ZES AMENDEMENTEN VOOR WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Staten aanvaarden streekplan Axelse jeugdherberg: een volle week feest Middenstand Terneuzen is ongerust over vlucht van kopers' V olkerak dicht met 7100 pk ZEEUWSE JAARBEURS IN OPBOUW In gesprek met Schetskaart grenswegen Z.-Vlaanderen r weer MAANDAG (18 jr)' Belgisch motorschip op slikken bij Temeuzen gevaren de gehele dag gesloten Jaarvergadering Vier Ambachten te Hnlst Corry Brokken komt naar Kloosterzande Vijf dagen hechtenis voor j agen zonder akte müistens 12 UITNODIGING HANOMAG-show Auto tegen boom: Frans motorschip bij Ylake gelicht 6. ïereieulen DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 rentetarieven 01140-3456 'el. 01150-3553 r Fantomas contra Scot! 14 j. opgebouw 14.30 en 17 k - e Battle ground 4 Zeven gouden mannen Ui NBURG afskerk 14.15 uur MatthWl n o.l.v. Piet v. Egmond TOEN ibra 15 uur Strijd zonder i '14 j. 1 Zo gezegd, zo gedaan, >,1 15 en 19 uur De rimboevwl ran Birma, 14 j. Sex en chantage >pen als onder vandaag IRPEN >pen als onder vandaag [LAAS >pen als onder vandaag PNTOONSTELLINGEN ORPE ie Troutzaerte: Expositie Citroen LBURG ïal 14—18 uui pels en objekten DIVERSEN HJKE De Lozanne 20 uur rensociëteit ERG eraert 15 uur Schieting TDIJK Dijk 15 uur Schieting ORPE Centraal 15 uur Paling- ing Cock 14.30 uur Schieting Vijlder 15 uur St.-Ceeifc ting entheater Kriekeputte 14.30 n overmedicijn Helsland 14.30 uur Schietiag, 1KE-PAAL Bakker 15 uur Schieting TERZANDE Kruyssen 15 uur Schietirg| ACHT 1 Steen 9.30 uur Paling- ting Thijs 15 uur Schieting ÏNBURG waan 14 uur Prijsbolling >E ïbus Seriekaarting L, FILM, CONCERT ENZ, UZEN 20 uur landing in die frontlinie, l-theater, 20 u.t „Sex en chan- Goese lyceun 20 uur jrt Musica de Camera NGEN nbra 20 uur zonder genade, 14 J. LBURG ropgebouw 20 uur mas contra Scotland rara, oopgebouw 20 uur i gouden mannen, 14 J. URG Kring 19.30 UUi Kruis-film apen als onder vandaag iRPEN apen als onder vandaag [LAAS apen als onder vandaag LBURG aal 14-18 uur pels en objekten DIVERSEN LBURG r Opening Zeeuwse UZEN a,!n| •leidinggebouw 20 uur de Wijs: „Welvaart en g« kernenergie" •IJKE entehuis 19.30 uur (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Provinciale Staten van Zeeland hebben gisteren het kolan voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen vastgesteld. Een debat, dat zes duurde is aan deze vaststelling voorafgegaan, terwijl er zes amende- """t een per uur - nodig waren, eer de Staten het streekplan acceptabel 'Men scheen tenleste zo zeer verdoofd door de lange duur van de k Den dat bij de stemming de gedeputeerden feitelijk voor de amende- stemden ook als deze tevoren namens hen door gedeputeerde jhr. »tnT. Schorer stérk waren ontraden De amendementen hebben betrek- I ving OP h®1 volgende: In Retranchement wordt het cröndgebied bekend als „het uitbrei- Sn Zuid-Oost-1962" aangewe- fen voor uitbreiding van de dorps- item. (Amendement van de heer W van Dongen, rvvrj. In Aardenburg wordt het ge bied gelegen in de noord-oostelijke Sing van de Peursenstraat be- £id voor Stads- en dorpsbebou wing (eveneens een amendement van de heer W. van Dongen). In Sluis wordt de open ruimte aan de binnenzijde van de wallen tus sen de Oude Kerkstraat en de z.g. stenen beer", bestemd voor sitads- m dorpsbebouwing (ook dit amen dement was ingediend door de heer W van Dongen). De Strijdorsgatpolder, die op de streekplankaart sitaat aangeduid als „waardevol agrarisch gebied" het geen betekent, dat hier b.v. niet ge kampeerd mag worden, wordt aan gewezen als gewoon agrarisch ge bied (amendement van de heren P. van den Bosse en E. Dekker, CHU). Het gebied van de Nieuwe Ho- venpolder wordt aangeduid als „kam- peergebied". Op de streekplankaart is dit gebied aangeduid als gewoon agrarisch gebied (amendement van de heer D. Geuze van de AR). Het als landschappelijk waar devol aangemerkte agrarisch gebied in de Kleine Paspolder bij Sluis, krijgt het predikaat „agrarisch ge bied" (eveneens een amendement van de heer D. Geuze). Jhr. Schorer maakte in de reeks een I duidelijk onderscheid tussen amen dementen, die feitelijk betrekking hebben op zaken die in gemeente- I lijke bestemmingsplannen geregeld kunnen worden, en amendementen die wezenlijk het streekplan betref fen. Hij kreeg hiermee met name de ieer W. van Dongen niet aan zijn tijde. De heer Van Dongen was van stond I af aan kritisch gezind en voerde de pstrijdrossen een voor een binnen. het gebrekkige in de „ipspraak- procedure; het prevaleren van persoonlij- l'ke inzichten bij de planologen van I de P.P.D.; het onfaeken van Biervliet in I het streekplan, terwijl de natuurlijke I grens tussen Oost- en West- Zeeuwsch-Vlaanderen op de streek- I plankaart niet is gevolgd; de noodzaak om de statencom- I missie voor ruimtelijke ordening om I te bouwen tot een commissie van ad I vies en bijstand, die in een vroeg sta ll"®1 ro. moeten worden ingescha keld, werkbezoeken aan het streek- plangebied zou moeten brengen enz. het gevaar dat men vastloopt met de recreatie, die zich stormachtig ontwikkelt. De heer P. van den Bosse (CHU) Bte in het streekplan een visie, die duidt op het feit, dat West- en Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen niet ols mogen worden pleitte ook voor een „verdieping" van de kuststrook, waardoor er een gro ter areaal voor de recreatie zal ont staan. Bijna alle sprekers waren het er over eens, dat er aan de inspraakpro cedure met betrekking tot de streek plannen wel het een en ander verbe terd kan worden en sommigen kwa men met praktijkvoorbeelden, waar uit bleek dat het elders wel kan. De heer J. L. Lukaart (P.v.d.A.) achtte een ruilverkaveling in West- Zeeuwsch-Vlaanderen niet los van en vroeg hiervoor steun van G.S. Typerend was ook in de beraadsla gingen, dat men oog had voor het in ternationale karakter van het Zeeuwsch-Vlaamse grensland. „Zijn onze wegenplannen b.v. wel weder zijds op elkaar afgestemd?" wilde de heer D. Geuze (AR) weten. Hij pieit- te ook voor de vorming van een rechtspersoonlijkheid bezittend li chaam of van een stichting voor de recreatie aan de kust en lanceerde eveneens het denkbeeld voor grote bebossingsplannen bij Oostburg en Sluis; grote recretatieparken. Even als vorige sprekers sprak hij ook over het plan om aan de kust, waar dat mogelijk is, kunstduinen als wa terkeringen aan te leggen. Op de verontruste geluiden uit de vergadering over de toekomst van „het beste landbouwgebied van de wereld" zei mr. Schorer, dat het pla nologisch beleid van de provincie juist gericht is op het behoud van de landbouw naast de industrie en de recreatie. „Wij willen Zeeland niet laten ver- Pernissen", zei hij. De heer Schorer brandde een flinke kaars voor de Strijdersgatpolder, een karakteristiek gebied, dat z.i. volko men terecht als landschappelijk waardevol is aangemerkt. Het idee van de recreatieparken sprak de heer Schorer strek aan, naar hij zei. Het zal echter tijd vergen eer iets derge lijks aangepakt kan worden. De statenleden waren niet geheel overtuigd en zij verschenen na een schorsing op verzoek van de heer W. van Dongen, al spoedig met hun amendementen. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) MIDDELB URG In zijn antwoord aan de verschillende leden van Pro vinciale Staten van Zeeland heeft gedeputeerde mr. T. Schorer giste ren meegedeeld dat er in de afgelo pen maanden een schetsmatige kaart is geproduceerd, waarop o.a. de voornaamste wegen in het gebied aan weerszijden van de Nederlands- Belgische grens zijn ingetekend. Op deze kaart komt een voor Zeeuwsch- Vlaanderen uitermate interessante weg voor. De geprojecteerde verbin dingsweg van Oost-Zeeuwsch-Vlaan- deren naar Sluis krijgt ter hoogte van Draaibrug een aftakking, welke aansluiting geeft op het Belgische wegennet en op de toekomstige tun nel onder Het Kanaal. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Gisternacht is het Belgische motorschip Chifra, geladen met 250 ton graan, tussen de oude en de nieuwe binnenvaarthaven op de slikken gevaren: Het schip was onderweg van Frankrijk naar Duitsland. De Schel de van de sleepdienst Muller uit Terneuzen voer ter assistentie uit, maar het lukte dit schip niet tijdens hoogwater de Chifra vlot te trek ken. Bij een tweede poging gister middag heeft de Willem de Chifra vlot getrokken en de binnenhaven van Terneuzen binnengesleept. Hier zal een onderzoek worden ingesteld naar de eventuele schade. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Het bestuur van het handelscentrum Terneuzen maakt zich zorgen over de positie van de middenstand, met betrekking tot de ontwikkeling van de gemeen te. Vandaar het rapport van het Cen traal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (C.I.M.K.) te Amster dam over de toekomstige gewenste distributiestructuur van Terneuzen, gemaakt op verzoek van het H.T.C.- bestuur. De referendaris van het gemeente bestuur, de heer W. H. Blok, gaf een uiteenzetting over de toekomstige planologische ontwikkeling, speciaal wat betreft de winkelcentra. Daarin kwam naar voren dat het hoofd winkelcentrum in oud-Terneuzen (Noordstraat en omgeving) blijft, maar dat de achterzijde van deze. voor het vervoer moeilijk te berei ken straat, zal worden ontsloten door sanering en verbreding van de Lange Kerkstraat. De Smidswal, aan de andere zijde van de Noordstraat, zal worden opgeruimd en/of worden ge ïncorporeerd in de parkeerruimte en dan zal de Noordstraat volledig „Wandelstraat" geworden zijn. Hier mee is echter nog wel enige tijd ge moeid. Op het „Java" waar momenteel druk aan krotopruiming wordt ge daan verdwijnen mettertijd 400 a 500 woningen. Daar zullen dan twee, misschien drie flats worden gebouwd, waarmee men in november a.s. wil beginnen, om er medio 1971 mee klaar te zijn. Het aldaar geplande winkelcentrum zou door een maat schappij moeten worden gebouwd. Voorts zijn er in het plan gezien. van Hij (ADVERTENTIE) ZATERDAG 22 AAA ART is onze zaak Voor technische dienst Sas van Gent en omstreken Tel. 01158-1278 Terneuzen - Hulst en omstreken Tel. 01150-4835 In de drie enorme hallen achter de Kloveniersdoelen in Middelburg wordt nog hard gewerkt om voor de opening van de Zeeuwse jaarbeurs op maandagavond alles klaar te hebben. Overal wordt er nog gezaagd, getimmerd en geschilderd. Er zijn al standhouders, die de zaak keurig voor elkaar hebben, maar voor de! meesten wordt het toch werken op de valreep. De exposanten verwach ten over het algemeen voor deze derde keer een zeer druk bezochte beurs te meer daar het duidelijk blijkt, dat de belangstelling voor deze Zeeuwse handels-, industrie- en consumentenbeurs waaraan ook door Noord-België wordt deelgenomen steeds groter wordt. Ook meent de organisatie, dat de landelijke berichtgeving om de nieu we industrievestigingen in Zeeland een gunstige invloed op de beurs zal hebben. Aan de opzet van het geheel wordt dit jaar zeer veel werk be steed. In het centraal gelegen ge deelte waar de drie hallen samen komen zal een fraaie waterpartij domineren waarbij geplaatst is een grote stand van een kwekerij uit Mid delburg. Ook aan radio, kleurentele visie, huishoudelijke artikelen en elektronische orgels wordt een be langrijke plaats ingeruimd. Op dit gebied zal men de allerlaatste vin dingen kunnen bewonderen. De hometrainers waarop men zijn kwa liteiten als coureur kan beproeven zullen dit jaar ook weer aanwezig zijn. Verder zal iedereen ruim aan zijn trekken kunnen komen want er is hier in alle opzichten voor ,elk wat wils'. Een aparte noot zullen de exclusief Op de Zeeuwse jaarbeurs wordt nog druk getimmerd. gebrachte modeshows vormen, die driemaal per dag gehouden worden in een aantrekkelijk ingerichte ruim te. De beurs zal dit jaar enorm veel hebben te bieden van een ball-point tot een klassewagen toe. Als straks de poorten van deze 4000 vierkante meter expositieruimte open gaan, zul len de duizenden bezoekers kunnen constateren, dat nog meer dan voor gaande jaren er naar gestreefd is van deze beurs een groots evenement te maken. De Zeeuwse jaarbeurs die maandagavond om zeven uur door burgemeester J. Drijber wordt ge opend, zal duren tot 29 maart, ter wijl de openingstijden zijn van 13.30 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. De modeshows dagelijks om 15.00, 20.00 en 21.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) HULST Op vrijdag 28 maart houdt de oudheidkundige kring „De Vier Ambachten" haar jaarlijkse le denvergadering. De bijeenkomst zal plaatsvinden in hotel „De Graan- beurs" te Hulst en om 19.30 uur be ginnen. Na de afwerking van een huishoudelijke agenda is er een be stuursverkiezing wegens periodiek aftreden van drs. W. P. Colsen en J. W Gremmen. Beide heren zijn her kiesbaar en worden door het bestuur kandidaat gesteld. Andere kandida- cn kunnen door de leden per geslo- -•n brief worden voorgedragen. Na afloop van de vergadering zal secre- aris J. W. Gremmen een groot aan bal dia's vertonen van de plekjes in het polderland, waar het verleden nog leeft, b.v. de oude kouter van Nieuw-Namen, en de zandstrook aan de grens. polder", het wijkwinkelcentrum en in het plan „Serlippenspolder" het buurtwinkelcentrum gepland. Het „Java" zal op de duur met het hoofd winkelcentrum een geheel moeten vormen. Zowel het bestuur als de heer H. Suttorp, (van het C.I.M.K.) meenden te .moeten constateren dat vele le den nog altijd te individueel denken. De heer Suttorp vertelde dat de stij ging van de omzet geen gelijke tred heeft gehouden met de stijging van de koopkracht, dat „in Terneuzen de rode lamp brandt omdat dit betekent dat de kopers een gedeelte van hun geld elders besteden." „U mag in deze tijd uw zaak niet meer alleen zien", zei de heer Sut torp, „Er wordt niet meer van win kels, maar van centra gesproken en u bent afdelingschef in uw winkel die daarvan deel uitmaakt." (Van een onzerverslaggevers) KLOOSTERZANDE Op vrijdag avond 2 mei zal de zangeres Corry Brokken optreden in de „Krokodil- bar" te Kloosterzande in een volle dige showprogramma. Zij zal muzi kaal worden begeleid door het or kest Frans Bonne uit Gent. (Van een onzer verslaggeefsters) MIDDELBURG De 31-jarige koopman A. M. uit Goes is door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot 5 dagen hechtenis en 10 gulden boete wegens het jagen zonder akte, en het vervoeren van wild. De koop man werd door de kantonrechter tot eenzelfde straf veroordeeld. De offi cier van justitie, mr. J. L. Andreae, vroeg 2 weken geleden bevestiging van het vonnis van de kantonrechter. (ADVERTENTIE) „Zuid- De weere- vooruitzichten voor zondag en maandag, opgesteld door het K.N.M.I. op vrijdag om 18.00 uur luiden: ",uvg, zonnio. óverwegend "ik nachtvorst pe"odes en Plaatse- KnhddeirjvCT^zHichtte" 'n "jfers Mag; Aantil ederland zijn voor «in-temp liUren zon: 5 °f meer; 4 Mep ondM ™geVfT normaal tot lan ongeveer „II a?' max--temp.: °nd«r normaal- tot 4 graden Pcrio(je v hans op een droge Ti op'?enne r90 Pr°- aDal: 80 Procent g et" AM'ai1Curt3n voor maandag ?ln'-temp.; van zon: 4 of meer; L4 B&en Zd°ngeveev normaad top.: omstreeks normaal; max.- droge perin': normaal; kans op 80 op een geheel Procent. (Van een onzer verslaggevers) AXEL De leiding van de Axelse jeugdherberg „Bleye Haghe", de eni ge jeugdherberg in Zeeuwsch-Vlaan- deren, heeft ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting Nederlandse Jeugdherbergcentrale, waarbij ook Bleye Haghe is aange sloten, een feestweek georganiseerd. „Niet speciaal voor leden van de jeugdherberg", aldus de heer K. No bel, beheerder van de Axelse jeugd herberg. „Iedereen is welkom. Voor mijn part is de jeugdherberg te klein. Wt hebben altijd nog een feesttent buiten de deur Het feest start maandagavond a.s. om 19.30 uur met een dansavond voor de leerlingen van de huishoudschool en de lagere technische school in de grote zaal van de jeugdherberg. Er is dan tevens volop gelegenheid om te tekenen en te schilderen op muren en vloeren. Het programma vermeldt voor deze avond verder vertoning van vloeistofdia's, een Dikkerty shopfruil- winkel), spel van een lichtorgel en een grote show van hippe tienerkle- ding, die door de aanwezigen zelf kan worden aangepast. De bekende band Flash zal voor de nodige mu ziek zorgen. De heer Nobel wil dui delijk voorop stellen dat de toegang tot de verschillende feestavonden steeds gratis is. Dinsdag zal bij goed weer de Axelse sportvlieger Dey bo ven Axel pamfletten uitstrooien. Een van deze pamfletten zal er niet het zelfde uitzien als de anderen. De vin der hiervan krijgt een gratis rond vlucht aangeboden, boven Axel. De woensdagavond is bestemd voor leerlingen van ULO en MAVO in Axel. Er zal gezorgd worden voor experimentele muziek, begeleid door het lichtorgel. Bovendien zal optre den de bekende Axelse beatband The Bloody Picic. Het feest begint om 19.30 uur. Voor de feestelijkheden op vrij dagavond zijn het gemeentebestuur van Axel en alle leerkrachten van de Axelse scholen uitgenodigd. Eerst is er een koffiemaaltijd. Vervolgens word* een spel „Een tegen allen" ge speeld. Daarna wordt het toneelstuk Harten Twee, harten drie van Paul Rodenko opgevoerd door het reizend Zeeuws Landjuweel. Deze feestavond Zeeuw Landjuweel. Deze feestavond begint om 19.00 uur. Zaterdag ten slotte zal er een optocht worden ge houden door de straten van Axel, begeleid door twee muziekkorpsen met drumband. De optocht eindigt op het terrein naast de jeugdher berg, waar een muzikale show wordt gehouden. Daarna begint een groot tienerfestijn, waar ook de ouderen welkom zijn. In de grote zaal van de jeugdher berg zal wederom de band The Bloo dy Picnic optreden. Behalve dansen kan men naar believen tekenen en schilderen. Op de eerste etage van de jeugdherberg kan men een licht show en vloeistofdia's zien. Er is ook een schilderijententoonstelling inge richt van de kunstschilder F. van der Berg. Er zal tevens weer een show zijn van hippe tienerkleding. Hoogtepunt van het feest op zaterdagavond is het braden van een os aan het spit door de Axelse slager A. Plasschaert. Hij heeft dit ook gedaan tijdens het car navalsfeest in Nijmegen en vorig jaar in Axel tijdens de Breughelfeesten. De heer Plasschaert is de enige in Ne. derland die deze kunst verstaat. (Van een onzer verslaggevers) WILLEMSTAD Bij de sluiting van het Volkerak, volgende maand, zullen zeven sterke, gemakkelijke wendbare sleepboten worden ge bruikt om de doorlaatcaissons op hun plaats te manoeuvreren. De sleepbo ten, die voor de sluitingsoperatie zijn uitgekozen, behoren tot het type dat gebruikt wordt bij het binnenbren gen van grote zeeschepen in het Europoort-gebied. Voor het belangrijke karwei zïs» uitgezocht de sleepboten Azië en Europa (elk 1500 pk), Volharding XII, Italië Argonaut en Independent (elk 900 pk) en Groenland (500 pk.) De caissons zullen vanuit het bouwdok tegen de stroom in naar het sluitgat worden gesleept. Rijkswaterstaat heeft een ogenblik overwogen de caissons met de stroom méé te laten afvieren. Deze methode is vanwege de daaraan ver bonden risico's verworpen. Mocht er tijdens het afvieren een draad bre ken of een sleepboot uitvallen dan zou de caisson door de stroom mee gevoerd worden en tegen de reeds geplaatste caissons kunnen aanbot sen. Hierbij zou de kans bestaan dat het te plaatsen caisson voortijdig zou zinken. U heeft ongetwijfeld al veel goeds van de Hanomag-trekkers gehoord. U heeft ze al vaak gezien U heeft ze echter nog niet ,,in detail" kunnen bekijken, er op ge zeten en eens „geproefd" hoe alle bedieningsorganen zijn gerangschikt, hoe de zitting is en hoe ze schakelen Welnu, hiertoe heeft U de kans in de week van 24 t/m 29 maart a.s. Dan is er namelijk in ons bedrijf een HANOMAG-SHOW, waar alle types staan opgesteld en waar IJ ze helemaal kunt „onderzoeken", uiteraard geheel vrijblijvend. Er staan ook nog Allis Chalmers hogedrukpersen, HD-veldspui- ten, Diadem kunstmeststrooiers en andere landbouwmachines opgesteld. En als U in die week koopt, maakt U bovendien kans op één van de 25 landelijke HD-waardebonnen (met een totale waarde van 2000, Wij verwachten U H. J. HOEGEN DIJKHOF HANDELMIJ N.V. Noordweegseweg 3c - 's HEER ARENDSKERKE Tel. 01106 - 592 (Van onze correspondent) AARDENBURG Gistermiddag rond kwart over vijf reed de 20-ja- rige mej. G. Boone uit Oostburg op de rijksweg te Aardenburg ter hoog te van de Steenhoven in de richting Oostburg. Door tot nu toe onbekende oorzaak raakte zij met haar auto tegen een der rechts van de weg staande bomen. Zowel de bestuurster als de mede- inzittende, de 17-jarige jongeman A. Henry uit Aardenburg, werden zwaar gewond uit de wraksutkken gehaald. Beiden werden per Rode- Kruis-ambulance naar het St.-An- toniusziekenhuis te Oostburg ver voerd. (Van onze correspondent) HANSWEERT Gistermiddag om vier uur is het zondag jl. ter hoogte van Vlake gezonken Franse motor schip Cotes Roties gelicht. Dit ge beurde door drie bokken. Vanaf zeven uur 's morgens was men bezig het vaartuig boven water te halen. Rond vier uur konden twee bok ken losgemaakt worden en kwam de Cotes Roties tegen de wal van het kanaal aan, waar de lading, die zich nog in het schip bevond, werd over geslagen in het Franse motorschip Nuits. De scheepvaart is door deze werkzaamheden acht uur gestremd geweest. De Cotes Roties wordt nu versterkt en waterdicht gemaakt, waarna het waarschijnlijk mvrgen, naar een werf in de Biesboseh wordt gebracht voor nadere reparatie. „HET geld dat we eigenlijk voor de viering van het 40-jarig bestaan van Marathon hadden gereserveerd, is al op gegaan aan de aanschaf van nieuvj materiaal en de huur van de sport hal in Vlissingen", vertelt G. Ter- meulen, penningmeester van de Vlis- singse sportvereniging Marathon, mei 1100 leden de grootste sportclub van Zeeland. Deze week werd met de mi litaire volleybal-interland Nederland- België een begin gemaakt met de ac tiviteiten rond het achtste lustrum van de club, die de laatste anderhalf jaar wat ledental betreft bijna drie maal zo groot is geworden. „IN september 1967 hadden wij nog 400 leden. Daar zijn er inmiddels 700 bijgekomen. Om dit enorme aantal te kunnen opvangen hebben we nieuwe spullen aan moeten schaffen, terwijl de sporthal veel langer ge huurd moet worden om alle basket ballers, handballers, volleyballers, gymnasten, atleten, badmintonbe- oefenaors en binnenkort ook wande laars de gelegenheid te geven zich in de zaal te oefenen", aldus de pen ningmeester. HOEWEL Marathon als enige club de sporthal wekelijks een hele avond van 5 tot 11 uur huurt, worden elk uur verschillende sporten gecombi neerd om niet in tijdnood te komen. Termeulen: „Het is voor een groot gedeelte aan de komst van de sport hal te danken, dat wij er zoveel le den hebben bijgekregen. En ons le denbestand groeit nog steeds. Het is een hele organisatie geworden om het alle leden naar de zin te maken. Er gaat momenteel jaarlijks 40.000 in onze vereniging om. En dan te be denken dat mijn vader, die in 1961 het penningmeesterschap neerlegde, na 32 „dienstjaren" zijn balans af sloot op ongeveer 7000." wedstrijden worden gespeeld, dan moet het geld dat de club aan de sportbond moet afdragen, worden bij betaald. Van de contributies hebben we in de loop der jaren toch heel wat spullen kunnen aanschaffen. Ik schat de waarde van ons materiaal in clusief het clubhuis op 35.000" aldus Termeulen. N de tijd dat G. Termeulen sr. de kas DE viering van het 40-jarig bestaan beheerde, werd er overigens meer zal overigens niet in gevaar komen. drukte gemaakt over een verhoging van de contributie met een stuiver, dan nu over een of twee kwartjes. „Hoewel onze kosten een stuk hoger zijn, staat de contributie voor de se nioren nog steeds op f 3,50. Dat is voor alle leden hetzelfde en daarvoor mogen zij dan aan de traininper in alle sporten meedoen Alleer als er Er is reeds een uitgebreid program ma in elkaar gezet. Hoogtepunt van de feestelijkheden moet, in het laatste weekeinde van juni, de grote reünie worden. Tijdens deze bijeenkomst zal het eerste bestuur pan de vereniging bestaande uit J. Evemars, B. Eve raars en G. Termeulen, in het zon netje worden gezet.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3