E S Kooplust viel weer tegen amsterdamse effectenbeurs Denk even na ER ■~"U iUYTER Dbsstichting Ziekenhuis rd recht VOOR KUNSTEN ENT(E) erpen f ONDANKS OPLEVING WALL STREET I bao 20 verw. Bilbao. I sSnKERK 19 30 o vn Reunion nr vmt?,F° 21 te Durban- 20 A.B.N. verhoogt dividend Fusie Nederhorst en Willem ten Cate Fusie Orkava en Revako? INTERNATIONALS VAST DE UDERMABKT Waar je ook kijkt steeds meer mensen stappen over op Roxy 25. Utoch ook? Markten en veilingen *pril SWISSAIR 4- 84% 99 Ver. Glas 5 112 132 Prot. and Gam bi* i tm gedaan es laten b bieden e m exclaim d *s ex dividend Consumenten Bond geeft lijst prijsvergelijkingen Ter zake Waterstanden DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 31 ;?he montage-afdeling [montage-werkzaam- ln wordt doorbetaald. Ins C.A.O. in de nds tussen 19 en 20 ZOOM tel. 01640-6284 u 't beste schikken. nuis ia [met de dagelijkse leiding pi als zodanig ressorteren centrale administratie. i of hiervoor en opgave van verlangd ken. /TEREN ZOON - Breda elijkheid voor enkele: m 35 jaar. moeten zijn bij afwezigheid lfstandig op te treden. goed loon, terwijl ook d« waarden uitstekend zijn. re inlichtingen dagelijks rail a ons filiaal Bindstraat 6 t« genafdeling bestaat da worden opgeleid tot n-laborante i dienen daartoe rnini- ling te hebben gevolgd AUIO.B, alsmede de leef- te hebben bereikt. 01850-40044/ worden in- rekt door Zr. Mechtilda» deling terwijl schriftelijks in te worden gericht aan ST. JANSTRAAT 18 AFDELING ARCH|®K2m pRMGEVING - INTERN VIJ voor 8 - 16 uur per w EATIEF EN ENTHOUsf^ TUDENTEN HUN t :HT KLEUR MATE# CONSTRUCTIE IN [TUUR KAN AB ELEN; uiteraard w s" t andère docenten. volgens rijksrege ]ledj, ige gegevens en Oprak en over opleiding e e op onderwijs z0 aan de direkteur. Scheepsberichten I.oiiNCION 20 te Hamburg IdILIGENTIA 19 vn Liverpool nr Du- stFLLA POLARIS 20 te Vlaardin- I »e„ (heeft proefgevaren). DAH0MEYKUST 19 125 w vn Lissa- hiin n Dakar. Jvpn 20 40 wnw vn Bilbao nr Bil- DIAD'eMA 20 te Le Havre verw. I nnSINA 20 te Westernport verw. lïAAP HOORN 19 vn Los Angeles nr |offlNA°'pas. 19 Kaap ViUano nr I *port Gentil. IMTBO 19 vn Durban nr Kharg. Eil. IpHILIPPIA 19 35 z vn Wight nr Port tQCffiNOF SHEBA 20 verw. Dji- 21 te Valparaiso. l mrtAGO 20 vn Kingston nr Tela. ICHARIS 21 te Georgetown. CRANIA 21 te Pta Cardon. IGAASTERDIJK 20 v Mobile nr New Orleans. I JASON p 20 Aruba nr Curasao. IKHAS1ELLA 20 vn Curasao nr Bal- I timore. ILADON 20 vn Pt au Prince nr Turk- I seil. 1MEMNON 21 te New Orleans. MOERDIJK 21 nm te Balboa. I JlüSILLOYD 21 te Tampico. NEDER ELBE 20 vn Los Angeles nr Panama. I POOLDRECHT 20 te Amapala. ISPAARNEKERK 20 te Bremerhaven. ITHERON 20 vn Hamburg nr Ant werpen. IWONORATO 21 te Maracaibo. ZARIA 20 vn Pto Miranda nr St Croix. ASMIDISKE 20 te S Lorenzo. BANGGAI 20 vn Acapulco n Liber- tad. CAMEROUNKUST p 20 Pta Aguja nr Moreheadcity. DAPHNIS p 20 Algiers nr Piraeus. ISIS 21 te Pta Cardon. KALYDON 20 vn Durban nr Wil lemstad. KREON 20 te Paramaribo. MIJDRECHT 21 te Las Palmas. PAPENDRECHT 22 te Hongkong verw, PH1LIPPIA p 20 Kaap Finisterre nr Bonny. STREEFKERK 21 te Pt Swettenham. TJ1B0DAS p 20 Kaapstad nr Durban. VIANA 21 vn Pineypoint n Curasao. WESTERKERK 20 vn Kaapstad nr Adelaide. WIELDRECHT 21 te Lapaiiica. ADRASTUS 20 te Dakar. AMPENAN p 20 Mauritius nr Mon treal. ARCHIMEDES 20 vn Mant» nr Car tagena. BINTANG 21 te Djibouti. CHEVRON NEDERLAND 21 te Sin. gapore. CHEVRON DELFZIJL p 20 Little Quoin nr Bandarmashur. CIESSENKERK 20 vn Panamacity nr Savannah. KABYLIA p 20 Colombo nr Perz. Golf. vn HuU M R'dan». KORENDIJK 20 vn Panamakanaal nr Antwerpen. 10VELLIA p 20 Kp de Goede Hoop nr La Spezia. ÏtojjHEMUS 21 te Glasgow. STRAAT AMSTERDAM 21 te Ade. iaiae. STRAAT TOWA 20 vn Lour. Mar. wl°?.ür Dar es Salaam. iS 21 te Madeira. TIVIPARA 21 te Miri. |™®IKERK 20 vn R'dam nr Ham. feaft te INDIJK I MNGKOEAFt^n3"1 n Tliameshaven. men EAS 20 R'dam nr Bre. fcEK 20 te R'dam. PoKr ïe, RMam. J IATELYSLAw2^ h AnlwerPen' I «O® ft». K0UDEKERKSi9nigapOn Verw- poli. 21 vn Genua nr Tri- KRYPTOS ?®IA 21 te RI ®M*0NSKERKn971iSSi5gen nr R'dam v Pul, Bukom I M te Hamburg I J& R0TTRRDAM 21 t« DOSINA 21 Sarei v Westernport n Whan- LuandTaT0WN 21 bn Lagos n P' 21 Casquets n j, HFFEERA^SA122etBRmerhaVen ®bMSKERK j? te,Rantry Bay v H®MIA 21 v tol AS?udahbi verw. K0SaUTE v Isle of Gram n R'dam ?N 0f JBDAH r. Havre ME^Liov °akar MONTferlaRd22 Singapore v. tni Patau» 0uessant n ^RMERendN» V ll Ashdod S ^B2ERLAS«evn straat tófahaya iZ te Cochm verw. V» 20 v Fre v Singa- (Van onze beursmedewerker) AMSTERDAM In het begin van de week liet het zich aanzien dat de lusteloze stemming van de afgelopen weken werd voortgezet. Het was en bleef de dood in de pot. Woensdag leefde de beurs geluk kig een beetje op, waaraan de mooie cijfers en Philips beslist niet vreemd waren. Ook de kleine opleving van het Amerikaanse Wall Street heeft voor een ruggesteuntje gezorgd. De kooplust viel don derdag trouwens ook mee hoewel wij bepaald nog niet van een willi ge stemming konden spreken. Wij hebben de vorige week al ge schetst dat de onzekerheid op poli tiek en monetair gebied de tegen werkende krachten zijn die de gun stige berichten uit het bedrijfsleven ondermijnen. Deze week konden wij weer lezen dat Duitsland de con junctuur gaat afremmen waarbij o. m. aan fiscale en begrotingsmaatre gelen wordt gedacht. Wij hebben bo vendien de indruk dat ook de Ne- derlandsche Bank nieuwe maatrege len wil nemen om de kredietver strekking beter in de hand te gaan houden, M.a.w. om die verder te gaan beperken. Ook hier dus de angst dat de bestedingen te veel zul len oplopen en dat wij in een over- besteding terecht zullen komen. Niet mis te verstaan is in dit ver band de prognose van bet Centraal Planbureau die deze week eveneens bekend werd gemaakt. Dit jaar een verdere verbetering van de econo mie, een daling van de werkloosheid en een gunstiger saldo op de beta- Beursweek lingsbalans. Maar ook een fikse stij ging van de loonkosten die in 1970 wel eens op een aanzienlijke stijging van de loon- en prijsstijging zou kunnen uitlopen. Zelfs acht het Cen traal Planbureau de kans groot dat in 1970 door overbesteding een te kort op de betalingsbalans zal ont staan. En dit moet voor alles ver meden worden. De beurs heeft zich var. de cijfer reeks niet veel aangetrokken. En toch is de geschetste ontwikkeling voor het bedrijfsleven van het groot ste belang en daardoor ook voor de beleggers. De ondernemingen zullen het bij verdere kostenstijgingen moeilijker krijgen, vooral als het niet mogelijk is, of althans moeilijk is om door prijsstijging of omzetver- groting die kosténstijgir.gen op te vangen. De ondernemingen met re latief geringe arbeidskosten hebben daarbij een voorsprong op de ar- beids-fntensieve bedrijven, terwijl daarnaast de buitenlandse concur rentie een rol van betekenis speelt. Keren wij thans terug naar het echte beursnieuws, dar. moeten wij eerst Philips noemen. De omzetten stegen in 1968 met 12 pet tot 9,7 AMSTERDAM (ANP) De raad van commissarissen van de Algeme ne Bank Nederland N.V. heeft be sloten aan de op 25 april 1969 te hou den jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen over 1969 op de gewone aandelen een dividend uit te keren van f 16,' per aandeel van f 100,-. Tot de verhoging van het divi dend (vorig jaar f 15,- per aandeel van f 100,-) is besloten op grond van de gunstige resultaten van het afge lopen boekjaar. Wereldhandelscentrum in Antwerpen gaat 180 miljoen kosten ANTWERPEN (ANP) In Ant werpen is bekendgemaakt dat over drie maanden de eerste werken be ginnen van een „World Trade Cen tre" in de Scheldestad, dat ca. 180 min. gulden gaat kosten en aan 25.000 mensen werk zal bieden. Het complex zal drie torengebou wen omvatten en verrijzen op de plaats van het huidige Willemsdok, dat gedempt zal worden. In het Ant werpse handelscentrum zullen de oliesector, havenaangelegenheden, vervoer, industrie en diamantnijver heid worden geconcentreerd. Er is ook een wereldhandelscentrum in Brussel. GOUDA-ALMELO (ANP) De directies van Verenigde Bedrijven Nederhorst (Nederhorst United) n.v. te Gouda en Willem ten Cate en Zn. n.v. te Almelo delen mede, dat «Ij overeenstemming hebben bereikt omtrent een nauwe samenwerking tussen beide vennootschappen. Naar de menir.g der betrokken be sturen kan deze samenwerking het best worden verwezenlijkt door mid del van een fusie. In verband hiermede heeft V.B.N. aan de aandeelhouders van ten Cate het voorstel gedaan hun aandelen om te wisselen in aandelen V.B.N., welk voorstel inmiddels door alle aandeelhouders van ten Cate is aan- miljard gulden en de netto winst met 24 pet tot 439 miljoen gulden. Het dividend blijft 18 pet. maar daarnaast krijgen de aandeelhouders 10 pet. in gratis aandelen uit de agioreserve. Nieuw is bovendien dat de preferente aandelen in gewone aandelen zullen worden omgewis seld en dat er aandeeltjes var, 10 gulden zullen worden gemaaki. Interessant was nog het bericht van Kon. Zout-Organon die om fis cale redenen het bod op Duyvis heeft herzien Aandeelhouders Duy vis krijgen nu voor 1000 gulden geen 25 aandelen KZO 325 gulden maar 26 aandelen KZO 170 gulden. Belangrijk nieuws was natuurlijk ook dat AKU de Belgische kunst vezelproducent Fabelta lieeft overge nomen waardoor de produktiebasis verder verbreed is. Faillissementen Vernietigd: H. A. Esseling, Van Duvenvoordestraat 1, Waspik. Na ge daan verzet. DEN HAAG (A.N.P.) De organi satie van ondernemers en leidingge venden in recreatieve verbljjfscentra, Revako, en de organisatie van kam peer- en vakantiebestedingsbedru- ven, Orkava, gaan mogelijk fuseren en een nieuwe organisatie oprichten. De leden van eerstgenoemde orga nisatie hebben besloten hun vereni ging op te heffen, mits de Orkava een zelfde beslissing neemt. Daarna kan dan een nieuwe organisatie wor den opgericht ter behartiging van de onderhavige belangen binnen de to tale recreatie. AMSTERDAM (A.N.P.) Beursplein 5 heeft gisteren afscheid van de beursweek genomen met een vaste tot zeer vaste stemming bij de opening voor de internationale Waarden. Hierbij onderscheidden zich vooral Hoog ovens en AKU. Voor deze fondsen bestond ruime vraag van het publiek, alsmede voor rekening van het buitenland. AKU liep op van 123.70 tot 124.50, tegen een voorgaand slotniveau van 121.50. Hoogovens steeg van 114.40 tot 112 (108.40). Philips werd op 174 (171.90) verhandeld. Het Phi- iipsconcern heeft een order ontvangen van de Nederlandse Landmacht van 15 min. Unilever steeg ruim een gulden tot 122.30. Het gepubliceerde jaarverslag van de Kon./Shell-groep werd gehonoreerd met een forse koersstijging. Na een opening op 180.80 liep de koers verder op tot 181.50 (178.90). Deli Mij. kon zich wat verbeteren tot 76.30. KZ Organon was een halve gulden hoger op 194.30. Heineken was wederom zeer vast op 174.90 (169.30). De cultures waren licht verdeeld. De scheepvaartsector was me rendeels gemakkelijker. Kon. Boot werd verhandeld op circa 128, ex 11 pet. dividend. De staatsfondsenmarkt was voor de 6% pet. leningen weder om zwak. Als gevolg van winstnemingen moesten de internationale waarden ge durende de verdere beursduur wat terrein prijsgeven. Hierdoor verliet AKU de markt op circa 123.30, Hoogovens 110.50, Philips 173.20, Unilever 121.50 en Kon. Olie op 180.40. In de le periode waren de koerswinsten van de lokale waarden voor de derde achtereenvolgende beursdag wederom verre in de meerderheid. Bergoss steeg 14, Naarden 10, Am. Rotterdam 9, Ned. Kabel 7, Nutricia 8, Ned. Ford 5 en Hero eveneens 5 punten. WAALWIJK In de schoen- en lederindustrie is de toestand deze be- richtsweek niet veel veranderd. Dank zij buitenlandse orders kunnen diver se bedrijven op volle capaciteit wer ken. De handel kan als matig worden beschreven. Aan de hogere prijzen, die door de looiers soms gevraagd worden, wordt door de handel veelal weerstand geboden. Wegens de hoge lederpriizen gaan sommige schoenfa brieken er toe over voor het zomer seizoen goedkopere lederkwaliteiten te verwerken. Op de zoolleermarkt is er enige vraag naar lichte croupons. Verder is de markt rustig. Het stre ven zo klein mogelijke voorraden aan le houden wordt zowel door industrie en handel onverminderd toegepast. De prijsstijging die de laatste tijd voor huiden nogal fors is geweest, blijkt nog niet tot staan te zijn geko men. De jongste huidenveiling te Brussel gaf voor vrijwel alle soorten hogere noteringen. Alleen de zware kalfsvellen bleven gelijk aan de no tering van de vorige maand. Gekocht wordt er uiteraard wel daar de looie rij vrij krap in haar voorraden zit. De markt voor halzen is nog steeds vast omdat er niet veel wordt ge- crouponeerd. De markt voor flanken is zeer rustig, wat in de croupnnprij- zen tot uitdrukking komt. Packerhal- zen zijn zeer duur en dit wekt pro blemen op voor de looiers die ze no dig bebhen. VOOR DE E.G.K.S. wordt een aan houdende stijging van de staalpro- duktie verwacht. Voor het tweede kwartaal van dit jaar wordt gere kend op een groei van 9 pet., hetgeen neerkomt op een totale produktie van 25.4 miljoen ton tegen 23.2 miljoen ton in het tweede kwartaal van vo rig jaar. De uitvoer zal op het ni veau van vijf miljoen ton blijven. (ADVERTENTIE) BERGEN OP ZOOM 21 maart Komkommers st. 25-50, kg 50, Prei 61-107, Radijs 37-55, Bosselder 7- 28, Knolselder st. 2-14, Sla 12-14, Spi nazie 182-207, Spruiten 278-181, Uien 2-20, Witlof 12-154, Conference 16- 44. DRUNEN. 20 maart Appelen 10 —77. peren 10—31, andijvie 81—129. knolrapen 2532, knolselderij 11- 48. komkommers 2571 per st.. 45 100 per kg, sav.kool 3040. wittekool 1830. kroten 636, peterselie 31— 53. prei 40151. rabarber 3341. ra dijs 4255. raapstelen 1226, sjalot ten 5080. selderij 1125, sla 1222 per krop, 5065 per kg, spinazie 80 151. spruiten geschoond 220. uien 636. waspeen 1230. wortelen 12 39. witlof 46161 GOES, 21 maart Groenten: per stuk: kropsla I 1519, II 17, CL 12 13, per bos: radijs I 59, selderij 53, per kg: aardappelen 12, witlof I 140 —156, II 90—144, afw. 66—103, spruiten II 110, prei I 6988, II 48 80, spinazie I 163, II 141, knolselde rij 75. KAPELLE, 21 maart Golden Delicious A f 75 63, 70 65. 65 58, II 80 (ADVERTENTIE) Vanafi In aan uur, dat ia praeln MR our korter dan vroagarl Elka dag vertrek 10.05 uur, terug om 20.05 uur. Dat betekent ruim 7 uur tijd om zaken te doen. ao/3 li/» tbUf&tics fta«t*lettinten Ned. 1MS-1 1% Nftd. 1906-2 7% Ned. Ned. 1M8-2 9Va% Nederl. 1968-8 Nederl 1968-4 Ned. 1968 Ned. 1967.144% Nederl. 1967 6 Nederl. 1965 l Ned. 68 tl 5% Ned. 64 644 Nederl. 1964 l 5V4 Ned. 64 S Ned. 58 4 Ned. 59 4te Nederl. i960 t 4% Ned. 60-2 4V4 Nederl. 1903 4te Nederl. 1964 4% Ned. '59 1% Nederl. i960 Ned. 61 4«4 Nederl. 1963-1 4«4 Nederl. 1963-2 414 Nederl. 1961 4 Ned. 62 4 Nert 1983-3%% Ned. Staff 47 3te Neder L L981 3 Va Ned 1963 1.2 Ste Ned. 1956 «te Nederl. 1946 1% Ned. 50/1-2 3te Ned. 94/1-2 3te Ned. 55/1 3 te Ned. 55/2 3'4. Ned. grootb obl. 3 Nederland 37 3 Ned. Gr. b 46 8 Ned. Doll. 47 Indië 37a 94A 94% 94% 94% 93% 91H 90 90 87%* 87% 85A 85% 82% 85% 83 81% 95% 84ft 80% 80% 79A 80 81% 78 A 76A 69H 90%x 81% 79% 69% 70A 72A 71% 79% 81% 90 90% 99% 98% 94% MA 94A 94A 93% 90 90% 90A 87% 87% 85% 85H 82% 85% 82% 81% 96% 84A* 80% 80% 79A 80* 81% 78 78% 70 90% 82% 79% 69% 70% 72A 71% 79% 44%b 82% 81% 90% 90% Bank- en kredietwezen B. Ned. Gem. 97 6 ld 30 SS/99 ld. 29 J. 59/1-3 Ui ld 28 i, 50/3-8 93% 82% 84% 84% 9311 82% 84% 84% Actievr aandeJen Handel, industrie Prtr.-lolfnm A'dara Kubber HVA Miten eet A.K.U Deli Mij. t. eert Heinek bel en beb Heiniekens bier Hoogov. nr.va. Kon Zout Org PhtliDs Gem. Bet Unilever eva Dortscbe Petr Dortsehe Ptr 7% Kon Petr. 56% 57 98% 98% 120.20 124.585 75.80 76.40 165 169.90 108.40 193.50 1725 121.40 1002 1001 168 174.80 111.80 194.80 1745 122.50 1006 1007% 178.80 181.505 Scheepvaart en Luchtvaart H.A.L. Java-Cblna Pak K.L.M. t. eert. K.N.S.M h.b, stv Mii reed. v. Ommeren va. Rotterd. Lioyd Scheepv Unie 93% 945 157 159 237.50 242 1425 128% 125% 125%5 246 2485 151 1495 137 138 Nlet-actleve obligaties Bank-, cred-, en verzekerlngsw A.B.N, sp.b 85.70 B.N. Gem 86 7 BNG 67 1-2 8%% BfJG 1989 1-2 BNG67 1-1-9 9%% b.N Gem. 88 b.N Gein. 63 4% B.N.G r.sp. 64 B.N.G. r.sp W B.N.G. r.sp. 66.1 Exp. fin. 66 7% Exp. tin. 56 5 Gr. lnd eb 66 7% Gr. ind eb 6# 5% Nat. B. M. Kr. 66 7 Ned Ontw.b 96 7 Ned. Ontw.b. 6* 6 Röni. Disc.b, 64 I 120% 120te 99% 99% 96% 96 te 96V4 96 te 93% 93% 84% 79 78% 114% h4y8 120 120 115% 115te «o* 99% 94% 94 te 99 80% 80y2b lOOte iooy4 98 te 98 te 82 te 88 te 20/3 tl/3 Utr. Hypb. 1% 99 97 idem 9 8(5 90 Utr. Hyp, B. 7 Idem f 3 70 70y4 Hendel, industrie en diversen a. Heyn w.o, 65 4 aku 1.000 81% Blauwh. 69 7% 99% 100 Blauwh. 67 6 91% 92 Blauwhoed 5*4 88 87% Blauwhoed 4% 90x 89x Blildonst.-w 93 5 78% 78% Bredero v.g. 95 9 91b 91% Bred. v.b. 66 7% loöte 109a Bred. v.b. B 88%x Brit. Petr. «6 7j* 100 100 Brit. Petr. 95 9 92% 92% Bijenkorf beh. 9 - Co-op Ned. agto 7 104 101 Co-op Ned. r.sp. 158%b 158% Co. in.otr. '96 7^ lOlx 102 Co.' m.ctr. '67 6% 99b 99% Hoogoven» 99 6Va 94 y* 94% k. Zout-k 65 6 93 93% m.n. Bak 49 3% 94b 94b Nat. Gr. bos. 96 5 N. Gasunie 66 7% 100% 100% N. Gasunie 66 Ste 94% 94 Ned. Gasunie 5S/4 92 92 Nyina 4 60 62 OVfra. Gas Ste 97 97 Philips dir fil 4 80te 80% Idem 1948 «te 93% 93a Idem dir. '49 3te 100b Pegem 1-2 '57 6 92y4 92% Pegem 58 5 te 90 90 Pegem 58 S 95 95 idem i-3 52 4te 94% 94%b Pegus 1-2 1957 6 98b 98b Rott.-Riin 5% 92 te 92% Rott.-Rijn 4% 86x 85% Schiphol 6 89V4 89% Scholten-H 65 5te 90 90 Scholten-h 6te 98% x 96x Scholten-h 4% 94y4 94% Scholten-H 4 te 92 92 Unilever 91% 91% 84 te 34% Ver Mach.f 58 5 97 97%b Ver, mach.f 62 5 89teb 89% Werkspoor 3*4 94teb 94% Lacbtv. spoorw, prera. obi KLM 1968-7 983/s 98% KLM 15-jarig 6 93y4 93% KLM 20-jarig 4% 88% 88% Idem 1962 4% 94% 94% Ned S '57 i-2 4»/4 87 87% Alkmaar 56 2te 68% 69% a'dam 1933 3 125 ld. pr. obl. '51 2te 68% 70 ld. 56-1 2te 71 te 70 Id. 56-1 2Va 79 77% ld 56-3 814 75 76 Idem 1959 2*4 69 68% Breda 54 2% 68% 69 Dordrecht 56 8*4 65 65a Bindhoven 54 2te 65^ 65a Enschede 54 2te 65te 65% 's-Gravh 52-1 2te 76x 70 Idem 52-2 2*4 78x 72 Rotterd 52.1 2te 72x idem 48-2 2te 74% Idem 57 Jte 73% Ned. R. K '67 2y2 75 73% Utrecht 92 2% 96 92% 2,-Holland 67 2v» 75 74 z.-Holland 69 2% 75a 75 Converteerbare obligaties abn «Va 132 132 Berh. pap. f 4*/a 95%b 95% Berkel patent 100% 101 Drie Hoefijzers 6 Gelder Zn. v. 4% 92 92 Grass k.m.f. 5% Hatema Ste Havenwerken Hoek'8 m./z, 5 te Hoogovens Indoheem ïndola lte-5 ïnventum 5 Koud Ijs 4te Kon. Zout Org. m. n. Bak 66 6te Meteoor bet, s% Mulder-Vog ste v. Ommeren 8% Pont Houth. 5te Scholten Hon. 4te Schuitema 4te Stokvis en Zn 4% Thom-Dr. ver 4te Tilburg water 5te Ver. Mach. F. 6te Vette winkel Vlhamh f Wyers Niet-actieve aandelen 20 '3 21/1 109 108% 98% 99% 68 08% 78% 78% 81 81 85% 85% 110 110 104 104 103 125% 126 90% 90 871/2 87% 99% 81% 81% 95a 95% 91% 91 107% 107% 133 130 87 87% 95% 94 Alg. Bank Ned. 283 282 amev n.r. eert. 248 245 Amfaigroep 97.50 96.80 amro Sank 59.40 59.60 Cultuurbank 53 y4 Delta verz, eert. 350 355 Eerst. n.v m. 629% 632 Grön. Ind.-Cr. b 167 170 Kasassoeleti. 121 122 Nat.. inv. b, 83% 83V4 Nat. Ned. eert. 852 856 Ned Credlet b 183% 184 Ned Lloyd 158 159.70 Ned. Mid.it, b. 108.50 109.30 Slavenburg', b. 216 215 Ver. Nillmij. 127.50 128 Handel, tndustrle. diversen alb. helm 244.80 240.50 Alg amli. onr. g 143 x 140 a'dam Balast Mil 101 101.20 a'dam Droog. Mij 95 97 a'dam Rijttlig Mi: 153% 153te aniem nat. her 78 V. '78 te Beers en Zn 266 266 x Begemann 133 131 Bensdorp Intern 208 208 Bergh-Jurg. ƒ250 209 209 Bergh-Jurg 514% 78% 79 Bergoss 610 615 Berkei's Patent 200 199 Blxjdenst Will. 65% 67 te Bols, Lucas 220 223 Bortumij Wehry 150 150 Braai Bouwstof! 300 300 b Bredero vastgoed Bredero Ver.bedr 485 480 Btlhrrnann Tetter 640 643 Bijenkorf beheer 670 664 Calvé 889 882te Calvd cum prei 150 Carps Garenfabi 143 140 Centr Suiker Mij 465 462 Cindy - Key k 143 144 Crane Nederland 86 b 88 b Cur. Handel Mij 155 te Daalderop 150 15flte Dagrs 133 134te Desa. taptjtenfabr 154 158 Dikkers en Co. 123 125 d.jbu. 518 520 Duyvte Jr.n. 469 472 Edy etn.iu* 88% 88 te Emba 140 141 te Enkes 230 Erdal Mij 755 b 759 Flgee machfabr 202 b 202 b Fokker 574 te 57!v Ford 370 375 Gatell. rtjwiabr. 145 144 20/8 21/2 Gelder-Papier Gelder], Tielens Gero fabr. Cert Geveke en Co. 118.50 Gist en Brocades Grasso mach .fabr Grinten, v.d. Gruyter en Zn 6% 154 87 x 153 268 125'4 Hagemeijer en Co Halberg m.fabr. Hatéma N.V. v. Hattum Bl.v Hero-cons. Hoek's rnach.fabr Holï. Kattenburg Holl. Beton Holï. Melksuiker Homburg Hoogenbosch sch. Hooltneyer en Zn ïndola t.H.C. Holland Industrieële mij. Ing. Bur. Bouwn. Internatlo Int. gew. betonb. ïnventum Jongeneel houth. Kemo Kempen Begeer Key houthandel Kiene Suikerw. Kluwer Kon f abt vb Alex Kon Papierfabr K.N Tex. Unie Korenschoof Koudys voed. Krasnapolsky Kon. Ver. Tapijt Kwatta choe. Leidse VVolsp. Lindeteves Lips en Gispen Lijm en gelatine Macintosh Meel Ned. Bakk. Mees bouwmat B Meteoor Beton Mosa Mulder's fabr. Muicier-Vogem Muller en Co. Muller en Co 5% Mijnbouw, werk Naarden Chr.fabf Nedap Ned. Dagbl. Unie N. exp. Pap, fabr Ned. Kabelf&br. Ned. Springstof Nelle wed. v. Netam Norit Nutricia NTijvefdaJ Cate Overzeese Gas Pakh hold, cert Palemb Ind Mii Paithe Philip* gem. bet. Philips g. b 6% Piefersen auto's -'•"SixiK en Co. Relti e veld Mach Rive Ruhaak en Co Rljn-SeheJde Rön Schelde d til Schev expl. Mij. Schev. expl Sehokbeton Scholten Karton Scholten Honig 188.50 53 222 b 8850 232 518 43 96.70 265 214 268 95 19.80 189 252 262 310 455 153 x 293 278 111 222 216 260 69 188 125 103 60.50 244 229 162 141 113te 501 208 108 190 423 103 te 152% 87 118 1002 156 270 125te 140 49 221 87.70 237 518% 43 97.50 268 212 271 95 20.60 186% 249 257 304 458 150 x 294 275 110 222 259.50 69 191 54% 125 105 b 60.50 247 230 162 141 113 502 211 106 te 191 423 104 380 te 381 322 695 146 305 104 x 355 422 105 93.20 442 91 te 89 114 92 54,70 109 te 163te 278 192 135te t 27 32 32 215te 222 v» 67.30 323 710 144 te 104 x 367 420 te 90 450 94 89 115.50 71 Q9 173.30 55.30 110 164 107 275 195 i35te 126 3390 33.90 215 224 67.40 30/t 21/3 Simon do Wit 413% 416 aUinoa'ft rmb.fkbr 90% 91 Smit Nljmogen 134% 135 Stokvis St Zn. 73 72% Stoomêp Twontho 64 62 Synres Chom. 130 129% Tobak Phil. e.v. 72 1 Tech. Unio 322 323 Texoprlnt 225 225 1 Texoprint 8% pr. 107 107 Thom-Dr-Verblif» 85 88 Unilever 7% 102 101 Idem 8% 87 87 Idem 4% 57 56% Utormöhlen 230% 234 Varoesteau 162 162% Veen end. Stm.ep. Veneco 122 121 Ver. Glasfabr n.b. 144% 144% Ver. h.ond, Schev. 50 47%. Ver. Mach .fabr. 145 145% Ver. nl.uitg.bedt. 260 259 Ver. Touwfabr. 118% 118 Vettewinkel 296 Vezel verw. 98% 99% Vihamij. 131 132 Vredeeteln 240 238 Vulcaansoord 52% 54 Wereldhaven 551 560 Wernifik's Beton 138 138 Weseanen 88.50 92.50 Wyers Ind. H. 190 191 Zaalberg 79 80 Mijnbouw en petroleum Billiton le rubr. Billiton 2e rubr. 179.80 183 Moeara Enim 2500 2525 x Id. cert. opr. 1/10 4005 4110 b ld. 1 winstbew. 4390 Id. 4 winstbew. 4400 x Scheepvaart Oostzee 118% 119 Participatie-bewijzen Alg. Fondsenbezit 1305 1300 Converto 1-1 bp 1038 1038 HBBbeldepl 1-2 bp 392 896 Interbonds 1 bp 638 638 Intergas 5 part 444.50 446 Beleggingsfondsen A'dam.beimJj f50 151.50 151 50 Dutch Int. 176 179 IKA belegg.mi1. 259.80 265 In terunie 50 195.20 195-50 Nefo 50 102 103 rtoöeco ,50 255.40 256.50 RoDnco 212.50 213.50 Ufiltas tv 579.80 380 UtiJJco 122 Concentia 10 pet. 316.50 315.50 Europaf. t—10 pb 535.50 535.50 Buitenlandse fondsen Union Mtnière 1 1330 1302 Dollarfondsen Anaconda 52 53 Bethlehem Stee) 31% 31% d General Electric 91% 93 General Motors 80% 80% 85 86 Republic Steel 43% 46 Shell Oil 65% 66%' us Steel 10 cert 44% 441-j d n gedaan en bieden x e* laten 50, 75 52, 70 50, 65 44—45, 60 37—38, 55 25, grof 41, B I 80 49—55, 75 58, 70 61, 65 54, 60 44, grof 33, fijn 24, Golden Delicious I 85 51, 80 54, 75 59, 70 61, 65 54, 60 40, II 80 48—51, 75 53—58, 70 51—60, 65 42—54, 60 34—47, 55 17—28, grof 3445, fijn 1726, Jonathan I 80 40, 75 50, 70 51, 65 46, 60 36, II 75 36—67, 80 35, 70 37—72, 65 32—72, 60 26J5I, 55 19— 28, grof 2635, fijn 1519, Goudre net II 70 89. grof 46, Winston I 70 75, 65 66, 60 57. 55 31, Laxton Superbe I 75 73, 70 82, 65 66, 60 45, II 55 27, grof 40, fijn 33, Conférence I 65 45, 60 49.10, 55 39.20, II 65 40, 60 37—41, 55 33, 50 14, grof 622, kroet door draai, Saint Remy I 70 2425, II 70 23, 60 18—21, 50 10, grof 13—14, fijn 9.5, Brederode II 70 33, 60 26, Do- yenné du Cornice III 70 31, 60 20, Gie- ser Wildeman I 65 87, 60 85, aardap pelen I 11, gtoenten: prei 5990, ra dijs 3550, witlof 101152, sjalotten 36, kropsla 20. LEEUWARDEN, 21 maart Aan voer: gebruiksvee 1577, slachtvee 900, klaveren (gras- en vette) 85, nuchte re en mestkalveren 4370, schapen en lammeren 493, varkens en biggen 2, bokken en geiten 61, paarden 80, veu lens 8, totaal 7576. Prijzen (in gul dens): melk- en kalfkoeien 1200 1435, guste koeien 10251160, pinken 850975, enterstieren 11001275, al les per stuk, koeien le kw. 4.855.05, 2e kw. 4.354.55, worstkoeien 3.50 3.90, stieren 4.905.00, graskalveren 4.755.00, alles per kg slachtgew., graskalveren 350600 per stuk, vette kalveren 3.603.80, nuchtere kalve ren 1.501.70, beide per kg levend gew., nuchtere kalveren 4055, mest kalveren 75180, fokschapen 135 165, alles per stuk, vette schapen 2.75 3.00, lammeren 5.506.00, oudere paarden 3.003.10, jonge paarden 3.603.85 alles per kg slachtgew., lammeren 6590, werkpaarden 1850 1925, veulens 500625, bokken en geiten 3575, alles per stuk, bokken en geiten 2.002.10 per kg slachtgew. Overzicht (resp. aanvoer - handel prijzen): gebruiksvee: meer - goed - hoger; stieren (enters en oudere): gelijk - vlot - stabiel; slachtvee: meer - vlot - hoger; kalveren (gras en vet te): meer - vlot - lager en duur; nuchtere en mestkalveren: meer - goed - flink prijsh. tot iets duurder; schapen en lammeren: meer - stug - lager; Slachtpaarden: minder - vlot - iets hoger; werkpaarden en veulens: idem; bokken en geiten: iets meer vlot - hoger. zwijndrecht, 21 maart An dijvie 120155, spinazie 135157, uien 718, prei 88—103, spruiten A 96—183, B 144—167, D 150—167, wit lof AI 158—170, All 129—141, Bil 105 —131, veldsla 180—210, sla AI 20— 28, Cl 1316, komkommers 75 pl. 84, 60 pl. 85—90, 50 pl. 75—77, 40 pl. 52— 56, 35 pl. 41—44, 30 pl. 31—36, 25 pL 26—27, krom 87—92, stek 15—54, ra dijs 6165, selderij 1320, peterselie 35—66, sterkers 0.29 p. doosje. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Nederlandse Consu menten Bond heeft een lijst van Prijsvergelijkingen gemaakt van een aantal willekeurige levensmiddelen, die tot de regelmatige inkopen van de huisvrouw behoren. In de lijsten heeft de bomd merk, pa-ijs en zonodig hoeveelheid vermeld. Met deze lijsten wil de Nederlandse Consumenten Bond de huisvrouw be hulpzaam zijin bij het prijsbewust doen vain inkopen. TOYO KOGYO. op twee na de groot ste Japanse autoproducent, zal 230 kleine wagens met Wankelmotor naar Australië uitvoeren. Konstanz 292 (onv.), Rheinfelden 244 5), Straatsburg 284 16), Plittersdorf 445 29), Maxau 507 23), Plochingen 183 10), Mann heim 397 7), Steinbach 237 13), Mainz 400 (—17), Bingen 309 (—18), Kaub 357 (—32), Trier 470 (—58), Koblenz 412 38), Keulen 445 37), Ruhrort 664 (—31), Lobith 1301 32), Nijmegen 1085 34), Arn hem 1057 (—28), Eefde/IJssel 663 12), Deventer 512 8), Moinsin 5492 (—18), Borgharen 4068 46), Belfeïcl 1276 16), Grave beneden de sluis 538 11). De oplossing luidt: van onze puzzel ZONDER GELUK VAARÏ NIEMAND WEL

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 31