interessante plannen van Zeeuwse Kunstkring sfeerzon EERLIJK DUURT LANG culina EVORDEREN VAN CULTUUR ITertiaire weg ten zuiden van Hulst Geringer kindertal in Zeeland In gesprek met J. den Toonder Yat eri waar' MORGEN Drie taken Kunsttijdschrift Documentatie Recreatie VOORSTEL B. EN W. Veel bewolking Circuit GOBELINS VAN ANNELUUS Vlissinger verdacht van flessetrekkerij Paasveemarkt van Oostburg Bijna vijfduizend bezoekers in Middelburgs politiebureau 't keukencentrum Werkzaamheden voor berging Frans motorschip begonnen Toneelmiddagen voor Terneuzense kleuters DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART 1969 EL, FILM, CONCERT ELBURG 1 BH 20 uur: Cairo, broein», Innen 14 j. lEUZEN lor 20 uur: [den zonder glorie 14 iaa. Ibcrg lel 20 uur: I wurger van Boston 18 jaj, 20 uur: pies Bond contra dr. No U liSINGEN Ihambra, 20 uur: Imes Bond contra dr. No u- I [werpen 110, 12.10, 14.30, 16.50, 191# 30 uur De ondankbare''' J jaar. Ité 11.45, 14, 16.50, 19 en I |r Mayerling 18 jaar abassades 12, 14.30, 16.50 it,,| 21.30 uur Manon 18 jaar' Jipitole 12, 14.30, 16.50, lsi],, 1.30 uur Een originele suj l'voy 12, 14, 16, 18, 20 en 22 Irinses 18 jaar Ideon 12, 14.30, 16.50, 19.li) |.30 uur L'astragale 18 jaar uillin 14, 17.15 en 20.30 uur he shoes of the fisherman si Istra 12, 14.30, 16.50, 19.10 en 111 ur Five Card stud 18 jaar |VO 20 uur: Opere: Cavaleria lusticana «T Icala: De slag om de AnzioHb Lgora: Ontsnapping op bevel 111 Sormandie: F.B.I, tegen Bin™ lotus 18 jaar ENS 20 uur Toneel: tactusbloem (Barillet en Gredj) I-NIKLAAS [alace: De zaak Thomas C;,Ti 8 jaar Tenova: Kittel me 18 jaar Jelect: Haaien vliegen laag IJ ju TENTOONSTELLINGEN 5DELBURG l'leeshal 1418 uur Multipela a Ibjekten ÏSTDORPE Galerie Troutzaerte: Expositie Paul Citroen DIVERSEN [>ES Landbouwcentrum, Westsingel: ÏO12 en 1416 uur Spreetail Voorlichtingscentrum HuishouJiil |en Gezin, tel. 01100-6440. iorenbeurs 20 uur Lezing Kit| Vrouwengilde Goes. GEWACHT IV. J. Thijs 13.30 uur BejaarfaJ J schieting EDE 1 Sancta Maria 19.30 uur Rode Kuil' film kONEEL, FILM, CONCERT E5l| [[IDDELBURG City-theater 20 uur Caïro, broeinest van spionnen lt;| ILISSINGEN J Alhambra 20 uur Filmavond „Cul de Sac", IkXEL De Halle, 20 uur. „Er zit een haar in mijn soep ILNTWERPEN Bioscopen: Als onder vandaag. SENT Bioscopen: Als onder vano fT.-NIKLAAS BioscopenAls onder vandaaj j TENTOONSTELLINGEN IDDELBURG Vleeshal 1418 uur Multipels en objekten VESTDORPE Galerie Troutzaerte: Expos® Paul Citroen DIVERSEN GOES Stadhuis 19 uur Raadsvei IDDELBURG De Schakel 20 uur - Klankdiaprogramma wim „Schots en scheef". 4ARDENBURG Rode Leeuw 19.30 uur R<»e film. BRESKENS nl[Mt Goedertijt 19 uur Bejaarden»: '(Van een onzer redacteuren) MIDDELBURG Binnen- ort gaal de aanvrage voor het irecidaat „Koninklijk goedge- ;eurd" in zee namens een in- itelling die men thans nog ver in de provinciale almanak zal ïoeken. Dat is „De Zeeuwse Kunstkring", de voortzetting van de Zeeuwse stichting voor beeldende kunstenaars, die op haar beurt een voortzetting is van een vereniging die het zelfde doel beoogde: het be lang van de kunstenaars in Zeeland te dienen en tegelij kertijd de gemeenschap in de i provincie, waar dat mogelijk )g. met de beeldende kunst in inmerking te brengen. 4 df Zeeuwse Kunstkring (in oprich- %igl treedt sinds kort met een Ipeuw bestuur aan. Mr. dr. A. J. J. m. Mes is erevoorzitter, waarmee de verdiensten die deze zeventigja rige heeft voor cultureel Zeeland wor den gehonoreerd. Voorzitter is drs. J. R Glaubitz en secretaris-pen- lingmeester de heer J. Toledo. Deze «ree personen, die uit de beleidssfeer |omen, zijn in het bestuur van de unstkring in de minderheid Drie be stuursleden zijn namelijk praktiseren de beeldende kunstenaars: de heren Antoine Mes, Jan Haas en Peter de i KTong. Er zijn van het nieuwe bestuur be- ngwekkende initiatieven te ver lachten, Al zijn deze nog niet in een irogramma vastgelegd, er leeft van idles Dat bleek ons uit een gesprek met de nieuwe secretaris-penning- neester, de heer Toledo. I Voor de Zeeuwse kunstkring in oprichting ziet hij, naast het algeme ne doel dat ook de voorzaten van deze kring nastreefden; drie concrete taken. Zij zijn gericht op: Bevordering van het onderling con tact: tevordering van het extern-contact. Bevordering van de verkoop van mnstwerken. Wat het eerste punt betreft, ziet de heer Toledo positieve mogelijkhe den voor de vorming van een Zeeuw se kunstenaarssociëteit, waaraan be slist niet alleen de beeldende kunste naars behoeven deel te nemen, maar die ook open staan kunnen voor an deren die zich creatief in de maat- ichappij bezighouden, zoals musici toneelspelers enz. In het Middelburgse Kuiperspoort iplan zit misschien een bruikbare nzet voor zo'n sociëteit. „Er moet ook een soort contactorgaan komen", jneerit de heer Toledo. „In zijn een voudigste vorm zou dat kunnen be staan uit 'n mededelingenblad, waar in uitvoerig wordt vermeld welke grijsmogelijkheden er van tijd tot tijd in Nederland zyn. Een andere vorm van „interne werkzaamheid" zou kunnen zijn: het organiseren van bezoeken aan grote tentoonstellingen in ons land of in het buitenland". Wat de contacten van de kunstkring met het buitengebeuren betreft, ziet de heer Toiedo interessante moge lijkheden voor 'n „Zeeuws kunsttijd schrift", dat aan de belangstellenden aangeboden kan worden ais een soort pakket (te vergelijken met dc map pen van „Openbaar Kunstbezit") dat gevuld is met speciminia van nieuwe technieken in de beeldende kunst „geen stuk kunstdrukwerk, maar iets dat in kleine oplage wordt vervaar digd. Al zou het kunsttijdschrift maar een paar keer verschijnen, dan zou het toch zijn functie hebben gehad", vindt de heer Toledo. Daarnaast wordt het bevorderen van het contact met de niet-Zeeuwse kunstenaars groot geschreven. Ten toonstellingen, zoals die van de West- vlaamse modernen in Goes, vindt de heer Toledo belangwekkende moge lijkheden om de blik te verruimen. Op de expositie ontmoet de maat schappij de creativiteit. Grote ver wachtingen heeft hij. wat dit betreft van de expositie „Multipels en objec ten", die op 1 april in de Middel burgse vleeshal wordt geopend, en waar zowel Vlaamse als Amsterdam se kunstenaars hun werk laten zien. Wat het derde punt betreft: bevor dering van de verkoop van kunstwer ken denkt de kunstkring aan de stich ting van een centraal archief, met medewerking van het Zeeuwse docu mentatiecentrum, waarin afbeeldin gen van alle werken van Zeeuwse beeldende kunstenaars te vinden zijn. Zo'n archief is bijvoorbeeld van groot belang in die gevallen dat een architect, die voor het aanbrengen van een kunstwerk op of aan een gebouw de zogenaamde 1,5 procents regeling mag toepassen (1,5 procent van de bouwsom van openbare gebou wen mag worden besteed voor kunst werken in of aan 't gebouw) opzoek gaat naar de kunstenaar die het be wuste kunstwerk zal moeten vervaar digen. In het belang van kunstenaar en publiek is het ook nodig, dat er con tracten worden gelegd met de gale ries en musea buiten Zeeland. Maar tevens is het nodig, dat Zeelands be zit aan galeries, die veelal een uit- ting van particulier initiatief zijn, aanmerkelijk wordt vergroot. De ga ieries zijn nu eenmaal de verkoop punten, die bij de uiterst gunstige subsidieregelingen zowel voorde koper als voor de exposerende kun stenaar kunstmarkten in het klein zijn. Uitwisselings-tentoonstellingen zijn een andere wens van het kunst- kringbestuur. De kersttentoonstelling in Middel burg heeft geleerd, dat er bij het publiek een zekere gretigheid bestaat om werken van Zeeuwse kunstenaars aan te kopen. De heer Toledo zegt hiervan: „Zulke exposities moeten er meer komen. In de komende zo mer komt er zoiets in Vlissingen, maar er valt zeker te denken aan een „planmatig exposeren" in de di verse recreatiegemeenten, als daar tijdens het hoogseizoen duizenden po tentiële kopers zijn neergestreken. (Van PPn nn?pp \rt (Van een onzer verslaggevers) I helst B. en w. van Hulst zul len de gemeenteraad vrijdagavond 'en voorstel voorleggen over de aan leg van een tertiaire weg ten zuiden yen Hulst. De kosten van het pro- zijn, inclusief grondaankopen en norbereidingskosten, geschat op on weer f 1.200.000. De gemeente Hulst Be weers vooruitzichten Voor woensdag en donderdag, "Jsteld door K.N.M.I. op indag om 18.00 uur iuiden; Veel bewolking, plaatselijk neerslag en temperaturen an belangrijk beneden normaal in et noorden tot omstreeks normaal 'O het zuiden van hel land. jr® weersvooruitzichten in cijfers m j over Nederland zijn voor jOnsdag aantal uren zon: 0 tot 3; n.-temp.: van ongeveer normaal graden onder normaal; max.- •an tot gmden onder normaal, L„ een rtroge periode van min- fokT i j*' ZO procent; kans op een neei droog etmaal; 40 procent. vooruitzichten voor donderdag )n. aantal uren zon: 0 tot 4; min. emnft0.ms'-reeles normaal; max.- •an graden onder normaal tom-'v! een droge npriode van min geWi -iUlir 70 Preien l kans np een [f droog etmaal: 40 proeent. zal voor de financiering van het werk een geldlening moeten aan gaan. Provinciale waterstaat en de ste de bouwkundige van Hulst zijn van mening, aldus b. en w., dat het we genplan ten zuiden van de binnen stad ingrijpende voorzieningen vergt i.v.m. het steeds toenemende ver keer. Als eerste maatregel in dit ver band wil men een directe verbin- ding maken tussen de aftakking van rijksweg 60 aan de Gentse Vaart en de Koolstraat. Het college is van mening dat deze weg moet dienen als ontlasting van liet verkeer dat Hulst binnenkomt via de Gentse Vaartstraat. Gedacht wordt aan een toevoerweg naar de toekomstige vierde stadsingang, en nog meer aan het verkeer in de rich ting Graauw, dat in de toekomst be langrijk kan worden, o.a. in verhand met het Baalhoekplan. Volgens het college doet de omstandigheid zich voor dat de weg op een bijzonder gunstige basis zal kunnen worden aangelegd. De provinciale bijdrage in de to tale kosten zal wanneer de door provinciale staten van Zeeland vast gestelde verdelingsregeling wordt goedgekeurd 90 procent bedragen van rente en aflossing van de geld lening die Hulst zal moeten aangaan. B. en w. zullen de gemeenteraad verzoeken in verband hiermee ak koord te gaan met de aanleg van de weg. Oostburg en Sluis staan, wat dit be treft, bovenaan onze ranglijst". De heer Toledo vindt het jammer dat bepaalde interessante tentoon stellingen, die men elders in de grote musea kan zien, niet of zelden naar Zeeland komen, omdat het bezoekend publiek te klein is. „Daaraan zou iets te doen zijn", meent hij, „als wij konden komen tot een „tentoon- stellingscircuit". Dit houdt in. dat wij b.v. in een negental Zeeuwse plaatsen dezelfde expositie kunnen brengen een rei zende tentoonstelling dus, die een ge weldige didactische betekenis kan hebben als er een systeem kan wor den gevonden orn aan bezoekende schoolklassen en andere groepen, uit leg bij het geëxposeerde te geven. Eigenlijk kunnen wij nu al een pro- einciale tentoonstellingsconsulent niet ontberen en ik zie zelfs reeds een taak voor een tweede functiona ris naast deze. De inbreng van de Zeeuwse kunstenaars in het Zeeuws instituut voor kunstzinnige vorming zie ik als één van de diverse moge lijkheden om de kunst bij de mensen te brengen. Atelierbezoek door scho lieren is ook zo'n mogelijkheid. Kortom: er leeft genoeg aan ideeën Al kunnen wij er misschien maar een deel van waarmaken, dan nog is het de moeite waard", besluit de heer Toledo. 'S HEER IIENDRIKSKINDEREN In een statig oud landhuis aan de Oude Rijksweg in 's Heer Hendriks kinderen werkt Anneluus Kappers - Hengeveld aan haar collectie wand kleden, die wat originaliteit en arti stieke waarde in heel Nederland en zelfs tot in Amerika belangstelling trekt. Mevrouw Kappers Hengeveld („noem mij maar Anneluus") ge trouwd met een leraar aan het Goese lyceum, is nu ruim drie jaar bezig met het maken van wandkleden. Een jaar studeerde zij aan de aka- demie in Enschede om de neiging „allerlei artistieke dingen te doen" wat scherper af te bakenen. Anne luus werkt graag met felle en liefst aparte kleuren. „Ik ga van een be paalde compositie uit, maar onder het werk kan zich alles sterk wijzigen. Een wandkleed kan wel eens een half jaar in beslag nemen. Ook werk ik zeer geconcentreerd en heb daar om in die drie jaar niet meer dan een twintig kleden kunnen maken". Kortgeleden verkocht Anneluus een Allerlei artistieke dingen wandkleed aan een Amerikaanse op drachtgever, „Het was verrekt moei lijk om eruit te komen, want de hoofdkleur moest groen zijn. Uitein delijk is het toch geslaagd en in Ame rika was men erg tevreden". Verder vinden de wandkleden in heel het land hun weg Amsterdam, Zwolle, Hengelo en nog andere plaatsen. De kleuren en structuren van de stof- applicaties zijn uiterst boeiend en het is verrassend, dat een zo langdurig en intens bewerkt kleed niets aan spontaniteit inboet. Soms is het heel moeilijk voor An neluus om aan het materiaal te ko men temeer daar zij op dit gebied beslist veeleisend is. „Momenteel ben ik weer aan een nieuw kleed bezig en ik geloof dat het erg goed wordt. Mijn man vindt het erg fijn, dat ik dit werk doe en hij leeft er helemaal in mee. Natuurlijk ga ik hiermee door want ergens blijft het heerlijk experimenteel je kunt er oneindig veel in bereiken". (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Naar drs. Van der Zee in het zojuist verschenen eerste nummer van jaargang 19 van het Zeeuws Tijdschrift aantoont, was de huwelijksvruchtbaarheid in Zee land in het jaar 1967 lager dan het landelijk gemiddelde in het zelfde jaar. Drs. Van der Zee koos het jaartal 1967, omdat dit het laatste jaar is waarover volledig statistisch mate riaal voorhanden is. Onder „huwe lijksVruchtbaarheid" xprdt verstaan het aantal levend geooren kinderen per duizend gehuwde vrouwen bene den de 45 jaar. Het landelijke cijfer daalde van 167,8 in de periode 1959/ 1961 tot 143,3 in 1967. Voor geheel Zeeland kwamen er cijfers voor de dag van resp. 151,9 (periode 1959-1961) en 141,1 (1967). De daling in Zeeland is dus minder spectaculair dan de daling over ge heel Nederland. Maar men heeft in Zeeland toch nog steeds met een af nemende huwelijksvruchtbaarheid te maken, hetgeen verband houdt met de leeftijdsopbouw van de bevolking, waarin oud en zeer jong sterker ver tegenwoordigd zijn dan de midden groep. Drs. van der Zee heeft de cijfers inzake de huwelijksvruchtbaarheid der Zeeuwse regio geanalyseerd. Daarbij blijkt in Schouwen-Duive- land een scherpe daling (van 157 naar 134,6), maar op Tholen en in Sint Philipsland en in de Zeeuwsch- Vlaamse kanaalzone een geringe stij ging van de huwelijksvruchtbaarheid voor te komen. Sint Philipsland en Tholen liggen met 145,8 boven het landelijk gemiddelde. De kanaalzone komt er met zijn 146,8 een eindje bo ven uit. In de andere delen van Zeeland volgt de huwelijksvruchtbaarheid de dalende tendens. De Walcherense ka naalzone een daling (van 148,1 naar 130,5). Overig Walcheren een daling (van 181,6 tot 163,8). Niettemin fors boven het landelijk cijfers. Noord en Zuid Beveland een daling van 158,4 naar 150,3 en west Zeeuwsch-Vlaan- deren een daling van 128,8 naar 127,9 het Zeeuwse minimum. In ooste lijk Zeeuwsch-Vlaanderen de ka naalzone niet meegerekend wordt de huwelijksvruchtbaarheid in 1967: 135,5 terwijl men hier in 1951-1967 tot 162,9 kwam. (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) VLISSINGEN Gistermorgen om half elf is de 19-jarige J. O. in Vlis. singen aangehouden. Hij heeft on geveer een half jaar de flessentrek kerij beoefend. Hij heeft winkeliers opgelicht tot drieduizend gulden. Hij is in verze kerde bewaring gesteld en zal mor- gen worden voorgeleid aan de Offi cier van Justitie te Middelburg. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Morgen organiseert de commissie ter bevordering van het marktwezen voor de 16e keer een paasveemarkt in Oostburg. Evenals vorig jaar zal deze markt worden ingericht op het kerkplein van de Ned. herv. kerk. De keuring van de dieren begint om 13.30 uur. Tot 12.00 uur kan vee worden aangegeven. Ver wacht wordt dat de aanvoer minstens zo groot zal zijn als vorig jaar. Uit sluitend zal slachtvee, waaronder vet- vee, handelsvee, varkens en schapen worden aangevoerd. De commissie heeft geprobeerd de aanvoer enigszins te stimuleren door het beschikbaar stellen van waarde volle ereprijzen en aantrekkelijke geldprijzen. Zo is er o.m. een premie voor de inzender met de grootste aanvoer (minstens tien stuks vee). Als keurmeesters zullen optreden de heren A. Zuidweg uit Krabbendijke, H. Verstraten uit Axel, en S. Bul- tinck uit Oostkamp. ACHTENDERTIG ROEMENEN, die vorige week als toerist naar Oosten rijk kwamen, zijn niet naar hun land teruggekeerd. Het zijn drie gezel schappen, die de jaarbeurs in Wenen hebben bezocht. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Urenlang heeft een Terneuzense muziekleraar in een Frans grensplaatsje zijn best moeten doen om wisselgeld dat hij per abuis teveel had ontvangen te rug te kunnen geven. Na van het kastje naar de muur te zijn gestuurd waarbij hij zelfs op een weinig vriendelijke houding van de plaat selijke bevolking stuitte, kon hij het geld aan de rechtmatige eigenares ter hand stellen. De leraar had met zijn vrouw een autorit naar noord-Frankrijk ge maakt. In een kruidenierswinkeltje in het Belgisch-Franse grensdorp Beveren-Oostkapelle wisselde hij voor veertig gulden Franse franks in. Het oude vrouwtje in die winkel, zo vertelt de muziekleraar, gaf ons voor het Nederlandse geld een sta peltje papier geld. Ik vond het wel een heel bedrag, maar er speelde iets door mijn hoofd van oude franks. Daarna hebben we in een restaurant in Duinkerken overheer lijk gegeten. Toen ik wilde afrekenen begon ik biljetten van tien frank neer te tel len, nog altijd in de veronderstelling met oude franks te doen te hebben Na vijf biljetten van tien riep de ober dat ik er al was. Toen begon het bij ons te dagen dat dat vrouw tje in dat kruidenierswinkeltje ons vierhonderd Franse frank had gege ven in plaats van veertig. In het avondlijk duister gingen we op zoek naar het dorpje aan de grens. Omdat van bijna alle huizen en winkels de luiken dicht waren, konden we het bewuste winkeltje niet meer terugvinden. We bonsden op goed geluk op een paar luiken, totdat er een jongen achterdochtig open deed. Die begreep niet wat we wilden en stuurde ons door naar een cafeetje. Aan de mannen in de gelagkamer probeerden we onze bedoeling uit te leggen, eerst in het Nederlands, maar het enige resultaat was, dat iedereen stuurs keek en de schou ders ophaalde. Daarna begonnen we in het Frans de zaak uit te leggen. Een opvliegende man begon ons toen toe te schreeuwen, waarom we niet meteen gezegd hadden dat wc Frans spraken. Zo goed en zo kwaad als het ging beschreef ik het win keltje waarnaar we al zo lang op zoek waren. Nog meer achterdoch tige gezichten. Dat winkeltje kon het niet zijn, zeiden ze, want juist die dag was een vrouw er overle den. Zou dat mensje misschien van emotie zijn gestorven?, vroeg de Terneuzense muziekdocent zich af. Toen we het bijna opgaven, meng de een douanebeambte zich in de ta- Ienstrijd en met succes. Hij wist wel waar dat kruidenierszaakje was. Wij en de hele caféklandizie in optocht in het donker achter de douane aan naar het adres. En ja hoor, de lang- gezochte deed zelf open, met de schrik over die oploop voor haar deur, duidelijk op het gezicht te le zen. Goddank, ze is dus niet dood, dacht ik hardop. Nadat we ons re laas voor de zoveelste keer hadden gedaan en het mensje diepbewogen had verklaard dat er dus toch nog goede lieden rondlopen, moesten en zouden we mee aan tafel om het weerzien en het herstelde kastekort te vieren. Het was een dagje uit, zo besloot de Terneuzenaar, om nooit te vergeten. Maar de volgende keer neem ik tevoren genoeg Frans geld mee van huis inlichtingen? caag om een folder bij de haas holland n.v. postbus 538 eindhoven (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Wanneer vandaag in het Middelburgse politiebu reau aan de Achter de Houttuinen de politietentoonsteliing, de tentoonstel ling van het veilig verkeer enz. defi nitief worden afgebroken, zullen niet minder dan rond vijfduizend perso nen het nieuwe onderkomen van de Middelburgse politie hebben bezocht. Men had reeds eerder het voorne men om het politiebureau voor het „openingsbezoek" te sluiten, maar er meldden zich steeds nieuwe belang stellenden aan. Zo werden gisteren politiefunctio narissen uit het Belgische Vilvoorde in het kader van de stedenuitwis- seling Middelburg-Vilvoorde offi cieren van de OCMA, de administra tieve opleiding van de landmacht en personeel van het parket en de griffie van de arrondissementsrechtbank rondgeleid. De laatsten die, vandaag, de kans krijgen het tentoongestelde te bezich tigen zijn politie-officieren uit Zee land en Zuid-Holland. De grootste groep van de bezoekers wordt ge vormd door de scholieren n.l. bijna 2.000. (ADVERTENTIE) Europa's meest exclusieve keuken Baronielaan 59 Breda (Van onze correspondent) HANSWEERT Het bergingsbe- drijf van den Akker uit Vlissingen is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de berging van het zondagmiddag in het kanaal door Zuid-Beveland ter hoogte van de Vlakebrug gezonken en met erts ge laden Franse motorscip Cote Rotier. Vanaf de bergingsvaartuigen de Zeewolf en Jan van Gent zijn de duikers bezig de stalen luiken van het gezonken motorschop af te ha len. Hierna zal de Zeewolf de lading ijzererts van het gezonken schip over slaan in het Franse motorschip Nuits. Vrijdag hoopt men zover te zijn om tot lichten van het gezonken vaar tuig te kunnen overgaan. Het achterschip met de machine kamer en de stuurhut plus woon- ruite van de kapitein worden nog steeds pompend water vrij gehouden, den. (Vain een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De ouderraad voor het o-penbaar kleuteronderwijs iin Ter- neuzen heeft drie taneelmiddagen voor de kinderen georganiseerd. De ze middagen worden verzorgd door leerlingen van de openbare MAVO- scho-ol in de aula vam deze school aan de Walstnaait. Op dinsdag 18 maart komen de kleuters vain de school aan d-e Taima- rimdiestraat en die van „De Hummel» hof" in Sluiskil aan bod. Op donder dag 20 maart zijn de kinderen vam de openbare kleuterschool aan de Oranjestraat „De Springplank" aan de beurt. Op vrijdag 21 maart komt de openbare kleuterscihoog aain het Wa-gnerhof „De Wiekslag" op be- zoiek. De voorstellingen duren onge veer anderhalf uur en beginnen om twee uur. „IN het algemeen noemen ze mij ge woon Ko den Toonder, totdat ik de dirigeerstok ter hand neem. Dan vraag ik op een andere manier aan dacht. Dat weten de jongens en daar om gaat het zo fijn. Discipline moet er zijn. Anders komt er niets van te recht". Op concoursen waar dirigent J. den Toonder, met het fanfarege zelschap „Exelsior" van Kloetinge zich liet horen, waren de successen vele. „Vijfenzeventig eerste prijzen hebben we gehaald, ja, dat houd ik allemaal bij. Het laatste concours was in Arnhem, dat was het topconcours, zo is die naam, omdat daar enkel de korpsen komen, die tot de vaandel afdeling geklommen zijn". „ER waren negen fanfares en negen harmonieën. De harmonieën spelen 's morgens, de fanfaregezelschappen 's middags. Dan moet je loten wan neer het je beurt is, dat gaat eerlijk. De juryleden weten absoluut niet welk gezelschap er optreedt. Ze ne men plaats in een cabine, waar ze alles kunnen horen, maar niets kun nen zien van wat er gebeurt. Eén opmerking heb ik wel: ik vind de verhouding van het aantal leden der korpsen te verschillend. Wij komen met vijfentwintig personen en een ander wel met zestig. Een gezelschap van zestig muzikanten kan tot een sterkere climax komen, meer volume geven." „DAT doen ze in Engeland goed. Daar ga ik jaarlijks naar toe. In de Royal Albert-Hall te Londen luisteren tien duizend mensen naar de prestaties van de muzikanten, die uit gezel schappen van vierentwintig personen bestaan. Niet meer en niet minder. Niettemin heb ik alle respect voor de concoursen, die in ons eigen land ge organiseerd worden. Het is een no dige stimulans. Vroeger geven we buiten concerten of in een zaaltje. Tegenwoordig hoef je daar niet meer aan te beginnen. Daarom is naar con coursen gaan dé manier om met ani mo te repeteren. Men leeft ergens naar toe. Dat is bij mij louter toevallig geweest dat ik dirigent ben geworden. Inval len soms, een keer wegens ziekte van de toenmalige dirigent. Toen de di rigent in het buitenland was, kwam er een verzoek van onze ambachts- vrouwe, mevrouw Klodderbooke-Pa- tijn, te komen spelen op het landgoed. U begrijpt, nood breekt wetten. Ik moest eraan geloven. Dat was in 1934. Ik ben dus vijfendertig jaar dirigent van „Excelsior". In september wordt dat feit herdacht". „Bij die gelegenheid heb ik dus mijn debuut gemaakt. Daarna hebben we ons aangesloten bij de Zeeuwse bond van hamonie- en fanfaregezel schappen. In Yerseke op het con- cours haalden we onze eerste eerste prijs". HOE is het met de jeugdige muzikan ten? „Daar is een prima oplossing voor gevonden. Wekelijks wordt ge repeteerd onder leiding van de heer Mannaart, docent aan de Zeeuwse muziekschool, het is eigenlijk voor bereidend werk en de jeugd vindt het gezellig. Alleen als er een uitblinker onder zou zijn, is groepsverband min der aan te bevelen. Want dan zou die volgens my meer individueel les moe ten krijgen". De heer Den Toonder besluit met de alleszeggende woorden: „Och, het is een stuk van mijn leven geworden".

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3