Lies en Monique krijgen hun zin DE KAT VAN OME WILLEM WAS OP DUÏVEJACHT DAF44,zijn geld dubbel en dwars waard.. ouden. DE KONIJNTJES Einde van de winter Onjuist Milder Binnenkort beslissing over vaste t.v.-avond DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 29 Lies zit voor het raam en kijkt lusteloos naar buiten- Het giet pijpe- sielen en als je een stap buiten de deur zet spoel je gewoon weg of je verdrinkt erin. „Het beste is maar dat je lekker binnen blijft Lies", had moeder gezegd: „Dit is juist het weer om een verkoudheid op te |0pee." En Lies, een beetje uit haar humeur, had slechts met tegenzin geknikt. £e dacht: vader is ondanks die regen toch naar oom Dirk gegaan en die „oont aan de andere kant van Breda. Zou vader soms niet vatbaar zjjn voor verkoudheid? Zou vader ook zo'n griepspuit gehad hebben, Waar moeder het van de week over had? Maar zijzelf had er toch ook een Monique moest rechtdoor en ik 1-. rechtsaf. «chad op school. En zij mocht niet 'aar buiten. Zij verafschuwde nu die regen, waar ze anders zo veel van Jieli Het was heerlijk om in de re gen te lopen, zij spoelde je gedach ten weg en drupte van je gezicht af. Zo zat Lies nu voor het raam te mopperen. Ze had juist vandaag een afspraak met haar vriendin Monique, die ja rig was en haar uitgenodigd had. Ze waren nu al drie jaar vriendinnen en hadden steeds in dezelfde klas gezeten. Dat is nu voorbij, want ze mogen niet.meer op school komen, omdat rij en Monique te veel spijbelden. Lies heeft nooit goed kunnen leren en wilde o zo graag werken. Dan werd je gerekend tot de volwasse nen en kreeg je veel zakgeld. Dus had Monique naar een plan netje gezocht en ook spoedig gevon den. „Als we veel spijbelen", had ze vorige maand tegen Lier gezegd, „dan willen ze ons niet meer op de school, en dan kunnen we papa en mama overhalen om te mogen gaan werken". Lies was wel wat bang geweest in het begin. Ze hoefde alleen maar aan vader te denken. Ze wist wel dat die heus zo flauw niet zou zijn en dat hij zulke geintjes niet duldde. Maar ze kreeg ongelijk hoor, want vader was niet verlegen om eens een hartelijk woordje met haar te spreken. Het was een mooie dag geweest en Monique had net als zij helemaal geeri zin om naar school te gaan. Dus zouden ze maar eens wat gaan rondneuzen. Eerst in een winkel. Monique anders altijd haantje de voorste duwde mij nu naar v< Een «hele sjieke dame kwam 3 ons toe. Ik rook ze al van vér? en volgens Monique had ze zekerver wacht dat wij een knappe jongeman zouden zijn, want d'r gezicht ver trok lelijk toen ze ons zag staan. En d'r Franse parfum had ze net achter haar oren gedaan, want die waren nog ;nat. Toen we dat opmerkten schoten ive allebei in de lach, maar die ver dween weer even gauw toen ze ons vroeg: „Zo, meisjes wat willen jullie hebben". En voor ik kon antwoor den zei Monique: „Oh niets mevrouw Dank u wei. Dag". Binnen één secon de was ze de winkel uit. En ik haar achterna, met tranen van het lachen op m'n gezicht. Maar Monique kon niet lachen, haar boosheid was niet zo gauw ver dwenen als de mijne. „Puff, wat ver beeldt zij zich wel niet, die opge dirkte madam?" zei Monique en pro beerde die mevrouw na te doen met j omgeslagen stem: „Zo meisjes, wat ™len jullie hebben?" Dat spook! Alsof jongedames','te veel zou zijn. Ze sprak niet eens beschaafd Ne- derlands. Ze kon beter zeggen wat "°t !e hebben in plaats van waar- v ,?n ^ul"e van dimmt zijn. ,n ,e houden nog wel een winkel, heb me bedacht hoor, ik wil nooit riJ®Jwmkel staan- Dat}k je wel"., eindigde ze' baar preek. iv ar hij die laatste \voordèn; daeht' v»Tr aan het verbaasde gezicht wevrouw, terwijl ze ons voor li6 ?fde' Monique bleef niet a(jhter en beide schaterden »e bet uit. voo"rwen.^as het «W geworden hoiww m'ddageten. We hadden wel de stra e®en' de hoek vdn 1 namen we afscheid want Noortje Bauwens (6 jaar) Linnekenweg 213, Breda „Mams, mams het is droog, mag ik naar Monique toe. Het kan net tus sen de bui-an door." „Vooruit dan", zei moeder. „Maar kleed je wel dik aan, Lies, want je bent toch al zo gauw vatbaar voor kou en als je dan je zelf nat laat regenen, kom je straks nog ziek op bed te liggen". Ik ren de straat uit, de hoek om. Het is niet ver naar Monique, net 3 minuutjes lopen. De deur gaat al open als ze het hekje openslaat. De moeder van Monique verwelkomt mij. Ik ga bij het kacheltje zitten en kijk naar buiten. Ik ben net op tijd, want het is weer begonnen met regenen. Elisabeth v. Gestel Dr. Ariënsplein 43 Breda We hadden afgesproken dat we die middag ook zouden spijbelen. En zoals altijd als ik van school afkwam en de huiskamer binnenging zei ik, de laatste woorden van een grote zin van een brave leerling: maar het is niet erg hoor want we hadden die morgen mijn lievelingsvak, Ne derlandse taal. Dus niets vermoedend doe ik de deur open met de groet. „Hallo, wat een weer, veel te mooi om in zo'n verhitte school te zitten" en verder kwam ik niet. M'n „maar 't is niet erg hoor", bleef achterwege want ik kreeg de schrik van m'n leven. Voor mijn neus zat hoofdzuster Bernardo, die mijn groet beantwoordde met: „Zo Lies, is dat je excuus voor je spijbelen vandaag?" Ik was woedend op zuster Bernardo's brutaliteit om naar huis te komen. In plaats van kalm te blijven, beschouwde ik dat als een uitdaging van de school en zei: „Oh u hebt mijn uitnodiging ont vangen". Maar dat viel verkeerd uit, want moeder keek me r.u heel lelijk aan. Ik begreep nu opeens de ernst van de zaak en probeerde naar boven te glippen, maar verder dan de trap kwam ik echter niet, want vader kwam net naar beneden en vroeg: „Zo engeltje waarom zo'n haast". Ik dacht nog, het zal niet lang en geltje zijn, en ik begon te huilen. Vader zag de hoofdzuster zitten, ging naar haar toe en stelde zich voor. Hij vroeg waaraan hij haar bezoek te danken had. Zuster Bernardo zette haar kopje neer en legde vader de zaak uiten het leek of hét geluk !me toelachte. In plaats van een preek en zonder eten n.aar boven, .riep hij me bij zifcass&'.'.'i *3»' fa?, h.wam..v,ér. bp mij met 'moeite'uit. „Kom eens hier zitten, kind", zei vader op gebiedende toon. Dus ik gehoorzaamde gedwee. .„Wel jonge dame", zei hij, en ik dacht meteen weer aan Monique, hoe zou het met haar zijn? Verder denken kon ik niet want vader riep mij tot de orde: „Aangezien je binnenkort 15 jaar wordt ben je geen klein kind meer, dus zal je wel redenen gehad hebben om te spijbelen. En laat dat maar een verstandige reden zijn. Laat maar eens horen", Het kwam er bij mij op neer dat ik graag zou willen gaan werken, daat het bij mij op school niet wilde vlotten en zo meer. Toen ik uitverteld was, keek vader mij eens aan en zei toen tegen de hoofdzuster dathet hem spa?t, dat hij zijn dochter niet Wilde dwingen om naar school te gaan want dat zou verspilde tijd zijn. Maar indien haar het werken niet beviel of zij dan terug mgcht komen op school? Zuster Bernardo vond dat na va ders uiteenzetting een goede oplos sing. Ze bedankte moeder voor de thee en gaf mij een hand. En waar achtig ze lachte nu en zei. tut weer ziens en goedendag. Ik dankte vader en moeder in mijn hart voor hun wijze raad. En dat alles is al weer een maand geleden. Alléén hadden Moniqtfe eh ik nog wat vakantie, want over drie weken wordt ik 15 jaar en dan gaan wij werken in de huishouding. Dan krij ger, we meer zakgeld. "Èen leuk voor- we meer zakgeld. Een leuk voor uitzicht en nu juist vandaag moet het zo gieten. Monique heeft wel een mooie verjaardag. Ze had graag een 'tuinfeest willen houden, maar dat valt zéker in duigen of we moeten gaan zwemmen. Ineens zie ik dat de regen opgehouden is. - I Rina de Wijs Koning Haakonstraat 4 Moerdijk Er was eens een moeder die 4 ko- -nijntjes had. Ze heetten Flopsie Stampertje, Wolstaart en Zwartje. Zwartje was een verklikker. Want als zijn broertjes wat deden ging hij het meteen aan moeder vertellen. 0iÈn zoêffelj0rde \et oj? een dag li.De kohijjmjès .gingen Spelen in de tuin. Zwartje was er ook bij. Het was zomer, de bessen in de tuin stonden (tl in de bloei. De konijntjes hadden zin om een paar bessen te eten, maar Zwartje ging het gauw aan moeder vertellen. En zo kregen de konijntjes de schuld behalve Zwartje natuurlijk. Die kreeg geen schuld. Voor straf moesten de konijntjes naar bed maar Zwartje niet, die mocht heerlijk opblijven en naar de t.v. kijken. Annet Hermans Waterhoek H 99, Sluis De lente staat weer voor de deur, we zijn. allen in 'n goed humeur. Alle hemden gaan in de kast, de vlag van de zomer kan in de mast. We mogen zonder jas naar school, dat staat toch in de krant „Parool". De ramen in de klas gaan open, we hoeven nu geen friet te kopen. We kunnen gaan zwemmen in „Wolfslaar", de koffie staat er meestal klaar. De ijsjes komen er weer aan te pas, daardoor is iedereen in z'n sas. 's Avonds blijft het langer licht, je hebt dan ook wat langer zicht. Jan-Bernard Stijntjes Breda 10 jaar (Van onze duivesportmedewerker) BREDA ln deze lentemaand, al is hij dan bitter koud, worden wij oudergewoonte vergast op serenades van een zekere viervoeter, die het in hogere sferen en niet zelden de vorst van het dak beklimt, doeh bij duivesjarels niet hoog staat aange schreven. Tot overmaat van ramp werd ik gepasseerde week opgebeld door een woedende liefhebber, wiens „Goeie Witpen" en de duivin van wiens „Oude Blauwe" van een kater uit de geburen de kop waren afgebeten en zelfs ten dele opgevre ten. De „Oude Blauwe" van zijn kant had zeven keer Bordeaux gevlogen, die zal wellicht te taai geweest zijn en dat heeft hem zijn leven gered. De eigenaar in zijn koleire had zijn gebuur gedreigd met de volgende woorden: En als wanneer gij uw vui le kat niet dood doet, vergeef ik al uw kiekens en gij zult niet veel ei eren meer rapen en moest ik haar zelf te pakken krijgen ik kap haar seffens hare staart af tot in hare nek! Gelukkig wordt de soep nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Ze hebben zelfs samen weer een pint je bier gedronken en de buurvrouw spreekt nu ook geen kwaad meer van die vuile dakschijters, die hetgene dat zij laten vallen precies deponeren op haar wasgoed aan de lijn. Jaarlijks worden vele onschuldige duiven gepakt van de kat, maar wat evenmin onvermeld mag blijven is dat talrijke katten die het lelijk aan wensel hebben bij het krieken van de dag in volkstuintjes rond te zwer ven, op schuurtjes en daken te klim men. merel- en andere nesten uit te trekken en de kale jongen op te vreten, een voortijdig einde vinden in de wrekende handen van duivesja rels die er op loeren en ze spoor loos doen verdwijnen. Ze mogen nu nadenken over hun pekelzonden, zand er over. In een beschaafde maatschappij mag een mens geen eigen rechter spelen. Velen beelden zich in schrijft de Koninklijke Belgische Dui- venliefhebbersbond vooral duive- liefhebbers dat een ieder, ongestraft op eigen grond althans alle katten (of honden) doodslaan of doodschieten (nog erger - den Br.) mag die toe vallig of geregeld deze heilige grond van een andere meester dan de hun ne. betreden al of niet om daar hun natuurlijke behoefte te doen. Zij beelden zich namelijk in dat iedere eigenaar of huurder van een stuk grond een soort algemeen jachtrecht bezit, niet alleen op het wild dat op een bepaald ogenblik op zijn erf ronddoolt, wat inderdaad mits enkele bijkomende voorwaarden juist is, doch ook op alle andere dieren die hij er komt aan te treffen. Dit laatste nu is alleszins niet juist. Andermans eigendom blijft ander mans eigendom al heeft die eigen dom nu toevallig de vorm en de aard van een levend wezen. Van een dier met gevang bedreigt, niet alleen wie een van die dieren vergeelt, maar ook en zeer uitdrukkelijk al wie ze, zelfs op eigen erf, zonder noodzaak dood of ernstig letsel toebrengt. Het spreekt immers vanzelf dat eender wie, bijvoorbeeld plotseling tegenover een al dan niet razend ge worden dier in levensgevaar komt te staan in staat van wettige zelf verdediging verkeert, en de dood van het dier boven zijn eigen dood mag verkiezen. Met het vee dus, geen problemen. Maar wat gedaan met de katten, de honden en de andere zogenaamdp kleine huisdieren? Zowel wettelijk als moreel blijft hier het rechtsprinciep hetzelfde. Ook de kat of de hond van een ander, be hoort die ander toe, bewijst hun ze kere diensten of is hem eenvoudig weg dierbaar om reden waarvoor hij niemand verantwoording schul dig is. Wie dat beest doodt moet hem niet alleen schadeloos stellen, maar begaat daarenboven een misdrijf, dat strafrechterlijk beteugeld wordt. dat zich min of meer vrij beweegt en wel eens schade toebrengt aan de ge- buren van zijn meester. Het is niet vermits het eigendoms- voorwerp van een ander, dat een dier is, zich per toeval bevindt op mijn persoonlijk eigendomsvoorwerp, dat mijn akker, mijn weide, mijn hof of het dak van mijn woonst is, dat ik automatisch het recht zou bezitten om het eigendomsvoorwerp van die an der te vernietigen, ziet, geachte vrienden, het is de terminologie van een doctor jurist en wij zullen hem op de voet volgen om te zien wat hij te zeggen heeft - den Br.). Iedereen neemt dat rechtsprin ciep gemakkelijk aan, wanneer het gaat om de tamme viervoetige dieren die melk, vlees, wol en dies meer le veren en die in de woordenboeken onder het zogenaamde vee worden gerangschikt Men doodt niet het paard, de koe, het schaap, het varken of de geit van zijn gebuur die toevallig of niet zijn erf betreden en er al of niet schade toebrengen. Iedereen voelt instinct matig zulkdanige daad als verwer pelijk, als moreel vatbaar voor een verdiende straf. Ook zal het nie mand verwonderen dat ons strafwet boek inderdaad met geldstraffen en Alleen heeft de wetgever zich in dit geval ietwat milder getoond dan wanneer het heel wat groter, kost baarder en nuttiger dieren betrof. Ten eerste ziin de voorziene straffen aanzienlijk kleiner, hoewel ze ook. benevens geldboete, gevang kunnen bedragen. En ten tweede eist de wet nadruk kelijk, om vervolging van de dader te wettigen, dat hij kwaadwilig gehan deld heeft, dit betekent met het ken nelijk en uitsluitend inzicht de ei genaar van het dier te treiteren of anderszins te schaden. Wie op zijn dak, in de onmiddellijke nabijheid van zijn duivenkot om een alledaagse en welhaast klassiek voorbeeld aan te halen, de kat van zijn gebuur aan treft, kan ongestraft die kat van kant maken en naar de andere wereld helpen. Maar wie de kat of hond van een ander, zelfs op eigen erf, om geen andere reden kwetst of doodt, dan dat zij zijn erf dagelijks over en weer hetzij bij nacht en ontij betreden, ge beurlijk op de gekende manier de grond los te krabben, stelt zich bloot aan vervolging door de vrederechter van ziin kanton, met recht daarbij voor de eigenaar van het dier om schadevergoeding te eisen. In Nederland staan de boeken er ongeveer hetzelfde voor. Zo mag een boer geen vergif op zijn akkers gooien om duiven te vergiftigen. In deze huidige niet goedkope tijd kan hem dat duur te staan komen. Ik ken boeren die diep in hun portemonnee hebben moeten tasten om het eigen rechter spelen goed te maken. Met hun belangen wordt rekening gehouden overeenkomstig tussen or ganisaties van landbouwers ener zijds en van duivenliefhebbers ander zijds. waarbij het laatsgenoemde kat- ten-gorie verboden is, zijn duiven tijdens zekere periode de ganse dag los te laten vliegen. De lente een maal in het land. komen al zulke nroblemen weer eens de neus aan 't venster steken. Allemaal goeie. DEN BRUINEN (Van onze radio- en tv-redactie) DEN HAAG Delegaties van NRU en NTS hebben met minister Klompé overeenstemming bereikt over de in voering van de „vaste" tv-avonden voor de omroepen. Ook de werkgroep-actualiteiten gaat zich binnenkort over deze kwes tie buigen. De definitieve beslissing of de om roepen in het nieuwe seizoen al dan niet op een vaste avond per week kunnen rekenen, wordt pas volgende week vrijdag genomen. Over de verdeling van de avonden berichten we reeds geruime tijd ge leden. Het enige struikelblok kan nu nog zijn: de duur van de proefperio de. Het was oorspronkelijk de be doeling deze termijn tot een half jaar te beperken. Technisch bleek dit vrijwel onmogelijk, zodat men nu een heel seizoen (1969-1970) hiervoor heeft uitgetrokken. De werkgroep-actualiteiten gaat stu deren op het feit, dat in de nieuwe opzet er donderdags geen uitzending van een actualiteitenrubriek is. (ADVERTENTIE) «SI Pak hem gerust hard aan. Zijn 40 pk - vermogen bereikt hij bij een verrassend laag toerental van 4500: uw garantie voor een lange levensduur. Zelfs bij zijn felste acceleraties (0-50 km/u in 6 seconden) en zijn hoge constante kruissnelheid (123 km/u) snelt hij op één tankvulling (38 liter) ruim 500 kilometer ver. DAF44 is ruim en comfortabel. Zelfs lange mensen biedt hij aantal, eenvoortreffelijkezitmetveelhoofd-enbeenruimte. hij heeft test'm AirrOMATIC/VAfflOM/mC een sterke, luchtgekoelde motor. Anti-corrosielaag en 8 laklagen beschermen hem tegen't slechtste weer. Wieldoppen, raamlijsten en bumpers zijn van zorge loos roestvrij staal. U hoeft hem nimmer door te sme ren. De taaie levenslust van deze auto is zo zeker dat DAF u een jaar garantie geeft, ongeacht het km- Prijsf5.325,- (incl.btwf 5.964,-). Bel de dealer voor een zelf-rit of stuur de coupon in voor alle informatie. Stuur mij alle Informatie over de DAF55 DAF 55 coupé DAF55 stationcar DAF44 DAF 44 station car DAF 33. (aanstrepen wat U wenst). ..S? Adres: cu Plaats: (in envelop zonder postzegel verzenden aan DAFt antwoordnummer 2000, Eindhoven). Off. dealer voor Breda en omstreken: GARAGE W. ZARYCHTA- BASTIANEN, TETERINGSEDIJK 132-134, TEL. 42750 CHEF VERKOOP 42610. FILIAAL: DR. STRUYCKENSTRAAT 96-98, TEL. 465R2. Off, dealer voor Roosendaal en omstreken: AUTOBEDRIJF ,,'T CENTRUM", MOLENSTRAAT 2, OUDENBOSCH, TEL. 2516 Dealer voor Raamsdonksveer en omstreken: ANTON STOOPS AUTOMOBIELBEDRIJF, TELEFOON 01621-2018, VERTEGENWOORDIGER 01626-316 DAF-dealer voor Rijen en omstreken: GARAGE VAN DORST, STATIONSSTRAAT 25a, RIJEN, TELEFOON 2581 Daf-dealer voor Bergen op Zoom en Omstreken: GARAGE C. MEYER EN ZONEN, WASSENAARSTRAAT 10-12, BERGEN OP ZOOM TELEF. 01640-1670 AUTOMOBIELBEDRIJF WEST-BRABANT, ROOSEVELTLAAN, BERGEN OP ZOOM, TELEFOON 4646 DAF-dealer voor Roosendaal en omgeving: JANSSENS AUTOMOBIELBEDRIJVEN, NIEUWE MARKT ROOSENDAAL, TEL. 5485 Daf-dealer voor Zundert, Rijsbergen en Rucphen: GARAGE GODRIE, MOLENSTRAAT 168, ZUNDERT, TEL. 2749 Dealer voor Etten-Leur en omgeving: KANTERS AUTOMOBIELBEDRIJF, OUDE BREDASEWEG 36, ETTEN, TEL. 01608-2254 N.V. GARAGE VERBRUGGE, off. DAF-dealer voor geheel Zeeuwsch-Vlaander en, m.u.v. het rayon Hulst, OOSTBURG, OUDE STAD 21, TEL. 01170-2473. TERNEUZEN, Industrieweg 37, TEL. 01150-3451 GARAGEBEDRIJF A. BIE5BROECK, HULST, TELEF 2600. Voor alle inlichtingen - autorijles en gratis proefrit GARAGEBEDRIJF GEBR. VAN FRAASSEN EN ZONEN, SCHELDESTR. 96-98, TEL. 01184-2175, VLISSINGEN Dealer voor Walcheren. AUTOMOBIELBEDRIJF DE GROENE N.V., ANJELIERSTRAAT 5-7, GOES, TEL. 01100-6310 - Dealer voor Zuid- en N.-Beveland.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 29