Hoogovens-Hoescht derde kanshebber Grote verbazing over datum eerste match Ajax TELEAC-CURSUS BTW OP NAAR DE RUSSISCHE EE STEM Geen oog voor Britten DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND THOMASSEN ZIET LANG GEKOESTERDE WENS IN VERVULLING GAAN Mysterieus als w glimlach van een Gitana I 'mdwaanhem, vandaan moetktmGT Dubbeldekker urenlang uit de vaart MOSKOU: OBELISK VOOR andaag in D 66 vóór '70 niet in een progressieve concentratie FRANCO WIL TERUG NAAR NORMAAL JAMIN TEGENGESTELD topprodukten van zonnige voorjaarsmode, uit een zeldzaam gevariëerde kollektie dan bij de pindarotsjes Moeilijkheden Chaos in Pakistan ZEELAND FELLE STRIJD OM MAASVLAKTE (ADVERTENTIES) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het ziet er naar uit, dat de jarenlang door Rotterdams burgemeester Thomassen gekoesterde wens: een hoogoven- en staalbedrijf in de Maasvlakte, binnen afzienbare tijd werkelijkheid gaat worden. De Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken in IJmuiden hebben zich in combinatie met het Duitse concern Hoescht thans ook kandi daat gesteld voor een vestiging in de Maasvlakte. Op de andere gegadigden, te weten het Amerikaanse Koppers-concern en de Duitse August Thyssen Hütte (eventueel samen met Mannesmann), heeft de Hoogovens-Hoescht-combinatie voor, dat zij de steun van de Nederlandse regering geniet, mede omdat haar project voor 60 pro cent Nederlands zou zijn. Hoogovens en Hoescht stellen zich voor in de Maasvlakte een gigantisch bedrijf te bouwen, dat al direct dat wil zeggen vermoedelijk in 1974 circa 2,4 miljoen ton ruwstaal zal produceren. (Op het ogenblik produceren de Hoogovens in IJmuiden ruim 3 miljoen ton en Hoogovens en Hoescht samen 10 miljoen ton ruwstaal.) In een later stadium streelt men naar een produktie van tenminste 8 miljoen ton staal per jaar. De eerste fase van de nieuwbouw zal een in vestering van 1,4 miljard gulden vergen. Daarmee zou dit industrie- project het grootste Zijn, dat ooit in Nederland werd opgezet. Al voor 1960 werd de verwachting uitgesproken, dat er in de buurt van Rotterdam een hoogoven- en staal bedrijf zou komen. Een commissie, samengesteld door de Hoogovens, de Staatsmijnen en de Nederlandse Ka bel Fabrieken achtte toen echter ver wezenlijking van de plannen op korte termijn niet mogelijk. Een rapport van de Amerikaanse United States Steel en twee Franse ingenieursbureaus in 1962 uitge bracht luidde evenwel tegenge steld. Eerste kandidaat werd het eveneens Amerikaanse concern Kop pers. dat van de gemeente Rotter dam een optie kreeg voor een staal- complex in de Maasvlakte. Deze optie loopt nog steeds. Als tweede kandi daat is daar later bijgekomen het Duitse concern August Thyssen Hütte. Dit concern gaat al bij de monding van de Nieuwe Waterweg een ertsoverslagbedrijf bouwen te zamen met de Hüttenwerke Ober- hausen, Mannesmann en Krupp. Overigens wordt een dergelijk voor nemen ook gekoesterd door een Nederlands-Franse combinatie, waar in deelnemen de Steenkolen Handels vereniging Frans Swarttouw en Ma- nufrance. Ook hier heeft een Duits concern een vinger in de pap; Thys- sen-Bornemisza heeft namelijk een meerderheidsbelang in Frans Swart touw. Hoogovens-Hoescht (tussen beide bestaat al een vorm van samenwer king; Hoogovens bezit 14,5 procent (ZIE OOK PAGINA 9) Den HaagBreda Amersfoort Rotterdam •Lelden.Haarlem. Tilburg Breda: Ginnekenstraat 29 vandaag 00 gram van 101 voor 95 16t te geloven voör die prijst DE ÉCHTE sr. 1 kvpm»,.- SPAANSE SHERRY 'l'i a vcrbünt n.v.-tilburq mdische -etJ^emem in «i' .a. .h? werk van de buiten- Parlemmrr w-egering heeft m pn Nieuw Delhi laten i India^«Heidèfrï eni missionarissen en®en door Indiëre. W°rde" °Ver" (Van een onzer verslaggevers) KRUININGEN-PERKPOLDER De dubbeldeksveerboot „Prinses Cristina", die de verbinding op de Westerschelde tussen Perkpolder en Kruiningen onderhoudt, kon gister morgen niet uitvaren door een sto ring in de elektrische installatie. Lange wachttijden, waardoor hon derden gedupeerd werden, waren het gevolg de oude veerboot, die de dub beldekker assisteert, kon het enorme reizigersaanbod onmogelijk op nor male wijze verwerken Pas om 12.05 uur kwam de „Prinses Christina: weer in de vaart. Ook zondagavond j.l. moest de veerboot de dienst een uur lang staken door technische man kementen. Er hebben zich eerder ook al moeilijkheden met de veer boot voorgedaan. (Van onze sportredactie) DEN HAAG „Hogelijk verbaasd" zijn de reacties op het bericht dat Ajax de eerste wedstrijd in de halve finale Europacup 1 tegen Spartak Trnava op zondagavond 13 april om 20.15 uur speelt. Op het bureau van de KNVB werd allereerst aan een vergissing gedacht. Toen echter de telefoontjes binnenstroomden van het „thuisfront" dat deze hoogst ongebruikelijke datum, een novum in de geschiedenis van het Europacupvoetbal, doorgebeld had gekregen van by de loting aanwezige verslaggevers, moest men ook daar wel geloven, dat de datum juist was. Voor zondag 13 april staat vermeld in het competitieprogramma de wed strijd Ajax FC Twente, een duel dat tegen die tijd wel eens van vrij wel beslissende invloed op het ver loop van de strijd om de landstitel kan zijn. Bij FC Twente viel de term „zeer verrast". Het gehele programma afgelasten stuit op moeilijkheden omdat de com. petitie toch al zo lang duurt wegens de zondagen die moesten uitvallen door de weersomstandigheden. Er kan natuurlijk ook niet in de middaguren worder, gespeeld, omdat ploegen als D.W.S., Blauw Wit en de Volewijc- kers in Amsterdam dan te grote con currentie zouden krijgen. Een andere consequentie is, dat de KNVB in het vervolg moeilijk kan weigeren als an dere ploegen in een Europees toer- »nze redactie buitenland) De teven van hnm en hli'k «e BriC r> hebben 'ebellcn °P het ?„et Wfendè SatirAnSuma t0rrf tenomen EL°P rte dat Trafalgar Square in Londen er anders zal gaan uitzien. In het herbouw- pian zal het beroemde mo nument voor Nelson plaats moeten maken voor een monumentale obelisk ter ere van de nu reeds legen darische krijgers die ge land zijn op het eiland An- guilla". Volgens de commentator is Anguilla het begin van een nieuw tijdperk. „De economische armoede en de politieke vernederingen zullen tot het verleden be horen. De tweehonderd- miljoen buitenlandse toe risten die Trafalgar Square hebben bezichtigd zullen terugkomen om de veran dering in ogenschouw te nemen", aldus de commen tator van radio-Moskou, die eraan toevoegde dat de Russen inzake de kwestie Anguilla „geweldig onder de indruk zijn van de on veranderlijke wijsheid van de Britse politiek". Inmiddels heeft Enge land 140 parachutisten naar het eilandje gestuurd om de troepen te verster ken, die daar zijn geland. Op Antigua en Trinidad hebben studenten en be woners geprotesteerd tegen het Britse optreden op An guilla. nooi, bijvoorbeeld de nieuw te vor men nazomer-competitie of het toer nooi voor bekerwinnaars, ook be sluiten op zondagavond te willen spe len. Het is bovendien duidelijk dat FC Twente er weinig voor zal voelen op een doordeweekse dag de wedstrijd tegen Ajax in te halen indien de zondag ervoor en daarna ook moet worden gespeeld. En men mag zich trouwens toch afvragen waarom de UEFA, onder wier auspiciën het toer nooi om de Europacup wordt ge speeld, dit geharrewar omtrent speel- data niet voorkomt, door dwingend voor te schrijven dat de wedstrijden op bepaalde woensdag na de loting 2 en 4 erna moeten worden ge speeld. Alle besprekingen, protesten, afwijzingen van voorstellen en der gelijke zouden dan meteen tot het verleden gehoren. Een unicum als thans bij Ajax-Spartak voorkomt zou dan eveneens onmogelijk zijn. Boven dien kan in het vervolg welke ploeg ook zich bij deelneming aan een Eu ropees toernooi een „vrije zondag" verschaffen, althans geruime tijd meer aan voorbereiding besteden indien er op zondag wordt gespeeld. Zeer waar schijnlijk heeft de KNVB secreta- ris-peningmeester H. Burgwal was bij de loting in Brussel aanwezig en heeft dus zijn goedkeuring aan de datum verschaft een precedent ge schapen dat in volgende seizoenen vergaande gevolgen kan hebben. (Uitvoerige informatie over Ajax' nieuwe tegenstander, de loting in Brussel en het commentaar van de spelers op onze sportpagina). ren lange siuei van oiigevcei 2000 jonge Chinezen trekt in de sneeuw op naar het gebouw van de Russische ambassade in Peking waar zij zich zullen aansluiten hij een massale protestdemonstratie tegen de „Russische agressie". (Deze foto werd gemaakt door onze correspondent in Peking Co lin Mc Cullopgh, tevens corres pondent van het Canadese dag blad Globe and Mail). (ZIE OOK PAGINA 9) De Zeeuwse staten hadden liefst zes uur nodig voor de behande ling van het streekplan West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Pagina 3. Hoe moeizaam het gesprek ver loopt tussen „progressieve" en verontruste katholieken, blijkt weer eens uit het geharrewar om een van de jongste concilie- rapporten. Pagina 7. Minister Roolvink heeft aan zes weken nadenken over de bouw- cao niet genoeg. Pagina 9. J. H. Cartens maakte een studie over de dichter Jan Engelman. Pagina 17- Illusies en schijn bepalen steeds meer ons leven. Pagina 23. In Antwerpen dient binnenkort de zaak tegen Peerke V„ be. schuldigd van zes moorden. Pagina 21. Tot hoever kan men de mens geestelijk belasten? Pagina 19. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG D'66 is niet van plan voor de verkiezingen-1970 van pro vinciale staten en gemeenten deel te nemen aan een progressieve concen tratie. Dit blijkt uit recente onder zoekingen in de partij zelf. In het nialbije verleden zijn ie pro vincies en gemeenten wel voorbe sprekingen geweest tussen D'66, de PvdA en de PPR ma>air resultaten hebben deze oriënterende vergaderin gen niet opgeleverd. Of de bespre kingen uitsluitend met de Politieke is nog onduidelijk. De animo hiertoe in de gelederen vain D'66 schijnt gaan deweg te verkoelen. Hoe deze partij zal menwerking kiszimgen in 1971 is W-el echter bli" dat bdranen D'66 langstelling is landelijke pr king. De PvdA en de KVP zijn door de leiders van die partij al afgewezen ate mogelijke regeringspartners. in op sa- ijbe ver bekend, duidelijker, minder be over de inienwer- (Van onze redactie buitenland) MADRID Het Spaanse kabinet heeft besloten volgende week de uit zonderingstoestand op te heffen. De noodtoestand werd op 24 januari af gekondigd. De politie had verstrekkende be voegdheden en er was een strenge censuur op de pers. (Van onze redactie buitenland) KARACHI Radio-Pakistan meldde gisteren dat er in de afgelo pen veertien dagen hij plunderingen en brandstichtingen in Dacca, de hoofdstad van Oost-Pakistan, 39 men sen om het leven zijn gekomen. Het radiostation meent dat mis dadigers, die profijt hebben getrok ken van de politieke onrust in het land, verantwoordelijk zijn voor da toestand van wetteloosheid in Dacca, (ZIE OOK PAGINA 7) „President" Webster van Anguilla weigert Britse kolonel Johnson (r.) aan te kijken als zij elkaar begroeten. Webster heeft verklaard niet te willen onderhandelen vóór de Englelse troepen zijn teruggetrokken. (ADVERTENTIES) DE AANGIFTE OVER HET EERSTE KWARTAAL Extra les in de Teleac-cursus voor ondernemers over de BTW. ZONDAGMIDDAG 23 maart Ned. I 14.15-14.45 uur. MAANDAGAVOND 24 maart Ned. II 22.35-23.05 uur. 709e jaargang - no. 26076 editie voor DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur L. Leijendekker KoofdkantoorBreda Reigemtr felefoon 22341. Postgiro 1114111 zaterdag 22 maart 1969 WEERBERICHT Overwegend zonnig Droog en overwegend zonnig weer. Matige oostelijke wind. Zelfde temperaturen. kantoren ROOSENDAAL, MOIENSIRAA1 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1