Matthaus Passion in boeken 1 plank witte dom van Hulst xpositie Paul Citroen in Troutzaerte55 te Wesldorpe ff=r=D |VRL ADMIN. KRACHT ;e margarine Ier calorieën onder vooruw lijft bxamens F orumbijeenkomst van Zeevaartschool CHEFARO LABORANTEN bedrijfslaboratorium dan worden in Bergen op Zoom enRoosendaalde nieuwe modehuizen van C& A geopend. tulier TZhdVi Veel variatie METERFABRIEK TERNEUZEN •k DE STEM VAN DINSDAG 18 MAART 1969 kunstenaar. Behalve portretten zagen we enkele stillevens en landschappen. In de landschaptekeningen troffen we de rustige kleuren en de fijne accenten, die we misten in de stille vens. Het olieverfschilderij „Home rus en de Vagebond" maakte op ons de indruk, als zou Citroen dit schil, derstuk als een grap hebben bedoeld. Dat is uiteraard een zeer persoonlijke ervaring. Uit het schilderij blijkt zon der meer de artistieke veelzijdigheid van Citroen en dat op zichzelf al is, dunkt ons, de moeite waard het te bekijken. Men beweert wel eens, dat een ex positie van Citroen zonder tenminste één tekening van paarden, onvolledig is. Men kan daar uiteraard eindeloos over redetwisten. Essentieel hoeft dit onderdeel van zijn werk, menen we, niet te zijn. Wij waren er toch heel gelukkig mee enkele tekeningen van de typische Citroenpaarden in de Westdorpse galerie te zien, o.a. „Paarden van de Neptunusfontein". De tentoonstelling van Paul Citroen in „Troutzaerte" lijkt ons in veel op zichten de moeite van het bekijken waard. Ze blijft nog open tot 15 april. De bezoektijden zijn: op werkdagen en zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op zondag van 14.00 uur tot 18.00 uur. Na telefonische afspraak kan men ook 's avonds terecht. JOH. ROBESIN Diploma-uitreiking In de lagere tuinbouwschool zijn de diploma's uit gereikt van de cursussen bedrijfsleer en lassen, die het afgelopen najaar en winter zijn gegeven aan deze school. De leiding berustte bij de directeur van de school, de heer J. op 't Hof. De gebruikelijke toespra ken werden gehouden en boeken- bonnen aan de leraren uitgereikt. De namen der geslaagden zijn: Elementaire bedrijfsleer: G. Baas, Nieuwland; M C. v.d. Berge, Kruinin- gen; M. J. de Groent en J. M. de Groene, Wemeldinge, L. M. Gijzel, Biezelinge, R, Jansen, Rilland; P. A. de Meester, Goes; M. Mijnsbergen, Kapelle; M. van Oosten, Krabben- dijke; M. Oudeman, Kattendijke, J. Paardekoper en J. A. Trimpe Bur ger, Kloetinge; J. M. Traas, Schore. Cursus lassen: M. Griep en J. van Velzen, Krabbendijke; P. A. de Meester Goes, M. Mijnsbergen Kapel le; M. Oudeman, Kattendijke; J. Paardekoper, Kloetinge; G. P. Schrier, Waarde en D. J. Rouw, 's-Heer Hendrikskinderen. W1M PENDRECHT: COMMUNI CEREND (Desclée de Brouwer, Brugge Utrecht) Wim Pendrecht is het pseudoniem van C. W. van der Neut. Hij is in 1930 te Amersfoort geboren en dus niet zo heel jong Bussum werkzaam in het onderwijs. In enkele tijdschriften publiceerde hij poëzie. In de onderhavige bundel uit de reeks „Noorderlicht" zoekt hij naar samenhangende elementen in deze chaotische wereld. Het gelukt hem echter niet altijd te „communi ceren" met wat hem omringt. De bundel omvat twee afdelingen. In „geografisch" observeert de dich ter wat er op deze aarde gaande is. Hij ziet zijn geboortestad Amersfoort al.' een moederschoot. Aan Naarden, in welke oude veste hij gewoond heeft, zijn eveneens verzen gewijd. Zeeland „een wingewest op het wa ter en de Middelburgse abdijtoren zetter, hem aan het schrijven. In „genealogisch" stelt Pendrecht de ge schiedenis-makende mens centraal. De afdeling bevat o.a negen kwatrij nen voor het moederschap „Oud-wit" herinnert aan het oud-wit huis uit „De wonderlijke avonturen van Ze- bedeus" van Jac. van Looy, die enige jaren bij de grootvader van de dich ter in dit huis woonde, In een vers over zonnebloemen uit Pendrecht zijn bewondering voor het werk van Vin cent van Gogh. Zo is er heel veel moois in deze boeiende en gevarieer de bundel. KRITISCH AKKOORD 1968 (Uitg. Manteau): Het vorig jaar werd tij dens de conferentie van de Neder landse Letteren een besluit genomen om een jaarlijkse bloemlezing van kritisch werk uit Noord- en Zuid-Ne derland te laten verschijnen. In de eerste uitgave van „Kritisch Ak koord" waren de beschouwingen voornamelijk gegroepeerd rond twee belangrijke romans. Ditmaal heeft de redactie (Willem Brandt, André Demedts, Bernhard Kemp en Lam bert Tegenbosch) zich beperkt tot kritische essays uit letterkundige tijdschriften. De bijdragen zijn van Bernlef (Paterson; De Gids); Bittre- mieux (Post uit Kempenland; Tira de); Cornets de Groot (Het mirakels orakel; Maatstaf); Van Itterbeek (Literatuur als experiment; Streven); Oversteegen (Marsman voor jong en oud; Raster); Sarneel (De massale buigzaamheid van de boog; Raam); Uytersproy (Rilke's Weise von Liebe und Tod; Vlaamse Gids) en Wester- linck (Walschap en het verborgen leven; Dietsche Warande). Niet ie dereen is in staat om alle literaire tijdschriften te lezen. Het voordeel is dat men hier een aantal goede be schouwingen bijeen vindt, die boven dien een dwarsdoorsnede geven van hetgeen in het afgelopen jaar op dit terrein aan de hand was. GUYOMAR: SPLINTERS. (Desclée de Brouwer, Brugge-Utrecht). Wat het eerst opvalt in de poëzie van Guy omar is het gebruik van rijm, wat op een zekere ouderdom zou kunnen wijzen. Zijn beeldspraak is echter typisch van deze tijd, soms wat al te gemakkelijk, soms moeilijk te verklaren. In de keurig verzorgde serie „Noorderlicht" slaat dit deel tje geen slecht figuur. (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) VLISSÏNGEN In de De Ruyter- school heeft de Vereniging van Oud- Leerlingen zich in een forum bijeen komst beziggehouden met de ver nieuwing van het zeevaartonderwijs en met name de automatisering. De heer Meerman uit Vlissingen was er van ovdrtuigd, dat de jongeren nog veel van vroeger konden leren en was tegen automatisering, maar de heer Arend die de heer Meerman op bepaalde punten wel gelijk gaf was wel voor de automatisering, vanwege het personeelsgebrek. De heer Bannink pleitte voor een basisopleiding van één jaar, daarna een praktijkjaar, gevolgd door het tweede studiejaar. Meerdere mensen waren het met dit standpunt eens. o.a. oud-directeur P. Vijn die vond dat zo gauw mogelijk moet worden begonnen met de aanpassing van de opleiding van geintregeerde officie ren. De studiecommissie van de raad van bestuur wilde ook een geïnte greerde opleiding. Men was het er echter wel over eens dat een gein- tegreerde opleiding veel problemen zou brengen. HULST Voor een uitgelezen schare van muzikale fijnproevers uit alle lagen der bevolking van Hulst en het aangrenzende België, heeft traditiegetrouw het Rotterdams Philharmonisch koor en orkest wederom Bachs onsterfelijke Matthaus Passion ten gehore gebracht. De goed verwarmde, nagenoeg geheel gevulde witte dom van dit oude stadje leent zich, zoals menige andere middeleeuwse kathedraal, bij uitstek voor de uitvoering dezer muzikale evenementen zowel qua sfeer, waarvoor Bach ze schreef, als qua akoestiek voor het geweldige volume dat de gezamenlijke koren en het orkest vermogen op te brengen. Naast genoemd Rotterdams Phil harmonisch koor werkten mee, de jongenskoren St.-Willibrord, St.-Do- minicus uit Rotterdam en het koor van eigen bodem „Zingende jeugd" uit Hulst, welke jongenskoren zich met het koraal „O Lamm Gottes un- schuldig" als derde groep zeer ver dienstelijk in het gezang tussen ge lovigen en dochters van Sio-n meng den. De grijze Fransman Jean Fournet, sedert september vorig jaar dirigent van het Rotterdams Philharmonisch orkest, leidde op een uiterst beheer ste en exacte wijze. De solisten wa ren onopvallend opgesteld achter bet orkest en voor de koren. Hier door vormden zij beslist een grotere vocale eenheid met de koren dan wanneer deze voor het orkest plaats nemen. Maureen Lehane heeft een gevoe lig en warm timbre. Maar vooral in de lagere tonen mist zij in deze op stelling het zo benodigde volume. Ze bekoorde zeer in de aria „Buss und Reu" en het recitatief „Du lieber Heiland Du" maar vooral in de ver heven samenspraak met de viool in de aria „Erbarme dich" en met de hobo in „Ach Golgotha" bereikte ze een niveau dat zij het op afstand deed denken aan haar beroemde landgenote Kathleen Ferrier. Over de sopraan Elly Ameling die reeds in 1956 de Edisonprijs ver wierf voor haar vertolking dezer Passiemuziek, kunnen we slechts herhalen, dat zij aan de hoog gestelde verwachtingen wederom beant woordde. Dit deed zij o.m. in de aria „Blute nur Du liebes Herz" en sa men met de twee hobo's In „Ich will Dir mein Herze schenken", dat in een zeer egaal tempo fraai werd ver tolkt, terwijl ze met begeleiding van hobo's en fluit de „Aus Liebe will mein Heiland sterben" aria bij zonder gevoelig heeft gezongen. Dat haar stem volume bezit demon streerde zij in de aria „Er hat tins allen wohl getan". De zware partijen van tenor evangelist en bas Christuspartij werden vertolkt door resp. Naan Pöld en Ernst Sandleben. De eerwte hebben we in deze basiliek overtui gender weten zingen. Zijn mooie stem kwam door enkele aarzelende inzetten niet steeds goed tot zijn recht, hetgeen geweten kan worden aan een lichte aandoening van zijn stem. Zeer sterk zong Ernst Sandle ben de Christuspartij: voornaam, mannelijk en beheerst met een prachtige diepte en royaal volume. De bariton Max van Egmond ten slotte beschikte over een prachtige voordracht gepaard aan een ruime, voldoende krachtige stem, die we zeer bewonderden in de aria's: „Gebt mir meinem Jesum wieder" en „Mache Dich mein Herze rein" als mede in 't recitatief: „Am Abend da es kühle war" die zijn kunstenaar schap duidelijk demonstreren. De koren en het orkest vormden een gave tweeëenheid. Vermelding verdienen zonder volledig te zijn de koralen „Wass mein Gott will, dass g' scheht all' zeit" en het zo gevoe lig gezongen „Wer hat Dich so ge- schlagen" terwijl „O Haupt voll Blut und Wunden" en het slotkoraal juweeltjes van koorzang waren. Dat cr inhoud is in „diesen heiligen Hal len" der Huls terse dom bewees het ,Sind Blitze sind Donner in Wolken verschwunden" dat akoestisch als een stukje muzikale hemelvaart kon worden ervaren. Het slagvaardig strijkersensemble en de warme to nen van het hout der blazers der Rotterdamse Philharmonie zorgden voor staaltjes van subliem instru mentaal samenspel met de vocalis ten. LOCKEFEER. KILKADE 7 telefoon 38055 DORDRECHT vraagt wegens uitbreiding van haar Laboratoriumaktiviteiten hiervoor zoeken wij medewerkers die tenminste 21 jaar oud zijn, over enige jaren laborato- riumervaring beschikken en bereid zijn in drie-ploegendienst te werken (niet op zondag). Plaatsing zal geschieden op ons modern geoutilleerd waar de werkzaamheden bestaan uit het verrichten van analyses en proeven verband hou dend met de controle op en de verbetering van het produktie-proces. Gegadigden worden uitgenodigd hun sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan onze afdeling Personeelszaken. (ADVERTENTIE) dagen Dit het zeer gevarieerde oeuvre van Citroen. I, halvarine, iets volkomen lys, is speciaal bedoeld voor Iham en beschuit en toast. |om op onze tafel ERA! Om bloos te eten... Kis bovendien zuiver 1 puten en even rijk aan vitaminen beste margarine. ■ESTDORPE Voor het der- dwchtereenvolgende jaar heeft ®rouw M. Bruijns in haar ga lerie „Troutzaerte' te Westdorpe e® expositie ingericht van werk van Paul Citroen. Te zien zijn veertig aquarellen, litho's, teke ningen en portretten. Citroen, die nu 73 jaar is, werd in Berlijn geboren uit Nederland- sfffluders. Hij volgde een oplei ding' aan de Studiën Ateliers für |rei und Plastik te Berlijn- 'lottenburg onder Martin Brandenburg. Max Liebermann is Corinth oefenden veel op hem uit- ®D 191" kwam Paul Citroen naar j^Krland. Regelmatig reisde hij ech ter nog naar Berlijn, waar hij deel nam aan de Dadabeweging, samen roet Richard Huelsenbeck, Georg Urosz, Walter Mehring en de gebroe ders Herzfelde. In deze tijd legde hij ÏMyooral toe op fotomontage. Be ende composities van hem zijn o.a. "Wtstadt en Metropolis. Citroen «geerde aan het Bauhaus te Wei- roar. In 1927 vestigde hij zich defini- "ef m Nederland. Hij behaalde de Jacob Marisprijs voor schilderkunst in 1950 en drie jaar later de tweede prijs van de Jacob Hartogprijs. Wer ken van Citroen bevinden zich in het Stedelijk Museum te Amsterdam, het Rijksprentenkabinet, eveneens in Amsterdam, het Museum Boymans te Rotterdam, het Gemeentemuseum in Den Haag, The Jewish Museum te Concinnati, het Bezalei Museum in Jeruzalem, het Museum Tel Aviv te Tel Aviv en tenslotte in vele parti culiere collecties in binnen- en bui tenland. Paul Citroen is vooral als portret schilder zeer bekendg eworden. Hij schilder zeer bekend geworden. Hij mas Mann, Albert van Dalsum, Luce- bert en Victor van Vriesland. Ook in „Troutzaerte" zijn enkele prachtige portretten van Citroen te zien. Opvallend hierbij vonden we, dat hij niet altijd even consequent Is in zijn stilering. Nu eens is Citroens typering technisch erg sober, maar tegelijkertijd toch ook zeer beheerst, dan weer schijnt hij elk detail van be lang te vinden voor een goede karak teristiek. Bij het zien van de collectie in „Troutzaerte" kregen we overigens een vrij goed inzicht, vooral door de grote variatie, in het werk van deze EenproduWvan 1 Van den Eergb en Jurgens N.V. In verband met het huwelijk van de hui dige functionaresse is op ons kantoor plaats voor een Zjj krijgt een afwisselende werkkring; telefoonverbindingen; loongegevens ver werken; typen. Kantoorervaring is gewenst; Mulo-opl., diploma typen en een accurate instelling zyn vereist. khfiftel ijke soilicitaties te richten aan de Bedryfsleider van het I ntageateher Meterfabriek, Industrieweg 17, Terneuzen. I lsUnt ook Persoonlijk komen solliciteren.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 11