Overproduktie tarwe, suiker en fruit dreigt in E.E.G. f AFBROKKELENDE MARKT B. HERINGA OVER LANDBOUWPLAN 1980 Recordjaar Nederlandsche Credietbank INFORMATIECENTRA IN SCHREIERSTOREN amsterdamse effectenbeurs Goede verkoop op HIS WA K GEEN DALING RENTENIVEAU VERWACHT Amerikaans offensief tegen invasie buitenlandse auto's Markten Ter zake Waterstanden Grave bened^ XI DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART 1969 \7 Scheepsberichten ^TEON 17 te Whitegate ALIOTH p 17 Kp Verd. eil. n R'dam ibCA 17 te Helsiwgborg (JULFHANSA 17 te Kingsnorth KREBSIA 17 te Le Havre NEDERLEK 17 te Lissabon HStTERDAM 17 v Kobe n Yokohama ALCHIBA 16 te Santos AMSTELLAND p 16 Riogrande do sul n Buenos Aires BANGGAI 17 te Manzanillo FORESTTOWN 17 te Lagos GAJ7YMEDES 18 Buenaventura KATENDRECHT p 16 Durban n "lao ISTERDIJK 17 v Savannah n Le Havre jLN'ELLOYD 17 te Los Angeles iERDIJK p 16 Kp S Lucas n „Jalbao NIEUW AMSTERDAM 16 v St. Croix n Freeport PERCIELS 16 te Le Havre SOCRATES 17 te Antwerpen WOLTERSUM 16 v Freeport n New irleans JILLES 16 te Callao feAKA 16 v Bandarmashur n ^Jjngapore ANGOLAKUST 14 v Maracaibo n oeortes JHIMEDES 15 te Callao IRON 16 te Philadelphia jjIA 16 te Curasao ION 15 v New York n Aruba ÏADON 15 v St. Thomas n Sto Jpomingo LlBERIAKUST 16 te Hamburg ONDINA 16 te Thameshaven OSIRIS 16 te Famagusta PARTHENON 15 te Willemstad POOL.DRECHT 15 v Mananillo n S. Joe THUREDRECHT 15 t a Chimbote MARATHON 17 te Maracaibo MERCURIES 16 te Kingston ■&VEAN '.6 te Matarani DAHOMEYKUST 15 v Rouaan n Dakar EOS 16 te Piraeus GAASTERDIJK 15 te Mobile KERKEDIJK 16 te Le Havre Lovellia p 15 Comoren n La Spezia MINOS 15 v Piraeus n Antwerpen OLDEKERK 16 te Monrovia PROVENIERSSINGEL 16 te New Orleans STRAAT HOLLAND 16 te Rio de .'Janeiro STRAA T MAGELHAEN 16 te ■iHongkong VIANA 16 te Curasao ADULIS 15 te Assab ALKMAAR 15 v Miri n Pulubukom DAPHNE p 15 Comoren n Khorala- maya DAPHN'IS 1 15 Ouewsant n Piraeus DORDRECHT 15 t a Norfolk HOUTMAN 17 te Singapore KATSEDIJK 15 te Antwerpen KOSICIA 16 te Durban MADISONLLOYD p 15 Mauritius n Bilbao QUEENOFSHEEBA 15 v Pt Sudan n Assab STRAAT FRANKLIN 15 v Takora- di n Kaapstad STRAAT SINGAPORE 15 v Singa pore n Pt. Swettenham TOGOKUST 15 te Pointenoire ZEELAND 15 v Bahrein n Bombay ADRASTUS p 15 Finistere n Dakar AMSTELVEEN 14 v Yokohama n Sydney ATIJS 15 v Saigon n Singapore IENKERK 15 v Genua n erpen 15 te Quimhon KARAKORUM 14 v Palembang n Singapore KOUDEKERK 15 te Livorno STRAAT FLORIDA 16 te Ngoya STRAAT FRAZER 16 te Kobe STRAAT LEMAIRE 15 v Osaka n Yokohama WATERLAND 15 v Genua n ■arseille ALGORAB 15 te la Palmas ATTIS 15 te Piraeus CHEVRON ROTTERDAM 15 te Savona DIADEMA 16 te Tranmere FARMSM Id te Gdansk •STERKERK p 15 Gibraltar n. .arseille ÉLANDSDREEF 15 v Dakar n Durban JOHANNES FRANS p 15 Wight n Pto Ordaz KORATIA 15 v Singapore n Perz. Golf lion OF JUDAH p 15 Ouessant n Assab MACTM A 17 te Halul MEEDRECHT 15 v Brake n Kaap stad PHILINF, 15 te Genua PRINSES ANNA 15 te Haifa ■PIEREND 16 te Singapore STRAAT ALI 15 te Tema STRAAT HONGKONG 16 te Manila STRAAT MADURA 17 te Osaka KOROVINA 16 te Camranh ADONIS 17 te Amsterdam ALKES 15 v Rotterdam n Santos ARiS 14 v Rotterdam n Hamburg ATLANTIC STAR 16 te Rotterdam BORNEO 15 te Amsterdam CHEVRON DELFZIJL 16 te R'dam CHEVRON GRONINGEN 15 v Rot- p'|fdam n Immingham TINuLIA 16 v Rotterdam n Londen DIONE 16 terug te Rotterdam (na brand) DOMBURGH 16 v Rotterdam n Har wich EEMSTROOM 16 v Amsterdam n ■pixstowe ESSO ROTTERDAM 16 t R'dam HERMES 16 te Amsterdam JOHANNES FRANS 14 v Rotter dam n Pto Ordaz KARACHI 15 te Rotterdam KATSEDIJK 15 v Rotterdam n Antwerpen KELLETIA 1 low kloosterkerk 15 te Rotterdam SfKKBSIA 16 v R'dam n Le Havre MARON 15 v Amsterdam n West Indie PU NUS 14 v Amsterdam n West Indig /KERK 15 v Amsterdam n Ham burg ORANJE NASSAU 14 v Amsterdam n Funchal ■SENDRECHT 15 v Rotterdam n Chimbote PERICLES 16 v Amsterdam n Cu- ragao SpffISFEIN 16 te Amsterdam S®£RNEkERK 16 te Amsterdam AD DEN HAAG 16 v Rotterdam 0 New York HSL1,'5 v H°tterdam n Dublin 7Tm(™,ERK 16 te Rotterdam MOERKERK 16 v Amsterdam n (Van een onzer verslaggevers) TILBURG Er dreigt de komende herfst in de E.E.G.-landen een overproduktie van tarwe, suiker en fruit. Bovendien is er een aan zienlijk overschot aan melk. Dat heeft weer tot gevolg een overpro duktie aan boter. Daarom heeft de Europese commissie in Brussel de regeringen van de E.E-G.-landen voorgesteld de boterprijs aanzienlijk te verlagen. Op die manier hoopt zij voor de boter weer een markt binnen de E.E.G. te vinden. maar in de landbouw wordt de ar beidstijd eerder langer dan korter en er werken steeds minder mensen. De vergelijking is dus niet zuiver. On. danks het feit dat de landen van de EEG elk jaar tweeduizend miljoen dollar aan de landbouw schenken via steun en hulpmaatregelen (in 1960 nog „maar" vijfhonderd miljoen dol lar) gaat het reële inkomen in die sector achteruit en zijn de arbeids voorwaarden er zeer ongustig als men het Europees beziet. Hoe enorm die landbouwsubsidie is geworden blijkt o.a. uit het feit dat de EEG er dit jaar het dubbele voor uittrok dan voor de research in de Eurotoom van de voorbije tien en de komende vijf jaar. Er zijn sinds 1960 reeds vijf miljoen arbeidskrach ten uit de EEG-landbouw vertrok ken. Mansholt zegt dat van de elf mil joen die er nu nog werken tot 1980 nog eens zes miljoen zijn die moeten afvloeien. Bovendien zal het aantal bedrijven van zes miljoen moeten worden teruggebracht tot één mil joen. Dat vertelt de heer B. Heringa, adjunct-directeur-generaal landbouw van de EEG, tijdens een inleiding voor de leden van de twintigjarige Tilburgse agrarische kring over het Iandbouwplan 1980 van de Europese commissie. Deze discussie-nota Mansholt stelt eindelijk het brandende vraagstuk van de noodzakelijke structuurveran deringen in de EEG-landbouw op langere termijn aan de orde. Door politieke en andere oorzaken is op internationaal niveau tot nu toe vrijwel uitsluitend een landbouw- marktbeleid gevoerd, maar de on evenwichtigheid tussen de landbouw- produktie en de afzet is steeds groter geworden. Dat heeft tot onrust ge leid. Het Mansholt-plan probeert de discussie over de toekomst van de landbouwstructuur binnen de EEG te stimuleren. Het gaat daarbij uit van het beken de feit, dat omstreeks 1980 nog maar 5 pet. van de beroepsbevolking in de agrarische sector een bestaan zal kunnen vinden. In 1859 was dat nog 37 pet. en in 1965 8 pet. Produlctief De heer Heringa vertelde, dat het probleem in de landbouw niet is de produktiviteit. Die stijgt jaarlijks met 7 pet. De industrie heeft een produktiestijging van 4 pet. per jaar, AMSTERDAM (A.N.P.) Het ju bileumjaar 1968, waarin de instelling 50 jaar bestond, is voor de Neder landsche Credietbank N.V., een re cordjaar geweest. De brutobaten ste gen met 5,6 min. tot het recordbe drag van 33,2 min. (een toeneming met ruim 20 pet.). De inkomsten uit rente stegen van 13,5 min. tot 16,1 min., die uit provisie van f 14,1 min, tot ƒ17,1 min. Daartegenover zijn ook de be- drijfsuitkomsten in belangrijke mate toegenomen en wel met ruim 22 pet., merendeels een gevolg van het ver der uitlopen der personeelsbelasting. Het percentage is mede beïnvloed door de incidentele kosten van de jubileumviering. Het saldo winst komt uit op 6,4 min., tegen 5,2 min. over 1967. Zoals begin decern ber gemeld, wordt vooirgesteld 8 pet. dividend in contanten en 5 pet. in aandelen B uit de agio-reserve incl. een extra-stock dividend van 3 pet. wegens het jubileum. (V.j. 8 pet. in contanten plus 2 pet. in aandelen). De kredietverlening werd in 1968 uitgebreid met ca. 126 min., een stijging van ruim 31 pet. Bij deze groei heeft de kredietverlening aan multinationale bedrijven een rol ge speeld, mede als gevolg van de as sociatie met The Chase Manhattan Bank. Hoewel alle sectoren tot de stijging van de provisiebaten hebben bijgedragen, noemt het verslag spe ciaal het effectenbedrijf, incl. de ar bitrage. Het totaal Van de geconsolideerde balans per ultimo 1968 heeft het mil jard overschreden en bedroeg 1003,2 min. tegen 749,2 min. een jaar tevoren. Het aantal personeels leden is toegenomen van 845 tot 937 en zal in 1969 tot duizend stijgen. De Ned. Credietbank neemt thans de vijfde plaats in op de ranglijst van algemene banken in Nederland (de beide Boerenleenbank-centrales bui ten beschouwing gelaten): 1) de A. B.N.; 2) De Amro-bank; 3) Ned. Middenstanilsbank; 4) de bank Mees en Hope; 5) Ned. Credietbank. Groter Het plan voorziet in het scheppen van bedrijven van 80 tot 120 ha. Het wil dat bereiken door een sociaal ver antwoorde afvloeiing van vijf mil joen arbeidskrachten op vrijwillige basis en het wil streven naar een evenwicht tussen vraag en produktie. Bovendien wil Mansholt vijf mil joen ha. agrarische grond voor be bossing en recreatie gaan gebruiken. „Het is moedig dat dit nu maar eens in het openbaar is gesteld. Tot nu toe hebben allerlei politieke overwegin gen het voeren van een gezond land- bouwstructuurbeleid negatief beïn. vloed. Men heeft eigenlijk altijd ach ter de feiten aangelopen maar de Europese commissie is niet direct ge bonden aan de politieke nationale factoren. Daarom kan ze met dit plan komen", aldus de heer Heringa. Hij ontveinsde zich niet dat allerlei sug gesties in het plan gedaan om te ko men tot grote produktie-eenheden en vermindering van de agrarische be volking, op veel weerstanden zal stui ten, maar de critici het zijn er ve len hebben geen enkel alternatief gegeven. In de EEG staat men voor grote be slissingen op het gebied van de land bouwpolitiek. Men moet een ant woord geven op de vraag hoe men de landbouwstructuurwijzigingen moet doorvoeren, hoe men een politiek daarvoor aanvaardbaar plan wil op stellen, hoe men eindelijk wil gaan proberen een te voorziene ontwikke ling voor te blijven. Men komt er niet meer alleen door het voeren van een prijspolitiek. AMSTERDAM (ANP) Als de Amsterdamse gemeenteraad akkoord gaat met verhuur van de Schreiers toren aan de heer P. Stryder of aan een in oprichting zijnde naamloze vennootschap zal in het gebouw een informatiecentrum voor de interna tionale handel en industrie en voor internationale clubs worden geves tigd. Voorts komen er een café met ter ras en een koffieshop, terwijl in de bovengelegen ruimten tentoonstellin gen van uiteenlopende aard zullen worden gehouden. Blijkens een voor dracht aan de raad hebben b. en w. met de heer Stryder in principe overeenstemming bereikt hem de Schreierstoren tegen ®en huurprijs van f 30.000,- per jaar te verhuren. De voorzitter van het landbouw schap, de heer C. S. Knottnerus tilde bijzonder zwaar aan de politieke pro blemen die bij een herstructurering van de Europese landbouw een rol spelen. Hij aanvaardde de feitelijke uitgangspunten van het memoran dum van de Europese commissie. Hij meende echter dat men voorzichtig het afvloeien van arbeidskrachten zou moeten bevorderen. Hij zag nogal wat bezwaren. Het zal moeilijk zijn duidelijk te maken welke ontwikke lingen voor de deur staan. Bovendien geloofde hij dat de e- norme financiële consequenties die uitkoop en sanering met zich mee gaan brengen, moeilijk verteerbaar zullen zijn. Dagbladunie verhoogt dividend tot 15 pet. ROTTERDAM (ANP) Commas sarissen en directie van de Neder landse Dagbladunie n.v. hebben mee gedeeld dat het in 1968 behaalde re sultaat gunstig is geweest. De om zet is gestegen met 27 pet. tot 107.378.000,- De winst na aftrek van vennootschapsbelasting bedraagt f 3.261.000 (vorig jaar f 2.126.000,-) Aan aandeelhouders zal tijdens de algemene vergadering op 5 mei a.s. worden voorgesteld het dividend te bepalen op 15 pet. (vorig jaar 12 pet.) AMSTERDAM (ANP) Beursplein 5 heeft gisteren de nieuwe beursweek bij de opening ingezet met een verdeelde stemming voor de internationale waarden. Later brokkelden de koersen iets verder af. De handel was uiterst kalm. Hoogovens begon een dubbeltje lager op 104.50 waarna 104.20 werd gedaan. Philips ging 40 cent omlaag tot 168.50 om daarna verder af te glij den tot 167.80. Unilever ging 30 cent omhoog tot 120.60. Kon. Olie zette 20 cent hoger in op 177.20. doch moest later terrein prijsgeven tot 176.60. AKU daalde aanvankelijk 80 cent tot 119.50 om verder in te zakken tot 118.80. Het overnemen door het AKU-concern van de Belgische fabriek van de Unio-n Chemique voor de vervaardiging van synthetische garens werd ter beurze nog wel druk besproken doch bracht geen hogere koers voor het AKU- aandeel, integendeel. Voor deze overname geeft AKU een zeer grote post aandelen nl. 650.000 plus fabrieken. De totaalwaarde bedraagt ea. f 100 min. Door genoemde overname zal aan de jaaromzet vail AKU-N -r- land ca. f 200 min. worden toegevoegd. Hierdoor zal de verkoop caf lir rd bedragen. De uitbreiding in België en Ecmen, alsmede het deelnemen van AKU aan de 45 min. dollar emissie van de American Enka, bezorgen AKU geen last omdat alles gefinancierd kan worden door de pas uitgegeven 50 min. converteerbare dollarobligaties van AKU. Ongetwijfeld gunstig bedrijfs nieuws hetwelk echter in een verkeerde markt is terechtgekomen, aldus de beurs. Van de cultures was Amsterdam Rubber flauw op 56 3/4, HVA iets ge makkelijker op 99. De scheepvaartsector kon de hogere koersen van vrijdag niet handhaven en moest een klein stapje terug doen. De staatsfondsenmarkt was praktisch onveranderd. Deli Mij gaf geen verandering te zien op 76. KZ Organon was zwak op 191.70 evenals Heineken op 162. AKU herstelde zich tot 119.50 maar Hoogovens zakte vender in tot 103.80. Philips verliet de markt op 167.50, Unilever 120.50 en Kon. Olie 176.70. KLM daalde f 2 tot 233 14/3 17/1 Actieve obligaties Staatsleningen Ned. Ned Ned. Ned 1968-1 1% 1966-2 7% 1968-6%% 1968-2 8%% 1968- 1968-4 1966 6 1967.0%% 1967 6 1965 1 65 II 53/4 84 5& Nederl. 1964 2 5Vi Ned. 64 S Ned. 58 iVa Ned. 59 41/2 Nederl. 1960 1 4Va Ned. 50-2 4% Nederl. 1963 4% Nederl. 1964 4V£ Nederl Nederl Ned Ned Nederl, Nederl Ned. Ned. Ned. Nederl Ned '59 4'4 1960 4*4 61 4*4 15 v Rotterdam n Stan- Nederl. 1963-1 4% Nederl. 1963-2 4*4 Nederl. 1961 4 Ned. 62 4 Ned 1953-33,4% Ned. Staff 47 3% Nederl 1951 3% Ned 1953 1-2 3 Ned 1956 3y2 Nederl 1948 3% Ned 50/1-2 S% Ned. 54/1-2 1*4 Ned 55/1 iy4 Ned 55/2 3% Ned. grootb obi 3 Nederland 37 S Ned. Gr. b. 46 8 Ned. Doll. 47 8 Indië 37a 100& 100% 94H 94H 94H 94Ü 93% 92% 90% 90% 90% 87H 87% 85ft 86% 83ft 81H 96ft 84H 80% 80ft 79% 79% 81% 78% 76% 70% 90%* 82 79%* 70ft 70% 72% 71% 79% 44% 82% 81AS 90% 90% Bank- en kredietwezen B. Ned. Gem 57 6 Id. 30 68/59 4% Id. 25 J. 59/1-3 4% Id 25 1 50/3-5 4% 94 82% 85 84% 100% 100% 94H 93% 92% 90% 90% 87% 87ft 85ft 86% 83% 86 83% 81H 96ft 84 ft 80% 80% 79% 79% 81% 78% 76ft 69% 79% 70 70% 72% 71H 79% 44% 82% 81ft 89% 90 H 94 83 85% Actieve aandelen Handel, industrie Petr-(oieum) c 14/3 17/3 Utr. Hypb. Idem 6 Utr. Hyp. B. 7 Idem f 3 3*4 90 86b 70b Handel, Industrie en diversen A. Heyn w.o. '55 4 AKU f 1.000 Blauwh 66 7*/4 Blauwh 67 6% Blauwhoed 5 *4 Blauwhoed 4% BUJdenst.-W 63 5 Bredero v.g. Bred. v.b. Bred v.b. Brit. Petr Brit. Petr 65 6 J 71/2 5 66 7% 65 6 Bijenkorf beh. 6 Co-op Ned agb 7 Co-op Ned r.sp Co Co 100V4 92 87y4 91% 78% 91 100ft 89% 100% 92% 133% 87% 100% 92% 87% 91 78% 91 %b 100ft 89% 100% 92% 104 104 158% 158%b m.ctr. '66 7% 101 %x 101%X m.ctr. '67 6% AMSTERDAM (ANP) Voor het eerst in de geschiedenis van de His- wa heeft het bezoekersaantal de 200.000 overschreden namelijk tot 203.444. Winnares van de prijs voor de 200.000ste bezoekster werd me vrouw A. W. van den Nouiand-Jan- sen uit IJmuiden, die uit de ver schillende mogelijkheden de Friese schouw koos. De commerciële resultaten van de Hiswa zijn goed. Behalve een onver wacht aantal werkelijk dure sche pen die een eigenaar vonden, wer den de meeste zaken gedaan in de middensoort en kleinere klasse. Het grote aantal nieuwe modellen is hier aan stellig niet vreemd. In de kam- peersector was de algemene tendens betere verkoop dan vorig jaar waar bij vooral de nadruk lag op betere kwaliteit. Dit laatste bleek ook te gelden voor de accessoires. A'dam Kubber HVA Mt1 en ver A.K.U. Dell Mij c. eert Hernek bel en beh Heiniekens bier Hoogov. o.r.v.a. Kon Zout Org Philips Gem. Bez Unilever c.v.a, Dortsche Petr. Dortsche Ptr. 1 Kon Petr 59 99 119.90 75.80 155 163 104.50 193.20 168.70§ 119.70 992 y2 177.10 176.70 119.20 76 153 162 104.20 191.61 168§ 120.80 991 Scheepvaart en Luchtvaart H.A-L.. Java-China Pak K.L.M. t. eert. K.N.S.M b b. Stv. Mn Ned. v. Ommeren va Rotterd. Lioyd Seheepv Unie 94% 153 137* 94 153% 233 247% 146 133V2 125% 247 146 133% Niet-actieve obligatie» Bank-, cred-, en verzeheruigsui AJ3.N, sp.D 65-70 B.N. Gem. 66 7 BNG 67 1-2 6%% BNG 1068 1-2 BNG67 1-2-3 B.N Gem 68 43/, B.N Gem 63 4% B.N.G r.gp 94 B.N.G rap J6 B.N.G. r.sp 60-i Exp fin 68 7% Exp. fin, 58 Gr tnd cb 66 7% Gr. tnd cb 65 53/4 Nat B. M. Kr. 66 7 Ned Ontw.b 86 7 Ned. Ontw.b. 64 6 Rtjnl. Disc.b. 64 5 120% 120 y4 99H 100 96ft 96% 96ft 96ft 94ft 84% 84% 78ft 78% 120% 125% 115 115 116% 116 100 94% 94% 99% 99% 80% 80 %b 100 100 97% 98 88% 88% Hoogovens 66 6% K. Zout-K 65 6 M. N. Bak 46 3% Nat. Gr bez, 56 5 N. Gasunie 66 7*4 N. Gasunie 66 6% Ned. Gasunie 5% Nyma 4 Overz. Gas 5% Philips dir. 81 4 Idem 1948 3% Idem dir. '49 3*% Pegem 1-2 '57 6 Pegem 58 5% Pegem 58 5 Idem 1-3 52 4% Pegus 1-2 1957 6 Rott.-Rijn 5% Rott.-Rijn 43/4 Schiphol 6 Scholten-H 65 5% Scholten-H 6*4 Scholten-H Scholten-H 43/4 4% Unilever Ver. Glas Ver. Mach.1. Ver. mach.f. Werkspoor 94% 93% 93 %b 100% 941/4 92% 54% 97 80b 93% 92% 95y4b 98 92% 85% 98% 94 91% 91% 85 97% 8 58 3 62 5 3% 94%b 94 93 93% 101% 94 92^ 55 97 80 93% 99b 92% 89 %b 95 95% 98b 92% 86% 90% 98x 94% 92 91% 85% 97 89% 94%b Grass k.m.f. 5% Hatema 5% Havenwerken Hoek's m./z. 53/4 Hoogovens Indoheem Indola 5%-5 Inventum 5 Koud ijs 43/4 Kon Zout Org. M. N Bak 66 6*4 Meteoor bet. 5% Mulder-Vog 5% v. Ommeren 53/4 Pont Houth. 53/4 Scholten Hon. 4% Schultema 4% Stokvis en Zn 4% Thom-Dr. ver 4% Tilburg water 5% Ver Mach. F. 6% Vette winkel Vihamij 6 Wyers Nlet-actieve aandelen Banken Alg. Bank Ned. AMEV N,R. eert Amfasgroep AMRO Bank Cultuurbank Delta verz. eert. Eerste N.V.M. Gron. ind.-Cr. B Kasassoelatie Nat. Inv. B. Nat. Ned. cert. Ned Credlet B. Ned Lloyd Ned. Mid,st. B. Slavenburg's B, Ver. NiRmJj. 14/3 17/3 113b 113y4b 110% 110 98*/4 98% 78% 78 81 81 85V4 85% 109% 109% 103 103*/4 103b 125% 125% 90 90 88% 89% lOOx 100 81% 81% 95y« 95% 91 90% 105% i05y8 127 130 88% 88% 95 96 Lach tv. spoorw. prem. obi KLM 1868-7 983/g KLM 15-jarig b 93% KLM 20-Jarig 4% 89 Idem 1862 4% 94 Ned. S. '57 1-2 *s/4 88% Alkmaar 56 5% A'dam 1933 3 Id. pr. obi. '51 2% Id. 56-1 Id 56-2 Id 50-3 Idem 1959 Breda Dordrecht 2% 2% 2% 2% 54 2% 56 2% 71% 80% 80 68^ 70 65% Bmdnoven 54 2% Enschede 54 2% s-Gravb Ï2-1 2% idem 52-2 2% Rotterd 52-1 2% idem 52-2 2% Idem 57 2% Ned H. K '67 2% Utrecht 52 2% Z,-Holland 57 2% Z.-HoIIand 60 2% 67 77% 80 %x 75% 80% 76 73% 104% 75% Converteerbare obligaties 131% ABN Berh pap. t 4L anrzci patent i Drte Boeiyzen 6 Gelder Zn, v. i'/t 95 100 92 08% 93y4 89 94y2 87% 69 126ft 70y4 79 68! 70 66x 77ya 79% 79x 75% 75y8 98^ 78x 75& 129% 95b 100 92% Alb, He«n Alg. Hmlj. O nr. G A'dam Balast My A'dam Droog. My A'dam RU tuig Mij ANIEM nat. bez Beers en Zn Begemann Bensdorp Intern. Bergh%Jurg. 250 Bergh-Jurg. 5Vj% BergosB BerkeJ's Patent Bliidenst. will. Bols, Lucas Borsumij Wehry Braat Bouwstoü Bredero vastgoed Bredero Ver.bedr Bührmann Tetter Bijenkorf beheer Calvé Calvé cum. prei Carps Garenfabr Centr Suiker Mij Cindy - Key K Crane Nederland Cur. Handel MtJ Daalderop Dagra Dess. tapljtenfabi Dikkers en Co D.R.U. Duyvls Jzn. Edy emaiUe Emba Enkes Erdal MIJ Eigee machiabr. Fokker Ford Gazelle rijwiabr. 279 279.50 243.30 242 98,50 97 59.50 59.40 54% 54% 345 342 632 632 170x 169 120% 120 83% 83% 854 845 179% 180% 150 152 111.40 111.50 217% 218 128 128 diversen 245 244 140 b 145 98.50 96.50 93 91% 153% 153% 76% 78 268 268 132 134 209 205 - 210 78% 78% 578 550 x 200 200 65% 66 227 225 150% 151 300 299 168 497 497 640 638 670 x 665 885% 883% 151 -— 146% 145 460 460 146.50 146 84 84 155% 155% 155 150 b 131 b 130 144.90 145 125 126 514 516 466% 462 85 x 85 143% 142 232 233 754% 754% 210 b 569% 575 878 872 142 142 Gelder-Papier Gelderl. Tielens Gero fabr. Cert Geveke en Co. Gist en Brocadet Grasso mach.fabr Grinten, v.d. Gruyter en Zn Hagemeijer en Co Halberg m.fabr. Hatéma N.V. v. Hattum Bl.v Hero-cons. Hoek's mach.fabr Holl. Kattenburg Holl, Beton Mij Holl. Melksuiker Homburg Hoogenbosch ach. Hooimeyer en Zn Indola I.H.C. Holland Industrieele mij. Ing. Bur. Bouwn. Internatio Int. gew. betonb, Inventum Jongeneel houth. Kemo Kempen Begeer Key houthandel Kiene Suikerw. Kluwer Kon fabr vhAlex Kon. Papierfabr. K.N. Tex. Unie Korenschoof Koudys voed. Krasnapolsky Kon. Ver. Tapijt Kwatta choc. Leldse Wolsp. Llndeteves Llps en Gispen LUm én gelatine Macintosh Meel Ned. Bakk. Mees bouwmat B Meteoor Beton Mosa Mulder's fabr. Mulder-Vogem Muller en Co. Muller en Co 5% Mijnbouw, werk Naarden Chriabr Nedap Ned. Dagbl. Unie N. exp. Pap. fabr. Ned. Kabelfabr. Ned. Springstof Nelle wed. v. Netam Norit Nutrlcla Nu verdal Cate Overzeese Gaa Pakh. hold, cert. Palemb. Ind. Mij Paithe Philips gem. bes. Philips g. b. 6% Plelersen auto's Keeslnk en Co. Belneveld Mach Rlve tiunaak en Co. Rijn-Schelde Rijn Schelde d. 69 Schev, expl. Mfl. Schev. expl. 1666 .cnuxbeton Scholten Karton Scholten Honig 14/3 17/3 153 153 87 X 86 118 117.50 986 993 157 270 265 126 b 126 153 55 50 222 b 222 b 88 88 235 234 520% 49 46'4 97 97 260 264 225 x 220 x 265 265 97 9814 20.60 22 185% 186 250 252 264 263 312 310 454 450 x 156 x 156 x 293 296 285% 286 110 221% 212 214 257 254 69% 70 188% 190 54% 128 124 107 105 60.30 59.50 242 m 113 232 232 163 163 144 142 118 117% 309 497 210 209 108 b 108 185 187 421 425 103 104 383% 376 89% 321 89ft 322 675 685 146 115 318 320 105 x 105 X 348 355 417 423 106% 106% 95.20 95.20 443 441 90% 95% 88.50 88.40 114.80 114.90 71 70 94 93 x 168 167.20 48.70 49.50 108 108% 165 1165 x 11514 279 279 192 192 13714 137 129 128 y8 32 32 32 21514 219 22214 225 67.10 Simon de Wit Simon's embiabr Smit Nijmegen Stokvis Zn. Stoomep Twenthe Synree Chem. Tabak Phil. c.v. Tech. Unie Texoprint Texoprint 5% pr. Thom-Dr-Verblifa Unilever 7% Idem 6% Idem 4% Utermöhlen Varossieau Veenend. Stm.sp. Veneco Ver. Glasfabr n.b. Ver. h.ond. Schev. Ver. Mach.fabr. Ver. NL.uitg.bedr. Ver. Touwfabr. Vette winkel Vezel verw. Vihamij. Vredestein Vulcaansoord Wereldhaven Wernink's Beton Wessanen Wyers Ind. H. Zaalberg Mijnbouw en petroleum Billiton le rubr. 942 Billiton 2e rubr. 178 Moeara Enlm 2450 b Id. cert. opr. 1/10 4075 b 4ofÓ"b 14/1 11/1 419 414H 9214 92 x 134 133% 70 71 62 60 133 13414 75 76 321 220*4 225 108 107*4 84 84.40 100 100 87*4 87*4 58)4 58% 230 230 156 b 165 b 121 121 142 142 58 57 146 145 260 260 120 118 280 290 94 94 133 b 135 230 230 x 53 55 548 545 141 137 84 84.50 200 195 77 77 174 2450 Id. 1 winstbew. Id. 4 winstbew. Scheepvaart Oostzee 4200 x 4135 b 4140 118% 117 Participatie-bewijzen Alg. Fondsenbezit 1315 Converto 1-1 bp 1035 HBBbeldepl 1-2 bp 889 Interbond» 1 bp 640 Intergas 5 part 444 Beleggingsfondsen A'dam.belmJJ f50 Dutch Int. IKA belegg.mil 1315 1035) 895 640 444.50' 157 51.50 d 174.50 174 Interunle Nefo Robeco Rollnco Unltaa ÜtUlco Concentla Europaf. ƒ50 ƒ50 ƒ50 255.50 19480 101.50 254-70 211.90 IK 594 122 10 pet. 3X6.50 316.50 1-10 pb 535.50 53$ 256 194.50 101 255 212 585 122 Buitenlandse fondten Union Mlnlért 1 1340 134Ö Dollarfondsen Anaconda Bethlehem Steel General Electric Genval Motore Prot. and Gamble Republic Steel Shell OU US Steel 10 eert. 52A 32 90% 81% 84*4 45% 65 43' 52 3 IA 90% 80% 84% 45% 65% 43% - gedaan u blades m laten I gedaan en b m bieden m ex claim m es dividend BREDA, 17 maart Andijvie 130 140, komkommers 60 60, 50 56, 40 41—43, 35 33—34, 30 27—29, 25 26, per kg 74, prei AI 110125, All 85— 110, raapstelen 2024, radijs 4055, schorseneren A 6080, selderij bos 15—22, sla I 20—23, II 18—21, spina zie 120150, peterselie bos 5060, witlof AI 160—175, All 130—150, BII 115—130. BERGEN OP ZOOM, 17 maart Sla 1224, spruiten 196286, witlof 118172, rodekool 6071, wittekool 4853, gelekool 3840, sav.kool 89 97, uien 626, breekpeen 1730, prei 60109, knolselderij 1226, bossel» derij 2126, komkommers 3449, radijs 5564. spinazie 134151, Win ston 2693, St.-Remy 1825, Confé rence 1857. ROTTERDAM, 17 maart Totals aanvoer 1492. slachtrunderen 1111, varkens 381. Prijzen: slachtrunderen extrakw. 5.255.70, le kw. 4.655.15, 2e kw. 4.10—4.50, 3e kw. 3.90—4.05, varkens le kw. 2.642.67, 2e kw, 2.61 2.64, 3e kw. 2.552.61, stieren 4.60 5.20, worstkoeien 3.753.90, slacht- zeugen 2.102.25, alles per kg; zware varkens 220240 per stuk. Overzicht (resp. handel - aanvoer - prijzen): slachtrunderen: lui - groter - prijsh.} varkens: vlot - iets kleiner - fijna varkens iets gedrukt; slachtzeugen hoger en enkele prima's boven no tering. ZWIJNDRECHT, 17 maart An dijvie 144, spinazie 115126, uien 817, prei 8095, spruiten A 141 166, B 142—171, D 117—141, witlof AI 205215, veldsla 160200, knol selderij 20—37, sla AI 19—26, Cl 13 15, komkommers 75 pl. 77, 60 pL 67—68, 50 pl. 55—57, 40 pl. 44—46, 35 pi. 34—36, 30 pl. 29—30, 25 pl. 26— 28, 25 pl. 2628, krom 7781, stek 3860, radijs rooi 76, sealderij 15— 23, sterkers 0.300.32 per doosje. „ZEPHYR" Koel- en luchttechniek n.v. in Zoetermeer is toegetreden tot het concern van de Steenkolen-Han- dels-Vereeniging n.v. in Utrecht. DE DIRECHTIE van N.V. Gero zal op de algemene vergadering op 29 april een onveranderd dividend voorstel len van 10 pet. DE CERTIFICATEN van aandelen van Hoogovens en de obligaties be horende bij de in juli 1968 uitgege ven 5 1/4 pet. converteerbare obliga tielening ad U.S.-dollar 40 miljoen, zullen binnenkort op de beurs van Brussel in de notering worden op genomen. DIVIDENDEN DE RAAD VAN BESTUUR van de Koninklijke Java-China-Paketvaart- lijnen N.V. zal in de algemene ver gadering van aandeelhouders voor stellen over te gaan tot de uitkering van 14 pet. (onv.) dividend in con tanten over het boekjaar 1968. AMSTERDAM (A.N.P.) De vooruitzichten voor 1969 zijn, wat be treft de kapitaalvoorziening, niet erg hoopgevend te noemen, zo meent de directie van de Nederlandsche Cre dietbank in haar verslag over 1968. Van de te verwachten toeneming van het kapitaalaanbod zal slechts wei nig ruimte beschikbaar komen voor het bedrijfsleven. Men dient er, vol gens de directie, rekening mee te houden dat het toch al hoge rente niveau voorshands niet zal dalen. DETROIT (A.P.) Het Ameri kaanse tegenoffensief tegen de inva sie van goedkope buitenlandse auto's begint 17 april, wanneer Ford zijn twee-deurs jeugdige Ford Maverick introduceert voor 1995 dollar. Aan deze introductie gaat een reclame campagne van twee miljoen dollar vooraf, welke hoofdzakelijk is ge richt op de jeugdige kopers. Het is het antwoord van Ford op de Volks wagen, waarvan er het vorige iaar 570.000 in de V.S. zijn gekocht. Voor het eerst werden in 1968 meer dan éné miljoen buitenlandse auto's in de V.S. verkocht. Dit is meer dan 10 procent van de gehele Amerikaanse markt van 9,6 milioen autos. De later te Introduceren Mini Ford welke de codenaam Phoenix draagt! zal de motor voorin hebben en dé fastback moet voor het sportieve ele- ment zorgen. Deze wagen zal nog geen 1900 dollar kosten. De prijs van de Volkswagen is 1799 dollar. B" Cbeyr°M wordt gewerkt aan de XP 887, welke in juli 1970 op de markt moet komen. Het eerste iaar wil Chevrolet 400.000 van deze mini- wagens, die ongeveer 1930 dollar gaan kosten, produceren. Kanst^z 286 (+D, Rheinfelden 250 (—3), Straatsburg 310 (—4). PlitterR- dorf 483 (—14), Max au 547 (—23) Piochmgen 2!7 (-18), Mannheim 461 |-26). Steinbach 404 13), Mainz 48T (+12), Binigen 394 14) Kaub 554 f+23ï' 628J~22)' Koblenz 554 (+23), Keulen 580 (+30), Ruhr- ort 766 (+40), Lobith 1347 (+56^ Nijmegen 1111 (+61), Arnhem 1072 (+51), Eefde IJssel 594 (+46)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 17