WARSCHAU PACT TOP Israël waarschuwt Grote Vier MAAR TWEE UUR BIJEEN BRITSE TROEPEN NAAR ANGUILLA DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Nieuwe regering krijgt vertrouwen van Knesset GOLDA MEIR HOUDT VAST N RECHTSTREEKS OVERLEG MET ARABIEREN PARIJSE POLITIE LAAT IERVEUSE MAN TOT ZICHZELF KOMEN EE STEM EX-NAZI'S IN POOLSE PARTIJTOP kndaag in BURGEMEESTER „PRAAT" KINDEREN VRIJ Meeste stemmen voor Pompidou NIEUWE BAAN VOOR LOVELL editie voor Russen zij-aan-zij met Tsjechen en Roemenen 1 HB s.? s, .:,..euu> - s"v - I - I Opvolging De Gaulle (Yan onze redactie buitenland) JERUZALEM - TEL AVIV - CAIRO -- Israël zal zich geen regeling van de crisis in liet Midden-Oosten laten opdringen. Simon Wiesenthal: NAAR NÏXON? VERBAZING Middelburgse jeugd krijgt na betoging extra toneel voorstelling Dader vlucht per brommer OVERVAL OP SPAARBANK: BUIT F 3500 Meer dan 200 doden in Brazilië bij overstromingen 109e jaargang no. 26072 DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx lofdredacteurL. Leijendekker iofdkantoor8reda, Reigerstr. 16 lefoon 22341. Postgiro 1114111 MTORENI ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 GOES, KLOKSTRAAT I, TEL. 8030 dinsdag 18 maart 1969 WEERBERICHT Af en toe regen Veel bewolking. Af en toe regen. Matige tot krachtigs oostelijk» wind. Zelfde temperaturen. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 MEVR. MEIR oude lijn BEN GOERIOÏ controverse NIXON minder (Van ome Parijse correspondent) PARIJS Politie en justitie heb ben het tweede barricadegeval in Frankrijk heel wat beter opgelost Etn het eerste. Dat bij Bordeaux precies een maand geleden eindigde met de dood van twee kinderen en iet een zelfmoord van de boer An- dré Fourquet. Toen gaf iemand die nog altijd zijn naam niet heeft dur- ven of mogen noemen, bevel de boerderij met tanks te bestormen, want de eer van de justitie was zo genaamd aangetast. Lucien Cuello voelde zich ook in rijn eer aangetast, nadat zijn twet kinderen in een echtscheidingspro ces aan zijn vrouw waren toegewe zen. Lucien, van geboorte Marokkaan, mocht zijn twee kinderen de hele zondag hij zich hebben, maar moest hen zondagavond om acht uur bij de moeder terugbrengen. Dat heeft bij niet gedaan. Hij barricadeerde zich met 'n jachtgeweer in zijn wo ning en toen de wijzers van de klok j V? Ij - V H lp i 1 ^4- s s V s .-Vs - - ...\s -s ft. Lucien Cuello opende gisterenmorgen een luik van zijn gebarrica deerde woning om zijn kinderen vrij te laten. de acht uur gepasseerd waren, was hij in overtreding. Hij kondigde aan dat hij de kinderen niet levend aan zijn ex-vrouw zou teruggeven. Ge weld zou waarschijnlijk een herha ling zijn geworden van Bordeaux en daarom heeft men hem stilletjes la ten zitten met voor alle zekerheid een paar agenten in burger voor de deur. De radioverslaggevers kre gen voor dit tweede geval een slot op de mond, wat maar heel goed was want bij Bordeaux hebben al die sensatieverhalen die de boer André Fourquet met zijn transistor kon horen, de zaak alleen maar ver ergerd en bijgedragen tot de bloe dige ontknoping. Ditmaal deed de radio het hele ge val met een paar woorden af, zodat Lucien niet de indruk kon krijgen, dat hij een nationale held was ge worden. Zondagavond ging de bur gemeester naar hem toe en zei dat hij zich nergens ongerust over be hoefde te maken en rustig kon gaan slapen. Lucien heeft dat toch niet helemaal vertrouwd, want als er te 's avonds of 's nachts iemand dicht langs zijn huis liep floepte het elektrische licht aan. Hij was dus op zfjn qui vive. Maandagmorgen tegen tienen pro beerde de burgemeester het voor de tweede keer. Hij knoopte met Lu cien door de gesloten luiken een ge sprek aan. Hij deed een beroep op Lucien's gezonde verstand en dat hielp. Tegen elf uur kwam Lucien wat nerveus naar huiten met zijn twee kinderen aan de hand, die hij de burgemeester toevertrouwde. Daarop ging hij weer naar binnen, maar de politie deed niets. De man krijgt de tijd om tot zichzelf te ko men en met een advocaat te gaan praten wat hij zeker doen zal, om herziening te krijgen van het voor lopig vonnis, waarhij de kinderen niet aan hem maar aan de moeder werden toegewezen. De zaak schijnt daarmee uit te zijn, want Lucien is ook nog zo verstandig geweest zijn jachtgeweer aan de burgemeester af te geven. (ADVERTENTIE) HEI NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS PARIJS (Reuter) Volgens een "(uniepeiling, die in het Franse week- hJïo ExPrcss" is gepubliceerd, een de voormalige Franse premier, orges Pompidou, 30 pet. der stem- gekregen van degenen, aan wie gevraagd is wie zij zouden verkiezen Vi maand presidentsver- zmgen in Frankrijk gehouden zou den worden. Couve de Murville heeft ,Jgekregen en Frangois Mitter- ra™ 10 pet. jej&tternmd leSde vorig jaar de eJJ!1-le?r vaT1 leider van de niet mmunistische linkse partijgroepe ringen :n Frankrijk. Wereldbekende theologen dok terden aan geheel nieuwe vorm van godsdienstonderwijs. Pagina 5. Analyse van hei steeds ernstiger wordende grensconflict tussen China en Rusland op pagina 7. De leiders van de Franse pries terarbeiders hebben ontslag ge nomen. Pagina 9. Swiep krijg je zo maar niet te pakken. R.T.V.-pagina. Er dreigt in de komende herfst een overproduktie van tarwe, suiker en fruit in de E-E.G.-lan- den. Pagina 17. Europa's wielervedetten komen morgen aan de start voor de 60e Milaan-San Remo. Sportpagina. Met deze uitspraak in haar maiden-speech voor het Israëlische parle ment, heeft Golda Meir (70), de nieuwe premier van Israël, de Grote Vier duidelijk te verstaan gegeven, dat zij onder geen enkel beding zal afwijken van de politieke lijn van haar voorganger Levi Es j kol. Golda Meir verklaarde nadrukkelijk dat het conflict in het Midden Oosten alleen kan worden opgelost door een „werkelijke vrede tussen de betrokken partijen". Zij doelde kennelijk op Amerika en Engeland, toen zij opmerkte dat de vrienden van Israël er zeker niet over zouden denken, hun problemen door andere partijen te laten oplossen. Zij vroeg hen er dan ook begrip voor te hebben, dat Israël er niet mee kan instemmen dat andere landen re gelingen zouden treffen waarmee zijn voortbestaan ten nauwste betrokken is. Zoals bekend vrezen vele Israëli sche leiders, dat de Grote Vier om de spanning, die kunstmatig verhoogd wordt door o.a. Egypte, weg te ne men, een regeling voor het Midden- Oosten uit te dokteren, waarbij de veiligheid van Israël niet vooropstaat. WENEN (DPA) Het hoofd van het joodse documentatiecentrum in Wenen, Simon Wiesenthal, heeft gis teren op een persconferentie gezegd, dat de ideologische leiders van het antisemietisme in Polen binnen de Poolse communistische partij te vin den zijn. Volgens Wiesenthal zijn onverbe terlijke antisemieten, die reeds vóór de tweede wereldoorlog in Polen in de politiek en in publikaties van jodenhaat bezield waren, voor de antisemietische golf in Polen ver antwoordelijk. Wiesenthal heeft de namen ge noemd van twintig „nazi-collabora teurs" die volgens zijn gegevens, „de ruggegraat vormen van de anti semietische propaganda in Polen". Tot hen rekent Wiesenthal ook de leider van de katholieke „Pax- beweging" Boleslaw Piasecki, en de huidige vice-voorzitter van de Poolse schrijversvereniging, Jerzy Putr#- ment. De Israëlische minister van buiten landse zaken, Abba Eban, heeft er vorige week in een gesprek met de Amerikaanse president Nixon op ge wezen, dat de jongste incidenten tus sen Egypte en Israël niet zullen lei den tot een nieuwe oorlog (wat een ingrijpen van de Grote onvermijde lijk zou maken), maar dat Egypte deze incidenten uitlokt om de Grote tot stappen in het Midden-Oosten te dwingen. Eban zou in Washington te horen hebben gekregen, dat Amerika streeft naar een regeling, die minder zal inhouden dan werkelijk vrede en die tot stand zou moeten komen zon der direct overleg tussen de betrok ken partijen. Naar verluidt zal ook Golda Meir binnenkort naar Washington gaan om Nixon te waarschuwen voor zo'n „fa tale politiek". Golda Meir sprak er gisteren in het Knesset (het parlement), ook haar verbazing over uit, dat Rusland zich aangewezen acht om als neutrale par tij zich met het Israëlische-Arabische conflict bezig te houden, hoewel juist de Russen in sterke mate verantwoor delijk waren voor de „agressieve voorbereidingen" in de Arabische sta ten, die tot de juni-oorlog van 1967 hadden geleid. Voorts beschuldigde zij Frankrijk ervan dat het zich sinds de oorlog heeft onderscheiden door een „opvallende eenzijdigheid", met als enige „constructieve bijdrage" de afkondiging van een wapenembargo tegen Israël. Het Israëlische parlement sprak met 84 tegen twaalf stemmen bij één onthouding zijn vertrouwen uit in de regering van mevr. Meir. De oppo sitie kwam van de kant van de ortho dox-religieuze, de communistische en uiterst nationalistische fracties. Dege ne die zich van stemming onthield, was oud-premier David Ben Goerion. „Verscheidene leden van deze rege ring zijn het vertrouwen waardig en voor hun taak berekend, maar de eerste-minister is er verantwoorde lijk voor, dat haar partij in een con troversiële positie is geplaatst", aldus de vroegere regeringsleider. In het debat over de regeringsver klaring spraken de meeste sprekers hun vertrouwen uit in het kabinet. (ZIE VERDER PAGINA 9) (Van onze verslaggevers) MIDDELBURG Een aantal scholieren van de Middelburgse Kweekschool en andere scholen hebben gisteravond bij de voor stelling van „De Spaanse Bra bander" gedaan weten te krijgen dat er speciaal voor hen na de eerste voorstelling nog een twee de voorstelling werd gegeven. Uiteindelijk kregen de scholie ren, die een sit-in hadden geor ganiseerd om te protesteren te gen het geringe aantal kaarten dat beschikbaar was gesteld, zelfs een gratis voorstelling. On geveer 700 scholieren hadden zich opgegeven, maar er waren maar voor 100 van hen kaarten beschikbaar gesteld. Voor de aanvang van de eerste voorstelling gingen een aantal scholieren op de trappen van de Middelburgse schouwburg zitten om te protesteren tegen de Z.V.U., die de 100 plaatsen be schikbaar had gesteld. Alle be zoekers kregen een briefje in de hand geduwd, waarin de scho lieren hun protest kenbaar maakten. In het pamflet be schuldigden zij de Z.V.U. ervan ondemocratisch te hebben gehan deld „Het beleid bij dit stuk o.a. is fout geweest. De Z.V.U. is te commercieel gericht. Waar haalt de ZVU het recht vandaan zich een volksuniversiteit te noemen", aldus de scholieren. Tijdens de pauze maakte een lid van het bestuur bekend dat De Nederlandse Comedie na de eerste voorstelling, een gratis tweede voor de scholieren zou geven. Voorwaarde was dat min stens 250 scholieren de voorstel ling zouden bijwonen. Een snelle actie van de scholieren tijdens de pauze (de Middelburgse tele foons stonden roodgloeiend) zorgde al gauw voor voldoende belangstelling. Het succes van de actie van de Middelburgse scholieren moet vooral ook toegeschreven wor den aan hoofdrolspeler Henk van Ulsen. BOEDAPEST De topbijeenkomst van het Warschau-Pact in Boedapest is gisteravond na een vergadering van twee uur geëindigd met de ondertekening van twee documenten een communique en een oproep aan alle Europese landen. Naar wordt verondersteld, stonden de Rusisch-Chinese ontwikkelingen bij het vooroverleg in het middelpunt van de belangstelling. Dit zou echter tegen de zin van de Roemeense dele gatie zijn geweest daar Boekarest van oordeel is dat het Warschau-pact een op Europa gericht verdedigingsbond genootschap is en het vraagstuk Chi na daarin niet thuishoort. Het was de kortste topconferentie die ooit door hte pact is gehouden. De vergadering werd voorgezeten door de Tsjechoslowaakse partijlei der Alexander Dubceik. De leiders van de zeven landen van het pact - de Sovjet-Unie, Tsj echoslowakijé, Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Po len en Oost-Duiteland - kwamen vijf uur later bijeen dan aanvankelijk was vastgesteld. Verscheidene delegaties hielden tevoren bilaterale besprekin gen. De Russische leider Leonid Brezjnev en Alexei Kosygin dankten de Tsjechoslowaakse delegatie voor de leiding van Dubcek. Het Amerikaanse persbureau A.P. vernam, dat Roemenië en Tsechoslo- wakije naast de Sovjet-Unie aan dé conferentietafel zaten, „Het feit, dat de Sovjets zij-aan-zij zaten met de Tsjechoslowaken en de Roemenen scheen bedoeld te zijn als een demonstratie van de nieuwe een heid van de paotlanden", aldus A.P. (Van een onzer verslaggevers) MEERSSEN Een tot nog toe on bekende dader heeft gistermiddag om 2 uur een overval gepleegd op het bijkantoor van de gemeentespaar bank van Maastricht te Meerssen. De buit bedroeg ongeveer f3500. De overval geschiedde direct na open stelling van het kantoor in de mid daguren. De overvaller bedreigde daarbij de kantoor houder met een als pistool uitziend voorwerp. Na de overval vluchtte de dader per brom fiets in de richting Valkenburg. Om twee uur vervoegde een naar schatting 20-jarige jongeman zich aan de balie van het kantoor. Nadat hij in gebroken Nederlands het een en ander verteld had over een spaar bankboekje, verzocht hij onder be dreiging de kantoorhouder een mee gebrachte tas te vullen met geld. Toen de kantoorhouder, de heer Jeu- rissen. daarop naar het kassiers bureau liep verzocht de overvaller, die niet gemaskerd was, de lade met geld op een tafeltje te plaatsen dat achter de balie stond. Zo kon hij beter zien hoeveel geld in de tas gestopt werd. De overvaller verzocht daarbij de kantoorhouder ook de telefoon buiten gebruik te stellen. De heer Jeurissen legde daarop de hoorn naast het toestel. Dit vond de bankrover blijkbaar niet voldoende, aangezien hij de heer Jeurissen ver plichte de telefoonleiding uit de muur te trekken. Nadat ongeveer 35 brief jes van honderd in de aktetas waren gestopt, en deze aan de overvaller was overhandigd, verliet deze het gebouw en verdween per bromfiets m de richting Valkenburg. DUBCEK LOVELL WASHINGTON (AFP) James Lovell, de Amerikaanse ruimtevaar der met de meeste „ruimte-uren" (572) is door president Nixon be noemd tot coördinator van een pro gramma voor jeugdkampen voor eco nomisch zwakken. Het programma is opgesteld voor ongeveer 75.000 jon geren in een vijftigtal grote bevol kingscentra en negerwijken. Lovell maakte deel uit van de Apollo-8 bemanning die de afgelopen kerst rond de maan ging. RIO DE JANEIRO (AFP) In de Braziliaanse staat Alagoas zijn bij overstromingen als gevolg van zware regenval 214 mensen verdronken. Er zijn 800 woningen verloren gegaan. Het aantal si ach,tof fens zal vermoe delijk veel hoger zijn, want er zjjn talrijke vermisten. De regen, die don derdag begonnen is, duurt nog voort. Aan de oevers van de Canhoto en de Mundau komen steeds meer dorpen blank te staan. (Van onze redactie buitenland) LONDEN Gisteravond zijn Britse landingstroepen naar het Caraïbische gebied vertrokken, waarschijnlijk om het eiland Anguilla te bezetten dat zich onafhanke lijk heeft verklaard en vol gens een hoge Britse functio naris nu door gangsters wordt geregeerd. Minister van buitenlandse zaken Stewart wilde in het Lagerhuis niet bevestigen dat er een invasie is be raamd. Later zal er een ver klaring worden afgelegd, zei hij. Vermoedelijk zullen de Britse militairen niet recht streeks naar Anguilla gaan. maar naar een basis in de buurt. Naar verluidt staan 40 man van Scotland Yard klaar om naar het eiland te gaan als de invasie een feit is. Anguilla, dat een opper vlakte van 60 km2 heeft en een bevolking van 6.000, heeft zich afgescheiden van de door Engeland in 1967 ge schapen federatie van St.- Kitts, Nevis en Anguilla. Het eiland Anguilla heeft geen elektriciteit, geen stro mend water en zelfs geen dokter. Het heeft de vorm van een aal, de Franse naam Anguilla betekent aal. De nog geen zesduizend inwo ners hebben een karig be staan, voornamelijk door uitvoer van kreeften en zout. Zij worden verder voor een groot deel onderhouden door geldoverschrijvingen van de ongeveer 4.000 An- guillanen die elders werken. De wegen op het eiland zijn zeer primitief. De eilandbe woners willen met rust ge laten worden en zelf aan hun toekomst werken. De natuur is er prachtig, maar voor toeristen zijn er geen faciliteiten. Anguilla heeft zich in juli 1967 afgescheiden van de onder Brits toezicht staande mini-federatie „St.-Kitts- Nevis-Anguilla" en een ze kere Ronald Webster riep zich tot president uit. Een Britse onderstaatssecretaris, die vorige week tussen hem en de centrale regering pro beerde te bemiddelen, werd door Webster van het eiland gejaagd. Webster en zijn mannen schijnen vastbesloten hun huid duur te verkopen. Ze hebben het vliegveldje op het eiland onbruikbaar ge maakt en langs de stranden wordt druk gepatrouilleerd. Een handicap voor hen is dat ze maar één kanon be zitten, dat dateert uit de tijd van Napoleon.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1