Belangstelling voor Duitse t.v. hier toch niet zo groot UL«P Kijk naar tussen haakjes j A Stlldio, KRO's programmablad, vertoont komende week: Hart aar garantie Schoen Honds Chinees Vondst (S)limmerick Gering Zwartkijkers! aangifte formulier Concurrentie Dan kijkt u gerust! verdienen. 'opvorm. fde. Luister naar NEDERLAND I NEDERLAND II BELGIë (NEDERL.) BELGIë (FRANS) DUITSLAND I DUITSLAND II NEDERLAND II BELGIë (NEDERL.) BELGIë (FRANS) NEDERLAND I Wilt u Studio elke week in de bus? Schrijf dan naar: KRO, Antwoordnr. 93, Amsterdam. (Geen postzegel!) DUITSLAND I DUITSLAND II ?en.. Maak ons SidW 'atmeeris de tansSig\0;tnrfl°PPt taP«t I T. DE STEM VAN ZATERDAG 22 MAART 1969 23 (ADVERTENTIE) (Van onze radio- en t.v.-rcdactie) HILVERSUM Nederlandse televisiekijkers, die ook het Duit se televisieprograma kunnen ont vangen, keken in de week van 5 tot en met 11 januari ongeveer zesmaal zoveel naar Nederlandse als naar Duitse programm's. Dit resultaat stemt goeddeels overeen met een eerder verricht onder zoek naar de belangstelling voor Duitse programma's. Aldus blijkt uit een rapport van de afdeling studie en onderzoek van de NTS, dat gebaseerd werd op het continu programma-onderzoek", in opdracht van NRU/NTS uitgevoerd door Intomart. Op dit moment kunnen de Duitse tvzenders door ongeveer 40 procent van alle Nederlandse tv-bezitters thuis worden gevolgd. De gemiddelde tijkdichtheid voor het Nederlandse programma bij personen die wel en niet Duitsland kunnen ontvangen liep weinig uiteen, nauwelijks 32 te genover 36 procent. De gemiddelde kijkdichtheid voor het Duitse programma was 5 procent bij de Duitsland-ontvangers. De NTS tekent hierbij aan, dat een gemiddelde kijkdichtheid van 5 procent voor de Duitse zenders niet betekent, dat slechts 5 procent van degenen, die Duitsland kunnen ont vangen, ooit op de Duitse zenders afstemt. Het ligt voor de hand, dat een veel groter aantal van hen af en toe Duitsland inschakelt. Alleen, zij doen dit gemiddeld met niet meer dan 5 procent tegelijk. De vrijwel gelijke totale kijkdichtheid van de wel- en de niet-Duitsland ontvangers bete kent, dat de (geringe) kijktijd die aan de Duitse zenders wordt be steed, voor 't grootste deel ten koste ging van de belangstelling voor het Nederlandse programma. Relatief veel wordt naar Duits land gekeken op momenten, dat de Nederlandse zenders niet in de lucht zijn. Dit gold bijvoorbeeld voor een speelfilm op zondagmiddag via Duits land 1 (16.45—18.20 uur), die een kijkdichtheid had van 17 procent en voor „Die Sportschau", op zondag (18.2019.00 uur) en op zaterdag (17.4518.30 uur), die door resp. 14 en 11 procent van de personen die Duitsland kunnen ontvangen, werden gevolgd. Ook Bonanza op zondagmid dag (van 17.25 tot 18.15 uur via Duitsland 2) had een relatief grote belangstelling: 13 procent. Kijkgeld betalen moeten we allemaal. Dat staat in de wet. Wees verstandig en vraag een aan. Dat doet u zo Schrijf uw naam en adres achter op een lege envelop en stuur die - zonder postzegel - aan In de gevallen, waarin het Duitse programma duidelijk als concurre rend moest worden beschouwd, wa ren het alleen films en enkele amu sementsprogramma's die tot een voor keur bij de kijkers hebben geleid. In die gevallen kwam de kijkdichtheid echter nimmer boven de 15 procent. Tenslotte bleek uit een publieks analyse, dat het vooral de jongeren waren, die een relatief grote voor keur voor het Duitse programma aan de dag legden. VANWEGE hun verdiensten jegens de Franse muziek zijn Nederlandse misici onderscheiden door de Franse academie van kunsten en wetenschap pen. De robijnen medaille was voor dirigent Phons Dusch ,te Rotterdam en de Haagse organist Jan Schmitz. De zilveren medaille voor dirigent Cor Olthuis te Amsterdam en dirigent Peter Schnitzeler te Roermond. Deze onderscheidingen zullen op 27 april in Parijs, aan hen worden overhandigd. ats om- is. Een BTW) DEL N.V. Zaterdag 22 maart HILVERSUM 1 402 M VARA: 12.15 Stereo: Accordeon- muziek (gr.) 12.26 Med. t.b.v, land en tuinbouw 12.29 Tussen start en fi nish: act. sportr.ws 13.00 Nws. 13.11 Vara-Varia 13.15 Stereo: Tijd voor teenagers 13.50 Uitlaat, programma voor twintigers 14.25 Stereo: Lichte muziek voor de jeugd. NRU: 14.45 Radio Jazz Magazine 15.20 Frar.s - Duits - Engels: een luisterprogram ma (16.00-16.02 Nws.) VARA: 16.30 De Scala 1910-1918: opera-aria's (gr.) 17.25 Radioweekjournaal 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.16 Commentaar op het nieuws 18.22 Licht instrumentaal trio 18.45 Feest der herkenning: ver- zoekplatenprogramma van moderne en klassieke muz. (gr.) 19.30 Nws. 19.35 Artistieke staalkaart 20.15 Stereo: Semi-klassieke kamermuz. (opn.) 20.55 Lichte grammofoonmuz. 21.25 Stereo: Voor je zorgen en van je houden, monoloog 22.00 Stereo: Metropole-orkest: amusementsmuz. 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.42 Bis: hoogtepunten uit de programma's van de afgelopen 14 dagen 23.15 Ste- reo: Lui luisteren: licht gevarieerd platenprogramma 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 2 298 M KRO: 12.00 Stereo: Lichte gram mofoonmuz. 12.14 Marktberichten. Overheidsvoorlichting: 12.16 Werk en Welzijn, uitzending van het mi nisterie van Sociale Zaken en Volks- I gezondheid. KRO: 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinbouw 12.30 Nws. 12.41 Act. 12.50 Zonder grenzen: rubriek over missie en zending. NRU: 13.00 Vliegende schijven: platenprogram ma voor de militairen KRO: 14.00 P.M.: weekblad met veel plaatjes (16,00-16.02 Nws.) NRU: 16.30 Bezig met muziek, muzikale informatie en muziek voor tieners 18.19 Uitzending van de Politieke Partii Radicalen 18.30 Nws. 18.46 Act. 19.05 Stereo: Ou de gewijde muziek (gr.) 19.10 Eucha ristieviering 19.30 Sjook: jongeren programma 20.00 In antwoord op uw schrijven: verzoekplaten programma 21.50 Vrijbuitelingen: muzikale en andere herinneringen 22.00 Liedjes in hun mars: liedjesprogramma 22.30 Nws. 22.40 Overweging 22.45 Stereo: Goal: muzikaal sportprogramma m. commentaren, reportages en gekrui de nieuwtjes 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 3 240 M EN FM NRU: 12.00 Nws. 12.03 Skivatoon: informatie over nieuwe langspeelpla ten NCRV: 13.00 Nws. 13.03 Family partij: licht muziekprogramma (opn.) 14.00 Nws. 14.03 Nee, we noemen geen namen: licht platenprogram ma (15.00 Nws.) 16.00 Nws. 16.03 Four o'clock tea: gevarieerd muz.- programma (gr.) 17.00 Nws. 17.02- 18.00 Hier en nu: wekelijkse sport- show met lichte grammofoonmuz. BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Gevarieerde muz. (12.40-12.45 Weerber., med., progr.- overzicht, en SOS-berichten voor de schippers) 12.55 Buitenlands pers overzicht 13.00 Nws., weerber. en dagklapper 13.20 Gev. muz. 14.00 Nws. 14.03 Noord en Zuid 15.00 Nws. 15.03 Grammofoonplatenprogramma 16.30 Lichte orkestmuz. 17.00 Nws., weerber. en med. 17.10 Concert 18.00 Nws. 18.03 Culturele kroniek 18.10 Klankbeeld 18.30 Franse les (herha ling) 18.32 Lichte muziek 18.45 Sport kroniek 18.52 Taalwenken (herh.) 18.55 Grammofoonmuz. 19.00 Nws. en berichten 22.15 Jazzmuziek 23.00 Nws. 23.10 De tuin van McLuhan 23.40-23.45 Nws. Zondag 23 maart HILVERSUM 1 402 M VARA: 8.00 Nws. en socialistisch strijdlied 8.18 Voor het platteland 8.30 Weer of geen weer: gev. pro gramma (9.00 Sportmed.) Humanis tisch Verbond: geen woorden maar daden, door de heer G, J. den Besten IKOR: 10.00 Kir.derdienst 10.30 Dienst van Schrift en Tafel, te Delft 11.30 Vraag en antwoord 11.40 De Open Deur. AVRO: 12.00 Muzikaal Ont haal: bonte muzikale show 13.00 Nws. 13.07 De toestand in de wereld, lez. 13.16 Radiojournaal 13.25 INFO: maandelijks advies- en informatie rubriek 14.00 Stereo: Metropole or kest: amusementsmuz. (opn.) NRU 14.30 Radio Filharmoniesch Orkest: klassieke en moderne muz. (opn.) (In de pauze: plm. 15.10-15.30 Tot beter begrip, een cursus muziekluis- teren) 16.00 Stereo: Klassiek strijk kwartet (gr.) VARA: 16.30 Stereo: Strijkorkest 17.00 Stereo: Vibrato: platenprogramma voor stereoliefheb bers 17.30 Voor de jeugd 17.50 Nws. NRU: 18.05 Med. 18.10 Langs de lijn: sportreportages en -uitslagen. VARA: 18.30 Vrij Entree: cabaretprogram ma. NRU: 18.50 Bij nader inzien: journalistenforum. VPRO: 19.30 Nws. 19.35 Viool en piano: klassie ke muz. 20.00 In-Druk: maandelijkse informatie over publikaties op ve lerlei gebied. AVRO: 20.30 Stereo: Superclean dream machine: licht gevarieerd platenprogramma 21.30 Stereo: Radio Filharmonisch Or kest: moderne en semi-klassieke mu ziek 22.30 Nws. 22.40 Radiojournaal 22.55 Stereo: 't Mag geen naam heb ben: licht gevarieerd platenprogr. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 2 298 M KRO: 8.00 Nws. 8.15 Stereo: Ba- dinerie: oude en klassieke muz. (gr.) 9.00 Nws. ei. waterstanden 9.15 Ste reo: Laudate: oude en klassieke ge wijde muz. (gr.) 10.00 Eucharistie viering 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Am sterdamse Politiekapel: amusements muz. (opn.) 11.47 Buitenlands com mentaar 11.57 Med. NCRV: 12.00 Tot ziens in Jeruzalem: bijbelse quiz 12.40 Stereo: NCRV-Vocaal Ensem ble: oude en moderne gewijde muz. 13.00 Nws. 13.07 Voor de jeugd 13.30 Kerkorgelconcert: klassieke en se mi-klassieke muziek (opn.) 14.10 Het liefdesthema ir, de wereldlitera tuur: literair programma. NRU: 14.30 Langs de Lijn: sportreporta ges en -beschouwingen. CVK: 17.00 Gereformeerde kerkdienst 18.00 Con vent: kerkelijke magazine. IKOR: Avondmaal eucharistie en marionet ten, beschouwing 18.45 Kerk veraf en dichtbij. NCRV: 19.00 Nws. 19.07 Stereo: Musica Sacra: oude gewijde muz. (gr.) 19.30 Kerkeweek in het geding, lez. 19.45 Stereo: Weens Fil harmonisch Orkest: klassieke muz. (gr.) 20.05 Kerkliederen. KRO: 20.30 Stereo: Stereoklub: muzikale en technische tips voor stereofans 22.00 Kruispunt: kerkelijke magazine 22.30 Nws. 22.40 Overweging 22.45 Audio: muzikale informatie voor kenners en liefhebbers 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 3 240 M EN FM AVRO: 9.00 Nws. 9.02 Drruit..: licht platenprogramma 10.00 Nws. 10.02 Juist op zondag 11.00 Nws. 11.02 Muziek Mozaïek VARA: 12.00 Nws. 12.02 Met vriendelijke groeten: ver- zoekplatenprogramma 13.00 Nws. 13.07 NAR: Nederlandse Artiesten Revue. NRU: 14.00 Nws. 14.02 Ro- me-Ankara-Madrid; programma voor gastarbeiders 15.00 Nws. 15.02 Ra bat - Athene - Warschau: progr. voor gastarbeiders. AVRO: 16.00 Nws. 16.02 Muziekkantjes: licht ge varieerd muziekprogramma (opn.) 17.00 Nws. 17.02 Radiojournaal 17.05-18.00 Popparty. BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Licht muziekprogr. 13.00 Nws. weerber., med., programmaoverz., dagklapper en SOS-berichten voor de schippers 13.20 Opera- er. belcan toprogramma (14.00 Nws.) 15.00- 24.00 Wegwijzers voor de automobi listen 15.30 Sport en muz. (17.00 en 18.00 Nws.) 18.30 Katholiek-godsdien stige uitzending 19.00 Nws. en weer bericht 19.30-23.40 Gev. programma (22.00-22.10 Nws. en ber., 23.00-23.10 Nws.) 23.40-23.45 Nws. Maandag 24 maart HILVERSUM 1 402 M VARA: 7.00 Nws. en ochtendgym nastiek 7.20 Socialistisch strijdlied 7.23 Stereo: Uitgeslapen: lichte gr.- muziek en reportages (7.30-7.35 Van de voorpagina). VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nws. er. act. 8.20 Stereo: Uitgeslapen (vervolg) 9.00 Stereo: Cleveland Orkest: semi-klas sieke, moderne en klassieke muz. (gr.) (9.35-9.40 Waterstanden) 10.00 Voor de vrouw. NRU: 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Radio Kamerorkest en zangsolisten: moderne muziek. HILVERSUM 2 298 M KRO: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord 7.15 Badinerie: klassieke en moderne muz. (gr.) (7.30 Nws., 7.32 Act., 7.50 Overweging, 8.00 Nws.) 8.30 Nws. 8.32 Voor de huisvrouw (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huis vrouw) NRU: 10.00 De komende week in het Nederlandse muziekle ven. KRO: 11.00 Nws. 11.02 Voor de zieken 11.30 Bejaardenprogramma 11.55 Med. HILVERSUM 3 240 M EN FM NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Fit: licht platenprogramma 10.00 Nws. 10.03 Popstation (11.00 Nws.). ZATERDAG 09.30 TELEAC 16.00 NIEUWS 16.02 DAGJE OUDER Programma voor ouderen 17.00 KOMTDATZIEN, KOMTDAT- ZIEN. Televisiespel voor de jeugd van Jaap ter Haar 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 NIEUWS 19.07 RAWHIDE. Westernfeuilleton 20.00 NIEUWS 20.20 MUZIEK OM NAAR TE KIJ KEN. Amusementsprogramma rond het Metropole Orkest o.l.v. Dolf van der Linden met medewerking van o.a. Elly Nieman en Rikkert Zuider- ^eld en de Swingle Singers 21.00 FEB SECONDE WIJZER. Quiz o.l.v. Berend Boudewijn 21.50 DE CLOWN. Programma over en in het variété met Annie en Gino Fratellini, Rexis en Johnny Kraaykamp 22.40 ACHTER HET NIEUWS 23.05 NIEUWS 23.10 PAARDESPORT. Samenvat ting van het concours-hippique te Den Bosch 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 NIEUWS 19.03 SCALA 19.30 VRIJDAG DE DERTIENDE. Vormen van bijgeloof 20.00 NIEUWS 20.20 MAANDELIJKS. Documentai re over de wil tot samengaan, die leeft bij de groeperingen van de politieke jongerenor ganisaties 21.20 DE PRIJS IS HOOG. Korte speelfilm, waarin een profes sor bij zijn plannen om drie miljoen dollar te veroveren, buiten de waard (in dit geval inspecteur Zarilla) rekent 22.05 BLIKOPENER. Magazine voor kunst en cultuur 22.50 NIEUWS 14.00 IJSHOCKEY Canada—Zweden 16.00 TECHNISCH EN WETEN SCHAPPELIJK ENGELS 16.30 NOTEN EN TONEN 17.00 VOOR BOER EN TUINDER 17.30 NEGERKUNST 18.50 ZANDMANNETJE 18.55 HUCK FINN 19.20 AUTORAMA 19.50 KEURIG FRANS 19.52 ZOEKLICHT 20.00 NIEUWS 20.25 WIJ, HEREN VAN ZICHEM. Feuilleton naar Ernest Claes 21.05 SHOWPROGRAMMA 21.45 ECHO 22.15 GEHEIME OPDRACHT Politiefeuilleton 23.05 NIEUWS 14.55 RUGBY Frankrijk—Wales 16.30: IJSHOCKEY FinlandUSA 18.25 NIEUWS 18.30 PROMOTION 19.00 LA PROIE POUR L'OMBRE 19.25 BONHOMMET ET TILAPIN 19.30 LE JARDIN EXTRAORDI NAIRE 20.00 JOURNAAL 20.30 UN GRAIN DE FOLIE 22.10 BERLIJN: GRAND GALA DU DISQUE 1969 23.10 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.15 AUF INS METROPOL Muzikale show 21.55 URAUFFüHRUNG DEUT- SCHER SCHLAGER 22.25 LOTTO 22.30 JOURNAAL 22.50 STRASSE DES TODES Speelfilm 13.45 PROGR.-OVERZICHT 14.15 AQUI ESPANA Amusementsprogramma 14.58 NIEUWS 15.00 HALLO, FREUNDE Jeugdprogramma 15 30 FAHRTEN INS ABENTEUER 15.50 CSUTAK UND DAS GRAUE PFERD. Speelfilm 17.05 NIEUWS 17.15 LaNDERSPIEGEL 17.45 DAKTARI. Feuilleton 18.45 SING NICHT, SCHIESS Western-musical 19.45 NIEUWS 20.15 SO WAR MAMA Spel van John van Druten 21.50 DAS AKTUELLE SPORT STUDIO 23.10 NIEUWS 23.15 BARFUSS DURCH DIE HöLLE 18.50 19.00 19.10 19.35 20.00 20.40 21.20 22.00 22.30 22.34 DE FABELTJESKRANT JOURNAAL KLEINE MENSEN HEBBEN GROTE WENSEN (in kleur) HET SPOOK EN MEVR. MUIR: „Liefde met kiespijn". OLD TIME MOVIE CLUB HENK VAN ULSEN OVER HENK VAN ULSEN SPORTLIGHT HONKBAL SERGE LAMA: Vanuit het Theater Kunstmin te Dor drecht het eerste deel van zijn tour de chant. TWEEDE JOURNAAL SLUITING 11.00 14.30 15.00 15.15 17.10 18.15 18.30 19.00 20.00 20.15 20.40 22.30 23.15 11.40 EUCHARISTIEVIERING VOOR BOER EN TUINDER POLY IN PORTUGAL BINNEN EN BUITEN MUZIEK VOOR JONGE MENSEN. Vandaag: Charles Ives, een Amerikaans pionier KLEIN, KLEIN KLEUTERTJE SPORTREPORTAGE HET VOORGEVOEL JOURNAAL SPORTWEEKEND LA BOHèME Opera van G. Puccini, uitge voerd door solisten, Koor en Orkest van de Scala te Milaan WERELDKAMPIOENSCHAP PEN IJSHOCKEY TE STOCK HOLM Canada-Tsjechoslowakije JOURNAAL ZONDAG 14.15 TELEAC: „Nieuw systeem voor omzetbelasting", les 14 (BTW) 15.00 JOURNAAL 15.02 WEEKJOURNAAL 15.25 WEGENINFORMATIE DIENST 15.30 OPENBAAR KUNSTBEZIT (in kleur) 15.45 MATINEE (De verrekijker, de bosbrigadiers, Natte his, Toto uitslagen en Wat doe ik voor de kost?) 17.00 KERKDIENST (Ger. kerk Al phen a.d. Rijn) 18.00 PAARDESPORT 18.55 DE FABELTJESKRANT 19.00 WOORD VOOR WOORD 19.05 VIA HUMANA: rondetafelge- sprek 19.30 SPORT: van het afgelopen weekend 20.30 JOURNAAL 20.35 PARIJS OP MUZIEK (in kleur) showprogramma 21.40 KUNSTGREPEN 22.05 EXTRA SPORTPROGRAMMA „AVRO-cross" 22.20 PAUZE 22.40 WERELDKAMPIOENSCHAP IJSHOCKEY! Canada-Tsjecho slowakije 23.10 TWEEDE JOURNAAL 23.15 SLUITING 12.30 13.15 14.30 15.00 15.05 16.00 17.30 19.00 19.05 20.00 20.25 20.30 21.20 23.20 FAIRE LE POINT WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN IJSHOCKEY: USA-USSR FéMININ PRéSENT L'AMI PUBLIC NUMéRO UN SPORTUITSLAGEN VISA POUR LE MONDE RENDEZ-VOUS DIMANCHE VOOR DE KLEUTERS SPORTPROGRAMMA JOURNAAL SUGGESTIONS LE PLUS GRAND CHAPI- TEAU DU MONDE LA BELLE HéLèNE, OPERET TE VAN OFFENBACH JOURNAAL (ADVERTENTIE) Spanje en het Eurovisie Songfestival: gesprek met de hoofdcensor van ae Spaanse TV 2 verhalen over 2 gecensureerden: protest zanger Raimon en cartoonist Chümez zingen voor het regiem - over de verboden grammofoonplaten en Salomé, de nietszeggende zangeres foto's van alle 16 festivaldeelnemers KRO in Biafra: artikel n.a.v. de reportage die een Brandpunt-team maakte in Nigerië en Biafra Hans Andreus: dichter voor jong en oud en om den brode Doe hetzelf-rubriek:vloerbedekking uitblik PoppeCast in kleur: sprekende foto van Tiny Tim. 20.00 JOURNAAL 20.15 DAMENQUARTETT T.v.-film v. Eberhard Fechner 21.45 CARTOON (kleur) Zwerf tocht dwars door de getekende humor met Loriot 22.30 IJSHOCKEY WERELD KAMPIOENSCHAP (kleur) Canada-Tsjechoslowakije 23.30 JOURNAAL 11.15 PROGRAMMA-OVERZICHT 11.45 FAGEN ZUR ZEIT 12.00 DAS SONNTAGSKONZERT 12.45 DIE DREHSCHIEBE 13.35 LASSIE T.v.-serie: Vondelingen. 14.00 GOLD IN EIS UND SCHNEE 14.15 UNSER TRAUTES HEIM (kleur) Kan men dan niet ein delijk eens rustig werken? 14.40 HEJ, PIPPI! 15.10 NIEUWS 15.15 DER OFFENE HIMMEL 2 De hemel opent zich 15.45 EDWIN 41-25 KOMMEN! (kleur) Politieagenten en an dere burger op de autosnelweg 16.20 INTERNATIONALE SKI- FLUGWOCHE IN PLANCIA 17.25 BONANZA (kleur) De nieuwe man 18.15 NIEUWS 18.30 10 JAHRE AKTION MISEREOR 19.00 SPORTJOURNAAL o.a.: Toto-berichten 19.45 NIEUWS 19.55 DRÜBEN 20.15 TROILUS UND CRESSIDA Spel van William Shakespeare 22.25 NIEUWS 22.30 ZUM TAGESAUSKLANG iorecabedrijven. nze vertegenwoordig Telefoon 01676-322 België 0LGENS Britse medici kan een mens inderdaad sterven aan een „ge- Zi' kwamen tot deze er] usle na ket bestuderen van het !T?-\van vijfduizend weduwnaars, twin?:,, L^as gebleken, dat een op de Za bln^?n zes maanden na de en dn/!11 z«n vr°uw zelf overleed aln bo, i van d'e mannen stierf Er cfl van een hartaandoening. ste ,on /Ven.,meer mannen in de eer vrouw "iaanden na de dood van hun SedLneftMtr0UWde mannen ln en MWhOlogische druk fenis g' vero°rzaakt door droe- riik kar/K Cen factor die belang- te met dodoirvRen,ntot een hartziek- dici, die hm h» ?fl.0.0P- aldus de me- het tw? ue™n5mgen Publiceren Of heil h Medical Journal". hebben zhlfntV0-0! de.T°™en geldt 1 n°S met onderzocht. Tenslotte zijn er altijd mensen die niet tegen hondse dingen opgewas sen zijn. is een^op£',,Krause uit Milwaukee ee" van zbn i g!erde kunstenaar. In fel Protester^ Werken wilde hii ciale wanWu !gen ,de huidige so- honden werk: vier nig 0p (febalsemd) kunstzin- staurd naar df g?.lggd' werd inge- üeg in het tentoonstel. door 66 Art Center- missie geweigerd 0nSteUmgScom" de Sriep'hftm?'61'611 wilden wel aan ze waren ba™ u ekennen' maar bliel£ te zeer 7 Werk het Pu" e zeer zou schokken. DE schoen, als een van de meest per soonlijke kledingstukken, draagt ook bij tot ons gevoel van persoonlijk welzijn als man of als vrouw. De twee polen van man en vrouw is het beeld, waarin erotiek geladen of ontladen wordt. De schoen speelt hierin een belangrijke rol. Deze schone filosofie plantte de mode-psycholoog dr. G. A. de Wit in de harten van zijn toehoorders, toen hij de toekomst van 'de schoen' aan hen onthulde op een bijeenkomst in Tilburg. Daar werden de prijzen uit gereikt aan de winnaars van de in ternationale schoen-ontwerpwed strijd. Dr. De Wit had nog heel wat meer te zeggen, zoals: „De man, die op vrijersvoeten in zijn pantoffels voor zijn aangebedene zou verschijnen, is bij voorbaat verloren. Hij kleedt zich met een schoen, die niet alleen ge makkelijk moet zitten etc., maar die vooral fungeert om uit te drukken dat hij als man iets betekent in de maatschappij. Dat hij niet de eerste de beste is, maar bijvoorbeeld: een geslaagd zakenman, een betrouwbaar ambtenaar, een erkend kunstenaar, of een technicus of vertegenwoordi ger, die meetelt in het bedrijf waar hij werkt." En dit stijlbloempje is ook niet slecht: „Voor de als vrouw bestaande mens is de noodzaak van bescherming van de voet tegen klimaat en plavei sel niet meer dan een excuus om door ting op de toegevoegde waarde uit' te rekenen. De Zwitser Jean Fouounis gelooft in een markt voor jukeboxes voor huiselijk gebruik. De Fransman Char_ les Copin heeft een manier gevonden om autowielen schokken te laten op vangen. De Zwitser Alberto Cadlini heeft een nieuwe band ontwikkeld, die gemakkelijk aan te passen is aan besneeuwde en beijzelde wegen. Uit Engeland (hoe kan het anders) komt de methode om thee een smaak je van mentol, citroen of gember te geven. Op het persoonlijk gemak afge stemd is de asbak van de Belg Hugo de Meijer, die aan iedere zak kan worden bevestigd, zodat hij nooit meer naar dit voorwerp hoeft te zoeken. De Zwitser Leo Krummenacher slaat met zijn inzending echter alles. Hij heeft een manier gevonden om voeten te wassen en te drogen zon der zich te moeten bukken. schrijven en te praten dan over de internationale monetaire problemen. Voordeel is misschien dat een za kenman moeilijk bij politieke kwes ties betrokken kan worden. Want zelfs de meest politiek-bewuste za kenman zal zich er wel voor hoeden zijn persoonlijke visie te verkondigen Mens Baby jong kindje t 3) >J 2on Ik uhhh hou van Holland, uhhhli klompen aanvoelen.... Dat kun je toch met je uhhhhh middel van haar schoenen symbo lisch te laten zien, hoe aantrekkelijk zij is als vrouw." UITvinders zijn mensen, die uit zijn op het eigen gemak en dat van ande ren, Op de achttiende uitvinders- beurs, die in Brussel wordt gehouden kan men ongeveer duizend ideeën uit 21 landen bewonderen. De Belg André Gruille toont een „vruchtbaarheidswaker" voor vrou wen. De Amsterdamse firma Niropa staat er met een zakrekenapparaat om snel de nieuwe Europese belas- HET Chinees zal de tweede han delstaal worden. In 1980 al. Dit voor spelt een Engels instituut. Het ad viseert de zakenlieden zich hierop reeds voor te bereiden. Niets te vroeg, als men bedenkt dat het Chi- neeas meer dan 50.000 symbolen kent. De westerse zakenlieden mogen dan trouwens voorzitter Mao wel dankbaar zijn dat hij in een poging de literatuur meer bekendheid te geven een moderne versie van het klassieke Chinees heeft ingevoerd met maar duizend symbolen. Ongelukkigerwijs zullen de zaken lieden echter voor de huidige tech nische terminologie uitdrukkingen moeten gebruiken van een paar eeu wen terug. Daarom zal het straks eenvoudiger zijn over metafysica te 4) Eenheid Saamhorigheid 5) 6) Vrede 'oldaan- heid Teken: Tien et Kruisteken als hij een taal moet gebruiken, die alleen al vier woorden nodig heeft om „parlement" te omschrijven (be- spreking-regeling-land- vergadering). Die symbolen zijn trouwens nog maar één onderdeel van de nacht merrie, Zelfs wanneer de zakenman alle pictogramman (symbolen voor voorwerpen) en alle ideogrammen (symbolen voor abstracte ideeën) kent, zal hij ook nog de woorden moeten leren uitspreken. De chef van het Engels instituut: „Ik denk niet dat de zakenlieden erg enthousiast zijn. Maar een op de vijf mensen in de wereld spreekt Chinees. Als het levenspeil in China omhoog gaat, zou dit land voor ons wel eens goede exportmogelijk heden kunnen bieden." Laten ze er dan eerst het Engels naar exporteren. ONZE wekelijkse limmeriekprijs van tien gulden gaat naar E. Rau-Aude- naerde, Van Voorst tot Voorststraat 52, Breda, die het volgende stuurde: Een zingende huisvrouw uit Groede die werd het zingen nooit moede Ze zong in de kroeg alles wat men haar vroeg dat kwam haar gezin niet ten goede De eerste regel voor de nieuwe lim- merick-strijd luidt: Een warme bakker in Breda.... Redactie: José Toirkens Bijdragen: Jacques Leveij

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 11