uw goede geld veilig besteed goot steeds uerder $i. KA aonpa ens; lOverbelastir BBC BIGGLES: TERUGKEER VAN HAWK Interne leerlingen Silvester kleurexperts bespelen het kleurengamma virtuoos! TTi APOTHEEK-HULP Herberg „Albervïlle" Wim van IJzendoorn Wim van IJzendoorn centrale verwarming HUVEKO wasautomaten vaatwasmachines strijkmachines wasdroger befaamde fabrikaten van een wereldconcern met de degelijke garantie van, de importeur Een van ruim 2.000 rij-zuinig-centra... ...stopplaatsen voor automobilisten, die op hun auto willen bezuinigen zonder één km minder te rijden. U ook? Tank rij-zuïnïg-benzïne: Esso Extra, de tijger die uw tankinhoud omzet in extra energie voor extra kilometers. En neem rij-zuinig-motorolie: de onver woestbare Uniflo, die blijft beschermen, 'n Bewijs? Minder olieverbruik! Esso Extra benzine en Uniflo motoroiie sparen uw auto, besparen u geld! computertje f» Joop de Fey Een weekend of avondfe „uit" naar Te koop in WEST-BRABANT GROOT GARAGEBEDRIJF P. v. Est, Rotterdam Automobielverkoop 18 DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 M, \.,i Binnen 3 weken uw compleet door ons geïnstalleerd, voor 19 cent per k, cal. Bij zelfbouw voor 15 cent per k. cal. CENTRALE VERWARMINGS INDUSTRIE Kantoor, Magazijn en Showroom, Armehoef- straat 11, Boxtel, telefoon 04106 - 3898. kunnen worden geplaatst op de volgende afdelingen van ons internaat Lagere school (5e en 6e klas); Lagere Technische school; Lagere Tuinbouwschool; Mavo; Ulo A en B; Havo; Atheneum; HBS A en B; Opleidingsschool voor onderwijzers. Een prospectus wordt u gaarne toegezonden. Instituut „SAINT LOUIS", Oudenbosch. Tel. 01652-27 51. Toonaangevende kleurexperts componeerden in samenspel vooraanstaande dessinontwerpers de ongeëvenaarde collectie Silvester-tapijt, die qua uitgebreidheid, veelzijdigheid en kwaliteit haar's gelijke niet heeft. Een meesterlijk assortiment, vol sfeer. Sfeer heeft geen bepaalde prijs... sfeer heeft alleen een onschatbar» waarde. Daarom ziet het Silvester tapijt er zo veel duurder uit dan het in werkelijkheid is. Uw Silvester-leverancier, herkenbaar aJ onderstaand embleem, de „Silvester-sfeersleutel" - toont li gaarne onze collectie en adviseert U desgewenst bij het scheppj» van uw hoogstpersoonlijke noot met Silvester. Verkrijgbaar vamj f 85.- op kamerbreed. Vraag onze gratis brochure „Silvester brengt sfeer in huis". Houdt U van de sfeervolle ballroom muziek in de stijl van Victor Silvester Wij lieten een speciale Silvester L.P. maken met 12 geweldige dansnummers. Zendt U een papieren rijksdaalder in een envelop naar Silvester Veenendaal, Postbus 83 en U ontvangt omgaand de langspeel plaat en de full colour brochure „Silvester brengt sfeer in huis". i''i; BROWN BOVERI BROCHURES OP AANVRAAG GRATIS IMPORTEURGEBR. TIMMERMANS N.V., KESSEL CBIJVENLOl metEsso (Van onze verslaggever) AMSTERDAM Het is errassend en tegelijk droe- jg te zien hoe weinig zich nen bekommert om de eestelijk overbelaste mens iroeger spraken we er schan- 'e van, als een arbeider li. mnelijk te zwaar werd be ,t. Die tijd is voorbij, want achines en apparaten heb- en in belangrijke mate over. •enomen wat in het verleden !e spieren moesten verrich- tn. Het probleem heeft zich verplaatst naar de witte lorden, maar daarover ont- raf weinig opwinding, hoe- tel deze zaak zeker zo ern- lig is". Aan het woord is een man, die c zich wel over opwindt en er ;ch wel zorgen over maakt: Jo in Wilhelm Hendrik Kalsbeek. Is directeur van het laborato- ium voor Ergonomische Psy- iologie T.N.O. te Amsterdam aakt hij er zelfs een levens- 'erk van, na te gaan, tot hoe- r men de mens geestelijk kan lasten en welke belasting be- alde taken betekenen. „We moeten nu eens ophouden iet het creëren van taken en deze '.rvolgens zonder meer aan de iens op te dragen. Het werk moet \n de mens worden aangepast. Niet mens aan de te verrichten werk- imheien." jVoor dr. Kalsbeek staat het zon- ■er meer vast, dat de moderne mens Teelal geestelijk wordt overbelast, liet voor niets droeg hij in 1967 Bn proefschrift, waarmee hij doc tor in de sociale wetenschappen I °P „Aan de overbelaste pens Proefnemingen op zijn la boratorium hadden al aangetoond, i t u de verkeerde richting uit at. Veel moet er nog geëxperi menteerd worden op het gebied van in ?rs°nom'e. die volgens de voor- pnooeken wordt omschreven als 15e nieuwste wetenschap, die aaii- smig van werk en werkomstan- yneden aan de mens beoogt." wetenschappelijke ach- rêfronn Wem.ig wetenschappelijk bn.i- ln onze hersens ^WwCOmputertje"' om met dr. imaffnv, uspijeken geschiedt in- Ct inl ndeling" Enerzijds latie ho u11??1611' wat er aan infor- 'iigen arl"ii is voor onze zin" gen anderzijds moet, als reactie fe ?*Lbmnengekomen informatie h hand„r W°5en gestuurd naar pn van °Pnamevermo- let nipf u mens is zeer groot zij K" 0^Tïrkt' maar het „stuur- "Paciteit Dp s een bePerkte Iciteit wnSn ™vaag van die ca- ard van de t Plet bePaald door de Pi of dnn RVer"chten handelin- Sens of mprn het intellect va" de «eeérde hanrl^0"11186 of gecom- Sn, of mp„ gen moet verrich- offlme of mpJ8- ??,ken beeft met f caPaciteit^a v? gente mensen, m is beperkt Ultgaande ka nwel geii?k rfa» i V0(ïr tedereen eiPe odk enkel vnnR^anaa is in prin" Pee dingen tp„ v?; men kan Seen pén der hanripf- doen, tenzij Mgheid«en routine- hestal niet Zelfs dat luk* bng om derecahpeae?tde mens de nei" Pan6e kanaal Yan het uit breken. Men i,Plaf geheel aan te [an ten behoeve enige reserve ^belasting De8" een eventuele tenkwaadin eenTa "««elrt er Fasting Want ?en tijdelijke piek- *YIst die ma?Lda^rvoor heeft men fe» de weritnmc» j1" voor velen t*n aard dat™ 'dlgheden van P hoogste gra™d V°!?rt2Urend tot fe 0noPboudel1jk irdtabelast' dat m de reserves |gkmeanteërdeal!ee? tijdens de ge- l«°rir 6n te &ren'-maar 00k rat' die nog een zlJn er heel tehuis nemen ofV? werk mce - De zaak met aparte sfeer - Prima Hollandse keuken - Ondanks BTW zeer bil lijke prijzen. EIGENAAR Alphensebaan 14, Chaam Tel. 01694 - 586 APOTHEEK HEIDEMA vraagt meisje of vrouw, liefst voor hele dagen o.a. schoonhouden apotheek, koffie en thee verzorgen, magazijn. Wilhelminastraat 2, Breda. Tel. 38279 Kosteloos Op 19 maart is door onder getekende uitgebracht een exploit ten verzoeke van Jeanne Josephine Baart, wonende te Tilburg, onder meer te dezer zake woon plaats gekozen hebbende te Tilburg, aan de Fabriek straat nr. 5, ten kantore van de advocaat en pro cureur Mr. G. J. M. Man- naerts, bij welk exploit on der betekening van het daartoe betrekkelijke stuk, Marinus Fredericus Der- wort, zonder bekende woon- of verblijfplaats in het Koninkrijk en zonder bekende woon- of verblijf plaats elders, is gedag vaard om op dinsdag 27 mei 1969, des voormiddags om tien uur, vertegen woordigd door een procu reur, te verschijnen ter openbare civiele terecht zitting van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Breda, alsdan en aldaar gehouden wordende in een der loka len van het Paleis van Jus titie, gelegen aan de Kloos terlaan nr. 46 te Breda. De vordering strekt tot echtscheiding subsidiair scheiding van tafel en bed met nevenvorderingen. M. H. PIETERS Gerechtsdeurwaarder, Nieuwe Boschstraat nr. 26, Breda. OPROEPING De Griffier der Arrondis sementsrechtbank te Bre da roept op, ingevolge be velschrift van de heer Pre sident van gemelde recht bank d.d. 19 maart 1969,: Johannes Petrus Hendricus van Oort, gewoond heb bende te Breda, thans zon der bekende woon- of ver blijfplaats, om te ver schijnen voor genoemde heer President in het Ge rechtsgebouw aan de Kloosterstraat 46 te Breda, op woensdag 2 april 1969, des voormiddags om 11 uur, zulks ter fine van verzoening met zijn echt genote Antoinette Catha- rina Ravestijn, wonende te Breda, die een verzoek schrift tot echtscheiding, subsidiair scheiding van tafel en bed heeft inge diend. Breda, 19 maart 1969. De Griffier der Rechtbank voornoemd: Mr. R. P. E. Dahmen OPROEPING De Griffier der Arrondis- esmentsrechtbank te Breda roept op, ingevolge bevel schrift van de heer Presi dent van gemelde recht- d.d. 19 maart 1969,: Adria- na Catharina Maria Broe ken, gewoond hebbende te Breda, thans zonder be kende woon- of verblijf plaats, om te verschijnen voor genoemde heer Presi dent in het Gerechtsge bouw aan de Kloosterlaan nr. 46 te Breda, op woens dag 2 april 1969, des voor middags om 11 uur, zulks ter fine van verzoening met haar echtgenoot Mar- tinus Kools, wonende te Etten-Leur. die een ver zoekschrift tot echtschei ding, subsidiair scheiding van tafel en bed heeft in gediend. Breda, 19 maart 1969. De Grifier der Rechtbank voornoemd: Mr. R. P. E. Dahmen. Bij vonnis van de Arron dissementsrechtbank te Breda d.d. 4 maart 1969 is uitgesproken ten name van de gemeente Rucphen de onteigening in het be lang der volkshuisvesting van I het perceel kada straal bekend gemeente Rucphen, Sectie M num mer 487, groot 0.34.50 ha en II het perceel kada straal bekend gemeente Rucphen Sectie M num mer 488, groot 0.34.60 ha. Breda, 18 maart 1969. De Officier van Justitie Mr. R. H. F. H. M. Grasso. gelegen in bosrijke omge ving aan de weg Chaam- Alphen N.-B. met grote auto-showroom, magazij nen, werkplaats en servioestaitiion, twee kantoren, vrije benzinepompen super en normaal, plus woonhuis, telefoon aanwezig. Direct te aanvaarden. INLICHTINGEN: TEL. 010 - 288788 b.g.g. 010 - 281935. Wolfskuilseweg 98 Nijmegen Tel. 08800-71365 Voor al uw occasions met garantie en service. Wij zijn nummer twee op het gebied van oc casionverkoop, daarom doen wij ons uiterste best voor U Renault R 10 major type 1968 plm 15000 km als nieuw. Renault R 16 GL 1966 als nieuw. Daf 55 de luxe 1968 plm 22.000 km als nieuw. Daf 44 plm. 23.000 km als nieuw. Citroen Ami 6 break commerciale 1967 als nieuw. Fiat 124 sport coupé 1967 plm 23.000 km als gloednieuw. Fiat 124 de luxe 1967 als nieuw. Fiat 124 1966 prima staat. Fiat 1100 1965 prima staat. Fiat 600 jagst 1966 als nieuw. Fiat 600 D 1965 prima staat. Fiat 600 D 1964 prima staat. Opel Record 1900 1967 met radio en pookversnelling, als nieuw. Opel Rekord 1700 1965 vier deurs prima staat. Opel Rekord 1700 1965 met schuifdak en pook versnelling. Opel Kadett caravan 1964 prima staat. Ford Taunus 17 M super 1967 plm. 30.000 km als nieuw. Ford Taunus 17M 1964 prima staat. Ford Taunus 12 M coupé 1967 als nieuw. Ford Taunus 15 M 1967 plm. 40.000 km als nieuw. Ford Taunus 12 M 1300 motor 1967 als nieuw. Ford Taunus 12 M 1967 als nieuw. Ford Taunus 12 M Combi 1966 als nieuw. Ford Taunus 12 M 1965 oouibi prima staart. Ford Corsair 1965 als nieuw. Ford Corsair 1964 prima staat. Ford Cor tina 1500 de luxe 1967 als nieuw. Volkswagen 1300 1966 als nieuw. Volkswagen 1300 1965 prima staat. Volkswagen 1600 Variant 1967 als nieuw. Volkswagen Variant 1963 prima staat. Volks wagen Karmann Ghia 1600 L 1966 als nieuw. Volkswagen 1200 type 1964 met schuifdak prima staat. Volkswagen 1200 1962 prima staat. Simca 1000 L 1967 als nieuw. Simca 1000 1964 prima staat. Simca 1000 1963 prima staat. Simca 1100 GLS 1968 als nieuw. Simca 1500 tourist 1965 ails nieuw. Triumph 1360 saloon 1968 als nieuw. Triumph Herald 12/50 1967 als nieuw. Vauxhall Viva 1965 prima staat. Vauxhal Viva 1964 pri ma staat. Vauxhall Victor 1965 prima staat. BMW 1800 T.I. 1965 prima staat. BMW 700 LS 1963 prima staat. Mercedes 200 D 1968 plm 50.000 km als nieuw Trabant 601 Combi 1967 als nieuw. Audi 1966 ails nieuw. Goggo Isar 1964 prima staat. Peugeot 404 1967 als nieuw. VERKOOP SPECIAAL Mercedes 200 D diesel plm 50.000 km 1968. Fiat 124 Coupé 1967 plm. 23 000 km NSU R./0 80 1969 nieuw. Ford Taunus mann Ghia. Triumph 13/60 1968. Alfa Romeo 12 M Coupé 1967. Volkswagen 1600 L 1966. Kar- 2600 Sport Sprint. BUSJES EN BESTELWAGENSVolkswagen Pic-Up 1965. Ford Transit FT 900 1967 laadver mogen 1000 kg. Daf 750 gesloten bestel 1967. Renault Coulette 1962 laadvermogen 1100 kg. Vrachtwagen Bedfort diesel 1961 met open laad bak laadvermogen 4250 kg. 1966. Ford Taunus Combi 1965. Opel Kadett 1964 STATIONCARS Volkswagen Variant 1600 1967. Simca 1500 Tourist 1965. Ford Taunus Combi Caravan. Bromfietsen en motoren kunt u bij ons inleveren regelmatige voorraad. INRUIL WAGENS GOEDKOOP: Volkswagen '59 950— Fiat 500 1960 300,—, Opel Caravan 1961 950,— BMW 700 LS 1963 1400,— Renault R8 1964 1250,Renault Dauphine 1960 125,Daffodil 1964 met plaatschade f 1000, Opel Rekord 1960 700,—. Caravan Kip 5-per- soons even gebruikt 3500,Financiering mo gelijk. Londen taxi 2750, Deze en meerdere auto's zijn iedere dag te be zichtigen van 09.00 tot 20.00 uur. Zaterdag en zondags tot 18.00 uur, en worden desgewenst kant en klaar afgeleverd dus met overschrij ving kenteken, belastingkaart, financiering met en zonder aanbetaling. 3 mnd. schriftelijke ga rantie en service, inruil van bromfiets, motor of scooter mogelijk. Komt U met trein of bus, U wordt afgehaald. Wij zijn te bereiken vanuit richting Breda, in Nijmegen 3de stoplichten links dan plm. 1000 meter rechtdoor. Koop nu ook uw auto bij Wolfskuilseweg 98 Nijmegen Tel. 08800-71365.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 18