P.v.d.A. WIL DEBAT MET K.V.P. breda Auto over troeft openbaar vervoer BUITENLANDSE DRANKEN NU GOEDKOPER DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND EE STEM Grens „redt'' vluchtende overvallers rijgelaten ISternau: ffijn pas- »ort geef Vondeling schrijft Van der Stee Geen prijsstop voor huisartsen HAARWERK andaag in meer af Engeland beperkt boterinvoer „Dure" importeurs door de knieën bitterkoekjes JAMIN j?e jaargang tie voor eland Stommiteit Viltstift EERSTE FRANSE ONDERZEEëR KARAVAAN Vrouw (28) verdacht van poging tot vergiftiging JONGEN SLAAT OUDERS MET BIJL DOOD DOORBRAAK ONDER DRUK VOORDEEL Legerorder van 15 miljoen gulden bij Philips - no. 26075 tóeur. Dr. W. A. J. M. Harkx Itadacieur i L. Leijendekker LantoorBreda Reigerstr.16 Lfoof 27341. Postgiro 1114111 vrijdag 21 maart 1969 WEERBERICHT Zonnig Droog weer. Zonnige periodes. Zwakke tot matige oostelijke wind. Zelfde of hogere tempera turen. 0)Öti> ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT TEL. 8030 HULST. STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze correspondent) BERLIJN Vijf dagen voor lijn 22e verjaardag zakt hij I's avonds om half zes bij de Ne- ierlandse militaire missie te st-Berlljn onderuit. Drie en II ten half uur eerder hebben zes I Vopo's hem in straffe pas de Pari Marxallee in Oost-Berlijn ifsemareheerd. Rudi Sternau, medeplichtige aan mensensmok kel, is weer vrij man. „Maar het lerste jaar van zijn volwassen heid heeft hij mooi in de bajes [gezeten", mokt zijn vader, die ■Item is af komen halen. Dat is I niet helemaal waar. Van de twee ■jaar en negen maanden, waartoe I de Oostduitse rechter Rudi op 122 augustus van het vorig jaar I veroordeelde, heeft hij in de ge- Ivingenis aan de Maria Magdale- I nastrasze slechts 332 dagen hoe pen vol maken. Gistermorgen om half negen - Itii iag in zijn cel nog op zijn brits te slapen - werd hij plotse- op het lijf gevallen met de I vraag: „Raadt eens wat er gaat I gebeuren? Je mag naar huis". (Zijn eerste reactie was: „En Lody I dan? Gaat die ook?". Lody van IBennekom is zijn boezemvriend. I Getweeën strotten ze zich op 21 I april van het vorige jaar in het Imensensmokkel-avontuur door paspoorten ter beschikking I te stellen van Jan Huivenaar - I een Amsterdamse randfiguur, die I volgende week voor de rechtbank 1 komt wegens verduistering en I vervalsing van paspoorten. Samen in de cel hebben ze ge boet voor wat Rudi gisteren ronduit „een stommiteit" noem de. Maar Lody komt niet vrij, kreeg Rudi te horen. „Dat heeft even problemen gegeven", zegt bij in het gebouw van de Neder landse militaire missie, waar de kanselier van het consultaat A. Weijnen hem met zijn vader her enigt. „Toen ze zeiden dat I .ody niet vrij zou komen, heb ik ge zegd: „Hou mij dan ook nog Maar een tijdje. Ze zijn een paar heren gaan halen en die hebben me uitgelegd, dat dat niet moge lijk was. Toen heb ik afscheid van Lody genomen. Ze hebben me m ieder geval verteld, dat hij ook gauw vrjj komt", he paarse coltrui, het bruin ge- ni.ite Iweedjasje en de smal ge- PJJPte zwarte broek, die hij droeg 1111 zijn arrestatie, passen hem - goed. Zijn wapperende, Mimend rode haar is niet kaal geschoren en onder zijn neus fflgt de snor van een dragon- 0ost-Duitsers hebben ,lï Bict £eP™beerd het onderste uit zjjn physieke kan te fe' «at b.li5kt te kloppen. Qi. „Het is enorm meegeval- ivSi'r? ™et me heel atlders voorgeste d. We kregen goed te nlil 0rscns brood met jwn im!? 's Middags aard- in flQ0n' ?roenten en vi3f keer m de week vlees en een toetje, oen ze me arresteerden woog ik nJ a Ba drie maanden al 81. dogen mochten we S a» gtezon. We hoefden Een\„r,ni!?rheid te verrichten, gen .i 0" hebben we din- den w» r i .n01' de rest kon- tekenen, allLT k0ken' leaen' „WeheSh^ ?*a.u bevestigt dit. stiften .•'ongens eens vilt- heeft f urd", zegt hij, „Rudi 'efvrrij,k metecn de mu- blote m JlCe,l V0) geko'kt met 2e de zaak -ar toeB moesten ten. A™001 helemaal wit- 0Ver gedaan er drie dagen te krijgen" alles Weer weg llt w« in die"? "Ma"' een sein gehad. dat hr„? *an?enis hebben gelijk. Gfianü 10B,et voor mo to weet n?M dat We hebben. Wfe voor rare ty- al de Arnerikan n komt" V""r- Wa*C fcf?*0» tto'iooen Het klinkt „i fn sP'onage". een lolletie i« bet allemaal hedoeldt p„ r S®weesb maar zo is het een faL-r0t niet Ferder Sternai/s amd,etvekie van de Wwke-pit.T. de ruwe-bolster- ats de ,ow„ op te voeren vragen. 'gheden daarom ton en"ia r^40 veertien da- "°k mag üifenr.i, van Zl'n 'even Paspoort al0." 'T" meer Is kadi Sternan i)aorover l'"ts van hem 'r3" vader em te hoog" .V"Geen zee gaat -« «lOyir - "Vt gitcll positief: va,', "?^ns ernstig en ■oookt heCn 6,1 ik ge" B geweest. VONDELING onbegrijpelijk (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het dagelijks bestuur van de KVP zal maandag beslissen over de uitnodiging van dr. A. Vondeling van de Partij van de Arbeid, om in alle kieskringen discussies te houden tussen leidende figuren van beide partijen. Na zijn radio-opmerking hierover van vijf dagen geleden, heeft de voorzitter van de Partij van de Arbeid zijn uitnodiging gisteren schriftelijk gedaan aan mr. A. van der Stee, voorzitter van de KVP. Tot maandag onthoudt mr. Van der Stee zich van commentaar of de uitdaging van zijn socialistische collega al of niet aangenomen wordt. De kans lijkt echter wel groot, dat de invitatie niet aan vaard wordt. Dr. A. Vondeling is tot deze in de Nederlandse politiek nog steeds on gebruikelijke stap gekomen, door de opmerkingen over de Partij van de Arbeid van mr. A. van der Stee en drs. W. K. N. Sehmelzer op de KVP- partijraad in Arnhem. Vooral h«t verwijt vain bedden am de Partij vatn die Arbeid dat deze partij geen eensgezind standpunt meer kan innemen in belangrijke buitenlandse kwesties, zit de socialis tische partijvoorzitter eng hoog. Hij wil daarom nog voor Piasen in de 18 bestaande kieskringen met de KVP discussiëren over een aantal grote problemen, ook buitenlandse kwes ties. De uitdaging is vooral bedoeld voor de KVP-voorzitter Van der Stee en fractievoorzitter Sehmelzer per soonlijk, juist in verband met hun verwijten aan de Partij van de Ar beid. Zij zouden in de grote kieskrin- fr„- ds*M*r>s ruoeten kruisen met partijvoorzitter Vondeling en fractie voorzitter Den Uyl. In andere kies kringen zouden eventueel andere KVP-funcfionarissen kunnen optre den. Voor de verkiezingen van 1967, toen de PvdA met zijn zogenaamde rode karavaan door het land trok, zijn dit soort discussies met de KVP reeds gevoerd. De tegenwoordige mi nister van Landbouw ir. P. Lardi- nois, bijvoorbeeld, debatteerde toen als Brabantse lijsttrekker van de KVP iin Noord-Brabant op straat met fractievoorzitter Den Uyl. En het heftige politieke debat Schmelzer- Den Uyl in die dagen staat in de Ne derlandse politieke geschiedenis nog steeds bekend als de hel van Bruns- sum. Dr. Vondeling wil dergelijke poli tieke discussies nu opnieuw invoeren. In voorkomende gevallen ook met andere partijen dan de KVP. VAN DER STEE niet aanvaardbaar (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Minister De Block van Economische Zaken zal geen prijsmaatregel nemen tegen de huis artsen. Uit het besluit van de leden vergadering van de Landelijke Huis artsen Vereniging (L.H.V.) heeft de minister geconcludeerd, dat er geen verhoging van de tarieven van huis artsen voor particuliere patiënten ge durende de eerste drie kwartalen van 1969 zal plaatsvinden. Minister De Block heeft de L.H.V. er nog op gewezen, dat hij er hierbij van uitgaat, dat hoewel er geen landelijk en uniform tarief bestaat in het algemeen de huisartsen in het vierde kwartaal van 1968 een tarief van 9 gulden voor een consult en 13.50 gulden voor een visite hanteer, den. En voorts heeft hij eraan herin nerd, dat in de tarieven, zoals deze in het algemeen in het vierde kwar taal van 1968 werden gehanteerd, reeds de inkomensontwikkeling en stijging van praktijkkosten tot 1 ok- tor 1969 zjjn verwerkt. OLPEBROEK (ANP) De rijks politie heeft de 27-jarige mevrouw J. S. B. te Oldebroek gearresteerd op verdenking van een poging tot moord op haar 28-jarige man Dries S. De vrouw die amoureuse contacten met een andere man onderhield, heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Dries S., een stille, wat terugge trokken fabrieksarbeider, ligt al sinds november van het vorige jaar met een ernstige thalliumvergiftiging in het academisch ziekenhuis te Utrecht. LONDEN (Reuter) De Britse rege ring heeft gisteren besloten de boter invoer in Engeland met bijna 50.000 ton te verminderen om deviezen uit te sparen en de eigen producenten te beschermen. Minister van Handel, Anthony Cros- land, zei in het Lagerhuis dat het systeem van contingenten voor de bo terinvoer vanaf 1 april met twaalf maanden zal worden verlengd. In to taal zal in die periode 397.000 ton mo gen worden ingevoerd. Dat is minder dan gewoonlijk omdat de botervoor- rader in Engeland bijzonder groot zijn en nog steeds toenemen. DE WESTDUITSE Centrale Bank heeft gisteren het bankdisconto ver hoogd van 3,5 tot 4 procent met in gang van vrijdag aanstaande. De eerste Franse door kernener gie aangedreven onderzeeboot „I.e Redoutable" ligt bij de werf Cherbourg in het water. Het schip kan sinds gisteren op eigen kracht varen. Er gaan 16 raketten aan boord en de actieradius be draagt 2000 kilometer. (ADVERTENTIE) en herenhaarwerk vindt V in de showrooms van 'ELATTI Ginnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Terkoop ook via üw kapper, vraag hem een introduktie. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De auto is het meest gebruikte vervoermiddel. Vooral op de wat langere afstanden wint hij het van het openhaar ver voer. Voor een verplaatsing van meer dan vijftien kilometer neemt de helft van de bevolking in West- Nederland de auto. Veertig pro cent gaat met het openbaar vervoer. De rest gaat te voet of per fiets. Dit blijkt uit een gisteren gepu bliceerd rapport van de commissie bevordering openbaar vervoer „Westen des Lands". Deze commissie heeft in het wes telijk deel van Nederland een en quête laten houden naar de ver plaatsingsgewoonten. Er werd ge ënquêteerd in de gehele provincie Zuid-Holland, het westelijk deel van Utrecht en in het zuidelijk deel van Noord-Holland. In het weekeinde Is de auto dui delijk favoriet. Meer dan driekwart van het aantal verplaatsingen ge beurde met de auto. Voor het open baar vervoer was dit percentage minder dan twintig. Wandelend naar het werk of op flets of bromfiets naar school blijft „in". Meer dan 75 pet. van de ver plaatsingen vinden binnen de stad plaats. De afstanden binnen de 2 kilometer werden voor het groot ste deel te voet, per fiets of brom fiets afgelegd. Naarmate de afstand groter wordt neemt de betekenis van de personenauto en het open baar vervoer toe. Ook in de stad echter heeft de auto grotere aan trekkingskracht dan het openhaar vervoer. Op werkdagen wordt de perso nenauto voornamelijk gebruikt voor verplaatsingen met een zake lijk karakter. Op zaterdagen was het belangrijkste motief voor het gebruik van de auto winkelen op gegeven. Op zondagen ging de helft van de geënquêteerden „er op uit". Voor dit recreatieve doei werd in 45 pet. van de auto gebruik ge maakt. Uit de enquête blijkt verder dat men zich ongeveer vier keer per dag verplaatst buitenshuis. In mid delgrote steden ligt dit gemiddelde iets hoger dan in de grote steden (Rotterdam, Amsterdam en Den Haag) en op het „platteland". Gezinnen met een auto verplaat sen zich meer. Op het „platteland" en in middelgrote steden ligt het gemiddelde hoger dan in de grote steden. Het percentage thuisblijvers is het grootste onder de huisvrouwen (28 pet.). Eenzelfde aantal gepen sioneerde mannen verplaatste zich niet. Zes pet. van het aantal wer kende mannen en vrouwen bleef thuis. In de grote steden gebruikt men minder een fiets of bromfiets dan in de middelgrote steden en op het „platteland". In de grote steden zijn per gezin gemiddeld 1,5 fietsen. Voor de middelgrote steden en het „platteland" zijn deze gemiddelden 2,5 en 2,9. Het aantal auto's in de grote ste den is groter dan in de andere ge bieden. (2,24 2,03 1,89). Het Katki over het stijgende le denverlies en het dalende kerk bezoek bij de katholieken. Pagina's 3/7. Loodsen doen voorstellen ter verbetering van de verkeersvei ligheid op de Westerschelde ter hoogte van Hansweert. Pagina 3. Het veer Anna Jacoba Zijpe gestremd. Pagina 5. Samenhang tussen optreden huisarts en tevredenheid pa tiënt. Pagina 8. Popsterren in opmars. Tusson Haakjes. R.T.V.-pagina. Economisch gezien zou Egypte al lang van deze aarde verdwe nen moeten zijn. Pagina 19- Johan Cruyff in de aanvalsspits van hot Nederlands elftal tegen Luxemburg. Sportpagina. GIESSEN (DPA) Een 16-jarige jongen heeft in Watzenhom-Stein- berg, b(j Glessen in West-Duitsland, zijn moeder en vader met een bijl van het leven beroofd. Volgens de politie was de jongen, de zoon Van een hoogleraar, drie we ken onder psychiatrische behandeling omdat hij in de waan verkeerde dat zijn ouders hem wilden vergiftigen. Woensdagmiddag kocht de jongen een bijl en sloeg daarmee zijn moe der van achteren neer. Hij sleepte haar uit de gang in een kamer en wiste de bloedsporen uit. Achter een deur op een kier wachtte hij zijn va der op en sloeg ook deze neer. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/AMSTERDAM Over het hele land zullen in tal van zaken de prjjzen van buitenlands gedistilleerd worden verlaagd. Wat het binnenlands gedistilleerd betreft wacht de groot handel liever nog even de accijnsverhoging per 1 juli a.s. af. De zogenaamde „witte jenevers" moeten dan wel in prijs omhoog, omdat de accijnsverhoging namelijk in plaats van 14 dan 16 cent per graad gaat bedragen; dat wil zeggen ongeveer 73 cent per liter. 55 (Van een onzer verslaggevers) SITTARD Twee met nylonkousen gemaskerde mannen van ongeveer 30 jaar hebben gistermorgen een gewapende overval ge pleegd op het bijkantoor van de AMRO-bank in Sus- teren. Met ongeveer 16.000 gul den is het tweetal naar België ontkomen. Dit on danks een langdurige ach- tervloging door een politie man en de 29-jarige Sit- tardse fabrikant E. van Prede, die op het moment van de overval de bank binnenkwam. De heer Van Prede waarschuwde on middellijk de politie, die nog juist de waarschijnlijk gestolen Opel 1700 met een Belgisch nummerbord rich ting Roosteren zag ver dwijnen. Nabij de kleuterschool in Susteren is het nog tot een vuurgevecht gekomen, waarbij de overvallers en kele schoten met een Uzi- mitrailleur losten. De politie charterde on middellijk de Porsche 1600 van de fabrikant, waarna een achtervolging werd in gezet. De heer Van Prede: „Ze reden als dollen. Ik reed soms 170 kin, maar ze wa ren ons te vlug af. Aan de grens bij Maaseik moesten we wachten op de rijks wacht en daardoor raakten we het spoor kwijt". Gistermiddag werd de auto teruggevonden in Kessenich (België). Hij vertoonde veel sporen van kogelgaten. Er werden ook bloedsporen gevonden. Een van de overvallers moet zich nog in de buurt van de grens ophouden. De fabrikant was gistermor gen de eerste klant van de AMRO-bank in Susteren, waar kassier G. Penders (42) omstreeks negen uur het kantoor binnenkwam en de safe opende. Op dat moment voelde hij een wapen in z|jn rug. De twee overvallers, die op hun dooie gemak tassen en zakken volstopten met geld, zijn volgens majoor Schuinsma van de rijkspo litie al de avond tevoren in het bankgebouw binnenge drongen, tenminste dat wordt afgeleid uit verkla ringen van omwonenden, die de Opel al de avond te voren in de buurt van het gebouw hebben zien staan. Op het moment dat de twee mannen waarvan er één gekleed was in een overall het geld uit de safe haalde, verscheen aan de balie dc Sittardse fabri kant. De „grote merken" - samengebun deld in het prijs- en conditiekartel van de Vereniging der Verenigde Dis tillateurs - zullen dan mogelijk hun prijzen niet verhogen, waardoor auto matisch een zekere sanering op de Nederlandse markt van gedistilleerd zal ontstaan. Diverse distillateurs hebben in de laatste maanden hun lidmaatschap van de „Vereniging der Verenigde Distillateurs opgezegd. Zij volgden de voetsporen van Vrijmoed en anderen, die het prijs- en conditiekartel door braken. Dit alles was een gevolg van het optreden van „Ship-Chandlecs". Gro te merken - zoals wat de whiskey's betreft White Horse, Johnny Walker Vat '69, Black and White en wat de cognacs aangaat Henmessy, Remy Martin en Martel - leveren aan Ship Chandlers. Deze ondernemingen zijn, wat de export betreft, vrij te leveren aan het land, dat zij willen. Daarmee zagen de importeurs in diverse lan den hun monopoliepositie doorbro ken. Er kwamen „goedkope-dure" buitenlandse dranken van naam en faam op de markt. Menige distillateur die „de Vereniging der Verenigde Dis tillateurs" al dan niet heeft verlaten, is tevens importeur van een „duur' buitenlands merk. De drank-oorlog is daarmee verklaard. In dat klimaat ontstond een concen tratie van groothandels in dranken. Diverse groothandelaren in Neder land sloegen de handen ineen en oefenden druk uit op de importeurs, die hun monopolitiepositie door Ship-Chandlers at verspeeld waren. Woordvoeders van deze handelaren zeggen ons: „De winst van de groot handel lag voornamelijk in de grote inkopen, waarop quantitatieve kor tingen werden gegeven. Onze bona fide slijters, afnemers dus van gere nommeerde merken, zagen door de witte slijters hun omzetten inkrim pen. Op onze beurt hebben wij de importeurs onder druk gezet, van daar dat wij nu met de exquise bui tenlandse merken tegen iedere con currentie van de witte slijters op kun nen". Zij zien nog een ander voordeel in de actie van de Nederlandse groot handelaren, die „merken-trouw" ble ven. „De horeca-sector kan op onze prijsverlagingen inhaken, hoeft niet meer eventueel klanidestien te kopen bij „witte *lijters" om diverse belas tingen (b.t.w. en omzetbelasting) te ontduiken. Bovendien zit er een mo gelijkheid in meer belangstelling te kweken voor de zgn. „dure" dran ken. Of deze tegenzet van groothan delaren in dranken niet te laat komt? „Wij verwachten, dat de afnemers vóór de accijnsverhoging van 1 juli nog wel iets extra's zullen inslaan", aldus onze zegslieden. „Met onze prij zen op dit moment - voor onze slij- ters-cliëntèle bijvoorbeeld een bui tenlandse whisky voor nog geen 14 gulden en echt grote cognacs voor 15 tot 17 gulden - mogen we zelfs een zekere „hausse" verwachten. Waarmee uiteindelijk het publiek ge baat is". (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN De koninklijke landmacht heeft een order van 15 miljoen gulden geplaatst bij Philips voor z.g. passieve helderheidsverster- ker-periscopen. Deze periscopen zui len geplaatst worden op de Leopard- tanks. De periscopen zijn zo lichtgevoelig dat een heldere sterrenhemel vol doende licht geeft om de bestuurder van de tank in volle vaart te laten rijden. Het principe heeft grote voordelen omdat het bij de vijand niet waar te nemen is, wat wel het geval is met de infra-rood kijkers, die een infra rood schijnwerper nodig hebben die door elke vijand met eenvoudige in strumenten kan worden opgemerkt. Nederland zal het eerste land ter wereld zijn dat zijn tanks met passie ve helderheidsversterker-periscopen zal uitrusten. (ADVERTENTIE) vandaag 2S0 gram van 92 voor 82 niet te geloven voor die prijs!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1