ERELIJST VAN DE PRIMAVERA EDERLANDERS HEBBEN ETS GOED TE MAKEN rner :rs, en Charleroi weer verder gezakt NA TIEN JAAR WEER BILJARTKAMPIOEN IN Z:-VLAANDEREN St. Aloysius was weer superieur oensdag zestigste Milaan-San Remo Klassieker nog steeds even fris Heldhaftig Geschenk Motorcross Bosbad Hoeven Slottoernooi biljartseizoen Z.-Vlaanderen Cruyff geeft demonstratie bij Middelburg BELGISCH VOETBAL Axelaar Kees Hoogstraate DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART Ï969 15 Rudi Altig, die zich vorig jaar als geschenk voor zijn verjaardag een overwinning in Milaan-San Remo toebedacht. (Van onze sportredactie) BREDA De erelijst van de klassieker Milaan-San Remo ziet er als volgt uit: 1907: Petit-Breton, 1908: Van Hauwaert, 1909: Ganna, 1910: Christophe, 1911: Garrigou, 1912: Pelissier, 1913: Defraye, 1914: Agostini, 1915: Corlaita, 1917: Belloni, 1918: Girardengo, 1922: Brunero, 1923: Girardengo, 1924:- Linari 1925: Girardengo, 1926: Girardengo, 1927: Chesi, 1928; Giradengo, 1929: Binda, 1930: Mara, 1931: Binda, 1932: Bovet, 1933: Guerra, 1934: Demüyzere, 1935: Olmo, 1936: Varetto, 1937: Del Cancia, 1938: Olmo, 1939: Bartali, 1940: Bartali, 1941: Favalli, 1942: Leoni, 1943: Cinelli, 1946: Coppi, 1947: Bartali, 1948: Coppi, 1950: Bartali, 1951: Bobet, 1952: Petrucci, 1953: Petrucci, 1954: Van Steen bergen, 1955: Derijcke, 1956: De Bruyne, 1957: Poblet, 1958: Van Looy, 1959: Poblet, 1960: Privat, 1961: Poulidor, 1962: Daems, 1963: Graus- sard jr., 1964: Simpson, 1965: Den Hartog, 1966: Merkx, 1967: Merckx, 1968: Altig, 1969: (Van onze sportredactie) BREDA Behoort Parijs-Nice weer tot het verleden, woensdag 19 maart wordt het opnieuw ernst voor Europa's wielervedetten, want voor die dag staat de wegwedstrijd Milaan-San Remo op het pro gramma. Vorig jaar ging de zege voor de vijftiende achtereenvolgen de maal naar een buitenlander, Rudi Altig. In 1953 was Loretto Pe trucci de laatste Italiaan die' deze klassieker op zijn naam wist te lirengcn. Het hoogste gemiddelde staat sinds 1967 op de erelijst van Eddy Merkx. die toen voor de 288 kilometer 6 uur,. 25 minuten en 40 seconden nodig had, wat neerkwam op 44.805 kilometer per uur. De ontroering werd hem te machtig en omzwermd door uitgelaten sup porters liet hij zich meedrijven in de richting van het erepodium, waarop hij enkele ogenblikken lgter harts tochtelijk werd toegejuicht door de Italianen, die in de emotie vergaten dat de zege in de Primavera hen weer was ontglipt. jaar. Op loor t geklede meer dan en.En randeerd .Men geeft het wielerevenement, de eerste grote, internationale voor jaarsklassieker, diverse namen, zo als Milaan-San Remo tout court, Sint Jozefsklassieker, omdat zij meestal op 19 maart verreden wordt, maar het liefst hoort men ze toch wel bij welluidende naam van „Prima vera'' noemen. Gesticht in 1907 ken- <ié Milaan - San Remo slechts drie ^derbrekingen, namelijk in 1916, 1944 en 1945. Sinds haar stichting trok zij belangstelling van alle gro- t| wielervedetten, die bij het begin van het seizoen hongerig snakten naar een zege in deze klassieker. Wie zou de naam Petrucci nog ge kend hebben, indien hij niet tweemaal (1952 en 1953) voor dezelfde tegen- itander Minardi had getriomfeert in de mooie Italiaanse badplaats San Remo Vraag het aan de Belg Rik van Steenbergen (1954), Rik van Looy (1958) en de eerste.Nederland se winnaar Arie den Hartog (1965), welke onder de duizend en één over- iningen die ze ooit behaalden, een der mooiste zo niet de mooiste was? Tweemaal de Primavera winnen piston d voor Michel Poblet om we- Sdfaam te krijgen. Er zijn geduren de de loop der jaren in deze koers fan tastische prestaties verricht. De Ita liaan Girandengo houdt nog steeds het record der overwinningen. Een stevig record, dat met zes triomfen TOorlopig wel staande zal blijven, ©tmpionissimo's als Bartali en Cop pi hebben hem niet kunnen evena ren. ^B&schien komt dat wel, omdat dj in een ander tijdperk reden en de «langstelling voor de Primavera niet meer uitsluitend Italiaans bleef, wals dat gedurende een veertigtal jpren het geval was. Nee na de tweede wereldoorlog na men ook Fransen, Belgen, en Neder landers deel. Hun namen en daden nebben Milaan-San Remo nog meer klank gegeven. Daarbij denken we °P de eerste plaats aan de Frans man Barone, die in 1957 reeds na kilometer met drie landgenoten aan de haal ging. Er kwamen nog 12 [miners bij. Zij hielden het tot 226 kilometer, tot Barone er weer alleen vandoor ging. Hij had nog 56 kilo" meter te rijden, doch werd ingehaald op 18 meter voor de finish, om slechts als zesde te eindigen. Baro ne sneuvelde als een held na 174 ki lometer op kop te hebben gelegen. De eerste en enige Nederlandse tot op heden vond plaats in I9b5. De toen 24-jarige Arie den Har tog was er de oorzaak van dat het op de Via Roma zelden stiller was oan op deze lente-avond Ongewoon S was het er, toen men na Den nartogs onweerstaanbare finish langs de tribunes wandelde. In 1967 ging de zege voor de twee de achtereenvolgende maal naar Ed- y Merckx. Zelden zag men zo'n ex plosie van vreugde bij de Belgische supporters als toen in San Remo. Ten minste dertig meter was hij over de unish, toen hij er eindelijk in slaag- Bktekearm zwaaiend *n de hoogte «.25 he,n vrijwel onmiddellijk Ikv z,akken' Vok de voeten uit de jSpshaken, stopte en boog het hoofd K? ,d.? armen. Twee- driemaal hij, als wilde hij zichzelf er- j b overtuigen dat het waar was, dat ipHc.aVOnet onder 4c favorieten voor B at!" slerk was geweest en was Milaan - San Remo de zijne Vierentwintig uur voor de start van Milaan-San Remo 1968 vierde Rudi Altig zijn 31-ste verjaardag. Tijdens 'n intiem feestje in zijn woon plaats Mannheim verklaarde hij: „Het zou de mooiste droom van mijn loopbaan zijn als ik morgen Milaan- San Remo zou winnen. Ik heb in mijn rennersleven altijd twee grote verwachtingen gekoesterd: eenmaal de gele trui dragen in de ronde van Frankrijk en eenmaal Milaan - San Remo winnen. Het eerste heb ik al bereikt en ik wacht nog steeds op het verwezelijken van mijn tweede wens". Weinigen hadden verwacht dat Rudi Altig het 's anderdaags voor mekaar zou brengen, want uit de meer dan 180 deelnemers kwamen zoveel favorieten te voorschijn, dat men weinig aandacht schonk aan de oudere Duitser. Altig's overwinning in de Prima vera, die opnieuw uitdraaide op een nederlaag voor de Italianen, werd aldus toch nog een verjaarsgeschenk dat de gewezen wereldkampioen 'zich zelf had voorbehouden Geplaagd'door beenkrampen had Eddy Merckx zijn hattrick niet tot een goed einde kun nen brengen. Gerben Karstens werd 11e, Jan Jans sen 18e, Ottenbros 22e en Van der Vleuten eindigde met vijf andere ren ners als 74ste, waaruit blijkt dat de Nederlanders het vorig jaar in deze klassieker geen rol van betekenis speelden. Mogelijk doen ze het dit jaar beter. Ze zijn met stille trom naar Italië vertrokken. Maar is het niet zo, dat stilte voor de storm al tijd het gevaarlijkst is? Arie den Hartog, de coureur die in 1965 voor de eerste en enige Neder landse triomf in Milaan-San Remo zorgde. De Nederlanders hebben dit jaar dan ook wat goed te maken. (Van onze sportredactie) AXEL Aan het slot van het bil jartseizoen in het district Zeeuwsch- Vlaanderen organiseert de nestor van de biljartsport in Zeeuwsch- Vlaanderen, Rein Dieleman,, in sa menwerking met de Axelse biljart verenigingen A.B.C. en P.O.P. een invitatietoernooi. .Voor deze wed strijden worden waarschijnlijk de volgende sterke Zeeuwse spelers uit genodigd: Platjouw, Dieleman, Mel- sen, Hansen, .Vernooi en Frijser. Als alles vqlg.ens plan verloopt, vindt het toernooi in april 'plaats. (Van onze sportredactie) MIDDELBURG Johan Cruyff heeft de uitnodiging van het Middel burgs-bestuur aanvaard om op dins dag 1 april 's avonds om half acht een demonstratie te geven op het N adorst-terrein in Middelburg. Het is op de eerste plaats de be- ioeling dat Cruyff met zijn demon stratie de spelers van het eerste team van Middelburg wat kennis bij brengt voor het einde van de com petitie. Verder kunnen leden, supporters en spelers van andere verenigingen de demonstratie bijwonen. (Van onze sportredactie) ANTWERPEN SC Charleroi, in het begin van de Belgische com petitie een tijdlang op de eerste plaats, zakte zondag weer verder op de ranglijst door een 31 ne derlaag tegen Beveren/Waes, De thuisclub draaide bijzonder soepel en nam zelfs een 30 voorsprong. Pas een kwartiertje voor het einde slaagde Éissot er in de eer te red den. De eerste 15 minuten van de wedstrijd was Charleroi op zijn sterkst.'Via de buitenspelers zette het de verdediging van Beveren onder druk. De veste voor het doel van Poklepovic hield echter stand. Nadait de eerste aanvalsgolven wait waren geluwd, kwam hef Waeslamdse team naar voren. On der leiding vain Goossens en Roe- lsindt werd het middenveld ver overd en moest Charleroi hef ini tiatief uit handien geven. In de 29e minuut had deze methode succes. Het was De Raeymaecker die de score opende. Na dit eerste doel punt, werden de gasten feller en trachtten terug te slaan. De.scho ten waren echter te onbeheerst om gevaarlijk te zijn. De tweede helft begon hoopvol voor Charleroi. Bisset was met een harde kopbal 'in die bovenhoek dicljt bij een doelpunt. Maar -Pok lepovic stond op de juiste plaats en onderschepte de bal met een snoeInduik. Na deze actie was het zo'n beetje giedaain met Charleroi. Beveren nam het heft weer in han den en zorgde dait de Waalse voor- waartsen niet meer gevaarlijk kon den worden. In de 76e minuut zolrgde Goos sens voor een ontspanning door de tweede treffer te plaatsen. Drie minuten later stelde Rogiers de overwinning veilig uit een voor zet van De Raeymaecker. Ln de ontmoeting Mechelen - Brugge was er zeer weinig te be speuren van het grote verschil tus sen bedde clubs op de ranglijst. De Mechelse spelers hadden er schijn baar een erezaak van gemaakt te gen Brugge een beter resultaat te bereiken dan mede-degradatiekan didaat Daring vorige week. De thuisclub begon ve] vuur. Panie kerige Bruggen-aren gaven in de achterhoede veel kansen weg, die door slecht schietende gasten ech- ter stuk voor stiuk oim zeep wer den geholpen. Brugge had aanzienlijk minder doelrijpe situaties nodig om tot het enige doelpunt te kotmen. Balliu nam dat in de 13e minuut voor zijn rekening. Vijf minuten later werd heit gezwoeg van Mechelen toch ook beloond. Keeper Boorae kan een schat van Merode niet onder controle krijgen en via zijn vuis ten verdween de bal in het net. In de resterende 67 minuten speel tijd gebeurde er bijzonder weinig. Be-id'e clubs leken tevreden met een gelijk spel. Hoewel de dubbelblainke uitslag het niet doet vermoeden hebben de toeschouwers bij Gamtodse - Lierse een prettige voetbalmiddag gehad. Het gelijke spel was de juiste uitslag. Beide ploegen wa ren aan elkaar gewaagd. Lierse be gon de mateh met een overwicht en het was voornamelijk aan knap werk van goalie Brkljacic te dan ken dat de Lierse-voorwaiartsen geen punt scoorden. Gamtoise her stelde na dit woelige begin lang zaam het evenwicht en kwam na de rust tot het sterkste spel. Maar odk Engelen hield zijn doel schoon. Aan twee doelpunten van de slimme v. d. Loop heeft St. Trui den de overwinning op hekksluiter Daring te danken. Behalve deze schutter waren er in de Truiense formatie geen spelers die voldoen de enthousiasme op konden bren gen am d wedstrijd tot een aange naam kijkspel tg maken. Er werd vooral door de gasten sloom ge speeld. Baring was dan ook het meest aan de bal, maar de Molen- bekers misten een afmaker. Het enige doelpunt vain de gastheren kwam voort uit een strafschop, die De ihegelaene mocht nemen we gens hands van Hendirix. Door deze overwinning bleef St. Truiden direct ondier de vijf clubs uit de kopgroep. Garutoise volgt mat 23 punten op de zevende zich als achtste. Beerschot is met plaats en Beveren/Waes plaatste zich als achtste. Beerschot is met 20 punten nog niethelemaal uit de gevarenzone. Aan kop bekleedt Standard nog steeds een monopo lie-positie. FC Brugge volgt op de tweede plaats met 6 punten ach terstand maar nog één punt meer als Amdierleehl (ADVERTENTIE) ZONDAG 23 MAAftT a.s. Aanvang: 2 uur. Organisatie: W.B.M.C. Etten Alle klassen en zijspannen. Onder auspiciën K.N.M.V. TAFELTENNIS De Nedérlandse ploegen, die op 29 en 30 maart in .pit- tard deelnemen aan de jeugdkam pioenschappen tafeltennis van de Benelux, zijn als-volgt samengestèld: Jongens: Van Zoelen, Van der Zee, Brakkee en van der Broek. Meis jes: Veronique van der Laan, Ellen Klatt en Sonja Heltzel. Zaterdag spe len de landenploegen en zondag volgt het individuele toernooi. Van onze sportredactie) AXEL Kees Hoogstraate heeft er geen spijt van dat hij in septem ber van het vorig jaar overging naar de bij de K.N.B.B. aangesloten bil jartvereniging A.B.C. Want sinds de Axelse biljarter zich meldde bij de club van Rein Dieleman is het hem voor de wind gegaan. In november werkte hij zich ongeslagen door de voorronden derde klasse libre van het Rein Dieleman, bescheiden op de achtergrond, was een groot stimulator voor Kees Hoogstraate hier op deze foto en dit weekeinde in Etten-Leur op de voorgrond. district Zeeuwsch-Vlaanderen. Daar na plaatste hij zich in de eindstrijd als eerste en won op 5 januari de ge westelijke titel in Tilburg. In hét af gelopen roeelceind bekroonde Kees Hoogstraate zijn eerste seizoen-bij de biljartbond met een nationaal kam pioenschap derde klasse libre. In to taal speelde hij in deze lange reeds 27 wedstrijden waarvan hij er slechts 4 verloor. Toen de 33-jarige Zeeuwsch-Vlaam- se tuinbouwer zondagmiddag naar zijn laatste partij tegen Harry Heinen uit Wormer zijn keu als overwinnaar in het rek kon zetten, had Zeeland voor de eerste maal sinds '59 weer een nationale biljartkampioen. Rein Dieleman, de man die 10 jaar gele den voor het Nederlands kampioen schap derde klasse kader zorgde, was ook nu, als adviseur van Hoogstraate, nauw bij de titelstrijd betrokken. „Het was een zawar toernooi", oor deelt de Axelse kastelein. „De tegen standers waren aan elkaar gewaagd, maar Kees Hoogstraate heeft zich er goed doorheen gewerkt". Dat de spelers goed op dreef waren en de onderlinge verschillen miniem, blijkt wel uit het feit dat er maar liefst 6 van de 8 deelnemers promoveren naar de tweede klas. Hoogstraate bereikte het gemiddelde voor deze afdeling al tijdens de districtskampioenschap pen. Over zijn partijen in deze hogere klas se maakt Hoogstraate zich nog geen zorgen. „Het zal wel zwaarder zijn, want mijn gemiddelde moet nog wat worden opgeschroefd. Maar met zwa re tournooien heb ik nu tenminste ervaring. Ik heb het in Etten-Leur soms moeilijk gehad. Zaterdag moes ten wij niet minder dan vier wed strijden spelen. Na afloop kon ik geen biljart meer zien", aldus de kersverse kampioen, die tijdens de nationale ti telstrijd bewees over de juiste menta liteit te beschikken door in verschil lende partijen na een grote achter stand alsnog terug te komen. Hoewel Kees Hoogstraate pas sinds september aan officiële toernooien mag deelnemen, is hij al jarenlang actief als biljarter. Lange tijd speelde hij in de Axelse biljartclub Fortuna, een „wilde" niet bij de K.N.B.B. aangesloten-club, waarmee hij alleen plaatselijke wed strijdjes kon spelen. Twee jaar gele den stopte Kees Hoogstraate met bil jarten, om vervolgens in 1968 als lid van A.B.C. terug te komen. Maandagavond (8 uur) wordt hij in het clublokaal van A.B.C. café de la Paix, gehuldigd. Voor deze feestelijke bijeenkomst worden afgevaardigden van het gemeentebestuur en alle bil jartclubs uit het district uitgenodigd. Verder ligt het in de bedoeling dat de intocht' van Kees Hoogstraate wordt omlijst door muziek van de plaatselijke harmonie. (Van onze tafeltennismedewerker) MIDDELBURG St.-Aloysius 1 heeft er in de laatste thuiswedstrijd geen twijfel over laten bestaan, dat het de kampioen van deze afdeling is. Met een forse 100 nederlaag werd Ons Vermaak teruggezonden naar Nijmegen. Aviolanda ontving Kolping en kon niet verhinderen dat beide punten via 46 met laatstge noemd team meegingen. Ondier enorme spanning werd de topper in de eerste klas tussen Haringman 1 en St.-Aloysius 2 gespeeld. St.-Aloy- sius 2 kwam na een 52 achter stand nog terug toj 54 waarna het Goese team met 6—4 de winst greep en daardoor op gelijke hoogte kómt met St.-Aloysius 2. Goovers won voor de thuisclub drie maal. Morcus en Bogaert kon den twee maal tot winst komen. St.-Aloysius 3 zag een 50 voor sprong tegen MZ 1 in laatste in stantie nog omgezet in een gelijk spel, terwijl tegen Big Smash 1 met 91 een royale zege werd behaald. Kampioen PZEM 1 bleef, ondanks enorme tegenstand van MZ 2 toch ongeslagen in d.e tweede klas. Het werd 5—5, waarbij vooral Minnaar (MZ) in een grote vorm stak en al zijn enkelspelen won. Met een roya le 19 overwinning op MZ 4 .werd Haringman 4 ongeslagen kampioen in de derde klas. Outermans, Van Eijkeren en Hoogerland lieten alleen het dubbelspel aan de Middelbur gers. Goes 2 en St.-Aloysius 6 bleven elkaar in de vierde klas als een schaduw volgen. Beide teams won nen met 91. MZ 9 slaagde erin aan MZ 7 een gelijk spel te ontfut selen. Bij de junioren waren Big Smash 1, 9—1 tegen Wilno 1 en St.- Aloysius 1, 10—0 tegen Wilno 2, weer duidelijk de sterksten. (ADVERTENTIES) verstopping neem FRANKLIN THEE

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 15