L. J. v. t WESTENDE GEPREZEN Afscheid voorzitter van Toeristenzielzorg ntere eeuv "feuwsch-Vlaiili^reCT EVORDE [Tertiaire v\ zuiden van LUCKY LUKE EN CALAMITY JANE ie Kolfj< AXEL HULST Vliegreclame VVV wordt voortgezet Ontwerp-begroting 1969 blijft ongewijzigd GOES Burgerlijke Stand Beroepingswerk Voor verder Zeeuws nieuws zie pag. 3,5,6 en 11. Kleuterschool Westkapelle boekte honderdduizenden overnachtingen MORGEN Drie take VOORSTEL B. EN peel bewolking DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART T96v (Van een onzer verslaggeefsters; GOES Het bestuur van de stichting katholieke toeristenzielzorg In Zeeland heeft afscheid genomen van voorzitter L. J. van 't Westende uit Middelburg. De nu 75-jarige heer Van 't Westende heeft vanaf de oprichting in 1960 de functie van voorzitter van de stichting bekleed. Hij is opgevolgd door drs. W. Dusarduijn uit Goes. De heer Dusarduijn zei het besluit van de heer Van 't Westende, het voorzitterschap neer te leggen, te waarderen, maar ook te betreuren. „We zullen uw deskundige leiding missen," aldus de komende tegen de gaande voorzitter. Voorts gat de heer Dusarduijn een overzicht van de situatie op het ge bied van de toeristenzieizorg van zo n 10 jaar terug. „De toestand was toen ver beneden de maat," aldus de spre ker. „Er waren te weinig en te kleine kerken, terwijl de stroom toeristen groeide." Er Waren toen katholieke toeristenkerken in Zoutelande en Haamstede, en bijkerkjes in Veere en Domburg. T7" 1 „Maar dat alles was nu juist een kolfje naar de hand van de heer Van 't Westende," aldus de heer Dusar duijn. Hij prees de jarenlange ijver van de heer Van 't Westende voor het doel van de stichting. Momenteel zijn er 4 definitieve toeristenkerken, en wel in Cadzand, Dishoek, Westkapelle en in Renesse. Semi-permanente kerken zijn er in Kamperland en Vrouwenpolder. Een noodvoorziening op dit gebied is er in Kortgene, terwijl er door toeristen incidenteel wordt gekerkt in Oranje zon en in Wolphaartsdijk. „Al met al is er in deze projecten een bedrag van één miljoen gulden geïnvesteerd," aldus de heer Dusar duijn. Ook wees hij even op het ge vecht, dat geleverd moest worden om toeristenkerken in de diverse badplaatsen te krijgen. Nogmaals prees de heer Dusarduijn het werk van de vertrekkende voor zitter. Uit blijk van waardering voor hetgeen de heer Van 't Westende voor de stichting heeft gedaan, heeft het bestuur van de stichting besloten hem te benoemen tot ere-voorzitter. Vervolgens overhandigde de heer Dusarduijn de heer Van 't Westende een boekwerk. Ook mevrouw Van 't DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeelanti ABONNEMENTSPRIJS: 14.00 per kwartaal (excl. 50 cent incassokosten), 4,15 p, maand (excl. 5 cent incassokosten) KANTOREN: Steenstraat 14, Halst tel. 01140-3751 Klokstraat 1, Goes tel. 01100-8030 KLACHTEN BEZORGING (na kantooruren) tel. 01158-1940 teL 01180-5550 REDACTIE ZEELAND: Chef Zeeuwse redactie; A. F Koopman (01180-7438) REDACTIE ZEEUWSCH-VLAANDEREN: G. van Berke) (01150-4866) en J. Robesii. (01140-2005) REDACTIE WALCHEREN: C. Schets (01180-7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOtl WEN-DCIVELAND: mej. S. Maaskant (01100-5689) SPORTREDACTIE ZEELAND: Th. Klem (01150-4865) EXPLOITATIE ADV.: L. K. M. de Jong (inspecteur) Terneuzen, tel. 01150-4281 Th. de Bakker Terneuzen. tel. 01150-2601 M. Bogers Oostburg, tel. 01170-2893 C. Menu Goes, tel. 01100-8030 Westende werd in de hulde betrok ken. Voor haar was er een boeket bloemen. Vervolgens werd het echtpaar Van 't Westende toegesproken door mgr. o De heer van 't Westende en echt genote werden toegesproken door drs. W. Dusarduyn (rechts). H. Ruygers, die bisschop Ernst ver tegenwoordigde. Aan het woord kwa men ook pastoor C. Holtkamp na mens de Bevelandse afdeling van de stichting, deken A. Dierick namens West-Zeeuwsch-Vlaanderen, de heer E. Mes, namens Walcheren en de heer H. Duindam namens de afdeling Schouwen-Duiveland. Bejaardenbond De bejaardenibonid hield een jaarvergadering, waarvoor grote belangstelling bestond. Vooraf gaande aan de vergadering werd door pastoor De Jong een h. mis opge dragen. Uit het financiële verslag bleek dat het welfarewerk een batig saldo had opgeleverd. In de plaatsen van de aftredende bestuurders wer den gekozen mevrouw I. Ze,gers-Ver- stmaite en de heer P. Casteels, A. van Britsom en J. Polvliet. Pastoor De Jong prees voorzitter A. Au denser de voor het vele werk, dat hij voor de bejaarden doet. Pastoor De Jong ver toonde nog een fraaie serie dia's over Sardinië, Bazaar De jeugdvereniging „Ge duld Overwint Alles" zal op 20, 21 en 22 maart a.s. 'n bazaar houden, welke bijzonder groots van opzet is. De ba ten zullen ten goede komen aan de Axelse jeugd. Dit zal o.a. gebeuren dioor het organiseren van wedstrijden voor de schooljeugd. Kampen Jeugdhaven De r.k. Jeugdhaven organiseert weer een aantal jeugdkampen. De kampen worden gehouden in de periode van 6 juli tot 9 augustus. Voor jongens in de leeftijd van 8—12 en die van 12— 14 jaar worden twee kampen gehou den. Voor jongens van 15 jaar en ouder is er een kamp. De jeugd van twaalf jaar en ouder gaat naar ten tenkampen, de jongens die nog geen twaalf jaar zijn worden onderge bracht op een boerderij. Voor meisjes van 8 tot 12 jaar zijn er 2 kampen ge. pland. Voor de ouderen één kamp. De tot nu toe gebruikte luchtbedden en strozakken zijn vervangen door poly etermatrassen. De V.V.V. Hulst hield een algeme ne jaarvergadering in hotel Van Oosterom te Hulst. De rekening voor 1968, die sluit met een nadelig saldo van f. 810,53, en de begroting voor 1969 werden beiden goedgekeurd. Ondanks de hoge kosten werd beslo ten de vliegreclame door te zetten. De aftredende bestuursleden, de he ren P. J. G. Molthoff, voorzitter, en A. Th. Demanez werden herkozen. Als nieuw bestuurslid werd gekozen de heer van Poelje. De heer D. M. Hollaardt werd be noemd tot administrateur van de VVV Hulst en volgt hiermee de heer E. G. Borm op, die wegens zijn vele verdiensten voor de VW op zijn beurt benoemd werd tot lid van het dagelijks bestuur. De leden van VW Hulst honoreer den een verzoek van het bestuur om een extra bijdrage te storten tot een bedrag van f. 1900,-, zodat verschil lende evenementen gefinancierd kon den worden. Het programma voor 1969 werd samengesteld. Er zal ge tracht worden door zoveel mogelijk activiteiten te ontwikkelen het vreemdelingenbezoek nog meer te stimuleren. Clinge Raadsvergadering Op verzoek van de wethouder F. Plasschaert en de raadsleden B. de Keyzer, A. van der Kelen en A. van Duyse zal er donderdag 20 maart a.s. 's avonds om zeven uur een openbare raads vergadering plaats hebben. De re den van deze aanvraag is het bou wen van een hal in de huidige ver bouwing van de school. Kloosterzande Zwarte Lola De belangstelling voor het optreden van de bekende zangeres „Zwarte Lola" in de „Kro- kodilbar" was zeer groot. Er wer den ruim driehonderd toegangsbewij zen verkocht. „Zwarte Lola" werd begeleid door het orkest Frans Bon ne uit Gent. Vrijdag treedt in de „Krokodilbar" Imca Marina op. Subsidie De afdeling Klooster zande vain de Kaïtholieke Vereniging voor EHBO krijgt geen 3000 gulden subsidie van de gemeente, zoals in de krant van zaterdag op pag. 3 stoind vermeld. De gemeentelijke subsidie bedraagt maar 300 gulden. Veilig verkeer Door de waarne mend burgemeester, wethouder P. Everaart van Hontenisse, werd te Kloosterzande aan 30 cursisten van de tweede verkeerscursus van deze winter het certificaat met draag- sleutel uitgereikt. De wethouder wees op het grote nut van dergelij ke cursussen. Hij bracht verder hul de aan de instructeurs Rombout en Van de Broecke. De districtsconsu lent van het verbond was bij de uit reiking aanwezig. Sluis Rederijkerskamer Twee maal voor een volle zaal gaf de Rederij kerskamer „De Oranjebloem" een uitvoering in „Lamminsvliet". De beide uitvoeringen zijn zeer goed ontvangen. Het geheel stond onder leiding van de heer Yh. Hendrikse. Morgen zal dezelfde groep nog eens optreden voor de bewoners van Ro zenoord. BURGERLIJKE STAND Geboren: Sandra dv Th. Plasschaert en J. Bausaert; Georgette dv H. Reijenga en G. Meuwenkamp; Adria- na dv J. va® Melle en E. Lucieer. Getrouwd: C. Brevet, 23 jaar en A. de Bruijne 21 jaiar. Overleden: M. de Leeuwe, 68 jaar ev F. Pinay; A. de Meyer, 71 jaar, ev J. Cuelenaere; J. Toussadmt, 85 jaar, ev R. Leenhouts. Waterlandkerkje Tijdens de raadsvergadering heeft de voorzitter meegedeeld dat de openbare verlichting in de Stuer- boutstraat met drie lichtmasten wordt uitgebreid, waarvan één nachtbran der voor de bejaardenwoningen. Ten behoeve van de exploitatie van de bejaardenwoningen is besloten aan de Regionale Zeeuwsch-Vlaamse Woningbouwvereniging te Klooster- Geboren: Catharina Elisabeth, dv H. Kloosterziel - van Driel; Tannetje Egberdina Maria dv T. van der Wee- Ie - de Jonge; Michiel Johannes zv A. Pieters - van Gils; Iris Ingeborg dv P. Bril - van de Vijver; Jerphia Lcon fine dv P. van der Wel - Donner; Robert Jan zv J. de Puit - Beije te Kapelle; Pieter Willem Johannes zv J. Schrijver - de Kubber; Maria Cor nelia dv J. Verweij - Faasse; Edwin Willem zv C Wagenaar - van der Heijde; Stefan Benjamin Joseph zv J. Schot - Emmaneel; Jan-Willem Gilles zv G. de Kok - de Wijze te 's- Gravenpolder- Jacco-Adriaan Max zv G. de Kok - de Wijkze te 's-Graven- polder; Petronella Adriana Amelia Margaretha dv H. Hopmans - Boon man; Magdalena Maria dv H. Beeke - Menheere; Yvonne Martina Helena dv W. Gijsel - Stolk te Wemeldinge; Richard zv H. Louisse - Ragevos te Kapelle. Huwelijksaangiften: Antonius Ver hoeven, 21 jr. en Anna Sara Johan na Joossens, 22 jr. Gehuwd: Pieter Jacobs Kriekaard, 22 jr. en Paulina Johanna Geluk, 23 jr.; Edemondus Jacobus Alleijn, 21 jr., te Vlissingen en Cornelia Helena de Jong, 17 jr. Overleden: Cornells Geluk, 74 jr., te Kruiningen, echtg. v. D. W. Vette; Dingenis van Riet, 67 jr., echtg. v. A. A. Nonnekes; Martina Dana Vis ser, 88 jr., wed. v. J. Schilperoort; Franciscus Johannes Baarends, 74 jr., wedn. v. A. Frankin; Gerard Duin dam, 79 jr., te Kruiningen, wedn. v. E. Wondergem; Josina Hoekman, 78 jr., wed. v. A. Braam; Lijntje Helena Snoep, 45 jr., echtg. v. J. Geelhoed. Biezelinge Uitvoering Er was een grote belangstelling voor de uitvoering van het pijperkorps „Jonge Kracht" in Biezelinge. Voorzitter M. Wisse deed in zijn ope ningswoord een beroep op de jeug dige aanwezigen om toe te treden tot het tamboer- en trompetterkorps dat nieuwe leden nodig heeft. Voor de pauze was er het optreden van de band en het trompetterkorps on der leiding van M. Nieuwenhuyze en J. Wisse. Ook werden twee korte schetsjes door de leden opgevoerd. In de pauze was er een verloting ten bate va® het uniformfonds. Na de pauze werd door de PJG opge voerd het toneelspel in drie bedrij ven „Blijf zitten waar je zit". De regie van dit prima gespeelde stuk had mevr A. M. de Reus-Geschiere. Hansweert „De Blauwe Differ De Postduivenvereniging „De Blau we Doffer" heeft bij de heer J. Brandenburg de algemene vergade ring. Voorzitter I. Sanders heette al len hartelijk welkom. De notulen en de jaarverslagen werden in vlot tempo afgewerkt door de secretaris' A. de Leeuw. De kas werd gecon troleerd en in orde bevonden door J. Blok en J. Klaassen. Daarna volgde de benoeming van diverse commissies. De heren P. de Blok, A. de Leeuw, A, Martijn, E. Nol- let, I. Sanders, J. Klaassen, J. de Klerk, J. Zandstra, L. Schrier, K. Dommanchet en L. Theenaert ver klaarden zich bereid in deze com missies zitting te nemen. De heer I. Sanders, is vorige maand koninklijk onderscheiden omdat hij veertig jaar lid is van De Blauwe Doffer. Er werden diverse voorstellen be sproken, o.a. onderlinge koppelwed strijden over vijf vluchten. Ook het voorstel voor een vlucht op Moeder dag vond veel bijval (waarbij niet Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor Alphen aan de Rijn, M. v. d. Bosch te Goes. Geref. gem. in Ned. Beroepen te Hilversum en Veenendaal: J. Panne- koek te Terneuzen. zande een jaarlijkse bijdrage te ver strekken gelijk aan de door de ge meente van het rijk te ontvangen bij drage voor die exploitatie. De districtsinspecteur voor het brandweerwezen is van mening dat de manschappen-materieelwagen in een dusdanige toestand verkeert, dat vervanging noodzakelijk is. De raad ging accoord met dit voorstel. Voor het verhogen van de honden belasting voelt de vergadering niets. De behandeling van de ontwerp begroting 1969 gaf geen aanleiding tot wijzigingen. De begroting gewo ne dienst sluit met een bedrag aan inkomsten en uitgaven van f 402.123,53. Bij de raming is gere kend op een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds van f 36.937,53. Dit bedrag maakt dus het wezenlijke tekort van de gewone dienst 1969 uit. Al eerder in de vergadering hadden de raadsleden zich uitgesproken er niets meer voor te voelen de belas tingen hoger op te voeren. De raad besloot een nieuwe investering van f 72.500,te ramen bij aparte begro tingswijziging voor het uitvoeren van de openbare werken in het bestem mingsplan. Verder wordt nog beslo ten voor de tijd van zes maanden een kasgeldlening aan te gaan voor een bedrag van f 50.000,- rentende 6 3/4 procent jaars met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gra- venhage. De woonforensenbelasting wordt niet verhoogd. De braakliggende grond in het bestemmingsplan wordt in afwachting van bebouwing geëga liseerd en met gras ingezaaid. de mannen maar de rouwen de prijzen zullen ontvangen). Contactavond Op maandag 24 maart a.s. wordt in het gebouw van de Openbare Lagere School een con tactavond gehouden voor ouders van de schoolgaande kinderen. Kapelle C.J.V. De plaatselijke afdeling van de christelijke jongeren vereni ging heeft de jaarvergadering gehou den in het verenigingsgebouw Obad- ]a. Na de opening door voorzitter J. Leendertse werd het jaarverslag voor gelezen door de heer D. Ganseman en mejuffrouw C. Hoogesteger. Ver der werd het toneelstuk „Het meisje met het leeuwenjong" van Hans Nes- na opgevoerd. De dagsluiting werd verzorgd door de heer Q. Wisse. CJV-uitvoering Onder voorzitter schap van de heer Joh. Leendertse was vrijdag- en zaterdagavond in het CJV-gebouw de jaarlijkse uitvoe ring voor donateurs en genodigden van de CJV „Obadja". Dies Ganse man en Conde Hoogesteger brach ten oip rijm het verslag over 1968, waaruit bleek dat er nog genoeg enthousiasme is voor dit jeugdwerk in Kapelle. Door de eigen toneel groep werd het spel meisje met het leeuwenjong" van Hans Nesna opgevoerd. De regie had Joh. Leendertse. Quinten Wisse hield de dagsluiting. Tekenwedstrijd Vrijwel alle leerlingen van de o.l.school iji Ka pelle hebben meegedaan aan de te kenwedstrijd van de vereniging voor openbaar lager onderwijs. De jury bestond uit mej. A. Pairoux te Kloe- tinge en de heren D. de Kok, Goes en L. Burger, Kapelle. De prijzen werden als volgt toegekend: le klas: 1. Diana van Loo; 2. Annet Nijssen; 3. Hans van Liere. 2e klas: 1. Ilonka Meenken; 2. Joke Kole; 3 Peter Paauwe. 3e klas: 1. Jaap Veerhoek; 2. Jacolien van de Linde; 3. Frans Jansse. 4e klas: 1. Andre de Schipper; 2. Helga Vos; 3. Coby Schipper. 5e en 6e klas: 1. Leen de Rijder en Annemarie van de Geest; 2. Peter van Liere en Anneke Wij- nands; 3. Anita Hundersmarck en Rinus van Liere. Ouderavond De openbare lagere school heeft in hotel De Zwaan de jaarlijkse ouderavond gehouden. Op deze avond werd de uitslag bekendge maakt van de tekenwedstrijd, die on der auspiciën van de vereniging open baar onderwijs is gehouden. De prij zen werden uitgereikt door de heer L, Burger. Door het hoofd van de school, de heer Ossel, werd meegedeeld dat er een aanvraag is ingediend bij het ministerie van onderwijs voor een vijfde leerkracht. Momenteel telt de school 130 leerlingen. Verwacht wordt dat dit aantal in 1970 tot 150 zal stij gen. Rilland Brand Zaterdagmiddag is een hooibrand uitgebroken onder een hangaar in de Bathpolders „Midden hof". De brand werd veroorzaakt door een 5-jarig jongetje uit de Bath- polder, dat met lucifers aan het spe len was. De brandweer, die zeer snel ter plaatse was, trok het hooi uit elkaar en spoot vervolgens alles nat. De schade bedroeg ongeveer 700. Muziekconcours In het dorpshuis „Luctor et Emer- go" heeft de muziekvereniging Ril- landia een geslaagde jaarlijkse uit voering gegeven. Eerst verzorgde het Rillands muziekgezelschap een con cert o.l.v. dir. Peter de Wildt. Hier na speelde het jeugdkorps de ouver ture Driekus „The dawn of spring". Daarna volgde de buitenmodelmars van de Rillandse drumband o.l.v. G. Coremans. Er was ook nog een ge zamenlijk optreden van het jeugd korps en drumband met de Saint-Tri- phonmars. Het Gezellentoneel uit Bergen op Zoom zorgde voor de mooie klucht „De ooievaar vergist zich". Na afloop speelden „The Goodwill Partners". Schore Ouderavond Onder leiding van de heer Jac. Veerhoek werd in het verenigingsgebouw te Schore een ouderavond gehouden van de o.Lschool. Voor de pauze werd het programma geheel ver zorgd door de leerlingen met het opvoeren van verschillende toneel stukjes. Na de pauze werden de huishoudelijk© zaken afgewerkt. In de vacature lid oudercommissie, ontstaan door het vertrek van mevr. Van Hanegem-De Kunder. werd ge kozen mevr. Potter. Hengelconcours Op zaterdag 29 maart gaat de hengelclub uit Scho re een internationaal hengelconcours organiseren in de Schelde tussen Hansweert en Biezelinge. De wed strijd begint om 11 uur en duurt tot 2 uur. Het wordt het derde inter nationaal concours van deze vereni ging en er zal veel belangstelling voor zijn. Na afloop vindt u in het verenigingsgebouw de prijsuitreiking plaats door burgemeester H. G. van Suylekom. 's-Gra ven polder Op de ledenvergadering van de prot. chr. kleuterschool werden tot leden van de kascontrolecommissie 1968 en 1969 benoemd de heren C. P. Kerstens en P. Brouwer. Bij de bestuursverkiezing werd d= heer A. Hoogesteger herkozen. In de vacatu re J. W. de Koster werd gekozen de heer Jac. M. de Koster en in de va cature J. van Overbeeke de heer Jac. op 't Hof. In de plaats van de secretaris penningmeester ds. J. H. Kluiver is de heer B. D. de Klerk tot penning meester benoemd. „Ockenburgh" De heer en me vrouw Rippe, eigenaars van hotel restaurant „Ockenburgh" mochten vele gelukwensen in ontvangst ne men tijdens de druk bezochte recep tie ter gelegenheid van de herope ning van het bedrjjf. Na de brand in november 1968, kan nu hotel en restaurant weer op volle toeren draaien. Het sfeervolle restaurant en dan vooral de hoek waar voorheen de bar was, noodt tot een gezellig etentje. Mede door de vele bloemen van relaties enz., die tot in de ver gaderzaal een plaats hadden gekre gen, werd de receptie een geani meerde bijeenkomst. 's-Heerenhoek K.P.J. De plaatselijke afdeling van de K.P.J. hield een bijeenkomst in „De Jeugdhoeve". Ter gelegenheid hiervan voerde een toneelgroep van de KPJ, afdeling Biervliet het blij spel „De nieuwe veearts", van P. L. van Prooyen-Bogaerds, op, Het was voor de seplers erg jamemr dat de opkomst in de zaal zeer matig was, Dr. M. Huygens, voorzitter van de VW Westkapelle heeft op de jaar vergadering gesteld dat Westkapelle van een eenvoudig dijkdorp is uitge groeid tot een badplaats van beteke nis waar jaarlijks duizenden vakan tiegangers hun vakantie doorbren gen. Uit het jaarverslag van secre taris A. Huybreg bleek dat niet minder dan 255.840 overnachtingen werden geregistreerd, waar circa 80.000 ongeregistreerde bijgeteld moeten worden. Het ledenaantal is het afgelopen jaar weer toegenomen. Het financieel verslag met een te kort van f 1700 was minder gunstig. Een contributieverhoging van f 10 werd dan ook noodzakelijk geacht en met algemene stemmen aanvaard. Om uit de financiële impassie te komen werd door 14 leden een be drag van f 262.500 op tafel ge bracht, alsmede een gift van f 500 van de winkeliersvereniging, zijnde de opbrengst van een winkelactie. Tijdens de bestuursverkiezing werd in de plaats van de heer H. Slabber die zich niet meer herkiesbaar stel de de heer C. van Marion gekozen. De neer Chr. Flipse werd bij accla matie herkozen. Door de voorzitter werd de heer Slabber die bijna 20 jaar in het be stuur heeft gezeten, een geschenk bestaande uit sigaren en een bloem stuk voor mevrouw Lous aangebo den. Na de pauze werd het woord ge voerd door burgemeester F. A. Bul der die vertelde welke uitgaven het gemeentebestuur doet in het belang van het toerisme. TONEEL, FILM, MIDDELBURG City 20 uur: Cairo, broei,, spionnen 14 j. TERNEUZEN Luxor 20 uur: Helden zonder glorie H j1# OOSTBURG Ledel 20 uur: De v/urger van Boston GOES Grand, 20 uur; James Bond contra dr VLISSINGEN Alhambra, 20 uur; James Bond contra dr. No ANTWERPEN Rex 10, 12.10, 14.30, 16.50 21.30 uur De ondankbari 18 jaar. Paté 11.45, 14, 16.50, Ij uur Mayerling 18 jaar Ambassades 12, 14.30, lja en 21.30 uur Manon 18 ja» Capitole 12, 14.30, 16.50 IJ' 21.30 uur Een originele' a.l. Savoy 12, 14, 16, 18, 20 en tl Prinses 18 jaar Odeon 12, 14.30, 16.50, M 21.30 uur L'astragale 18 ja» Quillin 14, 17.15 en 20.30 a The shoes of the fishemun Astra 12, 14.30, 16.50,19,loe uur Five Card stud 18 jam KVO 20 uur: Opere: Cavaii Rusticana GENT Scala; De slag om de Anzioi|l Agora: Ontsnapping op bed Normandie: F.B.I, tegen Lotus 18 jaar KNS 20 uur Toneel: Cactusbloem (Barillet ei ST.-NIKLAAS Palace: De zaak Thomaj 18 jaar Renova: Kittel me 18 jaar Select: Haaien vliegen laag TENTOONSTELLING!) MIDDELBURG Vleeshal 1418 uur Mi objekten WESTDORPE Galerie Troutzaerte: E Paul Citroen DIVERSEN GOES Landbouwcentrum, Wes 1012 en 1416 uur Voorlichtingscentrum Hè en Gezin, tel. 01100-6440. Korenbeurs 20 uur Lezigl| Vrouwengilde Goes. KOEWACHT V. J. Thijs 13.30 uur Bt|a| schieting EEDE Sancta Maria 19.30 uur Rodt| film TONEEL, FILM, CONCEM) MIDDELBURG City-theater 20 uur Caïro, broeinest van spio« VLISSINGEN Alhambra 20 uur Filmavond „Cu! de Sac", AXEL De Halle, 20 uur. „Er zit een haar in mijn ANTWERPEN Bioscopen: Als onder GENT Bioscopen: Als onder t ST.-NIKLAAS Bioscopen: Als onder vu TENTOONSTELUNGEÏ MIDDELBURG Vleeshal 14—18 uur Multipels en objekten WESTDORPE Galerie Troutzaerte: E Paul Citroen DIVERSEN GOES Stadhuis 19 uur Raadsvffli/ MIDDELBURG De Schakel 20 uur Klankdiaprogramma W „Schots en scheef". AARDENBURG Rode Leeuw 19.30 uur I film. BRESKENS Goedertijt 19 uur 1 Van een onzer redacteuren MIDDELBURG Binne kort gaat de aanvrage voor 1 precidaat „Koninklijk goedje fceurd" in zee namens een Stelling die men thans nog v^ in de provinciale almanak hoeken. Dat is „De Zeem Kunstkring", de voortzettij van de Zeeuwse stichting ve beeldende kunstenaars, die i baar beurt een voortzetting pan een vereniging die hj elfde doel beoogde: het ang van de kunstenaars eeland te dienen en tegel] kertijd de gemeenschap in provincie, waar dat mogeli is> met de beeldende kunst anmerking te brengen. De Zeeuwse Kunstkring (in opric] g) treedt sinds kort met euw bestuur aan. Mr. dr. A. J.I Mes is erevoorzitter, waarm de verdiensten die deze zeventigj ige heeft voor cultureel Zeeland wc' :n gehonoreerd. Voorzitter is d J. R Glaubitz en secretaris-pe igmeester de heer J. Toledo. De! ee personen, die uit de beleidssfejj men, zijn in het bestuur van nstkring in de minderheid Drie t .ursleden zijn namelijk praktiserel de beeldende kunstenaars: de herf Antoine Mes, Jan Haas en Peter jong. R Er zijn van het nieuwe bestuur b ïangwekkende initiatieven te vej 'achten. Al zijn deze nog niet in i ogramma vastgelegd, er leeft vi blies. Dat bleek ons uit een gespr .et de nieuwe secretaris-penniri* ieester, de heer Toledo. Voor de Zeenwse kunstkring oprichting ziet hij, naast het algen ne doel dat ook de voorzaten leze kring nastreefden; drie concr| ken. Zij zijn gericht op: Bevordering van het onderling ci$ act; evordering van het extern-cont^ Bevordering van de verkoop unstwerken. I Wat het eerste punt betreft, z| de heer Toledo positieve mogelijk den voor de vorming van een ZeeuJ se kunstenaarssociëteit, waaraan slist niet alleen de beeldende kuns Hars behoeven deel te nemen, die ook open staan kunnen voor lieren die zich creatief in de mal chappij bezighouden, zoals mus!" sneelspclers enz. In het Middelburgse Kuiperspoo plan zit misschien een bruikbs zet voor zo'n sociëteit. „Er mc ook een soort contactorgaan kornet Tieent de heer Toledo. „In zijn ee roudigste vorm zou dat kunnen 1 •taan uit 'n mededelingenblad, wa; in uitvoerig wordt vermeld wel| ■Hijsmogelijkheden er van tijd 'Md in Nederland zijn. Een ande MOW SALOOW IS j NIET TE KOOP! Ik WIL HIEB ALLEEN GEEN LUI ZIEN DIE ME (Van een onzer verslaggevers) HULST B. en w. van Hulst z 'en de gemeenteraad vrijdagavr een voorstel voorleggen over de a leg van een tertiaire weg ten z,ui van Hulst. De kosten van het i eet zijn, inclusief grondaankopen 'oorbereidingskosten, geschat op "Weer f 1.200.000. De gemeente Hi ■vn V voor voor ®e wcers iruitzichten 'ooi' woensdag en donderdag. •JPPgesteld door ne' K.N.M.I. op maandag om 18.00 uur luiden: Veel bewolking, neerslag en temperatu an belangrijk beneden normaal pt noorden tot omstreeks norn ■n "et zuiden van het land. wjJv??rsvooruitzichten 'n cijj l'®'®™ over Nederland zijn v ïin f aanta' wen zon: 0 tol temp.: van ongeveer norn 6raden onder normaal; m:| tnn?'i 7 graden onder norm itonc een rtr°ge periode van n.' reu uur: 70 procent; kans op n» roog etmaal: 40 procent, ziin „V°°.rYUz!chten voor dondert' temt. uren zon: 0 tot 4; m 1 >mnn '"m^raeeks noTmaal; ml an?'' 1 6 graden onder normf tens een dr°ge opvinde van nl "■hppi "tjUUr procenl kans np I droog etmaal: 40 procent.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2