Km KOELKASTEN FA BROC9 JTENCILOOI IZVTM- ELEKTRICIENS Iberoep SML HUISHOUDKUNDIGEN INRICHTINGSASSISTENTEN A.H. van der Lee METERFABRIEK SINT RADBOUDZIEKENHUIS ^TISTIEK tERTOON IN JSSINGEN geen praktijk Administratieve KRACHT (vr.) DE STEM TERNEUZEN MANNEN MEISJES Verkooporganisatie Verwijmeren VERTEGENWOORDIGER „angelique" DAGMEISJE Mevr. Van Dam st. ignatius-ziekenhuis ERVAREN PROGRAMMEUR KATHOLIEKE UNIVERSITEIT - NIJMEGEN De bekende automatische wasmachines van A.E.G. als BESTE 800- 1058,- uw prijs 738,- Alle overige WASAUTOMATEN en WASCOMBI'S met 20- 30% korting of inruilpremies 100,- korting 275,- met 15% korting SSë| st. ignatius-ziekenhuis HOOFD VAN DE TYPEKAMER TYPISTES VOOR MEDISCHE VERSLAGGEVING KATHOLIEKE HOGESCHOOL MEDEWERKSTER VOOR DE AFDELING FINANCIëN VAN LEER N.V. ESSEN - BELGIE USINES STANDARD Katholieke Sociale Academie „MARKEN DAAL" C. D. Nagtglas Versteeg e I e c t r o t e c h ri i s c h inspecteur a. SECRETARESSE b. SECRETARESSE hoofd productie-planning c. MEDEWERKSTER SKIL (Nederland) N.V. Taterschap krijgt het eheer rijwielpaden geeist voor Jaar poging ot doodslag I Giote belangstelling Poor Marga Minco ■«.«.St i DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 GETROUWD F. C. M. van Meerwijk en Tilly van der Drift Heemstede, 22 maart 1969. TANDARTS Walstraat 2 Axel dinsdag 25 en woensdag 26 maart Op vrijdag 23 maart hoopt onze vader en grootvader de heer A. VETTE zijn 90e verjaardag te vie ren. Zijn dankbare kinderen en kleinkinderen. Goes, M. D. de Grootstraat 96. Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 5.30 uur in het Verenigingsgebouw, Nieuwstraat 13, Kloetinge. GEVRAAGD indiensttreding zo spoedig mogelijk. Sollicitaties te richten aan Directie N.V. HET ZUIDEN Meubeltoonkamers voor de handel Westelijke Havendijk 1 Roosendaal. Telefoon 01650-3 50 34. U kunt niet beter kiezen dan op grond van wetenschappelijk vastgestelde bewijzen I Vastgesteld is dat de dagbladpers het belangrijkste reclamemedium in Nederland is. geen enkel ander reclamemedium een zo groot persoonlijk bereik bij mannen en vrouwen heeft als hei dagblad. 0 79% van de dagbladpagina's mei advertenties onder de ogen komt van lezers en lezeressen van 18 [aar en ouder. logisch, dat u niet anders kiest dart het beste Uw reclame-boodschap „doet het" het best in het dagblad. Ook in Bij de fabricage van „EXCELSIOR" stofzuigers bestaat behoefte aan enkele HANDIGE EN Het betreft diverse werkzaamheden m.b.t. 'onderdelen-fabricage en mon tage-werkzaamheden, in een proper en gezellig bedrijf, tegen een goed garantieloon. Reiskosten worden vergoed. Gratis werkkleding. Aanmelding op de normale werkuren bij het Montage-atelier Meterfabriek, Industrieweg 17, Terneuzen. U kunt ook schriftelijk solliciteren. LAURENBURG 71 WEERT zoekt voor Midden- en West-Brabant een be schaafde heer, die opgeleid wil worden tot voor het op afspraak bezoeken van rela ties uit de betere milieus. Wij vragen een goede algemene ontwikkeling en een beschaafd voorkomen. Wij bieden een vaste zelfstandige funktie (géén bijverdienste of i.d.) en een hoog inkomen. Gewenste leeftijd tussen 18 en 24 jaar, het bezit van rijbewijs en telefoon strekt tot aanbeveling, doch is niet vereist. Schriftelijke sollicitaties binnen één week aan de direktie. boutique exclusieve bruidskleding breda, veemarktstraat 69 tel. 01600-35889 tilburg, bruidshuis „marliz" korvelseweg 123 tel. 04250-34486 GEVRAAGD: voor maandag t/m vrijdag van 08.30-5 uur. Aanvang salaris netto 225,— per maand Zandstraat 14, Hulst Alleen brieven op adver tenties geplaatst onder nummer, die een directe aanbieding ot reactie op het gestelde in de adver tentie inhouden zullen door ons worden geaccep teerd. Folders, reclame- brieven, huisorganen e.d. worden door ons niet doorgezonden. wilhelminasingel 33, breda vraagt Aan deze funktionaris zal de dagelijkse leiding van de mechanische administratie worden toevertrouwd. Het ziekenhuis beschikt over Bull-apparatuur. De betrokkene dient over ervaring met deze appara tuur te beschikken, en na een inwerkperiode in staat te zijn het bestaande programma uit te breiden en, waar nodig, te wijzigen. Hij zal in deze funktie verantwoording verschuldigd zijn aan de administrateur en veel kontakt moeten onderhouden met de hoofdadministratie. Vereiste opleiding MULO-A, MBA Leeftijd 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een recente pasfoto en met op gave van het gewenste salaris te richten aan de Afdeling Personeelszaken. Bij de voedingsdienst vinden de bereiding en distributie plaats van alle maaltijden. De voorbereiding van deze maaltijden eist door het groot aantal dieetmaaltijden en de gevarieerdheid der menu's een grote mate van deskundigheid die verkregen wordt door een gedegen opleiding met in aansluiting daarop enige praktijkervaring in „social services". De voedingssector beschikt over ultra-modern gebouwde en inge richt centra waarin gewerkt wordt in het rooster van een vijfdaagse werkweek. Binnen de organisatie van deze dienst zijn vacant en komen in de maanden april t.m. juli voor vervulling in aanmerking de funkties van die zelfstandig assistentie verlenen in de dieetdienst en die genegen zijn all-round werk te verrichten in de voedingsdienst. Salarissen en andere arbeidsvoorwaarden zijn volgens rijksregeling. Afhankelijk van leeftijd en ervaring voor huishoudkundigen op lopende tot f 908,- bruto per maand, voor inrichtingsassistenten oplopende tot f 727,- per maand. Er vindt geen inhouding van AOW-premie plaats. Restitutie van de helft van de totule pensioenpremie, bij huwelijk is mogelijk. Huishoudkundigen en inrichtingsassistenten die dit jaar afstuderen en in aanmerking willen komen voor een funktie, worden verzocht te reflekteren vóór 15 april 1969. Sollicitaties te richten aan het Hoofd Personeelszaken, Faculteit der Geneeskunde, Heyendael, Geert Grooteplein Noord no. 11 Nijmegen. beoordeeld in de laatste consumententest Alleen bij FABRQ voor de allerlaagste prijzen B.v. LAVAMAT PRINCESS VOL- AUTOMAAT met vele extra's 1030,- inruil nu 230,— Of b.v. LAVAMAT BELLA prijs 1358,- inruil 300,— TURNAMAT WASCOMBI Volautomatisch wassen en toch het voordeel van een losse centrifuge dus winddroog. Prijs 968,- inruil 230,— zoals ERRES, PHILIPS, ZANKER, BAUKNECHT, BOSCH enz. ERRES 155 twee ster BOSCH vanaf 225,- Diverse modellen met ERRES 140 I. 215,- BAU.KNECHT 140 I. tot 230 I. INDESIT 140 I. 210,- - tCO*U5&MC£ DOOR OGEN WCMNBCME OEhftT - DOMBURGS SCHUITVLOT 3 - TELEFOON 01180-3120 MIDDELBURG ZUIDSTRAAT 14 - TELEFOON 01158-1247 - SAS VAN GENT wilhelminasingel 33, breda roept gegadigden op voor de funkties van voor de medische verslaggeving ten behoeve van diverse specialisten. Haar taak zal, naast het eigen typewerk, bestaan uit het indelen en kontroleren van het werk van de af deling waar een klein aantal typistes we2-kzaam is. Naast typevaardigheid vragen wij van de kandidate: perfekte beheersing van de Nederlandse taal, organisatievermogen, takt en overwicht, minimumleeftijd 25 jaar. Bekendheid met de medische terminologie en dikteermachines strekt tot aanbeveling. Geboden wordt een zelfstandige, verantwoordelijke positie tegen een dienovereenkomstige honorering. Hus taak zal zijn het uittypen van op banden opgenomen medische verslagen. Verlangd wordt goede typevaardigheid, goede beheersing van de Nederlandse taal. Geboden wordt een prettige werkkring op een kleine afdeling. Sollicitaties vergezeld van een pasfoto en onder opgave van het ver langde salaris te richten aan het Hoofd Personeelszaken. Op korte termijn wordt gevraagd een die belast zal worden met een aantal gevarieerde werkzaamheden op administratief en boekhoudkundig gebied. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het Mulodiploma. Het praktijkdiploma boekhouden en ervaring in genoemde werkzaam heden strekt tot aanbeveling. Leeftijd bij voorkeur niet beneden 20 jaar. Sollicitaties kunnen worden gericht aan het hoofd van de afdeling personeelszaken, Hogeschoollaan 225, Tilburg. werft aan voor de plastiekfabriek te ESSEN: voor onderhoud en nieuwbouw in de fabriek. Opleiding: L.T.S. of U.T.S. of V.A.V.-diploma, Schriftelijke kandidaturen zijn te sturen naar: PERSONEELDIENST VAN LEER N.V. - USINES STANDARD POSTBUS 8 - ESSEN (België). U kunt ook telefoneren voor afspraak op het nummer 03/70 22 65 - toestel 167. Sibeliuslaan 13 Breda Telefoon 01600-42350 4-jarige dagopleiding voor: 4-jarige part-time opleiding voor 2-jarige kursussen voor MAATSCHAPPELIJK WERK SOCIAAL KULTUREEL WERK PERSONEELSWERK MAATSCHAPPELIJK WERK SOCIAAL KULTUREEL WERK PERSONEELSWERK INRICHTINGSWERK KINDERBESCHERMING A KINDERBESCHERMING B De 4-jarige dagopleiding voor bovenvermelde studierichtingen begint op 18 augustus 1969. De 4-jarige part-time opleiding begint in september 1970. De kursussen voor Kinderbescherming A en B beginnen in september 1969. Voor inlichtingen en aanmelding kan men zich wenden tot de directeur der academie Drs. P. C. M. Vennix. Technisch inspectie- en adviesbureau Amsterdam Rotterdam Nijmegen vraagt voor het rayon Zuid-Nederland een Vereist worden: Minimaal U.T.S.- of E.T.O.-opleiding, grote mate van zelfstandigheid, vermogen duidelijk te rapporteren, ver antwoordelijkheidsgevoel en prettige omgangsvormen- Kandidaten moeten bereid zijn zich aan een psychologisch onderzoek te onderwerpen. Goede krachten bieden wij een goed salaris 6% va kantietoeslag 13e maandsalaris gratificatie uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een inspecteur krijgt de beschikking over een auto, ter wijl voorts onkosten worden vergoed. Met gemaakte vakantie-afspraken wordt rekening ge houden. U gelieve uw sollicitatie uitsluitend schrif telijk te richten aan ons kantoor te Amster dam, De Ruyterkade 97. Telefoon (020) 22 70 55. POWER y TOOLS Moderne fabriek van elektrisch handgereedschap vraagt voor spoedige indiensttreding Leeftijd 22 - 28 jaar, voor één onzer staffunktionarissen. Voor deze verantwoordelijke funktie zoeken wij akkurate medewerkster met middelbare schoolopld' ding, die gewend is zelfstandig te werken. In verband met het internationale karakter van oa! bedrijf wordt speciaal prijs gesteld op een gedegen kennis van de moderne talen en een behoorlijke vaardigheid in steno Engels en Nederlands. Wij zoeken hiervoor een akkuraat meisje met middelbare schoolopleiding. Goede kennis van de Engelse taal en vaardigheid in steno zijn wel vereist. Voor de afdeling Boekhouding. Enige jaren MULO-opleiding strekken tot aanbeveling. Wij verwachten graag Uw schriftelijke sollicitatie, die u gelieve te adresseren aan: Afdeling Personeelszaken - Konijnenberg 60 - ®r£l'J Tel. 01600 - 2 45 11. (Van onze correspondent) VLISSINGEN Het Zeeuws In- «tituut voor Kunstzinnige Vorming Lit vandaag (zaterdag) werkstuk ken ten toon, die de ongeveer dertig Lrsisten, onder leiding van de beeld houwer Peter de Jong, hebben ver- aardigd. Het tentoongestelde om- ,at beeldhouwwerk in hout en teen, potterieën en schilderijen. Dit Hes zal een week lang te zien zijn de jeugdherberg te Vlissingen. I Burgemeester D. Roemers zal om lalf drie de officiële opening ver- Lichten, die dan tegelijkertijd de ope ning is van de Nationale Jeugdher feergweek met onder andere: maan- fcae voorlichtingsdag voor onderwij tend personeel en jeugdleiders, vrij- 3ag propaganda-avond van de N.J.- bM.. zaterdagavond kleur en licht- ihow, met muziek van Jos Kes, ge- irganiseerd door enkele Vlissingse tongeren. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het college tan beheer van het waterschap Weg- ichap Walcheren heeft besloten om het beheer en onderhoud van de door pe vereniging Rijwielpad Walcheren ieheerde rijwielpaden op Walcheren lever te nemen. In een openbare vergadering, in iet Middelburgse stadhuis, toonden :erschillende leden hun instemming et dit besluit. Zij wezen op het grote jebruik, dat door toeristen van deze iaden wordt gemaakt, en drongen ir op aan zo spoedig mogelijk in de lechte staat, waarin de tegelpaden ich thans bevinden, verbetering e brengen. Het .dagelijks bestuur ïad eerder voorgesteld de paden ventueel aan het openbaar verkeer e onttrekken als mocht blijken dat ■oor het herstel niet de vereiste sub- idies zouden worden verkregen. Iet college van beheer bleek het laarmee echter volstrekt niet eens. (Van een onzer verslaggeefsters) MIDDELBURG Tegen de 45-ja- tige transportarbeider F. de W. uit Goes is op de zitting van de recht- pank in Middelburg 1 jaar onvoor waardelijke gevangenisstraf met iftrek geëist wegens een poging tot Éoodslag. l T?eW- een trouw cafébezoeker, i an uit Goes geld te leen Bevraagd. Van H. weigerde. De W. promt ervan beschuldigd Van H. te siaai" ^g^allen. Hij zou hem een L„ ron<? zijn hals hebben geslagen In m hebben aangehaald. zittlnn LV^rl?1^ar':!e op de cechtbank- Impr rich helemaal niets ten i, herinneren van wat hem ren laste is gelegd. 57 tc r|ra!r?lan van verdachte, mr. hênmi.- Dieleman, pleitte voor een dat ul- ne,er?e gevangenisstraf, na- ichiatriJ!? §ewezen op de psy- De To l.uanf aan het probleem, april „If ^nk zal woensdag 2 p 1 mtspraak doen. (Van een onzer verslaggeefsters) diehi' S Er 'lecft oooit eens een y0, Cr ffezeg<1: dichten is afleren. ;e sens Ma^ ®»co geldt even- is afleren. Pr0Zasch"-'vers: schrijven |die6zeStoSHhiteri?P in in h- poes hield eopblui;°^kSgl bestuur van L ultnodiging Leszaal en\im yeIeniging I Er Was oon u - k te - lieugdige" h5! blJzonder grote, |h eenkëomst.1Dftu«ing voo'r I 20 groot dat 6Pni gs elllnS ■nemen met eoü genuevon l^^hzeU Menga0 M: |v°nd tenlwto3lgneerde haar lezing, tsgebouw te van het openbare Goes, vooral deze -•.-""■e was genoegen moest ltoi° op kinder een staan- Minco h: las vertelde haar werk, as voor uit boeken en schoolkrant- staan.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4