NAAISTER VERKOOPSTERS EEN ECHTPAAR HEOLOG .AN NIEU ongt 319.- BBC uw goede geld veilig besteed Dellow wil weg bij Volendam f fVERCORDIJN Bokser Regis overleden DE STEM afsluiting kreken KATHOLIEKE HOGESCHOOL MEDEWERKER (mnl. of vr.) MEDEWERKER (mnl. of vr.) LEESZAALASSISTENTE 8 GEVRAAGD N.V. STEBA „Altena West" en „De Noordwaard" N.B. Golfclub Toxandria Molenschot (Rijen) Gelu Philips maakt radicaal een eind aan de wasdroog-misère. Laat het regenen, laat het misten, laat het vriezen. De was droogt wanneer u dat wilt, mevrouw. En... niet langer op het rekje bij de kachel, op de verwarming, de overloop of het balkon, maar in de handige compacte wasdroger van Philips. Deur open, was erin, deur dicht en drogen maar. Kijk hoe uw was eruit komt. Droog alsof hij uren in de zon en wind hing! En... donzig zacht, zó zacht. Philips compact wasdroger, tijdelijk 4 DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART 196 (Van onze sportredactie) VOLENDAM Voor het begin van de wedstrijd Fortuna-Sittardia-Com- binatie tegen Volendam in gelcen, heeft de Volendam-trainej- Ron Del low aan het bestuur van de Noord- Hollendsevereniging laten weten, dat hij zijn werkzaamheden, die hij reeds vijf jaar succesvol bij de Volendam- mers uitvoerde wil beëindigen. Het was voor het bestuur en ma nager Schokker en de spelers een complete verrassing. Ron Dellow heeft in de afgelopen week contact gehad met de Zwitserse top-club Lausanne over een eventueel trai nerscontract. Dellow geeft persoon lijk de voorkeur aan geprolongeerd verblijf in Nederland, maat zal uiter aard, als hij bij een Nederlandse ver eniging niet weer aan de slag komt VOETBAL De Surinaamse voetbalkampioen Transvaal heeft in het Rifstadion in Willemstad met 2-3 verloren van het Antilliaanse Subt. Bij de rust. leidde Subt met 21. LONDEN (ANP) Ulric Regis, de in Spanje wonende zwaargewichtbok ser uit Trinidad, die sinds woensdag in coma lag in een Londens zieken huis, is overleden. De 27-jarige Regis iverd woensdagochtend vroeg, enkele uren na zijn op punten verloren ge" vecht tegen de hard slaande, in Hon garije geboren Brit Joe Bunger, be wusteloos in zijn hotel gevonden. Men bracht hem naar een zieken huis, waar donderdag een operatie werd uitgevoerd om een bloedprop in de hersenen te verwijderen. Regis ging in het gevecht tegen Bugner tweemaal neer, maar leek volkomen normaal na beëindiging van de partij, die over acht ronden was afgesloten. TENNIS Clark Graebner heeft in New Orchelle (Verenigde Staten) een internationaal tennistoernooi op overdekte banen gewonnen. De Amerikaan versloeg in de eindstrijd zijn iandgenoot Charlie Passarell met tweemaal 62. Bij vonnis van de Arron dissementsrechtbank te Breda d.d. 25 februari 1969 is uitgesproken ten name van de gemeente Raams- donk in het belang der volkshuisvesting de ontei gening van het perceel, ka dastraal bekend gemeente Raamsdonk, Sectie H num mer 1775, groot 0.01.67 H.A. Breda, 10 maart 1969. De Officier van Justitie Mr. R. H. F. H. M. Grasso een degelijks welkome huisvriend in meer 80.000 gezinnen WftS&y Voor de bibliotheek worden wegens voortdurende toeneming van de werkzaamheden gevraagd voor de bestelafdeling voor het uitleenbureau Kandidaten moeten tenminste in het bezit zijn van een ULO-diploma. Een bibliotheekopleiding en'of ervaring in soortgelijke werkzaamheden strekt tot aanbeveling. Zo nodig wordt na een inwerkperiode de mogelijk heid geboden om een bibliotheekopleiding te vol gen. Salaris volgens rijksregeling; premie AOW AWW voor rekening van de werkgever. Sollicitaties kunnen worden gericht aan het hoofd van de afdeling personeelszaken, Hogeschoollaan 225, Tilburg. (voor veranderwerk) (16-20 jaar) Goed loon. DAMES-, HEREN- en KINDERCONFECTIE Steenstraat 3 Hulst Tel. 3546. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondige ziekte en na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der zieken in het Sint- Lidwina-ziekenhuis te Hulst onze dierbare heer- zoon, heerbroer en heeroom, de zeereerwaarde heer JOSEPHUS CORNELIS LUDOVICUS STALLAERT in de leeftijd van 54 jaar. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overle dene in uw godvruchtige gebeden aan. Hulst: A. L. Stallaert Veghel: M. Vlind-Stallaert en kinderen Hulst: Th. Stallaert J. Stallaert-Steyaert Graauw: B. Buysrogge-Stallaert kinderen en kleinkind Graauw: O. Steyaert-Stallaert M. Steyaert en kinderen Hulst: T. Stallaert Familie Stallaert Familie Elias. Kloosterzande, 17 maart 1969. De plechtige uitvaartdienst waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op don derdag 20 maart om tien uur in de parochie kerk van de H. Martinus te Groenendijk. Gebedsdienst op woensdagavond om 7.30 uur in voornoemde kerk. De overledene ligt opgebaard in het ziekenhuis te Hulst. Samenkomst donderdag om 9.15 uur. Zij, die bij vergetelheid geen uitnodiging ont vingen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, onze inniggeliefde vrouw, moeder en grootmoeder, LEONTIIVE MARTHA VAN VOOREN echtgenote van Liviiius Leoncius van Bracken in de leeftijd van 79 jaar. Sas van Gent: L. L. van Bracken I. M. R. van Waterschoot van Bracken J. J. van Waterschoot C. L. M. M. van Waterschoot L. A. J. van Waterschoot- Blondeel S. A, L. T. van Waterschoot Driebergen: A. W. M. H. van Waterschoot Sas van Gent, 16 maart 1969. Zandstraat 129. De H. Mis van Requiem gevolgd door de ter aardebestelling, waartoe u beleefd wordt uitge nodigd, zal plaats hebben op woensdag 19 maart a.s. te 10.00 uur in de kerk van O. L. Vrouw Hemelvaart te Sas van Gent. Bijeenkomst om 9.30 uur, Zandstraat 129. Rozenkransgebed in de kerk van de H. Pastoor van Ars op dinsdag 18 maart om 19.00 uur. De Plaatselijke Commissies voor de Ruilverkavelingen Secr.: Woudrichemseweg 1, Almkerk, Telefoon: 01334 - 544. De Plaatselijke Commissies voor de ruilverka velingen „Altena West" en „De Noordwaard' berichten, dat in het voorjaar van 1969 de kre ken, gelegen in de beide ruilverkavelingen zul len worden afgesloten. Zij maken u er op attent, dat na deze afsluiting in de betreffende kreken een voortdurend lage waterstand zal worden gehandhaafd, zodat va ren vrijwel onmogelijk zal zijn. Het in- en uit varen van de kreken zal na de afsluiting niet meer mogelijk zijn. Voor een eventuele ligging en de daaraan ver bonden voorwaarden) in één van de twee nieuw te maken havens kunnen informaties worden ingewonnen bij de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, de heer B. W. van der Laan, Kerkstraat 15 te Almkerk, telefoon 01834 - 536 of telefoon 01835 - 877 Te uweir informatie delen zij u nog mede, dat de eerste kreekafsluiting spoedig zal plaatsvinden. Almkerk, 13 maart 1969. De Plaatselijke Commissies voor de ruilverkavelingen, „Altena West" A. D. den Dekker, voorzitter. Ir. G. C. Reijgersberg, secretaris. „De Noordwaard" J. M. Baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter. Ir. G. C. Reijgersberg, secretaris. Wij zoeken zo spoedig mogelijk zonder kinderen dat in staat is het sociëteitsleven van onze club (club huis, bar, keuken) te verzorgen, wo ning aanwezig. Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bij de secretaris, postbus 207, Breda. De Officier van Justitie bij de Arrondissements-Recht- bank te Breda brengt ter kennis van belanghebben den, dat bij vonnissen der Arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 4 maart 1969 is uitgesproken ten name van het Rijk de onteige ning ten algemenen nutte in het publiek belang van A. Het perceel kadastraal bekend gemeente Ruc- phen sectie M no. 738 groot 0.13.80 H.A., B. Het perceel kadastraal bekend gemeente Et- ten-Leur sectie H no. 3106 groot 0.08.15 H.A. De Officier van Justitie voornoemd, Mr. R. H. F. H. M. Grasso. Breda, 11 maart 1969. BROWN BOVERI wasautomaten vaatwasmachines strijkmachines wasdroger befaamde fabrikaten van een wereldconcern met de degelijke garantie] van. de importeur _ji ""HijfTi wasaroger van ae importeur centrifuges JtxriAdU BROCHURES OP AANVRAAG GRATIS*IMPORTEUR: GEBR. TIMMERMANS N.V., KESSEL (BIJVB In dit klimaat niet missen. (Van onz BfVLK ENS WAARD „Als men ren, begrip wil bijbrengen voor gal men dat moeten doen op e van de manier waarop vroeger jleri moet zich dan realiseren dal janicnleving die heel duidelijk ^fctste jaren duidelijk nieuwe th ontstaan. Men gelooft toch niet i onderwijs net kan doen, of er ni r- J. M. J. Vorstermans, pries- en vele jaren moderator-gods- jnstleraar aan het Hertog Jan-Col- ;e in Valkenswaard, heeft diep over problematiek gedacht. Hij er- vBer. zou men kunnen zeggen, aan 'den lijve dat de meesten van zijn Krlingen gewoon onverschillig ble ven voor de godsdienstles - oude -stijl. CDat is de voornaamste oorzaak ge weest om hem en elf anderen (waaronder twee predikanten), meest theologisch geschoolden met ener gie en idealisme te zetten aan de zware taak een „moderne" gods- Hfenst cursus voor middelbare scho- Sren te schrijven. Als alles goed gaat zal die cursus volgend schooljaar beproefd kunnen worden. Een werk van jaren zal dan mogelijk zijn be kroning krijgen. De 36-jarige wereldheer hij stu deerde in 1957 af aan de Nijmeegse t Zologische faculteit, was daarna vier jaar kapelaan en werd in 1961 moderator-godsdienstleraar aan het Hertog Jan College weegt zjjn v.porden als hij vertelt over dit pro ject dat kennelijk al zijn energie en liefde sinds enige jaren heeft. iet is voor drs. Vorstermans, er velen die dagelijks met jongeren om gaan denken er net zo over, duideliji dit het aardse in deze tijd het meta fjfische heeft verdrongen. Men kar ds betreuren waarom eigenlijk? naar het feit is er niet minder waar om. „Levensgeluk en levensgenieting hebben voor de jongeren zinvolk functus gekregen. Zij hebben ontdekt dat hun bestaan een betekenis var vlees en bloed heeft." jj&Maar juist dat, zo meent drs. Vor stermans, geeft het godsdienstonder wijs geheel nieuwe mogelijkheden. „Het geeft unieke kansen op ontmoe ting en op een uitwisseling van ge dachten over de zin van het leven. Het biedt wegen die leraar en leer lingen kan brengen tot verdieping van de vragen die elk mens, en ze- k« ook de jonge mensen, zich af en toe stelt. Vragen die de diepste zin van het leven raken". IWelnu de nieuwe cursus die wordt MBchreven houdt met die nieuwe vi- dat nieuwe levensgevoel, die vrij anistische genieting van 't aardse De Philips compact wasdroger is maar 59'/2 x 57 x 54 cm <h x b x d). U zet hem bij wijze van spreken onder uw keukentafel. Of in een verloren hoekje ergens in huis. Waar hij ook staat, hij droogt veilig, schoon en zacht, zó donzig zacht. Zelfs wol en nylon kunt u er gerust in drogen. Capaciteit 2 kg droog wasgoed. oitó hPtV°°ria?r is de «W waarin bij dünent erieur wordt herzien (ru- Weet fl„Va1 ,de Sr°te schoonmaak) WiMrf" ,fat er vanaf heden in d< Ktk een nouveauté is ver is „Jlfi raamklaar overgordijn voert! gezo^i/eCOnfectioneerd' se Plooiban-i h d e" voorzien var opfehan n °°k meteer L A °md. en voorzien var 'i,i' i I opgehanee™ ^,an dan ook meteer IIIWlll(iÉÉIÉliiBÉËMi«MB«ll«IIÉIIÉÉ^HHMHUHHBB^M^BHHHMBM^^5 teriaal orden- Het veloursma Geen wasgoed meer in regen of sneeuw, bij de kachel of boven het bad, op de overloopt'"", heel f!a,s de voering zijn ge dijrfcn j' ®.'sch waardoor deze gor ■M ■■■lift bunnen unlL„W3f machine gewasser «unnen <w,Udcnme gewassei bout nodi„ j~". ?n daarna geen strijl raamki;, Lben" 3eze sun sidi baar, in ,1? 'i.nen zÜn te koop pei breedten n|rS1cJ1„lllende maten: twe< :n e" 180 rm.en drij 5 en 275 cm. en me*rf"9ivnarleren van f 99,50 to T" r tin,, per paar. Ze zijn 'engten '„i en 180 cm, en D«Pritoe 18£ 225 e" 875 en met fn2lVn en va" f 99-5v- a"dSkIeure per.Paar. Ze zijn i- Mauw niiif1 ver^ri3ffbaar, in gout bjfgroen, oranje en rood.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4