r ederlandse hulp arme landen oet op de helling LUCHTAANVAL VAN ISRAËLI'S OP JORDANIË RGER MIDDELZWARE SHAG Studentenpastores Utrecht volgen wens bisschoppen Partijraad KVP: garanties van AR en CH DE SHAG VOOR FIJNPROEVERS Kritiek in rapport iNDONESIë KRIJGT TEVEEL ontwikkelingshulp „Actie gericht tegen El Fatah Alcoholisme, homofilie en reclassering op studieweekeinde She U-Moerdijk industriële overval ANDERE LANDEN TE ONVRIJ dan won opZoom iRoosendail tehuizen ïAgeopeni MORGEN BINDING,:;' VRIJWILLIGERS „Luchtje scheppen" in ruimte Vragen in Kamer over uranium INDIA E STEM Winnaars appel tekenwedstrijd 1 PITTIG, MAAR TOCH LEKKER ZACHT DOMINEE LEIDT NIET GEHELE DIENST Verbonden Woorddienst Kleinzoon bekent moord op grootmoeder Aanhoudend koud Ka? om D'66 geduchte concurrent Klacht Discussiedag Delft: DE STEM VAN MAANDAG 17 MAART 1969 |rpe Troutzaerte: JV. 'itroen DIVERSEN IGEN (itehuis 18 uur Vergadering DEN IDIJKE mis 19.30 uur nis-film HAAG (ANP) De Nederlandse regering dient ont- ilingslanden een vrijere besteding toe te staan van aan die landen verleende financiële hulp. Zij heeft zich bovendien bij haar ontwikkelingsbeleid te veel op Indonesië geconcen treerd. Dit zijn twee van de kritische conclusies in het evaluatierapport van de ontwikkelingshulp, dat als openbaar stuk aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het besluit van de minister voor ontwikke lingshulp, drs. B. J. Udink, het rapport niet openbaar te maken voor de behandeling van de ontwikkelingshulp in de Tweede Kamer in FILM CONCERN ^rua" 'e'dde zowel in als buiten de kamer tot felle kritiek. -BURG Het rappo rt is opgesteld door een werkgroep bestaande uit stafleden van uur: Cairo, broc: us wetenschappelijke instituten. De opdracht daartoe was in juni 1965 door en 14 J. de toenmalige minister voor ontwikkelingshulp, mr. Th. H. Bot, gegeven aan prof. dr. L. H. Janssen s.j. van het Instituut Voor Ontwikkelingsvraag- ZEN stukken (IVO) te Tilburg. 20 uur: zonder glorie 11 lit In het rapport bepleit de werk- jroep een volledige omzetting van BG de hulpverlening, met inbegrip van 20 uur: jt ree(is bestaande schulden, in gif- urger van Boston 11 iten. Een uitzondering zou wellicht {«naakt kunnen worden voor die landen die reeds een hoger welvaarts peil hebben bereikt. Door rente en aflossing komen de armste ontwik- ■nden in een onhanteerbare sitie, aldus het rapport, verband zegt de werkgroep opvalt dat de voorwaarden -nesië „aanzienlijk liberaler" ajn dan die ten aanzien van de ove- feSiilpontvangende landen. Indo- stsië Is het enige hulp ontvangende and dat een deel van de Nederlandse lilaterale financiële hulp in de vorm Van giften krijgt. 20 uur: Bond contra dr. «5EN nbra, 20 uur: Bond contra dr. No. TOONSTELLING» 5LBURG hal 14—18 uur Muit; Eten JORPE Troutzaerte: lip# 1 Citroen ERPEN hopen: Als onder 20 uur opera: Cavali la copen: Als onder vul 20 uur Toneel: sbloem (Barillet O klaas copen: Als onder sderlandse -bilateralé"*' Jf$lp iét koninkrijk de hülpver- diversen dbouwcentrum, Vfi en 14—16 uur Spor rlichtingscentrum Hl ïezin, tel. 01100-6440 enbeurs 20 uur Lm uwengilde Goes. VACHT Thijs eting kelingslanden betreft, adviseert de werkgroep deze drempelprojecten niet te beschouwen als ontwikkelings hulp maar alleen als ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven. De werkgroep zegt dat het haar met zorg vervult dat de regering voor stelt in 1971 reeds 25 procent van de bilaterale kapitaalhulp in deze vorm te geven. en duur van de band twee jaar een rol. Ook bij de projectkeuze stelt men zich eisen die mogelijkheden beperken en bijvoorbeeld vacature vervulling uitsluiten. De werkgroep stelt voor de betrek kelijke zelfstandigheid van de Stich ting Nederlandse Vrijwilligers op te heffen. Het programma kan dan wor den aangesloten bij de deskundigen uitzending of opgaan in de directie internationale technische hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zowel bij het vrijwilligersprogram- ma als bij de technische hulp heeft het gevolgde beleid zich te veel ver enigd tot kennisoverdracht, aldus het rapport. Kennisinbreng, door vaca turevervulling, kan een wezenlijk onderdeel van technische hulp zijn. Over de technische hulp aan Indo nesië zegt de werkgroep dat het haar heeft verontrust dat, in tegenspraak met de aangegeven beleidslijn, Indo nesië ook op dat gebied een relatief groot aandeel heeft ontvangen tot nadeel van andere landen. Deze foto is gemaakt door astronaut Schweickart op de vierde dag va« de tiendaagse ruimtereis van de ApoIlo-9. Hij werd genomen op het moment dat Scott de capsule verlaat, op weg naar het maanlandings toestel. Op de achtergrond de aarde. (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV-AMMAN Israëlische jachtbommenwerpers hebben gister ochtend vroeg doelen in Jordanië aangevallen. Volgens de Israëli's was de actie die een uur duurde, gericht tegen kampementen van Arabische organi saties die gewapenderhand tegen Israël ageren. Een Jordaanse woordvoerder sprak daarentegen van aanvallen met raketten en napalm op „burgerlijke doelen" bij Amman. Van Israëlische zijde werd meegedeeld, dat de actie gericht was tegen twee kampen van EI-Fatah en een nederzetting van het „front voor de bevrijding van Palestina". De Jordaanse woordvoerder deelde mee, dat er een burger is gedood en drie burgers zijn gewond. Gisteravond meldde een Jordaanse militaire woordvoerder dat Israëli sche vliegtuigen gisteren later op de dag voor de tweede keer het gebied van Jerasj 35 km ten noorden van Amman hadden aangevallen met raketten en mitrailleurs. Deze aan vallen zouden aan drie burgers het leven hebben gekost. Vijf burgers en twee militairen werden gewond. DEN HAAG (A.N.P.) De Twee de-Kamerleden Van der Peijl en De Boo (beiden C.H.U.) hebben de mi nister van Economische Zaken schrif telijk gevraagd of het waar is dat T.N.O. op het eiland Schouwen-Dui- veland, in de omgeving van Haam stede, sporen van uranium heeft ont dekt en wel in een zodanige concen tratie, dat een eventuele exploitatie niet tot de onmogelijkheden moet worden gerekend. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) aan Suriname en de Neder- .tillen wordt in het rapport landeld is „zoal niet for- toch in de praktijk, bijna WllediR gebonden aan leveranties uit d." De werkgroep zegt ids te adviseren tot tenminste Wffiledeelteliike opheffing van deze lartit Als nadeel van de binding wordt *~id dat het ontvangende land orders niet kan plaatsen bij ;oopste of anderszins meest te leveranciers. I nadeel van binding is arming in het hulpontvan- nodeloos gecompliceerd leidt tot verspilling van M schaarse in die plan- 13.30 uur Bij» WC f cta Maria 19.30 uur j,T? SpkKroep vindt het ook niet ouidelijk waarom juist aan Neder- H?"" de.rol van gangmaker en leider l ^^^intergouvernementele i™ hulp aan Indonesië te groep toege- VAN ONS BLAD forte termijn zal Indonesië ^^Kjnlijk van de gehele weste- -wereld een hulpverlening per PM ontvangen in dezelfde orde als fcistan en aanzienlijk meer dan rja* «Er moeten zwaarwegende ar- zijn om hieruit niet de ^uentie te trekken dat bijvoor- gtö de uitbouw van de Nederlandse Pjpverlening aan India prioriteit +0 m - -^Ruenj k°ven een verdergaande TEL 0111Ö vanceÜjra^e °P Indonesië." aldus het dat ook stelt dat de werk- pet beoogt een nleidnoi te BEK) NIET VAN P|AJ>jjjJjj 'ATIEKE OOEPJ? T£ rapport. '»nïLn'et beoogt. een pleidooi hulpverlening aan In- 1^» zonder meer. Maar hef is een op Sr1." 00r de uitbouw van de vi»i 6n ïudia gerichte hulp- vtn vi11?' dat Indonesië twee derde Wal j r' e kapitaalhulp ontvangt. Daalt! ovprheidsbiidragen in be- fer?tp kosten bij investerin- an ondernemingen in ontwik- Het Nederlands vrijwilligerspro- gramma is niet tot ontplooiing geko men. De lage beloning „uitdrukking van idealisme" en de voorwaarde van liet ongehuwd zijn remmen het aan bod van kandidaten af. Het niveau van de vrijwilligers is- achtergeble ven bij de verwachtingen. Da^f)ij,ppelep, factor en als,;J$eftijd (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM 160.000 kinderen hebben deelgenomen aan de teken wedstrijd „Snoep verstandig eet appel", die is uitgeschreven door de Nederlandse vereniging voor mond en tandhygiëne „Het Ivoren Kruis". De zes hoofdprijswinnaars eerste prijs in de door de zes lagere school klassen gevormde groepen hebben zaterdag in Amsterdam ieder een fiets gekregen. De prijzen voor de andere winnaars bereiken de kinderen via de regionale of plaatselijke schooltandverzorgings- diensten. Een van de hoofdprijswin naars was Rijnie Dorreman, 2e klas o. I. school te Renesse. Tot de overige prijswinnaars behoren: le klas: Anja van Kuyck, St.-Ma- riaschool, Prinsenbeek. Marianneke Roks, Maria Gorettischool, St.-Wille- brord. 2e klas: Addie Schelling, O.L.V.- school. Mookhoek Strijen. 3e klas: Marian Sol, St.-Jacobs- school, Vlissingen. Lisenka Huybregts Chr. Koningschool, Breda. 5e klas: Anne MaTy Verheyen, St.- Josephschool, Chaam. 6e klas: Koos v. Hoof, St.-Marie- school, Roosendaal, Yvonne Boulan- ger, basisschool „Klimop", Ouden bosch, Rudi Timmerman, H. v.d. Veen school, Goes. MIDDELZWARE SHAG N.V. J.GRUNO t'biïXtNIJKERR-HOLlAhlO UTRECHT (KNP) De Utrechtse studentenpastores hebben in hun eucharistieviering van gisteren de wens van de bisschoppen opgevolgd en, in tegenstelling tot vorige zondagen, geen dominee in het eucharistisch gebéd laten voorgaan. Ds. Visser ging alleen voor in de woorddienst en hield de predikatie, terwijl een priester, pastoor Leeneman, in het eucharistisch ge deelte voorging. In een brief aan kardinaal Alfrink hadden de pastores laten weten, dat zij hiermee tegen hiet advies van de parochieraad in handelden. In een verklaring vóór de dienst vertelde pastor Kamphuis aan de kardinaal o.m. te hebben geschreven: „Ten aanzien van de dienst van zon dag a.s. (bedoeld 16 maart) kunnen wij u meedelen, dat een van ons het eucharistisch gebed zal uitspreken. Hierin willen wij ook tot uitdrukking brengen, dat wij uw verbod, hoewel eenmaal gepasseerd, niet zomaar naast ons neerleggen. Wij vinden de ze rolwisseling op zich niet zo wezen lijk, dan dat wjj door anders te doen het door u beloofde overleg onnodig zouden willen verzwaren of onmoge lijk maken. De viering zelf zal op deze wijze door de meeste studenten niet wezenlijk anders wonden erva ren" „Deze beslissing is genomen door de pastores tegen het advies van de parochieraad in. Zij allen hebben ons uitdrukkelijk gevraagd de dienst van heden volgens oorspronkelijke opzet door te laten gaan, al konden zij er begrip voor opbrengen, dat pastores anders besloten". In de brief, getekend door de pasto res Kamphuis, J. Oostvogel en B. Leeneman, is verder aangekondigd dat vandaag het landelijk convent in Utrecht bijeenkomt. Dinsdag ver gadert het convent van Utrechtse stu dentenpastoren en woensdag is er een beraad van de parochie en ge- meenitegroepen. „Daarna kunnen wij een nota opstellen", aldus de brief. In de Amsterdamse studentenkapel zijn gisteren voor het eerst gesplitste diensten, n.l. twee eucharistievierin gen en twee woorddiensten (geleid door Jos Vrijburg) gehouden. Jos Vrijburg hield tijdens deze twee laatste diensten een zeer uitvoerig betoog naar aanleiding vain de wei gering vam de minister van justitie, om het C.O.C., de Nederlandse ver eniging voor homofielen, koninklijk goed te keuren. DEN HAAG (ANP) De 29-jarige metselaar A. K., die donderdagavond werd aangehouden in verband met de dood van de 79-jarige weduwe Johanna Kabbedijk-Giesekom, heeft bekend de vrouw met een klap met een bijl op het hoofd te hebben ge dood, aldus heeft de woordvoerder van de Haagse politie meegedeeld. K., een kleinzoon van de weduwe, die bij haar inwoonde, werd vrijdag avond laat in de trein van Den Haag naar Amsterdam aangehouden. Het motief van zijn daad was geldgebrek. De moord werd ontdekt toen een kruidenier vrijdagavond omstreeks negen uur op zijn bellen aan de wo ning niet werd opengedaan. Sectie heeft uitgewezen dat de vrouw met slechts één klap is gedood. D« weers- v°ornitïichten dinsdag en w°ensdag JPfMteM 'door KN.m.1. op 18.00uur luiden: Aanhoudend helft ,U?etuv,,ura' in de noordelijke Wee*, j!" '-iml lichte vorst. Later De ^6er kans 0!' n®erslag. 6omidHl?arsV 'oruitziehten in cijfers dinsdJL 0ver Nederland zijn voor aan,al uren *°n: 0 tot 3; der nom? iVan 1 tot 5 Sraden on- 1(1 graden max -temp.: van 5 tot een dm! "ncler norIPaal, kans op Uur- 7n ff Be'node van minstens 12 droog etoaaT"™ ka"S °P een geheel t» etmaal. 50 procent. woensdJpr?n^VOOruitzic^ten voor tot 3' min en: aar>tal uren zon: 0 maal' tot f f™van ongeveer nor- max-temr onder normaal; der norman Vt" tot 9 graden or>- riodc van kans °P een droge pe eent Jf minstens 12 uur: 60 pro- maal- 40 Ipiócent g6heel dr0°g 6t' (Van onze parlementaire redactie) ARNHEM Samenwerking met IJ S/ '/l I) i i- A.R. en de C.H.U. is voor de l 5, c) I I lil IC tAt, I de K.V.P. alleen mogelijk met de ga rantie dat een consequent vooruit strevend program uitgevoerd kan worden. Hierbij is de maatschappij vernieuwing een eerste eis. Maar de ze samenwerking mag in geen ge val leiden tot de vorming van een onduidelijk christelijk centrum, of tot een afgesloten blok. De K.V.P. moet blijven weigeren de fout te maken van partijen die het „nooit" uitspre ken tegen andere partijen De partij raad van de K.V.P. heeft dit zater dag in Arnhem op voorstel van de kringen Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Amsterdam besloten. Partijvoorzitter mr. A. van der Stee nam deze uitspraak later onmiddel lijk over. In de uitspraak van de partijraad is ook vervat dat de raad in septem ber of oktober beslissen moet over de v". Ier» sanvm erking met de A.R. en de C.H.U. Dit moet gebeuren aan de hand van een zogenaamd kernpro gram, dat tegelijk een program moet worden voor A.R., C.H.U. en K.V.P. gezamenlijk. In dit program moet vastgelegd worden dat de K.V.P. de maatschap pijvernieuwing voorop stelt met on der meer als eisen: De inkomens- en vermogensver houdingen; de ontwikkelingshulp; het onderwijs, waaraan aldus de kriig Amsterdam nooit genoeg geld en nooit genoeg energie besteed kan worden; de democratisering van de maat schappij in al haar geledingen; bovendien moet de K.VP eisen dat de wijziging van de kieswet de optimale zekerheid aan de kiezer geeft. Hij moet namelijk ook invloed kunnen uitoefenen op de regerings vorm. Nadrukkelijk werd in de partijraad ook uitgesproken, dat er haast gebo den is bij het samenstellen van het program en bij het zoeken naar goe de KVP-politici voor gemeenten, pro vincie en parlement. Deze politici moeten beseffen dat zij gestalte moe ten geven aan een consequent voor uitstrevende politiek, die de KVP voorstaat. Fractievoorzitter drs. W. K. N. Schmelzer verwierp de kritiek van sommige afgevaardigden die bij de fractie de grote onrust van de bevol king over allerlei vraagstukken niet kunnen terug vinden. „U moest de fractievergaderingen kunnen bijwo nen om te beseffen welke bewogen heid er leeft in de fractie", zei hij. Hij vond bij de partijraad wel steun voor zijn standpunt dat nu nog niets gezegd kan worden over mogelijke partners in 1971, „omdat het politiek zicht nog steeds zeer onduidelijk is". De partijraad stond ook volledig ach ter de fractievoorzitter, toen deze vaststelde dat de K.V.P. niet zal te rugschrikken om in oppositie te gaan, wanneer zij geen kans ziet met een partner haar program op zoveel mo gelijk punten te kunnen verwezenlij- Drs. Schmelzer gaf toe D '66 als een geduchte politieke concurrent te zien. „Wij verkeren in een moeilijke concurrentiepositie, omdat D '66 door haar presentatie van de vernieuwing bijzonder goed aanslaat vooral bij de kritische jongeren. Moar toch moeten wij verachtig zijn met het waarde volle dat wij bezitten", aldus de frac tievoorzitter. De K.V.P.-jongeren brachten op de ze party raad extra hulde aan minis ter Vennga van onderwijs en weten- schappen. „Hij voelt de mentaliteit van de kritische jongeren aan als geen ander. Het spijt ons dat de opvattin- gen die hij over zijn taak heeft, niet spreekt uit de presentatie die de frac- tie ervan geeft", aldus jongerenvoor- zitter Stienen. De „Palestijnse nationale bevrij dingsbeweging" El-Fatah heeft be kendgemaakt, dat luchtdoelgeschut van deze beweging zes Israëlische straaltoestellen heeft neergeschoten, die gisteren aanvallen op Jordaans grondgebied hadden gedaan. De Jordaanse regering heeft inmid dels bij de secretaris-generaal van de V.N. een ernstige klacht ingediend waarin dringend wordt verzocht stap pen te nemen, opdat er een eind komt aan Israëlische luchtaanvallen, zoals die van gisteren. Koning Hoessein van Jordanië is gisteren naar Cairo vertrokken voor besprekingen met president Nasser. Morgen reist hij door naar koning Feisal van Saoedi-Arabië. Woensdag wordt hij in Amman terugverwacht, waar intussen kroonprins Hassan, zijn jongere broer, als regent optreedt. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Op Bouvigne hebben ruim 170 leerlingen van vijf West brabantse kweekscholen een studie weekeinde over reclassering, alco holisme en homofilie meegemaakt. De inleiders brachten hun bijdra- gen'Vöor-het aanwezige jeugdige pu bliek echter dermate technisch-we- tenschappelijk of militant, dat op de eerste dag al duidelijk werd dat het overigens uitstekend georgani seerde weekeinde niet aan het motto zou beantwoorden. Het doel van het wegnemen van vooroordelen die snel tot veroordelen kunnen lei den is namelijk voorbij geschoten. Het is geen verloren weekeinde geworden. Het bleek namelijk dat juist de toekomstige kinder-opvoe- ders de meest elementaire kennis op het gebied van homofilie, alcoholis me en reclassering misten. Al kon er dan geen dialoog ontstaan, het ken nisniveau van de kwekelingen zal zeker zijn opgevoerd. In de krant van morgen zullen we nader op één en ander in gaan. Zaterdag heeft Jan Nagel voor de Vara opnamen gemaakt voor het pro. gramma „Vragenvuur". De alcoholis- te/actrice Marijke Morley liet zich zal woensdag van 20.40 tot 21 uur te beluisteren zal zijn gewillig on der vuur nemen. (Van een onzer verslaggevers) DELFT Onvrede met het beleid dat de regering heeft gevoerd bij de vestiging van Shell-Moerdijk, leidde zaterdag tot een discussiedag in de aula van de Technische Hogeschool in Delft, georganiseerd door de afde ling bouwkunde van de T.H. Om de- gemeenschap zoveel mogelijk te be hoeden voor herhalingen van een dergelijke industriële „overval", pleitte men voor de oprichting van een interdisciplinaire projectgroep „milieu produktie" en voor de op richting van een ministerie voor integrale planning. Vertegenwoordigers van verschil lende wetenschappelijke disciplines bespraken de vele aspecten, die ver- Dand houden met industriële vesti gingen. Daarbij kwam als centraal thema naar voren, dat de regering te overhaast heeft gehandeld en vooral, zonder te wachten op in spraak van de volksvertegenwoordi- Eing en van de bevolking van het betrokken gebied. riAnet,„VerS<ihille."de problemen wer- pi Shell Nederland zei dat'hTJt- J' Ja?0bs- De leetste zei, dat hy het er „als staatsburger" mee eens is. dat bij een dereeliike wl!fflnlde vóórs en tegens beter gen elkaar moeten worden afge "ri^hter\^eLteCtaak. dfbel^ ren zaa^riebtt0^ Va," mleiders. forum en zaal richtte zich dan ook niet in de eerste plaats ieBPr, Sbo11 maar cedureOT regerin« gevolgde pro-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3