IS Sa 1,31113 iü. Bi DR. KALSBEEK: Werk aanpassen aan de mens; niet omgekeerd «Si Overbelasting kwaal van deze tijd □■□□sa EH2H3BB II nn&M □ca ca t ri n l 6 -r n a □■■■■■a arnnmm QMBBBB D BBQ na BQI3 □□□■E B mm e e5h 13 ma n t l Hp a r. a aJL t Ba n lB m e[r r. t a i> p ob ■r kjl r ttó d rB kB i e|l ep k t ■b Tio 'os 1> Ba 9E| 5 Ha BT> otl k e| ffl m|e|e a r| bb bi r !m a r. kTË n rs pi S Vfoo RP ishmf ~~mr Het 3 .«wskkg^ OM I M l- n n r t t ol orde! NACHT VOL GEPUZZEL langere uitloop computertje verschil reacties DÊ STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 an mmam 0 na naam 'ffftrïr»' □□BB BB □HBEIQ mm bb BB BB mmm n \U L L O 'f A 0 0 6 K S E3 QHBBBB0 hbbb^DB auum shews s aauam ia BBBB BE3QB L# m R B 0 A L 2.R O m N mlilyAn>i ■m iïnra aasB |E|Rf 0 O c B E u E| 0 R. 0 TM 0 O Bfr O Mli ofo d e N\B V o\o TH M UB ms 1 E [rB i L R A|A O A S e e K D bM O e. T| R A 0 RrD x> el M E R 0 s T A L l ~A m T w ÏE O Bjg [L A_ iE E e U OT T. U I maar S B o TJ 2ET E P m OOK £tC* <?RT> PP PE U V& WO M E K E N m ,,i- t-f A N K tc ■13 0 E ij' r lel i 1 E B O 0 13 3 B 1 1 5 m t< y Dan kom je in'het bos en valt op eens de rust en de stilte bovenop je. Op dat toerental kan de menselijke geest niet opeens overschakelen, want het brein is te lang gewend ge weest aan het werken op topcapa citeit. Dan beoefent men liever bermtoerisme, dan zie je nog eens wat. Maar wie zo handelt is wel rijp voor een mental Breakdown." En wat doen we eraan? „De werknemers en ook de vak bonden zouden veel meer aandacht aan de werkomstandigheden moeten schenken. Ze zouden erop moeten staan, dat de geestelijke belasting van functies en taken wordt onder zocht. Vele directies leggen nu nog, heel paternalistisch, het werk op en de werkende heeft als grootste in teresse: hoe halen we zoveel moge lijk vruchten van het werk binnen. Een vreemde wereld eigenlijk: we streven een luxe na, die eigenlijk niet goed voor ons is goed eten en drinken, veel zitten en toe be reiken die door onszelf te (laten) overbelasten. maatregelen Pas als je weet of en in hoeverre de mens overbelast is, kun je aan maatregelen denken. In het alge meen kun je stellen, dat voorkomen moet worden, dat de belasting per-_ manent te zwaar is. Zo zouden men-' sen, die voortdurend snel opeenvol gende handelingen moeten verrich ten, een ander rustpatroon moeten krijgen. Hun werk zou vaker on derbroken moeten worden. Dat lijkt revolutionair, maar is het niet als men beseft, dat dit niet ten koste behoeft te gaan van het rendement. U ZIET HET. we zijn u ditmaal vóór ge weest; de kruiswoordpuzzeltjes zijn al in gevuld Maar als toegewijd puzzelaar ziet u natuurlijk terstond dat in elk puzzeltje één vertikaal v^ord vergeten is. Welnu, maakt u de horizontale woordjes eens slui tend, zodat ook de vertikale woorden be kend worden EEN EN TWINTIG WOORDEN Die moet u om te beginnen dus vinden. Een en twintig vertikale woorden, elk van 7 letters. (Om u een steuntje te geven: van links naar rechts bovenste rij: Apotheek- artikelen, Traditie, Radiomast, Zonder Hulp, Mening. Tweede rij: Voortzetting, Kuis, Plat slaan, Opschepper, Insektenwolken, Handwerk- uitdrukking, Vastdrukkertje, Aangenaam. Derde rijUit bed komen, Bries aan strand, Grondstof voor jumpers. Schrijfgerei, On derdeel van fietsband. Strak trekken, Boe- ren-schoeisel, Hemellichaam). Wat doet u ermee? U vult ze in op de drie blanco tabletjes, waarop de eerste en de laatste letter reeds zijn ingevuld. Kijk goed uit dat het klopt, want DE DIK-OMLIJNDE WOORDSTUKJES vult u ergens in tussen de reeds gedrukte letters van de lange zin die beneden op het hek staatElk dik-omlijnd stukje wipt er dus tussen uit en plaatst u, zoals het is, er gens tussen de letters van de zin. De on derste plank laat U nog buiten beschou wing. DE ZIN GEEFT U EEN OPDRACHT Lees hem goed (de zin begrijpen kunt u pas als u hem volledig terugvindt!) en doe wat u gevraagd wordt. (Het gevraagde is 'niet zó gemakkpüik, maar kijkt u an ders even naar de bovenste Vijf kruis- woordpuzzeltjes, waar u vertikaal'wellicht op weg geholpen wordt DE OPLOSSING KUNT U VINDEN OP ONZE FINANCIëLE PAGINA. .den. Na verlaging van het tempo werd hij weer milder en dat alle maal zonder dat hij het zelf wist. Het was trouwens een zeer aimabele man. Als je dit zo bekijkt dan zou je militairen, die moeten oprukken, eerst via overbelasting agressief kunnen maken. Dr. Kalsbeek is best bereid, nog verder te filosoferen: „Voor mij zijn heel wat echtscheidingen een gevolg van overbelasting. Een overbelas ting aan twee kanten trouwens. De man heeft de hele dag onder zware druk gewerkt, wurmt zich door het verkeer, komt thuis en wil wel eens wat van zijn dagproblemen kwijt. Maar hij ontmoet er een echtgenote, die het een hele dag lang evenmin niet gemakkelijk heeft gehad in kopen doen omdat er niet meer wordt bezorgd, kinderen opvangen en troosten, huishoudelijk wérk en het eten op ljet vuur heeft, der halve niet zo ontvankelijk is voor. geweeklaag. Hij ontmoet er zijn kin deren, die op school en via huiswerk op een ontzaggelijke manier belast zijn, zo niet overbelast en of met rust gelaten willen worden dan wel hulp bij het huiswerk eisen. In zo'n sfeer kunnen enorme spanningen ontstaan, die tenslotte ruzies en scheidingen tot gevolg kunnen hebben. Wat dat betreft verbaast het me, dat er, nog steeds niet een huisvrouwenpartij is opge richt met als belangrijk devies „Wij Willen Onze Mannen Niet Moe In Huis". ,;Is het zo vreemd, dat de mensen niet meer willen wandelen in de bossen? Werk en dagelijks leven eisen het uiterste, de weg naar het park door druk verkeer met zon dagsrijders op straat, ruzieënde kin deren achter in de auto eveneens. Als je weet, dat de prestatie achter uit gaat bü voortdurend hoge be lasting, is de stelling gerechtvaar digd dat de produktie hoger is tij dens de uren, waarin gewerkt wordt, als er vaker pauzes zijn. In dat andere rustpatroon zou ik ook de weekeinden willen betrek ken. Wie voortdurend zwaar wordt belast, heeft een langere uitloop no dig om weer op toeren te komen. En men wordt steeds zwaarder belast, want het werk moet af, vaak in minder tijd als we de werktijd ver der gaan bekorten. Voor velen is een uitloop van zaterdag en zondag te weinig, daar zou bijvoorbeeld toegevoegd moeten worden. Dat is eens per maand de maandag aan echter sterk academisch gesteld, want aan zo'n periodiek heel lang weekend heeft men niets althans niet in de betekenis, waarover we nu spreken als men die gewoon thuis doorbrengt. Wil zo'n lang weekend nut afwerpen, dan zou je je met je vrouw moeten terugtrek ken in een landelijk hotelletje. Maar dan moet de maatschappij eerst an ders geordend worden, want waar moet je dan met de kinderen heen? Er zou moeten worden nagegaan of we niet meer vakantiedagen no dig hebben en of die vakantie dan niet in twee flinke brokken moet worden opgenomen. Let wel, dan moet wetenschappelijk worden vast gesteld, niet op grond van de loon politiek. Overigens: de gevaren, verbon den aan de onderbelaste mens zijn nauwelijks geringer. Wie teveel ca paciteit overhoudt, gaat zich ver velen, raakt uit concentratie, ver liest ook de levenslust. Iemand met een belangrijke taak moet derhalve niet alleen niet worden overbelast, hij moet ook genoeg te doen heb ben. „Neem de astronauten. Het probleem is meestal hen bezig hou den daar heel hoog, waar geen ge luid en geen verkeer is, terwijl het meeste door instrumenten en vanaf de aarde geregeld wordt. Ze houden de astronauten soms bezig met d« gekste en voor de ruimtevaart on belangrijke dingen om ze in con centratie te houden. Van de ruim tevaarders komt niemand met een hartkwaal terug, maar op de lan ceerbasis zijn al vele verantwoorde lijke figuren bezweken." Sprekende over onderbelasting wil dr. Kalsbeek nog wel wat kwijt over bejaarden. „Is het niet vreemd, dat we de ouden van dagen verzorgingshuizen in de bossen aanbieden, waar ze zich doodvervelen door een tekort aan contact met de buitenwereld. Dan zegt men: ze hebben een bushalte dichtbij om naar de stad te komen. Maar voordat ze bij de halte zijn moeten ze tot de enkels door de modder en bij de bushalte lopen ze tijdens het wachten een longontste king op van de natte voeten en de snijdende wind. Daarentegen zit de overspannen mens in de rumoerige stad in te kleine huizen opgeborgen. Je zou de bejaarde juist in de stad moeten houden en de gezinnen goed kope, ruime huizen in de bossen moeten geven." Als we met hem het besprokene nog eens doornemen, zegt dr. Kals beek ter afsluiting: „Het lijkt wel of ik de revolutie preek. En dan moet je weten, dat ik zo rechts ben als de pest." (Van onze verslaggever) AMSTERDAM „Het is trassend en tegelijk droe- u ie zien hoe weinig zich wn bekommert om de 'testelijk overbelaste mens roeger spraken we er schan- !t tan, als een arbeider li- km dijk te zwaar werd he- ui Die tijd is voorbij, want Mines en apparaten heb- en in belangrijke male over- en omen wat in het verleden e spieren moesten verrich- >r. Het probleem heeft zich ii verplaatst naar de witte oordenmaar daarover ont lat weinig opwinding, hoe- el deze zaak zeker zo ern- Aan het woord is een man, die r zich wel over opwindt en er ich wel zorgen over maakt: Jo in Wilhelm Hendrik Kalsbeek. directeur van het laborato- i voor Ergonomische Psy- T.N.O. te Amsterdam hij er zelfs een levens perk van, na te gaan, tot hoe- ir men de mens geestelijk kan lasten en welke belasting be- alde taken betekenen. [„We moeten nn eens ophouden jet het creëren van taken en deze jraolgens zonder meer aan de fens op te dragen. Het werk moet In de mens worden aangepast. Niet V wens anti de te verrichten werk- mheden." ■Voor dr. Kalsbeek staat het zon iet meer vast, dat de moderne mens lelal geestelijk wordt overbelast, liet voor niets droeg hij in 1967 fin proefschrift, waarmee hij doe- Tt in de sociale wetenschappen pi op „Aan de overbelaste Pas". Proefnemingen op zijn la- jOratorium hadden al aangetoond, Pt het de verkeerde richting uit- r'. Veel moet er nog geëxperi- Pnteerd worden op het gebied van F ergonomie, die volgens de voor- piboeken wordt omschreven als I' tiieiiioste wetenschap, die aan- pwg van werk en werkomstau- jpeden aan de mens beoogt." wetenschappelijke ach- perond, weinig wetenschappelijk I 'gegeven: in onze hersens l>u gfn comPutertje", om met dr. 1™™!® spreken - geschiedt in- E n^ling. Enerzijds Ci»R!??en' wat er aa" infor- iispn j aar Is voor onze zin- WA anderzijds moet, als reactie P® binnengekomen informatie K® worden gestuurd naar 'te mn He! °Pnamevermo- Kt nipt f» u mens *s zeer gro°t> zij tS'°,nlbePer,kt» maar het „stuur- Weit n» s een beperkte iciteit n, °^nvan6 v^n die ca- ltd van a met bePaaW door de W of an te, verrkhten handelin- '®s et intellect vai, de keerde h,n,ie(i"voud'®e °f gecom- «f men fe geumoet verrich" "orne of m J maken heeft met caPaciteit '"tf'ligente mensen, la' is W iÜ? uUgaande ka- iHgeliVnat6? VT iedereen Pfe ook enkeivrafa^311 ls m prin" fcTïS m™ ka" ge®" en der hana v doen, tenzij «igheid Ta ehngen een routine- ilniets en «lts dat lukt ig oÏÏerecahne6ft,d.e mens de nei- 18<ie kanaal T T1 Ian het uit" 'oken MpTunie geheel aan te Iprekpn -Mr "iet *?n 'en behoeve0"151 enige reserve gelast ne k® een eventuele P ^aad in steekt er j esting Want n tijdelijke piek- men velen >de Cp' Maa.r voor R'en aard dat°rnptailtilglleden van Iel,oogste graad V0®rtdurend tot 'Ü&ns de ge- L,00r en erna wTTren' maar ook fcieno L, oie nog een ,ZIJn er fc,huis nemen TfT! werk er heel mee nog wat op voort- tmg die ook wel de „stress" wordt genoemd, veroor zaakt een soort alarmtoestand. „Voor jezelf weet je heel zeker dat je aan de verkeerde kant van de streep zit, als je een routinehande ling niet meer juist verricht. Als je b.v. een knopje van het licht in je eigen kamer op een verkeerde plaats zoekt, hoewel je het al dui- zende keren hebt gebruikt", aldus dr. Kalsbeek. „De ellende is, dat er zo'n enorm verschil is tussen mentale en gees telijke prestaties. Als iemand een zwaar voorwerp moet verplaatsen, dat boven zijn krachten gaat, dan blijft hij er met zijn handen af. Maar men is geneigd een geestelijke taak uit te voeren, totdat men er bij neervalt. En dat meen ik letterlijk, want die voortdurend in de reserves leeft heeft aan de horizon maag kwalen en hartafwijkingen, daarvan ben ik overtuigd". Wat dr. Kals beek en zijn medewerkers doen, is nagaan hoever de mens kan worden belast, wat de gevolgen zijn als men over de schreef gaat en hoe ernstig bepaalde taken de mens belasten. „Overbelasting is niet alleen le vensgevaarlijk voor de mens, die haar ondergaat, ze is voor de omge ving als het gaat om mensen, die in hun taak absoluut geen fouten mo gen maken. Neem nu eens een bus chauffeur. Kun je in redelijkheid verlangen, dat hij kaartjes verkoopt, nadenkt over het wisselgeld, netjes op alle verkeersborden let, keurig bij de halte stopt, niet als een stoomwals door het verkeer ban jert en zich nog keurig aan een Tijsche ma houdt ook. Misschien kan het, ik weet het niet. Maar ik ben b.v. geneigd te stellen, dat onwelvoege- lijk verkeersgedrag van vele auto mobilisten is terug te voeren tot overbelasting. Je kunt wel propa geren „wees een heer in het ver keer", maar beter is het de overbe lasting weg te nemen. „Er zijn zoveel functies, waarvan het leven van anderen afhangt, de man achter het schakelbord, de pi loot. Als er iets mis gaat wordt dik wijls gesproken van een menselijke fout, want we weten nog zo weinig van de mate, waarin taken het be perkte brein belasten. Vanuit mijn werkterrein weet ik, dat we technisch gezien nog onein dig veel betere, grotere, snellere, veiliger vliegtuigen zouden kunnen maken. Het probleem is echter, dat je een piloot niet een onbeperkt aantal handelingen kunt laten ver richten." Maar al weet men nog niet alles, er is toch al heel wat aan het licht gekomen in dat Amsterdamse la boratorium met behulp van appa raten en proefpersonen. Zo heeft dr. Kalsbeek vastgesteld dat een mens bij een frisse start zo'n 80 reacties per min. kan verrichten. Dat aantal loopt na enkele uren terug tot 20, ervan uitgaande dat men geen fou ten mag maken. Het stuurorgaan is derhalve snel vermoeibaar. Maar evenzeer is aangetoond, dat het snel weer kan worden opgeladen door een korte rustpauze. Anderzijds is het brein sneller te vermoeien als men in plaats van voortdurend de zelfde handeling te verrichten tel kens iets anders er tussendoor of tegelijkertijd moet doen. En ten slotte is proefondervindelijk vast gesteld en aangetoond, dat de „ka- naalcapaciteit" afneemt met het klimmen der jaren. Maar juist bij het ouder worden krijgt men dik wijls zwaarder, verantwoordelijker werk, dat een groter beroep doet op de capaciteit Wat gebeurt er nu, als men over belast is? Ieder mens reageert anders, maar sufheid, irritatie, agressiviteit en een het-kan-me-niet-meer-schelen. mentaliteit zijn bij dr. Kalsbeek be kende verschijnselen. „Ik had hier een Amerikaanse matroos, die we met behulp van een apparaat een bepaalde handeling lieten verrichten na het waarnemen van een geluid of een brandend lampje. Toen hij wilde vertrekken smakte hij tegen een gesloten deur aan, die zag hij gewoonweg niet meer. Een fransman kreeg de opdracht om naast het reageren op geluiden en lichtjes zo maar een verhaal te schrijven. Aanvankelijk schreef deze ex-legionair heel welwillend over kleurlingen, die hij op een expeditie had ontmoet, maar naarmate het tempo van lampjes en piepjes werd opgevoerd, ging hij steeds feller te keer tegen die bruinen en zwarten en tenslotte schreef hij, dat ze alle maal afgeslacht zouden moeten wor- l

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 19