;er Zesduizend chansons per Jaar diende Hildegard Knef: de beste „zangeres zonder stem Imp ontspannen bestaan ressies van een Wilmaen eur rerkoper l tussen haakjes J II E. Belinfante-Sauerbier: Napoleon Romantiek Jonger Werk Spreekwoordelijk ïfzwaren vj argarethapc 2000 m,a4 bijkom in de g bestek no,l aart ver hr der waterk» fl- 01155-1251) Pk en worden ™j J uitsluitend tia j ligde bedrag Per J I no. 333191 ten? lie calamiteuze t ie verkoop ielen Tsjeclien maken toernee met Toni Boltini Geschiedenis Geen protest NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë (NederIJ: BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: samen voor 60.000 mensen Luister naar ROECK iAT 25 600 DE STEM VAN MAANDAG 17 MAART 1969 1.00 uur b 1 te Axel lling van: J "'**J6wa3f iksbestuur voorn fn Hoeve, voorzitj Kusee, FA - EMINENT IOMAS HAMMOND Ihting, Imakelijke betaling, pe. Ij u aan huis. pen - Noordstr. 9241 tel. 2680 - Stationsstraat 34 tel. 1476 van onze exploitatie, ïeeland een een persoon ran ehikt over: Iper roopfunktie ïen. vast loon een in- ftkheid en opname In de directie (Van onze showredactie) AMSTERDAM Het valt niet mee om tijdens een gesprek met Hildegard Knef ook nog eens te kijken of er niet al te grote hane- poten op het papier worden gezet. Zozeer trekken de sprekende ogen van de zangeres de aandacht. Hil degard Knef wéét dit en zij heeft die onderdelen van haar gezicht nog eens een extra accent gege ven: wit, blauw en zwart, de wim- DEN HAAG (ANP In samen werking met het circus „Toni Bol tini" zal 't „Ceskoslovenske Cirkusy" gevormd door een twintigtal Tsje chen die in landen in West-Europa en Amerika verblijven, in de maan den april tot en met oktober een tournee door Nederland maken. De serie voorstellingen start op 3 april op het Malieveld in Den Haag. De Tsjechen wilden oorspronkelijk een eigen tournee door ons land ma ken, maar dit plan moesten zij wij zigen o.a. door een gebrek aan tech nische outillage. Samenwerking met circusdirecteur Toni Boltini, die dit seizoen geen eigen tournee organi seert bracht uitkomst. Er zal nu een programma worden gebracht, waarin de Tsjechische ar tiesten de hoofdrol spelen. Boltini levert 'n gloednieuwe circustent van 100 bij 50 m met een stalen koepel van 54 m lengte op een hoogte van 14 tot 16 m. Het grootste deel van de karavaan van meer dan 200 voer tuigen is eveneens van Boltini af komstig. Op enkele nummers na komt het uit te voeren programma voor rekening van de Tsjechische arties ten, van wie een aantal hij het Tsje chische staatscircus heeft gewerkt. Nog deze maand wordt bi Soes- terberg met de repetities begonnen. Het circus moet volgens het draai boek binnen drie uur kunnen worden opgezet- pers aangevuld met naar het schijnt zijden hulpstukken. Zij is gekleed in een wit mantelpakje met tuniekjasje en kniehoge witte laarzen. Het blonde haar, onge kruld, valt tot over de schouders. Haar stem is enigszins hees. „Mijn stiefvader had in Berlijn een schoen makerswerkplaats, daar stonden de hele dag een paar machines te razen. Je moest wel schreeuwen om je ver staanbaar te maken. Toen kreeg ik ongeveer twaalf jaar oud nog 'ns de mazelen en die legden er nog een schepje bovenop. Dat ik die heesheid te danken heb aan overmatig siga retten roken is zonder meer een fa beltje". Zij geeft toe toch ongeveer twintig (filter)sigaretten per dag te consumeren. Ze was even in Nederland voor een t.v.-optreden. Zaterdagavond hebt u haar in het NCRV-programma „Transit" kunnen zien. Ze zong eigen composities. Hildegard Knef schrijft alle teksten zelf. Een heidens moei lijk karwei, zoals ze zegt. „Wachten op inspiratie, op de kus van de muze, is er niet bij. Als je op die kus moet gaan zitten wachten, zit je na tien jaar nog achter je schrijfmachine, zonder dat je ook maar één letter op papier hebt gezet. Nee, gewoon be ginnen, de muzen kussen je als je bezig bent, anders niet." Die muzische omhelzingen zal Hil degard Knef wel nodig hebben, want momenteel is zij bezig met een boek. Titel? „Weet ik nog niet. Ik geef mijn chansons ook pas een titel als ze helemaal af zijn." Het boek zal enigszins autobiografisch zijn. „Na deze televisieshow krijg ik nog één show in Duitsland en dan is het tot eind juil schrijven geblazen. Ik heb volkomen stilte en rust nodig om me te kunnen concentreren. Een paar meter van ons huis vadaan (in een dorpje ten zuiden van München) staat een kleine hut, een bouwvallig ding, maar heerlijk rustig. Daar sluit ik me op met een stapel papier en een schrijfmachine. Nee, het boek gaat niet over oorlog, al speelt die er een grote rol in. Je zou kunnen zeggen dat het een kleine wereldge schiedenis is, gezien door het oog van de enkeling. Want toen er in Duits land wereldgeschiedenis werd ge maakt, al gebeurde dat op een af schuwelijke manier, hebben we dat eigenlijk nauwelijks gemerkt. Dis cussies daarover vonden pas na af loop plaats Behalve dat boek moeten er toch ook nieuwe chansons worden ge schreven? „Nou en of. Er staat weer een nieuwe langspeelplaat op het pro gramma, die moet helemaal vol ko men. Dat kost me zon drie maanden schrijven. En daarbij heb ik erg veel steun van m'n man. Die is een bij zonder scherp criticus. Als hem ook maar iets niet bevalt, zegt hij het me ronduit en dan wordt het her schreven of het verdwijnt in de prullemand." Tot nu toe heeft Hildegard Knef zo'n tachtig chansons gemaakt. Een stuk of veertig daarvan zijn volgens haar eigen oordeel „enigszins de moeite waard". Geen protestsongs, die passen beter bij de geëngageerde jongeren vindt zij. Het leven van Hildegard Knef speelt zich hoofdzakelijk af onder de schijnwerpers. De vorige pas afge sloten toernee, die haar door vrijwel heel Duitsland voerde, kostte haar 200 avonden van twee uur elk. En in die twee uur zong zij dertig van haar eigen teksten. Dat betekent zes duizend chansons per jaar Die toernees worden door het echtpaar Knef zelf georganiseerd. „We hebben alles in eigen hand, platenproduktie, toernees. We heb ben bij Decca een eigen produktie- groep etcetera. Het kost heel wat tijd, maar je houdt er een beter overzicht op; èn meer geld aan over, laten we wel wezen." Hildegard Knef zingt sinds 1954. Toen was zij in New York, waar Cole Porter verrukt was van haar stem. (Van onze kunstredactie) BREDA Dit is mevrouw W. E. Belinfante-Sauerbier. Het eerste deel van haar naam is verhonden met die van de Amsterdamse rector- magnificus, haar echtgenoot. Maar dat is niet de reden, waarom op deze plaats aandacht voor haar gevraagd wordt. Gedurende de gehele maand maart heeft zij in museum De Beyerd te Breda een aantal van haar aqua rellen en olieverfschilderijen opge hangen. Het heeft geen zin om vergelij kingen te trekken met het „Planor- bium" van Verpoorten en „Soul Ex pression" van Zwaanswijk (zie De Stem van 8 maart) die de beneden ruimten van De Beyerd vullen. Wie echter na het bezoek van beide ten toonstellingen naar de bovenzaal van De Beyerd gaat komt bij me vrouw Belinfante in een geheel an dere wereld terecht. Wie zich bijvoorbeeld echt ver want voelde aan Zwaansdqk zal hier op innerlijke weerstand stuiten. Het omgekeerde is evenzeer waar. Alleen de wat elastisch denkende mens zal beiden geheel of ten dele kunnen waarderen. Bij mevrouw Belinfante kabbelt het leven langs de niet gestoorde en vloeiende lijnen van het ontspan nen bestaan. En dat schijnt tegen woordig bijna niet meer te mogen. Toch is het goed dat ook dit element van ons bestaan vorm krijgt. Het is toch niet alleen de rottigheid, waar mee ieder vezel van ons leven in aanraking komt. De aquarellen zijn vooral ge ïnspireerd op het klassieke ballet. Met warme, feestelijke kleuren weet zij trefzeker wervelende scènes te noteren. In vaak fraaie composities hebben driftige penseelstreken en ragfijne lijntjes iets te vertellen van de gloed, die het ballet eigen kan zijn. Teleurstellend zijn daarentegen haar olieverfdoeken. Zowel de com posities als materiaalbehandeling zijn dikwijls uiterst zwak. Zij komt niet veel verder dan het geijkte dres soirstuk. Het is vooral de vergelij king met de aquarellen, die aan het tweede deel van de tentoonstelling een negatieve indruk meegeeft. Toch kan het best zijn, dat de velen, die tegenwoordig in hun vrije tijd met dit materiaal bezig zijn zichzelf in haar pogingen herkennen en zo toch genoegen kunnen beleven aan dit werk. HENK EGBERS. 18.50 19.00 19.07 19.32 20.00 20.20 21.15 21.35 22.25 22.30 22.55 23.00 FABELTJESKRANT NIEUWS TWEEKAMP PICK-UP Nieuwe grammofoonplaten worden gepresenteerd door Ted. de Braak. NIEUWS DE „IMAGE" Gesprek van Jan van Hillo met de Amerikaanse professor D. J. Boorstin, auteur van het boek „The image" SOUVENIRS D'ENFANTS BUREAU BRISTOL Politiefeuilleton Ds. J. LANGSTRAAT Dagsluiting ALARM NIEUWS TELEAC 19.40 OPENBAAR KUNSTBEZIT 19.50 HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS 20.00 NIEUWS 20.25 HIGH CHAPARRAL 21.15 LAND VAN MIJN JEUGD EN MIJN HUIS... Documentaire over Ierland 22.15 GASTPROGRAMMA 22.45 NIEUWS 18.50 19.00 19.03 19.30 20.20 20.45 21.30 22.00 22.25 FABELTJESKRANT NIEUWS SCALA VADERS TEGEN WIL EN DANK feuilleton AVRO'S TELEV1ZIER PEYTON PLACE feuilleton NATIONAAL ALLERLEI Kleine fouten en vreemde ge dragingen van Nederlanders worden kritisch gadegeslagen door Herman Pieter de Boer en John Schelfhout AVRO'S REGIOVIZIER NIEUWS Hildegard Knef in gesprek met Merel Laseur (rechts), die het programma „Transit" zaterdag avond presenteerde. „Ach welnee, ik kan helemaal niet zingen", heb ik hem toen gezegd. Nou, hij stuurde me naar een leraar, die me het vak in tien maanden bij bracht. Toen moest ik in New York in een zaal van tweeduizend mensen zingen. Zonder microfoonsEen ding heeft die goeie man me echter niet kunnen bijbrengen: ik kan nog steeds geen noot lezen; alle melo dieën moeten er gewoon worden in gestampt." Onvermijdelijke vraag: Andere chansonniers? Zonder aarzelen komt de naam Jacques Brei. „Geweldige stem en een geweldige interpretatie. En als tekstschrijver natuurlijk Bo ris Vian, tot aan z'n dood een groot vriend van mij. Hij heeft tien chan sons voor me geschreven. En heel veel jaren geleden heb ik een plaat met hem gemaakt. Het ding is eigen lijk maar slecht verkocht, omdat Vian zijn tijd ver vooruit was. Men nam toen niet, wat nu wel wordt geaccepteerd." 14.05 SCHOOLTELEVISIE 18.30 GUTEN TAG Duitse les 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 ZORRO Jeugdfeuilieton 19.25 VERGROOTGLAS OP DE POSTZEGEL 17.40 NIEUWS 17.45 SCHOOLTELEVISIE 18.10 PETITE ABEILLE 18.25 CE PAYS EST a VOUS 19.00 ANTENNE-SOIR 19.30 SPORTJOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.30 CONSUMENTENRUBRIEK 21.00 HISTOIRES éTRANGES ET CONTES FANTASTIQUES 21.30 PIERROT LE FOU tv-spel 23.45 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.15 REPORT 21.00 MEINE MELODIE verzoek- concert 21.45 DIE KOMISCHE STREIFEN 22.30 JOURNAAL 22.50 DANKE TANTE speelfilm 0.20 JOURNAAL 17.35 UNSERE KLEINE SHOW 18.05 DIE DREHSCHEIBE 18.40 ALADIN UND DIE WUNDERLAMPE Poppenfilm 19.10 KöNIGLICH BAYERISCHES AMTSGERICHT tv-film 19.45 HEUTE 20.15 GESUNDHEITSMAGAZIN PRAXIS aansluitend Nieuws 21.00 LASST MICH LEBEN film 22.45 NIEUWS (Van onze showredactie) AMSTERDAM Wilma uit En schede en Heintje uit Bleijerheide zullen op 24 mei voor het eerst sa men optreden. Dat gebeurt voor naar verwachting ruim 60.000 men sen, die met eikaar het gigantische Olympisch Stadion bevolken als gast van de Gert en Hermien Timmer mansshow, die er op initiatief van het in Amsterdam en omgeving verschij nend Wierings Weekblad, wordt ge houden. De toegang tot het stadion is gra tis. Ook de treinkaartjes zullen kos teloos ter beschikking worden ge steld. Aan de toeschouwers zal al leen medewerking worden gevraagd voor een tijdens de show te houden collecte ten bate van een aantal Ne- delandse instellingen die goed werk doen voor de zieken. Voor Gert en Hermien (die voor hun optreden in Amsterdam geen honorarium zullen vragen) wordt die 24e mei ook nog anderszins een be langrijke dag. Ze krijgen dan na melijk weer wat gouden platen erbij. Gert drie gouden elpee's, en Hermien een gouden single voor haar „Rode Anemonen". Maandag 17 maart HILVERSUM I 402 M VPRO: 12.00 Blauwe maandag: gevar. progr. 12.26 Meded. t.b.v. land- ein tuinb. 12.29 Stereo: Muz. aanwinsten 12.52 Opspraak, lezing 13.00 Nws. 13.11 Informatie: Ont wikkelingswerk 13.20 Pro memorie, praatje 13.25 Bas en orgel: oude, semi-kL en mod. gew. muz. (opn.) 14.25 Schoolradio. NRU: 14.45 Pro- menade-ork.: populair-kL muziek. AVRO: 15.15 Voor de vrouw 15.45 Dixietime: jazzmuz. in oude stijl (gr.) 16.00 Nws. 16.02 Stereo: Sca la: Cellorecital: mod. muz. 16.30 Voor de jeugd 17.30 Brabant journ. 17.55 Meded. 18.00 Nws. 18.16 Radio journaal 18.25 Ik verbind u door.., praatje 18.30 Stereo: Promenade-or kest met /.angsolist: amus.muziek 19.05 Zang en dans uit Joegoslavië 19.30 Nws. RVU: Erasmus: vernieu wer vam kerk en theologie, door dr. C. Augustijn, NRU: 20.05 Malam Kenangan: een progr. dat herinnert aan toen 20.30 Toonbeeld, muz. lez. 21.30 Met huifkar en auto vissen in de Sahara, progr. over nieuwe va kantiemogelijkheden 22.00 Mensen - kerk - mensen, gesprek 22.20 Ons veertiendaags progr. voor en over visueel gehandicapten 22.30 Nieuws. AVRO: 22.40 Radiojourn. NRU: 22.55 Jazz in actie: Jazzorkest met zang- soliste 23.55 - 24.00 Nws. HILVERSUM II 298 M NCRV: 12.00 Los-Vast: gevar. pro gr. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinb.; 12.30 Nws.; 12.41 Act.) 14.05 School radio 14.30 Stereo: Tenor en piano: semi-kl. en mod. liederen (opn.) 15.00 Geref. middagdienst. NRU: 15.30 Zoeklicht op Ned.: informatie over Noord-Holland, afgewisseld met muz. (16.00 - 16.02 Nws.). Overh.- voorl.: 17.20 Het openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam in Suriname. Spreker: dr. P. Glazema. NCRV: 17.30 Voor de kleuters 17.45 Voor de jeugd 18.00 Stereo: Meisjeskoor met instr. sextet (opn.) 18.19 Uitz. van de Kath. Volkspartij. Kaarten op ta fel, een uitz, over pol. zaken die de aandacht verdienen 18.30 Nws. en weerpraatje 18.46 Act. 19.05 Litera- ma: radiokron. over boeken, schrij vers en toneel 19.20 Muz. en dienst: informatie over kerklied en kerkmu ziek in klank en geschrift 19.50 Ste reo: Metropole Ork.: amus.muziek 20.10 Stereo: Volksmuz. uit Tsjecho- slowakije (opn.) 20.25 Op de man af, praatje 20.30 Stereo: Radio Filh, Ork.: kl. en semi-kL muz. (21.00 - 21.25 Overvloed hier - honger daar, klankb.) 21.50 Stereo: Lichte gr.- muz. 22.20 Avondoverdenking 22.30 Nws. 22.40 Tekens bij de tijd: cult, progr. 23.55 - 24.00 Nws. BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Gevar. muziek (12.08 - 12.15 Landb.kron. 12.40-12.48 Wearber., meded., progr.overz. en SOS-ber. voor de schippers) 12.55 Buitenl. persoverz. 13.00 Nws., weer- ber., meded-, progr.overz., SOS-ber. voor de schippers en beursber. 13.20 Tafelmuz. 14.00 Nws. 14.03 Schoolra dio 15.00 Nws. 15.03 Schoolradio 15.57 Gr.muz. 16.00 Nws. 16.03 Beurs ber. 16.09 Voor de zieken 17.00 Nws., weerber. en meded. 17.15 Lichite gr. muz. 18.00 Nws. 18.03 Voor de sol daten 18.30 Prot.-godsd. uitzending 18.45 Sportkron. 18.52 Taalwenken 18.55 Gr.muz. 1S.00 Nws., weerber. en act. 19.40 Operettemuz. 20.00 Operakron. 22.00 Nws. en ber. 22.15 De Zeven Kunsten: literatuur 22.30 Blues, gospelsongs en negrospiritu als 23.00 Nws. 23.10 Koorzang 23.40 Nws. 23.45 - 0.30 Voor de zeelieden. Dinsdag 1 maart HILVERSUM I 402 M AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtend- gymn. 7.20 Stereo: Lichte gr.muz. VPRO: 7.54 Deze dag. AVRO: 8.00 Nws. 8.11 Radiojournaal 8.20 Stereo: Lichte gr.muz. (8.30 - 8.33 De groenteman) 8.50 Morgenwijding. NRU: 9.00 Een nacht tot 6 uur Nul, klankb. 9.35 Waterst. 9.40 Muz. uit de Middeleeuwe n en Renaissance (opn.). AVRO: 10.00 Voor de kleuters 10.10 Arb.vit. (gr.) (11.00 - 11.02 Nws.) 11.30 Stereo: Kl. en mod. ka- mermuz. (opn.) 11.55 Beursber. HILVERSUM n 298 M NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muz. met nws. en act 8.00 Nws. 8.11 Stereo: Oude gew. muz. (gr.) 8.30 Nws. 8,32 Voor de huis vrouw (9.00 - 9.10 Gymn. voor de huisvrouw) 9.35 Schoolradio 10.00 Kanttekeningen bij het lijdensver haal naar Mattheus, lezing 10.15 Stereo: Kl. operafragmenten (gr.) 11.00 Nws. 11.02 Voor de zieken 11.55 Meded. 14 MAART 15 MAART 17 MAART 18 MAART van 9 tot 21 De honderden toeristen en Fran sen, die dagelijks in Parijs naar het Pompeuze Dóme des Invalides trek ken om een bezoek te brengen aan oe graftombe van Napoleon staan niet voor de stoffelijke resten van de keizer maar voor die van de Corsi- caan Francesci Cipriani, een oud-be diende van de grote Fransman. De stoffelijke resten van Napoleon liggen namelijk begraven onder een anonyme grafsteen in de Londense Westminster Abbey. Deze „historische bom", die dezer dagen werd gelanceerd door twee fransen, vader en zoon Restiff, in net boek „Engelsen, geef ons Napo leon terug", heeft in Frankrijk nogal wat beroering verwekt en ongetwij feld de welhaast spreekwoordelijke franse antipathie tegen alles wat Engels is, aangewakkerd. Enkele vooraanstaande Napoleon- kenners hebben echter al laten we ten het met de beweringen in het volslagen oneens te zijn. Maar volgens de schrijvers, die een jarenlange studie van dit probleem gemaakt hebben, liggen de bewijzen oor hun stellingen voor de hand. ten behoeft daarvoor alleen maar e rapporten, die opgesteld zijn bij e begrafenis van Napoleon, te ver gelijken met die over de opgraving van zijn lichaam, 19 jaar later op 15 oktober 1840. Er zouden nogal wat in het oog- lopende verschillen zijn geweest in de kleding van „le petit caporal" Niet alleen zouden bij de opgraving enkele onderscheidingen en de laar zen van de keizer ontbroken heb ben, maar nog opvallender was dat het lichaam te groot was voor de grafkist. Voor de Restiffs is er geen twijfel mogelijk: in de Dome des Invalides ligt Francesco Cipriani, een vroeger schoolvriendje van Napoleon op Cor sica, die hem zijn hele leven heeft gediend, zelfs op Napoleons verban ningsoord St. Helena. Maar dat deed hij, volgens de Restiffs, niet zozeer om hem terwille te zijn maar als spion voor de Engelsen, Toen hij door getrouwen van de keizer ontdekt werd pleegde hij zelf moord en werd in de buurt van het graf van Napoleon begraven. Daar van hebben de Engelsen, zo veron derstellen de schrijvers van het boek, in 1928 gebruik gemaakt, om het lichaam van Cipriani met dat van Napoleon te verwisselen. En dat ge beurde met het overduidelijke oog merk om de Fransen een goede kool te stoven. Maar wat nog veel erger is, zeggen de schrijvers: „zelfs het dodenmasker van Napo leon, dat met zoveel eerbied wordt bewaard, zou een afdruk zijn van het gezicht van Cipriani". Stel u eens voor, dat de bewerin gen de vader en zoon Restiff juist zijn. Dan heeft Engeland wel een zeer sterke troef in handen: toetre ding tot de EEG in ruil voor het lijk van de illustere voorganger van De Gaulle, ROMANTIEK is niet meer wat ze vroeger was. Gloria Swanson (kent u haar nog?), eens sex-bom van het witte stomme-filmdoek, stemt dat weemoedig. Ze filmt niet meer speelde het laatst in Sunset Boule vard in 1949 maar krijgt af en toe nog een journalist op bezoek om te vertellen over die goede oude tijd. Een tijd met goede actrices. Gloria Swanson over de huidige sterren van het celluloid: „De meeste jonge mensen willen graag beroemd worden. Maar ze wil len meteen op de bovenste sport van de ladder springen in plaats van die tree voor tree te beklimmen. Dat is fout. Mislukking is soms noodzake lijk. Het leidt altijd tot iets anders. Succes is onmogelijk zonder ervaring. Actrices denken, dat ze verschrik kelijk belangrijk zijn. Maar we zijn gewoon sardientjes in blik, die ver scheept worden van de ene plaats naar de andere." En: „Romantiek vroeger was. kleine briefjes krijgen, iedere dag bloemen, zachte muziek, gedempt kaarslicht. Nu vind je de romantiek op de achterbank van een auto—.." O Er gaat niks hoven een romantisch „Sardientje". HEBT u de leeftijd bereikt waarop u graagjonger zou willen zijn. Hoopt u dan dat het door een professor li chamelijke opvoeding aan de univer siteit van Los Angelos ontwikkelde systeem ook in Nederland zal wor den toegepast. Drie keer per week een uur lang bepaalde oefeningen doen kan een mens, volgens hem, tot dertig jaar jonger maken. Die oefeningen be staan uit ritmische gymnastiek, je uitrekken, zwemmen en lopen op een sukkeldraf. Hij heeft proeven genomen met 69 mannen van 50 tot 87 jaar oud. Het resultaat na beëindiging van de proeftijd: verbetering van de bloed druk met 6 procent; vetafname 4,8 procent; stijging zuurstofverbruik 9,2 procent, stijging kracht in de armspieren 7,2 procent, afname ze nuwspanning 14 a 15 procent. De professor gaat binnenkort ook proeven nemen met oefeningen voor vrouwen. Hij verwacht daarvan nog betere resultaten. O Gereformeerden vinden hun werk belangrijker dan hun vrije tijd dan niet-gereformeerden. Mensen, die hij hun werk niet met machines of gereedschappen te maken hebben zijn vaker meer op hun werk gericht dan zij die dat wel hebben. Er is geen verschil in werkge- richtheid tussen mensen ten noor den en ten zuiden van de grote ri vieren. O Het maakt in werkgerichtheid niet of nauwelijks verschil of men eenlagere of een hogere schoolop leiding heeft gevolgd. Bij de ouderen treft men meer mensen aan die op hun werk zijn gericht dan bij de jongeren. O Mannen blijken over het alge meen meer werkgericht te zijn dan vrouwen. Dit zijn enkele van de resultaten van een onderzoek van het socio logisch instituut van de Rijksuni versiteit Groningen naar het vrije- tijds- en werkpatroon van de Ne derlandse bevolking. 1119 beroepsbeoefenaren (mooi rapport-woord) werden enkele maanden geleden door studenten on dervraagd. Van hen was 25 procent duidelijk meer op het werk gericht dan op de vrije tijd. Slechts 5,7 pro cent vond de vrije tijd duidelijk be langrijker dan het werk. Van de zelfstandigen was 39 procent duide lijk meer op het werk gericht, van de in loondienst werkzame Neder landers 22 procent. Gebleken is ook, dat mensen die in hun werk (hoofdzakelijk) leiding geven aan anderen vaker op hun werk gericht zijn dan ondergeschik ten. Reden volgens het instituut; mensen voelen het ondergeschikt zijn als vrijheidsbeperking en laten daarom in hun vrije tijd hun doen en laten veel minder door anderen bepalen. Eigen baas boven baas. Een appelboom had al zijn geld aan alcohol vermorst dus groeiden al zijn kleintjes op als appeltjes voor de dorst. Toine Redactie: José Toirkens Bijdragen: Pierre Petit Toine de Caluwé

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5