Zeeuwse veilingfusie gaat toch niet door oet o I INDIA EEN BEZ0RGEI P; Modern toneel soms niet toelaatbaar BEZWAREN TEGEN HOGE INVESTERING MOTORSCHIP GEZONKEN Aanvaring op Westerschei de Schieting in Wolphaartsdijk MIDDELBURG BRESKENS twikkelingsliulp Amendementen herindeling Z.-Vlaanderen RECHTSE RAADSFRACTIES LUCKY LUKE EN CALAMITY JANE loudend koud Wini tekei ritiek in rapport )ver ZUID-BEVELAND Bollententoonstelling WALCHEREN Vestiging Amro-bank dan in Bergen op Zoom enRoosei de nieuwe modehuizen vanC&Ageo\ Veerpont Willem I kreeg machinepech Nog geen voorzitter bij Hansweertse Boys Naakt Hoogwater Wat en waar VANDAAG MORGEN BINDING VR1 Inlichtingen DE STEM DE STEM VAN MAANDAG 17 MAART 1969 Kapelle In het CJV-gebouw heeft de Flo- raliavereniging van Kapelle-Biezelin- ge haar jaarlijkse bollententoonstel ling gehouden. Hier werd het mate riaal getoond dat de leden van de vereniging hadden gekweekt. Het betrof zowel vrije inzendingen als in zendingen in wedstrijd verband. De prijs voor de mooiste serie werd behaald door de heer P. Oele. Twee de was de heer M. Veerhoek en der de J. Hermes. Een serie bestond uit een pot tulpen, hyacinten en narcis sen. De verdere prijswinnaars waren: Tulpen: 1. P. Oele, 2. L. Ester, 3. A. C. Oele Pzn.; Hyacinten: 1. M. Veerhoek, 1. A. J. van Liere Jzsn. 3. J. Hermes; Narcissen: 1. L. Es ter, 2. P. Oele, 3. J. Hermes. Bij de vrije inzendingen werden de prijzen als volgt toegekend: 1 en 2 J. Hermes, De leiding op de tentoon stelling berustte bij de heer J. M. Huissoon. De heren Wondergem en Pieterse van Wemeldinge vertoonde verschillende dia's over de bloemen teelt. Kapelle Autobotsing Op rijksweg 58 bij de 's-Gravenpolderse Oude Dijk ont stond zaterdagavond een autobotsing waarbij veel materiële schade viel. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. De heer C. J. M. uit 's-Graven- polder kwam met zijn auto uit de richting Kruiningen en wou linksaf slaan. Op dat moment kwam achter hem L. R. uit Goes, die te laat de afslaande auto bemerkte en er boven op reed. De auto van M. was total- loss en die van R. zeer zwaar be schadigd. Aanrijding Op rijksweg 58 na bij Kapelle zijn twee personenauto's, bestuurd door C. M. uit 's-Graven- polder en L. R. uit Goes met el kaar in botsing gekomen. De auto van M. werd geheel vernield. Het andere voertuig liep zware mate riële schade op. Het ongeluk ont stond, omdat M, voorgesorteerd stond voor de richting 's-Gravenpol- der. Dit werd door R. te laat opge merkt. (Van onze correspondent) HANSWEERT In het kanaal van Zuid-Beveland ter hoogte van de Vlakense Ioswal is gistermiddag het Franse motorschip „Cótes Rö- ties" na een aanvaring met het Belgische m.s. „Irma" gezonken. Beide schepen waren geladen met ijzererts en onderweg van Antwer pen naar de Ruhr. Het Franse 960 ton metende vaartuig van kapitein B. Hilz was geladen met 800 ton erts. Het werd midscheeps aan bak boordzijde geramd. Het schip is hier op vrijwe] direkt gezonken, doch het achterschip kon dank zij het optre den van het Bergingsbedrijf L. Pol derman uit Hansweert boven water gehouden worden. Zo kon o.m. de privé-auto van ka pitein Hilz op het Belgische m.s. Ir ma van kapitein Fr. Winoy overge reden worden. De vier zich aan boord bevindende personen, t.w. de kapitein met vrouw en twee matro zen, konden worden gered. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeeland ABONNEMENTSPRIJS: 14.00 per kwartaal (excl. 50 cent incassokosten), 4,75 p. maand (excl. 5 cent incassokosten) KANTOREN: Steenstraat 14, Hulst tel. 01140-3751 Klokstraat 1, Goes tel. 01100-8030 KLACHTEN BEZORGING (na kantooruren) tel 01158-1940 tel. 01180-5550 REDACTIE ZEELAND: Chef Zeeuwse redactie. A. F Koopman (01180-7438) nrmiPTiK ZEEUWSCH-VLAANDEREN: G. van Berkel (0) 150 4866) en J. Robesk (01140-2005) REDACTIE WALCHEREN: C. Schets (01180-7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOUWEN-DUIVELAND: mej. S. Maaskant (01100-5689) SPORTREDACTIE ZEELAND: Th. Klein (01150-4865) EXPLOITATIE ADV.: L. K. M. de Jong (inspecteur) Terneuzen, tel. 01150-4281 Th. de Bakker Terneuzen. tel. 01150-2601 M. Bogers Oostburg, tel. 01170-2893 C. Menu Goes, tel. 01100-8030 (Van onze correspondent) KAPELLE De fusie van de fruit- en groenteveilingen in Midden- Zeeland gaat niet door. Vrijdagavond werden in Goes, Kapelle en Middelburg buitengewone algemene ledenvergaderingen gehouden door de veilingen „Zuid-Beveland", „Kapclie-Biezelinge en Omge ving" en „Walcheren". Hierop kwamen de bestuursvoor stellen in behandeling om over te gaan tot ontbinding van de bestaande verenigingen en samen een nieuwe vereniging te stichten die de naam Veiling „Midden Zeeland" zou krij gen, die dan in Kloetinge een nieuw veilingcomplex zou bouwen. Na de discussies, die drie tot vier uur in beslag namen, wezen alle ledenver gaderingen de bestuursvoorstellen af. In Goes werden 223 stemmen voor uitgebracht en 434 tegen. In Kapelle- Biezelinge waren 308 stemmen voor en 282 tegen, zodat de meerderheid der leden voor de fusie was, maar volgens de statuten was twee-derde meerderheid vereist. In Middelburg was ook de meerderheid voor name lijk 176 voor en 167 tegen, maar in deze plaats moest ook 75 procent van de leden voor stemmen. De bezwaren van de tegenstem mers waren vooral gericht tegen het bouwen van een nieuw veiligcom- plex te Kloetinge. Men vond een in vestering van 6 tot 7 miljoen gulden in een tijd waarin het zo slecht gaat in de fruitteelt, een te zware belas ting. Daar werd door de besturen tegenover gesteld, dat het nieuwe veilingcomplex grote mogelijkheden biedt tot k >stenbesparingen, een be tere prijsvorming en een slagvaardi ger afzetbeleid. Maar dat werd niet geaccepteerd. Ruim drie jaar hebben de bestu ren van de drie betrokken veilingen zich bezig gehouden met het voor bereiden van de fusie van hun be drijven. Het meeste werk gebeurde door een commissie onder voorzitter schap van de heer P. J. J. Dekker uit Wemeldinge. Toen hij vrijdag rond het middernachtelijk uur de pers te woord stond, toonde hij zich duidelijk teleurgesteld over de besluiten van de vergaderingen. De kans op een centrale Zeeuwse veiling met 2000 leden en 20-25 mil joen gulden omzet, is verdwenen. Hij stelde met nadruk dat de bestu ren enkel de belangen van de leden op het oog hebben gehad bij het voorbereiden van hun plannen. Hij was van mening, dat er geen andere mogelijkheden dan fusie en nieuw bouw zijn om de sterk stijgende kos ten af te remmen. Ten aanzien van de toekomst van de fruitteelt was hij beslist niet zo pessimistisch als veel telers op dit ogenlik zijn. Door de uitspraken van de verga deringen is volgens de heer Dekker de fusie van de veilingen voorlopig wel van de baan. Toch zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden tot samenwerking. De veilingbestu- ren hebben hun leden toegezegd dat ze de belangen van de veilingen zul len blijven behartigen, ook al zal dat dan niet gaan op de wijze zoals zij van mening zijn dat dit zou moeten gebeuren. „Ik ben er van overtuigd dat over een tweetal jaar een fusie van de drie veilingverenigingen toch zijn be slag zal krijgen, daartoe zullen we door de omstandigheden wel worden gedwongen". Dat zei desgevraagd Ir. J. Minder- houd voorzitter van de fusie-commis sie. De heer Minderhoud doelde hier bij op de stijgende loonkosten en de grote bedragen die met de aanschaf (Van onze correspondent) HANSWEERT Op de Wester- schelde nabij Hoedekenskerke is za terdagavond het naar Antwerpen op- stomende Liberiaanse schip „Aquam Marina" (8718 brt.) aangevaren door het vanuit Antwerpen richting zee varende Hongaarse schip „Hunga- ria". De schade bleef beperkt. De Hongaar liep schade op aan bak boordzijde ter hoogte van de boeg plaat. (Van onze correspondent) WOLPHAARTSDIJK De hand boogvereniging „Doel naar Hoger" heeft een schieting op de liggende wip bij de heer J. F. Ossewaarde ge houden. Er waren 44 schutters van 13 verenigingen. De uitslag is als volgt. De hoofdvoge] werd niet afge schoten. 1ste zijvogel: C. v. Weele van Juliana te Oudelande. 2de zijvo gel: A. v. Loo van Doel naar Hoger te Wolphaartsdijk. 1ste bovenkal; H. Goetheer van Juliana te Oudelande. 2de bovenkal; A. v. Loo van JDoel naar Hoger te Wolphaartsdijk. Tkte onderkal; C. Bek van Soranus te Heinkenszand. 2de onderkal; P. Ver- muë van Jac. v. Beieren te Goes, bij loting. 1ste klep: C. D. Raas van Vooruitgang te Kwadendamme. 2de klep: J. F. de Rijke van Edele-Hand- boog te Oudelande. 3de klep: W. de Jonge van A.D.L.M., te Kwadendam me. 4de klep: P. Verheyke van Zorg vliet te Ellewoutsdijk. Vliegende vogelprijs: A. A. Geense van Zorgvliet te Ellewoutsdijk. Meeste kleine vogels: Cris. Corstanje van Doel naar Hoger te Wolphaars- dijk. 6 stuks. van apparatuur zoals sorteermachi- nes e.d., zijn gemoeid. De heer Minderhoud, verwacht dat de drie besturen binnen een half jaar weer aan de gesprekstafel zullen plaatsnemen. Naar zijn mening heeft men zich thans teveel blindgestaard op bepaalde punten die wél of niet in de statuten zijn opgenomen. „Eerste doel is toch de vorming van een verstandig bestuur dat men zijn vertrouwen kan schenken", aldus de heer Minderhoud. De banken hebben een grote inte resse in vestiging in de nieuwe wij ken van Middelburg. Het aantal ge gadigden voor een bankvestiging in Middelburg-Zuid is zo groot, dat de gemeente ervan onder de indruk is gekomen, zo deelde burgemeester mr. J. Drijber mee bij de opening van de nieuwe vestiging van de Amro- bank tussen de Magistraatwijk en Dauwendaeie. De Amrobank is met zijn nieuwe vestiging niet alleen de eerste bank, maar bovendien de eerste zakelijke vestiging in Dauwendaeie. De reden van de grote belangstel ling van de banken, zo bleek uit het openingswoord van de directeur van de Amrobank, dhr. D. Hoegen, dat er een veldslag is ontstaan om de kre diet- en spaargelden. De wapens in deze strijd zijn de verkooppunten dicht bij de particulieren. De nieuwe vestiging van de Amro bank in Middelburg-Zuid, die van tijdelijke aard is. is een zogenaamd c-kantoor of een „geldwinkel", zo als de directeur het noemde. Dit houdt in, dat deze vestiging slechts een beperkt dienstenpakket te bie den heeft. De definitieve vestiging van de Amrobank in „Zuid" is gepland in het nog te bouwen winkelcentrum in Dauwendaeie. De Amrobank kwam zowel letter lijk als figuurlijk over de brug. Ter gelegenheid van de vestiging aan de „andere kant van het kanaal" bood de heer Hoegen het gemeentebestuur een cheque van 500 gulden aan. met het verzoek dit bedrag te gebruiken voor voorzieningen voor de jeugd in Dauwendaeie. Het bijkantoor van de Amrobank aan de Vrijlandstraat wordt beheerd door de heer M. Breel. Groene Kruis In het dienstencen trum te Breskens werd een algemene ledenvergadering van het Groene Kruis gehouden, welke door de leden vrij druk werd bezocht. In het be stuur werd gekozen de heer L. (Ves sels in de vacature van de heer Th. de Koninck, die wegens vertrek niet meer herkiesbaar was. Herkozen in het bestuur werden mej. I. Jacobs en de heer W. de Wilde. Het voorstel van het bestuur om te trachten een nieuw wijkgebouw te realiseren, bracht de discussie hierover goed op gang. De algemene vergadering machtigde het bestuur tenslotte alle stappen te on dernemen om t ot verwezenlijking daarvan te komen. Met algemene stemmen werd de jaarcontributie met ingang van 1 ja nuari 1970 tot vijftien gulden ver hoogd. Ter afwisseling werd de prach tige kleurenfilm Elementen trotseren elementen vertoond, die de gehele bouw van de Oosterscheldebrug in beeld brengt. Hengstdijk PRIJSSCHIETING In café P. van Dijk te Hengstdijk werd een twee daagse prijsschieting gehouden op de liggende wip. Aan de eerste schieting namen 25 schutters deel. De uitslag luidt als volgt: De hoogvogel en de eerste zijvogel werden geschoten door Th. Pauwels te Groenendijk; de tweede zijvogel was voor R. de Geutenaere te Stoppeldijk. De mees te kleine vogels vier stuks, werden geschoten door J. Maas te Hengst dijk. Aan de schieting tfjdens de tweede dag namen 35 schutters deel. De uit slag hiervan luidt: de hoogvogel werd ook nu weer geschoten door Th. Pau wels te Groenendijk; de eerst; zijvo gel was voor J. Hoop te Groenendijk de tweede zijvogel voor A. Wentzler te Boschkapelle. De meeste kleine vogels, vijf stuks, werden geschoten door R. Herrewegh te Lamswaarde. Sluiskil Topbiljarter Dallinga De top- biljartontmoeting tussen het Sluis- kilse team en de „Zandstraat" ein digde in een gelijk spel, 1212. Hiervoor moest een beslissings wedstrijd worden gespeeld. L. Dallinga van de Sluiskilse club deed in drie wedstrijden de balans in het voordeel van zijn club over slaan door te winnen. (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) TERNEUZEN De veerpont Wil lem I die de dienst Terneuzen-Hoe- dekenskerke onderhoudt, heeft za terdagmorgen rond half twaalf voor de rede van Terneuzen machine- schade opgelopen. De veerpont werd de haven binnengebracht door de „Baarland" van N.V. Muller uit Terneuzen. De „Oosterschelde" heeft daarna de vaart op het traject Terneuzen - Hoedekenskerke overgenomen. De Prins Willem I is naar de werf te Vlissingen overgebracht. (Van onze correspondent) HANSWEERT Tijdens een spe ciale vergadering van de voetbal vereniging Hansweertse Boys in zaal Zeelandia is een voorlopige voorzitter gekozen. Voorzitter J. Boon had te kennen gegeven niet langer lid van het bestuur te willen uitmaken. Verder was door vertrek naar elders de plaats van bestuurs lid J. Keijzer vrijgekomen. Er wer den twee nieuwe bestuursleden ge kozen, t.w. de heer J. de Winter en J. den Toonder. Voor de Functie van voorzitter kon echter nog niemand bereid gevonden worden. Deze functie zal voorlopig waargenomen worden door de heer D. de Jong tot de algemene leden vergadering, die eind mei - begin juni wordt gehouden. Dan zal defini tief een nieuwe voorzitter worden gekozen, waarvoor de heer D. de Jong zich echter, naar hij ons mee deelde, niet kandidaat zal stellen. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Zoals wij vorige week meldden zijn er met betrek king tot het wetsontwerp tot ge meentelijke herindeling van Zeeuwsch-VIaanderen, dat op 25 en 26 maart in de Tweede Kamer wordt behandeld, verschillende amendementen te verwachten. Naar wij nader vernemen, behelzen deze amendementen het volgende: 1. de vorming van drie gemeenten in de Kanaalzone, te weten, Axel, Terneuzen en Sas van Gent, welk amendement door de KVP wordt in gediend. 2. de vorming van een aparte ge meente Axel (een amendement dat is geïnspireerd door de heer Van Bennekom van de AR). 3. de vorming van aparte gemeen ten Sluis en Aardenburg (onder an dere voorgesteld door de heer Wie gel van de WD). 4. de vorming van een aparte ge meente IJzendijke (een amendement dat onder meer door de heren Fie- vez en Dusarduyn van de KVP wordt ondersteund). 5. de vorming van één gemeente bestaande uit Aardenburg, Sluis en Retranchement. 6. een uit drie delen bestaand amendement van de PvdA, om in geheel Zeeuwsch-VIaanderen slechts drie gemeenten te vormen in plaats van vijf, die de minister voorstelt, namelijk West-Zeeuwsch-Vlaande- ron, Kanaalzone en Hulst. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Progressieve of proportionele belasting en de toelaat baarheid van bepaalde vormen van modern toneel, waren de belangrijk ste discussieonderwerpen tijdens een forumbijeenkomst, die door de ARP CHU en KVP gezamenlijk werd be legd in de Ontmoetingskerk in Mid delburg. Nadat raadsleden van deze drie politieke groeperingen korte inleidin gen hadden gehouden over gemeen tezaken, werd het beleid van de rechtse raadsfractie, waarin de drie partfjen samenwerken, op een aantal punten nader belicht. Vooral de voor zitter van deze fractie, de heer M. Almenkinders, kreeg de nodige kri tiek te horen op zijn handelwijze tij dens de behandeling van belasting voorstellen in de Middelburgse raad. De door hem ingediende motie voor „belasting naar draagkracht" werd door de aanwezigen uitgelegd als 'n poging tot „vliegen afvangen van de P.v.d.A., die eerder met een prOgres- sievoorstel was gekomen". De heer Almekinders bekende, dat achteraf bezien hij beter nee tegen de motie in zijn totaliteit had kunnen zeggen. Wat geprikkeld voeg de de heer Almekinders daaraan nog toe, dat de P.v.d.A.-fractie in de raad naar zijn mening de laatste tijd te veel met moties werkte. De heer A. Kaland las een brief voor van iemandl die zijn lidmaat schap van de C.H.U. had opgezegd, o.m. omdat de vertegenwoordigers van deze partij in de raad de SGP fractie alleen hadden laten staan in hun afkeuring van een opvoering van experimenteel toneel in de Middel burgse schouwburg, waarin o.m. een naakte jonge vrouw ten tonele werd gevoerd. Terwijl de heer Almekinders zei wel het gevoel te hebben, dat hier het toelaatbare was overschreden, betoogde drs. H. Hietkamp, dat ex perimenteren nu eenmaal ook de kans op mislukken inhoudt en dat bevoogding van de ene groep door de andere hier door de overheid als „censor" dient te worden voorko men. De heer Kaland, lid van de Ge deputeerde Staten, stelde daarente gen, dat wanneer de overheid sub sidieert en stimuleert, daaruit ook een zekere verantwoordelijkheid voortvloeit. Uitgesproken afwijzend toonde de heer J. de Cock (KVP): Ik vind subsidie geven aan modern toneel bijdragen aan schunnig toneel. Morgen, dinsdag 18 maart: Hans- weert: 3.09 en 15.39 uur; Terneuzen: 2.29 en 14.59 uur; Vlissingen: 2.02 en 14.26 uur; Wemeldinge: 3.51 en 16.16 uur. TONEEL, FILM, CONCERT ENZ. HULST Bioscoopgebouw 20 uur Bemin je naastemaar vergeet je vrouw niet 18 jaar TERNEUZEN Luxor 20 uur Helden zonder glorie 14 jaar MIDDELBURG Schouwburg 20 uur De Spaanse Brabander (Ned. Co- medie) City-theater 20 uur Cairo, broeinest van spionnen 14 j. GOES Grand 20 uur James Bond contra dr. No. 14 jaar VLISSINGEN Alhambra 20 uur James Bond contra dr. No. 14 jaar ANTWERPEN Rex 10, 12.10, 14.30, 16.50, 19.10 en 21.30 uur De ondankbare leeftijd 18 jaar. Paté 11.45, 14, 16.50, 19 en 21.30 uur Mayerling 18 jaar Ambassades 12, 14.30, 16.50, 19.10 en 21.30 uur Manon 18 jaar. Capitole 12, 14.30, 16.50, 19.10 en 21.30 uur Een originele supergirl a.l. Savoy 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Prinses 18 jaar Odeon 12, 14.30, 16.50, 19.10 «n 21.30 uur L'astragale 18 jaar Quillin 14, 17.15 en 20.30 uur The shoes of the fisherman a.l. Astra 12, 14.30, 16.50, 19.10 en 21.30 uur Five Card stud 18 jaar KNS 20 uur Toneel; Majoor Barbara (shaw) GENT Scala: De slag om de Anzio 14 jaar Agora: Ontsnapping op bevel 18 j. Normandie: F.B.I. tegen Blauwe Lotus 18 jaar KNS 20 uur Toneel: Cactusbloem (Barillet en Gredy) ST.-NIKLAAS Palace: De zaak Thomas Crown 18 jaar Renova: Kittel me 18 jaar Select: Haaien vliegen laag 18 jaar TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG Vleeshal 1418 uur Multipels en objekten (ADVERTENTIE) WESTDORPE Galerie Troutzacrtc: Paul Citroen diversen KRUININGEN Gemeentehuis 18 uui Raadsvergadering SCHOONDIJKE Jeugdhuis 19.30 uur Rode Kruis-filw TONEEL, FILM, CO.VI MIDDELBURG City 20 uur: Cairo, spionnen 14 j. TERNEUZEN Luxor 20 uur: Helden zonder glorie ll{ OOSTBURG Ledel 20 uur: De wurger van GOES Grand, 20 uur: James Bond contrair,: VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: James Bond contra d TENTOONST MIDDELBURG Vleeshal 14—18 uur 1 objekten WESTDORPE Galerie Troutzaerte: 1 Paul Citroen ANTWERPEN Bioscopen: Ais onderu KVO 20 uur opera: Ciifl ticana GENT Bioscopen: Als onder KNS 20 uur Toneel: Cactusbloem (Barillet ST.-NIKLAAS Bioscopen: Als onder DIVERSEN GOES Landbouwcentrum, fcj 10—12 en 14-16 l Voorlichtingscentrum 8 en Gezin, tel. O1100-6C' Korenbeurs 20 uur L Vrouwengilde Goej, KOEWACHT V. J. Thijs 13.30 uur schieting EEDE Sancta Maria 19.30uutj| film DEN HAAG (ANP) De Nederland Blingslanden een vrijere besteding I landen verleende financiële hulp. Zil haar ontwikkelingsbeleid te veel ojl eerd. J - Dit zijn twee van de kritische conclusies de ontwikkelingshulp, dat als openba amer is aangeboden. Het besluit van de ngshuip, drs. B. J. Udink, het rapport niet p behandeling van de ontwikkelingshulp iri leidde zowel in als buiten de kan ipport is opgesteld door een werkgroep snschappelijke instituten. De opdracht daa toenmalige minister voor ontwikkelingshulp,! prof. dr. L. H. Janssen s.j. van het Instituut (IVO) te Tilburg. het rapport bepleit de werk en volledige omzetting van iverlening, met inbegrip van leeds bestaande schulden, in gif- Een uitzondering zou wellicht ;t kunnen worden voor die die reeds een hoger welvaarts- bben bereikt. Door rente en komen de armste ontwik den in een onhanteerbare isitie, aldus het rapport. Jdit verband zegt de werkgroep het opvalt dat de voorwaarden Bonesië „aanzienlijk liberaler" die ten aanzien van de ove- Ipontvangende landen. Indo- het enige hulp ontvangende een deel van de Nederlandse le financiële hulp in de vorm ;en kriigt. ijerlandsé '•bilatft'alé'^.T^lp koninkrijk de hülpver- aan Suriname en de Neder- ntillen wordt in het rapport jiandeld is „zoal niet for- toch in de praktijk, bijna gebonden aan leveranties uit pd." De werkgroep zegt öds te adviseren tot tenminste eeltelijke opheffing van deze Irde. Jadeel van de binding wordt 1 dat het ontvangende land orders niet kan plaatsen bij koopste of anderszins meest leveranciers, nder nadeel van binding is planning in het hulpontvan- Pand nodeloos gecompliceerd vat leidt tot verspilling van ■arse mankracht in die plan- Jjjerkgroep vindt het ook niet waarom iuist aan Neder- tS? ,ro' van gangmaker en leider ■t intergouvernementele groep ^pup aan Indonesië te toege- kelingslan^ werkgroep niet te besl hulp maai| van het De werkg^ zorg verv stelt in li de bilaten vorm te WIJ ZOEKEN VOOR DE BESTELLING VAN ONS BLAD NIEUWSTRAAT 41 OOSTBURG TEL. »":l porte termijn zal Indonesië Pijnlijk van de gehele weste- Béreld een hulpverlening per ontvangen in dezelfde orde ais fisp en aanzienlijk meer dan Z~v-kr moeten zwaarwegende ar- nenten zijn 0m hieruit niet de eouentie te trekken dat bijvoor- 1, uitbouw van de Nederlandse rrfiiJe?lng aan India prioriteit boven een verdergaande SjMtrabe op Indonesië," aldus het dat ook stelt dat de werk- ^■Ret beoogt een pleidooi te ,Mb ®,n hulpverlening aan In- drSEiJon meer. Maar het is een HK .g voor de uitbouw van de ■Sista". en India gerichte hulp- iJE?' Indonesië twee derde Vat ri e kapitaalhulp ontvangt, aids overheidsbijdragen in be- ,r„ 1 kosten bii investerin- IK BEbJ NIET VAD PtAN- - Van ondernemingen in ontwik- lichten sdag en »g, eld door „Kjf.M.I. 0p I om 'uur luiden: "houdend «n' V,"?raL in de noordelijke mêe? k 'irhte vorst' Later Jr. ans °P neerslag. ■BBVeersvooruitzichten in cijfers Wd over Nederland zijn voor ■t aantal uren zon: 0 tot 3; 1 tot 5 graden on- KaLmax-temp 5 °ot droge n" normaal; kans op VS oe'fiode van minstens 12 1 "-"-ic va '8 efeaab""!» kans up een geheel Sl™aal' 50 procent idsr'?,? rJV00ru'tzi°hten voor iffcfn aanta' "ren zon: 0 _mP - van ongeveer nor- d "Jf onder normaal; aal tot 9 graden on- ^ans op een droge pe- ^'nsterjc 12 uur: 60 pro- Procent? g6heel dr°°g et" Het Nel gramma isl men. De 1 van idealis het ongehi bod van I van de v ven bij di I DaflfWi.;J (Van AMSTE hebben wedstrijd appel", dh Nederlanc en tandhi De zes hc prijs in d< klassen g< zaterdag ii gekregen. De prijz bereiken l of plaatse^ diensten, f naars wad o. 1. school prijswinn;! le klas:| riaschool, Roks, Mai| brord. 2e klasl school, Md 3e klasl school. Vli Chr. Koniy 5e klas: Josephsch 6e klaq school, ger, basil bosch, Veen schd (Van ARNH de A.R. K.V.F. aï rantie da strevend worden, vernieuwi ze samen val leidei onduideli; een afges blijven v van parti ken tegen raad van dag in A kringen Limburg Partijvooi nam dez< lijk over. In de is ook ve lier of ok V'V li5' en de C.l

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2