Ooster schel de moet weer in discussie Voor de echte zware-shagroker is er nu toch wat anders een nieuwe shag van Niemeyer et KVF Ook gehandicapte m zijn ontspanning hebfo Grens va] riendschi leen grimi ussen Chi ie Sowjet- Schuttevaer: Objectief onderzoek noodzakelijk Vakopleiding en LTS 1NCIDEA SAMSON ZWAAR VAN NIEMEYERÜDIE LEEUW ZIT ER WEER ACHTER Misslag Kynologenclub hield clubmatch 199 Solistenconcours van harmonie en fanfares TRIËNNALE IN HETVANABBE Bevredigend jaar voor Zeeuwse Ringrijders Promotie Gereformeerde Jeugd Dr. J .Brants treedt af als voorzitter Stichting Dominicus Savio V) Centrum voor het Amateurtoneel gaat vergaderen Kamerkring I Middelburg luj nieuw propaga programma Die is nieuw! En die is wel zó lekker, zó zwaar, zó goed, dat niets er bij kan halen. Eindelijk zware shag zonder scherpte. Die is bij uitstek ge schikt voor wie nu eens échte fijne, zware shag wilroken.Til 'm naar de lip en proef 'm zorgvuldig. Echte zware-shag-roker. u zult wat beleven GARANTIE PROBEREN KOST NIKS! Koop SAMSON ZWAAR van Niemeyer. Als u vindt dat de shag, die u tot nu toe rookt zwaarder is, stuur dan uw aangebroken pak maar naar Niemeyer Groningen en u krijgt uw geld terug! imnlMfflltWUMfflfrMl DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART 196V (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De schade voor de visserij bij afsluiting van de Oosterschelde ligt niet alleen in het tenietgaan van de mossel en oestercultuur, doch eveneens in het wegvallen van de kustvisserij en de kleine zeevisserij in het zuidelijk deel van de Noordzee. In feite zal een eind worden gemaakt aan de garnalenvisserij en visserij met kotters in het gebied van Zeeuwsch-Vlaanderen tot IJmui- den. Een tussentijds onderzoek door de overheid is noodzakelijk om te kun nen bijsturen of een andere richting in te slaan, indien dit nodig mocht blijken. Bij de afsluiting van de Oos terschelde is een groot deel van het nationale inkomen in het geding. Dat wordt gedteld in een artikel in het jongste Weekblad Schuttevaer. Op grond van o.m, gegevens uit on derzoekingen door drs. Zijlstra van het Rijksinstituut voor Visserij-on derzoek, wordt de verwachting uit gesproken, dat door de afsluiting van de zeearm rond een kwart gedeelte van het meest welvarende deel van onze visserij zal worden vernietigd en dat de enorme investeringen in de garnalen- en kleine zeevissers- vloot in de Zuidhollandse en Zeeuw se havens onrendabel zullen worden naarmate de afsluiting vOTdert. Bovendien zou dit, aldus Schutte vaer, een onjuist visserijbeleid van de minister van landbouw en visserij ten aanzien van de zuidelijke visse rijhavens inhouden. Voorts zou de minister van Verkeer en Waterstaat de plank volledig misslaan met be trekking tot de aanleg van vissers havens in het zuiden. (Van onze correspondent) GOES Het was een grote drukte in de kantine van de LTS te Goes. De bijeenkomst over het onderwijs aan de l.t.s. en het aanvullende en op het beroep gericht onderwijs. De directeur C. J. Buurman was de eer ste spreker die stilstond bij de evolu tie die het onderwijs heeft meege maakt. Hij wees op het belang van het huidige onderwijs dat zijns in ziens afgestemd dient te zijn op de toekomst. Er zal rekening moeten worden gehouden met beroepen die mettertijd geheel of gedeeltelijk zul len gaan verdwijnen. Men zal vooruit moeten zien en open oog moeten hebben voor die beroepen die in de toekomst verscholen liggen. Na hem sprak de inspecteur van het aanvul lend op het beroep gericht onder wijs, de heer P. Lauwen, ook hij wees op de ongekende vooruitgang die deze tak van onderwijs heeft door gemaakt. Thans worden er twee avonden in de week lesgegeven in het kader van het aanvullend onder wijs, terwijl tevens een middagschool wordt gehouden. Hij hoopte dat in de toekomst de avondlessen kunnen vervallen en dat er dan op een ge hele dag onderwijs gegeven kan wor den. Hij wees op de mogelijkheid dat ook Zeeland een streekschool gaat krijgen. In opdracht van G.S. wordt door het E.T.I. hiertoe een onderzoek ingesteld. (Van onze correspondent) GOES De kynologenclub „Zee land" hield de jaarlijkse clubmatch in de Schouwburgzaal Juliana te Goes. Het geheel stond onder lei ding van voorzitter J. F Blanksma te Koudekerke. Als keurmeesters traden op mevr. A. Gondrexon-Ives Browne te Rhenen en M. van de Weyer te Haarlem. He* onderzoek berustte bij de heer J. L. J. Gaa keer, dierenarts te Ovezande. Er was ook dit jaar weer veel belang stelling voor deze clubmatch. Negen tig inzendingen waren genoteerd en dat wijst op een stijgende belang stelling voor de kynologie in Zee land. Ook de kwaliteit en de condi tie der honden toonden een merk vooruitgang. Nadat de honden eerst in hun afdeling, naar ras en leeftijd beoordeeld waren, kwam de ere- keuring, waarvan de uitslag was 1. Winston van Bundeswelle, Mops hond (dogachtig), eig. mevr. A. M. Cartledge-Krijger, Goes, 2. Tovyne Up To Date, Fox Terrier, eig. Jules Kropveld, Goes, 3. Mentor van het Zuiderstrand, Rottweiler, eig. J. A. C. Brons, Souburg, 4. Rajah of Flan- dria Pekinees, eig. mevr. H. J. M, Tummers-Keerssemeeckers, Vlissin gen, 5. Eagle Chruch Tobias, Engel se cocker-spaniel, eig. mevr. G. Ver meulen, Vlissingen, 6. Arnome, Do- vermann pincher, eig. M. C. Pieters, Goes, 7. Sven, elandhond, eig. J. Blanksma, Koudekerke, 8. Aviolan- da van de Emelenberg, Whippet, eig. C. de Bruyn, St.-Laurens. Schuttevaer komt o.m, tot de vol gende berekening: „Gaat men er vanuit, dat bij deze situatie rond 150 schepen betrokken zijn en dat deze vloot tot de afsluiting zal moeten worden verieuwd tegen 'n gemiddel de prijs van f 500.000,- per schip (op het huidige prijspeil) dan zullen deze kleine zelfstandigen een bedrag van 75 miljoen gulden riskeren Daar naast zal het nieuw aanleggen van vissershavens, nieuwe afslagen, enz. ook de nodige miljoenen kosten, re denen, waarom een direct onderzoek al voor dit onderdeel gewenst is". In het artikel wordt gesteld, dat ook de Belgische visserij een geduch te klap zal krijgen, omdat het hoofd bestanddeel van de visserij langs de Vlaamse kust behoort tot de zoge naamde middenslagvisserij, die in k. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Naast de hon derd deelnemers op de eerste dag van het solistenconcours van de Bond van Harmonie en Fanfares, afdeling Zeeland, kwamen op de tweede dag ongeveer 50 deelnemers aan de beurt. Ondanks dit geringere aantal bleef de tijdsduur gelijk met die van de eerste dag, omdat deze deelnemers in hogere afdelingen uit komen en ook grotere werken speel den. Jurylid Johan Pala kon een paar solisten een zeer hoog aantal punten toebedelen (van de beschikbare 80 punten werden er 72 of meer be haald, dus een eerste prijs met lof). Ook op deze dag werden de muzi kanten begeleid door de bondspia- nisten J. Boon en A. Lichtendahl. Voorzitter Uitterhoeve, deelde in zijn slottoespraak mee, dat volgende week (op de laatste dag van het concours) het muziekkorps uit Kloe- tinge, dat zo succesvol is opgetre den in het topconcours, zal worden gehuldigd. De voornaamste uitslagen zijn: Tweede afdeling solisten: L. Schout en A. Bouwense 65 p.; A. de Rijke 64 p. Tweede afdeling duetten: H. Kramer en R. de Vriend 64 p. Eer ste afdeling solisten: D. v. d. Vijver 70 p.; M. Joosse 65 p.; H. Kramer, W. van Wallenburg en T. Bouwense 64 p. Eerste afdeling duetten: J, Wondergem en L. Kramer 66 p.; R. de Rooy en W. van Wallenburg 65,5 p.; L. Roose en W. v. d. Heyden 64,5 p. Afdeling uitmuntendheid so listen: J. de Boo van Uijen 73 p, (met lof); E. Leynse 72 p. (met lof), J. Schout, P. de Rooy en A. Wielemaker 65 p., L. Kramer 66,5 p. Ere-afdeling solisten: M. de Nood 73,5 p. (met lof); S. Wisse 72,5 p, (met lof), R. de Rooy 69 p. Vaan- delafdeling en M. Goedhart 69,5 p. Maas en J. van Wallenburg 69 p. A. van Overbeeke 68 p. Vaandel af deling duetten: A. van Damme en A. Mullié 74 p. (met lof). Het concours wordt a-s- zaterdag besloten met vijftig deelnemers. (Van onze kunstredactie) INDHOVEN Het Stedelijk Van Ab bemuseum te Eindhoven schenkt aandacht aan de kunst uit eigen streek. Dit komt tot uitdrukking in de steeds terugkerende Triënnale der Zuidelijke Nederlanden, die tot stand komt met steun van het Ne derlands-Belgisch cultureel akkoord, De tweede Triënnale, die van don derdag 3 april a.s. tot en met 18 mei in Eindhoven te zien is en daar na verhuist naar het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, is breed van opzet. Ongeveer 20 kunstenaars worden vertegenwoordigd op de tentoonstel ling die groepsgewijs ingedeeld wor den volgens de verschillende bestaan de en niet bestaande richtingen. In het werk van bijvoorbeeld de Belgi sche Jos Jans en Panamarenko en de jonge Limburger Ger van Dijck, die op het ogenblik in Verona werk zaam is, is een gemeenschappelijke „Pop-art"-achtige tendens te ontdek ken. Dan is er een groep waarbij de „hard-edge" de gemeenschappelijke noemer is, zoals bij Jan Spit (N) Jean Paul Laenen (B), Mare Ver stockt (B), Frans Peeters (N), de Klercq (B), de Smet (B) en Caris uit Maastricht. Ook meer traditio nele schilders als Jan Gregoor en Etienne Elias krijgen een plaats op de tentoonstelling. Assemblages maakt de Belg Van de Berghe, die „clean" van uiterlijk hun oorsprong vinden in vrij maca bre ervaringen, evenals Kuypers en Theo Besemer. Op deze tweede Triën nale zal wederom ook Jos Manders nieuwe werk te zien zijn. De vor men, die hü zo koe] wit behandelt roepen een suggestie van grote sen sualiteit op, evenals in het formeel zo geheel andere werk van Marcel Maeyer. Een geheel aparte plaats nemen Marcel Broodthaers en J-C.J, van der Heyden in. Bij de opening van de tentoonstel ling en op dinsdag 8 april en don derdag 10 april wordt een filmpro gramma vertoont van jonge cineas ten uit hetzelfde gebied, w.o. films van Frans Zwartjes (N) Robin de Hert (B)> Marcel Broodthaers (B) Jan van Dijk (N) en Guide Hende- rickx (B), het zuidelijk deel van de Noordzee opereert. In het artikel worden ook nog een aantal andere belangehebbenden g- noemd, die zijn geïnteresseerd in het openhouden van de Oosterschelde Naast de griendcultuur en voorts on dernemingen, die genoodzaakt zul len zijn hun bedrijven te verplaatsen wijst Schuttevaer vooral ook op de binnenvaart. „Een afgesloten Oos terschelde is een niet meer ijsvrije Oosterschelde. Het wil ons voorko men dat een gesloten Oosterschelde het ijsrisico tenminste zal verdubbe len", zo wordt gesteld. Voorts wordt gewezen op andere mogelijke ontwik kelingen zoals de wenselijkheid om de Oosterschelde bereikbaar te ma ken voor grote zeeschepen. Schuttevaer meent, dat het de hoog ste tijd wordt, dat „deze materie niet blijft opgehangen aan het feit, dat meer dan 10 jaar geleden 'n Del tawet werd aangenomen en door dit feit een werkelijke discussie wordt afgesneden. Van het bedrijfsleven wordt ten allen tijde de nodige flexi biliteit verwacht en niet ten onrechte. Daarom gaat men er steeds meer toe over tussentijdse balansen op te maken", aldus dit weekblad. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het afgelopen jaar is voor de Zeeuwse Ringrijders goed geweest, zo bleek op de alge mene ledenvergadering van de Zeeuwse ringrijdersvereniging. De wedstrijden zijn goed verlopen en de prestaties zijn gestegen, zo kon de secretaris meedelen. Dit jaar gaan de Zeeuwse Ring rijders in ieder geval naar Rotter dam om op koninginnedag wedstrij den' te rijden. Over de andere uit nodigingen kon de heer Brasser nog geen uitsluitsel geven. De ereklassewedstrijden zullen dit jaar op 14 juni in Domburg worden verreden, de eersteklassewedstrijden in Zoutelande. Op 24 juni wordt te Middelburg een wedstrijd voor sje zen georganiseerd. De grote wedstrijd is dit jaar op 14 augustus. Deze wedstrijd wordt traditiegetrouw op het Molenwater te Middelburg verreden (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Aan de Vrije Universiteit is de heer P. A. Ver- brugge uit Amsterdam gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuur wetenschappen op een proefschrift getiteld „De synthese van gebrugde ringsystemen via de malonesterreac- tie". Promotor was prof. dr. F. Bickelhaupt. De heer Verbrugge werd in 1936 in Krumingeri geboren. Hij studeer de van 1955 tot 1961 chemie aan de Vrije Universiteit, waarna hij als we tenschappelijk ambtenaar bij de af deling organische scheikunde van de V.U. werd aangesteld. Na de promo tie hoopt hij in dienst te treden bij AMERSFOORT (ANP) Dr. 3. L. P. Brants te Goes zal op de 57ste jaarvergadering van de Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, op 12 april in de Buitensociëteit in Zwol le, aftreden als voorzitter van deze bond. De heer Brants, die deze functie vijftien jaar heeft vervuld, heeft dit besluit genomen in verband met zijn drukke werkzaamheden als inspec teur van het middelbaar en voorbe reidend hoger onderwijs. De heer Brants zal als voorzitter worden op gevolgd door drs. D. Jol te Doorn, tot nu toe penningmeester van de bond. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het Zeeuwse Centrum voor het Amateurtoneel zal zaterdag 22 maart, om half drie, een algemene ledenvergade ring beleggen in de schouwburg te Middelburg. In deze vergadering wordt een overzicht gegeven van het gevoerde beleid sinds de totstandkoming van het centrum. Voorts zullen nieuwe plannen ter sprake worden gebracht. Het ligt ook in de bedoeling om in deze vergadering een definitief be stuur te kiezen. De bijeenkomst zal worden besloten met een demonstra tie door een werkgroep onder lei ding van de provinciaal toneeladvi seur, de heer A. van Noort. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) HULST De Stichting Sociaal- Pedagogische Zorg voor Zeeland, Dominicus Savio te Hulst is van me ning, daj ook de gehandicapten rui me mogelijkheden moet hebben om zich te ontspannen. Daarom is een instuifprogramma opgesteld waarbij de gehandicapten zelf hebben mee geholpen. In het jaarverslag over 1967-1968 van de stichting lezen we dat deze instuiven voorzien in een werkelijke behoefte. Het aantal deelnemers neemt nog steeds toe. Andere sociaal-pedagogi sche organisaties in de provincie Zee land blijken het initiatief van de stichting Dominicus Savio te hebben overgenomen. In het jaarverslag wordt verder meegedeeld, dat de op zet van het vakantiewerk van de stichting zal worden gewijzigd „Voor heen" zo wordt gesteld, „was dit werk min of meer een passieve vrije tijds besteding. Er werd tevoren een pro gramma gemaakt. Een eigen aan deel had men niet". In 't jaarverslag wordt voorts gespro ken over de Stichting van Dag verblijven en Tehuizen in Zeeland met name over de uitvoering van twee projecten in Zeeuwsch-Vlaan deren Hiervan maakten wij reeds uit voerig melding. Tenslotte wordt ge constateerd, dat de veranderin gen in de maatschappij ook haar stem pel drukken op het terrein van de zorg voor gehandicapten lnt> hiermee wordt in het verjLl merkt: „Als deze verander doel hebben deze groep juiste plaats te geven in <j,| schappij, dan is dit toe te en moeten wij deze ver met kracht doorzetten". (Van een onzer verslagtaL GOES De Kamerkriirl CHIJ Middelburg houdt op J 22 maart om half 10 een vm in de Prifls van Oranje te Het thema van de ve zijn: „De CHU moet nieuwe unie zijn en daaraai] wij". Op de bijeenkomst zal ee| gandaprogramma worden i teerd, dat is gebaseerd cr het gewest totaal nieuwe 1 programma is samengesteld^ propagandacommissie van I Unie-leden. Voorts zal de KamerbjJ mei de jaarvergadering hef de Prins van Oranje te Gogl SAMSON ZWAAR (Van onze ci WENEN Het is amper tien elijke Russisch-Chinese grens e eeuwige vriendschap". Aan fewonden gevallen, honderdduiz^ iaet het rode boekje en roep< lebouwen van de Russische ari uizenden Russen met strakke hinese diplomatieke vertegenv Ipen week gezegd, dat vijf miljoi taraatheid gereed staan. Enkel hededeling heeft radio Peking d< Irijdkrachten zich op een Velds het welke kracht en met wie or uilen hen vernietigen, vastbera |ed." Die vernietiging ligt voorlopig nog aar feit is, dat de recente botsingei essoeri als zoveelste bewijs kan di euwige vriendschapsgrens" niet te 1 hap plaats gemaakt heeft voor opei ïet was niet de eerste keer, dat vriendschapskreten door geweer- lur werden overstemd. Reeds en- ile jaren geleden verweten de ■issen de Chinezen, dat zij zich in de loop van vijf jaar hadden schul- I dig gemaakt aan „minstens 5000 I grensprovocaties". Peking beschul- er op zijn beurt de Sovjet- bie van, „op brutale wijze en otscheeps" subversieve activitei- I ten aan de grens te ontketenen. „En I ter nadere precisering somde Pe- Iking die activiteiten op: het zaaien van tweedracht onder de Chinese bevolkingsgroepen, het ophitsen van ^Tiderheden tegen het bewind in ^king en het over de grens lokken I van Chinese staatsburgers." Geschat wordt, dat in de loop van de laatste tien jaar inderdaad een honderd- izend Chinezen naar de Sovjet- ïe zijn gevlucht. De Sovjet-Unie stelt dat aantal vluchtelingen j aelfs op 300.000. Feit is, dat al jaren een „kleine ^Rdog" aan de Russisch-Chinese woedt, die niet altijd gewa- pd wordt gevoerd. Het is een dhjk geheim, dat Rood-China prlopend kleine eenheden over de naar de Sovjet-Unie laat kken, wier opdracht het is, spio- fe te bedrjjven, maar vooral: on- te zaaien onder de bevolking Op de voorgrond Mao (links) ei onze parlementaire redactie) HAAG Het masker van de aarmee de K.V.P. partijraad J Arnhem getooid had, was schijn. Zelfs dr. A Vondeling n!r, Van de PartÜ van de Ar- er z'ch in vergist toen iFdag 'M Utrecht zei, dat het hii 2s d(L bekende dooie boel Lu e K V.P. De nieuwe socia- voorzitter heeft zich in zijn L ""spraken trouwens wel meer vergist. Vp i, daar in Arnhem bij F aJ emaal erg kalm en erg i„u a?6t nog steeds de be- l inlicrrs i 6 ölcctus ue ue- P ir! er van jongens onder ©n urf 1? i £eIoYe- Het gebrek kritische instel- ïraeH» °Ver daden van bestuur F Ma»13 n°s altiJd niet overwon- pmaar wie goed luistert, wie eemtrIe en af en toe de moei- aI1 °m goed door te denken voiu °Pmerkingen en uitla- I woelt i ,toch: de onrl)st, di woelt in Veie afdelingen, in al-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 6