Als men hem vraagt wat hij van zijn medebewo ners vindt, zegt hij rustie en nuchter: „Ik kon er altijd best mee overweg. Maar ik heb er veel binnen zien komen en naar buiten zien dragen..." TOMASO pens 53, 4 H. Lippens 40, 5 Iz. Puijn- broeck 40, 6 G. Blondeel 38, 7 H. van Iwaarden 37, 8 J. v. Iwaarden 35, 9 J. Cattoor 35, 10 R. de Rijcke 33. De kampioen in het seizoen 1967/ 1968 was H. de Rijcke, die dit jaar 2e werd. De uitslag van de kampioens- schieting op klep luidt: 1 H. de Riicke 27 kleppen, 2 J. Catoor 27, vorig jaar kampioen, 3 H. de Rijcke 22, 4 J. v. Iwaarden 16, 5 H. Lippens 15, 6 Iz. Puijnbroeck 11, 7 P. Lippens 10, 8 H. van Iwaarden 10, 9 J. de Riicke 9, 10 G. Blondeel 6. Kloosterzande Zeehengelnieuws De zeehengel- club „De Vogel" zal zaterdag (van daag) in Hotel „De Linde" haar voor jaarsvergadering houden. Voor het aanstaand visseizoen werden de volgende clubwedstrijden vastgesteld, die alle in de Westerschelde worden gehouden: 30 maart nabij de Wilhel- muspolder, 19 april nabij de Kruis polder, 17 mei nabij Zeedorp, 14 ju ni nabii de Wilhelmuspolder, 17 au gustus nabij Zeedorp, 27 september nabij de Wilhelmuspolder, 26 oktober nabij Zeedorp, 9 november nabij de Wilhelmuspolder. De internationale zeehengelwed- striid zal dit jaar op 29 juni worden gehouden. E.H.B.O. Op woensdag 26 maart houdt de E.H.B.O.-afdeling in de „Reizende Man" haar ledenvergade ring. Belangrijkste agendapunt is de bespreking van de landelijke wed strijd, waaraan door twee ploegen zal worden deelgenomen. Ook de werving van nieuwe donateurs en een contributieverhoging zullen wor den besproken. Ossenisse Toneel De plaatselijke toneel vereniging zal vanavond (zaterdag) in het parochiehuis opvoeren „Een vrouw op zicht", een vrolijk spel in drie bedrijven. In tegenstelling tot de titel komen er zelfs drie vrou wen op zicht en Hendrik van Dalen, de riet meer zo jonge vrijgezel, zal het er wel moeilijk mee krijgen. Sluis Vanmiddag vindt de officiële ope ning plaats van het nieuwe hoofd kwartier van de welpen dat gelegen is in de Brugstraat, in het oude zus terhuis. De opening geschiedt door burge meester P. van Hootegem en wordt bijgewoond door vele gemeentelijke vertegenwoordigers alsmede afge vaardigden uit de padvinderswereld. Zuiddorpe Verlichting Europastraat De bo vengrondse leiding voor de straatver lichting van de Europastraat en het gedeelte van de Hoofdweg-Noord, voor zover deze parallel loopt met deze straat, wordt ondergronds. De houten masten worden vervangen door stalen. Met het ondergrondse werk is men gereed, zodat men met het plaatsen van de stalen masten kan beginnen. Verharding Zelzaetseweg De eeuwenoude, nog steeds onverharde Zelzaetseweg, wordt eindelijk na tal. loze klachten van de omwonenden met asfalt verhard.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5