f EOLOGEN VAN WERELDFAAM WERKTEN AN NIEUW GODSDIENSTONDERWIJS onge mens ziet hemel aards Goese textielhandel werd in as gelegd Walcheren I k VEEL „AUTOMATISCH" OP WERKTUIGENDAGEN en uitblazen mevrouw AAMKLAAR VLISSINGEN Geluk Conflict WORLD PRESS PHOTO 1968/1969 OVERGORDIJN Vee geeft meer dan vlees alleen Vruchtensla met perziken en pruimen Miljoenenorder voor D. J. van der Have Auto over de kop MIDDELBURG Uitbreiding; van begraafplaats Hogere vergoeding bij ontruiming gemeentewoningen „Studentenoppositie" Nieuwe snufjes in Liempde NOVUM YERSEKE Voor de verkoop vain de zogenaamde fondsmosselen te Yer- seke, die vier dagen duurde, bestond grote belangstelling. In totaal werden ruim 90.000 tonnen van honderd kg mosselen verkocht. De opbrengst was 356.448 gulden. De fomdsmosselen zijn de mosselen die in het seizoen 19681969 niet aan de vrije handel werden verkocht, om dat er meer aanbod dian vraag was. Ze werden afgenomen door het pro- duktschap voor vis en visprodukten De mosselen brachten nu nog ruim 4 gulden per ton op. (Van onze redacteur) IaLKENSWAARD „Als men jonge mensen, middelbare scholie ren, begrip wil bijbrengen voor de diepere zin van het leven dan jal men dat moeten doen op een wijze die hemelsbreed verschilt van de manier waarop vroeger „godsdienstonderwijs" werd gegeven. Men moet zich dan realiseren dat die jonge mensen opgroeien in een samenleving die heel duidelijk sterk aards is gericht. Er zijn de laatste jaren duidelijk nieuwe theologische opvattingen en inzichten ontstaan. Men gelooft toch niet in ernst dat men bij het godsdienst- iderwijs net kan doen, of er niets aan de hand is". fabrikaten /ereldconcern jgeiijke garantie fiporteur Irs. J. M. J. Vorstermans, pries- en vele jaren moderator-gods- instleraar aan het Hertog Jan-Col- ",g in Valkenswaard, heeft diep over _ze problematiek gedacht. Hij er voer, zou men kunnen zeggen, aan den lijve dat de meesten van zijn leerlingen gewoon onverschillig ble ven voor de godsdienstles - oude -stijl. Dat is de voornaamste oorzaak ge weest om hem en elf anderen (waaronder twee predikanten), meest Rologisch geschoolden met ener gie en idealisme te zetten aan de zware taak een „moderne" gods dienst cursus voor middelbare scho lieren te schrijven. Als alles goed gaat zal die cursus volgend schooljaar ICproefd kunnen worden. Een werk ran jaren zal dan mogelijk zijn he ining krijgen. )e 36-jarige wereldheer hij stu- :rde in 1957 af aan de Nijmeegse ilogische faculteit, was daarna jaar kapelaan en werd in 1961 lerator-godsdienstleraar aan het :tog Jan College weegt zijn jorden als hij vertelt over dit pro- it dat kennelijk al zijn energie en 'Ede sinds enige jaren heeft. Het is voor drs. Vorstermans, en velen die dagelijks met jongeren om gaan denken er net zo over, duidelijk dat het aardse in deze tijd het meta fysische heeft verdrongen. Men kan ik betreuren waarom eigenlijk? - naar het feit is er niet minder waar o& „Levensgeluk en levensgenieting hebben voor de jongeren zinvolle fundi es gekregen. Zij hebben ontdekt dat hun bestaan een betekenis van vlees en bloed heeft." B^Iaar juist dat, zo meent drs. Vor- Kfermans, geeft het godsdienstonder wijs geheel nieuwe mogelijkheden. „Het geeft unieke kansen op ontmoe ting en op een uitwisseling van ge dachten over de zin van het leven. Het biedt wegen die leraar en leer lingen kan brengen tot verdieping van de vragen die elk mens, en ze ker ook de jonge mensen, zich af en t« stelt. Vragen die de diepste zin van het leven raken". Welnu de nieuwe cursus die wordt toeven houdt met die nieuwe vi- t nieuwe levensgevoel, die vrij lanistische genieting van 't aardse (ADVERTENTIE) rekening. „Wij proberen in de cursus te stimuleren naar een bewijsvoering door de cursisten de bouwstenen te geven die zij kunnen gebruiken om wat zij zelf voelen uit te bouwen." Drs. Vorstermans peinst even, kijkt strak voor zich. „In mijn werk voor de klas heb ik ervaren dat moderne jonge mensen op een eigentijdse wijze tot beleving van religieus gevoel en ervaring moeten worden gebracht. Dat eist een heel nieuwe benadering veel objectiever, veel wetenschappe lijker, veel menselijker. Daarvoor moet je het leven van de mens door lichten, zoals het nu is." „Je moet, dat is tenminste onze op ervaring berustende mening, de bijbel presenteren als een heel men selijk boek. Je moet die zeer kritische jonge geesten op het gebied van de metafysica niet meer obstakels in de weg leggen dan strikt nodig is." Dan feller, protesterender ook: „Vele ouders zullen dat niet begrij pen. Zij willen dat hun kinderen op precies dezelfde wijze als zij volge stopt worden met metafysische theo logie. Ik heb herhaaldelijk ondervon den, hoe juist daardoor het zoeken van de jongeren naar waarheid, naar een god die in hun wereldbeeld past, ernstig wordt bemoeilijkt. Zo'n con flictsituatie met „thuis" bevordert beslist niet de groei van een geeste lijke evenwichtigheid. Het komt her haaldelijk voor dat ouders in het ge weer komen tegen de pogingen van moderators om middelbare scholieren via nieuwe wegen tot eigen religieuse verdieping te brengen. Dan gaan er protestbrieven naar bisschoppen en worden de godsdienstleraren gewoon verketterd". Hij ontveinst zich niet dat ook daar om die heel nieuwe benadering van de „groep van twaalf' een uiterst moeilijke zaak is. Jaren van voorbe reiding, veel praten, schrijven en her schrijven, zijn er voor nodig geweest. „Wij menen dat we eruit zijn geko men. Ook omdat we eerlijk hebben gewogen welke mythe en welke sym boliek gewoon niet meer „in" is. Daarbij zijn we uitgegaan van de ge dachte dat er primair een cursus voor de hogere klassen uit de bus moest komen". |et EINDHOVENS DAGBLAD organiseert in samenwerking met de van 12 april tot 18 mei direct na Den Haag in EINDHOVEN fa het tentoonstellingsgebouw de „Krabbedans", Wal 2 A Eindhoven Toegangsprijs 1, het bad, op de overloop 0«s hcMÜ^aar is de tijd waar»n bii h'I-T.' wterieur wordt herzien <ru- IVwt ,i van, de ST°te schoonmaak). Woninlu cat er vanaf heden in de scEnl,.üel een nouveauté is ver- Het iJ1' u ,raamklaar overgordijn. voerH 1 geconfectioneerd, ge- Plooi„'E,?20"md en voorzien van »Dreh„„ ban (':m ook meteen ieriani l6" wor4®n. Het veloursma- heel ,,Vf'".a's He voering zijn ge- <tijni h waardoor deze gor- kunn?.,, S wasmachine gewassen bout daarna Seen strijk fiUmkïaa hebben. Deze sun side Paar i„ Sordijnen zijn te koop per 'teedtn v®rschi'lende maten: twee ■en 3 en 180 cm' en dri* 0e DriiL nI' 18.5> 225 en 275 cm. '4 met ï".|V,frleren va" 1 ">50 tot 'Herkien»" per paar Ze zi'n in blauw „int" vcrkrijgbaar, in goud, ollJfgroen, oranje en rood. Zet uw gezin in deze dure tijd eens wat gerechten uit ingewanden voor in plaats van vlees. Hier te lande is alleen de lever redelijk populair. Maar nieren, hart en hersens zijn niet minder aan te bevelen. Al deze vaak als afval gekwalificeerde delen van het rund, het varken of het schaap zijn calorie-arm, rijk aan mineralen en vitaminen en bovendien goedko per dan het vlees van deze dieren. Raadpleeg uw kookboek en u zult verbaasd staan, wat u allemaal doen kunt met deze in het algemeen met uitzondering van lever dan weinig populaire onderdelen van slachtvee. Bijzonder apart en lekker is de ze vruchtensla, waarin perziken en pruimen domineren. Voor 8 personen is nodig 1 blik (800 gram) halve cling per ziken; 1 blik (500 gram) blauwe prui men, 2 bananen, 100 gram vijgen; kropje sla, 200 gram smeerkaas, klein kopje rozijnen. Voor de garnering: wat zout, mos terd, uienpoeder en peterselie; kwart kopje suiker, twee eetlepels azijn, half kopje sla-olie en olijfolie. Perziken en pruimen afgieten. Dit fruit, de vijgen, de in stukken gesne den bananen en de geplukte sla op 'n grote platte schaal rangschikken. Ro zijnen en kaas met elkaar vermengen en eveneens op de schaal doen. Voor de garnering: suiker, zout, mosterd, uienpoeder en peterselie met elkaar vermengen en door de azijn roeren totdat de suiker opge lost is. Dan de slaolie of olijfolie hier voorzichtig aan toevoegen en het geheel nog eens goed door el kaar slaan. Drs. J. M. J. Vorstermans pr., ziet het godsdienstonderwijs als sterk tijdgebonden. Theologen van wereldnaam uit Nij megen hebben leiding gegeven aan het ambitieuze project. Ook didac tisch is eraan gedokterd. De cursus zal, als ze gereed is, vier hoofdthe ma's omvatten, elk van enkele tien tallen lessen. De jongelui worden in geleid in „het verschijnsel religie", waarin ze de verschillende culturen in hun religieus beleven ontmoeten. Dan is er de ontmoeting met het „oude testament", ontdaan van het metafysische. Ze leren bijbelteksten lezen en begrijpen. Een belangrijk onderdeel is voorts de confrontatie met „de mens Jezus". „Dat onderwerp was heel moeilijk. We besloten de jongelui een eerlijke voorstelling te geven van Jezus die bfj hen geen innerlijke conflicten zou oproepen. In onze presentatie is Je zus geen Übermensch. Verder is een deel van de cursus gewijd aan mo derne geestelijke stromingen. Die vergelijken we dan met het bijbelse denken". Op die manier willen de auteurs duidelijk maken dat het christendom een zeer bepaald positief antwoord geeft op de vraag naar de zin van het menselijk bestaan. „Opdringen doen we niets. Wij vin den dat de uiteindelijke geloofsbeslis- sing ligt buiten het kader van de les sen. Wij geven informatie in de ruim ste zin van het woord. Wij bieden mensen van deze tijd alle mogelijkhe den om verder te zoeken. Wij geven ze volop materiaal om zich in zich zelf en in God te verdiepen". In april worden 3 onderdelen van de cursus gestuurd aan alle godsdienst leraren in de bisdommen Den Bosch en Breda en naar Zuid-Limburg. „We gaan de cursus toelichten en een psy- ehometrist zal precies controleren hoe het „valt" op acht scholen. We gaan de cursus zelf uitgeven, met teksten voor de leraren en voor de leerlingen. Het onderzoek en de cor rectie zal nog veel tijd vergen. Dat wordt wel een project van drie of vier jaar. Ik geloof trouwens dat we in het vervolg, nu alles in de wereld zo snel verandert en er steeds nieuwe uitvindingen worden gedaan, onze op vattingen zich daardoor snel wijzigen, dat men godsdienstonderwijs steeds kritisch zal moeten begeleiden". Jacques Levy (Van onze correspondent) KAPELLE D. J. van der Have, n.v. te Kapelle-Biezelinge zal met de regering van Iran een langdurig contract sluiten waarbij verscheidene miljoenen zijn gemoeid en dat tot doei heeft hét huidige suikerbieten arsenaal in Iran op te voeren. Momenteel wordt m Iran 140.000 ha suikerbieten geteeld met een produk- tie van 470.000 ton suiker. Men hoopt deze opvoerdling tie be reiken met het produceren van sui kerbieten met een andere genetische samenstelling. Technische uit Iran zullen bij D. J. v. d. Have n.v. te werk gesteld wor den. Omgekeerd zullen medewerkers van D. J. van der Have n.v. in Iran gestationeerd wonden. (Van onze correspondent) Gistermiddag is een auto, bestuurd door de leerling van de m.ts. G. van B. uit Huist op de Mr. F. J. Haarman- weg te Taraeuzen verscheidene ma len over de kop geslagen. De be stuurder liep een hersenschudding en diverse kneuzingen op. De drie mede- inzittenden kwamen er met de schrik en een n-at pak af. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Noorse papierfabriek, toen de personenauto door onbekende oor zaak met de rechten-wielen naast het wegdek kwam. De wagen sloeg enige malen over de kop en kwam onder steboven in de sloot. Dokter Vam Henk verleende de eerste hulp en liet de bestuurder naar het Juliamazie- kenhuis overbrengen. (Van een onzer verslaggeefsters) GOES Een felle brand heeft gis teravond het pand in de Goese Voor stad, waarin de textielhandel van de n.v. Weststrate en Zoon was geves tigd, bijna volledig in de as gelegd. De oorzaak van de brand was gister avond onbekend, evenals de omvang van de overigens zeer aanzieniyke schade. Persooniyke ongelukken de den zich niet voor. Vijf over zeven gisteravond werd de bramd telefonihcs gemeld bij de Goese gemeentepolitie. Vermoedelijk heeft die brand al enige tijd gewoed voordat hij werd opgemerkt. Het pain-d, waarin autoboxen, kantoor en magazijnruimte was ondergebracht, werd na zes uur verlaten door het personeel. De brandweer heeft, uitgerust met groot materieel, bijna twee uur nodig gehad om de brand in het alleen staande pand onder de knie te krij gen. Het nieuwsgierige publiek werd door de politie op een afstand gehou den. De toegang tot de Voorstad werd zelfs gedeeltelijk afgesloten. Om ongeveer half tien was ook het nablussen gedaan. Tijdens de brand konden nog twee auto's en een aantal gasflessen uit de boxen worden ge haald. Een paar boven, beneden in het pand, bleven gespaard. Het er naast liggende kantoor en de daar boven gelegen ruimte met de kle- din-gvoorraad brandde geheel uit. Een gedeelte van het pand was pas opgeknapt. Deze nog lege ruimte zou dezer dagen als atelier worden ingie i-icht. Twee april zou de firma daar met de confectie van kleding starten. De machines voor het atelier waren, '.o vertelde gisteravond mevrouw Weststraten, onderweg. „Het is een -amp", reageerde zij na de brand. „Je :iet je levenswerk in vlammen op- Taan. Een gedeelte van het pand, waarin het atelier zou komen, hebben we pas helemaal opgeknapt. We kun nen maar niet begrijpen hoe de brand is ontstaan". De familie Weststraiten werd door bewoners uit de Voorstad gebeld. O Het gemeentebestuur wil overgaan tot uitbreiding van de algemene be graafplaats aan de Nieuwlandseweg en voorts tot de bouw van een aula by deze begraafplaats. Aan de gemeenteraad, die maandag 24 maart 's middags om twee uur, bijeenkomt, zal worden voorgesteld om voor deze werken een krediet van ruim 530.000 gulden ter beschik king te stellen. In deze vergadering zal de raad voorts worden gevraagd kredieten te verlenen voor o.m. de bouw van een gymnastieklokaal in plan Dauwen- daele en het bouwrijpmaken van ge deelten van de plannen Dauwendaele I en Griffioen II. Burgemeester en wethouders zullen ook voorstellen de verlichting bij de Kotiingsbrug te verbeteren. Dit werk zal een bedrag van 12.500 gulden ver gen. Kinderoperette Een vijftigtal kinderen van de buurtvereniging 't Zand te Middelburg zullen binnen kort weer een kinderoperette op de planken brengen. Deze zal worde» opgevoerd op de donderdagen 20 en 27 maart in het ontmoetingscentrum aan de Oosterscheldestraat. Evenals d-e twee voorgaande jaren is deze operette „De Woniderstenen" een product van „eigen bodem" en wel van de heren J. L. Meulmeester en L. van Hilst. Aan de fantasie van de eerste ontsproten weer de tekst en de liedjes, welke de laatste op mu ziek heeft gezet. Een groepje dames uit de buurt zal voor die kostumering zorgdragen. V.V.V.-vergadering De Vereni ging voor Vreemdelingenverkeer- Middelburg belegt de algemene le denvergadering op vrijdag 11 april in het Ned. Koffiehuis. Op deze ver gadering zal o.m. de begroting 1970 worden vastgesteld. De aftredende bestuursleden L. Rivière, I. Houte en S. Leverink zijn allen herkiesbaar. Bond voor bouwnijverheid De plaatselijke afdeling van de Algeme ne Nederlandse Bond voor de Bouw nijverheid belegt zijn algemene jaar vergadering op vrijdag 21 maart, 's- avonds om acht uur, in gebouw „De Gouden Poorte". Tijdens deze vergadering zal wor den voorgesteld de heer D. Faase tot voorzitter te benoemen in de plaats van de heer J. Goossen, die te ken nen heeft gegeven zijn functie te wil len neerleggen. Uit het jaarverslag blijkt, dat het ledental van de afde ling vorig jaar iets istoegenomen, n.l. van 311 naar 316. Aan de raad, die op vrydag 28 maart, 's middags om twee uur in vergadering byeenkomt zal worden voorgesteld om het minimumbedrag van de verhuiskostenvergoeding bij ontruiming van gemeentewoningen te verhogen van 300 tot 500 gulden. Ontruiming door het gemeentebe stuur kan geschieden ten behoeve van de uitvoering van een bestemmings plan of in verband met de opruiming van krotten (ook noodwoningen). Het maximum te vergoeden bedrag blijft gehandhaafd op 1000 gulden. Burgemeester en wethouders stel len voorts voor om een krediet van 12.500 gulden te verlenen voor het maken van een schetsontwerp voor een nieuw gebouwencomplex voor de gemeentelijke reinigingsdienst en een krediet van ruim 17.000 gulden ten behoeve van de aanschaf van twee motorrijwielen en twee mobilofoons voor de gemeentepolitie. Wanneer de raad daarmee akkoord gaat; zal verder aan de firma J. J. Nooijens te Vlissingen een gedeelte van het industrieterrein „Noord" worden verkocht. De firma Nooijens wil op die plaats een hal voor üsbe- reiding bouwen. Voetgangers tegen auto Op de kruising Koudekerkseweg - Bonedii- kestraat heeft een aanrijding plaats gehad tussen een personenauto, be stuurd door P. van R. uit Vlissingen en de 10-jange voetganger E.-Sch. De jongen stond te wachten om over te steken en lette daarbij onvol doende op het verkeer van rechts Hij liep de rijweg op en botste tegen de auto van Van R. De jongen kwam te vallen en brak hierbij zijn rech terbeen. Hij is overgebracht naar het S t.-J ozef ziekenhuis. Vrouwengilde Op een bijeen- tomst vam het katholiek vrouwengil de, afd. Vlissingen sprak mevrouw M. xiheepers-Voeit oveir gezinszorg. Me vrouw Scheepers betoogde, dat deze '.org noodzakelijk is om in een aan tal gevallen aantasting van het ge zonde gezinsleven te voorkomen. Zij deelde de gezinszorg, onderdeel van het maatschappelijk werk, in in drie categorieën: gezinszorg, gezinshulp en bejaardenzorg. Mevrouw Scheepers beantwoordde ook vele vragen. Het gezelschap was eerder verwelkomd door de presidente van de afdeling. mevrouw Y. Hagen-Manuël. Besloten werd om op 17 april een gezamenlijk bezoek te brengen aan de huishoud beurs in de RAI te Amsterdam. Veere Volkshogeschool De vereniging „Vrienden van Veere" heeft in het stadhuis een voorjaarswerkvergade- ring gewijd aan het onderwerp „Het ontstaan en tot leven komen van een volkshogeschool in de huidige tijd, met name van de volkshogeschool De Blankaart". De heer Luk Kem- pynk gaf een uiteenzetting over het ontstaan en het werk van De Blan kaart in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De heer Houwen, beheerder van het natuurreservaat dat aan deze volkshogeschool verbonden is, ging nader in op de natuurbeschermings educatie, waar men op De Blankaart veel aandacht aan besteedt. Tijdens de discussie kwam o.m. de vraag naar voren of Veere eventueel plaats zou kunnen bieden aan een volkshoge school voor Zeeland. Uit de discussie bleek dat aansluiting bij Hedenisse meer kansen biedt. Westkapelle „Hygiea" Op de jaarvergade ring van de gymnastiekvereniging „Hygiea" heeft voorzitter C. van Hercules de dames-leden gefelici teerd met de behaalde successen bij de gradenwedstrijden. Uit de jaarverslagen van de se cretaris, de heer K. Roelse en de penningmeesteresse, mevrouw W. Louwerse-Bimmel bleek dat de ver eniging een gunstig jaar achter de rug heeft. De vereniging telt 33 leden, 125 adspirantleden, terwijl de cursus huisvrouwengymnastiek door 50 da mes wordt bezocht. Bij de bestuursverkiezing werden de dames K. Allewijnse - Slabber en W. Louwerse - Bimmel bij acclama tie herkozen. Besloten werd een jeugdraad in te stellen. Er zal wor den deelgenomen aan de kringzaal- uitvoering die op 19 april zal wor den gehouden. Op koninginnedag zal ook aan de estafette worden deelge nomen. Op 28 juni zal een zomer avond-uitvoering worden, gegeven op het marktplein. Ook zal aan de kring wedstrijden die op, 31 mei in Breda -worden gehouden, deelgeno men worden. Uitvoering O.K.K. Op zaterdag 22 maart zal het fanfarecorps O.K.- K. t.e Westkapelle haar jaarlijkse uit voering geven. Wegens ziekte van de dirigent de heer W. Timmermans te Goes zal de heer P. Minderhout de dirigeerstok hanteren. Voor de pauze bestaat het programma uit het optreden van de drumband, ge volgd door een zestal nummers van et fanfarekorps. Na de pauze wordt de klucht in drie bedrijven „Pension Drie" opgevoerd. IN SPANJE gaain stemmen op die voorspellen dat generaal Franco aan staande vrijdag tijdens een kabinets zitting de noodtoestand zal opheffen. DE DIRECTIE van het Algemeen Handelsblad heeft met instemming vam de commissarissen per 15 maart 1969 benoemd tot hoofdredacteur drs. A. S. Spoor. Het ergert me altijd, wanneer er ingezonden stukken in de krant ver schijnen, waarin mensen zo maar even een negatief oordeel uitspreken over anderen; in dit geval over „de" linkse Tilburgse student, die afge schilderd wordt als „boemelstu dent, gesubsidieerde luiwammes", ui termate „geëngageerd" en boordevol Marxistisch-Leninisme, doch te be roerd is om aan zijn kostbare studie beurzen enige zin te geven". Waar baseert meneer Pison zijn veroorde ling van de studenten op? Uitsluitend op de in „De Stem" verschenen arti kelen? Hij moet toch ook weten dat journalisten, van welke krant dsn ook, in eerste instantie informatie (zo objectief mogelijk) verstrekken en dat men van hep niet kan en mag eisen, dat ze een onderzoek in stellen naar het complex van oorza ken, dat geleid heeft tot het rebelle ren van de studenten; zij hebben daar eenvoudig geen tijd voor, hun artikel moet op korte termijn geschreven en geplaatst worden. Het vellen van een negatief oordeel op grond van in een krant verschenen artikel, is dus ei genlijk niet mogelijk. Het ingezonden stuk van meneer Pison is dus onvol doende gefundeerd. In het kader van mijn opleiding heb ik nogal wat gelezen over de studentenrevoltes en ik kan meneer Pison en allen die 't met hem eens zijn verzekeren, dat er genoeg rede nen zijn voor de studenten om een nieuwe maatschappij te willen op bouwen. In onze maatschappij bij voorbeeld zijn we zo materialistisch aan 't worden, dat ons denken en handelen voor een groot deel bepaald wordt door begrippen als „geld, nut winst ep eigen belang"; we doen niets meer zonder dat 't ons iets op brengt; we slaan onmiddellijk aan het kankeren als we denken dat men aan ons geld komt. Het feit dat me neer Pison zich druk maakt over zijn „belastingcenten" is hier al een bewijs van. Dit is een gevaarlijke tendens in onze samenleving, die we moeten zien kwijt te raken; en dit is één van de vele factoren die de stu denten tot protesteren heeft aangezet Een andere factor is het allesver- stikkende paternalisme op de uni versiteiten en ip onze samenleving; zo zijn er nog wel een aantal gebre ken te noemen. Tenslotte nog dit: meneer Pison maakt de studenten „verdacht" door te wijzen op hun sympathieën t.a.v. Marx, Lenin, Mao enz. Weet hij dan niet dat deze men sen soms heel verstandige dingen hebben geschreven en da^ onze sa menleving sterk beïnvloed is door o. a.- ideeën van Marx? vakbonden. Zou 't misschien niet mogelijk zijn dat bovengenoemde mensen nog een paar goede gedachten hebben gehad, die we eventueel zouden kunnen gebrui ken bij de opbouw van een nieuwe maatschappij? Al met al lijkt het me niet zo on redelijk om meneer Pison en allen die ook zo snel met een negatief oordeel over anderen klaarstaan, te adviseren: veroordeel anderen niet te vlug op grond van te weinig infor matie, een oppervlakkige kennis van zaken en emotionele overwegingen; er zijn al genoeg mensen die met vooroordelen rondlopen, 't is niet no dig om die mensen er nog een bij te geven. BREDA H. P. C. DROST. (We zouden hierby willen aante kenen dat we juist vorige week in een uitvoerig artikel (dat ove" rigens niet het eerste was!) recht hebben gedaan aan wat de stu denten beweegt. De heer Drost is in dezen iets te snel in zijn oordeel. Red.). (Van een onzer verslaggevers) TILBURG Op 7 en 8 mei orga niseert de NCB in het Noordbrabant- sc Liempde weer de jaarlijkse werk- tuigendagen. De officiële inschrijving voor de deelnemers aan dit evene ment is inmiddels gesloten en uit de belangstelling is op te maken, dat ook dit jaar weer veel te zien zal zyn op het tentoonstellingster- Met het oog op het uitgebreide glas areaal en de steeds voortgaande ver nieuwing van de bestaande kassen zullen de bezoekers van de werktui- tuigendagen in de kas op het land goed Velder de nieuwste technische uitrustingen in werking kunnen zien Er zal een demonstratie gegeven wor den van de manier waarop een kas automatisch besproeid kan worden. Dat de tuinder zich in het weekeind de geen zorgen meer hoeft te maken over luchten en sproeien is een van de punten waarop de aandacht zal worden gevestigd. Wat het luchten van de kas betreft die zorg kan worden overgenomen door een elektrisch apparaat, dat vol-automatisch met een warmtere- gelaar werkt. Naarmate de zonne stand verandert, worden de ramen van de kas automatisch geopend en gesloten, zodat een bepaalde tem peratuur gehandhaafd blijft. Oververhitting van de kas is zelfs m ons zonarme land, nog een groot probleem en om dit te voorkomen zijn daksproeiers ontworpen, die de tem peratuur automatisch doen dalen. Eventueel kan aan het sproeiwater krijt wordep toegevoegd, waarmee de ramen snel een beschermende wit te laag kunnen worden overdekt, die dan later op een donkere dag weer afgespoeld kan worden. Het is dus niet nodig dat de kas zoals in het verleden vaak voorkwam, de gehele- zomer verder donker blijft. Een voor deel van de daksproeiers is ook, dat door luchtverontreiniging neergesla gen vuil, snel van de kasramen kan worden gespoeld. In de kassen op de tentoonstelling zullen dit jaar tomaten en komkom mers worden gekweekt en in ver schillende groeistadia worden ten toongesteld. De bezoekers kunnen ook de nieuwste technische „snuf jes" zien van de apparaten, die zyn ontwikkeld voor het werk in de kas sen. De vollegrondstuinbouw, een uit- wijkmogelijkheid voor degenen, die streven naar specialisatie, krijgt tij dens de werktuigendagen ook de no dige aandacht er zullen allerlei spuit- apparaten tegen ziekten en onkruid worden gedemonstreerd. Op het gebied van de sierteelt wordt gestreefd naar een novum, door alle bekende bolgewassen met behulp van koeling en andere metho den zodanig te prepareren, dat ze tij dens de werktuigendagen allemaal tegelijk in bloei staan. Verschillende diensten en andere inzenders zijn nog bezig speciale attracties te ontwer pen, zodat Liempde ook dit jaar een onmiskenbaar evenement wordt voor agrarisch Nederland

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5