Eerste paal zwembad: gouden dag voor jeugd ZES A WEST-, State LUCKY LUKE EN CALAMITY JANE IN MIDDELBURG MIDDELBURG VLISSINGEN WEDGWOOD CHU vergadert Conflict tussen W esterschou wen en caravanners noopt rechtbank tot „excursie v NV SLAVENBURG'S BANKi oog weer ...om zéker te zijn! Twee maal per week fruitveiling Goes WALCHEREN ZUID-BEVELAND EEN PAK NAAR UW HART Roger Boogaert R.-k. kerkdiensten Medische diensten Predikbeurten Hoogwater Wat en waar VANDAAG MORGEN MAANDAG •>E GEHELE DAG GESLOTEN BE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 (Van onze correspondente) MIDDELBURG Vrijdag 21 maart gaat de geschiedenis van Mid delburg is als een gouden dag. Om precies kwart over drie sloegen de sterkste jongens van de gemeente lijke lagere scholen van Middelburg de eerste paal in de grond voor het overdekte zwembad, dat volgens de plannen in september 1970 in ge bruik moet worden genomen. De 77-jarige heibaas S. de Vos uit Westkapelle gaf het heitempo aan door het zingen uit volle borst van het originele heilied Willem II. De beste zangers en zangeressen van de Middelburgse lagere scholen zongen enthousiast een lied, geschreven door W. de Graaf en van muziek voor zien door J. den Toonder. Het laatst massaal gezongen „Ma waar is mijn (ADVERTENTIE) 'n.v. verzekerings maatschappij brand-,inbraak-,stofm-enqiasverzekering, wettelijke aansprakelijkheid voor particu lieren en rechtsbijstandverzekering, onge vallen-,ziekte-en ziektekostenverzekering, reisverzekering vraagt uw assurantieman of rechtstreeks: west blaak 22-r'dam tel. 010-110004* Agentschap voor Zeeuwsch Vlaanderen VIJGEBOOM, telefoon 01178-590 Sluis, Gouverneursfraat 6-8 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Kditie Zeeland I ABONNEMENTSPRIJS: 14.00 per kwartaal (excl. 50 cent incassokosten), 4,15 p. maand (excl. 5 cent incassokosten) KANTOREN: Steenstraat 14, Halst tel. 01140-3751 Klokstraat 1, Goes tel. 01100-8030 KLACHTEN BEZORGING (na kantooruren) tel. 01158-1940 teL 01180-5550 REDACTIE ZEELAND: Chef Zeeuwse redactie. A. F Koopman (01180-7438) REDACTIE ZEEUWSCH-VLAANDEKEN: G. van Berkel (01150 4866) en J. Robesu. (01140-2005) REDACTIE WALCHEREN: C. Schets (01180-7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOUWEN-DUIVELAND: mej. S. Maaskant (01100 5689) SPORTREDACTIE ZEELAND: Th. Klein (01150-4865) EXPLOITATIE ADV.: L. K. M de Jong (inspecteur) Terneuzen, tel. 01150-4281 Th. de Bakker Terneuzen. tel. 01150-2601 M. Bogers Oostburg, tel. 31170-2893 C. Menu Goes, tel. 01100-8030 J. Schieman Axel, tel. 01155-1224 Jeugd helpt bij het heien van de eerste paal. badpak", op muziek van Toon Her- .mans' Mien waar is mijn feestneus", wordt vast de tophit van de Middel burgse jeugd het komende jaar. In zeer korte tijd is er ruim 175.000 bijeengebracht door de bur gers van hoog tot laag, gezamenlijk met de industrie. De totale kosten van het zwembad zijn geraamd op 1,6 miljoen gulden. Met hetzelfde tempo heeft de gemeenteraad van Souburg zich op de zwembadplannen gestort. Als het zwembad klaar is zullen voorlopig alleen de vijfde en zesde klassen van de lagere scholen en de eerste klassen van het voort gezet lager onderwijs profiteren van het klassikaal zwemonderricht. Om de enorme achterstand in te lopen die in Middelburg, en eigenlijk in heel Zeeland, is ontstaan door het geheel ontbreken van overdekte zwembaden. Daarna zal de leeftijds grens zo mogelijk steeds verder ver laagd worden. Burgemeester Drijber besloot met de woorden: „Dit wordt een zwembad voor de kinderen en daarom werd de eerste paal ook ge heid door die kinderen". Iedere school kreeg een herinne ringsvaantje aangeboden en alle kin deren een versnapering. GOES Met ingang van 25 maart wordt in Goes evenals voorheen op dinsdag en donderdag, dus weer twee keer in de week, fruit geveild. Philatelica De afdeling Middel burg van de internationale vereni ging „Philatelica" houdt op donder dag 27 maart om 19.30 uur haar maandelijkse vergader- en ruilavond in het gebouw „De Schakel". De heer K. Otte zal een causerie hou den over het onderwerp „Zeeuwse stempels". De gebruikelijke jeugdbijeenkom- sten, onder leiding van de heer J. var. Dalsum, zullen worden gehou den in de kantine van de Technische School aan de Zuidsingel op de za terdagmiddagen 29 maart en 19 april. Kinderoperette Een arme pro fessor, een rijke Amerikaan en een schip vol matroosjes maken een reis om de wereld om drie stenen te zoe ken die met elkaar licht moeten ge- gen. Onderweg ontmoeten ze Chine zen, Hoelameisjes, Indianen en Es kimo's. Dat de expeditie uiteindelijk toch geen succes heeft, ligt beslist niet aan de spelertjes, maar aan het brein van de heer J. Meulmees- ter, die de tekst schreef. De heer L. van Hilst, nam de muziek voor zijn rekening. De kostuums werden door eigen dames-leden van „Het Zand" gemaakt. Na afloop, dansten de on geveer honderdvijftig aanwezige kin deren 'n polonaise die de ouderen hen niet zouden hebben verbeterd. Met deze operette heeft de buurt vereniging „Het Zand" weer een fijn stuk jeugdwerk neergezet, dat aileen maar bewondering wekt. Winkeldiefstal Gistermiddag plm twee uur werd aangehouden in een Vlissingse supermarkt de 68-jarige mevrouw J. J. in verband met win keldiefstal. Ze had voor circa f 12,50 aan goederen in haar tas gestopt. Mevrouw J., die reeds eerder voor een dergelijk vergr p door de poli tie geverbaliseerd werd, is aange houden. Na huiszoeking bleken bij haar thuis ook nog enige ontvreemde artikelen aanwezig te zijn. (ADVERTENTIE) Korte Nieuwstraat 21 - Hulst Tel. 2478 - 3558 b.g.g. 2209 Hansweert K.V.P. Morgen om 19.30 uur houdt de plaatselijke afdeling van de K.V.P. in zaal Thalia een vergade ring. Naast de landelijke politiek komt de herindeling van de gemeen ten op Zuid-Beveland ter sprake. Kapelle Jaarvergadering veiling Op za terdag 29 maart a.s. om 2 uur 's mid dags wordt in de kantine van het veilinggebouw de jaarvergadering gehouden van de veilingsvereniging „Kapelle-Biezelinge en omgeving". Periodiek aftredend zijn de be stuursleden A. J. Berman en D. de Jonge te Kapelle en B. Leys te Krui- Kruiningen (Van onze correspondent) De afdelingen Rilland-Bath, Krab- bendijke, Waarde en Kruiningen van de CHU zijn onder voorzitter schap van voorzitter J. Lako in ver gadering bijeen geweest in „Ons Dorpshuis" te Kruiningen. Het was een oriënterende bespre king in verband met de komende verkiezingen voor de nieuwe ge meente Reimerswaal. Er blijkt in deze kring bereidheid tot samenwer king te bestaan. In april hoopt men nogmaals, dan in Yerseke, bijeen te komen voor nader overleg. (ADVERTENTIE) (v.h. Bèr PLUYM) ST.-JANSTEEN Tel. 01140 - 2164 (Van onze correspondent) WESTERSCHOUWEN Het reeds lang slepende conflict tussen de ge meente Westerschouwen en een ze vental eigenaren van kleine perceel tjes in het duingebied van de kop van Schouwen vond gisteren zijn voortzetting tijdens een speciale excursie van de Middelburgse recht bank naar het betrokken gebied, ge volgd door een speciale zitting in de raadszaal van het gemeentehuis. Acht jaar geleden kochten de be trokkenen, waarvan de meesten uit Rotterdam afkomstig, een stukje grond in de duinen, dat ze gebruik ten voor dagrecreatie in de caravans en directieketen. Al die tijd konden ze in alle rust ongestoord genieten van de prachtige natuur van het ge bied. Totdat de gemeente Wester schouwen een artikel aan de alge mene politieverordening toevoegde, waarin het verboden werd caravans in het gebied op te stellen als deze storend waren in het landschap. Het gemeentebestuur gaf de betrokke nen te kennen, dat op alle aanvra gen voor vergunningen afwijzend zou worden beschikt. Tegen een zevental eigenaars maakte de politie in 1967 proces-verbaal op. De kantonrech ter te Zierikzee veroordeelden hen tot f 25,boete. Ze gingen daarop in hoger beroep. De officier van justitie, mr. J. An- dreae achtte de mensen terecht ver oordeeld. De straf gaf evenwel naar zijn mening onvoldoende uiting aan de waarde van het handhaven van bepalingen. Hij vorderde een geld boete van f 200,waarvan f 150, voorwaardelijk met twee jaar proef tijd. De raadsman mr. T. van der Veen, deed de suggestie aan het gemeente bestuur het opstellen van caravans toe te staan en deze vergunning te binden aan de voorwaarde, dat de caravans in een bepaalde, weinig op vallende, kleur te schilderen en door beplante wallen te omgeven. Enkele eigenaars hadden hun caravan al op gesteld in zelf uitgegraven duinpan- netjes of achter opgeworpen wallen. Hij achtte de verordening niet ver bindend en vroeg ontslag van rechts vervolging of schuldigverklaring zon der strafoplegging. Uitspraak: 2 april. HUISARTSEN Aardenburg en Oostburg: dokter F. Loose te Oostburg, tel. 01170-2121 Axel: dokter Kok Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande: dokter Bom te Cadzand tel, 01170-366. Hulst: dokter Van Lierop. Terneuzen: dokter J- van de Griek, Scheldekade 27, tel. 2020. Kloosterzande: dokter Terburg, tel. 01148-377. IJzendijke, Biervliet en Hoofdplaat: dokter Lievens uit IJzendijke, tel. 01176-266. Middelburg: Boerwinkel (2460) Vlissingen: zaterdag Sluyter (2225), zondag Mijnlieff (2525). Goes: Griep (6405). Borssele en Nieuwd-orp, Gelderblom (01195-327). Hoedekenskerke en Kwadendamme: Kole (01193-262). Driewegen, 's-Heerenhoek, Ovezande en Lewedorp: v. Opdorp (01105- 280) 's-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk, Heinkenszand: Vos (01198-231). Kruiningen, Hansweert, Krabbendij- ke en Rilland-Bath: de Beij (01130- 1344) TANDARTSEN Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: dokter P. van Mieghem, Scheldekade 48 te Terneuzen, tel. 2685. Spreekuur za terdag van 10 tot 10.30 en van 18 tot 18.30 uur; zondag van 12 tot 12.30 uur. Walcheren: v. Bergen, Lange Gist- straat 37, Middelburg (01180-2936) zaterdag 9-10 v.m., zondag 11-12 v. m. WIJKVERPLEGING Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens en Groede: zuster Burger tel. 01173-367 (b.g.g. 008). Vogelwaarde, Hontenisse en Graauw: zuster M. de Waal, tel. 01148-402. Hoek, Philippine en Sluiskil: zuster Bauwens te Hoek, tel. 01154-274 (b.g.g. 008). Clinge, St. Jansteen en Nieuw Na men: zuster Martina uit St. Jan steen en tel. 01140-3223. Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Schoondijke, Breskens en Groede: zuster Burger uit Schoondijke, tel. 01173-367 (b.g.g. 008) Oostburg, Cadzand, Sluis en Aarden burg: zuster Buysse, Oostburg, tel. 01170-2973 (b.g.g. 008) DIERENARTSEN West-Zeeuwsch-VIaanderen: dokter H. van de Vijver te IJzendijke, tel. 01176-388. Hulst en Nieuw-Namen: dokter Borm te Nieuw-Namen, tel. 01155-1277. Axel en Zaamslag: dokter De Haas te Zaamslag, tel. 01130-233. N.- en Z.-Beveland: dokter Gakeer, tel. 01195-283. APOTHEKERS Goes: Goese Apotheek (7104) Middelburg: v. d. Boogert (2789) Terneuzen: Klaassen (2090) Vlissingen: Tan-Meyer (2025) Gereformeerde kerken: AARDENBURG, ds. Musch, 9 u., ds. Noorloos, 15 u., coll. kerk. BRESKENS, 9.30 u. ds. Noorloos, 5 u. ds. Musch, coll. diaconie. OOSTBURG, 10 u ds. v. Oostrum, De Meeren, coll. kerk. SCHOONDIJKE, 10 u. kand. IJkel, Amsterdam, voorber. H. Avond maal, 14.30 u. kand. IJkel, coll. kerk. ROOMS-KATHOLXEKE KERK Axel, H. Gregorius de Grote, tel. 01155-1532. Zaterdag 19 uur; zon dag 8.15, 9.30 en 11 uur. Biervliet, H. Maria Onbevl. Ontv., tel. 01152-382. Zaterdag 19 uur; zondag 7.30 en 10.30 uur. Breskens, H. Barbara, tel. 01172-1578 Zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur. Goes, H. Maria Magd., tel. 01100- 6754. Zaterdag 19 uur; zondag 8, 10.30 en 12 uur. Groede, H. Bavo, tel. 01171-207. Za terdag 19 uur; zondag 9 uur. Groenendijk, H. Martinus, tel. 01148 382. Zaterdag 18.30 uur; zondag 7.30, 9, 10.30 en 17 uur. Hansweert, O.L.V. Onbevl. Ontv., tel. 01130-1363. Zaterdag 19 uur; zondag 8, 10 en 11.15 uur (Krui ningen). 's-Heerenhoek, Sint-Willibrordus, tel. 01105-264. Zaterdag 19 uur; zon dag 7.30, 9.10 en 10.30 uur. Heinkenszand, H. Blasius, tel. 01106- 216. Zaterdag 19 uur; zondag 7.30, 9 en 10,30 uur. Hulst, H. VVillibrordus, tel. 01140- 2130. Zaterdag 19 uur; zondag 8.30, 10, 11.30 en 17 uur. Koewacht, H.H. Philippus en Jaco bus, tel. 01146-360. Zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur. Kwadendamme, H. Bonifatius, tel, 01194-210. Zondag 8 en 10.30 uur. Krabbendijke. Cultureel Centrum, zondag 9.15 uur. Lewedorp, H. Eligius, tel. 01196-336. Zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10.30 uur. Middelburg, H. Petrus en Paulus, tel. 01180-2860. Zaterdag 19 uur; zon dag 10, 12 en 19 uur. Gymnastiekzaal plan zuid: zondag 11.30 uur. Stromenwijk, zondag 8.30 uur. Oostburg, H. Eligius, tel. 01170-2003. Zaterdag 19 uur; zondag 8.30 en 10.30 uur. Ovezande: O.L.V. Hemelv., tel. 01195- 214. Zondag 8 en 10 uur. Rilland, St. Jozef. Zaterdag 19 uur; zondag 10.30 uur. Sas van Gent, H. Maria Hemelv., tel. 01158-1661. Zaterdag 19.15 uur; zondag 9.30, 11 en 17 uur. Sluis, St.-Jan de Doper, tel. 01178- 208. Zaterdag 19 uur; zondag 8, 10 en 19 uur. Sluiskil, H. Ant. v. Padua, tel. 01157- 418. Zaterdag 19 uur; zondag 7.30, 9 en 20.45 uur. (Ziekenhuis: elke avond 18 uur avondmis). Terneuzen: H. Willibrordus, tel. 01150-2327. Binnenstad: zaterdag 19 uur; zondag 8 en 11.30 uur. Triniteitskerk, zaterdag 19.15 uur; zondag 9, J0.30 en 17 uur. Kruiskerk (Hoek), zaterdag 19 uur, zondag 10 uur. Par. „De verrezen Christus" (R.-k. school „De Zeemeeuw"): zaterdag 19 uur; zondag 10 uur. Vlissingen, O.L.V. v. d. H. Rozen krans, tel. 01184-2247. Zaterdag 19 uur; zondag 8.30, 10.30, 12 en 19 u. Parochie Paauwenburg, tel. 01184- 4070. Zaterdag 19 uur; zondag 8.30 en 11 uur. Kath. Mil. Tehuis, zondag 10 uur. Westdorpe, H. Maria Vis., tel. 01158- 327. Zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur. Zandstraat: H. Past. v. Ars, zaterdag 19 uur; zondag 10 uur. BRESKENS: v. Zuyenstr. tel. 01172- 1578. Zaterdag 19 u., zondag 8 en 10 u. AARDENBURG, Weststraat. Zater dag 19 u., zondag 7, 8.30 en 10 u. EEDE Dorpsplein. Zaterdag 19 u., zondag 10 u. SCHOONDIJKE, Dorpsplein. Zater dag 19 u., zondag 10 u. SLUIS, zaterdag 19 u., zondag 8, 10 en 19 u. (ADVERTENTIE) "''■'rii wlWv HI-FI OFF-DEALER Morgen, zondag 23 maart: Hans weert: 6.04 er. 18.29 uur; Terneuzen: 5.21 en 17.46 uur; Vlissingen: 4.52 en 17.14 uur; Wemeldinge: 6.44 en 19.05 uur. Maandag: 24 maart: Hansweert: 6 38 en 19.07 uur; Terneuzen: 5.57 en 18.27 uur; Vlissingen: 5.29 en 17.57 uur; Wemeldinge; 7.15 en 19.41 uur. (ADVERTENTIE) Vraagt naar onze concurrerende rentetarieven HULST: Houtmarkt 6 Tel. 01140-3456 TERNEUZEN: Kersstraat 13 Tel. 01150-3553 TONEEL, FILM, CONCERT ENZ. OOSTBURG Ledel 20 uur: Barbarella. 18 jaar MIDDELBURG City 20 uur: Fantomas contra Scot land Yard, 14 jaar VLISSINGEN Alhambra, 19 en 21 uur: „Zo ge zegd, zo gedaan" a.l. GOES Grand-theater, 19 uur: „De rimboe, vechters van Birma", 14 jaar 21 uur „Sex en chantage" 18 jaar MIDDELBURG City 20 uur: „Fantomas contra Scotland Yard" 14 jaar ST. NIKLAAS Palace Hang op, 18 j. Renova De rijke families, 14 j. Select Het jungleboek, a.l. GENT Scala De Apenplaneet, 18 j. Agora Goldfinger, 18 j. Normandië Cash Cash, 18 j. ANTWERPEN Rex De bende van Bonnot, 14 j. 10, 12.10, 14.30, 16.50, 19.10 en 21.30 Rubens Funny Girl, 14 j. 14, 17 en 20.30 uur Ambassades 24 uur uit een vrou wenleven, 14 j. 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Capitole De mannen van Las Vegas 11.45, 14, 16.30, 19 en 21.30 uur Savoy Prinsessan, 14 j. 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Astrid De ondankbare, 14 j. 10, 12.10, 14.30, 16.50 en 19.10 uur Quellin The shoes of the fisherman 14, 17.15 en 20.30 uur Astra Mayerling, 14 j. 11.45, 14, 16.30. 19 en 21.30 uur TERNEUZEN Luxor 20 uur: De man die een an der was, 14 jaar TENTOONSTELLINGEN VLISSINGEN Jeugdherberg, Expositie werken cursisten nutsdep. Vlissingen (tot 29 maart). MIDDELBURG Vleeshal 14—18 uur Multipels en objekten WESTDORPE Galerie Troutzaerte: Expositie Paul Citroen DIVERSEN GODS Prins van Oranje 9.30 uur: Leden vergadering kamerkrinig CHU Mid delburg. IJZENDIJKE Café De Lozanne 20 uur Jongerensociëteit KOEWACHT A. de Back 15 uur: schieting OOSTBURG Hotel Victoria 20 uur: Ferrari's HENGSTDIJK P. de Waal 15 u.: schieting ZUIDDORPE A. de Boek 14.30 u.: schieting SAS VAN GENT Verenigingsgebouw: 20 u.: Kammer Bolasoos KLOOSTERZANDE R. van Kruijssen 15 uur schieting ST. JANSTEEN Café Sport 14.30 uur: Schieting staande wip DE KLINGE Op de Heide 15 uur: Schieting GROEDE Ekkenbus Seriekaarting HOOFDPLAAT Westend 19.30 uur Boerenkapel TONEEL. FILM. CONCERT ENZ. TERNEUZEN Luxor 17 uur Noodlanding in de frontlinie, 14 j. 14.30 en 20 uur De man die een ander was, 14 j. OOSTBURG Ledel 14, 16.30 en 20 uur Barbarella, 18 j. MIDDELBURG City 14.30 uur De gewetenloze plunderaars van Mexico, 18 j. 20 uur Fantomas contra Yard, 14 j. HULST Bioscoopgebouw 14.30 en II ij Marine Battle ground f 20 uur Zeven gouden manntB AARDENBURG St.-Baafskerk 14.15 uur ltE.J Passion o.l.v. Piet v. VLISSINGEN Alhambra 15 uur Strijd i nade, 14 j. 20 uur Zo gezegd, zo gedaanr GOES Grand 15 en 19 uur De rimbo ters, van Birma, 14 j. 21 uur Sex en chantage GENT Bioscopen als onder vandaag ANTWERPEN Bioscopen als onder ST. NIKLAAS Bioscopen als onder vandaag TENTOONSTELLINGEN WESTDORPE Galerie Troutzaerte: ExposiïtI Paul Citroen MIDDELBURG Vleeshal 1418 uui Multipels en objekten DIVERSEN IJZENDIJKE Café De Lozanne 20 uur Jongerensociëteit ZANDBERG P. Leeraert 15 uur Schieting I HENGSTDIJK P. v. Dijk 15 uur Schieting ZUIDDORPE Café Centraal 15 uur schieting M. de Cock 14.30 uur Schietrj CLINGE L. de Vijlder 15 uur St.-Cstj schieting HULST Poppentheater Kriekeputte Hij Het tovermedicijn J. v. Helsland 14.30 uur I KEMSEKE-PAAL A. de Bakker 15 uur Schieting KLOOSTERZANDE R. v. Kruyssen 15 uur Schis) KOEWACHT P. v.d. Steen 9.30 uur Paling. schieting V. J. Thijs 15 uur Schieting AARDENBURG De Zwaan 14 uur Prijsbolling GROEDE Ekkenbus Seriekaarting TONEEL, FILM, CONCERT TERNEUZEN Luxor 20 uur Noodlanding in de frontlinie, ilj GOES Grand-theater, 20 u.: „Sex end tage" (18 jr). Aula Goese lyceun 20 uuf Concert Musica de Camera VLISSINGEN Alhambra 20 uur Strijd zonder genade, 14 J. MIDDELBURG Bioscoopgebouw 20 uur Fantomas contra Scotland Yn 14 jaar HULST Bioscoopgebouw 20 uur Zeven gouden mannen, 14 OOSTBURG Kath. Kring 19.30 uui Rode Kruis-film GENT Bioscopen als onder vandaag ANTWERPEN Bioscopen als onder vandaag ST. NIKLAAS Bioscopen als onder vandaag TENTOONSTELLINGES MIDDELBURG Vleeshal 14-18 uur Multipels en objekten DIVERSEN MIDDELBURG 19 uur Opening Zeeuwse jaa TERNEUZEN Waterleidinggebouw 20 uur h M. A. de Wijs: „Welvaart en f door kernenergie" IJZENDIJKE Gemeentehuis 19.30 uur Baa® (Van een on MIDDELBURG - Provinciale «treekplan voor West-Zeeuwsch-Vll uien duurde is aan deze vaststelli 'ten - een per uur - nodig ware: vonden. Men scheen tenleste zo z. debatten, dat bij de stemming de menten stemden, ook als deze tev< rnr. T Scliorer sterk waren ontradeiJ De amendementen hebben betrelj king op het volgende: I In Retranchement wordt hé grondgebied bekend als „het uitbre, Epton Zuid-Oost-1962 aangewi. Zn voor uitbreiding van de dorp: kern. (Amendement van de he-i W. van Dongen, KVP). In Aardenbung wordt het gt bied gelegen in de noord-oostelijk1 richting van de Peursenstraat b< stemd voor stads- en dorpsbebou wing (eveneens een amendement va' de heer W. van Dongen). In Sluis wordt de open ruimt aan de binnenzijde van de wallen tus sen de Oude Kerkstraat en de z.g stenen beer", bestemd voor stade en dorpsbebouwing (ook dit amen dement was ingediend door de hee W. van Dongen). De Strijdersgatpolder, die oj de streekplankaart staat aamgeduiJ als „waardevol agrarisch gebied" het geen betekent, dat hier b.v. niet gel kampeerd mag worden, wordt aan' gewezen als gewoon agrarisch g" bied (amendement van de heren van den Bosse en E. Dekker, CHU) Het gebied van de Nieuwe Ho-1 venpolder wordt aangeduid als „kam- j peergebied". Op de streekplankaar is dit gebied aangeduid als gewo™ agrarisch gebied (amendement de heer D. Geuze van de AR). Het als landschappelijk waar devol aangemerkte agrarisch gebied in de Kleine Paspolder bij Sluis,; I krijgt het predikaat „agrarisch ge-' 1 bied" (eveneens een amendement van de heer D. Geuze). Jhr. Schorer maakte in de reeks een duidelijk onderscheid tussen amen dementen, die feitelijk betrekking hebben op zaken die in gemeente- lijke bestemmingsplannen geregeld I kunnen worden, en amendementen die wezenlijk het streekplan betref fen. Hij kreeg hiermee met name de heer W. van Dongen niet aan zijn zijde. De heer Van Dongen was van stond af aan kritisch gezind en voerde de ^strijdrossen een voor een binnen. het gebrekkige in de insprgak- I procedure; het prevaleren van persoonlij ke inzichten bij de planologen van de P.P.D.; het ontbreken van Biervliet in het streekplan, terwijl de natuurlijke grens tussen Oost- en West- Zeeuwsch-Vlaanderen op de streek plankaart niet is gevolgd; de noodzaak om de statencom- I missie voor ruimtelijke ordening om te bouwen tot een commissie van ad- vies en bijstand, die in een vroeg sta- I tl? 2011 moeten worden ingescha- I keld, werkbezoeken aan het streek- I plangebied zou moeten brengen enz. het gevaar dat men vastloopt ratwikk<ritreatie' die ZiCh St0rmachtig mSl he1r P' van den Bosse (CHU) S !n streekplan een visie, die duidt op het feit, dat West- en Oost- 2£™-Vlaanderen niet ols van mogen worden gezien. Hij (ADVERTENTIE) ZATERDAG 22 MAART is onze zaak Voor technische dienst Sas van Gent en omstreken Tel. 01158-1278 Terneuzen - Hulst en omstreken Tel. 01150-4835 De weers vooruitzichten voor zondag en maandag, opgesteld door het K.N.M.I. op vrijdag om "-==311111 18.00 uur luiden: ee^dde?rove?rNAHichitenJ in cijfers zondag: Aantal Z1in v00r ■hm.-temp van ZOn: 5 of meer; 4 scaden onder 5"gevear normaal tot van ongeveer max.-temp.: and.ei- normaal £"aa] tot 4 eraden Penode van min^ ,op een droge cei,t; kans on e 6"8 12 uur: 90 pro- maDal: ^ProcPe„eten droog et" !ujden: AantaZ]iCihten voor maandag ?"n-temp v"re" zon: 4 of meerl teL4 ®raden onder"geVeer narmaal eenPj °»sh-eeks nnn0rm,aal; max- uu l^Se periode maah kans op d™ pr°cenf Waivf" minstens 12 °°g et»aaT 80kTrocLten geh^

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2