Top priester arbeiders mede neemt ontslag VLIEGRAMP EIST DODEN FELLE TAAL IN RUSSISCHE EN CHINESE PERS SCHILDERS KRIJGEN 6,5% (in '69) en 5,5% (in '70) [EER LOON Sneeuw en ijzel in het noorden ISRAEL Reikwijdte FM-zenders weer groter halsteren Deze maand uitbetaling van verhoogde AOW-uitkeringen A IVOOR ONS b' HUIDIGE GEEN PLAATS KERK" Se» tv. Amsterdam irogil-vestiging geen gevaar volksgezondheid DERDE GROEP Fikkie stoken' op zolder station West-Duitsland verplicht tot schaclevergoedi n g STUDENTENPASTORES UTRECHT IN BERAAD Waar je ook kijkt overal gaan steeds meer mensen over op Roxy 25. U blijft toch niet achter? PRIESTERS IN SCHIJNDEL PROTESTEREN TEGEN REPORTAGE MOORDZAAK „RIJKSWEG 15 TE SMAL" Moskou: 2000 Chinese soldaten in actie bij laatste grensincident Zes doden Openbare aanklager gedood door voormalige gevangene Invoerverbod van zeelion den baby bont gevraagd o c Vergiftigings zaak terug verwezen ANWB organiseert vliegtochten boven Nederland EKErSV'* de NederIa'»lse Uwsleutel tot opgewekter autorijden is King. Elke King pepermunt is namelijk een „rondje energie" waardoor u nèt iets sneller reageert. Omdat King stimuleert en activeert. Natuurzuivere King houdt monden fris en mensen monter DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART 1969 11 PARUS (KNP) De acht priesters, die belast zijn met de leiding van de Mission de France (organisatie van priester-arbeiders in Bankrijk en overzeese landen), en de vier regionale leiders van de Mission de France, hebben collectief hun ontslag aangeboden. In hun verklaring zeggen zij, dat voor priesters, die werkzaam zijn in zielzorgvormen, welke buiten de gewone diocesane kaders vallen, geen plaats blijkt te zijn in de huidige kerk van Frankrijk. De Mission de France is een aparte vorm van zielzorg, waartoe kardinaal Suhard van Parijs in 1941 het initiatief nam en welke na veel moeilijkheden in 1954 het fiat kreeg van Rome. Ook na 1954 werd het werk weer verboden, totdat het in 1959 onder nieuwe richtlijnen van het toenmalig H. Officie kon worden hervat. In 1964 werden deze richtlijnen verruimd. 25 voor 1,75 UANDSCHE MIDDENSTANDS^ bRPSSTRAATIS-TEUOI^ UTRECHT (ANP) Werkgevers- en werknemersorganisaties in het Schildersbedrijf hebben overeenstem ming bereikt over de nieuwe c.a.o., die op 1 april zal ingaan en naar het nbeeld in het bouwbedrijf een iptijd krijgt van 22 maanden. Het ireikte akkoord is vrijwel gelijk aan dat voor het bouwbedrijf, waarover de regering deze week een beslissing moet nemen: op 1 april een loonsver hoging van 6,5 pet., op 1 januari 1970 een loonsverhoging van 5,5 pet. "Verder: verkorting van de arbeids tijd met een kwartier per dag tot 42,5 uur per week op 1 januari 1970 en Worts uitbreiding van de vakantie met een dag, die evenwel op 2 januari 1970 moet worden opgenomen. Hen belangrijk verschil met de c.a.o. voor het bouwbedrijf is dat voor de Bidders c.a.o. een bepaling is opge- ajimen, dat de lonen met 1,5 pet. zul- lat worden verhoogd als de prijzen lissen 1 april en 1 september a.s. met lBct. of meer stijgen. Een ander on- djischeid is voorts, dat de uitkering b(j overlijden van f 750.niet alleen gtldt voor de werknemers, maar ook voor de nabestaanden van de werk gevers In het schildersbedrijf zijn tttrknemers en werkgevers n.l. in een pensioenfonds ondergebracht. IHet mvesterings- of spaarloon heb ben de werkgevers opnieuw van de hjnd gewezen. Wel zal de pensioen premie met 1 pet. tot 7 pet. worden whoogd. In de c.a.o. zijn voorts en- Iwle onkostenvergoedingen verhoogd. De beleidsorganen van de drie vak- :®tden in het schildersbedrijf hebben zich inmiddels akkoord verklaard met bet onderhandelingsresultaat. Het üdersbedrijf telt rond 35.000 werk sters. uren: maandag t/ni vrij - 16.00 uur, vrijdagavond 0 - 20.00 uur. "(Van een onzer verslaggevers) MSTERDAM B. en w. van sterdam zijn van mening dat de Ming van de zwavel-koolstof, nek van liet Franse concern Pro- S Seen gevaar oplevert voor de ®ksgczondheid. speciale commissie die de ves- 6'ng moest beoordelen, heeft een LC f raPP°rt over deze zaak uit- LLi stelt dat zelfs bij de ernstigs!,, branden alleen direct ge- m j bestaat binnen twee kilometer nis t tabriek. Daar de fabriek ge- JgMSt zal worden in het westelijk- Mingebied aan de Amerika. fWen ls je dichtstbijzijnde be- 1"S Juist twee kilometer ervan H, etd. In de directe omgeving ti,: i- sportvelden en volks tuintjes gepland. Lst °°k in het belang van Am- ■Fusm als industriestad heeft b. en «Besloten de gemeenteraad voor te Prntc? terreinen in erfpacht aan de la i Seven- Men verwacht dat Pn fr"tstcrdamse raad in de loop van tutspraak over de vestiging zal De bedoeling van de Mission de France is priesters in te zetten in de verschillende milieus van de arbeid, die in Frankrijk practisch helemaal ontkerstend zijn. Zij werken in fa brieken, in de havens en in de zieken huizen. Zij vormen daar équipes van 4 man. De Mission de France omvat 400 van die priesters. Een gedeelte van hen is helemaal in het arbeids proces opgenomen, anderen werken halve dagen. Uit hun ervaringen kwamen zij tot nieuwe zielzorgmethoden, die echter niet in de traditionele zielzorg pas sen. Volgens de verklaring van de 12 leidende priesters is voor deze nieu we vormen van zielzorg in de huidige kerk van Frankrijk geen ruimte. Zij wijzen erop, dat zij veel hadden ver wacht van de door het tweede Vati- kaanse concilie ontwikkelde gedach ten over de collegialiteit der bis schoppen en de priesterlijke bedie ning. Zij hadden gehoopt dat hierdoor de problematiek van de interdioce sane priesters wat zou zijn verhel derd. De 12 priesters van de Mission de France wijzen er vervolgens op, dat zij reeds in november van het vorig jaar hun wensen aan het Franse epis copaat kenbaar hadden gemaakt. De bischoppenconferentie ging er mee akkoord, echter - aldus de ver klaring - collectief was er wel een fiat, maar in de diocesen afzonderlijk veranderde niets. De bisschoppen er kennen alleen maar de eigen dioce sane geestelijkheid en niet de pries ters van de Mission de France, die buiten dit diocesane kader vallen. Maar, „aldus de verklaring, „wij zijn geen seculiere priesters, ook geen re ligieuzen, wij vormen een derde groep". En zij vervolgen: hiermee verdedigen wij niet alleen onszelf, maar wij komen hiermee ook op voor de ervaringen, die de priesters van de Mission de France in hun directe om gang met de mensen opdoen. Zij be sluiten hun verklaring met te zeggen, dat deze ervaringen waardevol zijn voor de zielzorg en niet mogen wor den genegeerd. Met hun ontslagaanvrage hebben zij niet de bedoeling om in opstand te komen, zo zeggen de 12 priesters, maar zij willen hiermee een oproep laten uitgaan en een daad van hoop stellen. De priesters van de Mission de France staan achter deze beslis sing van hun leiders, maar blijven doorwerken. Ook wordt de eis der 12 gesteund door de verantwoordelijke bischop, mgr. Gufflet van Limoges en de bischoppelijke commissie van toezicht. MAASTRICHT (ANP) Drie kna pen van 10 a 12 jaar hebben gister middag op de zolder van het station in Maastricht een fakkel aangesto ken, waardoor een brand ontstond, die tijdig werd ontdekt en daardoor spoedig kon worden geblust. Twee van de jongelui zijn meege nomen naar het politiebureau. GRONINGEN-HAMB^RG (ANP) In de noorde lijke provincies van ons land heeft het verkeer gisteren last ondervonden van de door ijzel en sneeuwval ver oorzaakte gladheid. In Groningen, Friesland en Drente werd vanaf de vroege ochtenduren gestrooid op de door gaande wegen. De busdiensten bleven rijden, maar voor al in Friesland kwamen op alle lijnen vertragingen voor In Friesland moesten hier en daar bussen uitvallen. Als gevolg van sneeuwstormen met windkracht 9 a 10 ondervindt het verkeer in het noorden van West- en Oost-Duitsland nog steeds grote moeilijkheden. Er waren nog zeker 100 dorpen geïsoleerd. Hier een kijkje op de Grote Markt in Groningen BERLIJN (DPA) West-DuitT- land moet gouden munten ter waalde van ongeveer 23.000 dollar restitu eren, die het Nazi-bewind in 1942 de Oostenrijkse politicus en uitgever Eduard Bergmann heeft afgenomen. Dit heeft het internationale Ber- lijnse hooggerechtshof voor restitu tiezaken, waarvan rechters uit de Verenigde Staten, Engeland, Frank rijk, Zweden en Duitsland deel uit maken, bepaald. UTRECHT (KNP) In Utrecht is gisteren het landelijk convent van studentenpastores bijeen geweest om te praten over het vastenexperiment in de Utrechtse studentenparochie, waar een reformatorische dominee voorging in de eucharistieviering. Na afloop der vergadering werd geen verklaring gepubliceerd, omdat deze vergadering slechts een eerste stap is in het overleg, dat vandaag en morgen verder gaat. Een verkla ring wordt niet voor donderdag ver wacht. Van de zijde van het aartsbisdom Utrecht verklaarde men dat kardi naal Alfrink met bijzondere instem ming heeft vernomen dat de pastores van de Utrechtse studentenparochie de afgleopen zondag niet meer de eucharistie hebben laten celebreren door een bedienaar van een andere kerk. (ADVERTENTIE) amht die in 1964 zijn X.an minister-president van RS1? nioest afstaan aan Ian i tiilo ,?ls*eren op 64-jarige leef- drie Salisbury overleden. Hij was hui- n* in een zieken- ®en u!5e?"rnen cn onderging ver- KBk Week een operatie. UTRECHT (ANP) De met ingang van 1 januari jl. verhoogde uitke ringen krachtens de AOW en de AWW zullen met inbegrip van de ver hoging over de maanden januari cn februari 1969, voorzover nodig bij wijze van voorschot, deze maand betaalbaar worden gesteld. Dit heeft het voor lichtingscentrum sociale verzekering meegedeeld. In een klein aantal gevallen zal de verhoging niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden betaalbaar gesteld. Bijbetaling vindt dan plaats in april. Het is niet uitgesloten dat als gevolg van de verhoging van de uitkerings bedragen in bepaalde gevallen (meer) loonbelasting moet worden ingehou- len, terwijl de ingehouden ziekenfondspremie zal worden verhoogd. Ook van deze wijziging in de uitkeringsbedragen zullen de belangheb benden geen persoonlijke mededeling ontvangen. Wegens de hieraan ver bonden hoge onkosten. Het gaat om meer dan een miljoen uitkeringen. De thans door te voeren verhoging is reeds de derde sinds november 1968. Het vliegtuigongeluk bij Mara- caibo in Venezuela blijkt aan veel meer mensen het leven te hebben gekost dan men aanvankelijk meende. In het puin van de hui zen, waarop de resten van het toestel zijn neergekomen, zijn nog 68 lijken geborgen. Hiermee is het aantal doden gestegen tot 152. Op de foto worden de stoffelijke over schotten, bedekt met lakens, be waakt door Venezolaanse soldaten, die de nieuwsgierigen op een af stand houden. (VERVOLG VAN PAGINA 1) De woordvoerder van de orthodox religieuze partij Agoedat Israël, Rabbi Istje Lewin. liet echter weten dat zijn drie-mansfractie niet kon stem men voor een regering die door een vrouw wordt geleid. Een van de leiders van de gematig de „religieuze nationale partij", die deel uitmaakt van de regeringscoali tie en elf afgevaardigden in het par lement heeft, vroeg hem daarop: „En wat vindt u dan van Debora"? Zij was niet alleen een profetes en een richter, maar een nationale leidster die door iedereen werd aanvaard". De woordvoerder van het uiterst rechtse „Vrije Centrum" verklaarde tegen de regering te zullen stemmen, die „maar nauwelijks verschilt van die van Levi Esjkol die ertoe heeft bijgedragen, dat Amerika de opvat tingen van Rusland en Frankrijk deelt". Gisteren heeft de Israëlische lucht macht voor de tweede achtereenvol gende dag doelen in Jordanië ge bombardeerd. Ds Israëlische toestel len bestookten Arabische guerrilla- posten in het Jordaan-dal. Het bombardement volgde op een beschieting met raketten van Israë lische dorpen vanuit Jordaans grond gebied. Het vuur werd beantwoord door de Israëli's en er ontstond een artillerieducl van een uur. Van Jordaanse zijde werd meege deeld dat er bijna geen schade was aangericht en dat er geen doden wa ren gevallen. Generaal Ezer Weizman van de Is raëlische generale staf heeft meege deeld dat dit jaar de strijdkrachten in de door israël bezette gebieden in het bijzonder in de Sinaï zullen worden versterkt. Uitgangspunt voor de plannen is de veronderstelling dat de bezette gebieden voorlopig niet als gevolg van een politieke regeling zul len worden ontruimd. ,An Galro heeft koning Hoessein van Jordanië, die overleg pleegt met president Nasser van Egypte, onver wacht een onderhoud gehad met de Amerikaanse oud-minister van fi nancien, Robert Anderson. Waarne mers veronderstellen dat Anderson ook de mening van de Arabische leb ders over de crisis in het Midden- Oosten wil peilen. In de Libanese hoofdstad Beiroef wordt gemeld dat het Syrische staat! hoofd dr Noereddin Atassi, zich be reid heeft verklaard voorlopig in functie te blijven, in afwachting „iH de besluiten die het congres van riê leidende Baath-party zal neme! Dr. Atassi heeft moeilijkheden met de leiders van de Baath-partii de verschillen tussen de Panarahilèh* en de binnenlandse polihek C 6 ST.-OEDEXRODE (A.N.P.) De priesters van het dekenaat Schijndel- St.-Oedenrode hebben een protest opgesteld tegen de reportages die het damesweekblad Eva de komende twaalf weken aan de Schijndelse moordzaak wijdt. De priesters noe men dit „uitbuiting van de misdaad" De eerste reportage is in het num mer van 15 maart verschenen, dat gratis onder de bevolking van Schijn- del is verspreid. „Het is een misselijke reportage, waarmee veel leed wordt aangedaan aan de familieleden van de betrok kenen, waaimee ongezonde onrust wordt gewekt in de Schijndelse ge meenschap, waarmee ten onrechte een blaam op heel Schijndel wordt geworpen, waarmee ten slotte nie mand, tenzij de inkomsten van het blad, gebaat zijn", aldus de priesters. „Als een blad alleen maar zakelijke belangen op het oog heeft en geen mensen meer ziet, noemen wij dit onzindelijke journalistiek", aldus het protest. GORINCHEM (ANP) Zowel mr. J. van Gulik, kantonrechter te Gorin- chem, als ir. F. E. Kuyken, directeur Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland, voelen voor de aanleg van een nieuwe oost-westverbinding door de Alblasserwaard en de Vijf- heerenlanden, die ten noorden van de huidige rijksweg 15 (Dordrecht-Go rinchem-Arnhem-Oldenzaal gepro jecteerd zou moeten worden. Zij zeiden dit op een in Gorinchem gehouden regionale verkeersmiddag voor de Alblasserwaard en de Vijf- heerenlanden. Mr. van Gulik noemde rijksweg 15 te smal, gezien de in de toekomst te verwachten grote doorstroming uit het Deltagebied, Europoort en de Randstad Holland. EEN i p KRIJGSRAAD in Afhann heeft gisteren drie personen Nd2 wie een m het buitenland verbhw! de journalist, veroordeeld tot ge!!! genisstraffen variërend van vjjf tot tien jaar. Zij waren beschuldigd van samenzwering tegen het huidig b wind. De aanklager had de verdach ten commumsten genoemd. EEN RUSSISCHE militair heeft op 28 februari een 20-jarige Tsjechoslo- waakse levensgevaarlijk gewond. In Vitko-v, de geboorteplaats van de stu dent Jan Zajic, die onlangs in Praag door zelfverbranding een einde aan zijn leven heeft gemaakt, had de Rus het vuur geopend op de vrouw die in een auto zat. (Van onze redactie buitenland) MOSKOU/PEKING De Russische en vooral Chinese kranten hebben zich gisteren danig geweerd naar aanleiding van de jongste grensincidenten. Het Russische partijblad Prawda beschuldigde de Chinese leider Mao Tse-Toeng van een „perfide politiek van verraad", die echter op een fiasco zou uitlopen. Het blad 'onderstreepte dat de Sovjet-Unie „de chauvinistische en avonturisti- sche Mao-kliek nimmer met het Chinese volk heeft vereenzelvigd". De jongste gebeurtenissen toonden aan dat de groep van Mao ten bate van haar overheersingsplannen be reid was „de fundamentele belangen van haar medeburgers en haar so cialistische verworvenheden, de be langen van vriendschap tussen de volken van de Sovjet-Unie en China en de belangen van de revolutionaire en vooruitstrevende krachten der mensheid op te offeren", aldus de Prawda, erop wijzend dat „dit alles de imperialistische reactie" ten goe de komt. De Chinese pers stond gisteren ge heel in het teken van de grensinci denten. De kranten meldden dat be sloten was tot „opvoering van de mi litaire en burgerlijke weerbaarheid" in het gebied aan de rivier de Oes- soeri. „Elk huis in dit gebied is een voorpost geworden, elke man houdt de wacht", zo heette het. De garni zoenen daar hadden verzekerd dat ze hun haat tegen de Sovjet-revisio nisten zouden verdiepen en hun vast beradenheid versterken om „alle ge wapende provocaties" te beantwoor den. Van nieuwe anti-Russische de monstraties was gisterochtend in Pe king nog geen sprake. Wel zijn het afgelopen etmaal via luidsprekers anti-Russische verklaringen omgeroe pen en is een hotel voor buitenlan ders volgeplakt met leuzen waarin „de nieuwe tsaren in de Sovjet-Unie" van sociaal-imperialisme en sociaal- fascisme worden beschuldigd. In Moskou is gisteren bekendge maakt, dat bij de gevechten aan de Russisch-Chinese grens van het afge lopen weekeinde tenminste zes Rus sische militairen, onder wie een ko lonel, zijn gedood. Over het aantal gewonden is niets meegedeeld. Volgens de kranten had de Chinese strijdmacht, die tegen de Russische grensposten was opgetrokken, be staan uit een regiment van 2.000 man sterk. De Izwestia meldde, dat er op tal van plaatsen in de Sovjet-Unie anti- Chinese compagnes werden gehou den, waarop door de aanwezige mili tairen bezwoeren werd „de dood van onze kameraden te zullen wreken", en werd geëist, dat de regering haar (Van onze correspondent) HILVERSUM Over veertien da gen zal weer een gedeelte van de Nederlandse radioluisteraars in de gelegenheid komen om stereofo- nische uitzendingen te beluisteren. Het gaat hier om de luisteraars die wonen onder het gebied dat de zen. ders Markelo en Smilde bestrijken. In april of mei worden dat F.M.- zenders in Goes voor stereo-uitzen dingen geschikt gemaakt. Luisteraars, die vallen onder de reikwijdte van de zenders Roermond en Hulsberg zullen nog tot najaar 1969 moeten wachten. Begin 1970 volgt dan de zender Wieringermeer In het westen van het land kon men al sinds 1963 naar de stereo- fonische uitzendingen luisteren via de FM-zenders van Lopik. Neder land, dat een der eerste was om ex perimenten op het gebied van stereo- fonische uitzendingen te doen. zal na 1970 ook een der eerste landen zijn in Europa dat geheel binnen het be reik voor stereofonische uitzendingen is gebracht. BRESCIA (AFP) De officier van justitie in Brescia is in zijn kantoor met revolverschoten gedood door een voormalige gevangene, die zich wil de wreken. De moordenaar is een ze kere Louis Guizzardi die 25 jaar ge vangenisstraf heeft uitgezeten en nu een jaar lang vrij was. defensieve kracht moet vergroten. Het zal vermoedelijk nooit bekend worden, wie met de provocaties aan de grens bij de rivier de Oessoeri is begonnen. Beide partijen beschuldi gen elkaar en er bevinden zich in dat gebied geen neutrale personen of in stanties, die zouden kunnen doorge ven wie nu werkelijk de schuldige is geweest. DEN HAAG (ANP) De Tweede- Kamerleden mr. F. Portheine en de heer G. Koudijs (beiden VVD) heb ben de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Volksgezondheid schriftelijk ge vraagd een einde te maken aan de invoer in Nederland van white coat bont, dat afkomstig is van zeehonden baby's. In ons land worden jaarlijks een paar duizend huiden van deze dieren ingevoerd, voor het merendeel uit Canada, waar bij de jaarlijkse jacht vele duizenden jonge zeehonden wor den doodgeknuppeld. De Nederlandse federatie van werkgeversorganisaties in het bont bedrijf en de stichting Bontwaar- borg hebben gisteren besloten, dat hun leden geen white coat bont meer zullen verwerken en verkopen. Zij zullen bontimporteurs, grossiers en fabrikanten in Nederland, en de zusterorganisaties in het buitenland, verzoeken hun initiatief te volgen. De grootste Nederlandse importeur van white coat bont heeft inmiddels de invoer van dit produkt gestaakt. MAASTRICHT (ANP) De recht bank te Maastricht heeft gisteren een tussenvonnis geveld in het proces te gen de 49-jarige wegenbouwarbei der G. V. uit Amsterdam. Veertien dagen geleden stond hij terecht op verdenking in 1960, teza men met als gifmengster van Schijn del bekend staande Riet H. zijn toen malige echtgenote tot tweemaal toe getracht te hebben van het leven te beroven. Eenmaal zou verdachte en eenmaal de vrouw Riet H„ met wie hij een verhouding zou hebben gehad, D.D.T - in een kopje koffie hebben gedaan. De vrouw was ernstig ziek geworden maar herstelde. De officier van justitie had drie jaar gevangenisstraf geëist. De rechtbank te Maastricht heeft geen uitspraak gedaan, doch de zaak terugverwezen naar de rechtercom- ™ls£ai:Ve'neinde te laten vaststellen of D.D.T. een deugdelijk middel is om iemand te vergiftigen. De ver dediger had dit bestreden (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL De ANWB gaat in Kastelen Stichting vliegtochten or ganiseren over kastelen en andere DeANWHllsl,,eden Nederland. De ANWB wil hiermee het kasteel op een andere wijze benaderen dan mïï rf!®r(°nLen hoopt t>ovendien t deze tochten de mensen meer vliegminded te maken Er zal alleen in 't weekeinde gevlo gen worden met Fokker Friendship Zni2ea^U] vliegtochten die vfer niarSo siarten, kunnen vanuit vier plaatsen begonnen worden Am- (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 9